o I O-Ej' c zz Fsb BI SCHOONHOVENSCHE COURAI niwfy J lUMfeg- ir i,mT ffio ers! Zwaluw- koffie GROTE OPRUIMING De Abessiniërs in den aanval. Belangrijke successen in Tigré. Makallé omsingeld. ZON ACHTER WOLKEN. en tm s nul 4 Bahlmann woi H. J. SCHRIJVER I - -, Donderdagmorgen 9 uur Douwe Egberts ,aKw! Anno l/<?5 bc eeniQe tuülkpn uw in ir Tji opboempn WofÈen nan gpnof U t>anr' !r. fa! lil.. - 41 87e JAARGANG. ZES EN TWINTIG BLADZIJDEN. DINSDAG 31 No. bbu» MBER 1933 a g 13763. 4 A Gulden bij verlies van een UU anderen vinger. duim. 2Ï1® •i TT rdt daarop f STRIJD OM ABBI 'j I I wodjj» ks r- ling wordt VMtgOFteld, Vqjwillige 1 uur wordt i. De slut- eslotea blelleu bet nieuwe jaar zal _a weet wfat de toe haar echoot verborgen houdt; - Jt (fit VQQ©« stemmen, wordt met jenoemd do 7 -stemmen, yaardo >er. op "A- Sehon- iJoorlander. 1 nbei. ea J, wa* -Groeaawpg Boya a, 3, U uu«ï pur. Pee. ficolaaa, x Blonk. e Graaf en kA. Boys 2, i uur; Dilefc. G.S.V. 3 - an l^Wad. 6»^ qouoa p-A. DECEMBER 193» NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT IT -Bodegraven (Jinxveen 4* 3, 11 uur. -Nieuwkoop ■Gouda 6, 2 1, 1180 uur. gouderak 4, idolater 2, >,-3 icembet- Perlouw en a.n P. Ve>. ag. 22 i on Bos epW. z. van H. iorn. d en A. M *pki 4, 2 uur; 3, 2 uur; I uur; Stoi- aan ko- redenen, matiging van de sanc- BDND. osram nw. G-V.a wor volgt; 3- 31 11 WIT» 2, 2 uur, L 2 uur; dewator 1— m geheime t al of niet 3or de be. meester. 00RZIT. wordt soil*. Zie onze advertentie op pagina 20 velll’ van een oog. Slechts I kwart|e per pakje Elic KiniitnMirll. iclmlim het uqr op uur. >t er geen stelleg op 2 begint onze bekende de heer v. dt het goed, 5pr. wil ech- ur op 2 uur e vereenigen eslotea moet Advertentiën: 1-6 regels 1.801 elke regel meer Z 0.20: derde plaatsing halven prijs. - Adver tentiën worden grati's ge plaatst in „De Go r corner”. 13 U,n Suzuki M sleRit i„ v. d. Dool, maar daar- gekomen A den loop van de eerste twee maanden der vijandelijkheden de Italianen oprukten zonder een vijand te ontmoeten. Èet be langrijkste militaire feit is wel de ‘jongste Abassinische aanval op het geheele front in het Tigrê-gebied. Men kan. naar berichten uit Addis Abeba, den toestand thans als volgt sa menvatten: Op den linkervleugel heeft DedjasAyeloe. die opereert in de bergen van Tsjire een basis gevestigd te Enda Selasi, met het oog op een opmarsch naar 'Aksoem, dat een belangrijke doelstelling vormt in militair opzicht, maar1 meer nog om het moreele effect, aangezien Aksoem uit godsdienstig oogpunt de hoogstad vormt. In het centrum van den linkervleu gel bevindt zich Ras Seyoem, over wien publiceerde officieele communiqué zijn de Abessiniërs thc„n“ vdle"i~ het hert! van het gebied rond deze t tad. men sinds eenigen tijd niet hoort spre ken, ongetwijfeld om strategische rede nen. Zijn doel zou Adoea zijn. In het mid den van het front staat Dedjas Hailoe Kabeda, die een groote bedrijvigheid ont plooit ten Wes'en van Makallé. Hij is doorgedrongen tot Noordwaarts van Abbi Addi. In het centrum van den rechter- wijst erop nissie gehad >P Zaterdag, it ook altijd edag om 12 limd moest t dat hij al- ft tot 2 uur M.t ..nekenng 15 cm. meer M .AdrM; Vannooten S. 4. W. N. VAN HOOTEN. SCHqfW*iOVEr». '^dragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van 1Af| Gulden bij verlies IVv an een A BONNE’S, die sich aan onze administratie opgeven voor de verzekering, z\jn volgens de vastgestelde bepalingen QfkAA Gulden bij levenslange AAA Qu*den by Q/Tfl ®u*den bij verlies £VVV ongeschiktheid. UW overlijden. -JVU van hand of voet, ermeda ac- sluiting op Spr heoft op andere imuniqués en of- Het schijnt wel. ling is met den NIEUW PROTEST VAN DEN NEGUS. De Negus heeft gisteren opnieuw een prolestnota aan den Volkenbond gezonden waarin o m. wordt gezegd: „De Italianen gaan voort met op hun terugweg het oorlogsrecht te schenden. In het gebied van Tsjiré en in dat van Tem- bien hebben de troepen onze kerkgebou wen in brand gestoken en de burgerbevol king systematisch mishandeld Op 23 December hebben de Italianen in het gebied van de Takazze voor den eer sten keer van gifgassen gebruik gemaakt, hetgeen een nieuwe schending is van h«t volkenrecht door de Italianen- Wij pro- testeeren opnieuw tegen deze onmensche- lijke strüdmethoden. Haile Selassie.” VREDESPOGING VAN KONING LEOPOLD? Koning Leopold van België is voor een particulier bezoek te Londen aangekomen. Het Engelsche blad „Daily Mirror” be weert, dat het doel van de reis van den koning van België is, een bemiddelings poging tusschen Italië en Engeland, waar van het initiatief zou zijn uitgegaan van de gemalin van den prins van Piemont, de Belgische prinses Marie José. e«*n zus ter van koning Leopold. Het blad verklaart, dat konihg Leopold wellicht een bezoek zal brengen ning George om te wijzen op de die ontspanning en tie-politiek wenschelijk maken. TOESTAND AAN HET NOORD- FRONT STERK GEWIJZIGD. Abessiniërs omsingelen Makallé. De militaire toestand in Abessinië is in de afgeloopen week belangrijk gewijzigd. De gevechten in het Tigré-gebied geven den indruk, dat de eigenlijke oorlog nu werkelijk begint. De vijandige legers zijn met elkaar in contact getreden, terwijl in vleugel ligt Ras Kassa. Hij zou naar Ma kallé oprukken vanuit het jZuiden- Aan den uitersten rechtervleugel opereert Dedjas Kassa Sebaht in Womberta ten Oosten van Makallé. De stlad wordt door de Abessinische troepen met den dag nauwer omsingeld. Zooa|s men weel, vormt deze stad het uiterste door de Ita lianen bezette punt, dalt thans gevaar loopt van de achterhoede |e worden afge sneden. Dit overzicht is opgesteld volgens de laatste Abessinische comr ficieuze mcdedeelingen dat het in overeenstemmii wejkelijken toestand. FELLE ADDI. Van 1935 zal menigeen zeggen: „Ik ben verheugd dat ge gaat, ik heb u veel te wij ten en weinig te danken”. Het was een crisisjaar en een critiek jaaj. een reeks van moeilijkheden bracht het en de in spanning om op de been te blijven werd voor velen zwaarder en zwaarder We willen nu nog niets zeggen van be tere vooruitzichten die door de gebeurte nissen in Amerika en Indië hoop wekken, we kunnen wel er op wijzen, dat. hoe don ker ook het uitspansel zijn moge, men toch met zekerheid weet, dat daarachter de zon straalt en dat die ook eenmaal weer zal doorbreken, dat na lijden verblij den komt, dat de redding nabijer is naar mate de nood stijgt en dat dê toestanden, sooah die nu zijn zeker niet eindeloos kunnen blijven voortduren. Er zijn er voor wie deze Oudejaars avond heel moeilijk zal zijn, en die, wan neer ze dit lezen, met een bitteren glim lach zullen zeggen: Het ia niet moeilijk zulke dingen neer te schrijven, maar als de wreede werkelijkheid er ia. dan wordt het alles zoo anders, en dan apot het le ven m®t onze woorden Het zal wel xoo wezen: de werkelijkheid is dikwijls zeer bitter. Maar zou het niet goed zijn toch te pogen in die richting te zien? Wordt het beter, wordt het lichter, als wij de bitter heid binnenlaten, en is het niet waar, dat er eenige ontspanning, straks bevrijding misschien komt, als wij gaan begrijpen, dat achter alles wat gebeurt hooger lei ding en liefdevolle bedoeling schuilen. Het leven is een strijd om velerlei din gen, en wij moeten nu eenmaal wel ons vermoeien om allerlei, wat met het we zenlijke van ons leven niet heeft te ma ken, maar daar worden wij niet minder door, althans bet behoeft niet. De vraag is •f onder al dat uiterlijke, onder al dat voorbijgaande het diepere in ons leeft en ens oogenblikken verschaft van verheffing en vreugde. En dat is voor iedereen mo gelijk die zijn hart openstelt voor de kracht der liefde. Ons werk behoeft aller minst „belangrijk” te zijn, maar wij kun nen een heel bescheiden plaats innemen, en toch iets weten van het verhevene, dat het hart van profeten deed branden en dat wijzen en herders aamenbracht aan Beth- lehems* kribbe. En zoo blijkt de kennis van dat hoogste en zijn bezit niet uit schoone redevoeringen, noch uit uitingen van kunst, maar uit de simpele din8en van het dagelyksche leven. Het is.^veel gemak-» kelijker een oratorium te dichten of een hemelsche schilderij te geven dan in het dagelijksche leven zacht te zijn en iets tan zich te doen uitgaan wat in den geest van het Evangelie is. Hqe staat het^ met ons, zijn wij licht dragers of brengen wij duisternis? Dat geldt voor onzen eigen kleinen kring dat geldt ook .voor den grooteren kringonze samenleving. W’ant deze is maar niet een afgetrokken begrip, doch ze is tastbare werkelijkheid en ze wordt ge vormd door ons allen, ook door ons. Wat die samenleving zijn zal. in welke richting zij zich zal ontwikkelen, of in haar waar heid en recht en liefde grbotere plaats zullen gaan innemen, dat hangt ongetwij feld ook voor een deel van ons af. Dat be denken wij niet altijd en wij meenen vaak, dat het van staatslieden en legeraanvoer der® zal afhangen, in welke richting de wereld zal gaan, maar dat ie een groote vergissing. Het hangt af van ons, van de eenvoudige, de ongekenden, de ongetelden misschien. Het verwon derlijkste daarbij ia, dat soms de groote omkeer of de stoot in een bepaalde richting uitgaat van een groep, die weinig bezit, behalve een ding: geloof, en daarmee gepaard gaande: toe wijding. Wanneer wij zoo op den Oudejaars avond denken aan wat ons 't leven gaf en nam, aan onze taak, en ons werk, dan we ten wij dat mij moeten leeren danken voor veel goeds, dat ons deel was: dat wij ons moeten schamen om onze kleinheid en voor veel kwaads dat wij dachten of de den, eri dat wij in dat alles hebben te zien het drijven' der Goddelijke macht die ons wil zegenen, wanneer wij ons door haar laten leiden. Nog enk cl 9 uren en zijn aangebroken. Geen komst in haar schoot wij weten wel w&t er nu ia. Moge het veel goeds zijn en moge de zon van den voor spoed kracht bekomen om haar licht door de sombere crisiswolken heen te boren. De Abessiniërs hebben Abbi Addi her overd en volgens het door de regeering ge- thaus volledig in het bezit ah ue« gct/iou >vmu u«*u i<*u> De voornaamste gevechten om de stad

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1