Buitenland. f el^ J Weer electriciteitsstoring l Plaatselijk Nieuws i Practische St. Nicolaas- Cadeaux.... 2000 ongeschiktheid. 600 Kerk en School Generaal de Bono heeft zich misrekend. Q^Marktberïchtëh^ Bahlmann Alles ligt stil. Gemengd Nieuws. TIEN BLADZIJDEN No. G588 87« JAARGANB. WOENSDAG 27 NOVEMBER 1935 MBER 1935 TeL-Adres: Postrekening 13763. ZZ Gulden bij verlies van een Ut/ anderen vinger. I Inge- Zeer lage prijzen! f i 4 9 9 9 8 8 6 5 0 >redi- te de 26-18 18— 17 25—20 24—27 17—24 19— 29 17—15 6-44 ©enigerlei leenen. uitgeloot: f 2000: f 400: f 200: f 100: MANTELS JAPONNEN HOEDEN - PULLOVERS ROKKEN - BLOUSHB SHAWLS -PEIGNOIRS REGENMANTELS en KINDERKLEED1NG1I W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN 2S. voor d» yeraekaring, lijn volgens de veelgestelde bepalingen Gulden by QAft Gulden bij verlies overlijden. Ovllj van hand of voet apelle" 1 1—2 Hers spelende, zen strijd wei- llenaren lieten r> spel zien en meest in den •aarlijk. Nadat jud was, werd >ekers beloond ongedekt staan irst naar bin- ird schot, dat .1 belandde op d netjes inge- m” bracht het in tot het doel, ten eenenmale. ook niet stil gelukkige wij- paal (02). j meer opzet- >f het mis, alle uststand 0—2 ren” het elftal icht in zoover- e meerderheid raren te zacht jp den keeper ■edenen werd „Schoonhoven” n de uitvallen uit 3 man be- jls gevaarlijk, aals het elftal steeds grooter, pas te maken h de gelijkma mogelijke daad jercapelle” kan strijd terugzier m enze plaata- Sinterklaas Gouda. Hedenmiddag is St. Nicolaas gearriveerd in het manufacfurenmagazijn van detirmaj. L. Bruns aan de Turfmarkt. Toen hij om half drie van het station NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT SCH00NH0VEN5CHE COURANT f TeleL 20. TeL-Adres: Vannooten. S. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN 25. Postrekening 13763. L A BONNE’S, die zich aan onze administratie opgeven N ËÖJ H Ëiw’KËR l<“ Beroepen te Rotterdam (als hulppa ker) de heer J. Bijlsma, candidaat Gouda; te Berkenwoude (toezegging), heer Den Boer, candidaat te Leiden. Terugtocht der Italianen in Ogaden? BRITSCH OVERLEG MET MUSSOLINI. Volgens de „Daily Telegraph” beteekent éen bezoek dat de Britsche ambassadeur te Rome Zaterdag aan Mussolini bracht, een tweede Britsche vredespoging. Het schijnt, dat Baldwin een persoonlijke boodschap aan Mussolini heeft gezonden. De inhoud daar van wordt strikt geheim gehouden, doch het Fransche blad „Information* meent te weten, dat de brief, dien de ambassadeur aan den Duce persoonlijk ter hand heeft gesteld, dezen uitnoodigde, z(jn voorwaar den te zeggen voor de staking der vijande lijkheden in Abessiniö. Britsche regeering beraadslaagt. De diplomatieke medewerker van de „Daily Telegraph’! schrift, dat in de kabi- netszitting van heden ook de vraag aan de orde zal komen of het wenschelijk is de sanctiemaatregelen tegen Italië door het verbieden van den uitvoer van belangrijke grondstoffen als petroleum, steenkool en ijzer uit te breiden. Een langdurig uitstel van de bijeenkomst der commissie van achttien van den Volkenbond verwacht men niet. Inmiddels heeft echter de Britsche Cregeering de taak te beslissen of het resul taat der reeds in werking getreden sanctie maatregelen zoo doeltreffend is, dat men de toepassing van nog krachtiger maat regelen kan uitstellen, of dat de toestand onmiddellijke toepassing daarvan uoodzake- lijk maakt. Indien men tot uitstel besluit, zal ^kienève opnieuw de vraag onderzocht wo® ef het mogeljjk is Abessiniö op Als Italië geen olie krijgt In militaire kringen te Rome ziet men met buitengewoon groote bezorgdheid een Amerikaansch embargo op petroleum tege moet, aangezien in Abessiniö buitengewoon veel olie gebruikt wordt. Men krijgt den indruk dat, wanneer de olietoevoer zou worden afgesneden, een vroegtijdig einde aan den oorlog zou worden gemaakt. Rusland en Roemenië bereid tot embargo. De Russische en Roemeensche regeerin- gen verklaren zich bereid, den uitvoer naai Italië te verbieden, indien alle andere mo- 1 gendheden, die petroleum produceeren (ook die, welke geen lid van den Volkenbond zijn) overeenkomstige maatregelen treffen. Italiaansche nederlaag in Ogaden? Van Addis Abeba komen zelfs berichten, volgens welke de Italianen zich reeds snel tot bij Gerlogoebi en Wal Wal hebben te ruggetrokken. De Abessiniörs schijnen tal van materialen en levensmiddelen buit te nebben gemaakt. Van Italiaansche zijde wordt hieromtrent het zwygen be waard. Maarschalk de Bono moet bij het uit reiken van decoraties te Asmara hebben gezegd, dat da tactiek van de Abessiniörs om ieder open gevecht te ontloopen, de Italiaansche pMnnen in de war heeft ge stuurd. De Bono zeide, dat het belangrijk ste gedeelte van den oorlog nog moest ko men, ♦mdat men tot dusverre nooit moer dan een hand vol Abessijnen tegenover zich heeft gehad. RAS SEYOEM GESNEUVELD Romeinsche bladen vernemen, dat aan net Tigrefront het gerucht de ronde doet, dat Bas Syoem, die samen met Ras Kassa het bevel voert over de Abessinische legers op het Noordelijke oorlogstooneel, zou zijn gesneuveld. Inboorlingen verklaren, dat een hoogge plaatst Abesslniêr om het leven is geko men. Zij weigeren evenwel den naam van den gesneuvelde n^de te deelen. Een be vestiging van het gerucht is nog niet te verkrijgen. iet volgende: lub 1—2. i in den rug ielub” bracht *n uitstekend zat er tem- skantèn wer- zonder dat rden. „Haas- ineller, maar richt, waarbij verrichtten, om te zetten. „Sportclub” il de „Haas- n vorm, met i gelukte het 1 nemen, toen rfiteeren van >cht”-vepdedi- :hter den bal de doelverde- laatste hij den „Haastrecht” iaat het was te veel lï- uikem Vrije m hrer maar irhand werd en de verde- srantwoorden, p den aanval n ook te ver- •d schot tegen aan „Sport- die echter vallende tot •d deze hoek- irig ingescho- rechtsachter veer het veld woer terug- it” speler en de bal in het »r spannender de het spel totdat plotse- portclub” de leze gaf een loopende link- voor de twee- nhoudbaar in door dit euc- n de rust het en met den dd. oedig te zien, zette, om den inval op aan- b”-doel, maar meester van ird echter ge- let juiste schot -voorhoede en i, belandde in doelverdediger. ren, met een ht”, onderbro- iportclub” uit- dan ook niet versterkte ten- iten nog haar rdoor, toen de tst floot, een 2 overwinning j leiding van in Alphen ad. smen. 19705. 15074. 14909. 17274 De hoofdprijs van f 20.000, vermeld in ons vorig nu miner, is niet op no. 10286, OAA Gulden bij verlies 4vU van een oog. DE PHILIPPIJNEN KRIJGEN EEN LEGER. Algemeens dienstplicht voerd. Maandag heeft president Quezon het uit 98 leden bestaande Philippijnsche parle ment geopend. Quezón kondigde in zijn openingsrede een wet aan waarbij de algemeen© dienst plicht op de Philippijnen zal worden in gevoerd. Het eenige doel der regeering, zeide Quezón, is de instandhouding van een duurzamen vrede Het weermachtpro- gramma laat de wereld zien, dat de Phi lippijnen zich niet zullen laten onderwer pen. Het wetsontwerp spreekt van een be roepsleger van 1500 officieren en 19000 manschappen, de gendarmerie inbegre pen. De diensttijd bedraagt voor de dienst plichtigen 5*/i maand, alsmede tien jaar lang jaarlijks herhalingsoefeningen. De theoretische militaire opleiding begint op de scholen reeds met hpt tiende levens jaar. Wegens al te hooge kosten zal voorloo- pig niet worden overgegaan tot d« vor ming van een marine. Het parlement zal ieder wetsontwerp, dat on andere zaken betrekikng heeft, la ten wachten,' tot de wet inzake de lands verdediging is aangenomen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 'S-(MIAVENHAGB, 27 Nuv. HMsn zi^n werd afgehaald, werd hij met geestdrift ontvangen door de saamgeschoolde jeugd. De rit naar het einddoel was een triomph- tocht voor den heilige en den zwarten Piet. Gedurende den Sinterklaastijd houdt het klassieke paar verblijf bij de firma Bruns. De oude kindervriend zal persoon lijk geschenken uitreiken aan de bezoekers. Het hoeft nauwelijks meer gezegd te wor- i den dat de firma, zoolang zij zulke hooge gasten herbergt, niet over bezoek van de zijde van het publiek te klagen zal hebben. Lexmond. Ambtenaren van de cris's- zu velcentrale hebben de vor'ge week bij de veehouders in deze plaats controle ge- houden en huisezoek'ng gedaan. De amb- tenaren, die hun controle in tegenwoor digheid van den rijksveldwachter uitoefen den, maakten tegen enkele veehouders we gens overtreding proces-verbaal op. Lexmond. Zondagmorgen nam een auto- mob 1st uit Amsterdam de bocht bij Haro- mershoet in Lakerveld met te groote snel heid, vooral in aanmerkin gnemande. dat de asfaltweg glad was Na een paar bu te lingen kwam de personenwagen tenslotte in de weter ng terecht, van waaru t ex pert, leur Boef den wagen Zondagmiddag op het droge heeft gebracht. B. V. L. Ouderkerk a.d. IJssel. De plaatselijke afd. van den Bijz Vrijw. Landstorm zal vanaf Zaterdag weder op geregelde tijden sch etoefeningen gaan houden Ook zal binnenkort een nieuwe p'aatselijke le der worden benoemd in de vacature-J. Meyer. Als bestuursleden van de ijsclub „Eendracht maakt macht” zijn period ek aftredend de heeren A. Hoogendoorn, G. P. van der Velden en A. W. van Cappel- len. De afdeeüng van de NSB. had aan B. en W. verzocht gebruik te mogen ma ken van de O L School II In de Nesse tot het laten optreden van een spreker voor deze beweging. Aangezien echter deze partij door de overhe;d op de verboden lijst is geplaatst, is dit verzoek niet inge willigd De heer A Vermeer, die gekozen was tot diaken der Geref Kerk, heeft voor die benoeming bedankt Nieuw-Lekkerland. De heer Jasper Jaa Verhaar is in staat van faillissement ver klaard. Curator is mr. H. J. F. Heijmaa Jr. te Rotterdam. Rijbewijs Ingetrokken. Waddinxveen. De bevoegdheid om mo torrijtuigen te bestüren is voor een jaar (ingaande 13 November) ontzegd aan dan heer H. Alphenaar. Waddinxveen. Toen de sleepboot „Cor» ry”, met op sleeptouw twee bakken met zand, ten behoeve van den nieuwen weg hier de spoorbrug over de Gouwe wilde passeeren, liep een der bakken uit de vaar geul, en kwam met volle kracht tegen het remmingswerk, waaraan zware schade werd toegebracht. BEVESTIGING EN INTREDE Ds. E. R. DAMSTE. Sluipwijk. Zondag werd Ds. E. R. Dam- sté, overgekomen vaa*, Ransdorp, bij de Ned. Herv. Gemeente alhier bevestigd door Ds. J Fokkema, van Amstelveen, met een leerrede over Zach. 3 7. Des namiddags deed Ds. Damsté zijn in trede, sprekende over Joh. 3 16. De nieuwe leeraar werd toegesproken namens de gemeente door ouderling Boom, die liet zingen Psalm 119 9 (gewijzigd), door Ds. B. van Ginkel, van Gouda, na mens den Ring en door Ds. L. Vroeginde- weij, van Waddilnxveen, als consulent. MELK BOTfc-R. KAAS EN ElEREN. WOERDEN, 27 Nov. Aanvoer 223 par tijen kaas. Prijzen: met rijksmerk le kw. f 23—25, idem 2e kwal, f 21—21 Handel matigt tOUDA PAARDEN EN VEE. AMSTERDAM, 27 Nov. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 263 vette koeien waarvan de prijzen waren: le kwal. 58— 62, »2e kwal. 50—60, 3e kwal. 42—48 per K.G. slachjgewicht; 35 nuchtere kalveren f 3—7 per stuk; 153 varkens, vleeschvar- kens, wegende van 90—110 K.G. 47—48, zware varkens 46—47, vette varkens 45— 46 per K.G. slachtgewicht. UTRECHT, 26 Nov. Ver. E/erveiling Utrecht (V.E.V.U). Eieren wit f 3.25-5 eieren bruin f 4.55—5.25, eendeieron f 2.25, alles per 100 stuks. GROOT-AMMERS, 25 Nov. 1935 Veiling Aanvoer peren 233 Jc.g., aanvoer appels 541 k.g. Totale aan voer van fruit 774 k.g. Prijzen: 5375 eieren 4.60 - 5.35 p. 100- 95 p. kaas 22 - 23 p. p., 28 p. boter 66 - 74 p. p„ 60 k g. peen 2Vj 8 ct. p. k.g. 120 k.g. knollen 2’ 's - 3Vi ct. p. k.g. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT DEN HAAG, 25^ Nov. Haagsche veiling voor fruit en groenten N V. Appelen: Benderzoet 4.707 50; Grauwe Reinette 57; zoete Reinette 68; Court Pendu 811; Honderd mark 67, Bellefleur 3 4010 70; Goudreinet 419; Ster 4 60. 15; Ossekoppen 610; Present of Eng land 78; Laxton Cox 1020. Peren: Brederode 910 70; iGeze Wildemannen 79; St. Remis 710; Josephine de Ma- line 7—13. Witlof le 8—9 60; 2e 6 30—^ 7.20. Rapen 1.802.10. Alles per 100 kg. GRANEN EN PEULVRUCHTEN. ROTTERDAM, 25 Nov. Binnenl. granen Gerst Chevalier f 5—5.25. Haver f6.75— 7. Erwten kleine groene f 8—9. Schokker» f 8—10.75. Bruine boonen f LI—IX bericht van een handelaar, die in den ochtend van 8 November nabij Takuappa een vliegtuig heeft gezien. BERLfJN'S BURGEMEESTER WORDT AFGEZET. Uit de partij gestooten. Ds. Heinrich Sahm, de eerste burge meester van Berlijn, is uit de nationaal- socialistische partij gestooten. Vermoe delijk zal het partij-gerecht hem verplich ten af te treden als burgemeester. Sahm wordt verweten, dat hij eerst tot de partij is toegetreden, nadat Adolf Hit ler aan het bewind is gekomen, dat hij te weinig aan het werk van de Winterhulp heeft gegeven, en dat hij nog koopt in Joodsche zaken. Men verwacht, dat binnenkort het bur gemeesterschap van Berlijn zal worden toevertrouwd aan dr. Lippert, staatscom- missaris en vertrouwensman van de par tij in het gemeentebestuur. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. Wtfze fiuaüuiüeiu uuip to ver- doch op no. 18286 gevallen. GROOTE BOERDERIJBRAND. OLDEMARKT, 27 Nov. De kapitale boerderij van de Wed. Meinen is heden morgen totaal afgebrand. Niets kon worden gered. Er zijn 30 stuks hoornvee en 3 paarden verbrand. De schade is aanzienlijk. NIEUW ITALIAANSCrt OFFENSIEF LONDEN, 27 Nov. Volgens de Daily Tel. heeft de nieuwe Italiaansche opper bevelhebber in Abessinië, Badoglio, de finitieve instructies *üit Rome ontvangen voor het beginnen van een nieuw offen sief met het doel, het gebied romdom het Tanameer te bezetten. We zijn eraan gewoon geraakt, dat het bedrijf, dat op zich genomen heeft, een groot gebied rondom Gouda van stroom te voorzien, daarin tekort schiet, en zijn verplichtingen niet nakomt. Men krijgt dan eenvoudig bericht, dat er van zoo iaat tot zoo laat niet zal gebeuren, waar toe de leverancier zich heeft verplicht en daarmede moet de afnemer genoegen nemen. Behalve met die regelmatig terugkee- rende stopzettingen door een blijkbaar onzaakkundig geleid bedrijf, moeten de verbruikers ook genoegen nemen met de grootere storingen, welke zich nogal veel vuldig voordoen. Zoo is ons hedenochtend gemeld, dat er geen stroom geleverd zal worden van hedenochtend 5 uur. Dat wil voor pns bedrijf zeggen, dat we geen radioberichten kunnen ontvan gen, dat onze zetmachines haar werk niet kunnen doen, dat onze persen geen cou ranten kunnen drukken en dat we dus niet weten hoe laat dit nummer onder de oogen van de lezers zal kunnen komen, dat ook slechts voor een deel gecorriceerd is kunnen worden. Alle audere bedrijven in deze streek staan natuurlijk ook den geheelen dag stil, juist in den tijd dat er voor menige zaak nog iets te verdienen is, in den Sint-Nico- iaastijd, legt onze stuntelige leverancier van elcctriciteit het bedrijf weer stil. Dat is de vloek van de monopolistische overheidsbedrijven dat het gemis aan be langstelling in den gang van zaken die bedrijven met een zekere laksheid doet leiden. Wat geen particulier in het hoofd zou komen, kan dat monopolistische be drijf zich veroorloven. De Goudsche cen trale maakt een irriteerend eenzijdig con tract, waarin opgesomd worden de belache lijk hooge prijzen, welke in rekening ge bracht worden voor de electrictteit, de vele verplichtingen, waaraan de afnemer zich te onderwerpen heeft en daartegenover staat geen enkele verplichting van den leverancier. Hij is vrij in al zijn handelin gen, hij legt bijvoorbeeld de bedrijven de enorme last van den spertijd op, waardoor zij na half vier feitelijk hun machines moe ten stopzetten, hij maakt het de industrie zoo lastig, dat bijvoorbeeld de loodwit- fabriek te Schoonhoven haar onderneming Gemeenteraad. Arkel. Op Vrijdag 29 November, n.m. 7 uur komt de Gemeenteraad in openbare vergadering bijeen. Aan de orde: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Voorstel tot heffing van 125 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. 4. Voorstel tot wijziging van de ge- meentebegrooiing 1936. 5. Electriciteitstarieven. 6. Bespreking vermindering riiksbijdrage in het exploitatietekort van de woning- bouwvereeniging „Houwlust”. 7. Bespreking toeslag op de uitkeering aan werkloo.ze landarbeiders die uit hun werkloozenkas trekken. Verrassende vondst. ARKEL. Wij vernemen, dat bij de ver leden week op 71-jarigen leeftijd overleden mej. M. Klein, die steun van de gemeente ontving, tot haar ziek worden toe bij een ander ging werken en in armoedige om standigheden aan den Achterdljk leefde, een flinke som gelds in een oudfudeken ge vonden is. Advertentiën: 1-6 regels 1.80 elke regel meer 1 0.20; derde plaatsing halven prys. - Adver tentie worden gratie ge plaatst in „De Go r ou mer”. heeft moeten sluiten, hij kan zich alles veroefrioven, ook weigeren om door aan leg van een stukje verbindingskabel nabij de Fransche kade, de herhaalde stillegging van de nijverheid te voorkomen, de leve rancier kan dat alles doen en zich vroolijk maken over de verbittering en den erger nis van de verbruikers, zonder dat zij in staat zijn iets te doen als verweer, óok de gemeentebesturen schijnen niet in staat te zijn betere voorwaarden af te dwingen en onderwerpen zich gelaten aan de ge brekkige, maar dure levering. Aanschaffing van een ruw-oliemotor met dynamo, die zelf electriciteit opwekt, is nogal kostbaar en in dezen tijd moet men over zoodanige uitgaven nadenken. We zullen dus vooreerst moeten voort sukkelen met het sukkelige bedrijf, dat niet bekwaam is die voortdurende onder brekingen te voorkomen. Wij moeten ons daarom vandaag bepa len tot een beperkte uitgave van ons blad. Een stapel berichten, verslagen en adver- tentiën zijn blijven liggen, de laatste be richten hebben we ons laten telegrafeeren en het uur, dat we kunnen drukken, is ons op dit oogenblik niet bekend. HOE LANG DUURT STROOMSTORING? In den loop van den nacht is in de buurtschap Beijersche onder Stolwijk een defect ontstaan in den hoofdkabel, waar langs het electriciteitsbedrijf te Gouda den stroom naar verschillende buitengemeenten overbrengt. Het gevolg daarvan was, dat die plaatsen van dat oogenblik af van electriciteit verstoken zijn, wat’n ernstige stagnatie der bedrijven medebrengt. Het ergste is dat er op het oogenblik, dat wij dit schrijven, nog steeds geen zekerheid bestaat omtrent het tijdstipwaar- op de stroomleverlng zal worden hersteld. Mei» is druk bezig, den kabel op te graven en daarbij is inmiddels een defect gevonden, doch daar de storing van ge- compliceerden aard is zoo deelde men ons aan het bedrijf te Gouda mede kan nog niet met zekerheid worden gezegd of de gevonden plek het defect is, dat deze storing heeft veroorzaakt. De directie hoopte in den loop van den middag de stroomlevering te kunnen her vatten, doch kon geen bepaalde toezegging doen. Enorme verscheidenheid. x KOLENOAMFVERGIFTICINU. Twee slachtoffers Maandagmorgen vond men te Utrecht, in de woning van een bejaard echtpaar de beide oudjes bewusteloos in een alkoof. Het bleek dat in een achterkamer geen behoorlijke aan- en afvoer voor een kachel was. Daardoor had zich in hevige mate kolendamp ontwikkeld. De man was reeds overleden; de vrouw gaf nog teekenen van leven. Zij is naar de Rijkskliniek gebracht Men hoopt haar in het leven te houden. NOG STEEDS KINGSFORD SMITH. In oerwoud neer gestort? De hoop op het vinden van Kingsford Smith is gestegen door een draadloos be richt van een vliegveld-employé van Vic- toriapoint in Br Indië, wien een inlan der had verleid, dat in hef*oerwoud nabij Laikpur een vliegtuig met een gebroken vleugel is gevonden Een van de vliegers had zijn been ge broken, de ander was ongedeerd De betrouwbaarheid van het bericht is niet groot, doch het komt overeen met tegen ongevallen venekérd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van hu Gulden bij verlies Z" n-M— uil 1 VU van een duim.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1