MEI- AANBIEDINGEN olkinig Bahltnann J. K. SNOEI Wij. iaden U aan: ^Profiteert bijtijds van onze zeer Voor Zelfscheerders Buitenland Lil De Landbouwcrisismaatregelen. 2000 ongeschiktheid. VVV overlijden. van hand of voet, wW van een oog. IW van een duim. OU een anderen vinger. bezit zijn van een polis «M JAABGAMO. A PR Hi T937 8 H. B. to en: onder bekende Schied^ji, ran r. R. te Moer- voordeelige SPAANSCHEN BURGEROORLOG. VRAGEN IN HET LAGERHUIS. Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg. geboren uit worden den doen was 1 ij de eventueele verandering kan tijdig geschieden. ita meer uda f S^suba t en vernieti- de aan W. te Heken- tnaal 5 dagen, lechtenis met erbeurdverkl. >r Rivieren en essendam f 2 ouda f 2 subs bs. ld.. B. W. 'ders; C. J. F. 11. en gezin, van m Den Bom- a gezin, van loordrecht f 25 irkl.; J. C. S 5 d. met ver- GOUDA De ruimste keuze in RIJ iVI ELEN - O V DERDEELEN blijkt bij Stadliuisstr. 7-9 - Tel. 131 - Schoonhover Mei-Aanbiedingen £21 slaagt dan prettig en PCaast hei aparte cachet zal het £21 steeds op vallen, dat kwaliteit en afwerking eveneens onze groote aandacht heeft, terwijl de prijzen £21 zonder twijfel meevallen. &ok in groote maten. DR. H. MOLHUYSEN. Eerst een weinig Purol inwrijven en daarna inzeepen; dan scheert men zich schoon, zacht en pijnloos. b - Adivertentiën1-6 elke regel meer f plaatsing hal ven tentign worden plaatst in „D e is dan ook enorm volledige collectie. ▼an Middel- irdelnde. ad April. en gezin uit en gezin uit Herb en ge- Ch. Faaij uit r uit Alphen Mimpen uit VsraohMDt: Maandag. Woensdag Mt Vrijdag Pnje bf voowutbete ling: voor Schoonhoven maanden f 1.25 p. P0*1 Met verzekering 15 een tijd nadert, dat £21 naar iets nieuws verlangt en dit ook tijdig in £21rv bezit- wilt hebben. ubs. 1 d.; J. w m. 1 d.; H. van W. J. A. R. te I.; J. S. te Rot- P. W. de R. te J. J. J. V. te H. van S. te os. 1 d P. W. ubs. 1 d.; J. G. lbs. 1 d.; A. B. K. ■■•te Hazera- i Veen; van A. Hoogeveen aar Rijswijk; veg 79 Taaar Jan Dorre- ihage; C. C. aar Pijnacker itraatweg 107 eenland van chiela-Gentel; regels f 1.30 0.20derde prijs. -; Adver- gratia ge- Gorcnm er’ V. v. M d.; naand Maart, jk naarReeu- iar Polsbroek; Ligewelde: G. Ie; G. Hek. Zwanenburg, ier Vos naar faar Oudewa- ken; R. Bolng keerd, ongeacht /f men in het vervolg meer of minder vee houdt. Het ligt voor de hand, dat er boeren zullen zijn, die hun vee zullen verkoopen en met een pensioentje van f 60 per koe het eP bij zullen laten. Een voor allen zelfde toeslag per koe brengt mede, dat de voordeelen van hoo- gere opbrengst en vetgehalte ten deele zullen verdwijnen. De prikkel tot bet in stellen van melkcontrole en andere mid delen tot veeverbeterlng, zou daarmede ook ten deele vervallen. Het vervoederen van krachtvoeder zal worden gestaakt, daar het niet loonend zou zijn. De Rot- terdamsche graanhandel zou het ge ducht merken, dat er minder krachtvoe-' der zou worden gebruikt. De voordeelen, die deze zich voorspiegelt van de afschaf fing der monopolieheffingen, kqnden wel eens geen ’werkelijkheid worden door den slechten gang van zaken in de bedrijven van degenen, die het graan vervoederen. De varkenshouderij zal in het plan wor den vrijgelaten. Als gevolg van het ge deeltelijk wegvallen van het buitenland sche afzetgebied, moet de afzet grooten- deels op de binnenlandsehe markt plaats hebben, waardoor de markt veel gevoeli ger is geworden voor een teveel aan var kens. Waarschijnlijk zou dan de periode van lage en hooge varkensprijzen terug komen en in veel heviger mate dan vroeger. L-vww—w*»- - - a -j—-r~..—j-i.- DE WREEDHEDEN iN DEN naar Lekker- laar Stolwijk; bacht. D. M. Koen naar >en Haag; C. id, E. Breed- Krlmpen a.d. kkerkerk: A. Lekkerkerk; Zwijndrecht; telo. &f(ie rmede hebben wij rekening gehouden. 9e verscheidenheid in mantels eostum’es complets japonnen hoeden kinderkl ceding enz. een zeer >n, van Gies- 6; G. Bouw, L. Hoogen- ■ar Pr. Hen- irboom, van ■ats scheeps- uys, van Cu- I; 8. de Ko- ar Kroons tr. 1. m. H. van l naar D 49. 'an Juliana- eld. Parallel- C 135 inw. g 54; K. van traat 8 inw. 106. maand April >m van Delft empkes van L. den Boer, 113; G. 08- Wilhelmina- Nederlanden, 30 April 1909. Na afloop der' bespreking deelde de arbeidcafgevaardigde Winfrid Roberts mede, dat het departement van buiten land che zaken een overbrenging van de kinderen naar St. Jean di Luz he-ft goedgekeurd. Men denkt, dat de Brit- sche marine bij de vlucht zal helpen en voor de te ste maal s.nds de blokka de naar Bilbao zal gaan. en gezin uit ilmstraat 57; louda, Stein- 1 192 naar M. Smient aat 39; M. ida, Nuijen* de boer zijn melkproductie uitbreidt, des te slechter komt het Landbouwcrisis fonds er voor te staan. Daarom heeft de heer De Ruyter, secretaris van den Alg. Boeren- en Tulndersbond, naar een an der systeem gezocht en dat meent hij te hebben gevonden in een stelsel, waarbij per koe een zekere uitkeerlng wordt ge geven. De uitkeerlng op de melk, welke in 1936 ongeveer 90 millioen gulden heeft bedra gen, wil hij uitstellen, m.a.w., hij wil ook over volgende jaren deze som aan de veehouderij ten goede doen komen. Dank zij de afschaffing van de monopolie- rechten zou echter het bedrag van 90 millioen gulden met 9 millioen kunnen worden verminderd. Te verdeden is dus ongeveer 81 millioen gulden, wat neer komt op een uitkeerlng van f 60 per melkkoe. Deze uitkeering wordt vastge legd, ongeacht of men in de toekomst meer of minder koeien TfoSdt. Voorts wil de heer Ruyter de vrije con currentie tusschen boter en margarine herstellen. Hij is n.l. van oordeel, dat het publiek bij een botefprtfs van f 1 per K G. en een prijs der margarine per K.G. van 50 of 60 cent, aan boter boven mar garine de voorkeur zal geven. yan de 100 millioen gulden schatkist zullen 12 millioen gulden den tuinbouw komen, 3 millioen aan de kleine boeren en 5 millioen aan de var kenshouderij. De varkenshouderij zal weer vrijgelaten, de pluimveehouderij ook. Om nuttige zaken zooals regeling van uitvoer te kunnen behouden, wil de heer Ruyter echter toch geen afstand van de landbouwcrisiswet 1933. Voor elke melkkoe een uitkeering van f 60 te geven, zou neerkomen op 1.75 cent per k g. melk. Thans ontvangt de boer een uitkeering van 2.4 cent per K.G. Het zou er dus aanmerkelijk op achteruit gaan en dat, terwijl de 3 centrale land bouworganisaties en de Federatie Ned. Zuivelbonden nog kortgeleden aantoon den, dat een toeslag van 2.4 cent onvol doende is. De f 60 per koe wordt uitge- heeft de verzekering D. te Gouda, Ijd van 1 jaar. te Ouderkerk nooit het initiatief z£l nemen tot het ge bruik van gifgassen. Een protest der vakvereenigingen Inmiddels hebben de algemeene raad van het Engelsche vakvereenigingscon-I gres en het bestuur van de arbeiders partij in een manifest geprotesteerd te gen de monsterachtige daden van de Duitsche vliegers boven Guernica en een beroep, op de Brltsche regeering gedaan om het geheele vraagstuk van het bom bardeert uit de lucht van open steden bij den Volkenbond aanhangig te ma ken. BOMBARDEMENT VAN MADRID EISCHTE 1500 SLACHTOFFERS. Tijdens den vijftienden dag van onafgebroken artilleriebeschieting Madrid, werd Woensdag het totaal en toonen £21 Eenigen tijd geleden heeft oud-minis- ter Steenberghe het denkbeeld geopperd een groot deel van de landbouwcrisis- maatregelen af te schaffen. Als gevolg van de waardedaling van onzen munt waren, naar zijn meening, de omstandig heden zoodanig verbeterd, dat met veel minder overheidsbemoeiing zou kunnen worden volstaan. Jammer genoeg bleef hij in gebreke aan te geven, op wat dan wel zou kunnen worden vereenvoudigd. Zelf ondeskundig, wilde hij dat laten uitmakeri door een commissie. Het spreekt vanzelf, dat men met een dergelijke uiting niets opschiet. De kern van onze moeilijkheden ligt in de vraag, höe de veehouderij weer ren dabel kan worden. Zoolang men hiervoor geen bruikbare oplossing heeft gevonden, mag men van een poging tot reorgani satie der crisismaatregelen niet worden gesproken. Een uitwerking van de plan nen tot hulpverleening aan den landbouw uit‘de schatkist, waarbij ook rekening was gehouden met 'de veehouderij, ont brak tot dusver! Een ander punt waar zeer den nadruk op wordt geler is de bedrijfsvrijheid van den boer. Ook de georganiseerde land bouw zou zeer gaarne de bedrij^rijheid hersteld zien, maar dan moet het ook mogelijk zijn, dat de boer met dat vrije bedrijf zijn brood kan verdienen. Rèeds bij het begin van de crisis zijn voorstel len gedaan den landbouw uit de schat kist te steunen. Deze hadden toen geen succes, omdat de regeering zeer terecht ervan uitging, dat het bedrijf moest worden gesteund door verhooglng van de zeer diep gevallen productenprljzen. Zou nu de toestand zoo zijn gewijzigd, dat thans naar het middel van rechtstreek- sche subsidieering moest worden gegre pen? Wij gelooven er niets van. De tegenwoordige crisisregeling voor de melkveehouderij moet naar zijn meening financieel vastloopen als gevolg van de stijging der melkproducten en de ver minderde inkomsten van het Crislszuivêl- fonds, als gevólg van de dalende op brengst der margarineheffing. Hoe meer De rechtschen bezetten Guernica. Donderdag, pp ‘het midden van den dag, hebben de rechtsche troepen de stad Guernica bezet. De republikeinen hadden zich zonder een schot te lossen teruggetrokken. Er zijn eenige gevange nen gemaakt. Den zelfden dag is Bilbao uit de lucht gebombardeerd. Er werden zestien toe stellen geteld, welke op de gebruikelijke Duitsche modellen leken en die zonder onderscheid te maken bommen op de stad wierpen. VON NEURATH GAAT MAANDAG NAAR ROME. Bezoek van Mussolini aan Duitschland uitgesteld. Een te Rome uitgegeven officieel communiqué meldt, dat de Duitsche mi nister van buitenlandsche zaken, von Neurath, op uitnoodigihg van de fascis tische regeering op 3 Mei te Rome zal aankomen ter beantwoording van het bezoek, dat de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano, het vorige najaar aan Berlijn heeft ge bracht. Von Neurath zal verscheidene da gen te Rome blijven. Ook de Duitsche minister van oorlog, wordt volgens de Italiaansche bladen in het begin van Mei te Rome verwacht, doch dit' bericht wordt in Duitsche krin gen in de Italiaansche hoofdstad tegen gesproken. Men zegt, dat de datum van het bezoek van von Blomberg nog niet is vastgesteld. Volgens den correspondent van de Ti mes te Berlijn is het thans zeker. dat ’t bezoek van Mussolini aan Hitler te Berch tesgaden zal worden uitgesteld tot einde Juli. In het Engelsche Lagerhuis heeft de waanzinnige strijd in Spanje en in het bijzonder de verwoesting van de onver dedigde stad Guemica, een onderwerp der besprekingen uitgemaakt tijdens het vragenuur. Majoor Attlee vroeg aan minister Eden of de regeering niet onmiddellïjk stap pen wilde doen tot een gezamenlijke protestactie bij Hitler en generaal Franco tegen het bombardeeren uit de lucht van open steden. De minister antwoordde, dat de Brit- 1 sche regeering het bombardement van de burgerlijke bevolking van Spanje, op welke plaats dan ook en wie daarvan dan ook de verantwoordelijkheid moge dragen, diep betreurt. De Britsche re geering zal voortgaan met te onderzoe ken of behalve de maatregelen, die zij op dit gebied reeds vroeger heeft geno men. nog andere mogelijk zijn om een herhaling van dergeUjke betreurenswaar- dige voorvallen te vermijden. Op een vraag van Attlee of het niet een feit was, dat het bombardement door Duitsche vliegmachines was volvoerd, zei Eden, dat hij dit in de pers gezien had. maar dat vliegtuigen van buiten- landsch fabrikaat door beide partijen worden gebruikt. Daarna stelde Sir Archibald Sinclair de vraag of de minister ook gelezsn had. dat de vluchtende bevolking met opzet door machinegeweérvuur Was getroffen en of de ïegeering het dan niet ge- wenscht vond, den afschuw van het ge heele Britsche volk te vertolken over het feit, dat het luchtwapen gebruikt wordt voor massamoorden en schrikbe wind. Bij beide strijdende partijen,zoo luid de het antwoord van Eden, hetbm wij er op aangedrongen, dat geen gebruik van gifgassen zou worden gema: kt en "wij hebben de verzekering ontv'angen, dat daarvan geen sprake zal zijn. Als wij op dit punt iets kunnen doen, zullen we het zeker niet 'nalaten. De Britsche ambassadeur te Hendaye heeft echter uit Salamanca de verzeke ring ontvangen, dat de recht ches autori teiten nooit gifgas als strijdmiddel heb ben gebruikt, en ook niet van plan zijn dal. te doen. Ook de Spaansche regeer.ng gegeven, dat zij een van van het aantal slachtoffers tot ongeveer 540 dooden en 970 gewonden verhoogd. Het bombardement van Dinsdag elschte 200 dooden en 350 gewonden. Woensdag vie len in de hoofdstad 80 dooden en wer den 250 personen gewond. Donderdag werd Madrid opnieuw beschoten. Om 11 uur vielen drie zware granaten binnen 5 minuten tijds in de omgeving van de Puerto del Sol. DE KINDEREN UIT BILBAO. Engeland wil ze in veiligheid brengen. De Brit che regeering blijkt bereid te zijn, een organisatie te helpen, welke er naar streeft, de kinderen uit Bilbao in veiligheidte brengen. Woensd gavor.fl is te W stm ns'.er een bijeenk m t gehouden om te beraadsla gen over een plan tot een dergelijke vlucht. De vertegenwoordiger der Baski- sche regeer ng te Londen, Lizaso, mede aanwezig. d H. te G. te A. H. te NIEUWSBLAD VOORTUI HOLLAND ERWT SCHOONHOVENSCHE COURANT Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten 8. W. N. VAN NOPTEN,^CHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. A WIN HI’S, die «eb «nie edminiatratie opgeven voor de venekering, sija volgen* de vestgeetelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te n/XAA Gulden by ieven*lange AAA öuld<m Gulden by verlie* Oftfl Galden verlie* Gulden bij verliet AJÏ Gulden bij verlies van De verzekerde moet in het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1