SCH00NH0VEN5CHE COURANT f Extra nummer? Binnenland Gemengd nieuwer! tand Uitslag der verkiezing Buitenland Nederlandsche bóter in Indië. ;n TIEN BLADZIJDEN. Jf«. 7813. MEI 1937 NIE«DWZUIOfflL4ND0IUTm I van als koninklijk MIEMEUERs STER TABAK VAN 5TÜT15 a R HAD ONS van w. De DE „TROMP" TE WATER GELATEN. rg, 29 J_ «n 0, 14 j- feit weduwnaar 1 op het pak* De Negus niet naar Genève. GEEN NUTTIG RESULTAAT TE BEREIKEN. 1AHK m Schiedam, van Da verzekerde moet in bet bezit zijn van evenwel DE ZEELIEDENSTAKING TE MARSEILLE GEËINDIGD? Geslaagde onderhandelingen. zeeliedenstaking te Marseille, die deze werkloos, J. en C. rg, 24 j. en iflaak, 31 1 le Jager en A. Levasiex ir, 28 j. (te d. Wolf, 21 Slappendel, DE NEDERLANDSCHE VLAG. Rood-wit-blauw. De regeering heeft gisteren het aan- gekondigde wetsontwerp ingediend, hou- H Rietveld s Wilhelmus J. A. C. W. j. en M. C :er, 23 j. en 'aardekoper, J. Gen, 30 H. A. Moe- Comelia A. >n en J. G. Bitter en W. L, z. van A. af. Abra- en A. 8. de D WIL JU NI€T EENS VOOR RUBEN .NEE JAN,ZOOLANG JE RUPE TABAK ROOKT,ZIT IK LIEVER ACHTER EN GENIET VAN DE GEURI' zich tot alle schepen aldaar dreigde uit te breiden, schijnt thans te zijn bijge legd. De vertegenwoordigers der vakver- eeniglngen hebben Dinsdagavond tot half acht met den minister van Koop vaardij geconfereerd. Na afloop verklaar den zij, dat de onderhandelingen tot een resultaat hebben geleid en dat de staking was geëindigd. Het Dultsche Nieuwsbu reau meldt echter dat het geheele dui zend man sterke personeel van de „Nor mandie” in staking is gegaan. Een stoet van in totaal vijfduizend stakers trok langs het gebouw van de Compagnie Transatlantique te Le Havre. Kamerleden uit Algiers hebben, bij den minister van koopvaardij geprotesteerd tegen een zeeliedenstaking, waardoor de verbindingen met het moederland zouden worden verbroken. Zij verzochten den minister onmiddellijk de wet toe te pas- deed uit- A. O., geb beschuldigd iden gevan- t een proef zichtstelling ting eveneens wettelijke maatregelen zal aannemen, om hen, die in de fabrieken of op de boerderijen werken, te steunen. De in den laatsten tijd bekend gewor den arbeidersleider John Lewis heeft reeds den steun van zijn „commissie tot industrieele organisatie” aan de nieuwe wetten toegezegd. De houding van het Amerikaansche vakverbond is nog twijfelachtig. regels 1.80 0.20derde i”s. Adver- gratis ge Gorcumer’! DE WAANZINNIGE BE W APE- MNGS-WEDLOOP. MUSSOLINI PLEIT VOOR BEËINDIGING. In een persgesprek met een vertegen woordiger van United Press heeft Mus- aolini verklaard, dat hij bereid is, zijn steun te verleenen aan elk initiatief van den president der Vereenigde Staten om een halt toe te roepen aan de bewape ningswedloop. Een initiatief van Roosevelt om een conferentie bijeen te roepen tot beper king van de bewapening, kan naarMus- solini’s meening, op een groot succes re kenen. De duce verklavxde in ondubbel- n. Hoewel is geëindigd ecijns van het levende idhaafd. De sstort in het In den nacht van Woensdag op Donderdag zullen ons de uitslagen der Verkiezing worden gemeld en wij zullen Donderdag een extra nummer van ons blad uitgeven, waarin de volledige uitslag zal worden opgenomen. Dit extra-nummer zal Donderdagochtend vroeg gedrukt worden en daarna onmiddellijk bij onze abonnee’s, bezorgd worden, (niet bij de postabonnees). zinnige bewoordingen, dat Europa en de gansche wereld spoedig deugdelijke mid delen zullen moeten vinden om ’n einde te maken aan de waanzinnige toeneming van de bewapening, daar zij zich anders er op moeten voorbereiden, een crisis on der de oogen te zien .wellicht van een ernst zooals nog niet is voorgekomen. Twee mogelijkheden: oorlog of armoede. Daarbij bestaan naar het oordeel van Mussolini twee ontwikkelingsmogelijk heden: Zij kan zich in politieke richting ontwikkelen en dan tot oorlog lelden, aan den anderen kant is mogelijk, dat zij een economisch karakter zal aanne men. Dan Is het gevaar allerminst denk beeldig, dat een werkloosheid zal volgen die de wereld in moeilijkheden zal stor ten, grooter dan die welke wij thans naar wij hopen te boven komen. waarbij de regeering wordt gemach- koopvaardijschepen te requireeren en met marinepersoneel te bemannen voot het in stand houden der verbinding tusschen Noord-Afrika en Frankrijk. sen, tigd De arbeidswetgeving in Amerika. ROOSEVELT DOET VOORSTELLEN. President Roosevelt lost zijn belofte in, tijdens de verkiezingscampagne gegeven, om in Amerika een arbeidswetgeving in te voeren. Sedert de verwerping van de N.R.A.-wetten (betreffende den nationa- len, industrieelen wederopbouw) zijn vele bepalingen inzake loonen en arbeidstijden op losse schroeven komen te staan. Thans heeft de president in een speciale Boodschap aan het Congres nieuwe ar beidswetten voorgesteld. Roosevelt advi seert aan het Congres, wetten aan te ne men, welxe een minimumloon, een maxi- mum-arbeidstijd en een verbod van kin derarbeid bevatten. In de nieuwe wetten wordt bovendien het in dienst nemen van ongeorganiseerde arbeiders verboden. In zijn boodschap noemt president Roosevelt geen cijfers voor arbeidstijd en loon. Een en ander moet door het Con gres zelf worden geregeld. De president is van oordeel, dat de regeering eenige controle moet hebben op maximum werk tijden en minimum loonen, teneinde de arbeiders te kunnen beschermen. Roosevelt zegt ih zijn boodschap o.a. nog, dat het verzet niet groot zou kun nen zijn, wanneer het er om ging, van de markten der bondsstaten onderling de producten uit te sluiten van werkgevers, die hun arbeiders het recht op organisa tie en collectieve onderhandelingen ont zeggen. Hij spreekt voorts de hoop uit, dat het Congres in de tegenwoordige zit- VEEL MINDER WERKLOOZEN. Sterke daling sinds Mei 1936- De dir. van den rijksdlenst der Werk loosheidsverzekering en Arbeidsbemidde ling deelt in zijn overzicht mede, dat over de week van 3 tot en met 3 Mei 1937 bij gesubsidieerde vereenigingen met werkloozenkas waren aangesloten 460.000 personen (de landarbeidersbonden met 74.600 leden zijn hierin niet begrepen). Van deze 460.900 personen was in ge noemde week 24.6 geheel werkloos. Bij 1054 organen der openbare arbeids bemiddeling stonden op 8 Mei 1937 In to taal 368.059 werkzoekenden ingeschreven, onder wie 348.495 mannen. Van werkzoekenden waren 352.996 onder wie 338.312 mannen. Het werkloosheidspercentage, dat dus in de bovengenoemde week 24.6 was, be droeg in de overeenkomstige week 1936: 29.0, in 1935 27 7 en in 1934: 22.9. Belangstellenden bij de Nederlandsche boter zijn verstoord over het feit, dat Indie den invoer van de Nederlandsche boter heeft gecontingeerd, zoodat de ex port van ons voornaamste zuivelproduct naar Tropisch Nederland niet ongehin derd zal kunnen plaats vinden. Men vergeet daarbij, dat Indië en Ne derland staatkundig bij elkaar behooren, doch dat de economie groote verschillen aan toont. Ons land kan slechts een zeer klein gedeelte opnemen van hetgeen In dië produceert, zoodat ladié het buiten land dringend noodig heeft om tot wel vaart te kunnen geraken. Maar in deze in vakjes verdeelde wereld geldt de leuze „voor wat, hoort wat" en wil Indië zijn koloniale grondstoffen aan het buiten land kwijt, dan moet Indië ook van deze afnemers koopen, wat die afnemers graag naar Indië willen spuien. Zoo Is Australië een goede afnemer van Indisch* producten, thee, kapok o.a. Is het dan niet logisch, winneer Australië «egt: wij kunnen die goederen ook in het Britsehe rijk koopen, maar wij willen ons afzetgebied bij U niet zien verminderen. Daarom koopen wij van U, mits ge ook van ons koopt. Wij exporteeren o.a. bo ter en wij zijn gesteld om dien af zet niet alleen te behouden, maar ook te zien toe nemen”. De Indische regeering heeft met al die moeilijke problemen te maken, want niet alleen Australië redeneert op deze wijze; alle landen doen het; ook Japan, met welk land onlangs een overeenkomst is gesloten. Ter wille van het Indische afzetgebied In Australië is de invoer van Nederland- •cbe boter gecontingenteerd op basts van de gemiddelde maandelijksche invoeren in 1936 en zulks geldende voor de eerst volgende zes maanden. Deze invoer be- teekent 24.5 van den totalen Indlschen boterinvoer in dat jaar een kwantum dat toch niet gering mag worden genoemd. Deze export fri 1936 toen de Invoer van Verschijnt: Maandag, Woensdag en Vnjdag Prijs bu vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 8 maanden I 1.25 p. poit 1.50 Met verzekering 15 cents meer BOS NB d>. .Wh «a on., .doum.ir.il. opgor.n .oor d« T«n.k.nug, uju Tolgao. d. TMlgmUld. b.p.lmg.o l^.u oog.rmi.u „rxekerd .oor O.dr.g.n, g.»„roorgd door d. NtBUWK HAVBANK t. Schiodmu 2000 ongeschiktheid. 600 overlijden. 300 van band ol voet, 2oo wo °”““l V c x W N VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13768. Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten. 5. w. re. WORDT IR. POPPING BURGE MEESTER VAN DORDRECHT? Naar van meestal welingelichte zijde aan het Handelsblad ter oore komt, is de benoeming van den nieuwen burge meester van Dordrecht zeer binnenkort te verwachten. Als nieuwe functionaris zou de heerfr H. Popping, thans burgemeester van Sliedrecht, ernstig in aanmerking ko men. ru> finttiPlieleider „Tromp” is Maandag te Amsterdam door de Koningin te water De I10tue'Jgelaten Het ooggat waarop he€ schip de helling verlaat. Nog steeds: Buitenbanden vanaf 75 et. Kettingkasten z. m. 75 ct. Jasbeschermers, 4 deelig vanaf 75 ct. Buisbagagedrager vanaf 40 ct. bij J. K. SNOEI - STADHUISSTRAAT 7-9 SCHOONHOVEN Morgen begint de buitengewone Vol kenbondsvergadering. Abessinie zal er niet vertegenwoordigd zijn. Het Volken- bondssecretarlaat heeft namelijk gisteren een noth van den Negus ontvangen, Waarin deze terklaart, dat hij en zijn ministers de overtuiging hebben gekre gen, dat geen resultaat zou kunnen wor den bereikt door hun tegenwoordigheid in de buitengewone Volkenbondsvergade ring, zoodat de negus besloten heeft, zich niet te doen vertegenwoordigen. Wel spreekt hij uit naam van Abessinië aam Egypte, bij de toetreding van dit land tot den Volkenbond en de daaraan verbon den bezegeling van de volkomen inter nationale onafhankelijkheid van Egypte, «ijn hartelijke sympathie met beste wen- •ehen aan dit land uit, aangezien Abes sinië gedurende eeuwen met Egypte nau wer betrekkingen onderhouden heeft dan met eenige ander land. Ten slotte blijft Haile Selassie, niet tegenstaande den verschrikkelijken toe- ctand, waarin Abessinië zich thans be vindt, nog steeds de hoop behouden, dat de Volkenbond eenmaal overeenkomstig het Volkenbondsverdrag de bevrijding ran het Abbessijnsche gebied van de bul- tenlandsche bezetting zal weten te ver krijgen. PRINS BERNHARD IN DE JAAR BEURS. Geïnstalleerd commissaris. Gisterenmiddag is te Utrecht Prins Bemhard in de kamer van den raad van beheer der Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs door den voorzitter daarvan geïnstalleerd als koninklijk commissaris van dit instituut. In een gewone vergadering van den raad van beheer heeft dr. F. H. Fente- ner van Vlissingen een korte begroe- tingsrede gehouden, waarin hij in de eerste plaats dank bracht aan de Ko ningin voor het hernieuwde blijk van haar hooge belangstelling In het Jaar beursinstituut en Prins Bernhard bank te voor de aanvaarding van de hem toe- gedachte taak. De heer Fentener van Vlissingen noemde 1 een gelukkig voor - teeken, dat de aanvang van de werk zaamheden van Z. K. H samenvalt met het oogenblik, waarvan gezegd kan wor den, dat de tweede periode van econo mische inzinking, tijdens het bestaan van de Nederlandsche Jaarbeurs, achter den rug is. Na de installatie overhandigde de voorzitter den Prins insigne van het lidmaatschap van den raad van beheer en onmiddellijk daarop werd een aan- I vang gemaakt met de beraadslagingen. Te 5 30 uur vertrok de Prins weer. Zoowel bij de aankomst als bij ’t ver trek van den Prins, die in zijn bekenden groenen wagen was. juichte het Utrecht- sche publiëk hem hartelijk toe. LINDBERGH HEEFT EEN DERDEN ZOON. Geboorte tot nu toe verzwegen. Llewellijn Morgan, een zwager van me vrouw Lindbergh, heeft medegedeeld, dat de vrouw van den beroemden vlieger op den avond van 13 Mei het leven heeft geschonken aan een zoon. Dit is dus de derde zoon van het echt paar Lindbergh; hun eerste baby, Char les, werd het slachtoffer van ontvoering; de tweede zoon, Jon, werd in Augustus 1932 geboren. De al te groote belangstel ling, welke aan dit kind werd gewijd, was een der redenen, waarom het echt paar Lindbergh zich in December 1935 naar Engeland begaf. Den laatsten tijd vertoefden de Lind berghs in het plaatsje Weald (Kent) en op den avond van den kronlngsdag (12 Mei) hebben zij zich naar een Londen- sche particuliere kliniek begeven, waar den volgenden dag de derde zoon dei Lindberghs werd geboren. De kolonel heeft aan het feit geen ruchtbaarheid gegeven. Enkele intieme Amerikaansche vrienden had hij ervan verwittigd, doch tevens op geheimhou ding aangedrongen dende bepalingen omtrent de Vlag het Koninkrijk der Nederlanden. Art. 1 luidt, dat de vlag van het Ko ninkrijk der Nederlanden is een vlag, be staande uit drie liggende banen, waar van de bovenste rood, de middelste wit en de onderste blauw is. De vlag heeft den vorm van een rechthoek, waarvan de lengte zich ver houdt tot de hoogte als drie tot twee. De drie banen zijn van gelijke breedte. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorzieningen getroffen tot na dere bepaling van de juiste kleuren en omtrent de duurzame vastlegging daar van. Als dit ontwerp wet te geworden, zal het Koninklijk Besluit val) 19 Febr. 1937, dat alleen een voorloopige voorziening ten aanzien van de kleuren van de vlag bevat, komen te vervallen. Advertentiën1-6 elke regel meer f plutei ng hal ven prijs, tentiên worden plaatst in „De Nederlandsche boter nog niet gecontin geerd werd, bedroeg in totaal 1.371 ton ter waarde van ongeveer f 725.000 en was niet meer dan 2 van den geheelen Nederlandschen uitvoer van boter. Indië verbruikt niet zoo belangrijk veel boter; de Europeesche bevolking, welke boter eet, is gering. Het is geen massa-artikel en alleen bestemd voor de beter gesitu eerden. Indie voert naar Australië uit voor een bedrag van circa f 24 millioen (in 1936) en hieronder vormde de thee èen der hoofdproducten met f 8 millioen, waaronder f 2.5 millioen aan boter. De handelsbalans met Australië is derhalve sterk actief en indien Australië derhalve zou overgaan tot het in grootere mate betrekken van Engelsche producten, dan zouden wij er de nadeelen van onder vinden. Indië denkt natuurlijk aan zichzelf, kan het bovendien medewerken- aan het belang van het Moederland, dan zal het zulks niet nalaten. De boterkwestie is voor Indie echter van groot belang. Het kan niet meer doen dan het al heeft ge daan, wil het zijn afzetgebied in het vijfde werelddeel niet verliezen. Handelspolitieke problemen zijn uiterst moeilijk. Slechts de overheid kan daar over beslissen, want deze beschikt over de noodige gegevens. Bovendien kan de overheid het beste de verschillende be langen tegenover elkaar afwegen en in dien het belang van het geheele Indische bedrijfsleven ten opzichte van Australië grooter is dan dat ten opzichte van den Nederlandschen boter, dan zullen de Ne derlandsche boter-kringen genoegen heb ben te nemen met hetgeen zij tot dusver hebben bereikt. Immers langen tijd ging er zoo goed als geen Nederlandsche bo ter naar Indie. Eerst in de laatste jaren is daarin weer een verandering ten goede gekomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1