j SCHOONHOVENSCHE COURANT f Het vredesplan van de baan. lio DE SCHILDWACHT. f Last van Uw zenuwen? Wijziging va n verschijndagen Minister Hoare afgetreden. 87e JAARGANG No. 659ö. TWAALF BLADZIJDEN. J Telef 20. Tel-Adres: Vannooten S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. L S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten ÓO Gulden by verlies van «en vv anderen vinger. met DE UITGEVERS. zich in de duisternis te- bescher- van overige fronten komt geen K. con- De tus- zet te slagen. ren bed dên avond as gedaan hulp-cen- rach ijlende r werden >IO oven mi- de aan- Spoedig weer opgewekt en gekalmeerd met Mïjnhardt’s Zenuwtabietten Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. AntLRev. belijdt, die in jBijfi op- om aan de ijn, besloot Mf in het •sloot éen nemen r buiten- ör' werd psiblk'k, n Intus- gekomen, k aenigs- uistprnis ‘sohillêfl* ia bewo- in hun ?ekomrn, ommatte 100 man Hullende van dp maakte Igte met don dan grootste hadden moesten pen. Na de orde Volgens dent van Hoare den oudste vrienden uit het kabinet en de mi- Gulden bij verlies van een oog. tanks kwamen na een «noesten men tijd K., aan chén den I. Bij bui de partij eens tot alinea, waar de Overheid m aan alles orde en de op de moei uit de toe komen, hoe- tiet art. tooh in de Eere- iat de Oven- usschen on- verschillen- komen vrij ng van de den geopen- parool. Men aten staan moet voor ilbare wijze kunnen on- rekening te willen houden, i Deze beide nummers worden met groote aandacht gelezen, zij blijven in die feestdagen dagen achtereen in handen van het gezin en zijn dus bij uitstek geschikt om onder de advertentien de aandacht te vragen voor uwe zaken. Met het oog op Kejstmis en Nieuwjaar zal ons blad verschijnen in plaats van Maandag 23 Dec. op ke moeilijkheden, omdat duizenden van Gomez’ po'itieke tegenstanders, die naar Curasao, Columbia en Cuba gevlucht of verbannen zijn, zullen willen terugkeeren. Dinsdpg 31 December Beide nummers worden vroegtijdig gedrukt en verspreid en wij ver zoeken daarom adverteerders, correspondenten VRIJDAG 20 DECEMBER 1936 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT en agenten daarmede wel GEVECHTEN AAN DE M0NG00L- SCHE GRENS? TOKIO, 20 Dec. Berichten over gevech- ‘en met Japansche troepen van den Mandsjoerijachên grens worden te Tokio niet officieel bevestigd. De woordvoerder vgn het ministerie van oo,-log zei, dat de beweerde invallen in buiten Mongolië door Japansche troepen ondenkbaar is Hij wees erop dat de grenzen tusschen Mands- joekwo en btiiten Mongolië nog steeds niet duidelijk zijn afgeha-kend. duidelijk aldus het Had dat oprdon bewusten Zondig geen enkele verbinding neeft bestaan tusschen den minister van buitenlandsche zaken en den minister-pre sident. Intusschen bestaan er particuliere telefoonverbindingen tusschen Londen en Parijs. Aangezien geen maatregelen zijn getroffen voor dergplijke telefoongesprek ken, kan worden gezegd dat Hoare met on beperkte volmacht voor het sluiten van een overeenkomst maar Parijs is gegaan. Dit is een methode van de nieuwe diplo matie. Het is toe te juichen dat Baldwin met nadruk heeft verklaard, dat men zou terugkeeren tot de oudere methoden. LAVAL BLIJFT. (PARIJS, 20 Dec. Laval is vanochtend te Parijs teruggekeerd. Hij zal clirect een be spreking hebben met den president van de republiek. Uit Genève is bericht ont vangen dat daar geruchten in omloop zijn dat Laval zou aftreden, doch dat deze geruchten zijn tegengesproken. Laval zou hpbben verk’aard: „Misschien heerscht in de wereld een epidemie van aftreden, doch ik voel mij daardoor niet aangetast.” Bovendien zou de minister-president er nog op hebben gewezen, dat hij niet veel moeite heeft gedaan om voor zijn vertrek een nederlaag in de kamer te verhinderen. Te Parijs gelooft men verder dat de pre sident der republiek, indien Laval toch zou willen aftreden, dit verzoek om ontslag niet zou aanvaarden, doch eischen. dat Laval eerst de begrooting in het parle ment zou afhandelen. ileider het van Cons- omende rê- i gebrachte oèden van jjn de uit- in’aan de Ovprhelds- srig toege- volkenbondsraad plot seling UITEEN. Maar nog Donderdagmiddag is dit ge- heele programma van werkzaamheden plotseling weer omver geworpep. De Volkenbondsraad en de commissie van achttien zijn reeds Donderdagmiddag bijeen geweest en de commissie van der tien zal voorloopig heelemaal niet verga deren. Vrijwel alle leden van den Volkenbonds raad en van de commissie van ach tien hebben Genève reeds verlaten en tenzij onvoorziene verrassingen zich in de laat ste tien dagen van 1935 zullen voordoen, zijn de laatste Geneefsche besprekingen in dit jaar over het Italiaansch-Abessini- sche geschil gehouden. De eerste bijeenkomst van de commis sie van achttien over de verscherping van de sancties zal nu op Maandag 13 Jan. plaats hebben en daarna de gewone ne gentigste zitting van den Volkenbondsraad op 20 Januari, bij welke gelegenheid de raadscommissie van dertien zal bijeen ko men om den toestand te overzien. De voornaamste reden voor het plotse linge einde der 'Geneefsche besprekingen was dat Eden, onmidde'lijk na afloop der geheime raadsvergadering, uit Londen den wensch te hooren kreeg,, dat hij, met het oog op de daar bestaande crisis, zoo vnn - -- tadje al Matuur lijk op verschillende koevluchten aangelegd en worden. De gezamenlijke ral ongeveer ipoeten aantal inwoners. De ■iet goring zijn, wat de afdekking betreft. Zij worden geschat op f 400per per soon. De 'wanden moeten dik bepleisterd I worden om ze ondoordringbaar te maken I ▼oor de gassen, maar tevens moet een ven- j tilatie-in^ichting aangebracht worden, die de lucht wel, -maar het gas niet doorlaat, want de vluchtelingen zullen vele uren achtereen in de schuilplaats moeten ver toeven. De ongelukkigen, die niet tijdig •en schuilplaats hebben kunnen bereiken, moeten buitengesloten worden, want na ’n Versch ijntMaandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling- voor Schoonhoven per 8 aanden 1.25; p. post 1.50 Met verzekering 15 cents meer 4AA Gulden bij UVV overlijden. )ECEMBER 193» reeds i is zaken, sir Samuel Hoare afgetreden. Het de Abessiniërs rugt rekken ITALIANEN UIT HUN STEL LINGEN VERDREVEN. De Italiaansche legerberich'.en stellen het voor, alsof de strijd aan de Takazzé met een Italiaansche overwinning is ge ëindigd, maar de Italianen zijn geheel en al uit hun stellingen, die zij aan deze rivier innamen, verdreven, zopdat men eerder kan spreken van een Abessinikche overwinning. De strijd aan de Takazze zal wel spoedig door andere gevechten grooten omvang gevolgd worden. nieuws van beteekenis binnen. GENERAAL GOMEZ, f Generaal Gomez, de president van de Venezolaansche republiek, is overleden in den ouderdom van 78 jaar. Generaal Gomez was reeds eenigen tijd ziek, doch zijn dood kwam toch vrij on verwacht. c Tot voorloopig president is benoemd de minister van oorlog, genbraai Lopez Con- I tieras. Er bestaat gevaar voor ernstige politie- I - en - spoedig mogelijk naar Londen zou terug- daarop de troepen bijstaan en keoren. Eden heeft hierop zijn collega’s in langdurig en verbitterd gevecht Advertentien: 1-6 regels 1.30 elke regel meer 0.20; derde plaatsing hal ven prjjs. - Adver tentien worden gratis ge plaatst in «De Goreumer”. den Volkenbondsraad geraadpleegd, bovenstaand resultaat. SENSATIONEELE WENDING TE LONDEN. Woensdagavond om 10 uur, dus vóór bovenstaand besluit van Genève, de Engelsche minister van buitenlandsche jvaVav. n,» G ontslag werd aanvaard. den diplomatieken correspon- de „Daily Telegraph” heeft minister-president c Hslag uit zijn functie verzocht, nadat een van zijn oudste vrienden uit het kabinet en de mi nister, welken Baldwin het meest na staat n 1. de minister van financiën Neville Chamberlain, hem namens den premier had opgezocht en hem mededeeling had gedaan van het strenge oordeel, dat in de ’ochtendzitting van het kabinet was uitge sproken over zijn op! reden te Parijs. Verscheidene ministers waren het niet eens met den inhoud van de redevoering, die Hoare reeds had opgesteld en die hij Donderdag in het Lagerhuis zou uitspre ken. Eenige jongere ministers hadden gezegd te zullen aftreden, indien werd getracht, de Parijsche besluiten te rechtvaardigen. Het kabinet bevond zich in een pijnlijke toestand, aangezien het de door Hoare uit Parijs naar Londen gemelde voorstellen had goedgekeurd. Besloten werd, dat men er bij Hoare op zou aandringen, dat deze aan zijn in het DE POSITIE VAN HET BRITSCHE KABINET. LONDEN, 20 Dec. In politieke kringen wordt nog steeds de naam van lord Hali fax genoemd als mogelijke opvolger van Hoare, doch volgens de Daily Telegraph is een candidatuur van lord Halifax niet waarschijnlijk, aangezien de bezetting van de post van minister van buitenlandsche zaken door een lid van het Hoogerhuis moeilijkheden zou meebrengen. Verder worden de namen genoemd van sir Cham berlain en Eden. Ten gunste van de be noeming van Eden wordt verklaard dat hij de houding der regeering met betrek king tot de voortzetting der volkenbonds- politiek bekrachtigen zal. Volgens de Ti mes werd Chamberlain nog in de eerste plaats genoemd. Men is van meening dat men het algemeen vertrouwen zal kun nen herstellen. Algemeen verwacht men, dat de minister van marine, lord Monsell, na afloop van de vlootconfepentie zal af treden en dat het mogelijk is, dat het voorjaar 1936 een reconstructie van het kabinet zal plaats hebben. DE LAGERHUIS-DEBATTEN. Wordt Chamberlain minister president? LONDEN, 20 Dec. In de ochtendbladen komt algemeen tot uitdrukking dat van de ministers, die voor de Parijsche vredes voorstellen verantwoordelijk waren, Sir Samuel Hoare er nog het beste is afge komen bij de debatten, welke gisteren in het Lagerhuis zijn gehouden. Intusschen werd vrij algemeen erkend dat de regee ring uit de buitengewoon moeilijke situa tie naar omstandigheden goed te voor schijn is gekomen. De Daily Herald ver wacht dat het mogelijk is dat het kabinet zal aftreden en dat de tegenwoordige nister van financiën, Chamber'ain, functie van minister-president zal i vaarden. WEG MET DE NIEUWE DIPLOMATIE. Het nadeel van de telefoon. LONDEN, 20 Dec. De Daily Telegraph critispert de regeermg zeer streng. Het is De luchtbeschermingsdienst, waarvoor nu Ook in Schoonhoven voorbereidingen zijn getroffen, heeft voor- en nadeelen. We hebben daarbij niet het oog op die van pacifisten, welke hun principe zoo stijf hoofdig doordrijven, dat* zij zich verzetten tegen die bescherming, omdat daardoor de vredeswil zou worden verdreven en de be volking vertrouwd zou geraken met de oorlogsgedachte, we bedoelen meer dat door de luchtbescherming een zeker! ver trouwen gewekt wordt in die maatregelen dat bij een luchtaanval in letterlijken en figuurlijken zin geschokt zal worden. De luchtbescherming beoogt om de bur gerbevolking bij luchtaanvallen hulp en bescherming te geven, er zullen daartoe schuilplaatsen worden gebouwd, oefepin- gen gehouden, gasmaskers verkrijgbaar gesteld, er zullen hulpploegen worden ge vormd, die bij zoo’n aanval de door gas of bommen getroffenen bijstand verleenen en in veiligheid brengen en .andere ploegen die de uitgestrooide gassen zullen neütra- liseeren. Hoe die schuilplaatsen gebouwd zullen worden weten we niet; wel weten we hoe se gebouwd zouden moeten worded om •enige bescherming te bieden. Tegen1 bri santbommen is pantserstaal en beton het •enige verweermiddel. Het laatste is het goedkoopste, het gemakkelijkste verkrijg baar en verwerkbaar. Een bom van 50 K.G. dringt in gewapend» beton 50 c.M. diep in en dan veroorzaakt de ontploffing •en trechter van 80 c.M. Naarmate de bommen zwaarder zijn, wordt de indrin ging en verwoesting grooter en de des kundigen schrijven daarom een betonlaag van tenminste 3 meter hoogte voor. We moeten dan maar hopen, dat de vijarfd geen gebruik zal maken van de nieuwe •nlplo/fingsstof radio-atomite, waarvan ’n bom gaat door een betonnen dekking van 50 meter en niet dus van 50 c.M Om •erfige bescherming mogelijk te maken, ■ouden er in een stadje als Schoonhoven <j plaatsen zulke gebouwd moeten grootte da rvan overeenkomen met *t kosten zullen dus BESLUIT IN GEHEIME ZITTING. Volkenbondsraad heeft Donderdag weer twee uur in geheime zitting verga derd met als resultaat het vrijwel een stemmig oordeel, dat het voorstel van Laval en Hoare geen grondslag kan vor men voor vredes-onderhandelingen «chen Italië en Abessinië. In de raadsrosolutie, die heden Vrijdag, deze bijeenkomst van den Volkenbonds raad zou besluiten, zou dit vermoedelijk niet zoo duidelijk worden verklaard, doch daarin zou de raad besluiten het geheele dossier inzake het Italiaansch-Abessinisch conflict voor te leggen aan een commissie van dertien, die het moest bestudeeren en een oplossing moest' zoeken in het kader van het Volkenbondsverdrag. Deze commissie bestaat uit gedelegeer den van de staten, die in den Raad ver tegenwoordigd zijn met uitzondering van Italië. Zij zou een resolutie opstellen, die zij heden ter goedkeuring zou voorleggen aan den Raad ter vaststelling van de pro cedure. De Raad zou zich niet officieel uit spreken over de Fransch-Britsche voor stellen, zoolang hij niet de officieele ant woorden van Rome en Addis Abeba heeft bestudeerd. De comniissie van dertien zou nagaan, welke mogelijkheden nog bestaan om met succes onderhandelingen te kunnen voe ren voor een beëindiging der vijandelijk heden. Lagerhuis af te leggen verklaring een meer verontschuldigenden toon zou geven. Hoare weigerde echter en bood zijn ont slag aan. W Het ontstafl wekt verrassing. Het aftreden van Hoare heeft te Lon den algemeen verrassing gebaard, daar het. tegen de verwachting in, geschied is ■voor de Lagerhuis-debatten en aangezien Hoare een van de meest vooraan staande, meest invloedrijke ministers der regeering was. Ook te Genève heeft Hoare’s besluit in. diplomatieke kringen een verbijsterenden indruk gemaakt. Algemeen is men van oordeel, dat dit gevolg van de Britsche openbare meening weerklank zal vinden te Genève en op de onderhandelingen veel invloed zal hebben, welke in den Volken bond gaande zijn inzake het Italiaansch- Abessynische conflict, vooral indien de Italiaansche regeering een antwoord geeft waarbij de voorstellen van de hand wor den gewezen. Slechts kort was Hoare minister van buitenlandsche zaken, namelijk sinds 7 Juni 1935, toen het kahinet-MacDonald plaats maakte voor het kabinet-Baldwin. Hij had al heel spoedig succes op het ge bied der internationale politiek, door het tof stand brengen van het Britsch-Duit- sche vloot-accoord Het steeds dreigender wordende Italiaansch-Abessynische flict doet hem echter struikelen. HEVIGE GEVECHTEN BIJ MAKALLE- Wtderzljdsche groots verllo- zen. Woensdagavond heeft in het gebied van Sjire ten zuiden van Makellé een hevig voorposten-gevecht plaats gehad. Eën af- deeling Abeqsyniërs was er in geslaagd, de k Italiaansche voorposten te naderen, doch de Italianen sloegen door een hevig mi’railleurvuur de aanvallers- terug. De «lag waarin de Italianen, naar zij zelf toegeven, 300 man verloren, moet volgens Italiaansche berichten, zijn ge ëindigd met een nederlaag der Abessini- ers, die 500 dooden hadden. De Italianen namen met hun geweren en mitrailleurs stelling in een nauwen pas, doch werden hieruit terugjjedrongen door de Abessiniërs, die in hun enthousi asme den pas binnendrongen, zonder voor voldoende dekking te zorgen. De Italianen namen hun kans waar en openden plotseling het vuur op de Abes siniërs, die daarop woedend met het zwaard aanvielen en een gevecht van man tegen man begonnen, doch de mitrailleurs maakten het hun onmogelijk in hun op zet te slagen. Italiaansrh'e vliegtuig daaron de troenen hijst gasaanval mogen de deuren niet meer ge opend worden. Bij oefeningen in het buitenland is ge bleken dat een waarschuwingsdienst slechts nut heeft, wanneer die op vete ki lometers afstand van de beschermde plaats ligt. In Amerika worden die waar- schuwingsplaatsen gesteld op afstanden van minstens 150 K.M. Als wij voor ons kleine land met wat minder tevreden moe ten zijn dan zullen we het toch niet kun nen stellen, met een korteren afstand dan tot onze grenzen en van daaruit zouden dus alle gemeenten gewaarschuwd moe ten worden wanneer dd vijandelijke vlieg tuigen worden waargenomen. Bij die oefeningen zijn ook nog andere dingen gebleken, o a. dat men om zich met een gasmasker te beschermen, men regelmatig daarmede moet oefenen en onderzoeken of het voldoende afsluit en of de vulling nog werkzaam is. Daar bij moet er rekening mee gehouden wor den dat kinderen tot ongeveer 12-jarigen leeftijd geen gasmasker’kunnen verdragen en dat zieken, bejaarden en zenuwachtigen een maskér niet zoo snel kunnen opzetten als behoort en waartoe regelmatige oefe ning vereischt wordt. Het meest teleurstel lende van die maskers is echter wel, dat zij lang niet tegen alle gassen bescher men. Bij een luchtaanval zouden we dus zien gebeuren dat de bevolking naar de schuil plaatsen snelt of zich gasmaskers voor doet. Wie de schuilplaatsen tijdig kan be reiken moet niet verwachten daar volko men zeker te zijn en wie een masker voor doet nog minder. Wanneer de vliegtuigen zijn verdwenen en men zich weer buiten waagt moet men er nog op bedacht zijn, dat het zeer wel mogelijk is, dat de gift- gassen niet zijn weggetrokken en nog van volle kracht zijn. Besluit men om zoolang ih de schuilplaats te blijven als men het kan uithouden, dan nog is de wfg niet zeker, want er zijn gassen, die vele uren en zelfs dagen blijven hangen en hun doo delijke werking behouden. Ook bestaan er bommen met vertraagde werking, die eerst na uren of na enkele dagen ontplof fen. Misschien is het niet zoo erg als som- "□eii, verklaren. namelijk enkele afdoende bescher- tegen luchtaanvallen be staat, maar men moet zich ook wachten voor een valsch gevoel van veiligheid. Voor deze maatregelen geldt wat men zeg gen kan van een schildwacht: de beste geeft nog geen zeke*n’d en de slechtste is beter dan geen. J. Hoogendijk >r te lezgn Ps. )d. Daarna riep rd van welkom ên een vorige n tot de arti- i het beginsel- «arvan vijf |e. don. Op deze léde voörtgaan 3. de Jong hét program voor Ion en toe te van dit arii- regcl betoogd Jds naam, oa. dat zij zich •htigen staat, •eren én rêch- rillekèur kan ïl vraagt dit fflchillénde Ie- 'nlnkrijk Gods ligen. sei, moet de t de werking iet Evangelie R.-Partij dit lisgenoot op •rden gesteld, la voor het terie hebben ril ia. tlinea waarin van de gods- weea de ln- e liberale re- werd ver- haar voor- loor de in- janisatie van i haar hu ig te willen A BONNE’S, die zich aan onze administratie opgeven voor de verzekering, zjjn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van QJArïA Gulden by levenslange /lAA Gulden bij Qflfl Gulden bij verlies OOO ®ul<*en bÜ verlies 1OO Gulden bij verlies f n„iHa„ kn «rhaa 4VVV ongeschiktheid. VVV overlijden. -3vU van hand of voet, faVu van een oog. IVU van een duim. t op f 400per per- mige deskundigen moeten dik bepleisterd dat er geen r te maken I mingsmaatregel -- --4 1 „I Dinsdag 24 December en in plaats v. Maandag 30 Dec. op' GENERAAL GOMEZ R F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1