1 I REGEN. MANTELS. Uw Zenuwen en gesterkt en Uw slaap wordt weer rustig door het gebruik van Mijnhardt’s Zenuwtabletten Glazen Buisje 751t. Bij Apoth. en Drogisten Buitenland 1 Plaatselijk nieuws Schoonhoven Telegrarnmen DE BEDRIJFSRADEN. F^at is toch wat Binnenland ’RIL 1937 VÏUJUAG 9 ArnlL lüói. 869, 16133, NU be- DR. H. MOLHUYSEN. s. beweging 8258, 259, De indirecte schade nog hooger. nog hooger wordt de indirect Enorme keuze. Prima stoffen. Zeer lage prijzen. 8800, 13255, meester, eigener meester ring. een als- Balilmann GOUDA S*,..!aatste bertchten- niet meer dan 12 Vooral en ERIJ. ,de Lijbt. •il. ARBEIDSBEMIDDELING. De lijst van ingeschreven werkloozen bij de arbeidsbemiddeling bevatte op April 202 Ingeschrevenen, te weten: 3 bakkers, 1 blerbottelaar, 1 bloemist^ 3 chauffeurs, 5 dienstboden, 17 fabrieks arbeiders, 7 goudsmeden, 6 grondwerken 2 helers, 2 kantoorbedienden, 1 koper slager, 1 landarbeider, 1 leerlooier, 2 lom pensorteerders, 2 loodgieters, 15 losse werklieden, 3 mandenmakers, 4 metaal bewerkers, 10 metselaars, 2 meubelma kers, 2 molenaars, 1 onderwijzer, 12 op perlieden, 1 ovenlst, 1 opzichter, 3 pak huisknechts, 10 plateelschilders, 2 reizi gers, 7 schilders, 8 schippers, 14 sigaren makers, 1 slager, 1 smid, 1 stoffeerder, 4 stokers, 1 straatmaker, 2 tuinlieden, 6 timmerlieden, 4 typografen, 1 voerman 1 werkster, 1 winkelbediende, 30 zilver smeden. de animo ook in onze stad te prikkelen, is gisteravond in de Nutszaal een propa- ganda-zangavond gehouden, waarvan de heer H. Zanen leider was. Medewerken den waren de gemengde koren „Oefe ning en Uitspanning" te Molenaarsgraaf, „Krimpen a d. Lek”, en „Zanglust” te Bergambacht en het Schoonhovensch ge mengd koor, terwijl de kinderkoren „De kleine Stem” alhier en JJe Jeugdige Zangers" te Bergambacht, zich eveneens verdienstelijk maakten. De heer Zanen sprak een kort ope ningswoord, waarin hij op het doel van den avond wees en memoreerde welke koren er in vroeger jaren in Schoonho ven hebben bestaan, maar thans zijn op geheven. HIJ hoopte dat de uitvoering er in zou slagen het publiek hier ter stede wakker te roepen voor den zang. Gemeenteraad. AmmerstoL De burgemeester heeft te gen Zaterdagavond een vergadering be- iQgd, ter behandeling van de volgende agenda: 1. Ingekomen stukken, 2. Ver zoek vergunning tot plaatsing van een grafsteen. 3. Verzoeken om toelating tot de steunregeling van werkloozen, die minder dan 1 jaar in de gemeente woon achtig zijn. 4. Verzoek van de onderwij zeres mej. Van Offeren om eervol ont slag. 5. Vaststelling verslag wegens var- Verechijnt: Maandig, Woensdag en Vrijdag Prijs bn vooruitbeta* line: voor Schoonhoven per maanden f 1.25; p. po«t 1-50 Met verzekering 15 cents meer kwam. Eerst toe^ :rkten ze hem. vermoeid en toen, ■w ach te zijsprong, rer op den grontk, n direct toe ouy ste feit veroor- lelijke gevange nzet een proef- n geldboete van tenis. Van het werd hij vrij- TUSSCHEN TWEE VATEN. Op de verf- en vemisfabrlek der firma H. Schreuder was gisteren de werkman Geurt© bezig met het laten ophijschen van vaten met verf. Wanneer een vat tot ophijschen gereed was gaf hij een sig naal en het fust ging dan omhoog. Hij gaf dat teeken op het oogenbllk, dat hij zijn hoofd nog niet had têruggetrokken tusschen een stilstaand vat en een ^it omhoog zou gaan. Daardoor geraakte, ABONNE’Ö», die zich een odm« ednainistratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vMtgestelde bepalingen tegen omgevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van OAAA Guldan blJ levenslange Afifj Gulden bg QAfï Gulden bÜ verlies AAA Gulden blJ verliee 1AA Gulden b*i verlies X2A Gulden bij verlies van De verzekerde moet in h el 2üvU ongeschiktheid. VVV overlijden. JuU van hand ot voet, 4vV wan een oog. 1VV van een duim. Uu een anderen vinger. bezit z.jn van een polü zoover ze niet in dienst zijn gesteld van de oorlogvoering, geheel stil. De buiten- landsche handel is geheel lamgelegd en het grootste deel van de Spaansche han delsvloot (die eens uit 600 schepen met een totaal-tonnage van 900.000 bestond) ligt werkeloos in de havens. De positie van de bank van Spanje is even ongunstig, kortom, de burgeroorlog vernietigt langzamerhand het geheele commercieele leven In Spanje. Het land, dat reeds getroffen is door een verlies van misschien wel 200.000 menschenle- vens^ wordt ook door een commercieele ramp bedreigd, waarvan het in geen ja ren zal herstellen. MOTORRIJDER# TE WATER. Tegen afsluitboomen gebutst. GRONINGEN, 9 April. Gisteravond reed de 23-jarige A. Keunlng, wonende te Ha ren, met zijn motorrijwiel op den rjjks- straatweg te Groningen. Op de duo zat de evenoude Klunder, eveneens uit Ha ren. Bij de „punt” bemerkten zij niet dat de brug over het Noordwillemskanaal dicht was. Zij botsten tegen de afaluit- boomen. Klunder sprong van het rijwiel, doch raakte te water. Ook Keunlng viel te water; hij kwam eerst op een boot te recht, werd ongeveer honderd meter door de boot meegesleurd en is toen door 1 een schipper gered. Hij had inwenqige kneuzingen bekomen. Tegen den motor rijder, die niet in het bezit van een rij bewijs was, is proces-verbaal opgemaalijt. OPMARSCM DER MILITIE-TROEPEN. MADRID, 9 April. Langs den weg naai1 Estremadura zijn de regeeringstroepeni 400 M. opgerukt. Zij hebben hierbij de verbindingslijnen der rebellen over groe ten afstand verbroken. Door deze tbr- 1 reinwinst is het voor de militie gemakke- lijker zich voor te bereiden op een nieu we aanval. BOMMEN OP PORTBOÜ. PERPIGNAN, 9 April. Vanochtend wierp een rebellen vlieg tuig zeven bom men op verscheidene punten van Port- bou. Kort daarna wierp een tweede vliegtuig een achtste bom. Zij wierpen brandbommen, waarvan één de kerk trof en een andere een huis beschadigde. Ook de spoorweg werd beschadigd. DE REIS VAN DE „GODDELIJKE WIND" ATHENE, 9 April. Vanochtend te 5.40 Is het Japansche vliegtuig „Goddelijke Wind" van hier naar Londen gestart. Te 9.46 is het vlot te Rome geland. Op Le Bourguet zal nog een tusschenlandin# worden gemaakt in" verband met de v|ki plichte controle voor de erkenning van bet record. HET WERK HERVAT. LANSING, 9 April Na een staking van 30 dagen hebben 11000 arbeiders van de Hudson-automobielfabrieken besloten het werk te hervatten, na de overeen komst die tusschen den Bond van arbei ders in de automobielindustrie en de maatschappij is bereikt. Dl KAMERVERKIEZINGEN. Bepaald op 2S Mei. de behandeling van de wetsvoor- drachten tot verklaring, dat er grond bestaat tot het in overweging nemen van voorstellen tot verandering van de grond wet tot een einde is gebracht, doet de regeering met betrekking tot de ontbin ding va nde Kamers en de verkiezing eemge mededeelingen. Het ligt in de bedoeling der regeering te bevorderen de totstandkoming van 'n besluit tot ontbinding van de beide Ka mers der Staten-Generaal, hetwelk de dagteekening van 17 April zal dragen. De datum van de candldaatstehing voor de verkiezing van de Tweede Ka mer zal worden bepaald op Dinsdag 20 April en die van de stemming voor die verkiezing op Woensdag 26 Mei. De da tum voor de candidaatstelling voor de verkiezing van de Eerste Kamer zal wor den bepaald op Maandag 3 Mei en die van de verkiezing voor de Eerste Ka mer op Dondêrdag 27 Mei. De Bedrijfsradenwet, welke bij haar totstandkoming in 1933 door velen met gejuich werd begroet, heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Er blijkt in het bedrijfsleven bitter weinig belangstelling voor te bestaan. De voorstanders begin nen ongerust te worden en vreezen, dat de wet een doode letter zal blijven. Zij hebben beproefd daarom de aandacht te vestigen op de Bedrijfsradenwet. Zoo is op 23" October 1936 te Amster dam een vergadering gehouden van de bedrijfsraden in Nederland, waar door een tweetal deskundigen in het licht is gesteld, wat moet gebeuren om tot een ruimere toepassing der wet te komen. Het blijkt wel, dat de bedrijfsraden zich overbodig gevoelen. Niemand schijnt eenlge notitie van hun bestaan te ne men. Ministers, provinciale of gemeente besturen, arbeidsinspectie of rijksverze- keringsbank en raden van arbeid noch andere overheidsorganen hebben zich de moeite gegeven om het college te raad plegen over onderwerpen, die op den ar beid in het bedrijf betrekking hebben. Het eenlge wat het doen kon, is het ge ven van ongevraagd advies, maar daar mede schiet men natuurlijk niet veel op. Over belangrijke zaken ais de mechani satie van de sigarenindustrie is de be drijfsraad niet gehoord. Dus rijst de vraag: wat ontbreekt er aan die bedrijfs raden, dat de ontwikkeling van het in stituut zoo armetierig is? Het antwoord is volgens de voorstanders, dat aan de bedrijfsraden een te beperkte taak is toe gewezen. Zij mogen zich alleeen bemoei en met zaken, die op sociaal terrein lig gen, en dan mogen ze enkel nog maar adviseeren.. Zoo kunnen ze zich wèl be ad ghouden met het verkrijgen van pensioenregeling voor de arbeiders, mede van een vacantieregeling en een kinderbijslagregeling, enz., doch met de hoogte van het loon mogen ze zich niet inlaten. Dit blijft het terrein van de werkgevers- en werknemerorganisatie. Geen wonder dus, dat de voorstanders ▼an bedrijfsraden er op uit zijn dit in stituut meer aantrekkelijkheid te ver schaffen. En zij meenen, dat zulks het best kan door dien bedrijfsraden, zooals dat heet, verordenende bevoegdheid te ▼erschaffen. De beteekenls daarvan Is, dat die voorschrijft, dat het personeel in een regeling op sociaal terrein bljv„ een bedrijf, per Jaar recht geeft op één week tabak, - of be plant moeten zijn, terwijl Ithans, volgens millioen hectaren bebouwd zijn. wat betreft de tarwe, de gerst en de aardappelen, zal ingevolge dien een voed- selnood ontstaan. De belangrijke veestapel ran Spanje toont eenzelfde beeld. Nog slechtere toestanden heerschen’ in nijverheid en handel. De mijnbouw met een normale Jaarlijksche opbrengst van 500 millioen peseta’s en de staal-lndus- trie met één millioen peseta liggen, voor- vacantie met doorbetaling van loon, door een besluit van den bedrijfsraad voor het geheele bedrijf en dus ook voor de ongeorganiseerde ondernemers bin dend kan worden verklaard. De maatschappij is blijkbaar nog niet rijp voor bedrijfsraden. Immers zijn ze nog slechts sporadisch opgericht en hoe wel het instituut nog jong is, blijkt geens zins, dat we aan den vooravond van een groote uitbreiding staan. De voorstan ders van het bedrijfsradenstelsel wijten dit geheel aan het feit, dat de taak der bedrijfsraden nog uiterniate klein en be scheiden U. Aan den anderen kant kan men ech ter ook niet van de regeering verlangen, dat zij instellingen, waarmede nog hoe genaamd geen ervaring is opgedaan, ver strekkende bevoegdheiden zal geven. Want dat is toch het verleenen van ver ordenende bevoegdheid inderdaad. Het lijkt ons nogal ingrijpend, dat een be drijf sraad op grond van die bevoegdheid het In de macht zou hebben niet georga niseerde bedrijven te dwingen hun arbei ders dezelfde sociale positie te verschaf fen als de georganiseerde. De bedoeling hiervan is geen andere, dan het doen verdwijnen van zwakkere bedrijven, die slechts konden concurreeren doordat de arbeidsvoorwaarden van hun arbeiders minder zijn dan in de georganiseerde be drijven. Men begrijpt, dat de georgani seerde bedrijven op deze wijze van lasti ge concurrentie warden bevrijd. De ar beiders in deze z.g. randbedrijven zullen vermoedelijk werkloos worden, omdat de georganiseerde bedrijven, zoo er al eenl ge uitbreiding van werk mocht komen, dit met eigen personeel zullen af kunnen. Overigens'is nog geenszins zeker, dat er meet werk zal komen, omdat de vraag naar het duurder geworden product kan afnemen. Het verdwijnen van de niet-ge organiseerde bedrijven heeft tot gevolg, dat voor het verder invoeren van sociale voorzieningen de weg iets vrijer wordt gemaakt. Er zal een gesloten bedrijf ont staan, met vastgestelde tarieven en pi ij zen. Opkomst van nieuwe ondernemingen zal gemakkelijk kunnen worden tegenge gaan, doordat deze direct aan zware per- soneelseischen zullen moeten voldoen. Alleen kleine bedrijfjes, welke met eigen kracht werken, zullen goede kansen kun nen krijgen. Advertentiën 1-6 regels f 1A0 elke regel ineer f 0.20; derde plaatsing hal ven prijs. Adver tentiën worden gratis ge plaatst in „De Gorenmer', I nu zeggen ze toch maar dat ■V I K Qnnoi Stadhuisstrast 7—9 Ja UIIUUI SCHOONHOVEN het goedkoopst is. voor ri|wiolon on onderdooien DE GRONDWETSWIJZIGING. Wetsontwerpen door de Eerste Kamer aangenomen. De Eerste Kamer is Donderdag met de wijziging van de Grondwet gereedgeko men en heeft de wetsontwerpen aange nomen. Het wetsontwerp tot wijziging en aan vulling van de bepalingen betreffende het inkomen der Kroon, werd zonder hoofdelijke stemming, met algemeen© stemmen goedgekeurd. Met 30 tegen 13 stemmen (die der so- ciaal-democraten, vrijz. democraten en nationaal-socialisten) werd aangenomen het wetsontwerp, dat de mogelijkheid opent revolutionaire volksvertegenwoor digers van hun lidmaatschap vervallen te verklaren, met 31 tegen 14 stemmen (van dezélfde groepten) werd aangeno men het wetsontwerp, o.a. betrekking hebbend op de beperking van de parle mentaire onschendbaarheid. De overige wetsontwerpen werden z.h.st. goedge keurd. met de aanteekening, dat de N S. B. wilde geacht worden te hebbed tegen gestemd. öL/WMjohJi. VtvUUAG 9 ArnlL itfói. «fc JAARGANG. NIEUWSBLADV0DRZUIDH0LL4NDENUTRECHT j SCH00NH0VEN5CHE COURANT f .1 Telef. 20. Tel.-Adres: Vannqoten. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. 1 WAT DE BURGEROORLOG SPANJE KOST. Tot nog toe 50 milliard peseta. Een commercieele ramp. Wanneer men niet alleen rekening houdt met de vernieling der goederen, loch ook hetgeen de handel, de industiÜ en de landbouw door den oorlog aan in komsten inboeten, in aanmerking neemt, dan komen neutrale waarnemers tot de slotsom, dat de Spaansche burgeroorlog in de 8J/i maand, die hij al geduurd heeft, een schade heeft veroorzaakt van m totaal 30 milliard peseta. Elke dag, dat de strijd voortduurt, voegt nog 100 millioen peseta’s aan dit bedrag toe. Alleen in Madrid en de voor steden, in Toledo, Malaga, Oviedo, Irun en de omgeving van deze stedén zou vol- Zens de schatting van deze waarnemers voor meer dan 20 milliard peseta aan goederen van zakelijke waarde vernield tijn. De kinderen openden daarna de rij met een aantal liedjes, die de heer Za nen op de piano begeleidde. Er waren aardige nummertjes onder, zooals JRU9> ra, het is weer lente’’, „Ruzie in het kip penhok", „Holland”, .Kikkerlied’’, ter wijl drie solisten nog een liedje „Wij hebben thuis.zongen. Hoewel er geen gelegenheid geweest was om gemeen schappelijk te repeteeren, werd er toch vlot en met animo gezongen, wat bij het publiek een zeer krachtig applaus ont lokte. De koren van Molenaarsgraaf en Berg ambacht brachten daarna enkele liede ren ten gehoore, terwijl met versterking van de koren van Schoonhoven en Krim pen a.d. Lek, ook nog enkele nummers werden uitgevoerd. Gezongen werden o. a. Kerstlied en Stille Nacht, terwijl „Sneeuw”, van den koordirigent Olman, welk nummer tamelijk zware elschen stelt, eveneens een flinke vertolking vond. Het applaus klonk telkenmale krachtig en overtuigend. Na de pauze, waarin speldjes werden verkocht en nieuwe leden aangewofven, voerde het Bergambacht’s kinderkoor op „Jante in Modderstad”. Het spel geschre ven door „tante Lize”, en bestaande uit 4 bedrijven, leek ons zeer geschikt voor de opvoering door kinderen. De aardige scè- hes, de leuke zang en de vlotte piano begeleiding van den heer Zanen zullen htet publiek dan ook aangenaam bezig gehouden hebben. Het spel was zeker met slecht te noemen. Het applaus dat na afloop opklonk, was dan ook overdon- derénd. De heer Zanen sloot met een op wekkend jpqord de uitvoering. In de pau ze zorgde een klein muziekgezelschap uit Schoonhoven nog voor afwisseling. RECTIFICATIE. •- In Ons vorig nummer hebben we ge mald, dat de heer Van Driem op aan dringen; van den burgemeester schrifte lijk verklaard heeft, dat de onderteeke- nlng van -den brief aan den commissaris der konihgin onder dwang was geschied, later werd ons medegedeeld, dat dit niet gebeurde op aandringen van den burge- maar dat de heer Van Driem zich tot den burge- heeft gewend met die verkla- 12 15731 18.K M 13766 18JÖ. - l&13i 1OT64 18488 18.510 “:i8 1W37 18545 18577 18634 1864' In het rapport van het Bureau voor Publiciteitswaaroe wordt vermeld: Dit blad heeft agenten en correspon denten o.a. in de volgende oemeenten: Albkuserdam, Arkel, Ameide, Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude. Bleskensgraaf, Boeikop, Brandwijk, Cabauw, Capellea.d.IJssel, Giessen-Nieuwkerk, Giessen-Oudekerk, Giessendam, Gonnchem, Gouda^ Goadriaan, Gouderak Groot-Amnters, Haastrecht, Hardinxveld, Hekendorp, Heikop, Hoog-Blokland, Hoornaar, Jaarsveld, Kinderdijk, Krimpen a.d. Lek, Krimpen a.d. IJssel, Langerak, Lekkerkerk, Lexmond, Lopik, Lopikerkapel, Meerkerk, Moerkapelle, MolenaarsgraafMoordrecht, Nieuwer kerk a.d. IJssel, Nieuw Lekker land, Nieuwpoort, Nieuwland, Noordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, Ou lerkerk a.d. IJssel, Oudewaier, Papendrecht, Polsbroek.- Polsbroekerdam, Reeuwijk, Üchelluinen, Schoon hoven, Slwdrecht, Stotwyk, Streefkerk, Tienhoven, Klist, Waddinxveen, Willige-Langerak, ^Kyngaarden, Woerden, IJsselstem, Zevenhuizen. toen het fust bewoog, zijn hoofd kneld tusschen de beide vaten. Nadat dokter Groesbeek eerste hulp had verleend is de gekwetste per auto naar zijn woning in Lopik gebracht. Daar achtte dr. Blankenstijn het beste hem naar het ziekenhifts te Utrecht te brengen. De toestand van G. is zeer be vredigend. MET EEN LACH DOOR T LEVEN! Blijkens de advertentie in dit nummer, geven de bekende Hollandsche amuse- ments-artisten Fientje de la Mar, Joop de Leur en Paul Ostra, Maandagavond in de Nutszaal de cabaret-revue „Met een lach door ’t leven”. Het is een aaneen schakeling van bonte humor, die het pu bliek zal doen schudden van het lachen. Fientje komt met liedjes, declamatie enz. Bekende chansons brengt zij ten gehoore en met een reeks imitaties van verdien stelijke en semi-verdienstelljke personen zal zij ook zeer zeker succes hebben. Een één-actertje zal de gezelligheid nog ver- 'hoogen. Ook Paul Ostra zal met zijn liedjes en geestigheid weten te boeien, terwijl Joop de Leur een uitnemend pianist is. PROPAGANDA-ZANGAVOND. De beoefening van den zang heeft reeds in vele gemeenten rondom Schoon hoven veler belangstelling en teneinde Doch geleden schade geschat. In normale tij den zouden omstreeks dit jaargetijde reeds 20 millioen hectaren van de akkers met suikerbieten, aardappelen, wijnstokken of granen bezaaid 10. 15766 58 15769 59 15780 <’2 15785 13 15816 )1 15840 1W1J 51 16889 M 15929 )6 15970 17 15976 ló 15982 18644 Ï5 lOOtfJ 18675 )3 16041 18684 16 16098 18696 15 16108 18700 15 16109 18701 22 16112 18708 26 16113 18727 18 161.56 18804 24-16176 18830 18 16184 18846 49 16185 18902 49 16195 18942 32 16255 18968 46 16271 18996 95 16281 19017 78 16283 19084 82 16284 19095 20 16334 19148 89 16342 19173 00 16401 19180 •26 16565 19190 39 16605 19200' 197 10624 19211 98 16688 19232 06 16729 19247 37 16798 19255 39 16880 19271 41 10882 19307 ,48 1 69.50 1-9352 164 17002 19368 167 17010 19375 184 17034 19387 ,27 17047 19388 ,31 17068 19434 175 17071 19460 186 17159 1 94-7 100 17199 19554 >20 17212 19606 364 17238 19788 832 17338 19861 871 17349 19897 897 17443 19905 905 17446 19985 911 17462 2OCO9 922 17468 20024 931T74Z9 20149 ;«87 17603 KIM i()08 17609 20 $4 >026 17640 20170 5032 17678 20178 5035 17727 20183 H08 17843 20278 5274 18073 90421 5293 1®O76 90423 5337 18098 20441 >363 1.8115 20464 5367 l«l«0 20-528 «79 18194 20563 5423 18208 90577 5439 18221 906.53 5459 1*226 20604 5470 18227 90715 5526 1«285 sa» iiw JS 5707 18369 20689

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1