:he i ,!V/ SCHOONHOVENSCHE COURANT j Telef 20. Tel.-Adres: Vaunooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763., L Volwassen en jeugdige krachten. Gemengd nieuws w. Schoonhoven P^Bxdtenïai^ - gulden JWEN P Binn^and' FEBRUARI 1937 vuurhaard te beijeiken. De rek af te zetten. zijn 28 DE MAAS VALT. s :ijn en vrouwen Janten tl 30 huizen —neus verloren •itbpaiiöviic gainuwvu nv<u -------r— -- - ippen 33c.pqv. pond voor 99 ct. jond voor f 1.10 ent per pond ke 1 paar moot. 'ij de vlag- iuizen waren GRUWELIJK DRAMA IN EEN BIOSCOOP. den moesten er zich dan opk toebe- om voorzit- Bond, IPERIII oon 141 Geheel Juliana alleen bij GOUDA geen verdrag voor sloten. aan heeft ter kennis *ngen dat de ver- k Jahrbuch” is «we uitgave uiteen- ta allen Vermoe- KRUISER BESCHIET VALENCIA. Te Valencia klonk Zaterdagavond boven de huizen in het centrum van de stad ge fluit van projectielen. Onnnddellyk weer klonk het geloei der alarmsirenes. De pro jectielen bleken afkomstig te zijn van een nationalisiischen kruiser De kuaibaiter'jen werden in werking gesteld en een ka nonneerboot van de regee ing opende het vuur op den aanvaller Ota elf uur was het nog steeds ónmogelijk te weten te ko men, waar de -projectielen terecht waren gekomen en boe het met de schade stond. 150 slachtoffers, bijni kinderen, geborgen aantal dooden echter tot Voor'fi hü en to huizen ien grond toe verteerd waren, konden bergingen anschappen met qun triest mede S. v. d. Oever. den men. leden van het lege van notabelen. Bij de groeve voerde eerst de heer v. d. Oever het woord en gewaagde van de ontroering waarmee in ran den heer >0 overledene Terugkomst van de Koningin. De Koningin zal Donderdag te 14 15 van Innsbruck naar Nederland tarwgkee- ren. voor de bevolking behandeld zal kunnen worden. Ook in het buitenland heeft deze groo te defeasie-leening sterk de aandacht ge trokken, speciaal in Duitschland. Duitsche bladen publiceeren aangelegenheid berichten op d 48 Ct. d 29 7 7 >r 25 1 I, 27 ■r 25 d 23 «5 5 8 1 12 4 h 40 Sn winkel, or 18 ct. »r 25 ct. nd 19 ct Ml. mAnö V AL I De Maas isi te Venlo Zaterdag ongeveer twintig centimeter gevallen. Da schepen, welke Vrijdag niet onder, de ^Maasbrug door konden [varen, hebben nu [haar weg kunnen vervollgen en spoedig zal de be moeilijking vhn de scheepvaart geheel ver* d wen en zijn. 7772. ACHT BLADZIJDEN. MAANDAG 15 FEBRUARI 1937 69e JAARGANG NIEUWSBLAD VOOR 2UIDH0UAND EN UTRECHT NEDERLAND’S NEUTRALITEIT. Geen onderwerp voor verdragen De minister van beitenlandsohe zaken heeft thans de nadere sdwifteüjke vragen van het Eerste Kamerhd Van Veeswn be antwoord omtrent de beteeksn» der snede van den Duitscben leider «n Rijk» kanselier in diens op 41 J^aaaai VLw on mogelijk militairen palen den Pas toen b< t theater en alle tot den - de i -- werk een aanvang maken. Reeds zijn vrouwen en del ijk zal het meer dan 70) stijgen, zwaargewonden naar de ziekenhjizen ver- voerd. Ter gelegenheid van deze blijde g. beur- tenis werd op 13, 14 en 15’ lebruan ge vlagd. De openbare gebouwen waren de ze drie dagen des avonds geïllumineerd werd. De openbare diensten en de scholen zullen heden gesloten zijn. In alle steden was de feestvreugde zeer groot. Te Rome werd het nieuws van de geboorte bekend gemaakt door 101 kanonschoten. Van al le openbare gebouwen hangt de nationale driekleur, terwijl ook de burgerij de vlag gen heeft uitgestoken. Vele buizen waren versierd met wjtte linten. Ook op het Vaticaan heeft men met groote vreugde de blijde gebeurtenis ver nomen. De Paus had reeds den hofkape laan toestemming verleend, het kind dat verwacht werd, terstond na de geboorte te doopen. Overeenkomstig de traditie van ’t huis van Savoye zal er te zijner tijd nog een plechtige doopceremonie plaats heb ben. Naar aanleiding van de geboorte zal waarschijnlijk amnestie worden verleend. Het heugelijke bericht ie ook in de Belgische hoofdstad waar de sympathie voor de eenige doch ter van koningin Elizabeth en wijlen ko- nig Albert zeer groot is, met bijzondere vreugde ontvangen. Alle avondbladen pu- pliceeren portretten van de prinses en van prins Umberto. Koningin Elizabeth die sedert geruimen tijd in Zwitserland vertoefde, is Vrijdag naar Napels vertrokken. DE ANNEXATIE VAN ABESSINIE. Door Vaticaan erkend. De Heilige Stoel heeft de annexatie van Abessinie erkend. Een dankbetuiging aan Victor Emanuel, die hem had geluk ge- wenscht ter gelegenheid van de herden king zijner kroning, beeft de Paus name lijk geadresseerd aan „den Koning van Italië, Keizer van Abessinie.” bouw tqt de laatste plaats. Tijdens de voorstelling ontstond brand. Wellicht had men bij onmiddellijk krach tig ingrijpen het gevaar nog kunnen be zweren. doch dit werd verzuimd; kostba re oogenblikken gingen verloren, zoodat het vuur met razende snelheid in het licht brandbare materiaal om zich heen kon grijpen. FRANSCHE VLOOT BESTOOKT EIGEN EILAND. I Een vergissing. Het Fransche eilandje Porquerolles werd -Zaterdagmorgen plotseling van zee uit beschotep. Dit feit bracht Ihet dorpje Notre Dame, dat maar net buiten het granatenveldl gebleven was, in riep en roer De gendarme van het dorp trok op on derzoek uit len kwam terug melt de mede- deeling, dat de vijand de Frahsche drie kleur voerde! Een afdeeling van het Middellandse he Zee-eskader hield schietoefeningen en had inplaats van de drijvende schietschijf het ettelijke kilomefers verder gelegen eilandje getroffen, gelukkig zonder ernstige gevol gen. EEN NIEUWE WERELDVLUCHT. Plan van Amelia Earhart De bekende vliegster Amelia Eerhart heeft het voornemen aangekondigd, de volgende maand van Oakland in Galifor- nie een vlucht om de wereld te maken mei acht tusschenlandingen. ging, De brandweer stond machteloos, bot Japansche garnizoen werd gealarmeerd, wijden kring het overlijden d. Bergh is ontvangen. beeft op het terrein van kerk en 'maat schappij naar de gaven, hom door God geschonken, gearbeid en daa[rom heeft het bestuur van de A.R. kiesvereeniging be hoefte om vanaf deze plaats zijn dank te betuigen voor hetgeen God in den heer v. d. Bergh heeft geschonken, hoewel spr. den wensch van den overledene eerbiedi gend, zijn verdiensten niet nader wilde uiteenzetten. De heer v. d. Jpergh had bij zondere gaven, die hij tot hdil der mensch- heid hepft aangewend, maar hij kende zich ook als zondaar en verwachtte van God alleen de verlossing. Hij werd weggeno men, maar wij, aldus spr., staan nog in den strijd*. Laten we dan strijden den goe den strijd des geloofs en onze roeping volgen, opdat wij eens ihogen roemen „Jezus mijn Verlosser leeft De heer P. van Betizekoni, als ter van de afd. van den Geref. sprak enkele woorden ter nagedachtenis van hem, die zich in verschillende colleges ‘zoo verdienstelijk gemaakt heeft. Spr. dacht hierbij aan de woorden, voorkomen de in Joh. 14 „Uw hart Worde niet ont roerd’’ en meende te mogen aannemen dat ook de harten van degenen, die om deze groeve geschaard stonden, ontroerd waren. De mensch gaat naar zijn eeuwig huis en dit verscheiden ip weer eens een roepstem, dat onze harden opgetrokken moeten worden tot Hem, in wiens Hand onze adem is. Gelukkig hij, die in dit le ven de ontroering, die zoekt naar wat voor den eeuwigen vrede dient, heeft mo gen ondervinden en voor I God mag ver schijnen om rekenschap van zijn daden al ABONNE‘8, die zich aan onze administratie opgeven voor dö 'vertekenng, zijn volgens de vastgestelde oapahngen tegen ongevallen verzelcerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE RfAVÖAXK te Schiedam, van nnnA Gulden by levenslange Dulden bij QOO dulden bij verlies QOO dulden verlies Gulden bij verlie» Gulden by verlies van De verzekerde moetin het’ 2jvVV ongeschiktheid. UUU overlijden. OW van hand ot voel. van een oog. 1W van een duim. Uv een anderen vinger. I bezit rijn van een polis „De Duitsche regeering heeft v-oorts aan België en Holland verzekerd, dat zij bereid is deze stalen le allen tijde als on- aanlasibare neutrale gebieden te erkennen en te garandeeren.” Het is den minister gebleken, dat deze uiting van den rijkskanselier moet wor den opgevut ais een aanbod, dat geldt zoo wel voor het geval, dat een nieuw West- Europeesch verdrag tot s and mocht ko men, en m dat verdrag een regeling wordt getroffen, als voor een verdragsregeling in anderen vorm, indien "n West-Europa wordt gesl Daarop is anderzijds aan dp Duitsche regeering medegedeeld, dat wij, met alle waardeering voor de uit het aanbod spre kende goede bedoelingen, niet bereid zou den zijn nopens de onaantastbaarheid van een grondgebied met eenig land een ver drag te sluitnn. Die onaantastbaarheid is voor ons een vaststaand feit, dat zich niet leent als on derwerp voor een door ons te sluiten ver drag NEDERLANDERS GEEN „GRENZ- DEUTSCHEN”. Verkoop „Jungvolk Jahrbuch" stop gezet De minister van buitenlandsche zaken heelt "eanlwoord op vragen van den heer Van der Waerden. inzake eenige op de in woner» van Nederland betrekking hebben de uitdrukkingen, voorkomende in het „Jungvolk Jahrbuch” 1937, in welk boek alle Nederlanders met ,.Grenzdeutschen” worden betiteld. De Duitsche regeering 1 van de regeering doen brei koop van het „Jungvolk stopgezet en dat de nieu zettingen als de bovenbedoelde niet meei zal bevatten. BEGRAFENIS P. J. VAN DEN BERGH. Zaterdagmorgen is ter aarde besteld het stoffelijk oyerschot van den h^er P. J. van den Bergh!, die na een langdurige onge steldheid is overleden. Achteif de lijkbaar hadden zich aangesloten do rechtsche raadsleden en die van Gemeentebelang, de leden van het kiescollege eri het college van notabelen der N. H. Gemeente, ala- de burgemeester en ue wethouder Volgens den wensch van overledene waren er geen bloe- De baar werd gedragen door de kiescollege en van het col- Een vreeselijke paniek beving de dicht opeengepakte jnenigte- Allen sprongen van hun plaatsen op en drongen in zinneloozen angst tegelijker tijd naar do uitgangen. Vechtend en gil lend trachtten de vluchtenden zich een doortocht te banen, terwijl de vlammen m- tusschen steeds verder om zich heengre- pen. Meedoogenloos werden allen vertrapt die in deze schrikwekkende verwarring onder den voet geraakten. Niemand dacht aan blusschen. zoodat toen tenslotte de brandweer arriveerde, het geheele ge bouw in lichterlaaie stond. De vlammen bereikten het balcon nog vóór het ontruimd had kunnen worden. In een oogwenk was hetdp°r het vuur verteerd en met dondereml gekraak stort ten tientallen bezoekers, brandende plan ken en gloeiende metalen deelen fteer op de vechtende menigte in het parket Het vonnis voltrokken. Na korten tijd stortte ook bet dak in den vuurpoel, allen onherroepelijk onder zich bedelvend, die op dat oogenblik den uit gang nog niet bereikt hadden. Binnen een uur was de bioscoop tot den grond af ge brand. Het vuur was miusscheu ook naar do aangrenzende houten huizen overgesla gen, d» alras als fakkels brandden. Van bet e&ne huw naar het andere sprong het vaar over, zoodat tenslotte dit geheele blok van gespitst De maatschappij zelf heeft trou wens reeds eerder aangepakt door in col lectieve arbeidsovereenkomsten, b.v. van het bakkers- en het grafisch bedrijf, re gelingen op te nemen voor de verhouding van jeugdige en volwassen krachten. Dit zijn echter slechts enkele gevallen, en thans, nu het vraagstuk een meer al gemeen karakter krijgt, wordt het noodig dat de overheid zich met de kwestie be moeit. Dit heeft dan ook plaats. De kwestie is bij de regeering aanhangig gemaakt en deze beeft het advies van den Hoogen Raad van Arbeid ingewonnen. Dit advies is bekend en stelt de noodzakelijkheid van regeeringsingrijpen vast. De Hooge Raad van Arbeid heeft ge adviseerd een z.g n. Arbeiders getalsver- houdingswet in het leven te roepen, welke wet aan de overheid de mogelijkheid moet openen, om ordenend en regelend op te treden, op het terrein van de verhouding tusschen jeugdige en volwassen arbeids krachten. Het ie te hopen, dat de regeering dit advies opvolgt. Meer en meer blijkt, dat alleen een gezonde en harmonische sa menwerking van staat en maatschappij op den duur lot evenwichtige verhoudingen kan leiden. Alleen langs dezen weg zal de oplossing van vele vraagstukken, waar voor de menschheid zich thans geplaatst riet, blijken mogelijk te zijn. In de tegenwoordige maatschappij is het niet meer mogelij'k, dat de verhouding van jeugdige en volwassen arbeidskrach ten bestaat uit den optelsom van de af zonderlijke verhoudingen, welke de onder nemers gelieven aan te Jeggen. Het vraag stuk is van algemeen sociale en economi sche beteekenis geworden en va'ndaar, dat er een instelling, boven de ondernemers gaande, geschapen zal moeten worden, welke in deze kwestie regelende bevoegd heid moet hebben. Victor Emanuel Prins van Napels Het prinsje zal Victor Emanuel wor den genoemd, naar zijn grootvader, den koning van Italië. Daar hij in de provin cie Napels geboren is, zal hij, als vermoe delijke erfgenaam van den troon volgens de traditie van hei Jmms. wmi VUL XUPJih AW Verschijnt: Maandag, Woensdag en Vrijdag Prijs bil vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 •i.aanden 1.25; p. po»t 1.50 Mei ver ekering 15 cents meer ITALIAANSCH ERFPRINS GE BOREN. Vreugde te Rome en te BrvsseL Vrijdagmiddag heeft de Prinses van Piemond te Napels het leven geschonken aan een zoon. Honderd en een kanonscho ten verkondigden des middags om 3 uur aan de bevolking van de stad Napels deze gebeurtenis. Boven de groote poort van ’t paleis werd een witte wimpel met in het midden een blauw lint en de koningskroon uitgestoken, trompetstooten weerklonken en de menigte barstte in gejubel l«e. De koningin, die sedert den vorigen avond in het paleis vertoefde, heeft den Koning terstond telefonisch van het nieuws op de hoogte gebracht. Ook aan Mussolini is dadelijk de geboorte van het prinsje ge meld. Na het afschieten van de saluut schoten deden de schepen in de haven van Napels de sirenes loeien, de kerkklokken luidden en esquadrilles vliegtuigen ver schenen boven de stad. De Italiaansche bladen achten deze ge beurtenis, die de voortzetting van de dy nastie voor Italië verzekert, een zeer be langrijk feit in de historie van het Itali aansche volk. De prinses van Piemont «n het jonge prinsje maken het zeer goed. De duce heeft de vreugde der fascisti sche regeering en van de natte tot uit drukking gebracht in gelukwenschen, wel ke hij heeft gericht tot het koninklijke den prins en prinses van Pie- FELLE BRAND MAAKT 700 SLACHT OFFERS. Hoofdzakelijk kinderen. Te Antoeng in Mandsjoekwo heeft een brand in een bioscoop tot een vreeselijke ramp geleid. In een der theaters werd in verband met de viering van het Ghineesche Nieuw jaar een speciale film vertoond, die zeel veel belangstelling trok. Een menigte van 1500 personen, bijna uitsluitend uit vrou wen en kinderen bestaande, vulde het ge bouw tqt de laatste Tijdens de voorst. DE HUWELIJKSREIS VAN HET PRINSELIJK PAAR. Ontmoeting met den Hertog van Windsor. onopvallend brachten Prinses en Prins Bernhard Zaterdag in een taxi een bezoek aan de Hofburg, he’ oude keizerlijke Paleis, met de bekende schatten en herinneringen. Het echtpaar gebruikte de lunch in de eetzaal van hotel Bristol. Daar lunchte, in een apart vertrek, ook de Hertog vaai Windsor met rijn zuster, de Princess Royal en rijn zwager, die kort daarna, om half vier, naar Engeland terugkeerden.. Juist toen Prinses Juliana en Prins Bernhard de eetzaal verlieten, ontmoetten zij toevallig voor de lift den daaruit stap- penden Hertog van Windsor en Prinses Mary. De beide Prinsessen begroetten el kander hartelijk en men onderhield rich samen gedurende tien minuten, waarna de Engelsche Prinses vertrekken moest naar het station. Heden naar Zell am Se». Prinses Juliana en Prins Bernhard zouden hedenmorgen naar Zell am See vertrekken, om zich daar voor eenige da gen bij de Koningin te voegen. Vermoede- lijk reist het vorstelijk echtpaar dan naar den Brennerpas en Italië, om nog een maand m het Zuiden van Europa te ver blijven. Een voorwaarde voor een evenwichtige maatschappij is, dal de plaatringmogelijk- bèden, naar den leeftijd gerekend, in groote lijnen' overeenstemmen met de be volking. Is deze overeenstemming niet aanwezig, dan geeft dit tot wanverhoudingen en sto ringen aanleiding. Eenigen tijd geleden beeft de firma Kwatta te Breda het nood signaal geheschen en wereldkundig ge maakt, dat de maatschappij op dit punt uit haar evenwicht geslagen was. Deze chocoladefabriek betoogde, dat haar con currenten, waaronder een Rotterdamsche firma in het bijzonder op den voorgrond trad, veel jonger personeel in dienst had dan der Kwatta Dit verschil trad ten duidelijkste naar voren bij het vergelijken van de ioonpost. De concurrentie werkte met een zeer groot aantal jeugdige perso nen. terwijl Kwatta aan een aantal oude- »e personen een bestaan verschafte. Hier trad dus het verschijnsel aan he< Ccht, dat een industrie voor een belang rijk gedeelte met jeugdig personeel werk- Ae, om deze Jjij het bereiken van een be paalden leeftijd weer uit het bedrijf te gtooten en door jeugdigen te vervangen. Dit is niet bet eenige symptoom van Verbroken evenwicht, want daarnaast ver neemt men in allerlei toonaarden de placht over de speciale jeugdwerkloos heid. Ook hiervoor is een verklaarbare re den. De omstandigheid, dat bij de tegen woordige maatschappelijke verhoudingen er weinig opschuivingsmogelükheden zijn, brengt mede, dat verschillende personen blijven hangen op plaatsen, welke zij bij normalere verhoudingen reeds weer voor Jongeren hadden ingeruimd. Deze beide verschijnselen, n.l. van het bijna uitsluitend werken met jeugdige ar beidskrachten en van niet voldoende op- •chuivjngsmogelijkheden voor oudere ar beidskrachten werken in de maatschappij op het oogenblik door elkander heen en hebben het vraagstuk van_de verhouding ;van jeugdige en volwassen krachten tee- AUe over dezo de eerste pagina. Zij verklaren met nadruk, dat het de eerste maal is. dat de Britsche regee- ring in vredestijd een dergelijk besluit neemt. Duitsche bladen zoeken naar de motie ven voor de opdrijving van de Engelsche bewapeningskosten en de „Lokal Anzei- ger” ziet in het Engelsche gebaar een rechtvaardiging te meer voor bet Duitsche rijk voort te gaan met zijn bewapening CONTROLE INZAKE SPANJE OP LOSSE SCHROEVEN. Portugal werkt niet mee. De Portugeesche gezant, Monteiro, heeft •au den voorzitter der niet-mmengings- ©ommissie inzake Spanje, lord Plymouth, medegedeeld, dat Portugal zich noch aan fcontrole bij de Portugeesch-Spaansche grens, noch aan controle op het scheep vaartverkeer in zijn havens wil onderwer pen Daar Frankrijk reeds duidelijk heeft 'doen uitkomen, dat bet geen intemaUo- »ale controle aan de Fransch-Spaansche grens kan inwilligen, indien Porlugalbui- ten de internationale controle blijft, heeft dit land door rijn weigering het interna tionale controleplan en het vrijwilligers- verbod op losse schroeven gezet. De spe ctate commissie, aan welke was opgedra gen, de bijzonderheden van het plan voor de overeenkomst nader uit te werken, moest Yrijdag onverrichter zake uitéén gaan. DE OPDRIJVING VAN ENGELAND’S BEWAPENING. Een Duitsche conclusie. De groote eredieten, welke Engeland noodig heeft om zijn bewapeningsplan te voltooien er zullen in de volgende vijf jaren defensie-leenigen van totaal 400 millioen worden uitgegeven hebben i« Engelsche parlementaire kringen veol ver rassingen gewekt. Per jaar kosten de vloot, het leger en de luchtvloot aan Engeland 170 millioen pond sterling, ^oor de volgende 5 jaren wordt vijfmaal 'TUt bedrag plus 400 mil lioen pond aan geleend geld aan de bewa pening ten koste gelegd, een totaal dus van 1200 millioen pond sterling, d.w.z. 10.800 millioen Nederlandsche gulden. Ruim 10 milliard in 5 jaar tijd! Geen wonder dat de Engelsche belas tingbetalers evWi zulten opschrikken Ook al zouden rij de voldoening smaken, dat thans het groote bewapeningsplan in vyf jaar voltooid zul rijn, toch zal de belas- tingschroef nog vaster moeten aange draaid worden. Het wetsontwerp op de defenste-credie- ten zal Woensdag in het Lagerhuis in be handeling komen Ite oppositie wil 2 da gen lang er over discussieeren, zoodat het «Ma «k ite jelmeer r halven entiën worden ilaatst Sn .De Advertentiën 1 - 6 regei8 f 00 elke rodel meer f 0.20. detde plaatsind halven prijs. -’ Adver tentiën Tworden grati s ge plaatst in .De Go r c u m e r'«

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1