SCH00NH0VEN5CHE COURANT *J Buitenland z stand Telegrammen Binnenland Schoonhoven HET VESTIGEN VAN INDUSTRIEËN. MAART 1VÓ7 WOENSDAG 24 WAART T337 TIEN BLADZIJDEN. Ne. *788. JAARGAN8 pu- dit 1)6- NIEMEUKRk STER TABAK VAN 5TOT 15 Ct R HALF ONS DER held den Heuvd en N. n, 86 j., weduwe het J. Prina, 2 j. ^Phetpak* van zou de el- en ran H. ’•an Maa rt an Aaltje, 4 P. Hocrgendoorn. len Ouden en W. L van A. J. Schie- nhard, 28 j. en Verhoeven, 22 j. 83 j., weduwe van Peursum, 88 .■euders SSEL Maart van A. de Rede- 0 j-, echtgen. va 12 U «tefca n J. de Groot en Marlynije, d. van Dubbeldam. - Cor- P. Paral Wil- r en A. Buyk yan A. G. Schook op het feit doeltreffend bevoegdheid had telend op te treden CO 2 O rn HSTADHUISST». 7-9,SCHOONHOVEN wwa ii MMXM ROOK JIJ ALTIJD 5TERTABAK?* „OMDAT gure TABAK MIJN GEZONDHEID JIET SCHAADT!' ran Houwelingen. 33 j., en L. Huis- •aaf, 35 j., '®n N- eursum, 24 j-, en bleek al spoedig, rust een te hoog want het spel was iordtenaren oefen- ül, waardoor de haar capaciteiten ▼coral na de rust ediging veel ge- wrteurend in den or in deze perio- g steunde. .Toch hail uur, voordat ‘rljoogen op 13, punt van Zwang, e ..ODuS.’’ rustig rtclub"-voor hoede len achterstand te t gelukken en toen rt einde floot, had Ie nederlaag gele- lof toe, voor het ifaart haan, 31 j., ea A. 1 J. den Uil, 34 Ondanks alle prijs stijgingen kunnen wij? nog verschillende rij* wielen.n onderdeden afgeven voor11 de gewone prijst naterse 42 j. (te an, 36 j. 25 j. (te Hilwr- 23 j. regels f 1.30 f 0,20; derde prijs. Adver- grati b g«. G o r c u m e r" DE HEER WOUDENBERG BLUFT RAADSLID. Het feit, dat in de jongste vergadering van den gemeenteraad, waarin de kwes tie van de hooge waterstanden en den toe stand der sluisdeuren werd behandeld, de heer C. P Woudenberg niet aanwezig was en in het bijzonder de brief, waarin bij zijn afwezigheid motiveerde, hebben Advertentiön1.-6 elke regel meer plaatsing halven tentiën worden plaatst in „De worden teruggebracht Sterk komt in het verslag van den secretaris tot uiting, hoe zeer de onderling beheerde ziekenfondsen zich bedriegd hebben gevoeld door het ont“ werp~ziekenfondswet, zooals minister Slin- genberg dat heeft ingediend, doch dat in middels voorloopig van de baan is. Het verslag eindigt met den wensch, dat het ziekenfondswezen van een wettelijke rege ling in dien zin verschoond mag blijven. Het fonds hield gisteravond zijn jaar- lijksche algemeen© vergadering, ditmaal in het R.-K. Parochiaal Vereenigingsge-: bouw Gezien het groot aantal leden, was de opkomst bijzonder klein, slechts een 40- tal personen had aan den oproep van het bestuur gehoor gegeven. D© voorzitter, de heer C. Peerbolte» deelde in zijn openingswoord mede, dat de heer Baatf, secretaris der landelijke Federatie tot behartiging van het Zieken fondswezen was uitgonoodigd in deze ver gadering tegenwoordig te zijn en een en ander mede te' deel en over do gevreesde ziekenfondswet. Tot spr.’s spijt was deze hoofdbestuurder echter niet verschenen. De voorzitter bracht dank aan h.h. medi ci, tandarts en apothekers voor de pretti ge samenwerking De secretaris, de heer J. van Oostrom, las hierna de notulen der vorige algemee ns vergadering, die zonder aanmerkingen werden goedgekeurd, waarna de voorzit ter aan de orde stelde de bahwtaifeg m Ph en A. van i Rijk. De Snoo, ing, Versteeg en ir werd het 02, ?n schop schittte- volgde daarop ’n luw- Witten, maar en tegenslag heen lUgszms terugge- alsspel der Blauw verdiend beloond, i bal uitstekend op- besioot de linlte- ar schot juist on- it 12 werd. Een daarop kwam de van de jongste troebelen te Addis Abeba Wolde Mariam had zich, zooals bekend in October aan het Italiaansche gezag on derworpen. ITALIË WIL BELGIE’S NEUTRA LITEIT WAARBORGEN. Zonder tegenwaarborg De diplomatieke redacteur, van ’t agent schap Stefani verneemt van bevoegde zij de, dat Italië bereid is de neutraliteit van België te waarborgen zonder daarvoor een tegenwaarborg van den kant van België te vragen. ONTRUIMING DER LEGATIE. GEBOUWEN. Men meldt, dat te Madrid de legatiege- bouwen van Nederland, België en Polen, waarin vluchtelingen voornamelijk Spaansche tegenstanders van de volks- frontr’egeering een toevlucht hebben gezocht, spoedig ontruimd zullen worden. E-r wordt nog gewacht op de aankomst van vijftien autobussen uit Alicante, waar mede de vluchtelingen naar die haven ge bracht zullen worden, waarna zij met een Nederlandsch schip naar het buitenland kunnen vertrekken. Ook te Londen worden onderhandelin- gen gevoerd over het zenden van ’n groot hospitaalschip naar Spanje, om het ver trek te vergemakkelijken van personen, die in de verschillende ambassades en le gaties te Madrid onderdak hebben gekre gen. De gemeenschappelijke onderhande- jingen over de ontruiming der legaties zijn afgebroken en elk land onderhandelt thans afzonderlijk met de Spaansche regeering MUSSOLINI TERUG TE ROME. De „analphabeten” in het buiten land. Mussolini is van zijn reis in Afrika te ruggekeerd Dadelijk heeft hij ter gelegen heid van den achttienden verjaardag van de oprichting der fascistische strijdhon den, van het balkon van het palazza Ve nezia een redevoering uitgesproken, waar in hij om. rfeet volgende zeide: „De achttiende verjaardag van de op richting der strijdhonden wordt vandaag voor de eerste maal in het Italiaansche Imperium gevierd. De herdenkingsdag valt samen met het beëindigen van mijn Afri- kaansche reis, diq dag na dag volgens een tevoren vastgesteld en zelfs gedrukt pro gram geheel volgens de plannen ten uit voer is gelegd, volgens een program, dat ook de analphabeten van zekere bladen in het buitenland zouden hebben kunnen le zen”. Deze laatste vriéndelijke opmerking gold ils antwoord op de berichten, volgens wel ke Mussolini vroeger Tripoli had verlaten dan de bedoeling was, een bespoediging waaraan belangrijke politieke beteekenis werd toegeschreven. Een verdrag met Zuid-Slavië, IntuSjgchen is het een feit, dat de bui- tenlandsche politiek onmiddellijk na den terugkeer van de Duce weer krachtig ter hand is genomen Uii betrouwbare bron wordt vernomen, dat de onderteekening van een vriend schapsverdrag tusschen Zuid-Slavië en Italië, voorzien van niet-aanvals- en neu tral i lei tsbepalingen, nog de?e week të ver wachten is. Een reis van graaf Gianonaar Belgiado op 25 dezer houdt hier uiteraard rechtstreeks verband mee. De overeen komst zon ook een haadelsverdrag behel zen: oa. zou Italië Zuid-Slavië beloven tusschen 30 en 40 pGt. van zijn hout, zijn vee en zijn olie af te nemen. Naar ver luidt zou Italië Zuid-Slavië ook belangrij ke scheepvaartconcessies doen. HET BLOEDBAD IN ADDIS ABEBA. Ook Wolde Mariam gedood? De „Daily Express” deelt mede, van den woordvoerder van den Negus te hebben vernomen, dat Wolde Mariam, destijds Abessinjë’s gedelegeerde bij den Volken bond, het slachtoffer zou zijn gwworde» NIEUWSBLAD VOOR ZUlOtiOLLAND EN UTRECHT Mei vergekermi; 1 ent, meer Tel.-Adres: Vannoolen S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. zou blijken te zijn, haar aan te wenden. Dat hiermede een onberaden slap wordt gedaan, kun zeker niet gezegd worden. Wii men tol een welvaartspoliliok geraken dan zal daarvoor een nauwe samenwer king tusschen staat en maatschappij nood zakelijk zijn en één der punten in onder ling overleg op te lossen is zeker de om vang van de capaciteit in de verschillen de bedrijfstakken. Het is dan ook op zich zelf beschouwd volkomen gemotiveerd, dat de regeering op het oogenblik met wetsvoorstel komt. Het is echter in dit verband van lang op de volgende omstandigheid te wij zen. De geheele economische politiek van de regeering draagt nog le veel een ge- legenheidskarakter. Men grijpt in, waar het noodig is of waar men denkt, dat het noodig is, doch een groote lijn ontbreekt. En dat ontbreken van die groote lijn heeft belangrijke gevolgen. Het maakt de uitvoering van verschillende regelingen onnoodig moeilijk en omslachtig en werkt bovendien in de hand, dat in de uitvoe ring van die verschillende regelingen geen eenheid beslaat. Men mag daarom de vraag stellen, of niet, doelbewuster het pad van de verbin dendverklaring van ondernemersovereen- komsten moet betreden worden Wanneer elke bedrijfstak zijn eigen moeilijkheden, zooals die van de nieuwe vestigingen en uitbreidingen, onder de oogen ging zien en economische en sociale vraagstukken vastlegde, dan zou de weg geopend zijn tot een meer sysf.ematischen opbouw. Aan het effenen van dezen weg ver leent de regeering slechts schoorvoetend haar medewerking. De regeering maakt daardoor de oplossing Van vele vraag stukken voor zichzelf mpeilijker dan strikt noodig ia. Dat treedt ook bij het wetsont werp ter invoering van een vergunnings stelsel voor de industrie sterk naar voren. W SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763 ABONNE’8. die xich aan onze administratie opgeven voor de verzekering, zijnt volgens de vaatgestelde beoalingen tegen ongevallen verzecer 1 voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, Q/lftft» Gulden bij .evens.ange Z.AA Duiden bij Qftft Gulden bij verlio nnn Gulden bij verlies Iftft Gulden by verhea z: ft Gulden by verhee van De verzekerde moet in het 2JvVzV ongeschiktheid. VVV overlijden. JUU van hand oi voet, faiVU van een oog. IVV van een duim. VV een andefen vinger. bezit x.jn HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. DEN HAAG, 24 Maart. Heden werden de volgende prijzen uitgeloot: f 2000: No. 2939. f 1000: No. 11891, 14923. BIJZONDERE ONDERSCHEIDING AMSTERDAM, 2> Maart. In aanwezig heid van een groot gezelschap is vandaag aan L. Smit Go.’s internationalen sleep dienst de gouden de Hurter medaille uit gereikt in de kweekschool voor de Mee vaart alhier. Deze onderscheiding is een buitengewoon huldeblijk dat slechts een maal in de vijf jaar voor bijzondere ver diensten ia de «W*** toege- - laooteM ia ato hurtea dm «aad da vraag gen was: iter, Mesker, A.“ Putten? Ouwer- iapoen, Goudri- VERKOOP KONINKLIJK PALEIS. DEN HAAG, 24 Maart. Dez^r dagen de verkoop tot stand gekumen van het Kou. Paleis aan den Kneuterdijk met bij- behoüiende gebouwen, terreinen en tuinen aan de algemeene Friesche levensverzeke- ringsmij. gevestigd te Leeuwarden. Deze maalschappij, die m verschillende plaat sen in ons land bijkantoren heelt, ook te Dei^ Haag, is voornemens haar bijkantoor aldaar uit te breiden. REBELLENCONCENTRATIES VER STROOID. BILBAO, 24 Maart. Radio Bilbao bliceerde vannacht het volgende commu niqué van den verdedigingsraad: Tenge volge van de legen en sneeuwstormen was de actie aan alle fronten geslaakt. De ge- nerale staf van de regeeringslegers in het Noorden deelde mede, dat aan 't front in Austurié zeven soldaten, die uit de ge- vangenis van Oviedo waren ontvlucht zich bij het commando van de regeeringstroe- pen meldden. Zij bevestigden, dat a.le ge vangenen 4^8 nachts aan de verdedigings wetken moesten arbeiden. De artillerie der regeering heeft concentra ies der bellen bij Palaya verstrooid: Overal ders waren de operaties door legen sneeuw onmogelijk gemaakt. GENERAAL VAN ZIJN FUNCTIE ONT HEVEN. PARIJS, 24 Maart. Petit Parisien pu bliceert een bericht uit Londen, waarin wordt gezegd dat ut Madrid werd ver nomen, dat de Italiaansche generaal Ber- genzoli van zijn commando werd onthe ven in verband met de terugtocht van zijn legers bij Guadalajara. Generaal Franco zou zelf de leiding van de operaties in handen hebben genomen. RUMOERIGE KAMERZITTING PARIJS, 24 Maart. In de nachtelijke vergadering van de Fransche Kamer weet de communist Dudos de schuld van de onlusten van Chchy geheel aan de Partij Social Franqais en aan de Frnsche volks partij. Hij las een brief voor, volgens wel ke deze partijen voornemens zouden zijn zich aaneen te sluiten, evenals de minis ter-president zeg ik, aldus spr., dat Parti Social Francais slechts een herleving is van de Vuurkruisers. Verder beweerde hij dat er nauwe betrekkingen bestaan tus schen zekere groepen en Hitler. Van de rechterzijde der Kamer werd tot den spr. „moordenaar, moordenaar” geroepen, doch de communisten applaudiseerden. Tenslot te deed de spreker een beroep om de orde te bewaren, teneinde het succes der ten toonstelling te verzekeren. Toen later de communist Honel spreekgestoelte besteeg, dreigden de afge vaardigden van He uiterst rechtsche en linkeche partij handgemeen te worden. ANDERE OORLOGSSCHEPEN NAAR DE SPAANSCHE WATEREN. De 0. 16 wordt afgelpst. Aangezien de onderzeeboot „O. 16”, die een lange reis achter den rug heeft, eer lang naar Nederland zal' terugkeeren, zijn twee onderzeebooten uit Den Helder ter aflossing naar de Zuid-Europeeeche wateren gezonden. Het zyn de O 13 en de 0 15, die gister middag uit de haven van Nieuwediep naar de Spaansche wateren zijn vertrok ken. De commandant van den onderzeedjenst kapitein ter zee L. A. C. M Doorman, nam afarbeid m o«u toespraak, waana zijn waardeering getuigde voor de vlotte Wijze, waarop men de schepen gereed had gemaakt. Namens den commandant, die verhinderd wafe, wenschte hij den opva renden een behouden terugkeer in het va derland. Vervolgens had een inspectie plaats. Dm vier uur vertrok de 0. 13. uitgelei de gedaan door honderden belangstellen den. Enkele oogenblikken later ving de 0. 15 de reis naar de Spaansche wateren aan. f Weer een schip aangehouden. Gisteren heeft wederom een gewapend vaartuig van generaal Franco een Neder landsch schip aangehouden, waarschijn lijk de tankhoot „Selene” van de Nederl.- Indische Tankboot Maatschappij (een dochteimaatschappij van de Koninklijke Shell Groep). Toen echter de „Hertog Hendrik” 'bij het Nederlandsche schip arriveerde, trok het gewapende vaartuig van Franco zich terug, waarna de ..Sele ne” haar reis, gekonvooieerd door de „Hertog Hendrik” kon voorlzetten Geen bescherming van schepen met munitie. De Nederlandsche gezant te Tangei, de heer F. Gerth van Wijk, deelde het bo venstaande mede in een te efonisch on derhoud met dè Tel., naar aanleiding van berichten, dat de autoriteiten in Hpaansch Marokko er den Nederlandse hen gezant op gewezen hadden, dat de activiteit de „Hertog Hendrik” moeilijkheden kunnen opleveren, met name indien Nederlandsche oorlogsbqdem bescherming zou verleenen aan schepen, van welke be kend is, dat zij zich met oorlogsvervoer bezighouden. Inderdaad -had den heer Gerth van Wijk deze waarschuwing be reikt en wel van den plaatsvervangenden Hoogen Commissaris ve j’paanseh-Ma- rokko te Tetoean. De Nederlandsche re geering heeft onmiddellijk aan den gezant te Tangfef medegedeeld, dat de „Hertog Hendrik” van den aanvang af de instructie had geen schepen bescherming te verlee- nen, die wapenen, munitie of vrijwilligers naar Spanje vervoeren en de gezant het? deze mededeeling van de regeering nog maals ter kennis gebracht van den com mandant van de „Hertog Hendrik”. HET VERGAAN VAN DE .VAN WIJCK”. Nagedachtenis van een geëerd. De minister van Binnenlandsche Za ken heeft bepaald, dat aan de nabestaan den van wijlen M. J. Uutermerk, radio- telegrafist van het s.s. „Van der Wijck" zal worden uitgereikt de gouden erepen ning voor menschhevend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift, wegens de door wijlen M. J. Uijtermerk met verlies van eigen leven verrichte pogingen tot redding van de opvarenden bij het vergaan van 't s.s „Van der Wijck” op de Noordkust van Java ben Tandjpeng Pakis, op 20 Octo ber 1936. GESLOTEN VISCHTIJD. De minister van Landbouw en Vissche- rij heeft bepaald, dat dit jaar op 15 April zullen ingaan: a. De gesloten tijd voor barbeel, blank- voorn, brasem, karper, kolblei, meun, ruischvoorn, serpeimg, sneep, snoekbaars, winde en zeelt; b. de gesloten tijd voor het visschen met eenig vischtuig in de rivieren, e. de gesloten tijd voor het visschen in de Zuid-Hóllandsche stroomen met het spieringdrijfnet, de vischzegen, den hen gel, het schutwant met een maaawijdte kleiner dan 20 m m. en wargarens met ’n maaswijdte kleiner dan 75 m m. -„Xerxes III". doelpun tenrijken loeden, dat zulke iijesullaat zouden rtier was het een strijd met wis- e Linksbuiten van houdbaar in het geplaatst (O1), d even in handen aen, die de stand Hiermede scheen ar kruit verscho- .erxes” begon de jk in de verdedi- »poradtech enkele sr Biauw-Wjtten, ar brachten voor anst tot doelpun- Dtterdammers be de rust inging, is op 15 ge- chotim. maar één partij, at was „Xerxes”, ilverdediger niet geweest, de score en, want nu moest doelpunten tevre- wam dus van de- ooten uitslag van De regeering heeft eei) wetsontwerp in- I inderdaad in U? vragen, oin, waar noodig gediend, dat, ingeval van aanneming, aan Wiikon ta »iin i.> u,nn,i„n de Kroon de bevoegdheid zal geven, om bepaalde takken van nijverheid aan te wijzen, waarin geen vesligings- eu uit breidingen rijheid meer zal beslaan Tot dit voorstel is de regeering in hoofdzaak ait tweeërlei overweging gekomen. De nauwe aanraking, die in de laatste jaren de overheid met het bedrijfsleven heeft gehad, heeft bij haar de overtuiging gevestigd, dat niet elke - uitbreiding 'van capaciteit in een bedrijfstak duurzame winst voor de maatschappij be eekent. Dikwijls zal een dcrgelijke uitbreiding op den duur alleen dit gevolg hebben, dat een bedrijfstak, die zich eersv nog juist op de been kon houden, thans in zijn ge heel noodlijdend wordt. Indien er geen wezenlijke behoefte aan nieuwe vestigingen bestaat, is het eenige resultaat, dat de verwarring nog grooter wordt en dat de overheid dan ingrijpen moet om nog te redden, wat er te redden ▼alt. Het is begrijpelijk, dat de regeering uit deze ervaring de leering heeft getrokken, dat ook dit gebied het beter voorkomen dan genezen is en vandaar, dat zij thans de bevoegdheid vraagt, om als het moet in te grijpen. Er is een tweede reden, die de regeering tot haar voorstel heeft gebracht. Deze houdt verband met haar ingrijpen in het internationale handels- en betalingsver keer. Wij behoeven geen uiteenzetting te geven over dit ingrijpen. Het is steeds ver der voortgeschroden en er is geen enkele bedrijfstak, welke niet op de één of ande re wijze ermede te maken heeft. De regeering is meermalen gestuit, dat om haar- actie te maken,, zij ook de» moeten hebben, om reg< op hei terrein van de nieuwe vestingen en de uitbreidingen. Thans acht zij het tijdstip aangebroken, om deze bevoegdheid GERINGE ACTIVITET IN SPANJE. SALAMANGA, 24 Maart. Het groote rebellenhoofdkwartier deelde gisteren avond ^mee, dat van de nooid lijke leger- afdeelingen niets viel te vermelden. Aan het front van de zuidelijke lagers werden onbelangrijke vuurgevechten geleverd. CATALAANSCHE GENERALITEIT BIJEEN. BARCELONA, 24 Maart. Gisteravond heeft de Gatalaansche generaliteit verga derd. Vóór de vergadering ondervroegen, journalisten de leden van de gener&ljXBjL aangaande de geruchten over de crisis, welke de ronde deden. De raadsleden toon den zich verbaasd, zonder evenwel nauw keurige antwoorden te geven. Na de ver nedering weigerden ze iets te zeggen en verwezen naar een nota. Hierin werd ge zegd, dat de raad verscheidene decreten had bestudeerd, welke Woensdag aan de pers worden verstrekt. De problemen be treffende binnenlandsche orde en lands verdediging, zullen in de eerstvolgende vergadering aan de orde komen. doen rijzen, of de heer Woudenberg in den gang van zaken aanleiding zou zien om zijn raadslidmaatschap neer te leggen. Wij hebben defn heer Woudenberg deza vraag voorgelegd en kregen daarop het pertinente antwoord, dat hij er niet aa& denkt, als raadslid af te treden. SCHOONHOVENSCH ZIEKENFONDS Ons werd toegezonden het jaarverslag van het Schoonhovensch Ziekenfonds. Wij mochten hieruit constateeren, dat de toe stand der vereeniging de moeilijke tijds omstandigheden in aanmerking genomen niet ongunstig is, zooals blijkt uit de verslagen van secretaris en penningmees ter. De eerste merkt o.m. op, dat, temid den van de stormen, die in het zieken fondswezen woedden, het S. Z. zijn werk rustig heeft kunne», voprlzetten, zonder stoornissen en zonder incMenten. Het le- dental is iets vooruitgegaan; het bedroog over 1935 gemiddels 2489 en over 1936 ge- middels 2503; aan bet einde van het af- geloopen jaar was het 2535. Die stijging is echter in hoofdzaak een gevolg van de tijdsomstandigheden, waardoor vele inko mens beneden den welstandsgrena van f 1800 zijn gedaald. Een aanzienlijk ver lies lijdt hel fonds door de derving van contributie’s, welke over 1936 tot f 841,72 is opgeloopen, door de stijging van het aantal werkloozen leden. Het bestuur on derging in het afgeloopen vereenigings- jaar geen verandering Van een aamen- gaan met Het Groene Kruis kan foorloo- pig nog niets komen, omdat de finipciee- le risico’s voor beide instanties te groot zijn. De uitgaven voor specialistische hulp stegen in 1936 tot het dubbele van ’t\vO- ïig jaar; van tandheelkundige hulp werd een zoo druk gebruik gemaakt, dat de res titutie voor vullingen tot 12’/« pGt. moest

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1