ct< "ASPIRIN zen LETNUOP! )uda Buitenland Amelia Earhart spoorloos ver dwenen. GELUKKIGE VREES. gaaa‘n ^7 óokJ“" Lopikerstraat 43 onze Rijwielen en Onderdeelen voor de bekende lage prijzen verkoopen. Tevens Naaimachines en Mondorgels. ACHT BLADZIJDEN. rio. 7831. MAANDAG 5 JULI 1937. 1 JULI M. ▼oor eek nog beurs 1 eis met K ’5, voor ^1 ge- ^1 AMELIA EARHART. staten Be. 6 Co0*«*m>«M het het van De wolken- thans radio-ingenieur erstempelN de prUaen loon hoven tere tandems te huur I kijken iag weg! 9.8B ISO 190 2 00 de streek weg van spoorweg van den den zich van OOFUJK... CH WAARI ei in en huis in zal slagen, de begint Het waar zij op Pi’ staat 2 na- en waar- eiland Uitfluitend verkrijgbaar In bulajesmet oranje-band van 2U labL 76 CU «u oranjc-xakjei van 2 lubt. 10 ct. 38 land ge- gere- it per pond; pond pracht QOO60QITR, «F asu - qouoA POSTKANTOOR i de gehee- chten in te en de vol- oodzakelljk- sn een juis- de interna- Klzame we- Advfi elke plaaSing tentiën plaatst constateert at het her- jen tusschen van dat drie frtentien: 1-6 regel meer f ifcing haven prijs, „•vu worden in’ ,De DE NIET-INMENGING OP LOSSE SCHROEVEN Howland voorbij is gevlogen en schijnlijk ten Noorden van dit in zee is gestort. schande was. Nu ging ’t niet om een paar soldaten levens, maar om een schip en we hebben pas gezien hoe opgewonden Duitschland werd, toen het alleen nog maar vermoed de, dat een torpedo op een van zijn sche pen was afgeschoten. Hier was een schip in den grond geboord, nadat volgens Japansche lezing de Russen op de Ja panners hadden geschoten. Een voorval, zoo ernstig, dat beide partijen er van ontsteld zijn'en daarom elkaar verzeke ren, dat zij ’t niet zoo heel erg vinden. Dat komt voor een deel, omdat de schrik en angst voor een oorlog er bij alle lan den tamelijk diep inzit, maar voor een ander d.eel, omdat noch Rusland, noch Japan op ’t oogenblik gereed zijn voor een krijg. Een oogenblik is er onrust geweest in de wereld over dat gezonken schip, hoe wel toch Japan en Rusland voor andere staten een bedreiging vormen. Japan als gevaarlijk concurrent en Rusland als po litieke stoker en agitator. Toch was er vrees in de andere landen, dat ’t tot een botsing zou komen, omdat het in onze eeuw niet meer aannemelijk is. dat een oorlog beperkt zou kunnen blijven tot twee staten. En de toestand van opwin ding en onrust, waarin de wereld voort durend verkeert, is reeds zoo dreigend, dat een oorlog, hoe ver ook van Europa, tot dolle daden zou voeren. De Engelsche oud-minlster Lloyd Ge orge zet dezer dagen, dat in alle landen veel over oorlog wordt gesproken, maar we ervaren telkens welk een gelukkige vrees overal daarvoor heerscht. H ij geven alleen op 10 Juli in beide zaken Bij aankoop bov kunt U zelf bepak ONTSPANNING IN HET VERRE OOSTEN. AMOER-INCIDENT BIJGELEGD. Russen trekken zich terug. De Japansche gezant te Moskou Sjige- mitsoe heeft medegedeeld, dat het in cident bij de Amoer-eilanden op vreed- «ame wijze is bijgelegd. Na een nieuw onderhoud met den Rus- ■ischen minister van Buitenlandsche Za ken, Lltwinof, dat een half uur duurde, deelde Sjigemitsoe den persvertegen woordigers mede, dat de Sovjet-regeering had toegestemd in een terugtrekken van de patrouillebooten en de troepen van de beide Amoer-eilanden Sennoea eri Bo- lisjlo. Daarmee is het incident bijgelegd. Het accoord werd bereikt, nadat Sjige mitsoe den Russischen Volkscommissa ris de verzekering van zijn regeering had gegeven, dat zich in de nabijheid van de eilanden geen Mandsjoekwosche kanon- neerbooten bevinden. Hoewel dus nu de jongste incidenten geregeld zijn, zal de afbakening van de grens nog langdurige onderhandehngen vereischen. DUITSCHLANDS KOLONIALE EISCHEN. Een mandaat over Togo en Kameroen? Hitler heeft dezer dagen eenige auto riteiten uit het buitenland ontvangen, die ter gelegenheid van het congres der Intern. Kamer van Koophandej te Ber lijn vertoefden. Hij moet hun, naar men den corespondent van het Handelsblad stellig verzekert, hebben verklaard, dat Duitschland zich zou tevreden stallen met mandaten over Kameroen en Togo en, indien het die toegewezen kreeg, ook bereid zou zijn in den Volkenbond terug te keeren. W»‘w. Verschijnt Woensdag en V rijdag. Frijn by vooruitbet.- me snor richoonboven per 3 uaanden 1.25 I P- P°“ Met ▼erxekenng lo cents meer kkiwn? her- dat Frankrijk en Groot-Brittannië al het mogeltjke zullen doen om het huidige stelsel van nièt-inmenging en controle in Spanje te handhaven, doch als de wei gering van Duitschland en Italië het systeem pract’sch onuitvoerbaar zou ma ken. zou Frankrijk de controle aan de Fransch-Spaan-che grens beëindigen en zijn houding ten aanzien van Spanje herzien. De Kamercommissie van bui tenlandsche zaken keurde eenstemmig de verklaring van Delbos goed. Deze week zal vermoedelijk de beslkv- sing brengen over de crisis van de niet- inmenging. FRANKRIJKE FINANCIEELE CRISIS. Prijsverhooging strafbaar. Het Fransche staatsblad publiceert een decreet waarbij iedere verhooging van de vóór 28 Juni bestaande prijzen en tarie ven verboden wordt. Tot gerechtvaardigde prijsverhoo- gingen kan echter toestemming verleend worden. Aan het ministerie van finan ciën zal een centraal comité voor toe zicht op de prijzen worden gevormd. Er zijn straffen gesteld op overtreding van het verbod. GEEN HOTELSLUITING IN FRANKRIJK Een accoord. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben de vertegenwoordigers van de patroons en de arbeiders een accoord onderteekend. hfetwelk een einde maakt aan het conflici^ln Jhet hotel- en café bedrijf te Parijs. In verband met de overeenstemming, die in het hotelbedrijf is bereikt, is een communiqué gepubliceerd, waarin mede- deeling wordt gedaan van de instelling van een commissie, die een onderzoek zal hebben in te stellen naar de arbeids voorwaarden van het personeel en de fi- nancieele positie van het hotelbedrijf. Deze commissie zal voor 1 October ver slag moeten uitbrengen. In een ander communiqué wordt ge zegd: tot 1 November zullen de bepalin gen van het decreet betreffende de ver plichting, den wekelijkschen arbeidstijd over vijf werkdagen te verdeelen, krach tens besluit van de vakvereenigmgs- en werkgevers-organisaties collectief wor den toegepast. In het communiqué wordt bovendien voor bepaalde gevallen het gunste principe van overuren erkend. het land zal met Trans nieuwe Arabische Voor de stichting van deze staten zal de regeering sluiten met vertegen woordl- der Arabieren en van de Zionistl- van Franco kunnen doen overslaan. Hij achtte het plan de doodsteek voor de niet- ln menging. De beslissing over de controle-kwestie is uitgesteld tot de volgende bijeenkomst van de niet-inmengingscommlssie. Delbos, de Fransche minister van bui tenlandsche zaken, heeft In de Kamer commissie aangekondigd, dat Frankrijk zijn houding ten aanzien van den Spaan- schen burgeroorlog eventueel zou zien. Hij legde er den nadruk op. en Groot-Brittannië zullen regels f 1.30 f 0.20derde —ji. :Adver- gratis ge. Gorcumer" B9e JAARGANG. NIEUWSBLAD VOOR ZUIO HOLLAND EN UTRECHT i SCHOONHOVENSCHE COURANT f J Telet, 20. Tel.-Adrea: Vaunooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. 1 opgevea voor de veneicering, xiju volgens de vastgeslelde bepalingen tegen ongevallen verxeterl AAfi tialden by Qnn Qulden blJ ’erliss QAA Gulden bÜ verll«» inn Gulden by verlies VVV overlijden. JuU van band of voet. LUU van een oog. 1VV van een duim. Heel in de verte heeft ’t gerommeld, maar zoo zwak, dat men kan aarzelen of wel oorlogsdreiging geweest is. Dat het ditmaal nog niet tot een oorlog ge komen is tusschen Japan en Rusland, is wel een feit, dat bespreking verdient, want indien we in een meer normalen tijd geleefd hadden, zou het in den grond boren van een Russische kanonneerboot zeer waarschijnlijk aanleiding voor een oorlogsverklaring zijn geweest, terwijl nu, in onzen abnormalen tijd, zich het be moedigend verschijnsel voordoet, dat Ja pan en Rusland om zijn hardst tegen elkaar betuigen, dat de feiten niet ern stig zijn. Blijkbaar is de een voor den ander bevreesd, dat het tot een uit barsting zou kunnen komen. Beide staten weten natuurlijk wel dat het op den duur niet mogelijk zal zijn om een» uitbreken der vijandelijkheden te voorkomen, maar op ’t oogenblik heb ben ze geen van twee daartoe eenige nei ging. Conflicten en conflictjes daar in •t Oosten zijn er al bij massa geweest, geweerschoten tusschen Japanners en Russen in de buurt van Mongolië wor den niet eens meer vermeld, nu en dan komt een kort bericht van gewonden of dooden, maar soldatenlevens hebben, noch in Rusland, noch in Japan, veel waarde en die gebeurtenissen zijn dus niet van emstigen aard. Maar nu was ’t iets anders, nu ging t’ om materiaal, om een schip. Als een soldaat niet terug keert uit den oorlog, strekt hem dat tot •er, hij is dan gevallen: op het veld van eer, maar als hij zou terugkomen, doch zonder geweer, dan zouden zijn chefs hem wel duidelijk maken, hoe groot zijn EEN VLOOT OP ZOEK. VLIEG TUIG WAARSCHIJNLIJK IN ZEE GESTORT. A BON NE’8, die stch aan ome administratie nAAA Gulden by levenslange V ongeschiktheid. bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van, z: rj Gulden by verlies van De veraekerde moet in hel UV een anderen vinger. bent i jn van een poli< lelooze leed, aver de vol der over de ebracht, oorlog nog zal heb- m de maat- gebled van In het bij- bouw, maar jreele waar-' n iedere be- Zwakke seinen. Zondagmiddag half vier heeft men te Honoloeloe nog zwakke radioselnen op gevangen, waarvan men meent, dat zij wellicht nog van den zender van „Het vliegend Laboratorium” afkomstig wa ren. Een uur later ving men ook te San Francisco zwakke seinen op. Enkele ra dio-amateurs op Honoloeloe hebben de seinen eveneens gehoord; zij waren ech ter zoo zwak, dat zij evenmin als de of- ficieele stations in staat geweest zijn ze te ontcijferen. Sindsdien zwijgt miss Earharts zender en de deskundigen zijn van oordeel, dat als het inderdaad haar apparaat geweest is, welks seinen men gehoord heeft, de accumulatoren intus- schen uitgeput moeten zijn. Om het uur seint het radio-station te Honoloeloe: „Waar zijn gij Khaqq? Drijft gij op zee, of hebt gij land kunnen bereiken? Bevindt gtf u ten Noorden ofwel tenZul- 50 ct.1 dag autopedden. De dag voor tandem of autoped len. J. K. SN O tl, Stadhuisitr. 7-9, Schoonhoven, Tei. 131. bische staat en van Akaba en-*Egypte per spoor naar de Joodsche staat. Jaffa zal met den Arabischen staat verbonden worden door den Jaffa—Jeruzalem- corridor, die onder Britsch mandaat zal staan. Er zal een overgangsperiode zijn, go durende welke het land onder centraal Britsche bewind blijven zal en de advi serende raad zal worden uitgebreid met vertegenwoordigers van de Joden en de Arabieren. Gedurende deze perio de zullen Joden in het toekomstige Ara bische gebied en Arabieren in het toe komstige Joodsche gebied geen kunnen verkrijgen. De immigratie durende deze periode -zal nader geld worden. Ter toelichting van een en ander ver klaart de koninklijke commissie dat tlonale aspiraties van de Joodsche Arabische volken onvereenigbaar zijn. De aanspraken der Arabieren houden, geen rekening met het recht der Joden op Palestina en het feit, dat zich daar reeds vierhonderdduizend Joden bevin den. Een radicale oplossing kan alleen worden gevonden, aldus de commissie, in de verdeeling van het land in drie afzonderlijke staten. oorlogsschip „Achilles” hebben opge vangen, volgens het welk deze oorlogs bodem een J OS.-sein van het vliegtuig van Amelia Earhart heeft gehoord. De positie van de „Achilles", die in het Z.- deel van den Stillen Oceaan kruist, werd niet opgegeven, evenmin als die van het vliegtuig. Daarna werd aan een watervliegtuig van de basis te Honoloeloe opdracht ge geven, zich naar het eiland Howland te begeven. Deskundigen zijn van meening, dat Amelia Earhart’s vliegtuig het eiland bekende vliegster Amelia Earhart, die zoo men weet bezig is aan een we reldvlucht, wordt sinds eenige dagen vermist. Zij was op 1 Juni te Miami op Florida opgestegen en had het grootste deel van haar reis voorspoedig afgelegd Op 29 Juni daalde zij op Nieuw-Guinea vanwaar zij voor de etappe over de Stil le Oceaan, de langste en gevaarlijkste étappe, opsteeg. Op de vlucht van Nw:- Guinea naar het Howland-eiland is het vliegtuig vermoedelijk in zee gestort, daar het op dit traject spoorloos ver dwenen is. Voor de vlucht van het Howland-eiland had Amelia Earhart een ervaren piloot geengageerd. Toen de aviatrice Vrijdag voor de laatste étappe opsteeg, had zij reeds 20.000 van de 28.000 mijl afgelegd. De Amerikaansche kustwachtkottcr „Itasca”, die bij How land eiland tusschen Hawai en Fidzji gestationneerd is, is het eerst naar Aemlia Earhart gaan zoeken. Er was van haar een draadloos telegram opge vangen, waarin zij meldde, dat zij nog slechts voor ten half uur vliegen ben zine had en dat er geen land in zicht was. Een radio-ingenieur te Los Angeles zou een radiobericht van het Britsche Deze week vermoedelijk een beslissing. De crisis in de niet-lnmenglngscom- missie schijnt eindelijk gekomen. Du tsch- land en Italië hebben voorgesteid de controle ter'zee voor Spanje af te schaf ten en aan Franco de rechten van oor logvoerende toe te kennen. Het geheeie niet-inmengingssysteem, dat zoo zorgvul dig door Engeland en Frankrijk is opge bouwd sedert Augustus verleden jaar, en dat allerminst heeft geleid tot verkorting van de burgerstrijd, dreigt ineen te stor ten. Het kreeg 23 Juni, toen Duitschland en Italië zich definitief uit het controle stelsel terugtrokken, een doodelijke slag. De vraag was nu, zal het nog gelukken tn de plaats van de zee-controle, zooals deze tot 23 Juni functlonneerde. een an der systeem te stellen of zal de Duitsch- Italiaansche houding er toe leiden, dat tuin alle niet-inmenging een einde komt? Vrijdag hebben de Britsche en Fran sche vertegenwoordigers in de sub-com- missie te Londen, het Duitsch-Italiaan- ■che voorstel van de hand gewezen. De Russische vertegenwoordiger Maishywees er op, dat het voorstel ten doel heeft, om Franco in staat te stellen met zijn bond* genooten een doeltreffende blokkade van het republikeinsche Spanje in te stellen. zou de balans definitief ten Een goede uitrusting. De echtgenoot van de vliegster, Put man, heeft verklaard, dat het vliegtuig was uitgerust met een rubber reddings boot, vuurpijlen en noodrantsoenen. De directie van de fabrieken, waar hel vliegtuig gebouwd is, heeft verklaard, dat het toestel, dank zij waterdichte tanks, voor onbepaalden tijd zou kunnen blijven drijven. Uit Howland wordt gemeld, dat zicht rond het eiland goed is en de zee kalm. De kustwachtstations hebben stoomschip „Roger Taney”, dat een am- phibie-vliegtuig aan boord heeft, Honoloeloe naar Howland gezonden, Naarmate men steeds langer in onze* kerheid bleef omtrent het lot van Ame lia Earhart, werden steeds uitgebreider maatregelen getroffen ter opsporing van het „Vliegende Laboratorium", zooals het vermiste toestel heet, zoodat tenslotte 6 torpedojagers, een slagschip en een vliegtuigmoederschip, welke 2 laatste schepen tezamen 58 vliegtuigen aan boord hadden, aan he*t zoeken wa ren. Ale pogingen zijn totnog toe ech ter vergeefsch geweest. De hoop, dat men er twee luchtreizigers te redden, dan ook meer en meer te slinken, gebied vafr de Stille Oceaan, v.™r het water neergekomen zijn, wordt door haaien onveilig gemaakt. Bovendien zul len zij. zoo zij nog in leven zijn, veel te lijden hebben van de felle stralen der tropenzon in dit bijna steeds looze deel der aarde. BOMAANSLAG OP PREMIER VAN PORTUGAL. Dr. Salazar niet getroffen. Dr. A. de Oliveria Salazar, de premier van Portugal, is ternauwernood ont komen aan een aanslag. Hij zou de mis bij wonen in de parti culiere huiskapel van zijn vriend, dr. Torcato. Toen hij het huis binnentrad, vergezeld van zijn secretaris, werd met een ontzettende slag het trottoir uiteen gerukt, zonder dat echter de beide be zoekers eenig letsel bekwamen. Dr. Salazar hield zich zeer rustig woonde de mis bij, terwijl hij het door dezelfde deur verliet. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat een bom in de rioolbuis onder het trot toir gelegd was. die men door een elec- trische installatie zoo had aangebracht dat de helsche machine zeu ontploffen zoodra de deur van het huis openging. Door de ontploffing ontstond een trech ter van vier meter en de huizen in den omtrek werden zwaar beschadigd. Begrijpelijkerwijs heeft deze aanslag in Portugal diepe Indruk gemaakt. Toen het nieuws bekend werd, vormde een groote menigte voor het huis dr. Torcato. die den premier hartelijk toejuichte. In geheel Portugal blijft het rustig. »ven de f5: 1 dag tandemen. Bij aankoop boven de f 1: 1 mondorgel Kn J JJ De dag voor tandem of autoped VERDEELING VAN PALESTINA. Joodsche en Arabische plus mandaatgebied. Het rapport van de koninKlijka com missie van Palestina, waarvan de „Daily Telegraph” de voornaamste inhoud pu bliceert, komt met een oplossing het Palestina-probieem in die zin, het land verdeeld zal woraen in staten, namelijk een Joodsche staat, een Arabische staat en een gebied, dat on der mandaat van Engeland zal blijven. De Joodsche staat zal boven en bene- den-Galilea omvatten, de valei van Je- zreël, het grootste gedeelte van Beisam en de kustvlakte van Ris-El-Nakura in het Noorden, tot Beer-Tuvis in het Zui den. De noordelijke grens zal de bestaan de grens van Palestina langs de Zuide lijke grens van Libanon, van de Middel- landsche Zee tot Syrië volgen en verder gaan langs de huidige grens van Syrië, langs de Jordaan en het meer van Ga- lilea en de monding van de Jordaan, naar eert punt ten Noorden van de stad Beisam. De Joodsche nederzettingen in Trans- jordanié, o.a. de twee Degamas, Gesjer Naharaim, zullen in de Arabische staat worden opgenomen. Haifa zal tot de Joodsche staat behooren. De Joodsche staat zal 225.000 arabieren bevatten, af gescheiden van de Arabische bevo king van Safed, Acre, Haifa en Tiberius. De ze steden, die deel van de Joodsche staat uitmaken, zullen een tijd onder tijdelijk Britsch mandaat blijven en haar Ara bische bevolking zal niet verplicht zijn om zoolang dit tijdelijk mandaat bestaat het Joodsche staatsburgerschap te aan vaarden. Een n’euw permanent mandaat krijgt Engeland over de steden Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth en over den corridor van Jeruzalem naar Jaffa, d e zal omvatten tusschen Jaffa naar Jeruzalem en van Jeruzalem naar Jaffa. De stad Jaffa zal deel uitmaken van de Ara bische staat. De rest van Jordanië een vormen, onafhankelijke verdragen gers sche organisatie. De Arabische staat krijgt een subsi die van 2.000000 en een bijdrage voor het overbrengen naar Transjordan!? van de Arabkche bevolking, die zich in de Joodsche staat bevindt. De verdragen, welke met de twee staten zullen worden gesloten, zullen bepalin gen bevatten voor het transito van goe deren van Joodsch Haifa naar de Ara-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1