ren HET RECHT ZEGEVIERT TE GENÈVE. DE VOLKENBOND BESLUIT TOT SANCTIES. VEROEEFSCH VERWEER VAN ALOIS). IH ken rorst RA" cdade even een* IS onhoven i J| I ndel a at 41 oven ivonds 9 u, hoven ms de lektn RIESEN's etbakkerij :erstr. 38 onhoven (alfsvlees DE GEVOLGEN VAN DEN OORLOG &ZOON IJD! eken. TER UJN Bahltnann Op het oorlogsterrein Hernieuwd» strijd aan alle fronten. Het Stoff enhuis brengt voor dit najaar een enorme sorteering in de nieuwste stoffen txtra aanbieding «7e JAARGANG. besloten tot sanctie-maatrege- en A ingenomen, met in Geruite Stoffen vanaf 15 o. i j eea «cüe m<w< aael ondernomen I <1 orhanden de raliteit Door GILBERT C. LAYTON, DIRECTEUR VAN DE „ECONOMIST”, LONDEN. 1.80 arde Schoonhoven haald! 3tegenwnant«l« pr imallkwa'liteit«n! '3 OU DA dan de gevolgen zijn voor de wereld-eco- nomie? Het eerste wat vaststaat ia, dat een breuk in het goudblok zijn terugslag zou doen gevoelen in elk land, dat er deel van uitmaakt. Een zoodanige schok, toe gebracht aan de goudvaluta, zou om te De Brioche en schijnen reeds tot I zijn gekomdn Italië. 4e. Opheffing van het wapen-embargo voor Abessinië. Op hef oorlogsterrein is, na een paar rustige dagen, op alle fronten de strijd weer ontbrand. Nog altijd geven de on volledige en vaak onbetrouwbare berich ten, die den censuur passceren, one slechts een gebrekkige voorlichting. Met zekerheid kan worden gezegd, dat op het Noordfront, dat nog altijd het gewichtig-- ste gevechtsterrein vormt, de opmarseik Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs by vooruitbeta ling; voor Schoonhoven per 3 '»aanden f 1.25; p. post f 1A0 Met verzekering 15 cents meer. Daarom drong hij aan op een onmid dellijk, met groote energie doorgevoerde actie. Tenslotte heeft de Assemblee besloten, in plaats van een commissie van 22, een groote sanctie-conferentie bijeen, te roe pen, bestaande uit alle leden van den Volkenbond, uitgezonderd Italië en Abea- sinië. De conferentie, die dus uit 56 leden bestaat, is belast met het vaststellen en doen uitvoeren der economische en finan cieels sancties, waartoe men étappegewijs wil overgaan. Zuiver Wol Japdnetof in al le moderne tinten, 130 c.M, br. vanaf 68 et. Ruime keuze Mantelstoffen 140 c.M. breed vanaf 85 ct. Bij aankoop van stof voor Mantel of Japon GRATIS een prima passend Knippatroon van de luisteraars wel bekende Mtvr. Ida de Leeuw v. Rees gkhr. spaas MARKT 16COUDA CTOBER 1935 an OIRECTI dan het goed- der P.T.T. er is) proken dagblad onhoven deauü Cloqué, zuiver wol, 130 c.M. breed 1.25 Advertentiën: 1-6 regels 1 elke regel meer 0.20; dei plaatsing halven pqjg. - Adver ten tic n worden gratie ge plaatst in wDe Gorcumer”. ...I w T I „tn. Vrijdagmorgen heeft de commissie haar werkzaamheden aangevangen, De eerste safeties. Fransche deskundi^ei overeenstemm ng te het uitbreken der vijandelijkheden, den Italiaanschen gedelegeerden niet den tijd heeft gegeven voor een welvoorbereide uiteenzetting. Indien men het optreden van den Volkenbond in andere gevallen vergelijkt met de houding, die thans is aangenomen, dan ntoet men zeggen aldus Aloisi, dat met tweeërlei maat is gemeten. Vroeger werden nooit sancties toegepast, en nu wel. Dat N 6568 ZESTIEN BLADZIJDEN. VRIJDAG 11 OCTOBER 1938 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND BI UTRECHT I SCH00NH0VEN5CHE COURANT f J T«lef. !O. Tel-AArm: VannooUB. S. W. N. VAN HOPTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN S. Portreienin, 1376&L ABONNB’B riwh »»n oom administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, vaa 2000 600 sxy 300 van hand of voet, 200 wo van een duim. 60 anderen vinger. Hij herhaalde, vast gegrond is op het lidmaatschap van den Volkenbond. Alleen een krachtige Volkenbond kan zor gen voor de handhaving van den vrede, het hoofddoel van de buitenlandsche po litiek van Engeland. De Engelsche regee ring is overtuigd dat oorlog uit den tijd is en dat de menschheid nimmer het ware geluk zal kunnen verkrijgen indien niet de vrede definitief zal zijn gegrondvest. De wereld, zei Eden, zal den Volken hond beoordeelen naar het succes dat hij bij het nastreven van deze taak zal hebben. Het is tnans de plicht van de Volken bondsleden collectief na te gaan, welke maatregelen moeten genomen worden? Allen zullen ongetwijfeld met leedwezen dezen plicht verwllen, maar het diepste en oprechtste ^leedwezen mag ons niet weerhouden van de vervulling van onzen plioht. Zulk Voorloopig hoeven wij nog niet ernstig rekening te houden met het gevaar dat de oorlog van Afrika zal overslaan naar Europa, maar ook als die veroverings oorlog tot Abessinië beperkt blijft, zal ons werelddeel er gevolgen van ondervinden. De eerste schoten in Abessinië, de fas cistische algemeens mobilisatie en de Abessijnsche oorlogstrommen vormen niet alleen het accompagnement van een plaat- selijken strijd; zij luiden ook een omwen teling in de wereld-economie en de/ we- reld-valuta in. De jongste politieke ge beurtenissen moeten in de allereerste plaats hun invloed doen gevoe’en op de economie der landen, die deel uitmaken van het goudblok. Als de vijandelijkheden «enigen tijd hebben geduurd, zal Italië waarschijnlijk den gouden standaard den rug toekeeren waarmee wij natuurlijk niet bedoelen, dat Italië ten huidigen dage nog aan een echten gouden standaard vasthoudt. Scheidt Italië zich evenwel voorgoed van het goudblok af, dan beteekent dit feit op zichzelf alweer een verdere verzwak king van de goüU-vaiuta, voor zoover die nog blijft bestaan. Nu de Volkenbond zich heeft uitgesproken voor het toepassen van sancties, zal dit in de landen, die daar- bij betrokken zijn, een verhoogde inspan ning na zich sleepen, waaruit een her nieuwde, versterkte druk op de valuta zal voortvloeien. In Frankrijk zal de oorlog tusschen Italië en Abessinië naar alle waarschijn lijkheid bij de militaristen een verlangen wakker roepen naar nog sterker bewape ning een verlangen, waarvoor Laval niet het oor kan sluiten, met het oog op overwegingen, die verband houden met de binnenlandsche politiek Dit beteekent dan echter een verdere belasting van de Fransche schatkist, die sich toch al in geen al te ruime middelen verheugt. Mocht Laval echter op het laatste oogenblik, in weerwil van zijn tot dusverre aangeno men houding, toch nog terugschrikken voor het toepassen van sancties, dan zou hij zich geplaatst zien tegenover een scherpe oppositie van de linksche par tijen, die bij een wisseling van de regee- ring zeer spoedig een eind zouden maken aan de tegenwoordige defla' ie-politick en den franc nog verder zouden devaluceren. In beide gevallen is alzoo ook in Frankrijk een zware aanval op don gouden stan daard te wachten. Sancties of geen sanc ties: de deviezenmarkt zal van te vofen rekening houden met Frankrijk’s econo- mischen toestand als gevolg van den oor log tusschen Italië en Abessinië en den franc laten kelderen. De economische situatie van Zwitser land maakt het voorts aan twijfel onder hevig, of de Zwitsersche franc bestand zou blijken tegen een algemeene inz n^ing uitvoer over de maand Augustus b.v. was het laagste sinds Januari 1934; invoer en bewogen zich don laatstdn tijd bedenkelijk in dalende richting. Het cijfer van den dor valuta. De 'Zwitsersche welstandcijfers uitvoer waren be de aanmerkelijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maan den. Komt hierbij nu nog de vrees, dat het land in den maalstroom van den oor log zal worden medegesleept, of dat het een werkzaam aandeel zal moetën nemen aan de toepassing van sancties, dan moet ook 't handhaven van de gouden standaard in Zwitserland ernstig gevaar loopen. Voor Nederland zou bij het afvallen der weinig overgebleven goudlanden, geen mogelijkheid blijven om zijn, reeds nu ge wantrouwde gulden, te handhaven. Nemen wij dus eens aan, dat het goud blok als gevolg van het verloop der ge beurtenissen ui teen valt wat zouden zult U beslist meer dan te vreden zijn. Ook de prijzen zullen U geweldig meevallen. Geen massa-confecfie maar een schitterende keuze fraaie modellen met prima pasvorm. Zwart en marine even eens een prachtcollectie KomtU gtnut ttfu eren Af Am, Hit •trplicht U M Hltti. bij ons binnenloopt om te zien wat wij brengen in; WVO—lala lieaJaw EEN HISTORISCHE ZITTING Genève heeft beslist. De Volkenbond heeft zich met do conclusie van den Bondsraad verepnigd, Italië als schen der van het Bondsverdrag aangewe zen en Ion. Om zes uur Woensdagavond begon deze historische zitting van de Assemblée, on der voorzitterschap van dr. Benesj, den Tsjechischen minister van buitenlandsche zaken. In de groote vergaderzaal waren de tribunes voor de diplomaten, voor de pers en voor het publiek boordevol. Daar ech ter slechts één onderwerp zou worden be sproken, was het aantal gedelegeerden veel geringer dan wanneer een zeer uitge breide agenda de aanwezigheid van meer afgevaardigden van elk der landen ver- eischt. Toch hadden verschillende regee- ringen het groote belang van de aangele genheid willen onderstrepen, door een de legatie van drie of meer personen naar Genève te zenden. Zoo hadden voor Ne derland minister De Graeff, mr. Van Rap- pard en prof. Francois onder de gedele geerden plaats genomen. Voor Frankrijk waren er o.a. Laval êh Herriöt. Ook de Italianen hadden hun gewone plaats in de Volkenbondsvergadering Aloisi aan het hoofd. Dr.Benesj opende de zitting met een mededeeling omtrent de omstandigheden die het bijeenroepen van de Assemblée noodzakelijk hadden gemaakt, en daarna las hij het besluip voor van den Volken bondsraad van Maandag, waarin Italië tot aanvaller wordt bestempeld en tot schender van het Volkenbondshandvest, Vervolgens maakte hij de door het pre sidium van de Assemblée opgeetelde voor stellen voor de procedure der vergadering bekend. De regeling was aldus, dat de afgevaar digden, die het niet eens waren met de verklaringen van de 14 Raadsleden, of van den Raadsvoorzitter, en degenen die een voorbehoud willen maken, werden uitge- noodigd dit in de Volkenbondsvergadering te verklaren. Zij die zwegen, zouden wor den beschouwd het met de verklaring van de 14 Raadsleden en den voorzitter eens te zijn. OOSTENRIJK EN HONGARIJE OPPEREN BEZWAREN. Als eerste spreker kreeg de Oostenrijk- tche gedelegeerde, baron Pflügl 't woord. Hij begon met de verzekering van Oosten rijks vasten Wensch, trouw te blijven aan het beginsel van het Volkenbondsverdrag. Maar het betrof hier een land, dat een groot vriend van Oostenrijk is en verleden jaar in zeer moeilijke omstandigheden de onafhankelijkheid van Oostenrijk heeft verdedigd. Oostenrijk zal nimmer verge ten, wat het aan Italië te danken heeft gehad in een der belangrijkste ©ogenblik ken van zijn geschiedenis. Spr. wees op de groote gevaren, die de sancties voor het economische leven in Europa zullen mee brengen, en verklaarde tenslotte, dat de Oostenrijksche regeering geen mogelijk heid zag om zich aan te sluiten bij de conclusies, waartoe de overige leden van den Volkenbond reeds waren gekomen. In denzelfden *in sprak de Hongaar- fiche gedelegeerde, von Veliitsj, die betwij felde of wel alle middelen waren aange wend, om het dool te bereiken, daar de sancties als uiterste maatregelen zijn voor behouden. Ook Hongarije leeft in groote vriend schap met Italië en om deze verschillende redenen kon de Hongaarsche delegatie zich onmogelijk vereenigen met de con clusies, waartoe de Raad was gekomen. Nadat deze beide sprekers het woord hadden gevoerd werd de vergadering ver daagd tot gistermorgen. ALOISI AAN HET WOORD Toen sprak als eerste de Italiaansche gedelegeerde, baron Aloisi. In een zeer uitvoerige rede oefende hij critiek uit op de Volkenbondsprocedure, waarbij hij er vooral bezwaar tegen maakte, dat het Jta- liaansche memorandum over de Abessy- nische toestanden in het geheel niet in aanmerking is genomen en dat men na de motieven van Italië zijn mis kend, heeft het geheele Italiaansche volk gekwetst en Abessynië gesterkt in zijn strijdlustige houding. Toen Italië niet meer kon rekenen op den steun van den Volkenbond bij de waarborging van zijn veiligheid en bij de erkenning van zijn recht, heeft men het noodig geoordeeld, zich uitsluitend te verlaten op zijn eigen middelen om op te treden tegen een groei end gevaar. Aloisi protesteerde tegen de methode van stemming, doch dit protest .werd een stemmig afgewezen. HET BESLUIT GEVALLEN Aangezien toen niemand meer ’t woord vroeg, kon de voorzitter vaststellen, dat de Volkenbondsvergadering, behalve Oos tenrijk, Hongarije en Italië, door haar stilzwijgen instemming had uitgesproken met de vaststelling van de veertien leden van den Volkenbondsraad, dat Italië den oorlog is begonnen in strijd met de ver plichtingen van artikel 12 van bet Vnl- kenbondsverdrag en dat thans artikel 16 van ..het Volkenbondsverdrag tegen Italië moet'worden toegepast. Daarmede was dus het besluit gevallen, de beslissing, waardoor het conflict in Oosf-Afrika niet meer slechts de zaak van Italië en Abessynië is, doch die van Italië eenerzijds en den Volkenbond anderzijds. Een beslissing ook, waarmede de Vol kenbond zijn recht van bestaan demon streert tegenover de allengs meer postvat tende meenmg, dat hij machteloos en on nuttig was. „MET ONTROERING VERVULT FRANKRIJK ZIJN PLICHT” Na dit besluit legde Laval een korte verklaring af. Frankrijk, zoo zei hij, zal zijn verplich tingen nakomen- Het Volkenbondsverdrag in onze internationale wet, die wij noch kunnen laten schenden, noch laten ver zwakken in deze minuut, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Het is met ontroering, dat ik mijn plicht zal vervullen. De vriendschap legt mij echter nog een anderen plicht op Ons geloof in het gezag van de hoogste inter nationale instelling zal niet worden ver loochend, indien wij tevens nastreven het bereiken van een ‘verzoenende oplossing. De Fransche regeering zal zich hartstoch telijk aan dit «vredeswerk wijden, waar voor het haar aan geen medewerking deze Volkenbondsvergadering zal ontbre ken. Lavals plechtige verklaring maakte die pen indruk in de vergadering, waar trou wens van den aanvang af een gespannen en zeer ernstige stemming hing, die tee- kenend was voor het groote gewicht van de zaak, waarover Genève thans besliste. „DE OORLOG IS UIT DEN TIJD”. <Na Laval sprak Eden dat de Engelsche politiek beginnen leiden tot een verscherping van de internationale concurrentie, tot een nieuwen strijd om de toch al zoo schaar- sche overblijfselen van den wereldhandel. Dat beteekent dan weer de oprichting van nieuwe tolmuren en de invoering van spitsvondige hinderpalen op den weg van den goederenruil via de grenzen. Dit vooruitzicht biedt zoo We’nig aan- genaams, dat men zijn troost alleen kan zoeken in een heel klein lichtpuntje: wel licht zal men eindelijk en ten laatste in alle landen de dwaasheid gaan inzien van al die hinderpalen en struikelblokken; wellicht zal juist het ten top voeren van het huidige systeem, waarbij niemand goederen wil hebben, doch iedereen geld verlangt, leiden tot een breken met deze methode. Is de wereldhandel eenmaal ge heel ineengestort, dan zal misschien blij ken dat er een weg te vinden ia voor in ternationale samenwerking^ die niet uit doopt op onnutte conferenties en besluiten, doch leidt tot tastbare overeenkomsten tusschen de landen onder elkaar en daar door .tot afbraak van de hinderpalen die den handel belemmeren en tot een of an deren vorm van een internationaal ge’.d- systeem. Doch wanneer zal deze weg wor* den ópengesteld? Door den in Abessinië uitgebroken oor log moet men zich voorbereiden op groote veranderingen in de valuta. De zorgen van de middellijk of onmiddellijk bij het conflict betrokken, regeeringen zullen daardoor nog vermeerderen. Dit tijdstip is dus allerminst geschikt voor een stabi- liseering van de valuta en daarop is nu ook weinig kans. worden, do oorlog duurt voort en iedere vertraging kost meer menschenlevens. Intusschen zullen wij onze pogingen voortzetten om te komen tot een vreedza- me oplossing van het geschil, in overeen stemming met de beginselen van het Vol- kenbonds ver d rag. ZWITSERLAND KENT ZIJN PLICHT. Toen kwam Motta aan het woord, de Zwitsersche minister van buitenlandsche zaken. Daar geruchten gingen, dat de Zwitsersche regeering zich bij Oostenrijk en Hongarije zou aansluiten, zag men Motta’s verklaring met spanning tege moet Hij verklaarde, dat de Zwitsersche regeering zich stilzwijgend heeft aange sloten bij de vaststelling van de veertien leden van den Volkenbondsraad. Met genoegen constateerde Motta, dat niemand toespeling bad gemaakt, op mi litaire sancties. Die, welke zullen moeten worden toegepast, zullen dus zijn van eco- nomischen en van financieelen aard en Zwitserland zal in deze verplichtingen niet tekort schieten. Maar het zou niet kunnen meewerken aan zoodanige sanc ties die door hun aard en uitwerking de neutraliteit van Zwitserland in ernstig gevaar zouden kunnen brengen. Donderdagavond voerden nog een heele reeks gedelegeerden het woord om een toelichting te geven in verhand met hun stilzwijgende toestemming in de voorstel len van den raad en daarna sprak als laatste de gedelegeerde van Abessinië, Tecle Hawariate. Hij uitte zijn groote ver ontwaardiging over de aanvallen, die Aloisi tegen Abessinië had gericht en dankte alle gedelegeerden, die erkend hadden, dat de oorlog aan Abessinië is opgedrongen. Hawariate wees erop, dat elke vertra ging in de te treffen sanctiemaatregelen een verlenging van het bloedvergieten met zich zal brengen en zal maken, dat Italië nog langer kan doorgaan met het .uitge ven van oorlogsbulletins over de overwin ningen, die alleen te danken zijn aan het gebruik van de modernste moordwapenen. Van beide zijden was men het eens, dat wel doeltreffende maatregelen genomen moesten worden, doch dat deze geen oor- logskarskter mochten aannemen. Het Britsch-Fransche plan, dat heden (Vrijdag) bij de verbindings-comm ss e wordt ingodiend, zal ongeveer als volgt luiden: le. Het weigeren van credietep door het buitenland aan Ital'ë 2e. Beperking van den uitvoer van ze kere artikelen, uit Italië door con tin gen teer ing. 3e. Beperking van den uitvoer van ar- ukcivu uaai I het vervaardigen B^che |oi wiiairiuiu ng ic - - inzake de sancties tegen tikelen naar Italië, welke noodig zijn voor 1 het vervaardigen van wapenen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1