1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT Vliegramp in Noord-Frankrijk. Binnenland De Koningin in Tirol. Buitenland j Telegrammen OVERDREVEN BERICHTEN OMTRENT DE KONINGIN. ALS ’T WAAR WAS... 1 Teief. 20. Tel.-Adres: V&nnooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13753. Teief. 20. Tel.-Adres: V&nnooten drie anderen gewond, dat to K. GEBOM» Uit De is A Regeeringstroepen in het offensief. erbij een der werd. De idheid tegen gedood, de DE DUITSCH-ITALIAANSCHE VRIENDSCHAP. door Neder- A. Spanjaard die een te den geles, men. Vier Nederlanders omgekomej. E.H WMMHIk vllwono^uk K glMar- raiddag MUJ S»nU>, «Mmwr 30 K.M. ten N. van Parijs, aan vier Neder landers overkomen, die daarbij allen het leven hebben verloren. Het toestel was de Waco PH M A. G-, bestuurd door den inalructeur-vhoger A. R. Bomer en met als passagiers den leerlmg-vlieger Joachim Tissot, chof-me- canicien Hoeven en den mecanicien Mal tha, allen van do Nationale Lucbtvaart- schooL Het was om 14.25 van Parijs ver trokken met bestemming naar Ypenburg. Omtrent meester van Moot l’Evèque en de com mandant*. van de' gendarmerie-afdeeling van Senlis bevonden De omgeving werd afgezet door gendar mes, die nieuwsgierigen op een afstand hielden. De burgemeester en de commandant der gendarmerie deden onmiddellijk alles in het werk stelten om zoo spoedig mogelijk het stoffelijk overschot der slachtoffers te bergen en óver te brengen, naar het zieken huis te Senlis. De verongelukte vierpersoons Waco, is bet eigendom geweest van den verleden jaar bij Waalhaven verongelukten sport vlieger M. A. G van der Leeuw, den di recteur der fa wed. Van Nelle. BUITENZORG, 20 Jan. De resident van Timor en onderhoprigheden zond een tele gram aan de regèering, waarin hij mee deelt, dat een inlandsche prauw met een bemanning van vijf koppen en 22 passa giers op 11 Januari bij daglicht ter hoog te van de Noordpunt van het eiland Rotti, door een rukwind is omgeslagen. Omniddellijk werden van de kust uit po gingen tot redding in het werk gesteld, welke poging echter door de hevige bran ding mislukte. Van de 27 opvarenden wis ten vier personen zwemmende de kust te bereiken. Thans worden nog vermist en vermoedelijk zijn ze alten verdronken, drie leden der bemanning, veertien man nelijke passagiers en zes vrouwelijke. Tot dusver is aog geen enkel lyk aangespoeld, AANGEHOUDEN SCHIP VRIJGELATEN ORAN, 20 Jan. Het stoomsóhip Nord- send, dat Maandag in de straat van Gi braltar door gewapende rebellen was aan gehouden en opgebracht naar Geuta, is in de haven aangekomen om te bunkeren. De bemanning neemt een volkomen stilzwij gen in acht. No. 7761. TIEN BLAuZWOEH. WOENSDAG M JANUARI 1S37 66, JAARGANft NIMIAÖWM TEGENOFFENSIEF DER REGEERlNGS TROEPEN. In 24 uur 1000 buiten ge vecht gestelden. GIBRALTAR, 20 Jan. De regeerings troepen hebben vanuit Malaga een hevig tegenoffensief ingezet, waarvan de uitslag nog niet bekend is. Er wordt zoo verwoed gevochten dat de ziekenhuizen te Algericas San Roque alsmede de veldlazeretten der rebellen vol gewonden liggen. De geza menlijke verliezen aan beide zijden in de laatste 24 uur zouden ongeveer 1000 be dragen. Het tegenoffensief der regeerings troepen werd ontketend toen de rebellen vanuit Marbella oprukten naar Fuengiro- la. Twee vliegtuigen der regeering dwon gen de gewapende treiters die de rebellen steundeq de wijk te nemen. LOONSVERHOOGING VOOR MIJN WERKERS GEVRAAGD. AMSTERDAM, 30 Jan. Het hoofdbe stuur van den Alg. Ned. Mijnwerkersbond heeft een brief gezonden aan de contact commissie voor de mijnindustrie, waarin eraan wordt herinnerd, dat twee maanden geleden een foorstel bij de commissie is ingediend om de loonen der mijnwerkers te verhoogen. Dit voorstel heeft nog altijd geen punt van behandeling uitgemaakt. Het hoofdbestuur dringt erop aan dit punt spoedig te behandelen, temeer daar be gin Januari de kolenprijzen weer gestegen zijn en het door de betere uitkomsten in het kolenbed^ijf billijk is dat ook de ar- t^eiders daarvan profiteerden In het heeft de Koningin Maandagmorgen lange wandeling gemaakt. De middag werd besteed met maken van een autorit door het achter het hotel te Igls, en ONBEDUIDEND VOORVAL TOT SENSATIONEEL ONGELUK OP GEBLAZEN. Volgens een Renterbericbt uit Inns bruck, mm de auto, waarmede de Konin gin gistermorgen in Tirol een tocht maak te. in een bocht van den bergweg tus- sehen Igls M&trei geslipt sn bijna in •en afgrond gestort zun Als sensationee ls bijzonderheid werd er by gemeld, dat één wiel reeds boven don afgrond hing, en dat het ingrijpen wan een politieman, die de auto per motor volgde en die’ zich met zijn volte gewicht tegen de auto wierp verder afglijden zou hebben voorkomen. Weldra werd echter gemeld, dat dit be richt onjuist was en dat H.M. geen oogenblik in gevaar is geweest. Blijkens een speciaal A N P.-bericht uit Innsbruck is het gebeurde terug te bren gen tol de volgende feiten: Tijdens een uitstapje per auto zou de xagen een helling nemen, toen midden op de helling voor een tegenligger even moest worden gestopt. De wagen stond behoor lijk in volledige rust. By het starten in de eerste versnelling nadat de tegenligger was gepasseerd sloegen de wielen even door, zooals dat wel meer gebeurt op glad de wegen. Onmiddellijkdaarna echter pakten de wielen weder, zoodat de wagen verder in de eerste versnelling normaal startte. De wagen is zelfs niet een oogenblik Achteruit gegleden, zooals anders wel ge schiedt. Zóó goed pakten de wielen dus weer onmiddellijk na het doorslaan. IVan slippen, in den eigenlijken zin, is dus geen sprake geweest. De wagen niet weggegleden, noch achteruit, noch ter zijde. De motor werkte rustig verder. De helling werd zonder eenige moeite verder gem- kkelijk genomen. Een afgrond was wel in de buurt, zoo ala vrijwel everal in deze schone berg- De slachtoffers. Somer was een uüeret bekwaam pilooi. Hij trad na zijn Soesterbergsche jaren in 1932 bij de N. L. S. op Waalhaven in dienst. Al spoedig werd hij aangesteld tot chef-instructeur op het vliegveld te Eind hoven. Sinds November van het afgeloo- pen jaar was hij als instructeur op het vliegveld Ypenburg werkzaam. Hij was eerst t^ee jaar geleden «ehuwd en laat een vrouw en een baby van drie maanden achter. De werktuigkundige Hoeven heeft jaren lang voor Fokker gewerkt, waar hij zeer goed stond aangeschreven. Hij was belast met het monteeren van toestellen in het buitenland. Ongeveer zeven jaar werkte hij voor de Nationale Luchbaartechool, eerst op Waalhaven en later op Ypenburg. Hoeven waa ongeveer 39 jaar oud, gehuwd en va der van twee dochters. J. Maltha was ongetrouwd en ongeveer 20 jaar oud. Hij was een veelbelovend me canicien Maltha was naar Parijs gezon den, om de machine, welke nu is veron gelukt, luchtwaardig te maken. De heer T. B. A. Tissot was pas uit In- dië teruggekeerd, waar hjj in de cultures werkzaam was. Hij was nog niet gebreve-‘ teerd, maar had al twee van de drie proe ven, met goed gevolg, afgelegd en vloog al solo. De heer Tissot was nog slechte kort gehuwd. Voor de foto’s van drie der slachtoffers verwijzen wij naar pagina 2. de oorzaak van dit verschrikkelijbe ongeluk bes'aat nog geen zekerheid. In de eerste telegram men werd bet aan een ontploffing gewe ten, doch dat schijnt onjuist te zijn. Nk- dere berichten spreken van vleugelbreuk en ook wel van den defect aan de olielei- ding. In ieder geval is de machine plot seling loodrecht neergestort. Ze kwam neer in de vlakte van Mont l'Evèque na bij den weg van Ermenenvilie. Het toestel werd volkomen vernield en vormde niet meer dan een hoop verwrongen sMtaal. Brand ie niet ontstaan. Het terrein, waar het toestel neerkwam is zeer moerassig en de overblijfselen zijn een eind in den grond gedrongen. Zoo komt het dat, toen men de eerste beide lijken uit de verwoeste stuurhut bevrijd had, nog pogingen in bet werk gesteld werden, om onder het wak ook de beide overige lijken te vinden. Toen dit onmo gelijk bleek. i& men verder gaan zoeken, waarbij men tot de ontdekking kwam, dat deze beide slachtoffers tijdens den val uit hun zitplaatsen moeten zijn geslingerd, dan wel in wanhoop, uit het vallende toe stel moeten zijn gesprongen, aangezien men, na veel moeite, hun lijken op eenige honderden meters van het wrak iy het moeras vond. Allen moeten op slag zijn gedood. Direct na de ontvangst van bet ontstel lend bericht heeft de Nederlandsche ccn- sdl-genera&l, de heer L. Drooglever For- tuyn. mch naar de plaats van het onge val begeven ,waar zich reeds «te burge- PRESIDENT ROOSEVELT WORDT HE DEN BEEEDIGD. Vandaag zal president Roosevelt Washington beëedigd worden voor tweeden termya van zyu presidentschap. By deze plechtigheid zal hij beschermd worden door 3Ü0Ü politiemannen en ma riniers, terwijl een zestigtal van de beste detectives der staatspolitie de toeschouwers zullen beschermen legen zakkenrollers. Te Washington zijn tal van tribunes op gericht om de duizenden te herbergen, die morgen president Roosevelt zullen zien, wanneer hij zich naar het Kapitool be geeft om er ten tweede male als president te worden geïnstalleerd. Men verwacht 300 OUD bezoekers. Er zyn schikkingen getroffen om op bet groote plein voor het Kapitool 50.000 toe schouwers te ontvangen, die zullen toezien wanneer de president den eed aflegt. Ver- vojgene zal Roosevelt zyn inetallatierede uitspreken. De rede van Roosevelt, waarin hij zijn plannen voor de volgende vier jaren zal ontvouwen, aal per radio over de geheele wereld worden verspreid. Onder de rubriek „Wetenschap en Tech- I zichtbaar de grens overtrekken, deever- niek” in ons vorig nummer, hebben we 1 k gemeld dat een Italiaansche profetwor en een Hongaarsch ingenieur een middel ge vonden hadden om menschen onzichtbaar te maken. Zij hebben dat met gezamenlijk pdaan maar teder afzonderlijk, zoodat er al twee van die wondermiddelen zijn. Ata bet eene niet werkt, kan men het andere toepassen. Dat het verlangen naar zoo’n onzicht- baarmakend smeerseltje of drankje den menach al lang bezig houdt, blijkt wel uit het feit, dat reeds >n de Gnekache en in de Germaaneche mythologieën daarvan verteld wordt. In de Griekscbe godenleer ie het Gyges, die een ring heeft, welke hem wegtoovert en in de Germaaneche is het de booze Loki, die een muts beeft, welke dezelfde uitwerking beeft Van jon gen datum is de roman van den EngeL echen schrijver Wells, welke hl „De on zichtbare man** vertelt van een scheikun dige, die het onzichtbaar makend middel ontdekt en het op zichzelf toepast, maar hij kan de werking niet opheffen, zoodat bij gedwongen n onzichtbaar te blijven. We zullen ons voorloopig geen zorgen maken over de vindingen van den Italiaan en den Hongaar, waarschijnlijk hoort men er niets meer over of anders een bericht dat de publicatie voorbarig was en dat de geleerden nog breng zoeken naar het middeL Mogen zij bet nooit vinden, want middel, waarop de mensch sinds eeuwen hoopt, zou een ramp zyn voor allen. Geheimen aouden niet meer kunnen be- bestaan en ver trouwelijke gesprekken niet meer gevoerd kunnen worden, want men zon nooit weten of niet hier of daar een onzichtbare verborgen was Misdaden van alle denkbaren aard, zouden ongestraft gepleegd kannen worden; van diefstal en moord door onzichtbaren te de dader be zwaarlijk op te sporen. De smokkelaar zou met zyn onzichtbaar gemaakte lading on- Gcupedales rijn gewilMg! Maar als uw autoanelheld verdubbek wordt uw remweg (afstand, noodig om te stoppen) 1X2 4 m«al zoo groot! Verschijnt: Maandag, Woensdag en Vrijdag Pnjs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden f 1-25p. post 1.50 Met ver ekenng 15 cents meer Zouden Wat kan leger doen dat door een onzichtbaren vij and wordt aangevallen? Welke vesting kan zich verweren tegen onzichtbaren, die in de versterking zyn. zonder dal de verdedigers er besef van hebben? Arbeiden zouden alleen zij, die behoefte hebben aan werk, maar wie daarbuiten kan gaat als onzichtbare te gast in een bakkerswinkel of m een restaurant De vraag te echter of er nog wel bakkerswin kels en restaurants zouden bestaan. Het risico zou te groot zijn en de bakker en restauranthouder kunnen immers als on- zichtb&ren gemakkelijk aan de kost ko men. Het beriobt hield ook in dat Ford het middel voor een millioen dollar gekocht atm hebben. Ais dat waar is heeft hij er een epotfcoopje aan Bij openbare veiling zou het gemakkelyk het tienvoud hebben opgebracht. Wat zou Ford daarmede van plan xiyi? De Fordauto's onzichtbaar ma ken of de chauffeurs? Als hipt waar was dat het middel ge vonden is en dat Ford het heeft gekocht, vertrouwen we dat hij het goed zal ge bruiken, dat hij het geheim zal houden of het afdoende vernietigen urn zoo de menscbheid te behoeden voor een vinding, waarvan de verderfelijkheid niet te over aten is. kiezend onzichtbaar gezeten in den trein of in een onzichtbaren auto. Geen vrouw of meisje zou meer veilig zyn voor aan randing van onzichtbaren, kinderroof ion gemakkelijk zijn door het kind onzicht baar te maken Handelaars zouden bun concurrenten besluipen en bun zakenge heimen vernemen Staatslieden, dipioma- ten en iegercomandanten zouden in bun geheimste besprekingen beluisterd woe den Legercommandanten nog wel kunnen bestaan? REGEERINGSAANVAL AFGESLAGEN. SALAMANCA, 20 Jan. Volgens het communiqué van het hoofdkwartier der rebellen werd de aanval der regeerings troepen in de sector van Cerro de los An geles met zware verliezen afgeslagen. Ma chinegeweren, vele geweren, mijnwerpers, een kanon en een met granaten beladen auto werden buitgemaakt HAVEN VAN BARCELONA BARDEERD. TENERIFE, 20 Jan. Radio Tenerife heeft om 1 uur meegedeeld dat de haven van Barcelona opnieuw is gebombardeerd, Bloedige gevechten bij Malaga uit Marbella oprukkende nationale troepen zijn gestuit op oen hevig tegen offensief der rooden. die vanwit Malaga den röchtechen opmarsch trachten te stuiten. Er worden zeer bloedige gevech ten geleverd, waarvan de resultaten op dit oogenblik nog niet bekend zijn, doch die aan beide zijden tot groote verliesea hebben geleid. Er moeten weer honderden dooden zijn gevallen. Ds btetsolandscbe strijders. Het schijnt dat er ruim 40.000 vreem delingen aan den kant van de regeerings troepen in Spanje strijden en ongeveer 32 000, (20 000 Itahanen en 12000 Duit se bers) aas den kant van Franco Dose cijfers zijn opgesteld volgens de laatste ramingen, die op grond van gegevens uit veesobiUende hrennen zyz ongemaakt* S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. ABONNE’8, dis zich aan onis sdmintstraUe opgaven voor ds verzskanng, zyn volgens ds vastgeetolde bspsliagen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, vaq O Aft A öu,den levenslange f>AA QAA ®ulden b,J ▼•ri»* O A A ®ald*n veriies 1AA ®ulden b9 verliet Gulden by verlies van De verzekerde moet in het Lvvv ongeschiktheid. vUv overlijden. OW van hand of voet, mVV van een oog. 1 VU van een duim. OU een anderen vinger. bezit zijn van een polia achtige omgeving, maar de wagen heeft zich niet in de richting van den afgrond terzijde bewogen, selfs niet den schijn van glijden aangenomen, zoodat ook de hulp van derden niet noodig is geweest Het bericht is derhalve zeer overdreven geweest en terug te brengen lot een onbe tekenend voorvalletje, zooals dat wel meer voorkomt. H.M bevindt zich in uitstekenden ge zondheidstoestand. De Koningin zeer verwonderd. Van andere zijde Wordt de volgende te genspraak gezonden: De autoriteiten te Igls ontkennen tegen over „United Press” het bericht, dat Ko ningin Wilhelmina ook slechts één qogen- blik in gevaar verkeerde. De Koningin be vindt zich in goede gezondheid in haar I hotel. Zij was zeer verwonderd te hooren over het berieht, volgons hetwelk zij in geva&r had verkeerd. Ook de autoriteiten in Innsbruck hebben dit gerucht ontkend en hebben aan U P. verklaard, dat de weg van Igls naar Mattrei in het Brennerge- bied verijsd was. waardoor de wagen een oogenblik uitgleed. Doch de chauffeur had de auto direct weer in zijn macht. Wandalen en schilderen. schoons landschap van Tirol een het dal, dat afge sloten wordt door de steile rotsen van den Brenner. Onder de warme stralen van de Alpenzon zette de koningin zich op het terras van Haar appartementen en bracht het winterlandschap voor Haar op doek. PRINS EN PRINSES NAAR IGLS. Maandag worden Prinses Juliana en Prins Bernhard in Igls verwacht, waar zij dan de Koningin zullen weerzien. hADIO-DlSTRIBUTIE DOOR NOZEMA De Nozema zal binnenkort in verschil lende plaatsen de radiodistribatie ter hand nemen. Begonnen wordt te Delft, Hengelo en Enschede. AUTO OP GEZELSCHAP INGEREDEN. Een doode. HULST, 20 Jan. Gisteravond is de 35- jarige autoverhuurder J. P. uit Grauw Zw.-Vlaanderen op een aantal menschen ingereden. Toen een aantal. Jeden van een zangvereeniging, die in eenAiafé feestvier den, wilden vertrokken, passeerde een mo tortram. Hierna staken vier heeren de straat over. Uit de andere richting na derde toen de auto van den heer P. Do bestuurder, die verblind was door de lichten van de motor tram, reed op het ge zelschap in. Eén persoon werd gedood, drie andSren gewond, van wiejéêh ernstig. Advertentiën 1-6 regels fl.80 elke regel meer f 0.20J derde plaatsing hal ven prys. - Adver tentiën worden gratis ge plaatst in „De Goreumer'1 BELANGRIJKE SUCCESSEN. Groote verliezen aan weerszijden. Aan verschillende fronten in Spanje fe do laatste dagen weer hevig gevochten Het initiatief is daarbij voornamelijk ge weest aan de zijde der regeeringstroepen, die met verwoede tegan-aanvallen belang rijke successen hebben geboekt. Cerro de Los Angoles m re- georingchandM. Madrid wordt gemeld, dat de re geeringstroepen zich geheel meester heb ben gemaakt van den Cerro de Los An- waar zij 200 lieden gevangen n&- .^RAUW OMGESLAGEN. Waarschijnlijk 23 persone* verdronken. Verklaring van Goering ROME, 20 Jan Goering heeft den Ita- liaanschen jourifalisten op Gapri een on derhoud toegestaan, waarin hij verklaar de, dat de Haliaansch-Duiteche vriend schap op drie voorname punten berust, Ten eerste erkenning der zelfde idealen en van dezelfde behoefte om samen te werken tegen het groote gevaar van het bolsje wisme; 2e. De beide natie’s kunnen niet goedkeuren dat een vertegenwoordiger van het bolsjewisme zich in West-Europa ves tigt en zullen dat zooveel als mogelijk ia verhinderen; 3e de vriendschap welke de laatste dagen bij het onthaal van Goe ring is gebleken. Goering betwistte dat de Italiaansche regeering zou hebben ge tracht de Duitsche te beinvloeden, haar politiek ten opzichte van Spanje op geven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1