DE STRIJD IN ABESSINIË DE LIJN GOUDA-SCHOONHOVEN DE ITALIANEN LIJDEN VERLIEZEN. MUSSOLINI’S PROTEST EN HET ANTWOORD. n 113 nd De verrassing I Bah/msnn Hoofdpijn, Kiespijn. REVOLUTIONAIRE ACTIE IN EGYPTE. 87e JAARGANG. VEMBER 1MB Reparatie I van B «n W hierop te ver- wordt ten- arse begroo- luidt als volgt: tint te zul- G. E. van z. van m W. Boot 24 j. en Slappende! K. iogendoorn Koppe eh elis, z. van j van resolutie die wij heden brengen is de buitengewoon voordeelige aan vulling MANTELS en JAPONNEN. raat, hoe vethouders- rdt, dat in 3 de werk- liet worden B. en W. a t te moe- treden van r het arm het woord o r z i 11 e r, lot een vol men daar- sn van den ■eft of dood rucht is. it deze pnn- i, alleen het een mitrail- munitle officier, i kind van ik. QOUDfl I regels 1.30 f 0.20: derde prye. - Ad ver- I de persoon, die dood vee -■ Zelfs heeft •ij de varkens Advertentiën: 1-6 elke regel meer plaatsing halven l tentién worden gratis plaatst in „De Go r cu mer". londvraag. het niet ge- -verordening vrucht ook veggehaald. jft wel, dat r. heeft wel den Veeart- pn over het ggen en hij oer voor een t gemeente- van J. W Barend, Jroere G. M Hoo- ?cN^enoote igen 46 j., eft, of het raadsverga- in, als de tn* avond- irband met »gt toe, re ist verzoek. het licht- vóór het n geplaatst meer licht ?n. n zijn aan- A BONNE’S, die zich aan onze OftAA Gulden bij levenslange 4vVU ongeschiktheid. bevolking op aangedrongen, haar kalmte tn hnw» ron on da afiirlanfnn oanrrccnnnrrl staten, maar gemeenschappelijk optreden. Daarom is men dan ook van oordeel, dat oen collectief antwoord in de lijn ligt. De Italiaansche tfegenmaatregelen on derschat men niet, doch men voegt eraan toe, dat de Britsche regeering bereid is aan deze tegenmaatregelen in elk opzicht het hoofd te b eden. het niet ge- men het niet het tekort op deze lijn. Zoo rekenende, naar de wijze van de sommetjes op de lagere schgol, ia vastgg- steld, dat het tekort op de lijn Gouda Schoonhoven over 1933 bedraagt f 135.941,12. Het is du:delijk dat dit een fictief cijfer is en dat het tekort op deze lijn daarmede n:et is vastgesleld. Om dat te kunnen doen zou men de uitgaven en Mantels, prima pasvorm en stoffen met rijke bontgarneering. Geheel op zijde. 9.75- 12.50 -14.75 -17.50 19.75- 22.50-24.75-29.50 •n». JopOTI UGH/wol en rijde in elke prijSrage aparte modellen. 3.50 - 5.90 - 7.50 - 9.75 12.50-15.75-18.50-22.50 enz. Nu (officieel) de uitverkoop niet voor Januari mag aanvangen zal een ieder van onze zeer voordeelige' inkoop gaarne pro~ flteeren. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 3 maanden 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. op de en stpe- agenten schieten. Van halfacht af waren mlances gerequireerd om gewon- vóór de zeventig gewonden waren Deze vol den verleden jaar en na overleg ging der douane-papieren. Voor landen, die niet van Italië koopen, dus de sanc- tielanden, zal echter geen invoer worden toegestaan. Onder deze groep goederen vallen ook bladen en tijdschriften, die, latere regelingen voorbehouden, bijna niet in Italië zullen worden toegelaten. De handelsverdragen zijn niet opgezegd, doch vervallen vanzelf. In economische krin gen in Italië is men van oordeel, dat door de toepassing der sancties de gesloten handelscontracten vervallen. nen samen van plan te zijn hier hardnek- kigen tegenstand te bieden. De Italianen hebben een afdeeling inlandsche troepen in het gebied langs de grenzen van Britsch Somaliland gezonden, vermoedelijk om de wapentransporten die hier langs trekken aan te vallen. Dapgaboer gebombardeerd. De Italiaansche vliegtuigen hebben gis teren opnieuw verkenningsvluchten uit gevoerd in het gebied tusschen Dagga- boer en Harrar waarbij zij volgens oen bericht uit Addis Abeba bommen hebben laten vallen op eerstgenoemde stad, waar bij eenige bewoners doodelijk getroffen zouden zijn. HET PROTEST VAN ITALIË Een gezamenlijk antwoord De Engelsche regeering in van meening dat de regeeringen, die sancties toepas sen, langs diplomatieken weg met elkaar overleg dienen te plegen omtrent ’t ant woord op do Italiaansche protestnota. Welingelichte kringen achten een col lectief antwoord gewenscht, opdat de po gingen van Italië, om het gesloten front der Volkenbondsleden te verbreken, geen succes zullen hebben. Het is mogelijk dat het antwoord ook’ via den Volkenbond zal worden gegeven. Gedurende het geheele Italiaansch-Abes- sinisch conflict heeft Engeland het stand punt bepleit dat de te Genève vertegen woordigde landen niet als afzonderlijke om deze pijnen te verdrijven is een Mljnhardt's Poeder. Per stuk 8 cent; doos 45 cent. Bij Uw Drogist. 15 Doebaks. 1 officier, 2 onderoffi- /dks gewond. •n W. bot t het destruc- lie. >f de verorde- dat iemand rouda is vrjj- :alveren bij de lie niet heeft tangelegd, *dan rderop huizen weer worden In October 1934 drongen tot deze streek de geruchten door dat Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland het plan overwogen om de lijn GoudaSchoonhoven op te heffen. Spoedig daarop kwam het bericht dat de A. T. O. reeds een aanvrage had ingediend voor een autobusdienst Schoon hovenGouda in verband met die ophef fing. Op 6 November werd in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Gouda een bespreking gehouden met het bestuur van die Kamer en de burgemeesters der gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Gou da, N’-euwpoort, Schoonhoven en Stolwijk, waar de vraag onder de oogen gezien werd wat gedaan moest worden tegen de plan nen der A(lgemeene) T(ransport) O(nder- nem ng) tot instelling van een autobus dienst GoudaSchoonhoven en dus tegen de opheffing van de spoorlijn. Het resultaat van deze bespreking was, dat een adres werd gezonden aan de Pro- v noiale Staten, waarin de bezwaren tegen, die planen weiden uiteengezet In ons nummer van 12 November schreven*we onder het hoofd „Raadseltjes opgeven” een artikel, waarin we de tegenstrijdig heden der Nederlandsch® Spoorwegen te genover elkaar setten. In Alphen bestond een goede autobusdenst op Boskoop. „Ruim de bussen op”, zeiden de N(ed.) S(poorwegen) >,en leg een spoorlijn aan”. Dat gebeurde ook en er werd een schrik kelijk dure lijn gelegd. In Gouda bestond een spoorlijn en de spoordirect sprak nu: „Ruim de lijn op en geef bussen.” De tegenwoord:ge spoorlijn Gouda Schoonhoven zal veranderd worden in een verkeersweg, beloofden de N.S-, maar ze voegden er bij dat de lijn tegelijkertijd zou blijven bestaan voor veevorvoer e.d. De ontworpen bussendienst zou plaats bieden aan ten hoogste 18 personen, maar al'eon aan schoolk'ndeien werd reeds ruimte gevraagd voor ongeveer 30 perso nen. Die raadseltjes zijn nog n:et opgelost en de tegenstrijd’gheden bestaan nog on veranderd. Wel kwam later een gerucht dat de spoorlijn GoudaSchoonhoven ver moedelijk niet zou worden opgeheven, om dat het departement van defens'e zch daartegen zou verzetten Maar nu is er een bericht dat de intusschen gekweekte gerustheid geheel heeft weggenomen. Het is de tijding geweest, vermeid :n ons num mer van 4 Nov, waarin werd medege deeld dat de min’ster van waterstaat te kennen had gegeven, geen bezwaar te heb ben tegen de opheffing en tegen de over dracht van de spoorweg aan de provincie i ten behoeve van den aanleg van wegen. Dit bericht heeft de gehee’e streek weer gealarmeerd, want het gevaar blijkt we derom accuut te zijn geworden. Een ge vaar is het, een groot gevaar. Natuurlijk niet slechts voor de gemeenten, welke aan de lijn liggen, maar voor de geheele streek welke aanslu ting heeft op deze spoor'ijn en daarmede op hët verder gaande ver keer. De tdevoeg'ng dat de spoorlijn be- sch kbaar zal worden gesteld voor wegen aanleg, doet hovend !en duidelijk u'tkomen, dat er geen sprake meer van is dat de lijn zelf, de spoorlijn met rails, zal blijven Eg gen en dat dus voor het vervoer van vee en groote vrachten nog van de spoor gebru'k kan worden gemaakt, maar als tot opheff’ng wordt besloten, zal het geheele personen- en goederenvervoer voor de streek tusschen Gouda en Schoonhoven aangewezen zijn op autobussen en auto- vrachtwagens. Waarom, zal men vragen, w Hen de Jï. S. deze lijn opheffen? De reden is, dat, naar de direct’* ver zekert, de lijn noodlijdend ia geworden en dat het tekort van de spoorwegen blijft stijgen. Het tekort van de N. S. dus over het geheele land bedroeg in 1933 ruim 28 m'll'oen gulden, over 1934 rum 35 m;ll oen en over d't jaar zal het weer aanmerkelijk hooger zijn Om dat tekort te bestrijden wil de directie de lijnen, welke noodlijdend worden, opheffen r De N. S. verklaren dat de lijn Gouda Schoonhoven noodlijdend is, maar op *t oogenbl'k kan n’emand, ook de d’rectie niet, weten of dat ju:st ia. De N. S. hou den er namelijk een nogal zonderlinge wijze van rekenen op na. Zij zoggen: het tekort van de spoorwegen bedroeg over 1933 ruim 28 m’llioen. hot aantal kilome ters spoorwegen in het land is 3621; wan neer we dus d’t laatste getal dee’en op het bedrag van het tekort, dan krijgen we het tekort per kilometer en aangez en de lijn GoudaSchoonhoven ru m 17 K M j ia, vermenigvuldigen we het h4drag per kilometer met 17 en dan ie de uitkomst I het ziekenhuis moesten worden opgeno men. De studenten vierden den Onafhanke lijkheidsdag door het werk te staken en betoogingen te houden, waarbij, zij hun ontstemming over Sir Samuel Hoare te kennen gaven en aan Nahas Pasja, den leider der nationalistische Wafd-partij, hun hulde betuigden. Politie ontwapend. Te Cairo werd zelfs de politie aanvan kelijk door de oproerige studenten ont wapend. Een aantal agenten werd over Antl-Britsche betoogingen bloedige botsingen. Een ernstige revolutionnair-nationa- listische actie heeft in Egypte den kop opgestoken en berokkent Engeland, te midden van de reeds omvangrijke politie ke verwikkelingen, nieuwe zorgen. Tijdens de viering van den Onafhan kelijkheidsdag hadden te Caïro en te Tanta bloedige vechtpartijen plaats tu<- schen studenten en de politie. Er werden in deze beide plaatsen tezamen niet min der dan 65 polite-agenten en 80 studen ten gewond. Eén student is aan de beko men verwondingen overleden en 13 agen ten werden zoo zwaar gekwetst, dat zij in riging der ge- egt de heer ‘rgadcring van ieeft gemaakt, dk wiasewasje Een sprekende motie. Na afloop van de rede van Nahas Pas- ja werd eenstemmig een resolutie aange nomen, die hij „de oorlogsverklaring de Wafd-partij” noemde. De rsso omvatte de volgende punten: lo. Het Egyptische volk wordt uitge- noodigd iedere samenwerking met Enge land te staken. 2o. De regeering moet aftreden als pro test tegen de Engelsche inmeniring in Egypte’s binnenlandsche aangelegenheden- 3o. Iedere regeering, die met de Engel- schen samenwerkt, moet door het gehee le volk geboycot worden. De deelnemers aan de vergadering on dernamen na afloop een aanval politie, waarbij zij van flesschen nen gebruik maakten, zoodat de moesten i alle ambi den te verzorgen, nadat reeds vergadering verbonden een oproep tot revolu tie wordt beschouwd. Toen Nahas Pasja en een der andere leiders, Makram Ebeid, op de tribune verschenen, werden zij door de menigte verwelkomd met den, uitroep: „Leve de revolutie, leve de onafhankelijkheid.” De betoogers riepen onophoudelijk anti-Brit- sche leuzen ontvangsten van de lijn op zichzelf onder elkaar moeten stellen en het is vrij zeker dat dan het tekort heel wat lager uitkomst zou geven. We kunnen echter aannemen dat er in deze tijd een tekort is, maar de enkele cijfers, waarover wij beschikken, toonen toch, dat het een tijdelijk karakter hoeft. In‘ 1928 werden in Bergambacht verla den 498 wagons en in Stolwijk 181. In 1931 waren die cijfers respectievelijk* 60 en 52 wagons; in 1933 waren ze 29 en 181. De daling in Bergambacht "valt dus sanjen met de vermindering van den var kenshandel en wanneer d e weer op peil mag komen, zal het oude getal opnieuw ■bereikt worden. Do N. S betalen aan het rijk voor huur van de :n gebru-k zijndê grond op do lijn GoudaSchoonh.tnen per jaar f 46.000. Wanneer de lijn wordt opgeheven, zal het rijk die huur derven. Een goede regeling zou nu zijn om de lijn te laten bestaan, maar de huur te doen vervallen. Het wer kelijke tekort op deze lijn zotKjiaarmede voor een goed deel, m’sschien wel geheel, zijn aangezuiverd. Toen in 1913 de lijn werd gelegd, was dat 'gni de Krimpenerwaard uit zijn af zondering te bevrijden. Hot was hulp, maar slechts een halve hdlp Een verlos sing uit het isolement zou pas gebeurd zijn, wanneer naast de spoorweg ook het wegennet naar en in deze waard, ver beterd was. Nu 'belooft men na de ophef- f ng van de spoorlijn verbetering van de wegen Aannemend dat d’e belofte in den loop van jaren wordt ingelost, dan nog zal de Kr mpenerwaard wederom maar' half geholpen zijn, omdat er dan Wel we gen, maar geen spoorweg zal zijn. De gemeentebesturen en do Kamer van Koophandel hebben dadelijk na het be richt van het opheffingsplan zich te weer gesteld en doen alle pog ngen om de lijn te behouden Dre werkza.amhe’d kan ge steund worden door ad:essen van vereeni- gingen en part’cul eren Geen gozamen'ijk adres met .een aantal handtoekeningen, maar elk afzonder'ijk, waartoe formul’e- ren beschikbaar worden gesteld. Laat eder, d!e belang stelt in het behoud van de lijn, dat adr tnekenen en verzenden. ABESSINI6CHE SUCCESSEN De Abess’nische troepén hebben, zoo wel in het Noorden als aan het Zuidfront belangrijke successen geboekt. Zij hebben in het Noorden de Italianen Verontrust door plotselinge Abessinische bewegingen. Wel bericht men, dat men thans de Takazze heeft bereikt, doch het terrein schijnt nog zoo vol te zitten met Abessinische guerilla-troepen, dat men met een nog veel grootere voorzichtigheid te werk gaat Zoo zijn de Italianen ge noodzaakt geweest om op hun linkervleu gel het gebied van Azbi Dera te ontrui men, in verband met een groote activiteit van de troepeji van dedzjazmatsj Kassa. Bovendien hebben de troepen van dedz jazmatsj Gabriet kans gez’en om tusschen de Italiaansche linies te geraken, in het gebied tusschen Tembien en Makalle, waardoor hij een ernstige bedreiding vormt voor de Italiaansche voorhoede. Thans is ook ras Syoem opgetrokken fn Noordelijke richting, zijn troepen zijn ten Noorden van Amba Aldji gesigna leerd. Men houdt, in verband met deze plotselinge Abessijnsche bewegingen, re kening met een spoedig treffen. Een be richt uit Addis Abeba spreekt reeds van een gevecht, dat gaande is bij Antalo, waarbij ras Syoem er in geslaagd zou zijn, de Italiaansche voorhoede terug, te dringen. STERKE TROEPENMACHTEN Aangaande de toestand aan bet Zuide lijke gedeelte van het Somali-front, ont veinzen de Italianen zich niet, dat naar thans bekend wordt de belangrijkste strijd krachten van ras Desta in de streek van Sidamo en Borrandia, aan de grens van Kenia, zijn samengetrokken, en dat meer naar het Noorden, in de streek van Bale, tusschen Dzjoeba en Oeësj Sjebelli dedz- jaz Bellen Merb ongeveer dertigduizend man verzameld heeft, met het klaarblij kelijke doel een inval te doen in Itall- aansch Somaliland, om ook hier achter de troepen van Graziani te komen, maar ook daar is de kwestie van het water van belang en men meent, dat de Abessiniërs van hun plannen zullen moeten afzien en in het defensief zullen moeten blijven. ITALIË ERKENT VERLIE ZEN. Het 45e legerbericht generaal de Bono seint: Het eerste legercorps zet tezamen met het Dankali-corps de zuivering voort langs het Oosten van de hoogvlakte van Tigré. Het inlandsche legercorps vervolgt de actie om Geralta te bezetten. In de gevechten daarvan reeds melding werd gemaakt leed de vijand zware ver liezen. Aan onze zijde vielen 1 officieren 2 gegradueerde inlanders. Het tweede legercorps zet de opmarsch in de richting van de Takazze voort. So- mali’s van de colonne Maletti achtervol gen den vijand tot aan den bovenloop van de Jaf. De vijand moest terugtrekken en liet behalve 300 dooden, onder wie nog niet herkend Europeaan, leurs, geweren, vrachtauto’s en achter. Aan onze zijde vielen 1 1 onderofficier en Verder werden 1 eieren en 60 Doebal Onze troepen zijn doende het gebied Gabredarre ten Noorden van Gorrahei te zuiveren. Al geeft dit bericht veel grootere ver liezen aan onder de Abessiniërs, dan on der de Italiaansche troepen, toch wordt h:er bijna voor het eerst erkend.dat aan Italiaansche zijde dooden zijn geval len en nog wel officieren. Dat bewijst wel dat de Abessinische berichten op dit punt althans voor een deel, juist zijn. Hoewel de Italianen loochenen dat de Abessiniërs hun linies doorbroken heb ben, is dit blijkbaar wel het geval, gezien de positie, die de Abessiniërs op het oo- genblik innemen. Het staat 'wel vast, dat het Gheralta plateau een zwakke plek is in het Italiaansche front. -*> In het Zuiden. De Abessijnsche troepen blijken aan het Zuidelijk front na den val van Gorrahei grooteren tegenstand geboden te hebben, dan de berichten oorspronkelijk vermeld den. De Abessiniërs trekken thans nog om Harrar en Djidjiga en zij schij- No. 6583. ZESTIEN BLADZIJDEN. yRlJPAG 15 N0VEMBER 1939 NIEn«D VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT 1 SCHOONHOVENSCHE COURANT I J Telef. 20. TeL-Adres: Vannooten. S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763.L administratie opgeven voor de verxekering, sijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HA VB ANK te Schiedam, van AAA Gulden by QAA Gulden bjj verlies QAA Gulden by verUes 1Aft Gulden by verlies SCA Gulden by verlies van een Ouv overlijden. □UU van hand of voet ZUU van een ooa. IUU van een duim. W anderen vinger. een muur heen geworpen, waarbij zij in den tuin van de Engelsche kazerne, die zes meter lager ligt dan de de straat, te recht kwamen. De betoogers vernielden de ruiten van het Britsche consulaat onder het uitroepen van anti-Britsche kreten. Zij vormden later een stoet en trokken naar het paleis van den p’resident, waar zij een terugkeer eischten naar de con stitutie van 1923. In Tanta staken de studenten een poli tieauto in brand. Hier werd één persoon gedood. Ook in andere plaatsen zijn onlusten voorgekomen. In Port Said had de Wafd- partij een demonstrate op touw gezet op het inboorlingenkerkhofzom den sterfdag van den Wafd-leider Zaghoel Pasja te herdenken. Toen in een toespraak het Egyptische volk werd opgeroepen om op te komen „tegen de Britsche onderdruk king”, greep de pofitie in en verbood de bijeenkomst. De Egyptische regeering heeft er bij de 1 te bewaren en de studenten aangespoord, naar de collegezalen terug te keeren, maar desondanks hebben de demonstra ties zich Woensdag in nog krachtiger vorm herhaald. Toen hield namelijk do leider der Waf- disten, Nahas Pasja, voor ongeveer 30.000 van zijn aanhangers een felle an- ti-Britsche rede, die door zijn tegenstan- MUSSOLINI’S TEGENMAAT- flers blijkbaar als een oproep tot revolu- REGELEN. Do Italiaansche regeering heeft als middelen van verweer tegen de sancties, welke Maandag van kracht worden, in- grijpende maatregelen afgekondigd. Met ingang van denzelfden daium. wordt de invoer in twee groepen verdeeld. De eerste groep omvat belangrijke pro ducten, zooals grondstoffen en levensmid delen, welker invoer afhankelijk is v&n een vergunn’ng, te verstrekken door de controle op den deviezenhandel. Bij deze vergunningen zal minder rekening wor den gehouden met politieke overwegingen dan wel met de prijzen, teneinde de fi- nancieele middelen van het land te ont zien. Invoer van deze goederen uit lan den, die de sancties toepassen, is dus mo gelijk, indien t1 prijzen voordeeliger zijn. 2e. Luxe-produc.en, of goederen, welke vervangen kunnen xrorden door gelijk waardige Italiaansche ’•tikelen. producten zullen toegelaten worden gens een percentage, gebaseerd op invoer van verleden jaar en r- der Vier slachtoffers. Donderdag begaf zich een menigte van 1500 personen, die met stokken en boom takken gewapend waren, van Gizeh op weg naar Caïro. Zij zag zich echter den weg versperd door de politie, waarbij een verwoed gevecht ontstond. Een Britsche politiebeambte zag zich genoodzaakt zich met zijn vuurwapen te verdedigen, waar door vier personen werden gedood. Een andere Britsche politieman werd ernstig gekwetst. Tenslotte trokken de oproerlin gen terug, achtervolgd door de politie, die hen met eenige schoten uiteen dreef. Trsedt de regeering af? Na de scherpe, anti-Engelsche redevoe ring van Nahas pasja en na de resolutie die in de massavergadering is aangeno men, neemt men te Caïro algemeen aan, dat de regeefing zal aftreden. Het is vol komen onzeker hoe de toestand zich ver der zal ontwikkelen. Men verwacht ech ter niet, dat hieruit reacties zullen voort vloeien voor het conflict in de Middel- landsche Zee.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1