SCH00NH0VEN5CHE COURANT f !*U HET EERSTE BEDRIJF. Buitenland 79 I J.K. SNOEI nieuws~] Binnenland ACHT BLADZIJDEN» Ho. 7825. MAANDAG 21 JUNI IWX afstand worden onze gezant te De st patentsluiting, beiden LEON BLUM. bul- geen munitie, geen fen, geen wil meer behulp luisterinstrumenten gevolgd. Daar stuk lost NIEUW INCIDENT IN DE SPAANSCHE WATEREN, met con- and schorten, dessins, ellen. bieding Voor Uw betere rijwielen of onderdooien naar btaduuisatr.7-9,Tel.131,Schoonhoven D r ?.c- drie kinderen, nog in Advertentiën1-6 elke regel meer plaatsing halten tentiën TJ plaatst dere werd brun den. Zoo buitengewoon ernstigen aard. Want iederen dag, dat ze langer duurt stroomt het kapitaal uit Frankrijk weg en zal het moeilljker zijn straks het credlet te herstellen. In zekeren zin is de strijd, welke thans te Parijs gevoerd wordt, te vergelijken met dien ir Spanje, zij het ook, dat hij met vreedzamer middelen wordt uitge vochten- - Schoonhoven 1.25; p. ;ering 15 De Belgische minister Van Zeeland is op weg naar Amerika, om te onderzoeken hoe tot verlaging der handelsbelemme- ringen te komen, teneinde het autarki sche streven der naties te kunnen doen verminderen. De heer Van Zeeland heeft tal van onderhandelingen in Europa ge voerd en de heer Frere heeft ongeveer geheel Europa afgereisd om de meenin- gen der leidende staatslieden over dit onderwerp te vernemen. Nu is Van Zee land op weg naar den man, die boven ieder in staat zou kunnen zijn om den rol van bemiddelaar in tal van Europee- sche en wereldkwesties te nemen: Roo sevelt! Roosevelt is een practische idealist. Maar hij heeft, niettegenstaande zijn ruime bevoegdheden, een zeer begrensde macht. Zijn macht wordt door enkele Amerikaansche voorschriften beheerscht en een van deze is.; onthoudt U van alle Europeesche wespennest-aangelegenhe- den, tenzij het directe Amerikaansche belang erbij betrokken is en dan moet dit een levensbelang zijn. Of Roosevelt het initiatief zal nemen voor een economische wereldconferentie, is een groote vraag, want een economi sche conferentie op zichzelf is onmoge lijk. De autarkische gedachte is niet iets, dat men zich aangemeten heeft gelijk een paar schoenen; zij is voortgesproten uit de werkelijkheid en wil men door in ternationaal overleg de autarkie bannen, dan kan men niet op economisch terrein blijven! Dan komen internationale poli tiek, bewapeningsvraagstukken enz. on vermijdelijk In debat. Een economische conferentie beteekent een algemeene we reldconferentie omtrent alle vraagstuk ken, welke de mogendheden of groepen' van mogendheden van elkander schei den. Duitschland zal koloniën eischen. Frankrijk zijn collectieve veiligheid, ver schillende Balkanstaten en Donaurijken teruggave van verloren gebieden, de En- KABINETSCRISIS IN FRANKRIJK. BLUM LIJDT DE NEDERLAAG. Moeilijke dagen voor het land. Frankrijk zit in financieel opzicht leelijk in de knoei. De Volksfrontregee- ring, die tal van oogenschijnlijk mooie maatregelen op sociaal gebied heeft ge troffen, is daarbij erg onvoorzichtig en overhaast te werk gegaan en heeft niet voldoende rekening gehouden met de economische en flnancieele mogelijkhe den. Die politiek moest spaak loopenen dat is dan ook gebeurd. Voor het loo- chthemden, lifting in »n bleu. slreep 1 71(1 ABONNE’8, die zich aan ome administratie QAAA Gulden by levenslange Zuvv ongeschiktheid. HUIS TE NIEUWSTADT INGESTORT. Twee arbeiders door puin gedood Zaterdagochtend waren te Nieuwstadt (bij Sittard) vier arbeiders bezig met de rioleeringswerken en wegverharding aan de Millenerstraat. ZIJ waren voor een huis bezig met het graven van ’n sleuf, die pas een meter diep was, toen plotse ling de voorgevel van de woning geheel instortte. Twee van de vier mannen kon den zich nog tijdig in veiligheid stellen, doch de 34-jarige L. S. en de 48-jarige K. S-, beiden uit Nieuwstadt, werden on der het puin bedolven. Het dak van het hufs bleef hangen aan twee balken. Geneeskundige- en geestelijke hulp waren spoedig aanwezig, doch eerst na een half uur had men de slachtoffers uitgegraven. Een dokter kon bij slechts den dood constateeren. Het feit, dat het dak van het huis aan een tweetal balken is blijven hangen, is het behoud geweest van drie der bewoners, daar de kleinen bed lagen. DE ONTPLOFFING OP DE „JAIME F Vijftig dooden. Zooals men reeds vermoedde, is het aantal slachtoffers van de explosie op het republikeinsche pantserschip „Ja!me Primero” aanmerkelijk hooger dan aan vankelijk bericht werd. Nadat de brand op het schip gebluscht was, zijn nog vele andere lijken van boord gehaald, zoodat het totaal aantal slachtoffers thans 50 bedraagt. MENSCHELIJKER STRIJDME- THODE GEVRAAGD. Beroep van 27 landen op Spanje. De niet-inmengingscommissle is het te Londen eens geworden over den tekst van den oproep, die tot de beide partijen in Spanje gericht zal worden en waarin verzocht wordt, den oorlog op meermen- schelijke wijze te voeren. Blijkens het officieele communiqué zal op de beide partijen in Spanje door de Britsche regeering, uit naam der 27 ver tegenwoordigende landen, een beroep worden gedaan om onmiddellijk de noo- tiige maatregelen te nemen voor de be scherming der burgerbevolking en voor de staking van massale terechtstellingen van personen om politieke redenen. Voorts dringt de commissie erop aan, dat de gijzelaars en krijgsgevangenen in overeenstemming met de beginselen van menschlievendheid worden behandeld, dat het systeem van gijzelaars in de toe komst wordt afgeschaft en dat alle ge- Verschijnt:Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bii vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 •baanden 1.25 p. poet 1.50 Met verzekering 15 cents meer beleeft Frankrijk een crisis van Een slechte gelaatskleur. Witte Purol houdt de huid gezond en verbetert de teint. Doos 30, Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten. gelsche gebieden zullen geen doen van de rijks-voordeelen. Tusschen ai die kwesties door woeke ren andere enorme vraagstukken, zooals de geldkwestie, die zoo goed ais onoplos- baas Is door de geestelijke gesteldheid der volkeren! Dat alles samen, kan worden genoemd: de economische wereldoorlog, die al. ja renlang woedt en die de voortzetting is van den militairen krijg van 1914! Van Zeeland heeft Europa gepolst over de mogelijkheid, dien oorlog stop te zet ten. Europa heeft geantwoord: natuurlijk willen we dat, maar op welke voorwaar- den? In een militairen krijg komt er op een der fronten een uitputting. Men heeft geld, geen grondstof- om voort te zetten en dan wordt de vrede bepaald. Die vrede is voor de verliezende partij een hard lot; de voorwaarden moeten worden aan vaard. De economische oorlog, alhoewel on bloedig, is veel hardnekkiger, vreet nog veel meer in en de weerstand, welke te gen een nederlaag geboden wordt, is de autarkie. Nu is het voor de economen der oudere scholen een teleurstelling, dat deze autarkie een eigen leven heeft, dat een land van eenige beteekenis een groote mate van autarkie kan bereiken, zonder daarvan de nadeelige gevolgen te ondervinden. Vrije handel, vrij interna tionalisme, al die dingen zijn eigenlijk niet noodig voor het levensbestaan der volkeren, de internationale handel in een autarkisch stelsel wordt een clearing van hetgeen men niet zelf kan produceeren en van hetgeen het buitenland uit het betreffende land nóodig heeft. Bovendien is gebleken dat heel wat grondstoffen kunnen worden verkregen langs schei kundigen weg. zonder dat men het bui tenland daarvoor noodig heeft! Het pro ductieproces staat misschien voor een omwenteling! W. BILBAO GEVALLEN. FRANCO S TROEPEN RUKKEN DE STAD BINNEN. De troepen van Franco zijn Zaterdag middag om half twee de stad Bilbao bin nengetrokken. Om 4 uur hebben de radiozenders van Franco, met den roep „Bilbao hoort weer bij Spanje de inneming van de Balti - sche hoofdstad gemeld. In dezelfde uit zending werd generaal Mola herdacht als de man die deze overwinning had voor bereid. Dadelijk lieten de commandanten van de Spaansche plaatsen langs de grens de klokken luiden. Er werd vuurwerk af gestoken en voor den avond werden fees ten georganiseerd. Reeds Vrijdagavond was de stad Bilbao van het zuiden en het zuidwesten volko men ingesloten. Zaterdag bestormden de rechtsche troepen, die op de hoogten ten Zuiden van de stad op den linker oever van de Nervion hadden overnacht, de buitenwijken, waar zich fabrieken en het waterreservoir van Larrasquito bevinden. Tegelijk werd ten Nrd.-Oosten van Bil bao de voorstad Deustö en de universi- teitswijk bezet. Troepen uit de richting van Durango komende voegden zich in Dos Caminos bij de bestormers uit het Zuiden en drongen de stad binnen. Het eerste openbare gebouw dat door Franco’s troepen werd bezet, was het stadhuis. Er werd een noodbrug over de Nervion geslagen, zoodat de rechtschen uit Ooste lijke richting oprukkend direct de stad konden binnendringen. Intusschen valt nog niet met zekerheid te zeggen hoever de bezetting van de stad reeds strekt en er dienen dan ook nadere berichten te worden afgewacht om te kunnen beoordeelen of nog een voortzetting van den strijd in Bilbao's straten valt te verwachten. Maar in laatste instantie zijn het in Frankrijk zoo goed als in Spanje twee levensopvattingen, welke tegen elkaar botsen. Die strijd put het land uit, nu al eenige jaren lang. Het eenmaal zoo rijke Frankrijk verarmt op schrikbarende wijze. Minister Auriol schatte dezer dagen het kapitaal, dat uit Frankrijk gevlucht is, in de laatste twee jaren op 50 a 60 milliard francs. Wel-is-waar is dit niet verloren, kan het wederom naar Frankrijk terugkeeren, maar als de tegenwoordige politieke richting niet gewijzigd wordt, zal dat zeker niet kunnen. Erger nog dan deze vlucht van het eigen kapitaal, welke wijst op een diep geworteld wantrouwen van het eigen volk in de flnancieele politiek, is het verlies aan credlet in het buitenland, dat daar- hand in hand gaat en dat zich de koersdaling der regels f 1.30 0.20; derde prgs. Adver- worden gratis ge in „De Gorcumer”. Dr. Colljn schijnt trouwens ook minister Van Lidth de Jeude het tact nog niet te hebben verbroken. pende Jaar verwacht men een begroo- tingstekort van 9 milliard francs, ter wijl de niet door belastingontvangsten gedekte schatkistuitgaven tot het eind van 1937 op 20 milliard francs geschat worden. In ’t geheel zal men dus de klei nigheid van 30 milliard francs moeten den te vinden. Om weer uit den put te komen, debe- (trootingen weer sluitend te krijgen en het gebruikte krpltaal terug te krijgen, heeft de regeering-Blum een wetsont werp ingediend, waarin zij uitgebreide volmachten vraagt. De flnancieele commissie van den Se- De Kabinetscrisis. DR. COLIJN CONFEREERT NOG. Zaterdag heeft de kabinetsformateur, Dr. H. Colijn, zijn pogingen nog voort gezet. Dien morgen heeft hij weder een langdurig onderhoud gehad met den R.- K. leider, Mr. Goseling. Mr. J. A. N. Patijn, Brussel, heeft voor een uitnoodiging om een portefeuille van Buitenlandsche Zaken te beheeren, bedankt. Ook Ir. J. Blackstone, oud-directeur van Burgerlij ke Openbare Werken in Ned. Indië, voorzitter van den raad van bestuur van de Stichting Nationaal Luchtvaart Laboratorium, die door den formateur gepolst was voor 'n eventueel aanvaar den der portefeuille van Waterstaat, heeft zich niet beleid verklaard tot het te vormen kabinet toe te treden. Blijkbaar heeft Dr. Colijn nog niet af gezien van het vormen van een kabi net op breedere basis. Men leidt dat in politieke kringen o.a. af uit het feit, dat na mr. Goseling, minister De Graeff Zaterdagmorgen wederom een bezoek heeft gebracht aan den formateur. mede om. af spiegelt in Fransche staatspapieren. Groote landsbelangen vragen dus om een spoedige oplossing, maar president Lebrun staat voor een uiterst moeilijk vraagstuk, want met het politieke vraag- is nog niet het flnancieele opge- naat heeft zich met dat ontwerp, dat natuurlijk van-zeer ingrijpende beteeke nis is, niet kunnen vereenigen en een nieuwe tekst voor deze machtigingswet ontworpen. In dit tegen-voorstel werden aan de regeering veel beperkter be voegdheden toegekend, dan die, welke zij vroeg en het was bekend, dat Blum daarmede geen genoegen wilde nemen. Desondanks heeft de Senaat, na een fel debat, waarbij de voorzitter der finan- cieele commissie, Caillaux, haar ont werp verdedigde met een scherpe critiek op het kabinet, dezen gewijzigden tekst aangenomen en nog wel met de zeer groote meerderheid van 238 tegen 52 stemmen. De senaat werd toen verdaagd tot Zondagochtend half tien, en in dien tijd werd nog getracht een accoord te bereiken, doch, zooals reeds viel te vree- zen, is dat niet gelukt. De Senaat hield voet bij stuk. Op het allerlaatste oogenblik had de Kamercommissie voor de Financiën nog een poging tot redding gewaagd door een door den Senaat verworpen amende mentPerier, wederom aan te nemen met 26 tegen 13 stemmen en te trach ten, daarover alsnog een votum van de Kamer uit te lokken. Dit tegenvoorstel uit de Kamer, waar Blum een groote meerderheid achter zich heeft, werd ondersteund door de regee ring, in den Senaat gebracht, doch daar met 198 tegen 96 stemmen verworpen. Regeering treedt af. Daarmede was feitelijk het pleit be slecht en de regeering Blum heeft er dan ook de conclusie uit getrokken, dat zij niet langer kan aanblijven. Onmiddeliijk na afloop van de zitting van den Senaat, begaf Blum, vergezeld van den minister van binnenlandsche zaken Dormoy, zich naar het minister presidium, waar zich spoedig aan de an- ministers bij hen voegden. Daar de ontslagbrief aan president Le- opgesteld en vervolgens aangebo- arresteerde niet-Spaansche ingezetenen die niet aan het tegenwoordige conflict hebben deelgenomen, in vrijheid gesteld worden. Deze beginselen zouden even eens toegepast moeten worden ten aan zien van de burgers op het gebied van een der beide partijen, die sympathisee- ren met de andere partij. De commissie doet verder een beroep op de partijen om zich te onthouden van bombardee- ren van open steden. UITWIJZING VAN ITALIAANSCHE ZENDELINGEN? Antwoord op besluit van Rome, Naar aanleiding van de weigering van de Italiaansche regeering om buiten landsche zendelingen in Abessinië toe te laten, heeft de Britsche regeering thans in overweging genomen, Italiaanse1**1 zen delingen op Britsch gebied of in Brit sche protectoraten uit te wijzen. DUIKBOOT-AANVALLEN OP EEN DUITSCHEN KRUISER. In de Spaansche wateren heeft zich een nieuwe incident voorgedaan, hetwelk herinnert aan dat van de „Deutch- land hoewel het gélukkig niet zoo’n bloedige uitwerking heeft gehad. Zaterdag werd te Berlijn officieel het volgende medegedeeld: „Op den 15en Juni werd in zekere bui tenlandsche kringen het gerucht ver spreid, dat de Dultsche kruiser „Leipzig" getorpedeerd en gezonken zou zijn, commandant van het schip meldde, dat de „Leipzig” noordelijk van Oran, des morgens te 9 25 uur, te 9.26 en te 9.58 door een torpedo werd bedreigd. De loop der projectielen werd met behulp van het schip echten niet getroffen werd, leek ’t voor ’t doen van verdere stappen doel matig eerst ’n onderzoek in te stellen naar de geruchten, welke reeds van een torpedeepjng spraken, ofschoon van Duit sche zijde over 't voorval gezwegen was 't Vermoeden, dat onstaan was uit de overeenstemming dezer geruchten met de mededeellng van den commandant, werd versterkt door een nieuw voorval op 18 Juni. Op dezen dag namelijk werd op de „Leipzig" duidelijk waargenomen, dat voor den vierden keer een duikbootaanval op het schip werd gedaan. Verscheidene personen hebben de torpedobaan gezien en door het luistertoestel kon men waar nemen, hoe een der torpedo's langs den boeg ging. Ook deze vierde aanval mis lukte dus. Het zal de taak der vier mogendheden zijn, thans de maatregelen te nemen, welke noodig zijn en in overeenstemming met de gesloten overeenkomsten zijn. De Duitsche regeering is in ieder ge val niet bereid, zoolang werkeloos toe te zien bij de pogingen der Spaansch-bols jewistische duikboot-piraten, tot tenslot te wellicht een treffer gelost wordt. De ambassadeur von Ribbentrob heeft vanmorgen de vertegenwoordigers der drie andere met de controle ter zee be laste mogendheden te Londen met na druk van het gebeurde op de hoogtege steld. Rijkskanseller Hitler is vannacht te 12 uur per vliegtuig van Godesberg aan den Rijn naar Berlijn teruggekeerd.” Besprekingen te Londen. Tot zoover het officieele bericht van Berlijn. Inderdaad zijn op verzoek van den Duitschen ambassadeur de vertegenwoor- digers der vier mogendheden, die deel- i nemen aan de controle in de Spaansche wateren Zaterdagmiddag om^jt uur op het Londepsche departement van bul- i tenlandsche zaken bijeengekomen. De besprekingen tusschen minister Eden en de ambassadeurs van Frankrijk, Duitschland en Italië duurdq# aAdejJaatf J »e JAARGANG» NIEUWSBLAD VOOR ZU1 tttiOLLAND EN UTRECHT Telet. 20. Tel.-Adrw: VaunootenS. I W. N. VAN NOPTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Poatrekening 13763 toot da aanekeriag. «o» Tuigen, da Ttalgaatalda Bepalingen »gan ongeraden rer<ekerd roor Bedragen, gowearBorgd door de NIKUWK HAVBANK la Schiedam Tan 600 ÜUld’°, h* qnn Gulden Bl) rerliae OAA Gulden bij rerliee g/ïn Gulden bij rerlma zrn Gulden bv rerliae eau Da venekerde moet in he< UVV over.ijden. JUU ran hand oi roet, 4UU ran een ong. 1UU duim. OU ,cn .„deren ,lng„. bwj, gjn uur. Heden zal het onderhoud worden voortgezet. De ambassadeurs én Eden zullen overleg plegen met hun regeerin- gen. De besprekingen zullen ten doel hebben de getuigenissen na te gaan, die de Duitsche beweringen staven en de te nemen maatregelen vast te stellen. Naar men zeker meent te weten, zal Duitschland geen tegenmaatregelen ver langen, maar zal het waarborgen eischen tegen een herhaling van de bovenge noemde aanvallen. De vraag is nu maar, of men er te Londen in zal slagen, Berlijn tevreden te stellen. Stellig zal men van Duitsche zijde niet met halve concessies genoegen nemen. Dat blijkt ook uit het feit, dat intusschen in redevoeringen en in de bladen met toenemenden nadruk wordt aangedrongen op een afdoende actie te gen de Spaansche regeering, van welke wordt gewag gemaakt als van „een bende zeeroovers”. De „Völklsche Beobachter”, het rrffl- cieele orgaan der nationaal-socialistl- sche partij, elscht In een hoofdartikel van de controle-mogendheden, dat zij thans zullen Ingrijpen. „Hier begaat een georganiseerde, door Moskou betaalde zeerooversbende haar misdaden", aldus het blad. „De strijd tegen de zeerooverij Is reeds sedert onheuglijke tijden de taak van alle beschaafde volkeren ge weest. Onderhandelingen met piraten hebben nog nooit tot de gewenschte re sultaten geleid. Slechts hun absolute vernietiging heeft door alle tijden heen practische resultaten opgeleverd.” y,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1