EE r NA EEN MAAND OORLOG DE ITALIANEN STAAN VOOR MAKALLE Telegrammen Het wetsvoorstel voor industriefinanciering. Stand MAKALLE GEVALLEN. - Balilmann mantel japon!! Bezetting der stad beden verwacht. Duitschland en de sancties. 67e JAARGANG. ZESTIEN BLAQZIJüEN. VRIJDAG 8 NOVEMBER 1935 VEMBER 1935 hetgeen volgens voor GUERILLA OM dat staatsfinajjciering nood- is M. kampioenschappen feit, !7 j., en M. A. >EL. Oct. ider en G. de 3 P H. Heu- H j- en raaf, 27 j. en -Oi Hm _.,:;2üdl Komt U nu eens kijken welk een schitterende collectie nieuwe modellen In teerlage prijzen wij thans brengen. Onze groote mantel- en japonnenverkoop dan ook hat baato bewijs dat apart, prima en voordeelig hot succes bl] onze enorme verscheidenheid Ie, jder en A. E oom en G. A, oud 1 mnd., •enk (overleden Europee- :htsheffen bij de leger- rondvmeg t het abnormale- etectr. bedrijf i vraag van den de de waterlei- voo rzi ttei e Tien gemeen- ïenoemd tor be- tuk. ijst op de moei- »rk in werkver- tgevoerd. toe, rekening te arbeidersbelang, sentebelang niet dal dit wrfiee rewijden de ver- Advertentie elke regel plaatsing hi ten tién worde: plaatst in „De gentle wijze mo de werkzaamhe- maakt duidelijk, rdrijft Het prin- van het B. A. t in de gemeente >r. den heer De hij heeft gezegd, •ul, 70 j., eeht- iden. o 11UT. JU uit Adoea vertrokken, van fiO j. J. v A. J. van Os her. Faber en 8. tor 21 j„ en T. 25 j. te Capelle 24 i M Stijnen, 22 j. - C. van Eene- jswijk, 20 j. en begraafplaats. e boomen op do oiei), daar deze Dj» sierteelt-cen- e boomen aan. el de aankoop Amsterdamsche d dient ter op- g en kost f 0.30 ige slooten rond m. Na inschrij- ht rijders is de per M2 de laag- oor het vervoer st geheele werk, rooting is uitge- ■maanden door joerd. B. en W. it en en dan te werk subsidie rkversc heffings ver kerk en n T o 1 onder- irzitter naar vo nité B betreft p het doel van lies rekening ge il eente-financien een voorstel van Leonardos >mp en A. Th. van Roon en t. (te begroeiing, litgaven sluit op denkt een ieder aan een nieuwe macht af te snijden. Van Italiaansche zij de wordt gemeld, dat bij een poging om Italiaansche Askari s in een hinderlaag te lokken, 40 Abessinische soldaten werden gedood en 10 gevangen genomen. Het mi nisterie van buitenlandsche zaken ontkent de juistheid van het bericht, dat twee Ita liaansche schoten, om het 44 j. (won. te 35 j. 70 j., wed. van Werken, 67 j, irtog. 5EL, October. K. Keiler en z. van D. van latharina Geer- en F N. Dog- F. Heikoop en L van G. Boers vliegtuigen zouden zijn neerge- waarbij de geheele bemanning leven zou zijn gekomen, DE NEGUS NAAR HET FRONT. ADDIS ABEBA, 8 Nov. Omtrent de reis van den Negus naar het front wórdt nader gemeld, dat Haile Selassie zich per vliegtuig naar Harrar zal begeven, van waar hij per auto een inspectietocht van vier of vijf dagen langs het Zuidelijk front hoopt te maken, alvorens zijn hoofd kwartier te Dessie te vestigen. BRAZILIË EN ITALIË. RIO DE JANEIRO, 8 Nov. In een offi cieels nota wordt ontkend, dat de onder- handelingen voor het sluiten van een handelsverdrag tusschen Brazilië en Italië jrtentiën: 1-6 regels 1.80 meer 0.20; derde iftlven pr\je. - Adver- J m gratis ge- Go r cu mer”. staf, het offensief wordt voorbereid. Vol gens goed ingelichte kringen rukken de stammen der Fannoys, wilde krijgszuch tige troepen, naar Dolo op. DE STRIJD IN HET NOORDEN. ROME, 8 Nov. Het tweede legercorps is gisteren uit Adoea en Aksocn in westelijke richting vertrokken, terwijl het 17e en 23e bataljon van de inboorlingentroepen uit Erythrea trachten langs de grens van Soedan naar het Zuiden te trekken en te probeeren de Abessinische troepen Setit van de overige Abessinische wijziging er door deze nieuwe organisa tie in 'de financieringspolitiek zal worden gebracht. Als een der eerste objecten voor dit lichaam, waarvoor de plannen ook reeds bij het werkfonds waren ingediend, wordt de uitbre ling van de vliegtuigindustrie in ons land genoemd. Zonder tv^fel is deze uitbreiding dringend nood *kelijk, gezien de krachtige organisatie der K.L.M. en het feit, dat deze haar nieuwste ma chines in* het buitenland moest bestellen, terwijl wij ook op het gebied van militaire vliegtuigen in ons Mnd niet „modern” zijn. Vooral mag daarbij het feit onder de oogen worden gezien, dat alle vliegtuig motoren nit het buitenland komen, ook van die machines, die hier worden ge bouwd, terwijl onze industrie toch onge twijfeld in staat is vliegtuigmotoren te vervaardigen. Bij dit object bestaat geen gevaar voor een te ver gaande industrialiseering. Men behoeft geen profeet te zijn om te kunnen vóórspellen dat het vliegwezen rich in de eerstvolgende jaren geweldig zal ontwik kelen, en het getuigt ons inziens van wijs beleid, wanneer thans reeds jle voorbe reidingen worden getroffen om deze in dustrie. der toekomst ook in ons land krachtig tot ontwikkeling te brengen. Het zou ons niet verwonderen, dat zelfs bij uitbouw van de vliegtuigindustrie in ons land toch nog in de toekomst éen belang rijke invoer van vliegtoestellen en onder- deelen ervan noodig zal blijken. Het sympathieke wetsvoorstel zal onge twijfeld worden aangenomen, terwijl wij bij de behandeling hopen meer te zullen vernemen omtrent de practischo uitvoe ring der industrieëele plannen! NO- 65ML NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT fessfl SCHOONHOVENSCHE COURANT J M.l v.rwk.r.Dg' IS enu meer. TA-Adrae: Vaon<H>l®. W. N. VAN NOOTCN. «CHOONMOVtN, HA VIN X. Po.trat.nlnt 137M.L A BON NI’8, die >ioh een onse administratie opgeven voor de vanekering, lijn volgen» de vaatgentelde bepalingen tegen ongevallen venekerd voos bedragen, gewaarborgd dóór de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van nnnn Gulden bij levenslange A Aft Gulden bg QAA Gu,den bÜ verlies Oflfl Gulden bij verlies 1AA Gulden bij verlies Zl/k Gulden bij verlies van een ZvVv ongeschiktheid. VVV overladen. «3vU van hand of vort ZUU van een oor. 1VV van een duim. VV anderen vinger. tor. ma, d. van A, Het door minister Gelissen ingediende wetsontwerp, waarbij maatregelen zijn getroffen voor de financiering der indus trie, is de belichaming van een door hem reeds lang gepropageerd denkbeeld. De industrialisatie van Nederland in ver sneld tempo, gelijk hij die wenscht, en welke wenschen door de geheele tegen woordige regeering zijn overgenomen, is zonder een dergelijke financiering ónmo gelijk. In normale omstandigheden zou im mers het particuliere kapitaal dezè taak op zich hebben genomen. Het geld, dat door particulieren bij de bankeö wordt ge bracht, en dat uit een deel der winsten en uit andere gespaarde bedragen bestaat, is dan voldoende om den grondslag te vor men, waaruit d« banken nieuwe oredieten vérstrekken ter bevordering van de in dustrie uitbreiding. Thans echter zijn niet alleen deze spaar gelden in den ruimsten zin van het woord onvoldoende, maar ook moeten de ban ken uiterst voorzichtig met de spaargel den zijn en deze a.g. liquide houden, zoo- dat zij ieder oogenblik in geld kunnen worden omgezet, indien door de een of andere omstandigheid de bezitters van deze gelden ze‘zouden opvragen. En ten slotte is de zekerheid, dat winst zal wor den gemaakt in nieuwe bedrijven zoo ge ring, en de kans op verlies zoo groot, dat de financiers zeer huiverig zijn om gelden voor te schieten voor industrieels doel einden van welken aard ook. Vandaar, en in dit .Besluit is geen wijziging geko men. Indien een buitengewone vermeerde ring van den uitvoer van bepaalde grond stoffen of levensmiddelen de economische situatie zou doen veranderen, dan zou de fijksregeering deze door gepaste maatre gelen verhinderen. o De rijksregeering heeft direct van het begin van het Italiaansch-Abeasinische conflict, dus reeds lang voor de bekende maatregelen van den Volkenbond, den uit voer van oorlogsmateriaal en munitie naar beide staten verboden. •Te Genève houdt men echter vol, dat het Volkenbondssecretftriaat en het Duit- sche consulaat hebbed bevestigd, dat er wel degelijk mededelingen betreffende het Duitsche standpunt zijn gedaan. Het Duitsche consulaat heeft er echter op gewezen, dat de besprekingen met den directeur der politieke afdeeling van offi- cieuzen aard zijn, De over deze démar che gepubliceerde Wtiedeelingen moeten dus ongetwijfeld juist zijn. BRAZILIË DOET NIET MEE AAN SANCTIES. De Brariliaansche consul-generaal te Genève heeft den president der sanctie- oonferentie een door zijn regeering over geseinde nota doen toekomen. Daar Brazilië geen lid van den Volken bond is, zoo wordt daarin medegedeeld, wenscht h«t niet deel te nemen aan de maatregelen, waartoe de Volkenbond heeft besloten, en behoudt het zich de vrijheid voor om in ieder 'jeval te hande len op de wijze, die wordt bepaald door zijn belangen, door zijn internationale verplichtingen en door de beginselen, die van oudsher toonaangevend zijn voor zijn buitenlandsche politiek. AUSTRALIË SLUIT ZICH AAN. Het federale Australische parlement te Canberra heeft na een debat van meer dan 3 uur, het voorstel der regeeringg om mee te doen aan alle sancties, die Enge- landi zal toepassen, aangenomen. De le den dor arbeiderspartij hielden heftige redevoeringen ten gunste van de Austra lische neutraliteit, maai" iqn slofte stemde ook de boerenpartij met de regeering mee en was de aanneming verzekerd. POLITIES EN SPORT Inmiddels gaat Italië zich steeds krach tiger tegen de sancties verweren. Thans kunnen reeds de betrekkingen tusschen Italië en de landen, die sancties toepassen als afgebroken worden beschouwd. De secretaris der partij, Starace, heeft reeds Italiaansche deelneming aan de eind dezer week te Parijs te houden sche kampioenschappen gewicl verboden. Ook in de paardenjensport kan men reeds de eerste gevolgen van de sancties tegen Italië waarnemen. Op de renbaan te Rome worden de officieels programma’s, zonder gebruikmaking van eenigerlei En- gelsche sportuitdrukking samengesteld en heeft men deze door Italiaanscho woorden vervangen. Te Milaan is de elk jaar plaats vinden de wedstrijd om den prijs voor het beste ingevoerde renpaard afgelaet. PARAGUAY VERWERPT VREDES AANBOD. Het ministerie van buitenlandsche za ken van Paraguay heeft officieel bekend gemaakt, dat de Paraguaansche delegatie op de vredesconferentie voor het Gran Chaco-conflict te Buenos Aires de bemid delingsvoorstellen voor den officieelen vrede met Bolivia heeft verworpen. ITALIAANSCHE TROEPEN BEWEGING. ROME, 8 Nov. De Italiaansche troepen die de grens van Erythrea langs de Setit bewaken, zijn deze rivier overgestoken en rukken op naar het Zuiden. In de buurt van Makalle blijven de zware regenbuien gepaard met onweders aanhouden. OFFENSIEF DER ABESSINIËRS? HARRAR, 8 Nov. Aan het Zuidelijk front concentreeren zich Abessinische troepen, hetgeen doet gelooven, dat on danks de verzekering van de generale AAN HET ZUIDELIJK FRONT Uit het feit, dat te Addis Abeba toege geven wordt, dat een belangrijke post in het dal van de Webbe SJebeli in Italiaan- 'sche handen is gevallen, kan worden af geleid, dat de Italianen zonder ophouden hun operaties in Ogaden voortzetten. In een te Addis Abeba uitgegeven oor logsbulletin wordt er melding van ge maakt, dat een afdeeling Abessyniërs, toen deze door een groote groep Italianen werd aangevallen, één man hebben achtegelaten die gewapend met een machinegeweer zijn geheelen voorrsad, bestaande uit 400 pa tronen verschoot, het wapen vervolgen® brak en erin slaagde te ontkomen. Deze man zal wegens zijn dapperheid door den Negus worden gedecoreerd. De helden daad werd bedreven bij de Webbe Sjebeli. Tijdens een luchtaanval op 2 November zijn hier 45 vrouwen en kinderen gedood en vijf Abessinische krijgers gewond, van wie rijf hun dienst konden hervatten. Van Italiaansche zijde wordt elk oogen blik de bezetting van Gorrahei verwacht. De opmarsch in Ogaden is echter tot stil stand gebracht door den zwaren regen val en onweersbuien. Ook van Abessinische zijde wordt dat gemeld. De vliegers blijven echter dp stel lingen en versterkingen der Abessiniërs bombardeeren. De radiozender van Daga- boe werkt nog steeds. Voor het eerst se dert vele dagen heeft het te Harrar niet geregend Binnenkort zullen 3000 kamee- len met 32.000 zakken kafferkoron naar de soldaten in het Zuiden vertrekken. Twee vliegtuigen neergeschoUn J6eriehten, dat bij de Webbe Sjebeli 2 Italiaansche vliegtuigen omlaag zijn ge scholen, worden uit Addis Abeba beves tigd. Het eene vliegtuig ontplofte toen het op den grond viel, terwijl hot andere geen bommen meer aan boord had. De bemanning van beide toestellen omgekomen Neef van den kaning naar het front. De hertog van Pistoja. een neef van den koning van Italio, heeft Bolzano verlaten om zich naar Oost-Afrika te begeven. Hij zal zich hier voegen bij de zWhrthemden- divisie „23 Maart”, waarbij hij wordt toe gevoegd aan het commando. DE SANCTIES. Een beroep van den Negus op Amerika. De Negus heeft te Addis Abeba voor de radio een beroep gedaan op de Ver. Sta ten om den Volkenbond te steunen in de toepassing der sancties. De Columbia-om- roep zorgde voor heruitzending van dit beroep in Amerika. Ik oefen geen critiek op het feit, dat Amerika geen lid is van den Volkenbond, aldus de keizer, maar de tijd is thans aangebroken, de gelegenheid is gekomen en ik weet, dat dit de wensch is van het Amerikaansche volk om den bond te steunen in zijn pogingen tot verzoe ning, niet omdat het de bond is. niet om dat het mijn volk is, dat kracht noodig heeft en sympathie van Amerika, maar omdat onze zaak en hierover valt niet te redetwisten de zaak is der mensche- lijkheid, die der rechtvaardigheid en die van den vrede op aarde. Ik vraag niemand het zwaard op te ne men tegen Italië, de volken der wereld zijn thans in staat tot een eensgezinde, rede lijke actie met vreedzame middelen. Werkt Duitschland mee? Donderdag werd uit Genève gemeld dat de consul-generaal van Duitschland in Genève aan de betrokken instanties van den Volkenbond had medegedeeld, dat Duitschland de noodige maatregelen zou nemen om te verhinderen, dat speculan ten in Duitschland goederen opkoopen met het doel, die met groote winsten weer te verkooppn aan Italië of Abessinië. Dit bericht is door Berlijn tegengespro ken, in zooverre althans, dat een offici- eele stap van d*n Duitschen consul bij een hoogen functionnaris van den Volkenbond niet is ondernomen. Het Duitsche stand punt nopens de Duitsche neutraliteit en niet-deelname aan de sancties is bekend va.ima.Hr, aai Biaaiöintajjuiering uwu- zakelijk is. Dit behoort niet Altijd recht streeks te geschieden, maar ook een ga rantie van st&atezijde zal dikwijls vol doende zijn om de particuliere banken in staat te stellen het een of andere onder werp te financieren. Het nieuwe staalsfinancierlngsinstituut zal slecht* een klein kapitaal hebben van f 50.000, hetgeen natuurlijk nietig is in vergelijking met de millioenen, noodig voor financiering. Men «ab met behulp van schatkistleeningen werken, en op die wijze de noodig© gelden opnemen. Het instituut zal een zuiver staatslichaam zijn, dat onder leiding komt te staan van eenige hooge ambtenaren van de minis teries van handel en van financiën. Ofschoon het financieringsinstituut voor 'n belangrijk deel taak overneemt, die op het oogenblik op bescheidener wijze door het werkfonds wordt vervuld, zal dit werkfonds toch niet worden opgeheven, maar zal deze organisatie integendeel ad vies uitbrengen betreffende de financie- ringsobjecten. Of daardoor geen dubbele instantie ontstaat in zonder meer niet duidelijk. Met deze organisatie wordt slechts het raam geschapen, waarop later in de prak tijk moet worden geborduurd. Alles zal ervan afhangen, welke industrieele objec ten voor financiering in aanmerking zul len komen Ook bij het werkfonds waren vele aanvragen van de industrie binnen gekomen, maar deze zün in overgroote meerderheid afgewezen. Waar de organi satie van het werkfonds ook in de toe komst van advies zal dienen, en waar de ministers van handel en van financiën de leiding zullen hebben van deze credietor- ganisatie, terwijl de minister van handel ook voorzitter is van het werkfonds, daar is het zonder meer niet duidelijk, welke EEN HEVIGE MAKALLE. De zon doet den modder, die den op- marach der Italianen nog moeilijker maak te dan deze door de terreinomstandighe- den reeds is, snel opdrogen in de Noor delijke provincie Tigré. Onder defce om- «tandigheden hebben de Italianen den strijd in Makalle hervat en Donderdag werd de bezetting van de stad reeds alge meen verwacht, daar de Italiaansche troe pen vrij goede vorderingen maakten. Te Rome ontving men dan ook reeds een bericht, dat een Italiaansch regiment in den loop van den nacht wae binnenge rukt Vèlgens dit bericht wuifden de Abee- sinische bewoners met witte vlaggen en droeg het hoofd van de Koptisch» pries ters een Italiaansche vlag. Het regiment was voorafgegaan door patrouilles, die reeds in den loop van Dinsdag Makalle hadden bereikt Van een definitieve bezetting van de stad bleek echter nog geen sprake te zijn. Men meldde uit Addis Abeba, dat een hevige guerilla ten Noorden en Noord oosten van Makalle plaats had. De Italia nen slaagden er in de op 20 K.M. van de alad gelegen hoogten te bereiken, van- ’wfar zij echter in den nacht werden ver jaagd door Tigrésche troepen, behoorende tot de legers van Ras Seyoem. Donderdag morgen vroeg hervatten de Italianen den opmarsch en de Abessinische troepen wa ren toen zonder tegenstand te bieden te ruggetrokken; Maar zoodra de nacht was gevallen werden de Italianen opnieuw be stookt. De krijgslieden uit Tigré strijden met ware doodsverachting. Zij maken meestentijds gebruik van bajonetten, lan sen en dolken, doch zelden van geweren. EEN PRINSES ALS AANVOERSTER. Men verneemt uit Addis Abeba, dat zich aan het hoofd der krijgers uit Tigré, die in de omgeving van Makalle operee- den, prinses Mazibo bevindt. Zü kent deze streek precies en leidt zelf dag en nacht de guerilla. De Abessiniërs beweren, dat daardoor de opmarsch der Italianen wordt vertraagd. Aan Ras Sefjoem is opdracht gegeven, rich te bepalen lot kleine operaties en geen groeten slag te leveren, voordat hij bericht heeft gekregen, dat alle Abessini- sche troepen zijn geconcentreerd. Hij be paalde zich dan ook tot aanvallen op de flank en de achterhoede, aldus verklaart men te Addis Abeba. REGELMATIGE VORDERINGEN Intusschen hielden Donderdag sedert den middag de linie van de Italiaansche strijdkrachten voor Makallé de hoogte hij Makallé bezet. Het geheele gebied ten Noorden van de rivieren Takazp en Gheva waé thans in handen van de Italianen Bij een schermutseling ten Zuid-Wes- ten van Hauziën zijn, naar uit Asmara wordt gemeld, twee Italiaansche officie ren gewond en 10 Askari’s gedood. De schermutseling eindigde met een bajonet- aanval, waardoor de Abessiniërs op do vlucht werd gedreven, met achterlating van vele dooden, zoo luidt het Italiaan- zche béricht. Zoodra de stad Makafle ingenómen is, zouden de Italianen zich van het bezit van de rest van Tigré willen verzekeren, tot het Asjangi-meer, een honderdtal kilome ters verder naar het Zuiden, door snelle aanvallen van lichte colonnes. VOOR DE POORTEN. Thans melden berichten uit Asmara en Rome, dat de voorhoede van de legergroep Santini voor de poorten van Makalle staat. Zoodra het gros der troepen is aangeko men, zal de intocht in de stad plaats heb ben. Men verwacht de bezetting heden. Ten einde eventueel© verrassingen inde duisternis te vermijden van de zijde van een tegenstander, wiens posities men niet precies kent, en waarvan men vermoedt, dat zich nog eenige zijier afdeelingpn in en om de stad bevinden, xou Santinis’ vorhoede gisteravond den ring om de stad sluiten. De colonnes van Santini en Biroli zou den zich heden ten Zuiden van Makalle bij elkander voegen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1