rwrammen SCH00NH0VEN5CHE COURANT Telef 20. Tel-Adres: Vaunooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN 25. Postrekening 13763. I. ::50 I r rten Binnenland Gemengd nieuws IS NEDERLAND VERDEDIGBAAR? NIEUWE COMMANDANT VELDLEGER. I j ScllOOnhoVen Buitenland I WOENSDAG 17 MAART 1937 60a JAARGAN6 0—1 2—0 2 2 2—1 Ps 3 3— I 3 0—1 it 2 - zijn alle afge- ducteurs en winkelbedienden dreigen K een ERK. 9-jarige Maart. J IALBOND. mdag 14 Maart SENTE. dag 15 Maart avonds 7 »ur, enen. j Diepenhorst nds 7 uur, de mpervaan. Bid' Bermweglaa» onds 7-30 uur, eoboth. Woen-' K) uur, de hees aart. ’a avonds i Driebergen. dag 18 Maart 6 30 uur, Ds. ohem. (Biddag AMERSFOORT, 17 Maart. Generaal J. com- omdat ben met dat het of jels f 1.30 .20; derde Adver- ge- er” «0. 7788. TIEN BLADZIJDEN. i NIEUWSBLAD VOOR ZUIO HDLLAND EN UTRECHT zen in het laatste nummer Friesland verschijnende weekblad Ooststellingwerver”. Ze luidt: Ondergeteekende verklaart hierbij, i.WKWSjKUXg jmwyr wjjezondnn sink,.. (R’dam). eerste rond yan Nejerlandschen BIJ J. K. SNOEI STADHUISSTRAAT 7 0 SCHOONHOVEN TELEFOON 131 het Velen der ongeluk- anderen en VERSCHILLENDE RIJWIELEN IN VOORRAAD Heeft U ddt al •ens gezien ?t -A^BON N E '8, die sich aan onie admimstrat Q/A/A/i Gulden bij levenslange v ongeschiktheid. DE CONSUMPTIE-MELKREGELING Nu blijkt dat invoering van de nieuwe consumptiemelkregeling op 1 April tot de onmogelijkheden behoort, overweegt, vol gens bet „Weekbl. v. Zuivelbereiding’’, de minister, deze invoering op te schorten en uit te stellen tot 1 Augustus. ;RK. ef. Evangelia»- aart, ’s avonds Benthuizen. Woensdag 17 heer Van Leau- te Schoonre- jewaa. Woensdag 17 Ds J. P. Bute- iwas. ierv. Evangeli- avonda 7 uur, •henen. 18 Mwt.’zav W. Bubelle- een dolle paniek volgde en van weerszij den sloegen gardes mobiles en manifestan ten op elkaar in. Tientallen gewonden vie len en werden weggedragen van wie velen in ernstigen toestand verkeerden. Er zijn ook dooden te betreuren, doch hun aan tal is op dit oogenblik nog niet bekend. Dinsdag 16 Ds. Joh. van Gewas. avonds 7 uur, Vaddinxveen. •kaal Stations- s avonds 6.30 d. dag 17 Maart, Vroegindewei, i. opgeven voor de ene kering. »yu volgens de vastgestelde bspahugen tegen ongevallen venezerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBA.XK te Schiedam, van 100 öulden bij verll“ Gulden by verlies van De verzekerde moet in het 1VV van een duim. UV een anderen vinger. bent >jn van een poli» ïCt weer in den ontstaan ge- doordat ver is partijen ho rn doelpunten, m gespeeld is, U.SC. succes het meest in tijd heeft de ama geen wü- arat. riE. „Maranatha” nds 730 uur, D. H. ROODHUYZEN Co. N.V. MAKELAARS SUIKER - RUBBER - KOFFIE - CACAO per contract Amsterdamsche Liquidatiekas N.V. DAM 2. TWoo. No 30012-31012 AMSTESDAM-C kor. No X ToM 30012 CARLOSAMSTERDAM ducteurs en winkelbedienden dreigen in staking te gaan. De vrouwen verdringen zich in de winkels om voorraden in te slaan. HANDELSVERDRAG NEDERLAND— ARGENTINIË. RIO DE JANEIRO, 17 Maart Gisteren hebben de minister van buitenlandsche zaken en de Nederlandsche gezant de tek sten geteekend van de nieuwe voorloopige handelsov^reenkomst, welke tusschen bei de landen tot stand was gekomen. Advertentiën1-6 reg< elke regel meer f 0.2 plaatsing halven prijs. Ag tentiën worden, grati s plaatst in „De Gorcum Kelijk is van de bewapening en de grootte van bet leger, maar vooral ook van het moreel der strijders. Hoe men ook denke moge over den vreese’ijken burgeroorlog in Spanje en aan welke zijde de sympa thie ook is, niemand zal kunnen ontken nen, dat de verdedigers van Madrid zoo’n moed, volharding en hardnekkigheid too- nen, dat het den vijand onmogelijk is, hen uit hun stellingen te verdrijven. Er blijkt verder uit de* gevechten, dat met de kleine wapenen, zooals machine geweren, lichte tanks en handgranaten, wanneer die goed en met overgave bediend worden en de soldaten gebruik weten te maken van terreinvodrdeelen, tallooze stormaanvallen afgeslagen kunnen worden. Wat heeft dit alles te maken met de verdediging van ons land? Het geeft ons vertrouwen bij een aanval van buiten. De Nederlander is niet oorlogzuchtig, maar als de nood aan den man komt,’ als het gaat om zijn land en zijn gezin, als hij gaat vechten wanneer hem onrecht is aangedaan, dan is hij een verbeten, kop pige en moedige soldaat. Daarbij ia onze bodem een voortreffelijk weermiddel. Op Neerland’s grond zal het moeilijk, zoo niet jnmogelijk zijn, om groote tanks aan te wenden, zwaar geschut kan niet gebruikt, niet eens vervoerd worden over onzen veenbodem en een opmarsch van infante rie kunnen wij met onzen trouwen bond genoot, het water, beletten. In den wereld oorlog is bij den strijd aan den IJzer ge bleken hoe het water maanden en jaren lang een overmachtigen vijand kan tegen houden. Maar ons materiaal blijft vergeleken bij Andere stalen zwak! Ongetwijfeld zijn wij ver in de minder heid bij onze buren, maar we zien aan Madrid, dat er geen duizenden vliegtuigen, geen aantallen tanks, geen fortengordels yan milliarden francs, noodig zijn om een aanvaller te weren. Madrid laat nog elke dag zien dat ook met klein materiaal en een goede geest een vastberaden volk zich met succes kan verdedigen. van uit nummer aan- wethouder Deerenberg den dien hjj aan den beer naar aanlei- niet in de nant-generaal jhr. W. RoSll. NIEUWE ORDERS VAN DE „KONINKLIJKE". Tankschepen op stapel. DEN HAAG, 17 Maart. De -Koninklijke Ned. Petroleummij.” heeft opdracht gege ven voor den bouw Van zes tankschepen van 12.000 ton elk, bij Engelsche werven. Naar men weet heeft de Koninklijke de vorige week nog een order van drie tank- geplaatst bij de Rotterdam iche n den rug De J’G. de L FC. s een keihard gekeerd wordt, mderg helft. De komt tegen een nait daarna in aangemoedigd prong is direct prachtig door achtiger wijze i bal van den U-S-C -er te in te knallen, de andere helft il van tusschen >oi vrij te spe- maken (11). half van L.F.G. onder te scoren oorsprong heeft Verschijnt: Maandag, Woensdag en Vrijdag Prijs bij vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 3 iiaanden L25 p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer Het is nog maar kort geleden, dat, wan neer in de Kamer credieten werden aan gevraagd voor leger en vloot, er van vele zijden verzet kwam tegen zulke uitgaven en jaren lang hebben de sociaal-democra- ten zelfs de leuze gevolgd. „Geen man en geen cent”. Dat i'ö nu veranderd en dit maal kwam uit dp Kamer zelf de drang tot het uitbreiden der bewapening en de versterking der verdediging. Toch hoort men nog dikwijls met overtuiging verze keren, dat al die millioenen verspild zijn en dat, als een der machtige buren ons den oorlog zou verklaren, ons land met zijn kleine legermacht, zijn zwakke grens- verdediging, zijn beperkte luchtvloot, zoo goed als weerloos is tegen moderne strijd krachten. In dit opzicht geeft de strijd in Spanje, en vooral die tegen Madrid, een leerzaam voorbeeld. Madrid is een open stad, het heeft /een forten, er is geen waterlinie en goe de wegen koopen in alle richtingen naar de hoofdstad. Op den 27. Juli 1936 begon de strijd tegen Madrid, dien dag kwam het bericht, dat Franco’s troepen domstad aan drie zijden hadden ingesloten en men verwachtte dat inneming een kwestie van enkele dagen of hoogstens weken zou zijn. We zijn nu 233 dagen verder en nog is Madrid in handen van de verdedigers. De opstandelingen zijn de stad steeds meer genaderd, maar ze worden ook telkens weer teruggeslagen. De aanstaande in neming is reeds ettelijke malen aange- kondigd, maar na bijna 8 maanden van bloedige gevechten staat Franco nog steeds buiten de stad. Toch is het leger van de rechtsche' troepen zeer modern bewapend en beschikt het over uitmuntend uitge ruste hulptroepen en leiders van Italiaan- eche en Duitsche herkomst, een groot aan tal tankwagens, een uitgebreide lucht macht. De linksche troepen hebben steun van Rusland en Frankrijk en zijn ook uit stekend bewapend, maar minder goed dan hun tegenstanders, doch het belangrijke feit is, dat in 8 maanden de open stad niet is genomen kunnen worden. We zien hieruit dat de uitslag in een modernen oorlog niet uitsluitend afhan- Qflfl Gulden bij verlies £vl V van een oog. AMERSFOORT, 17 Maart. Genern!>t -* J. G. Baron van Voorst tot Voorst, mandön lan de 4e divisie, is met ingang van 31 Maart benoemd tot conmmandant van het veldleger, als opvolger van luita- nant-ernnomnl W n«;:n DIJKVAL IN ZEELAND. Zeedijk bij Hoedekenckerke be geeft het. Over een lengte van ongeveer 40 meter is in den zeedijk van het waterschap Hoe- dekenskerke (Zeeland) dijkval waargeno men. Reeds ligt de berm van den dijk in zee. De bazalt-steenen en de perkoenpalen staan nog overeind. Onder aan den dijk heeft men een diepte van vier tot nes me ter gepeild. Deze dijkval is ontstaan op een. plaats, waar men hem het allerminst had ver dacht en waar dan ook sedert jaren geen óeverpeilingen hebben plaats gehad. Men hoopt bij laag water de werkelijke echade op te kunnen nemen. ZONDERLINGE WANHOOPSDAAD. Diefstal per advertentie aan- gekondigd. Een merkwaardige advertentie is te le van het in „De Q/Afl Gulden bij verliet •J W van hand of voet, hij genoodzaakt is hét neemrecht toé te passen bij alle goed gesitueerden in zijn omgeving. De woonplaats van den onderteek én aar Appelscha en zijn volle naam staan eron der. In het ingezonden stuk, dat eveneens voluit onderteekend is, heet het, dat de man gedwongen is om te nemen zooveel als hem to komt, aangez en zijn gezin van drie personen niet kan leven vat de hem toebedeelde werkloozensteun en dat hij liever de gevangenis ingaat dan vrij rond te loopen bij overvolle winkels en opslag plaatsen en gebrek te moeten lijden. DE OVERVAL OP DE POSTAUTO. Drie verdachten in arrest Zooals men weet werden in verband met den mislukten Overval op een post auto, de vorige maand in de J. P. Goen- etraat te ’s-Gravenhage. gepleegd, twee verdachten gearresteerd. Thans heeft de Haagsche inspecteur van polit’e in sa menwerking met de Duitsche politie in Wiesbaden, ook de derde’ verdachte van dezen overval, de 28-jarige Duitsther R. H., gearresteerd. Nader inlichtingen kun nen nog niet worden verstrekt. BRITSCH PASSAGIERSVLIEGTUIG VERONGELUKT. Drie dooden. Een nachtvliegtuig van de Imperial Airways, dat d-enst doet op de lijn Lon- denKeulen, is gisternacht in de Zwa- bische Jura bij Meiningen in Duitschiand neergestort en verbrand. De drie inzitten den, piloot, radiotelegrafist en de passa gier Wolley Dodd, directeur der Europee- sche lijnen der Imperia! Airways, zijn om bet leven gekomen. Men vond het in de buurt van liet hout- vesterhuis Elstorfer Bürge in het district Berghein bij Keulen. Het had in den val verscheidene hoornen gebroken on was enkele meters van den grond in een pijn boom blijven hangen. Men denkt, dat het toestel door een sneeuwstorm in de boom en is gedrukt. De inzittenden zijn verbrand. HET HOOG-WATERDRAMA. In de gemeenteraadsvergadering Maandagmiddag, waarvan men een voerig verslag elders in dit treft, heeft wei brief voorgelezen, Woudenberg had gezonden, ding van diens besluit om raadsvergadering te verschijnen. In ver band met die publicatie verzocht de heer Woudenberg ons opname van het volgen de antwoord, dat hij den heer Deerenberg toezond: „In Uw schrijven van 15 dezer kon ik geen aanleiding vinden tot een nadere gedachtenwisseling met U persoonlijk over de daarin vervatte technische onderwer pen, aangezien deze vertier reiken, dan Uw vermogen tot een Vruchtbaar debat toelaat. Wel merk ik op, dat inzale de pornp- installatie van het zwembad niet mijn ad vies werd gevraagd, doch mijn toestem ming, om deze in verband met de to ma ken kosten van af- en aanvoer des win ters te mogen laten staan. Uit hoofde van mijn functie meende ik mij met het oog op de geirteente-financiën niet daartegen te mogen Verzetten. Te betreuren valt in middels, dat. zooals U mij mededeelde, d« betreffende beheerder zoo weinig oplet tend is geweest en dat dug schade aan dc installatie is ontstaan Overigens geef ik U in overweging, U ten aanzien van technische onderwerpen in het verVolg beter te laten inlichten, voordat U deze aansnijdt. Immers men maakt zich zoo gauw belachelijk; U kunt toch wel begrijpen, dat ik mij, om U eens een gemakkelijk aanvoelbaar voorbeeld te geven, niet graag zou wagen aan 'n vak kundige beoordeeling van sigaren, ik nu eenmaal nooit sigarenmaker geweest. Uw raadgeving inzake de door mij be doelde hoogere autoriteit versterkte mij m mijn vermoeden, dat Uw antwoord-schrij- ven U in de pen werd gegeven; ten aan zien van de door mij te bewandelen we gen op dit gebied ben ik volkomen geori ënteerd. Ten slotte stel ik geen belang in Uw in teresse voor menschen met bepaalde eigenschappen: ja, ook ik haat intens menschen, wier misdragingen betiteld «ou den kunnen worden met een woord, dat op „aard” eindigt. Hoogachtend, (get) P W. WOUDENBERG* OPENBARE U.LO. SCHOOL Blijkens de advertentie in dit nummer vangt de nieuwe cursus aan de Openbare U.L.O. fjchool dit jaar aan op 6 April en niet in September, zooals tot nu toe. Door deze vervroegde toelating wordt het o.a. gemakkelijker, den leerlingen met vol doenden aanleg in drie jaar tijd met M U. LO -diploma A te doen behalen, waar door een jaar wordt gewonnen. Dit vooral van belang voor hen, die na behalen van dit diploma naar H B.S. Kweekschool willen. IN DE SLOOT. De 9-jarige leerlinge van de School met den Bijbel Adriana de Hoop, is gis termiddag even na 12 uur op den Kerk- weg, toen zij op de fiets naar huis ging, aangereden door een knecht van den heer Verkaik. Zij verloor daardoor de macht over het stuur en kwam met haar rijwiel in de breede sloot, die naast den weg loopt De wielrijder, die het ongeluk veroorzaakte, heeft met behulp van een broertje van het slachtoffer, de drenk»; lux on M, aabwM. SIR AUSTEN CHAMBERLAIN, f Een plotselinge dood. Sir Austen Chamberlain, de Britsche ■oud-minister van Buitenlandsche Zaken, is gisteren plotseling overleden. Chamberlain had de laatste dagen in ▼erband met een aanval van spit zijn ka mer gehouden. Gisteren scheen echter zijn toestand zooveel beter, dat hij in den loop van den middag opstond om zich naar de bibliotheek te begeven, Op dat moment maakte een hartverlamming binnen en kele minuten een einde aan' zijn leven, zonder dat de minister nog bij kennis was gekomen. Sir Austen Chamberlain was 73 jaar. BELG IE HKEFT DÉ CRISIS OVER WONNEN. Oordeel van minister Van 1 sacker. De Belgische minister van Economische Zaken, de beer Ph- van. Lsacker, heeft Dinsdagmiddag in een speciale zitting van de Cti»htsche Kamer van Koophan del en Fabrieken, welke ter gelegenheid van den Belgischen dag op de Jaarbeurs was georganiseerd, het woord gericht tot talrijke N ederlandsche en Belgische auto riteiten. Bij die gelegenheid heeft de heer Van Isacker een zeer optimistisen geluid doen hooren omtrent den economischen toestand in België. De minister bleek van oordeel, dat de crisis in België als overwonnen mag be schouwd worden. De werkloosheid is practise h van do baan of zijn vermindert althans sterk. Twee jaar geleden had Bel gië gemiddeld in dit tijdvak van het jaar per dag 260.000 werkloozen, die zich bij de controle aanboden. Thans zijn er nog 135 000. onder wie nog veel definitieve werkloozen Verwacht mag worden, dat in den loop van den zomer de crisiswerk loosheid werkelijk zal zjjn verdwenen. Daar ook in Nederland de economische bedrijvigheid een gunstige wending heeft genomen, zijn dus thans beide landen bezig met het opruimen van de gevolgen van de crisis. de tas; fea fepekee NTE. 7 Maart, 'pav. van Ruwen. OEM. rgeer. Donder- ur, Da. B. Toea- e Gulden bij VVV overlijden. schepen geplaatst bij de Rotterdam iche Droogdokmaatschappij. KRANKZINNIGE RICHT BLOEDBAD AAN. PADANG, 17 Maart. Epn te het krankzinnigengesticht in observatie geweest zijnde inlander, doodde bij zijn te rugkomst in zijn woonplaats te Sidjoend- joeng dHe kinderen. Vervolgens verwond de hij vijf personen, waarna hij zijn huis in brand slak en vluchtte. Hij me'dde zich bij den controleur. De gewonden zijnt over gebracht naar het hospitaal. DE RELLETJES TE CLICHY. Vier dooden, vele gewonden. PARlIJS, 17 Maart. Vannacht deelde de prefectuur van politie mee, dat tijdens de relletjes in Clichy vier dooden zijn geval len, tac|itig betoogers en acht en zeventig ordebewaarders zijn gewond. Om kwart vóór drie is minister D'Oimoy op het mi nisterie van binnenlandsche zaken terug gekeerd en verklaarde, dat een snel on derzoek zal worden ingesteld ter opspo ring van alle verantwoordelijken zonder eenig onderscheid De regeering, zei hij, betreurt zeer deze incidenten en ontbloot het hoofd voor de slachtoffers. Zij vraagt een ieder zijn koelbloedigheid te bewaren. Gisteravond laat, aan het einde van een vergadering van de „Parti social fran cais” te Asnières werden de deelnemers aan deze vergadering achtervolgd door een duizendtal tegenslanders. Er vie'en klap pen. De politie kwam ook hier tusschen- beide en verrichtte drie arrestaties. REBELLENAANVAL AFGESLAGEN. BARCELONA, 17 Maart. Uit Tarderen- ta aan het front van Arragon wordt ge meld, dat in de sector Torralba een vij andelijke aanvaj, welke drie uur duurde, gisteren is afgeslagen met zware verlie zen. DE HONGERSNOOD IN CHINA. Duizenden slachtoffers. NANKING, 17 Maart. De hongersnood m de provincie Esetsjoean neemt een ver schrikkelijke omvang aan. Volgens ramin gen gaan in deze provincie verscheidene duizenden personen den hongersnood te gemoet. In ongeveer 100 van de 148 dis tricten zijn de voorraden levensmiddelen uitgeput. Reeds zijn honderden van hon- ger omgekomen. Deze hongersnood is een gevolg van de vrijwel algeheele misluk king van de oogst. Het provinciale leger verleent hulp. SPANNING TE DETROIT. Nieuwe staking dreigt DETROIT, 17 Maart De 6000 arbeiders die de werkplaatsen van de Chrysler- fabriek bezet houden, bereiden zich gewa pend met stokken en ijzeren staven voor op het plegen van verzet tegen het bevel >an ontruiming. In de heele stad heerscht De tevi-Tohewffa»irc^ DE ZOMERTIJD. Van 22 Mei tot 3 October. Bij koninklijk besluit is bepaald, dat de zomertijd dit jaar zal aanvangen op 22 Mei en eindigen op 3 October. ERNSTIGE ONTPLOFFING IN BUS- KRUITFABRIEK. Vele slachtoffers. Bij Manilla heeft pen geweldige explo sie in een buskruitfabriek 28 arbeidsters het leven gekost; voorts zijn omstreeks 50 arbeidsters zwaar gewond. Deze groote omvang van de ramp is hoofdzakelijk een gevolg van de paniek, die na de ontploffing uitbrak. Er ont stond brand, die zich zeer snel voort plantte, zoodat al na enkele oogenblikken alle uitgangen waren afgesneden. In haar doodsangst sprongen de vrouwen en meis jes uit de ramen van het gebouw in omringende moeras 2_. kigen zakten onmiddellijk weg. bleven zwaargewond op boomtakken rotspunten liggen. De fabriek, die het eigendom van Chinees was, is geheel verwoest. DE STAKINGEN TE DETROIT. Bevel tot ontruiming getrotseerd. In negen Chrysler-fabrieken te Detroit hebben 6000 stakers verkl»ard geen gevolg te zull^g geven aan het bevel van den rechter /om de werkplaatsen te ontruimen- Verder hebben vier groote hotels te De troit hun deuren gesloten öm te verhinde ren, dat het stakend personeel de gebou wen zou bezetten. Den ruim 2500 gasten is medegedeeld, dat zij niet langer bediend^, kunnen worden. ERNSTIGE ONLUSTEN TE PARIJS. Bloedige botsing tusschen politie en Volksfronters. Dinsdagavond zijn te Clichy, een der voorsteden van Parijs, peer ernstige on geregeldheden ontstaan, doordat leden van. het Volksfront, voornamelijk commu nisten, een vergadering van de Parti So cial Francais van kolonel de la Rocque trachtten te verhinderen. Reeds een uur voor het begin der vergadering, hadden zich naar schatting minstens 10.000 te- genmanifestanten in de bioscoop van de bioscoopzaal vereenigd. Een zoor sterke uit garde mobile bestaande ordedienst, hield echter de toegangswegen tot ’t ver- gaderingslokaal vrij en een aantal leden der P^rti Social Francais kon zoodoende binnenkomen. Tegen acht uur drong de menigte steeds meer op en trachtte de versperringen te verbreken en plotseling werd uit de ramen van enkele huizen met flesschen naar de garde mobile (geworpen. Een charge had geen resultaat en toen uit de huizen op den ordedienst werd ge schoten, moest deze wel krachtig ingrij pen. Va* hal stadhuis loeiden de wrejies> zich af, of nu niet het oogenblik is gekomen, om in een geest van samen werking middelen te zoeken, om de we- derzijdsche belangen van handel, nijver heid, land- en tuinbouw, zooveel mogelijk te bevorderen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1