NOMIE. ECO EN Schoonhoven Gemengd nieuws Buitenland WOENSDAG 30 JUM 1937 ACHT BLADZIJDEN. We JAARGANG. met echt K. CHAUTEMPS. bU ning en de kwaardige natuurlijk tevens uit, dat de franc wel weer een veertje' zou moeten laten. Ke rnen 1.25; tering regels f 1.80 0.20derde prijs. Ad ver- -"‘•Is ge- i Gorcumer”. atticieel ge- de heer E. achter hen» Bio. 78*9. NIEUWSBLAD VOOR ZUIDtiOLLAND EN UTRECHT j SCH00NH0VEN5CHE COURANT f J Telef. 20. Tel-Adre,: Vanooolra S. I W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Po,u,k«n,Dt 13763. L de schoorsteenen, reden treinen, schepen, de landmam ploegde en in de FRANKRIJK'S FINANCIEELE MAATREGELEN. CHAUTEMPS KRIJGT STEUN IN DE KAMER. Beurssluiting en moratorium. Chautemps, de nieuwe Fransche mi nister-president, heeft de Kamer achter zich weten te krijgen. Gedeeltelijk is hem dat gelukt, ondanks de groote moeilijk heden, waaronder zijn regeering zich aan de volksvertegenwoordiging presenteerde, maar voor een groot deel juist dank zij die nijpende toestand, die het den pre mier mogelijk maakte de politieke kwes ties op de achtergrond te schuiven en alles ondergeschikt te maken aan de red ding van de franc, een handige manoeu vre, waar de Kamer hem wel in meer derheid moest volgen. MOTIE VAN VERTROUWEN. Aldus de regeeringiverklaring. In te genstelling tot de gewoonte volgde daar op deze keer geen breedvoerig politiek debat, want Chautemps had alle inter pellaties over de algemeene politiek der regeering geweigerd éii haar lot verbon- Tot zoover gaat het verhaal, dat hier, waar men zooveel verstandiger is, onge looflijk voorkomt, maar dat toch jjebeurd is. Alle landen zijn gereed om aan de ver nieling te gaan deelnemen in de stellige verwachting dat daaruit het goede zal voortkomen. Het dringt steeds nog meer en meer door dat J. K. SNOEI, STADHUISSTRAAT 7-9 SCHOONHOVEN TELEFOON 131 het goedkoopste adres is voor Uw RU wielen en Onderdeelen, vooral in de betere soorten I Verschijnt: Maandag, Woensdag en Vrijdag- Prijs bi.i vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 •iiaanden 1.25; p. post 1.50 Met verzekering 15 cents meer De regeering was begonnen met een in grijpende maatregel, waarvan intukschen de noodzakelijkheid een sprekend bewijs was vóór de misère, waarin Frankrijk on der het bewind van de regeering Blum was geraakt. Die maatregel bestond in een' sluiting van de effecten- en goede renbeurzen tijdens het Kamerdebat en een moratorium voor alle beta'lingen in goud en buitenlandsche deviezen. Op deze wijze wilde de regeering de munt nog zooveel mogelijk beschermen tegen spe culatie tijdens de debatten, rpaaï er bleek Er was eens een land dat heette Eco. De bewoners van dien staat verkeerden in uiterst moeilijke omstandigheden, om dat er een crisis heerschte, zooals men nog niet had gekend, De handel kwijn de, de industrie lag bijna stil, de land bouw verarmde, het aantal werkloozen was verbijsterend groot en bleet nog toe nemen, de belastingen waren drukkend en de crisismaatregelen, welke de regee ring had uitgeschreven, verbitterden velen. De regeering zocht radeloos naar hulp, het volk zocht mee, maar niemand, die uitkomst vond. Toen kwam er een knap pe kop, die aldus sprak: De crisis is ontstaan, omdat de menschen te weinig koopen en zij koopen te weinig, omdat zij geen geld hebben. Laat nu de regeering maar van alles koopen, zoodat de ver stopping wordt weggenomen; De nijver heid kan dan weer arbeiden, de handel in actie komen, de landbouw weer bloei en. Alles wat- de regeering koopt gooien we in zee en dan kan opnieuw van al les worden gekocht. Men was vol verrukking over dat voor stel en toog aan het werk. Overal rook ten de schoorsteenen, reden treinen, voeren maaide en alle producten werden schepen geladen, die mijlen ver uit kust hun ladingen overboord zetten. Dat zag het naburige Nomle, waar ook een crisis het land teisterde, even erg als bij Eco en in Nomie werd h?t stelsel van Eco besproken met de bedoeling het ook in Nomie in te voeren. Er was echter in Nomie een nog knapper kop dan in Eco en hij sprak aldus: We moeten dat Ecosche systeem niet zoo maar overne men, maar het verbeteren. We gaan ka nonnen gieten en schepen bouwen, waar mede we nog veel meer kunnen vernie- i VAN ZEELAND IN AMERaKA. Verklaring gepubliceerd. Preaident Roosevelt en de Belgische premier Van Zeeland hebben een ge meenschappelijke .verklaring gepubli ceerd, volgens welke de Vereenigde Sta ten bereid zijn, mede te werken aan het doel de internationale handel te doen opleven, de monetaire problemen op te lossen en de bewapeningen te beperken. Van Zeeland heeft met minister Hud de besprekingen voortgezet, die verleden week zijn begonnen met betrekking vot de mogelijkheden om een verbetering te brengen in de economische situatie door samenwerking van alle landen. Na af loop verklaarde Huil, dat hij met Van Zeeland in groote lijnen de economische verhoudingen had bestudeerd. Van Zeeland heeft npg met den mi nister van financiën. Morgenthau, even als met Roosevelt, gesproken. den aan dat van het wetsontwerp in zake de financieele volmachten. De motie van vertrouwen die de regeering ter ver vanging voorloopig van het geheele politieke debat aanbood, had tot uitslag, dat de Kamer zich met 393—142 .stem men aan haar zijde plaatste. Daaruit bleke dat ongeveer 30 leden van het Cen trum zich bij de meerderheid van het Volksfront had gevoegd. Het rechtsche Centrum onthield zich van stemming. Zoo kon Chautemps met HET VOLMACBTEN-ONTWERP voo rden dag komen, waarvan de hoofd inhoud is, dat het gouvernement tot 31 Augustus is gemachtigd bij decreet alle maatregelen te nemen, strekkende tot een onderdrukking der aanvallen tegen het staatscrediet, de strijd tegen de specula tie, het economisch herstel, de controle van het preispeil, "het evenwicht der be groeting en van de schatkist, alsmede tot de verdediging van de goudvoorraad der Banque de France zonder de instelling eener diviezen-controle. Dit volmachtenontwerp vertoont vrij ▼eel overeenkomst met dat hetwelk door het gouvernement-Blum was ingediend. Alleen werd in dit laatste de nadruk meer geleg dop de strijd tegen de spe culatie. Minister Bonnet heeft dit ontwerp voor de financieele Kamercommissie verdedigd en bij zijn toelichting aangekondlgd, welke maatregelen de regeering denkt te nemen om de moeilijkheden te boven te komen. Hét zijn: le. E enverhooging met tien milliard van de grens voor de voorschotten van de Banque de France aan den staat. 2e. Een aanvulling van het begrootings tekort door herziening van de rechten en belastingen. „3, 3e. De minimum-gréns voor de franc, vastgesteld bij de monetaire wet, vervalt. In de Kamer zijn de financieele voor stellen zonder veel geestdrift ontvangen, zonder anderzijds op groote tegenstand te stuiten en tenslotte werd het ontwerp met 380328 stemmen aangenomen. Met spanning wacht Frankrijk nu den loop der dingen af, want er is zeer veel gelegen aan een spoedige oplossing van het monetaire vraagstuk. Met zekerheid kan wel worden gezegd, dat de franc op de internationale markt tot beneden de tegenwoordige waarde zal dalen, wat tenslotte weinig verschil uit maakt met een officleele devaluatie. DE VERJAARDAG VAN PRINS BERNHARD. Ondanks de donkere luchten en een regenbuitje in de vVoege morgen van de verjaardag van den Prins der Nederlan den, deden tal van stadgenooten dien dag uit hun huizen de vlaggen wapperen, welke tezamen met die aan de openbare gebouwen, de stad een vroolijk aarizien gaven. Van elf tot twaalf uur liet de beiaaix dier, de heer A. C. Lensen, op het caril lon van het stadhui* vaderlandsche lie deren hoore.i. De schooljeugd, die des middags vrij1 had, hielp een handje om wat feeststemming in de stad te brengen en 's avonds droeg de Oranjégarde daar toe bij door een korte rondgang, vooraf gaande aan haar medewerking bij den feestavond, dien de Oranjevereenlging ha dgeorganiseerd in de Nutszaal. Jam mer was, dat die bijeenkomst samenviel met het concert der R.K. muziekvereeni- ging T.O.A.G.EJN.O., die weliswaar nog een vit) talrijk gehoor had, maar wier welgeslaagde en goed verzorgde uitvoe ring onder leiding van den heer B. A. Hoon ook de belangstelling van de ove* rigen had verdiend. ORANJE BOVEN. De aardig versierde Nutszaal was gis* terenavond van achter tot voor bezet met een zeer opgewekte menigte, geko men om den eersten verjaardag te vie-1 ren van prins Bernhard in zijn nieuwe vaderland. De avond werd begonnen en besloten met het zingen van, het le en 5e couplet van het Wiinelmus en daartusschen in hebben de bezoekers ook nog herhaalde lijk gelegenheid gekregen door zang uiting te geven aan hun liefde voor het Oranjehuis. Dat zingen werd dikwijls uitgelokt of vergemakkelijkt door het onvermoeide en toegewijde orkest onder leiding van den heer P. Versluis, dat zich den geheelen avond zeer verdienstelijk gemaakt heeft. De voorzitter, de heer J. Seton, openda de bijeenkomst met een korte toespraak en direct daarna ging het scherm op en zag men het welkomsttableau, voorge steld door leden van de Oranje-Garde. Ijet tableau symboliseerde de trouw aan da Nederlandsche vlag. Na een orkestnummer zong het kin derkoor onder leiding van den heer H. C. de Goey eenige liederen, waarbij bleek dat deze jonge dilettanten beschikken over goed stemmenmateriaal en dat dit met zorg gevormd wordt. De burgemeester, de heer A. M. Nieu wenhulsen, kwam nu aan het woord en begon met een kort overzicht, over het werk der vereeniging, dat natuurlijk steeds aan crihek bloot stond. De rede van den voorzitter, den heer Seton, gaf blijk van veel enthousiasme en spr. spoorde de Schoonhovenaren aan om den heer Seton te steunen, zoodat Oran je Boven haar werk kon voortzetten. De burgemeester herinnerde er dan aan dat verleden jaar prins Bernhard Nederlan der geworden was en ons geheele, anders zoo koels folk, voor hem in vuur en vlaa A.BONNE’S, die »ich onxe sdministraüe opgeven voor veriekering, xtja volgen» de vulgedtelde bepalingen tegen ongevallen verseMrd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBA.NK te Schiedam, va« rj/lSA/k Gulden bij levenslange Gulden bij Q/lfk ®ulden bij verlie» 1AA veriiea AA Gulden by verlies van De verzekerde moet in-het 4VUV ongeschiktheid. VVV overlijden. JvU v»n hand ot voet, £VU van een oog. 1 VU van een duim. OU een anderen vinger. bezit z.jn van een polis van berichtgeving daarover, met die van 1 Nachrichtenbüro", allen, over den. priesters bij zijn, is gebleken, dat het afkoelen van de hoogovens en het be drijf werd stopgezet. De explosie heeft klaarblijkelijk dynamiet plaats gehad. Tweehonderd man staatstroepen doorzoeken alle auto’s die Johnstown binnenkomen. Men vreest dat de fabriek twee weken lang niet zal kunnen werken. Er werden auto's met reparateurs naar de plaats van ontplof fing gezonden. Rondom de fabriek heerscht een gespan nen atmosfeer. De stakers zijn veront waardigd over de werkhervattingen. De bemiddelingscommissie te Washing ton bereidt haar rapport voor aan den minister van Arbeid over de algeheel® mislukking van haar taak. Interventie van den president wordt thans het eënl- ge middel geacht om de staking bij te leggen. r DE REGEERINGSVERKLARING. De regeeringsverklaring van het nieu we kabinet is gistermiddag in de Kamer door Chautemps en in den Senaat door Blum voorgelezen. Er wordt in gezegd: „De regeeringscrisis die de omstandig heden zeker delicaat maakten, heeft men snel kunnen oplossen in een kalihte, die getuigt van het verstand van het Fran sche volk en van de politieke .rijpheid onzer democratie. De regeering zal al haar energie wij den aan de vrede en de sociale vooruit gang en een buitenlandsche pol.tiek handhaven, die er hartstochtelijk naar streeft, de vrede te zoeken met ■alle vol ken. Wij zullen trouw blijven aan de bijzon dere vriendschappen van Frankrijk en aan de Volkenbond en trachten, onop houdelijk het terrein van internationale samenwerking te< verbreeden”. In 1 klaring wordt o.a. gezegd: '„De dringendste plicht en de bestaans redenen van onze regeering is, zonder verwijl energieke maatregelen te nemen, strekkende tot het onderdrukken van de onduldbare misbruiken der speculatie en tot redding van de goudreserves van Frankrijk, voorts tot dekking van de be hoeften der schatkist, tót streven naar evenwicht der. begrooting, tot controle over de prijzen en tot het doen opleven van de nationale economie. Het is derhalve plicht der regeering bij het parlement'* een uitgebreid totaalplan in te dteneni dat in staat is een duur zaam herstel van den financieelenen economischen toestand te verzekeren en het onmisbare vertrouwen van het land in zichzelve en zijn toekomst te verster ken. Met dit doel zal de minister van fi nanciën bij het bureau van de Kamer ontwerpen indienen, waarbij aan de re geering de noodige volmachten verstrekt worden om op ,te treden met al de snel heid en beslistheid, die het openbare be lang eischt. Aan deze ontwerpen, die door de beide Kamers onverwijld moeten worden behandeld, zal het kabinet heel haar politieke verantwoordelijkheid ver binden”. A d verten ti ën1-6 elke regel meer f plaatsing halven j tentiën worden gratis plaatst in „De Conrad von Preysing, een briei aan Hit- - Ier gericht, waann hij protesteert tegen de wijze, waarop de zeaelijkheidsproces- sen tegen katholieke geestelijken en or debroeders behandeld en voor propagan- distische doeleinden gebruikt worden. De nationaal-^oriahstische pers, aldus het schrijven, spreekt voortdurend over een systeem van zedelijk verval in de katholieke kerk. De bisschoppen öntken- nen piet, dat in enkele orden vah leeke- broeders een groot aantal leden zich aan zedelijke delicten heeft schuldig gemaakt. De wijze van berichtgeving daarover, met name die van het officeele „Deutsche wekt den schijn alsof leekebroeders zoowel als priesters,. één kam geschoren kunnen wor- In verschillende gevallen, waar de zededelicten betrokken bJ-t dezen overtuigde nationaaksocialisten waren, die niet al leen met de kerkelijke overheid op ge spannen voet stonden, doch tegen wien de kerkelijke overheid dikwijls gewaar schuwd heeft, wanneer zij door de party I met een functie of een opdracht werden bekleed. De zedelijkheidsprocessen worden door de nationaal-socialistische beweging be nut om reeds ten uitvoer gelegde antl- kerkelijke maatregelen te rechtvaardi gen. Deze propaganda doet antl-kerke- lijke en anU-chirstelijke instincten bij LIJK VAN KASSIER AANGESPOELD. Onregelmatigheden in de boeken Maandag is aan het strand te Kijkduin het lijk aangespoeld van den'eersten kassier van het bureau van den gemeen- te-ontvanger te Rotterdam. Een onder zoek heeft uitgewezen, dat de man in zijn dienst verschillende manipulaties heeft gepleegd ten opzichte van boekin gen eh verantwoordingen. Éet gaat niet om handelingen^ waardoor de gemeente voor groote bedragen is benadeeld. Er was zelfs wel eens e enhooger bedrag ge boekt, dan betaald was, zoodat men meent te mogen aannemen, dat niet de ze onregelmatigheden den man In den dood gedreven hebben. MASSA-VERGIFTIGING VOOR KOMEN. Luguber werk van inbrekers. Inbrekers hebben bij een bezoek aan een café te Whitley Bay (Eng.) groote hoeveelheden van het zeer gevaarlijke vergif kalium oxalaat, in de reservoirs van drie ijsmachines gestort. De hoe veelheid was voldoende om hónderden menschen te dooden. Vlekken op 't me taal van de machines leidden tot de ont dekking van de misdaad. Overigens had den de daders in het geheele huis niets aangeraakt. De eigenaar van de zaak, een Italiaan, deelde mede, dat hij dage lijks 6000 a 7000 klanten van ijs vóórziet. Een geweldige ramp is dus tijdig voor-' komen. Ook in een ander café is inge broken, maar men vermoedt, dat de in dringers daar door een hond op de vlucht zijn gejaagd, vóór zij de Ijsma chine konden bereiden. ONTPLOFFING BIJ DE BETHLEHEM STEEL. Fabriek stilgelegd. Dinsdag heeft te Bethlehem Steel zijn bedrijf in de Cambria-fabriek te Johns town, waar 15.000 man werken, moeten stilleggen, als, gevolg van twee hevige ex plosies, waardoor dè watertoevoer werd afgesneden. Deze ontploffingen worden toegeschreven aan sabotage. Twee groo te buizen van een meter doorsnee wer den vernield. De waterdruk daalde tot nul. Onmlddeilljk werd overgegaan tot IaET OP! LET OP! Zelfs I onzer concurrenten liet destijds een RUwiel bij ons koopen voor f 17.50, hetgeen nu verhuurd wordt. Dus voor be trouwbare Rijwielen en speci ale lage prijzen naar de Rijwielkanipioen -- --- LopiRerNtraat 7 - Schoon heven het vervolg van de regeeringsver- --- wnrrtt n« DE ZEDENPROCESSEN TEGEN DE GEESTELIJKHEID. Bisschoppelijk schrijven aan Hitler In opdracht van het Duitsch episco paat heefc de bisschop van Berlijn, graaf tigen dan Eco nu doet. Het is niet vol doende om allerlei producten in zee te storten, we moeten ook zorgen dat de producten In staat zijn andere voort brengselen te verwoesten of onbruikbaar te maken, want het groote geheim van de voorspoed is om zooveel mogelijk te vernietigen. In Nomie was men opgetogen over die geniale vinding en men volgde den raad van den knappen bol. Met kanonnen werden huizen en kerken in puin schoten, op de schepen plaatste kanonnen, welke in staat waren andere schepen tot zinken, te brengen; vliegma chines deden vernielende bommen neer vallen, duizenden menschen kWamen om bij die uitbarstingen, de steden werden verwoest of uitgebrand en op die wijze slaagde Nomie er in, nog veel grooter vernietigingen te bereiken dan Eco. Toen de andere landen deze veel be lovende bedrijven vernamen, werden zij alle afgunstig op de beide staten, welke het zoo goed ging en die zoo'n meester schap hadden bereikt in het vernietigen van met veel moeite en arbeid verkregen producten. Zij gingen alle het voorbeeld van Nomie volgen en besteedden al het geld, dat zij van de burgerij konden los krijgen voor het maken van kanonnen, bommen, vliegmachines en andere ver- nielingswerktuigen om ook te kunnen gaan verwoesten. breede' kringen van het Duitsche volk ontwaken. Breede kringen onder de ar beiders, die,.kóór het nationaal-soclaiis- me aan de;m.acht kwam,'tientallen jaren lang door de janti-christelljke school van het marxisme zijn gegaan, nemen met bevrediging keMhis van del berichten over de processen. Dit uitzaaien van haat te gen het christendom en iii het bijzonder tegen de katholieke kerk werpt reeds vruchten af. Ik vermeld pier de vernie ling van Crucifixen in de 1 Diocesen Frei burg en Tottenburg, den aanslag op kar dinaal Faulhaber, beleedigingen en hand tastelijkheden, waaraan hij bij het ver laten van de kerk te München heeft ‘blootgestaan, de verwoesting van het sacrementsaltaar te Eischstadt, en de bezoedeling van de nieuwe kerk te Wandlitzsee. Wanneer de besmeuring der katholieke kerk voortgaat, zich over heel Duitschland in iedere stad, in ieder dorp, in ieder huis uit te storten, dan zal de schade ontzaglijk zijn. De Bisschop verzoekt Hitler rekening te houden met het wel en wee van het volk en oogenblikkelljk de propagandis tische exploitatie der zedelijkheidspro- cessen stop te zetten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1