f I Laatste bemiddelingspoging mislukt. I Nieuwe strijd in Abessinië te verwachten. De regen belet den opmarsch in Ogaden. DUURTE ZONDER WINST. I I D 87e JAARGANG. VRIJDAG 18 OCTOBER 1935 TWAALF BLADZIJDEN No. 6571. neer het Italiaansch-Abessi- gezant, Ge- TR05PEN- Somaliland). op- K. I I ZIEKEN I Donderdag plotseling I 1 i van 1 Uw laasd >eger gele- iltenl ngen n en Af- cties werk, ands. 3e. Wordt 3 verzoe- hij zich vol- In zich aan vloed in verzoeningsgezinden geest heeft gebruikt Italiam sawa i kracht Roode »9* or- <ag ina NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT I SCHOONHOVENSCHE COURANT I J Telef. 20. Tel-Adres: Vannooten. S. 4 W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763 Hoe zullen we ooit kunnen concurreer en als we onze oogen blijven sluiten voor die scheeve verhouding, als we niet trachten goedkooper te gaan werken, maar de prij zen handhaven en alleen bij elk afzonder lijk geval hulpmiddeltjes zoeken, waar mede we ons zelf willen wijsmaken, dat wa goedkoop werken. Ons land heeft een reeks van factoren, waardoor het boven andere begunstigd is- Nederland ligt aan de drukst bevaren zeeën en rivieren der wereld, het heeft een gunstig klimaat en vruchtbare bodem; fa brieken, havens en kanalen zijn voortreffe lijk ingericht en onderhouden, landbouw, veeteelt en visscherij staan op hoogen trap van ontwikkeling, we hebben rijke kolo niën in Oost en West; het volk ia ijverig, spaarzaam en goed ontwikkeld, en trots al deze prachtige en benijdenswaardige voor waarden, verkeert het land in allerdroef ste omstandigheden, zuchten de bewoner* onder belastingen, die ondragelijk worden en kunnen we met geen enkel land con- curreeren. Het aantal werkloozen ia, naar verhoüJÜing, in ons land het hoogste van de meebte andere Europeesche staten, de vroeger bloeiende zeevaart is vrijwel te gronde gericht, de industrie kwijnt en ver armt eiken dag meer; de middenstand, ge bukt onder belastingen, waarvoor Alva zich geschaamd zou hebben, staat het wa ter aan de lippen, de landbouw, veeteelt, visscherij enz. worden op de been gehou den met honderden millioenen crisisheffin gen en tegelijk brengen we elk jaar tien tallen millioenen kilogrammen groenten enz. naar de mestvaalt. De regeering heeft reeds eenige malen gezegd, dat verder» verhooging der belastingen niet mogelijk is, maar dit weerhoudt haar niet nieuws heffingen te doen, zooals nu weer een op de benzine, waardoor de lasten op het ge bruik van auto’s voor de zooveelste maal worden verzwaard. Dat op die wijze de kip, welke de gouden eieren legt, zooal niet geslacht dan toch uitgehongerd wordt, wil de regeeringfcoog niet begrij pen. Nu wordt alleen gestreefd naar dekking van tekorten op de staatsbegrooting, wat in de Kamer terecht genoemd is „een po litiek tot registratie van tekorten”. Alle* eischt daarentegen een politiek, die tot doel heeft verlaging van lasten en dus tot verhooging der inkomens. heeft Laval opnieuw en den Britschen am- Val aan rutti, het volj le. Het Advertentiën: 1-6 elke regel meer plaatsing hal ven tentiën worden g plaatst in „De Gor MINISTER FEY, die heengaat Starhemberg als vice-kanselier en Berger- Waldenegg als minister van buitenland- scbe zaken. Majoor Fey en nog vier ministers zul len in het nieuwe kabinet geen zitting heb ben. Deze regeering^wijziging beteekent een belgmgrijke machtsversterking van de zoo sterk naar Italië georiënteerde Heimwehr- groep. Niet alleen in de regeering, maar ook in de Heimwehr zelf wordt de posi tie van Starhemberg er in het bijzonder beter door. Bewaking van openbare gebouwen Daar men naar aanleiding van de wij ziging in het kabinet, met name wegens het heengaan van minister Fey die Woensdag naar aanleiding van zijn drie jarig ministerschap door de Weensche Heimwehr als haar leider is gehuldigd vreesde voor ongeregeldheden in de hoofd stad, werden de openbare gebouwen des middags onder scherpe bewaking gesteld. Proclamtle van Starhemberg Gisteravond werd per radio een procla matie van vice-kanselier Starhemberg ver spreid. 5 regels f 1.30 0.20: derde pr(ja. - Adver- r a t i ge- cu mer”. MOBILISATIE IN ALBANIË? De correspondent van de „Daily Tele graph” te Genève zegt bevestiging te heb ben van het gerucht, jlat Albanië bezig is zeven lichtingen van zijn leger te mobili- seeren. Deze mobilisatie zal een antwoord moeten beteekenen op epn aanzienlijke con cpntratie van het Zuid-Slavische leger nabij de grens van Albanië. De Zuid-Sla vische troepenmacht wordt in Albaneesche regeeringskringen geschat op ongeveer 60.000 man. De mobilisatie in Albanië zal 40.000 man omvatten. Deze troepencon- centrat'es zouden ten doel hebben steun te verleenen aan Italië bij de verdedigingen van de toegangswegqp tot de Adriatische Zee. troepen. een nieuwen ar Italianen zal vertragen. „TEN STRIJDE!” 4 De Negus spreekt „Indien wij zoo lang gewacht hebben met op de vijandelijkheden van Italië te antwoorden, dan is dik omdat wij ver plichtingen tegenover den Volkenbond hadden. Thans heeft de Italiaansche aanval ons gedeeltelijk hiervan ontheven. Trekt thans ten strijde en vecht dapper"! Deze korte toespraak heeft de Negus Donderdag gehouden voor 100.000 krijgers die onder bevel van Ras Moeloegheta. den minister van oorlog, voor hem defileerden alvorens naar het front te vertrekken. Tijdens de revue van de troepen reed de minister van oorlog Ras Moeloegheta op den Negus toe, steeg van zijn ros en trok zijn degen, waarna hij uitriep: „Ik ben bereid voor Etiopië te ster ven”. Over enkele dagen zal de Negus thans naar Dessie vertrekken, waar vermoede lijk het hoofdkwartier zal worden geves tigd. Ook Ras Moeloegheta trekt daar heen. Zijn legermacht is reeds op marsch; hijzelf volgt per vliegtuig. Als opperbevelhebber van het leger heeft de Negus aan het geheele leger de volgende raadgevingen gegeven: menigten bij een guerrilla-tactiek erj verspreidt u vijandelijk vlieg- Verscbiint Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs by vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 naanden 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. De aanvallen van de Italiaansche lucht macht op het Noorderfront zijn voortge zet tot Amba Aladji. Deze plaats werd door een aantal escadrilles gebombar deerd. Volgens berichten uit Abessijnsche bron moeten hierbij vele niet-strijders den dood hebben gevonden. De troepen leden geen verliezen, aan gezien zij tevoren de plaats hadden ver laten. Volgens officieel Abeseinisch bericht, wil Italië niet afzien van een bombarde ment van open steden, doch wel heeft het zich bereid verklaard, de Europeesche ge deelten te beschermen Tengevolge hier van zal in Diredaoea. het station van den spoorweg DjiboutiAddis Abeba, waar 800 buitenlanders wonen, op grond van een overeenkomst met de Fransche regee ring pen neutraal gebied worden gescha pen. In overeenstemming met de Italiaan sche regeering zullen hier de Europeanen worden ondergebracht, 'teneinde veilig te zijn voor bomaanvallen. De bescherming van de vreemdelingen hier neemt Frank rijk op zich. GEEN GROOT TRANSPORT. De „Lavoro Fascista" en andere Italf- aansche bladen spreken het bericht tegen dat 10.000 zieke Italianen het Suezkanaa! gepasseerd zouden zijn op den terugweg uit Oost-Afrika. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat het Italiaansche s.s. ..Oceania” met vrij willigers voor Oost-Afrika aan boord de haven heeft verlaten. Dit is de tweede groote groep Italiaansche vrijwilligers uit Zuid-Amerika ITALIAANSCH BOLWERK AAN DE ROODE ZEE. Een speciale correspondent van Reuter DE ABESSINIERS NIET VER SLAGEN. Te Addis Abeba is n4a-^an oordeel.dat Abessinië op geen enkel front verslagen is, aangezien nog geen beslissende strijd is geleverd en niet geleverd zal worden, aleer de Italianen de bergachtige streken zullen hebben bereikt, waar de verdedi- gingsstellingon zijn, ingericht. De Negus heeft het bevel voor een offensief in Ogaden belachelijk genoemd en verklaard, dat dit in strijd is met alle plannen, aan gezien Abessinië geen munitie kan verspil len in de woestijn of in lage landen- OPSTAND IN DANAKIL? Te Addis Abeba is ren gerucht in om loop, dat de Adala stammen, in de streek tusschen Ankober en de spoorlijn in op stand zijn. De leider van den opstand, die zwr veel menschen het leven zou hebben gekost is de sjeik Denen, die zeer be rucht is in de woestijnstreken van Dana- kil. De regeering heeft alle in civiele zaken veroordeelden uit de hechtenis ontslagen, van wapens voorzien en naar het front gezonden mot den raad: Toont dat ge mannen zijt en herwin uw eer door het vaderland te verdedigen Onder de vrijge latene bevindt zich ras Tafesta. oud-mi- nister van publieke werken, die veroor deeld was wegens ontvoering van zijn schoonzuster. Hem is het commando ge geven over een klein regiment. VERBANNING DER OORLOGS CORRESPONDENTEN. Uit Rome wordt gemeld, dat de regee- Ting besloten heeft alle correspondenten van buitenlandsche bladen uit Italiaansch Somaliland te verwijderen, naar men zegt, omdat generaal Graziani staande houdt, dat geen tegemoetkoming kan wor den verleend voor het verzenden van te legrammen. Uit deze streek zijn te Rome sedert verscheidene dagen geen berichten ontvangen en men gelooft, dat Graziani plannen voor een groot^n opmarsch voor bereidt. idgevingen gegei „Ge moet niet in groote elkaar blijven, doch toepassen, wees geduldig telkens wanneer ge een tuig ziet. Verwisselt uw witte kleeren voor khakl opdat ge minder zichtbaar zult zijn.” HET JUDASLOON. Ras Koeksa op den troon van Tigre, Generaal De Bono, de opperbevelheb ber der Italiaansche troepen in Oost-Afri ka, heeft Ras Koeksa in naam van den koning van Italië benoemd tot Ras van Tigre. Reeds heeft zijn installatie plants ge had. Ze geschiedde met groot ceremoni eel, in tegenwoordigheid van de vijftien honderd volgelingen van het opperhoofd, die zich in drie bataillons voor het oude paleis hadden opgesteld. NIEUWE BOMBARDEMENTEN Het zijn echter niet alleen verkennings vluchten, die de Italiaansch» vliegers in het Noorden maken, A BONNE’S, di® «oh aan onze administratie opgeven voor de verzekering, xyn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van QAAA Ga,deo ‘«"«“slang® 600 Gulde“ b’ ^OO Gul(1en bij verlies QAA ?ulden bÜ verlies Gulden by verlies AR Gulden bij verlies van een uvvU ongeschiktheid. VVV overlijden. JUU ran hand of voet, van een oog. IVU van een duim. OU anderen vinger. HET REGENT WEER Uit Asmara wordt geseind, dat de op marsch der Italiaansche troepen in Oga den, in de richting van Harrar, ha de be zetting van Gerlogoebi kort voor Gorrahal tot staan is gekomen tengevolge van zwa re regenbuien. Het is niet uitgesloten, dat deze regenval tot eind November aan houdt. WIJZIGINGEN IN OOSTENRIJKS REGEERING. Vijf nieuwe minister»: Fey ver dwijnt In Oostenrijk is T een kabinetscrisis uitgebroken, die echter van zeer korten duur was. Bondskanselier Schuschnigg heeft staatspresident Miklas het ontslag van het kabinet aangeboden en Miklas belastte hem met de vorming van een nieuwe regeering. Schuschnigg blijft kanselier met prins bracht Er zou deur staan, ER BROEIT WAT AAN 'T NOORDERFRONT. Van het Noordelijk front in Abessinië worden geen belangrijke krijgsverrichtin gen gemeld. Italiaansche luchteskaders leggen er echter een zoo groote activiteit aan den dag, dit een nieuw offensief niet onwaarschijnlijk wordt'geacht. De verkenningsvluchten der Italianen kunnen echter evengoed een verdedigend karakter hebben In Rome is namelijk uit Aksoem bericht ontvangen, dat Ras Seyoem bet gebied van de Guingurarivier heeft verlaten om een omfrekkende bewe ging te maken langs den rechtervleugel van het Italiaansche leger. De troepen van Ras Kassa zouden het contact met die van Ras Seyoem hebben tot stand ge- een tegenaanval voor de die ten doel zou hebben de heilige stad Aksoem te heroveren. ABESSINISCHE TROEPEN CONCENTRATIE. elk geval gaan de Abessiniërs voort in groote troepen te concentreeren hek Noordelijk front. Achter de le gers van Ras Seyoem en den kroonprins van Abessinië organiseert men thans een sterke troepenmacht. Evenwel lijkt het er meer op, dat deze troepen, van welke de meest voorfuitge- schoven posten in het district van Ma- kalle zijn genesteld niet tot het offensief zullen overgaan. De operaties der Abes siniërs in het Noordelijke strijdgebied be perken zich tot kleine aanvallen en pogin gen door te dringen tot de flanken van de Italiaansche troepen, welke tactiek waar schijnlijk een nieuwen algemeenen marsch dei in het Suez-kanaalgebied meldt, dat de oen >n haastig tempo de haven Mas- in Erythrea, aan de Roode Zee tot een zeer sterk fort zijn gaan maken. Zij hebben honderden kanonnen in de duinen opgesteld pn geplaatst langs de baai van Massawa, en wel zoo dat zij de geheele baai bestrijken, terwijl er ook nog kanon nen in gereedheid zijn gebracht op de eilanden, die ten opzichte van de baai strategisch gunstig zijn gelegen Masawa is nu een geweldige voor de Italianen ttewordén in de Zee. Het aantal Italiaansche vliegtuigen is, naar men schat, op het oogenblik 500. De basis van deze luchtmacht is te Assab gelegen, maar er zijn verder nog tal van hulpvliegterreinen. EEN LAATSTE POGING VAN LAVAL? Hoewel Laval het»zelf niet wil erkennen gelooft men in de Parijsche pers vrij al gemeen, dat de Fransche minister-presi dent een laatste poging heeft gedaan tot bemiddeling in nisch conflict Woensdagavond den Italiaanschen bassadeur ontvangen. Volgens de „Echo de Paris” heeft La den Italiaanschen gezant, Ge- Igende voorgesteld: Italiaansche offensief wordt opgeschort, de troepen van generaal de Bono blijven -in de stellingen, welke zü thans bezetten. 2e. De provincie Tïgré zal een onafhan kelijk vorstendom worden. De provincies Harrar en Ogaden Worden aan Italië afgestaan. 4e De rest van Abessynië zal onder in ternationaal regiem worden gesteld, waar in Italianen de eerste viool zullen spelen. 5e Abessynië zal een toegang naar zee krijgen in de haven van Zeila (Britsch Somaliland). 6e. De regeling zal haar beslag krijgen door bemiddeling van den Volkenbond. Wanneer Laval in zijn laatste ninsgpoging niet slaagt, zou b" ledig bij de Engelsche sanctie-plannen aansluiten. De Fransche bladen zijn over de be middelingspoging van Laval over het al gemeen pessimistisch gestemd. WAT ITALIË EISCHT De ..Petit Journal” meent te weten, dat de Italiaansche ambassadeur mede- deelingen heeft gedaan van de voorwaar den. waaronder Italië bereid is, de vijan delijkheden in Abeesynië te staken en te onderhandelen, waarbij zij het terugtrek ken der Engelsche vloot op den voorgrond stelt. De Italiaansche regeering zon ook heb ben laten weten, dat zij weigert te onder handelen onder den druk der sanctie- maatregelen. BRITSCHE VLOOT BLIJFT Naar te Londen verluidt heeft echter Inmiddels de Britsche ambassadeur te Parijs, sir George Clerk, van zijn regee ring instructie gekregen den Franschen premier mede te deolen. dat de noodzake lijkheid voor instandhouding van de door de Britsche vloot genomen voorzichtig- hpidsmaalregplen in de MiddrJlandsche Zee blijft bestaan. Ook worden de troepen in de gebieden van Soedan en Egypte, welke aan de Italiaansche kolonie Libye grenzen, niet teruggetrokken. De „Times” meldt dat de Britsche mi nisters eenstemmig tot de overtuiging zijn gekomen, dat een vermindering der v.loot- strijdkrachten in de Middellandsche Zee niet in aanmerking kan komen met het oog op het aanhouden der bestaande span ning en speciaal met het oog op de Itali- aansche persaanvallen op Engeland. Noch het Italiaansche, noch het Brit sche standpunt geven dus hoop op een gunstig resultaat van Laval’s bemidde lingspoging en deze wordt dan ook in het algemeen als mislukt beschouwd, ZAL DE PAUS BEMIDDE LEN? Men koestert te Rome nog een zwakke hoop op een actie van het Vaticaan, ter wille van een oplossing van het Abessy- nisch conflict. Het meerendeel der pauselijke diplo matieke vertegenwoordigers heeft onlangs een bezoek aan het Vaticaan gebracht. Naar men veronderstelt hebben zij, toen zij weer naar hun respectievelijke stand plaatsen vertrokken, instructies in zake een vredelievende beslechting van ’t con flict medegekregen. of zullen zij, voor zoo ver zij nog niet zijn vertrokken, dergelij ke instructies ontvangen In dit verband heeft het speciaal de aandacht getrokken, dat mgr. Maglione, de pauselijke nuntius in Frankrijk, on middellijk na zijn terugkeer te Parijs door Laval is ontvangen. Wel heeft hij geen omland voorstel bij zich, maar men is er te Rmaa van overtuigd, dat hjj zijn in- AIs wij een pond suiker koopen tegen den prijs van 23 cent, dan krijgen we voor een waarde van ongeveer vier cent, de rest is belasting; als we een ons thee koo pen van 30 cent, dan is daarbij 15 cent be- Jastinug, als we een borrel drinken van 25 cent, dan betalen wij in dat kwartje 20 cent belasting; als we benzine in de auto doen tegen 12 cent de liter, zouden we met 4 cent kunnen volstaan, als de regee ring de benzine niet zoo duur maakte door heffingen. We hebben pas weer gezien bij de ge schiedenis van den bouw van het nieuwe stoomschip „Prinsendam", hoe schrik wekkend duur het in ons land is. In an dere landen kon men het schip bouwen te gen ongeveer de helft van den prijs, die 't hier zou kosten. Toch zou men dat werk zoo graag hier uitvoeren en dus ging men aan t rekenen. De scheepswerven dachten al lang niet meer aan winst maken, maar zouden al blij zijn, als zij het bedrijf gaan de konden houden, zonder ai te groot ver lies. Zij verlaagden den prijs zoover als mogeUjk en denkbaar was. Toch was de prijs nog verre en verre boven die van buitenlandsche werven. De regeering kwam te hulp, door een crediet te verlee nen voor dd" bouwkosten verminderd met f 800.000 en voor dit bedrag namen de commissarissen van de Holland Amerika Lijn deel in het crediet. Ook toen was de prijs niet een beetje, maar nog f 750 000 booger dan die van de buitenlandsche aanbieding. De werkgevers namen daarvan f 450 Ö00 voor hun rekening en de arbei- edrs lieten hun loon zooveel verlagen, tot de overblijvende f 300.000 zouden zijn be taald. Daarna kon eindelijk het schip hier worden gebouwd Men stak de vlag uit en men juichte over deze Pyrrhus-overwin- ning. Het groote werk wordt nu hier uit gevoerd gedurende jaar zullen 4500 arbeiders kunnen werken, maar het is toch na het bovenstaande duidelijk, hoe duur de gemeenschap die overwinning moet betalen. Het verschil in prijs is bijbe taald door Nederland, door arbeiders, werkgevers. commissarissen, regeering enz., maar in ’t kort door ons land en we hebben geen arbéid verkregen, maar ge kocht, duur gekocht. Met akelig sprekende cijfers is ons weer voorgehouden, dat we een duurte-eiland zijn en dat het buiten land veel goedkooper kan leveren dan wij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1