r l>FA Schoonhoven Buited^nd <0 Leeuwen J.K. Snoei ONZE DURE ELECTRICITEIT. F ACHT BLADZIJDEN MAANDAG 8 MAART 1937 Jfe nm. MAART TW. h kinderen! choonhoven dat de door clanten L B. Bot 6 Cop«*o«m K. fill* MMUWWuNwütn et per Kik»; Calfsbil 3 pond ct per pond; Varkensrollade 0; dik Niervet Kilo; gemalen gekookte Worst per half pond ie de etalage keizerstraat 58 Stadhuisstr. 7-9 Schoonhoven een waarbij zij 8 GOUDA «GOUDA 80e JAARGANG de wor den gedragen door Engeland; naar ver houding zuilen de bijdragen van Engeland begroetten j hun be- Zij hadden volbracht in Controls begint 13 Maart Do sub-commissie heeft besloten. controle te land en ter zee rondom Span je op 13 Maart in werking zal treden. Na 7*/» uur te hebben vergaderd ia de halfelf Er het controleplan tie.t voorzitter, benoemd ven tie-com missie en ▼a* Enpéland, Eraakryk, Heeft u onze Dageraad batter ij en van 10 certt of onze Arundul 15 cent I eens geprobeerd? Zoo niet, probeer hek eens, u zult tevreden zijn. Ad verten ti^n elke regel plaatsing hhlyen tentién worden pl&atat in ,D e 1-6 regels f 1.30 regelmeer f 0.20; derde prije. Adver- gratu ge- Gorcumer’ Italië en Sovjet-Rnsland. Ieder van deze mogendheden ml 1« van Het „Ufa", metende 1892 nabij Hoedekenskerke de kosten der controle mqeten dragen, de overige 20 pCt. zal worden opgebracht door de 22 overige sta ten. De vlootmogendheden, dje hun oor logsbodems aan 'de Spaanscbe kusten zul len laten patrouilleren, zullen de kóstten hiervan zelf moet' dragen Men achat de kosten van de controle op maandelijks 75.000 pond sterling. In Britsche diplomatieke kringen wordt vernomen, dat het aantal controleurs in de havens, die aan boord van de schepen zullen gaan, welke naar Spaansche ha- W» HMtMkkasx, om ta» te «ten, da* «am een bedrag van lioen onttrokken en de geheele groot f 1.107.772.32 werd gebruikt de eigen gemeente. wapens of vrijwilligers worden vervoerd, op 550 wordt geschat. De kosten van de bewaking van Spaansch-Portugeesche grens zullen den gedragen door Engeland; in de algemeene onkosten worden vermin derd. Vrijdagmiddag werd DE INTERNATIONALE CONTROLE INZAKE SPANJE. Wat ze koet De internationale raad, belast met de administratie van de plannen tot controle van'de bewaking te land en ter zee van de Spaansche grenzen, zal thans in func- tiefctrwden. Deze Raad zal ‘bestaan uit een door de non-inter- vertegenwoordigers jAutetdÜMMi, Franco. Het zou veel belangrijker zijn dan alle corpsen die tot dusver deelnemen aan den oorlog Het zal bestaan uit vier leger corpsen vhn drie divisies elk, die thans bijeen gebracht, zouden worden. DE KERK IN MEXICO. Demonstratie van Katholieken. MEXICO CITY, 8 Maart. Tweeduizend katholieken hielden gisteren een optocht door de straten van Gordoba, waarbij *ij heropening der kerken eischten. Troepen hebben door de straten gepatrouilleerd. Wanordelijkheden deden zich niet voor. subcommissie Zaterdagavond om uiteengegaan. Heden zal opnieuw een zit ting worden gehouden. Er zou feitelijk overeenstemming over EEN BELANGRIJK RAPPORT, uiterste reduceert, maar ook de mogelijk heid voor meerdere en andere toepassin gen afsluit." In een volgend hoofdstuk bespreekt de rapporteur bet financieel beleid van Dor drecht ten opzichte van hare centrale en toont aan, dat die gemeente de winst van de centrale eenvoudig in de kas der ge meente stort, terwijl, als die was» aange wend om de schuld van de centrale af te schrijven, de centrale in 6 jaar naar ge heele schuld had kunnen aflossen. Met een beminnelijke openhartigheid erkent het Dordtache gemeentebestuur dat zij ten opzichte van de buitengemeenten een soort van roofbouw pleegt, want in den gemeenteraad te Dordrecht op 12 De cember 1935 werd gezegd „We danken de winst aan de 75 buitengemeenten Aan de buitengemeenten werd in 1934 omstreeks een half mil- winst, voor overeenstemming zijn bereikt. ■TALIE ZENDT 3500 MAN TROEPEN.' Ta Cadiz ontscheepL Uit Gibraltar meldt United Press: Den tweeden Maart zette een Itali- aansch schip te Gadis 3500 Italianen aan land. Naar van betrouwbare zijde verno men wordt, droegen de Italianen de uni formen van het Spaanscbe vreemdelingen legioen. Ze marcheerden openlijk door de straten van Cadiz en waren uitgerust voor een veldtocht; ze droegen zelfs alle maal een extra paar schoenen op de rug zak gebonden. Hoewel de naam van het transportschip overgeschilderd was, neemt men toch aan, dat het de „Lombardia" was, die de bevolking van Cadiz en om geving door de vroegere troepentranspor ten welbekend te. HET VOEDSELGEBREK TE MADRID. Een hachelijke toestand. Talrijke deserteurs, die uit alle doelen van het front van Madrid naar de natio nalisten overloopen, maken allen melding van het toenemend gebrek aan levensmid delen in de hoofdstad. Tragische verhalen vertellen de burgers die er in geslaagd zijn, uit Madrid te vluchten. De ontberingen van èe soldaten zijn minder groot, want ze krijgen het bes te van de geringe voedselmiddelen, die nog beschikbaar zijn. Toch deelen deser teurs van de militie mede, dat zij vaak acht en veertig uur geen ander voedsel kregen dan rijst, zwart brood en af on toe sardines. Een dagelijkse!) rantsoen van paarden- vleesch en groentensoep is voor kort ver vallen en thans gaan dagen voorbij, zon der warm voedsel. Voor de butgebevolking is het tekort aan melk voor kinderen het nijpendst, daar velen van honger sterven NA HET BLOEDBAD TE ADDIS ABEBA. Maarschalk Graziani hersteMende De gezondheidstoestand van den onder koning van Abessinië, maarschalk Gra ziani, gaat volgens Stefani poo goed voor uit, dat de maarschalk over enkele dagen geheel hersteld zal zijn. De Aboena Kyrlllos gefusilleerd? Hardnekkig doet te Rome het gerucht de ronde, dat het hoofd van de Koptische kerk in Abessinië, de Aboena KyriUos, die bij den aanslag in Addis Abeba op 19 Fe bruari gewond was, zon zijn gefusilleerd AMERIKA VRAAGT EXCUUS. La Guardia handhaaft zijn meening. De regeering der VB. heeft thans offi cieel aan de Duiteche regeering haar ver ontschuldiging laten aanbieden in verband met de anti-Duitsche redevoering, die de burgemeester van New York,' La Guardia, gehouden heeft. Dé aanbieding van deee vwontectialdf- ging geschiedde ia den vorm vaa een --- AMMMteiillM mIMM faM Aote Ma M Wteenea DE HOOG-WATERMISERE. Wij vernemen, dat in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering het raadslid dfe heer Kok eemge vragen zal stellen om trent de door zijn collega, den heer Wou denberg, in ons nummer van 1 Maart ge dane mededeel)ngen omtrent den toestand van de deuren van de Lekslute. CALVIJN. De Gereformeerde Mannenvereeniging „Calvijn” hield Donderdagavond onder leiding van haren voorzitter, den heer H. J. Bijmolt, haar jaarvergadering in het vergaderlokaal aan de Voorhaven. Met (te leden waren ook verschillende genoodig- den en belangstellenden aanwezig, onder wie heel wat dames. Na opening op de gebruikelijke wijze, sprak de heer Bijmolt een woord van wel kom, waarna hij het doel der vereeniging besprak en dank bracht voor de mede werking, tot het bereiken daarvan leden en belangstellenden getoond. Het verslag van den secretaris, den heer J. W. Oosthoek, maakte melding van een opgewekt vereenigingsleven; gemiddeld komen van de 26 leden twee derde gedeel te op de vergaderingen, die elke 14 dagen gehouden worden. Met eenige schomme lingen bleef bet ledental het geheele ver- eenigingsjaar stationair Het verslag van den penningmeester den heer C Dekker vermeldde een batig saldo. De bibliotheek werd uitgebreid en veel gebruikt De bijeenkomst droeg verder het karak ter van een gewone vergadering, waarbij verschillende onderwerpen behandeld wer den. De heer G. Schep gaf een inleiding over: Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking en de heer J. W. Oosthoek over Verachtering in de genade. Over beide on derwerpen werden vragen gesteld, die de inleiders beantwoordden, hetgeen de ver gadering mfet belangstelling aanhoorde. Ds. Hoekstra sprak een opwekkend woord ep burgemeester Nieuwenhuisen hield eveneens een toespraak. Afgevaardigden van do 'Mannenvoreeni- gingen te Gouda en Langerak brachten gelukwensehen over; zoo ook van enkele geestverwante vereenigingen Ook werden nog twee voordrachten gedaan en twee pauzes, waarin een kopje thee geschon ken werd, droegen er toe bij, dat de ver gadering een zeer gezellig karakter droeg. Ds. Hoekstra sloot met dankgebed. ZELDZAME GASTEN. Van een vogelsoort, die hier zelden wordt waargenomen, houden ach op het oogenblik eenige exemplaren in ons land op en Schoonhoven heeft het genoegen drie dezer ongewone gevaderde gasten te her- hfergen. Het zijn pestvogels, die sinds Vrij dag rondvliegen in den tuin van den heer H. A. Schreuder Sr. aan de Voorhaven. De pestvogel (ampelis garrulus) te een zangvogel, een insecteneter, die thuisbo- hoort in het Noorden Van Europa, van Azië en van Amerika, Winters trekt deze vogel naar het Zuiden en dan komen ook in ons land wel eenb enkele groepjes terecht. Het te een fraaie vogel die in zijn kleu ren veel gelijkenis vertoont met de beken de Vlaamache gaai, doch kleiner te (ruim zoo groot ais een lijster) en voorts een mooien rood-bruinen kuif draagt. Hoewel de pestvogel leeft in dè bou se hen dwaalt hij terwiile van de bessen, vaak af naar de s’adstuinen en zoo schij- A nen de drie kleurige vogels zich ook m genoemden tuin goed op hun gemak te -voelen. Zij trekken de aandacht »aa «te- jundteasK Vrijdagmiddag werd na afloop der bij eenkomst van de sub-commissie een com muniqué uitgegeven, waarin slechts ge zegd wordt, dat tijdens de bijeenkomst het rapport is bestudeerd van de speciale des kundigenconferentie over maritieme aan gelegenheden en dat de bestudeering Za terdagochtend zou worden beëindigd. Intusscnen schijnen zich eenige technischs moeilijkheden te hebben voorgedaan, als gevolg waarvan de bijeenkomst van de volledige commis sie is afgelast De voornaamste moeilijk heid betreft, naar men gelooft, dat Por tugal, dat geen diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie onderhoudt, weinig geneigd is, toe te staan, dat Russische koopvaardijschepen Lissabon aanloo- pen. De Russische gedelegeerde Maisky protesteerde daartegen en het resultaat is dat de geheele kwestie der Portugeesche inschepingshavens nog steeds niet gere geld te. Verachijnt: Maandag, Woensdag en Vrydag Prijs bij vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 3 naanden L2ó p. post 1.50 Met verzekering 15 cents meer NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT SCH00NH0VEN5CHE COURANT f J Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten S. W. N. VAN NOOTEN. S8H00NH0VEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. I ABONNE’S, die zich aan onze administratie opgeren voor de verzekering, zijn volgens de VMtgestelde bepalingen tegen ongevaiten verzeicer 1 voor bedragen, gewaarborgd döor de NIEUWE HA.yflA.VK ce Schiedam, van Gulden bij levenslange Aflfï Gulden b9 Qflfl Gulden by verlie» OAA Gulden bÜ ▼•rüea Iflfl Gulden bÜ Gulden by verlies van De verzekerde moet in bet ZvVU ongeschiktheid VVV overlijden. JVv van bondot voet, 4uU van een oog. IVV van een duim. VV een anderen vinger. bezit zjn van een poli» het bureau van Europeesche Zaken. Dunn, aap den Duitschen gezantschapsraad. Thomsen. Dunn verklaarde, dat hij de woorden, die voor Duitschland kwetsend al waren .afkeurt, en dat zij niet de houding van de Amerikaansche regeering weerge ven. Hij wees er evenwel nadrukkelijk op dat in de V. 8. de vrijhei/ van net woord geldt en dat deze door de constitutie ge waarborgd wordt als een kostbaar deel van het nationale erfgoed. Toen burgemeester La Guardia dit be richt vernam, verklaarde hij: „Ik hand haaf en herhaal wat ik gesproken heb. De Hitler-regeering is er snel achter gekomen dat ik bij mijn rede juist aan haa- dacht.” DE KOK EN SCHMIDT CRANS WEER THUIS. Kranigs retourvlucht De Nederlandsche sportvliegers ir. J E F. de Kok, directeur-generaal van de Koninklijke en M. Schmidt Grans, chef- instructeur van de Nat. Luchtv. School, zijn Zondagmorgen in een hevigen sneeuw storm met de tweemotorige PH-Kok om tien vóór 12 vlot op het besneeuwde vlieg veld Ypenburg geland Honderden belangstellenden de sportvliegers geestdriftig bij houden terugkomst uit Ihdië. 2 de thuisvlucht uit Medan 71/» dag, een zoer bijzondere prestatie, waarmede zij de Nederlandsche sportvlie gers alle eer aandoen ^Telêgrarnmen TINBAGGERMOLEN OMGESLA GEN. De bemanning gered. ROTTERDAM, 8 Maart. Bij de interna tionale sleepdienst Smit en Go te Rotter dam en bij de directie van de Gusto werf te Schiedam zijn berichten ontvangen dat de tinbaggerinolen „Kantoeng”, op -weg naar Nêd.-Indië, Zondagavond om negen uur 16 mijl Zuidoost van de vuur toren Eddyston is omgeslagen De runners konden worejen gered ep werden door de sleyp*boot de „Schelde” aan boord geno- mem Tsngevolge van een zware Ooster- storm is in het achterdek van de „Kan- toeng” lekkage gekomen. De runners be vonden zich op het achterdek en hadden geen gelegenheid de pompen te bedienen. De „Kantoeng", die gebouwd werd op de Gueto werf, heeft twee millioen gulden ge kost De bemanning bestond uit vier run ner# Een foto van de „Kantoeng" gaven wij juist in ons vorig nummer. De „Kantoeng” gezonken. ROTTERDAM, 8 Febr. Nader wordt ge meld dat de „Kantoeng” inderdaad is ge zonken. Dat er geen slachtoffers zijn vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de bemanning het ongeluk zag aankomen en zich op alles had kunnen voorberei den. De sleepbooten zoeken de omgeving af voor drijvende materialen. Wanneer zij niets van belang mochten vinden, kee- ren zij vanmiddag naar huis terug. Over twee a drie dagen kunnen de „Humber” en de „Schelde” in de haven van L. Smit en Go te Rotterdam worden verwacht. DE NIET-INMENGING VOOR SPANJE. Benoeming afgewezen. DEN HAAG. 8 Maart De gepension- neerde vice-admiraal J de Graaff, qud- chef van de marine staf, die benbemd te tot hoofdadministrateur voor de zee- oontrole inzake de nietinmeriging in den Spaanschen orolog, \heeft meegedeeld, dat hij deze benoeming niet wenscht te aan vaarden. SCHIP OMHOOG GEVAREN. ‘HOEDEKENSKERKE, 8 Maart Rusaicbe stoomschip bruto registerton te in het Middelgat omhoog gevarep Sfeep- booten zijn in de nabijheid. De „Ufa” zal vermoedelijk vanmorgen bij hoog water op eigen kracht vlot komeii IA ter: De Ufa te hij hoogwater zonder eleepboohnlp vlotgekomen. DE OORLOG IN SPANJE. Nieuw Hafiaansch hulpcorps. PARIJS, 8 Maart De correspondent van de „Ami da peuple" in Lugano meldt: Volgens zeker berichten uit Rome'overwe gen ofhceele kringen de vorming van ’n nieuw expeditiecorps, dat tegen het eind van Maart gereed zou zijn otn naar Span je te worden gezonden. Dit expeditiecorps aan In de vroegene eeuwen was een heer lijkheid, een graafschap, een star*, een af gescheiden en afgesloten- gelieel, dat uit fluitend op eigenbelangen lette en dat zich niets aantrok van de belangen der omliggende gemeenschappen, in onzen tijd zou men denken dat dit is veranderd en dat er saamhoorigheid in het land is, althans zooveel dat de grooie lichamen, welke de publieke belangen verzorgen, met uitsluitend denken aan het eigen belang, maar ook eenigermate rekening houden met die van anderen. t Dat is met het geval en duidelijk Wijkt ^dat bij de electricrteits voorziening, zoo- ate men dat in deze streek ondervindt van de centrales te Gouda en te Dordrecht Beide gemeenten leveren stroom behalve aan gemeentenaren aan een aantal andere gemeenten en die buitengemeenten wolf den mei veel anders beschouwd dan ala winstgewesten en wmstobjecten. Dat werd - zoo erg, dat in 1935 een aantal burge meesters van de gemeenten, welke stroom ontvangen van Dordrecht, beproefden om den stroomprijs verlaagd te krijgen, maar hoewel het gemeentelijk electriciteitsbednjf te Dordrecht ongeveer een millioen gulden winst per jaar oplevert, was Dordrecht niet te bewegen om den prijs noemens- waard te verlagen. De Dordtache belasting werd dus voor een deel betaald door de bewoners van buitengemeenten, omdat zij •en veel te hoogen prijs moesten betalen voor de stroom. Om te trachten aan dezen ergerlijken toe stand en aan dit misbruik van monopolie een einde te maken, hebben de besturen van 43 gemeenten, die stroom van Dor drecht ontvangen, een commissie gevormd waarvan de oud-ï>urgemeea\er van Nieuw poort ca, de heer G. B. Fortuijn voor zitter en de heer G. Volik, burgemeester vaïn Asperen, secretaris iö. In overleg met gedeputeerden staten heeft deze commis sie aan den ingenieur K. A. Hage opge dragen een onderzoek in te stellen en daarover rapport uit te brengen. Dit rap port te nu verse henen «n de in houd daar van is uiterst leerzaam, zoowel voor hen die Dordrecht, als die Gouda voor leve ranties van electriciteit bebb-m. Het is een zeer nutti# werk, wat hier is voltooid, het rapport is oprecht en onpartijdig, en we meenen niet beter te kunnen doen dan er eenige belangrijke deelen mt over te nemen. In hoofdstuk II bespreekt de rappor teur de electriciteitsvoorziening in Zuid- Holland en vergelijkt die met die in Noord-Holland, waar de centrales minder op winstbejag^ uit zijn, dan in onze pro vince. Door de boogere winst, die Zuid- Holland najaagt, is het verbruik van stroom in onze provincie aanzienlijk la ger dan in Noord-Holland. En dan zegt Ir. Hage: „Het is dan ook te verwonderen, dat de bedrijfspolitiek der groote gemeenten in Nederland leidt tot een stremming van de eelctrificalie. nadeel!g werkt Op de alge meene bedrijfswelvaart en bij voortduring leiden moet tOt impotentie tegenover de steeds scherper wordende concurrentie met eigen opwekking. De waan, alsof He ge meenten gebaat zouden zijn met deze in directe belastingheffing, mooti toen spoe digste worden weggenomen om de wel vaart te dienen en de particuliere in dustrie de goedkoopen overheidselectrici- leitsgrond te geven, die zij voor hare ont wikkeling behoeft.” Aan het slot van het volgend hoofd stuk wordt dat herhaald in deze bewoor dingen ..Het lage gemiddelde cijfer van 216 KWU per jaar en per inwoner voor Zuid- Holland. is te danken aan de onverstan dige irreêele bedrijfsbelastingpolitiek der groote gemeenten, omdat de te hoog® prijs niet alleen bet lichtverbruik tot het Aan de stout gestelde conclusies in het rapport ontleenen wij tenslotte nog het volgende: ^De door geen wet gesanctioneerde winstonttrekking door en de zakelijke han delsmoraal van de gemeente Dordrecht be- nadeelen de financiën der inwoners der buitengemeenten en de gezonde electrifi- oatie van het geheele district. De door de gemeente Dordrecht met de buitengemeenten gesloten stroomleverings- overeenkomsten zijn strijdig met de over- heidsmoraal eener gemeente en behooren ten spoedigste buiten effect te worden ge steld. De goedkeuring der overeenkomsten door Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land behoort afdoende waarborg op te le veren voor een juiste verdeeling der eleo- triciteitalasten ten bate van een juiste re gionale electricitetisontwikkeling. De vaststelling der verkoopprijzen in de contracten in afhankelijkheid van de wil lekeurige vaststelling der eenheindsprijzen in de gemeen Je Dordrecht maakt de eleo- trificatie onderworpen aan de bedrijfspo litiek dezer laatste gemeente. He| onderlinge vertrouwen, de samen schakeling aller belangen en de volkome® openlegging der bedrijfsresultaten behoor den de eenige voorwaarden voor een juis te electrificatie van het rayon Dordrecht te zijn en zouden dan het ingrijpen van een hoogere bestuursinstantie overbodig maken. Het behoud van de verkregen winst voor het bedrijf zou de electrificatie op ongekende wijze bevorderen en mqt een rationeele tariefstelling tot ongekend lage stroomprijzen voeren.” We moeten het bij deze korte samen vatting laten, maar we mogen hopen dat dit rapport de oogen zai openen van ben, die in deze materie hebben te oordeelen en te beslissen, dat de gemeeutebesiurcn van Dordrecht en Gouda want wat van Dordt gezegd is, geldt ook voor Gou-la zelf zullen gaan inzien dat hun electrici- teitsbedrijven niet in dienst moeten slaan van het eigenbelang, maar van het alge meen belang, dat het zijn: openbare on dernemingen, waarvan de voordellen ten goede dienen te komen aan alle verbrui kers en niet uitsluitend aan hen, dte toe vallig binnen de stadsgrenzen wonen Dit niet slechts uit een algemeen sociaal en economisch begrip, maar ook in het be lang van die bedrijven, welke, zooals de heer Hage aantoont, gekneveld blijven door de hooge prijzen, die aan de buiten gemeenten worden opgelegd, te-wijl» wat nog veel erger is. de nijverheid in deze streek zoodanige lasten worden opgelegd, d.at het haar niet mogelijk te zich te ont plooien, zooals zonder die zware electri- citeitskosten wel zou geschieden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1