RAD 10 4 B 0 D E Vredeskansen bedreigd. 1 SCHOONHOVENSCHE COURANT Reclameverkoop Japonnen Abessinië wil de voorstellen afwijzen. December is toch wel een geluks- maand! Hernieuwde afslachting van vee? rn^nn Mantels Genève pessimistisch en wantrouwig. Verzet in Engeland. 67e JAARGANG. CEMBER 1935 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Postrekening voor ZIJN de van 4 het A bijzonders levert wordt 1 van een Italiaansche pe- Neêrlands nationaal radioblad. ,1 IN anker ligt. i nancieelen aard. toe op «nel- seren te zul- Apt de» raad epen, om dan litiave mede- sekt nantaoke- i Bü«. Vrijwil acht een sub- per oudercom- g.iarne op f 10 •Stel den gehee- 94 trleipmen S D.A.P. stemt ZIE M ETALAGES i ver- mston met algem. o VAN OS kening heb- eringsposten Voorde Feestdagen informeert of aeshtferen en ich’e van de rts al tot een ,zicMUie“ voor ver tin te ontraadt dit, i vei mindering huidige bedrag Wij vestigen aandacht op buitengewoon te s'aan iet midden tot en T acht de ge- ingon te hoog et oog op pit- rer te ramen elt het be let niet, daar reeds f 1000 nforineert of ig voor con- dson ten be- n verwacht itwoordt, dat den in spec- behandeld en an verwacht overeenstemming zouden zijn, ten einde oen Italiaans hen aanval te vermijden. Let tot dozen aanval geko- ln hef rapport van het Bureau voor denten o.a. in de volgende gemeenten:' Alblasserdam, Arkel, Arneide, Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude'. BleskensgraafBoeikop, Brandwijk, Cabauw, Capellea.d. IJssel, Giessen-Niniwkerk, Giessen-Ou lekerk, Giessenda-n, Gorinchem. Gouda, Goudriaan, Gouderak Groot-Animers, Haastrecht, Hardinrseld, Helcendorp, Heikop, Hoog-Blokland, Hoornaar, Jaarsveld, Kinderdijk, Krimpen a.d. Lek,,Krimpen a.d. IJssel, Langerak, Lekkerkerk, Lexmoid, Lopik, Lopikerkapel, Meerkerk, Moerkapelle, MolenaarsgraafMoordrecht, Nieuwerlcerk a.d. IJssel, Nieuw Lekkerland, Nieuwpoort, Nieuwland, Noordeloos, Ottoland, Oud- Alblas, Oulerkerk a.d. IJssel, Oulewater, Papendrecht, Polsbroek, Polsbroekerlan. Reeuw ijk, Schelluinen, Schoon hoven, Sliedrecht, Stolwijk, Streefkerk, Tienhoven, Vlist, ^Padlinxveen, Willige-Langerak, Wijngaarden, Woerden, IJsselstein, Zevenhuizen. - ia in A 28 I in H 1ÖO; uit uit IJs- isterdam in •p in F 58; in E 102. 9b; Th. L. i D 53. D W Stur- D 87. uit H 45 J. Hogen- N. C. van ?rkerk a.d. naar Gou- lijnsburger oemendaal aar Mont- Éersbergen roenendaal ,aar Wad- e Rpgt uit 305 D C. la, St Jo- lringt aan, 'en bmtcnaren be- effenda werk te brengen en i voor het be lt. gt over deze 'zoodat hij bpt te komen. informeert delingen over „Zeehelden voetbal terrein heeft geen be te komen, mits- dupe worden informeert, of Kan sehoolver- am is, hetgeen •tigend Leant- Ueld-regejinp. E T acht de g een bezwaar i geef*, het col- goling te ent- dan één school bel schoolgeld egt overweging Jejlijk. daar de i verlaging kan "““S 1 Gisteravond nam kringen aan, dat aand D v luren ui* mg en H. VREDESPLAN WOENSDAG DEN VOLKENBONDSRAAD? ABONNE’8, die zich aan onze OAAA Gulden bij levenslange &UvV ongeschiktheid. bepleit voo rkinderen en ifring de wen- jolartsendienst „Morning Post” schrijft, dat men in poli tieke kringen te Londen verwacht, dat Italië het vredesplan als basis van onder- handelingen zal aannemen, doch datAbes- synië het zal verwerpen. Woensdag heeft men algemeen in de wandelgangen van *t parlement kunnen hooren, dat het de re- geering in d t geval zeer moeilijk zal ma ken, om sanstie-maatregelen tegen Italië voort te zetten en de kwestie van het pe troleum-embargo verder te behandelen. Goed-ingelichte personen zijn evenwel toch van meening, dat de regeering niet geneigd zou zijn de sancfie-maatregelen voort te zetten wegens den onvoldoenden toestand der vloot in de Middellandsche Zee en ten deele ook wegens de moeilijk heid een werkzaam embargo op petrole um tot stand te brengen. De regeering is er niet van overtuigd, aldus de „Morning Post’’, dat Frankrijk in geval van een aanval op Britsche schepen werkzamen bijstand zal verleenen, vandaar de be zorgdheid wegens de situatie van de vloot WAT AMERIKA REEDS UIT- VOERDE. U kunt Uzelf deze maand een heeleboel cadeau doenBegin U vandaag nog te abonneren op de Radio Bodeiedere week een prachtig tijdschrift, met alle programma s (ook van de Centrales!), met tal van artikelen, wenken, tekeningen. voor slechts ƒ3.- per halfjaar l U krijgt dan gratis: Alle nog in December verschijnende nummers, waaronder het ongemeen-mooie Kerstnummer in een weelde van kleuren, met verhalen, als; „Inspecteur Lund heeft haast” van Willy Corsari, en „Als de dieren spreken” van Anne de Vries (schrijver van „Bartje”) fraaie tekeningen (o.m. van Prof. Jurres) en reproducties van oude meesters'n boekwerk om altoos ie bewaren En bovendien: de schitterende AVRO-Kunstkilender, wederom in grootse uitvoering, waaraan 12 bekende Nederlandse schilders medewerkten (indien U in 1935 geen abonné Was). Wordt December voor U een gelukamaand? Stort dan f 3.- op giro 128.000 Amsterdam, of bij het AVRO-hoofdkantoor Keizersgracht 107 Amsterdam, of bij een der Bijkantoren te: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Groningen, Arnhem, Leeuwarden, Nijmegen, Zwolle (lijdelijk), Middelburg. Publiciteitswaarae wordt vermeid: Dit blad heeft Agenten en correspon- ZAL MEN? In welingelichte kringen te Genève was men Woensdag van meening, dat ’t ant woord van Mussolini op de voorstellen, door Laval en Hoare opgesteld, gunstig zal zijn, tenzij zich intusschen iets on aangenaams mocht voordoen. Men ver klaarde verder, 'dit het antwoord vau Mussolini zeer spoedig zou worden over handigd, doch wat dit laatste betreft, is inmiddels weer twijfel gerezen. ABESSINIE WIJKT NIET VOOR GEWELD. Intusschen verwacht men te Londen ’n vrij ernstige oppositie in den Volken bondsraad, die de volgende week zou kun nen worden samengeroepen. Overigens vraagt men zich 'af, of ingeval Italië het voorstel aanvaardt en Abessynië het ver werpt, de sancties voor Ital zouden moe ten voortduren en petroleum toegevoegd aan d*e lijst van verboden producten Men wijst er op. dat ten deze de beslissing al leen aan den Volkenbond is. De „Daily Telegraph” schrijft, dat. in dien Italië bet plan aanneemt en de Ne gus het verwerpt, de Volkenbond voor een hachelijke situatie zal komen Men verwacht niet, dat voor hc van de volgende week te Genève veel stand zal kunnen worden gebracht. Generaal is dit met cijfers en gegevens vol komen duidelijk aangetoond. Intusschen zijn we een paar jaar verder. Dat jongvee is melkvee geworden, heeft reeds 2 of 3 kalveren göwotpen. De weide wordt te klein en er moét dus ouder vee verdwij nen. Dit aanbod van ouder vee voor mest- vee zal dus blijven bestaan, totdat de teelt- beperking heeft doorgewerkt, dwz. nog een jaar of 2 3. Dan zijn de kalveren van verleden jaar en dit jaar nagenoeg volwassen melkvee, en dan zal men gaan merken, dat er minder melkkoeien per jaar bijkomen. Nu komt er evenwel als melkvee bij die dieren, die in 1932 en 1933 zijn ge boren, dus vóór de teeltbeperkipg, toen door de lage prijzen zeer weinig kalveren werden geslacht en meer dan de normale hoeveelheid werd aangehouden. Vindt men dus geen andere uitweg, dan zal het „eentonige verhaal”11 van de af slachting nog een paar jaar moeten wor den voortgezet. Het spreekt vanzelf, dat deze afslachting op de melkproductie niet de minste invloed zal uitoefenen, want het zijn mestkoeien, die zullen worden afge- nomen, derhalve runderen, die toch niet voor melkproductie in aanmerking kwa men. Wanneer men bij de rundveeteelt plan nen tot regeling opmaakt, dan moet men eenige jaren vooruit zien en dit is door onze crisisorganen niet gedaan. Wat thans merkbaar wordt in de vorm van een over groot aanbod van mestvee is het gevolg van de teelt van een jaar of drie geleden en wat men thans doet zal eerst over een jaar of 3 een merkbare uitwerking hebben. Onze rundveestapel is in de jaren 1930 tot 1933 sterk toegenomen en dus zul len we rekening moeten houden met de noodzakelijkheid, om ook in de toekomst een grooteren afzet van rundvleesch te bobben. Kan dat niet in eigen land, dan is export de eenige mogelijkheid. Men had reeds vroeger mot maatregelen in dien geMLmoctèn beg'nnen in plaats van vruch teloze pogïngeh in het werk te stellen om de veehouders te dwingen minder vee op hun land te houden dan met de tegen woordige hulpmiddelen mogelijk Js. Wij moeten ons op een grooter verbruik van zuivelproducten en een grooter verbruik van vleesch, alsmede op grooteren export werken. Hoe moeilijk deze oplossing ook moge zijn, een andere is er niet te vinden. OPPOSITIE IN DEN VOLKEN BONDSRAAD. Intusschen verwacht men te Londen ■ij ernstige oppositie in den Volkf Minder gunstig zijn de verwachtingen ten aanzien van de ontvangst der voor stellen te Add:s Abeba. De vrees, dat de keizer van Abessinië de concessies, welke 'thans van hem worden gevergd, onaanvaardbaar zou achten, schijnt bewaarheid te zullen worden. De Negus heeft namelijk in zijn hoofd kwartier te Dessie tegenover den specia- len correspondent van Havas een verkla ring afgelegd, welker inhoud als een be sliste verwerping van het Parijsche plan wordt opgevat. „De Abessinische regeering aldus liet de keizer zich uit, moet de verkla ringen in herinnering brengen, welke zij herhaaldelijk en laatstelijk nog op 8 Oc tober heeft afgelegd. Abessinië heeft nim mer den oorlog gewild en het wil ook thans geen oorlog. Het moet echter zijn grondgeb ed verdedigen, dat Italië heeft geschonden.-^P de conferentie te Parijs hebben wu^mis bereid verklaard tot alle concessiesTdie met onze waardigheid in Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag.Prija bij vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 3 uaanden 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. men in Volkenbond' de Volkenbondsraad Woensdag de vredesplannen van Laval en Hoare in behandeling zal nemen. De raad komt Dinsdag reeds weder bijeen voor een bespreking van eenige kwesties van f - Sedert 1 October werden ongeveer een ra Uioen vaten ruwe petroleum uit de ha vens van Texas naar Italië verscheept, terwijl binnen een week nog 300.000 va ten met dezelfde bestemming zullen trekken. De havencommissie van HouB.u„ in Texas deelt mede, dat in de maand September 11.143 ton ruwe petroleum naar Italië werd verzonden, terwijl in September 1934 in het geheel geen petro leum naar dat land werd uitgevoerd. Voor de eerste 10 maanden van 1935 zijn de verschepingen van ruwe petroleum 18 maal zoo groot als die voor het gehee- le jaar 1934 De kap tein van een Italiaansche pe troleumboot. die in de- haven van Houston voor anker ligt, deelde mede, dat zijn •chip door de Italiaansche regeering werd “vt vervoer v&n petroleum bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van 1AA Qulden bii verlies ZZA Gulden bij verlies van een IxJvl van een duim. V/vJ anderen vinger. Advertentiën: 1-6 regels f 1.30 elke regel meer 0.20; derde plaatsirig hal ven prys. - Adver- tentiön wonten gratis ge plaatst in „De Gorcumer”. antwoordt, dat de aaijdacht id en geregeld Naar men verwacht zullen de Britflch- Fransche vredesplannen hedenavond of morgen to Genève openbaar worden ge maakt en zal de Volkenbondsraad na een algemeene discussie over de plannen ver volgens hetzij aan de oude Raadscommis sie van vijf, hetzij aan een nieuwe Raads commissie de bestudeer ng ervan opdra gen. Vermoedelijk zullen, indien Italië en Abessinië de vredesplannen als grondslag voor onderhandelingen aanvaarden, de verdere vredesonderhandelingen te Genève worden gevoerd. Behalve verschillende kleinere a aten, echijnt ook de Engelache regeering h erop aan te dringen Men is werkelijk gedwongen bij de be spreking van het beleid onzer crisis-orga- nen, vooral wat de veeteelt betreft, aan de welbekende woordérf van Max Havelaar te denken: ,.Ik zeide U reeds, dat miju ver baal eentonig zou worden. Toen men geen raad moer wist en de rundveestapel de regeering over het hoofd dreigde te groeien, heeft de toenmalige re- geeringscommissar s uitgerekend, hoeveel runderen er afgeslacht mochten worden, om de veestapel op 11/4 millioen stuks melkvee terug te brengen en te houden. Men is toen gaan afslachten en inblik ken, men heeft dé rundveeteeltbeperking ingevoerd, maar een tweede afslachting bleek noodig. En nu, nadat de uitdunning tot tweemaal toe heeft plaats gevonden en nadat de kalveren gemerkt en beschreven zijn, zoodat er geen kalfje in de wei mag springen, dat van de regeering geen toe stemming om te leven heeft gekregen, na dat al die jaren precies is gedaan, wat de regeerders als dictators hebben bevolen, nu waart de mare rond, dat er een derde maal afgeslacht zal moeten worden. Het ergste is, dat de leiders van de landbouwcrisisdiensten genoeg voor deze mislukkingen zijn gewaarschuwd. Telkens en telkens weer hebben de slagers erop ge wezen, dat al dis afslachtingen in groot bitter weinig helpen. Afgezien nog van fraude en bedrpg de Belgische run deren zijn nog niet vergeten, die bij der* gelijke gelegenheden onze grens overschrij den om hier tegen fantastische prijzen te worden verkocht heeft de aanbieding van goedkoop blikvleesch in groote massa tot gevolg, dat de vraag naar ander vleesch vermindert. Wat de regeering aan de eene zijde opruimt, wordt aan de an dere zijde minder afgenomen, tenminste ▼oor een belangrijk deel, door de slagers en veehandelaren. Ook de ontdekking door de regeering^ erisisorganen, dat er thans een^.groot aan tal mestkoeien beschikbaar zyn, is geen nieuws. Dat kon ieder al een paar jaar zien aankomen De veehouders hebben steeds het maximale aantal melkkoeien op hun grond gehouden, om zooveel mo- gelijk te ontvangen. Toen de crisis uitbrak nam het jongvee schrikbarend snel toe. In het eerste driemaandelijksche verslag over de landbouwcrisiswet aan de Staten- hevracht voor het ver: voor de vloot-operaties De agenten van <ie Corpus Christi ankvaart Maatschappij verklaarden, dat un maatschappij een contract heeft met e Italiaansche regeering voor de levering van petroleum in 1936. Italiaans hei Desondanks is L« men. Wij kunnen niet wijken voor geweld, dat wij nimmer u tgelokt hebben, want dit zou een premie voor den aanvaller betee- kenen”. Laval had gehoopt dat de oude Raads commissie van Vijf onmiddellijk zou wil len bijeenkomen om de vredesplannen te behandelen en aan den Volkenbondsraad de goedkeuring ervan voor te stellen. Dit plan is mislukt. Behalve de Poolsche en TurksChe leden van de commissie was ook Eden hiertegen Hij heeft vanm ddag in de commissie van Achttien dan ook heel duidelijk verklaard, dat thans de geheele Volkenbondsraad zoo spoedig mogelijk bij een zou moeten komen. WIJZIGT ENGELAND POLITIEK? Ook de polit:eke medewerker i speciaal Uwe onze nieuwe, voordeelige ■7 r.n lanonnemnkoop, heid zijn in elk zeer bijzonders “«end prijzen bieden. MUSSOLINI TOESTEM- J Telef. 20. Tel-Adres: Vannooten. S. A W. N. VAN NOOTEN. SCHOON MOVE n., HAVEN 25. Postrekening 13763. L administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens d» vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd AAA Gulden bij QOfl Gulden bij verlies Guide® bij verlies UvV overlijden. JvU van hand ot voet, Z«W van een oog. VRIJBAG 13 DECEMBER 1935 ZESTIEN BLADZIJDEN No. OÖÖÖ.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1