1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT f WOL UIT MELK. EN uda t per Kilo; voor 99 ct. tt. per ons. H Schoonhoven iliteit Buitenland Gemengd nieuws Telegrammen JULi 193) ACHT BLADZIJDEN. No. 7834. MAANDAG 12 JULI 1937. Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten S. W. N. VAN NOPTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN 25. Postrekening 13763 )estellen VEN i Van Britsche •r f2.85 K. •lier»!... ms te huurt n lederen had ver- on- te op (vangt U H f 1.95 I larkt 4 Gouda sgent 4 cf. a 3 cent de kwaliteit n t z ij n I Een stugge, droge huid? Purol maakt soepel en zacht. r in totaal ihtvarkens. d; 603 ma gen f 14— 1 nuchtere f; 14 bok- Handel re« Prijzen: 65—70 ct» Nood- odstr. 9 intent» i. a so ct. T_A VE NU jaarlijksche ka. w, andf TEREN. invoer 418 rijksmerk -23, zware slechts gewor- i volle weersom- aan- wat gym- voor- Dan! Postkantooi »Uf. 2 3 92 o u d o d-Holland- te Gou- i. Aanvoer 56-58 K G. >—3.60, 60- 3. f 3 65— -4.05, klei- 100 stuks, en: f 2 30 ïien f 4.59 fels f 1.30 derde Adver- ge- ler” of liever, op het strand. Het nieuwe record, 24 uur en 3 minu ten, ligt ver boven het oude, dat met 7 uur 21 min. op naam van J. v. d. Meer stond, maar blijft ook nog ver beneden het internationale record, dat 44 uur en 30 minuten noteert. Prlj- eend* lel ma- ’lEZO'EK. Hedenmiddag half vier arriveert hier met een extra boot een gezelschap leden ▼an de Nederlandsche Vereeniging van lichamelijk gebrekkigen, afd. Rotterdam. Tot half zes blijven de reizigers vertoe ven te Schoonhoven, dat wordt aange daan op het jaarlijksche uitstapje der leden dezer afdeeling. Rbetuiging DE GEVAARLIJKE OVERWEG. Jongen doodgereden. APELDOORN, 12 Juli. Gistermiddag wilde de 9-jarige jongen D. W. met zijn 15-jarig zusje, beiden per rijwiel de over weg aan de Lupineweg passeeren. Zij waren van hun rijwiel gestapt, daar uit de richting Apeldoorn een trein nader de. Toen deze was gepasseerd, sprong de jongen op zijn fiets. Op dit oogenblik na derde uit de richting Deventer een trein die het knaapje greep en 20 meter mee sleurde. Het ventje was op slag dood. BOOTTOCHT. Het gezelschap uit Rotterdam, dat gis teren met een extraboot van de Reederij op de Lek Schoonhoven bezocht, trof op zijn reis herwaarts geen bijzonder ge schikt weer voot'een watertochtje en het zag onder de trieste luchten onze stad niet op haar best. Dat alles deed niets af aan de vroolijke stemming waarin het gezelschap verkeerde toen het 89e JAARGANG. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HDLLAND EN UTRECHT J Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763 verzwakt en die der Spaansche Volks- front-regeering versterkt, zoodat er hoop is, dat Duitschland en Italië het ten slotte toch maar liever niet op een mis lukking zullen laten uitloopen. elke regel me» plaatsing halve_ tentiên worden plaatst in „De -15 ct, al- 7 cent pe» irte kersen 10—13 ct, :ersen 69 veiling van echter hebben die mededeeling tigd en minister Steenberghe Donderdag te Arnhem, op het terrein van de kunstzijdefabriek, een nieuwe afdeeling geopend voor de vervaardiging van wol uit melk. In ons nummer van j.l. Woensdag hebben we het een en an der gemeld over die bereiding, zooals dat opgeteekend was uit den mond van den uitvinder, den Italiaan Ferreti. In dat bericht is ook gewezen op de groote beteekenis, die de uitvinding voor ons land met zijn groote veestapel en zijn overvloedige melk, heeft. Het is geen proef meer, want bij de opening van de fabriek waren kleedingstukken uit melk- wol vervaardigd, welke reeds geruimen tijd gedragen waren en die zich uitmun tend daaronder hadden gehouden, min stens zoo goed als de uit schapenwol ge maakte kleederen. De wol wordt gefabriceerd uit de zoo genaamde ondermelk, een afvalproduct, waarmede men op het oogenblik niet goed raad wist en waarvan dagelijks millioenen liters bescifckbaar zijn. Ons lahd kan dus een product gaan leveren, dat door ieder verlangd wordt en dat tot nu toe voor het grootste deel moest Toen Mussolini, na de invoering van tie sancties, verklaarde dat Italië het buitenland niet noodig had en dat men daar te lande in de wolbehoefte zou voorzien door wol uit melk te maken, zal menigeen dat hebben aangezien voor grootspraak, waarvan de Itaiiaan- sche dictator niet afkeerig is. De feiten beves- heeft Tot opperbevelhebber der Japansche strijdkrachten in Noord-China «is gene raal Kat-oeki benoemd, die als zoodanig den sinds langen tijd zwaar ziek zijnden generaal Tasjiro vervangt. Generaal Katsoeki was tot dusver inspecteur-ge neraal voor de militaire opleiding. Hij is reeds per vliegtuig naar Tientsin ver trokken. gezeld door een groote schare gymnas- tiek-enthouslasten, zoodat zonder overt drijving kan worden gezegd dat Schoon* hoven dien dag het brandpunt der be langstelling zal vormen van de ganschs deze heilzame llchaamssport minnende omgeving. Mocht daarenboven die dag worden begunstigd door mooi zomerweer, dan belooft het voor onze gemeente een sportgebeuren te worden, als wellicht nimmer hier gedemonstreerd en, ongetwijfeld voor onze populaire nastiekvereeniglng „DOS.” het naamste is: een ideale propaganda van onschatbare waarde! DE VERDEELING VAN PALESTINA. De eenige oplossing. zijde worden pogingen gedaan om het verdeellngsplan van Pa- lestina goed te praten, ondanks de vrij wel vernietigende critiek, waarmede Jo den zoowel als Arabieren pogen dit merk waardige plan te torpedeeren. Graaf Peel, de voorzitter van de koninklijke commissie, die het plan opstelde, heeft in een radio-rede tot de Arabieren en Joden een oproep gericht om het plan in welwillende overweging te nemen. HIJ wees er op, dat de verdeeling van het land in aparte Joodsche en Arabische staten, met een corridor onder Britsch mandaat, door alle commissieleden was goedgekeurd, dat het noodzakelijk was het mandaat te herzien en dat ,een nieuw bewind moest opgebóuwd worden. Aan beide zijden moeten offers gebracht wor den, aldus lord Peel. Wij zijn er van over tulgd, dat de huidige toestand in een ramp zou eindigen. Blijkbaar zet Engeland er alles op. zijn zin door te drijven. Het rapport over de verdeeling en de goedkeuring van de re geering zijn reeds naar Genève doorge zonden. waar de eindbeslissing zal val len. Gezien de overwegende positie van Engeland, lijkt het weinig waarschijnlijk dat daar groote bezwaren tegen ’t plan «opgeworpen worden. I DE „ZUIVERING” IN HET VERRE OOSTEN. In één week 176 slachtoffers. De „Moming Post” constateert, dat volgens offlcieele cijfers de „zuiverings actie” der Sovjets in het Verre Oosten in één week aan niet minder dan 176 men- schen het leven heeft gekost. De actie strekte zich ook uit tot het commando van het roode leger in het Verre Oosten. GEVONDEN. Aan het Bureau van Politie zijn In lichtingen te bekomen betreffende derstaande gevonden voorwerpen: Een rozenkrans, een bagagedrager. Advertentiën1-6 reg< eer f 0.20 ro ren prijs. -1J- grsti Gore um< Verschijnt:Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling- voor Schoonhoven per 8 naanden 1.25p. poet f 1.50 Met venekenng 15 cents meer HET ÏIST6ELOOPEH CONTROLE- PLAN. NEDERLANDSCH VOORSTEL AAN GENOMEN. Engeland bemiddelaar. De niet-inmengingscommissie heeft rich In haar vergadering van Vrijdag accoord verklaard met een voorstel van den vertegenwoordiger van Nederland, den gezant te Londen, jhr. de Marees v. Swinderen, om de taak, een oplossing te zoeken uit de moeilijkheden in de con- trolekwestie, toe te vertrouwen aan Lord Plymouth, den voorzitter der commissie. Men vraagt dus Engeland de rol van bemiddelaar te willen spelen in ’t vraag stuk om alsnog een accoord te bereiken. Officieel wordt medegedeeld, dat de Brit sche regeering de haar toevertrouwde taak hepft aanvaard. FRANKRIJK» HEFT DE CON TROLE OP. Inmiddels had de Fransche ambassa deur, Corbin, verklaard, dat zijn regee ring de internationale waarnemers aan de grens in de Pyreneeën in hun functie zou schorsen, tenzij het evenwicht werd hersteld door de aanvulling van het hi aat in de controle ter zee en door de Britsche waarnemers aan de Portugee- sche grens hun functies te doen hervat ten. Dit dreigement heeft Frankrijk nu uit gevoerd. want Zaterdagmorgen werd te Parijs officieel medegedeeld, dat de Transche regeering Maandag 12 Juli aan de niet-inmengingscommissie te Londen «ou mededeelen, dat de internationale controle aan de Fransch-Spaansche grens met ingang van Dinsdag 13 dezer wordt opgeheven. Het is wel zoo goed .als zeker, dat over Milt besluit van Parijs de niet-inmengings commissie morgen of Woensdag zal bij eenkomen. Aan de Duitsche, Italiaan- sche en Portugeesche regeeringen zal door hun Londensche vertegenwoordi gers in de commissie worden meegedeeld idat zij hebben te kiezen tusschen twee mogelijkheden. Ie. een stelsel van controle van, de Bpaansche grenzen, in den geest van het Fransch-Brltsche voorstel (overneming van de Duitsche en Italiaansche controle- trajecten door Engeland en Frankrijk <net neutrale waamemersb). 2o. hervatting van hun deelneming aan tiet controlestelsel. Wenschen de genoemde landen daar op niet in te gaan, dan zal de Fransche grens weder zonder controle komen. Daardoor wordt de positie van Franco DE OPSTAND IN WAZIRISTAN. Bijna 900 dooden. Blijkens berichten uit betrouwbare bron in Britsch-Indie, is er goede hoop, dat de ongeregeldheden in Waziristan spoedig tot het verleden zullen behoo- ren, al is de mogelijkheid niet uitgeslo ten, dat zich van tijd tot tijd nog klei nere botsingen zullen voordoen. De verliezen van de Britsch-Indische troepen bedragen 163 gesneuvelden en 450 gewonden. Aan de zijde der opstan delingen zijn deze cijfers 720 gesneuvel- deix, 650 zwaargewonden en een onbe kend aantal lichtgewonden. De strafex peditie tegen de stammen in Waziristan heeft de Britsch-Indische regeering tot dusver lederen dag 7500 pond sterling gekost. NEDERLANDSCH RECORD ZWEEF VLIEGEN VERBETERD. Een etmaal in de lucht. Zaterdagmiddag, toen de standigheden zich gunstig lieten zien, is de bekende zweefvlieger Hoekstra, met zijn Grunau Baby opge stegen om een aanval te doen op het Nederlandsch record zweefvliegen. Ge sleept door een sportvliegtuig, steeg hij van het vliegveld Ypenburg op en om 1 uur 39 liet hij de kabel los. En toen begon het gezweef, heen en weer van Scheveningen naar Katwijk; zwevende at de vlieger zijn broodjes met kaas, zijn chocoladereepen, zwevende dronk hij zijn koffie uit een thermos- flesch, zwevende bracht hij ook de nacht door, terwijl zijn vrienden op het strand vuren ontstaken om een eventueele lan ding te vergemakkelijken. Zoo brak de Zondagmorgen aan en nog steeds zweefde de Grunau Baby bo ven de duinen, verscheen zelfs boven Zandvoort, wat terstond veel belangstel ling trok. Het werd elf uur. twaalf uur, één uur. Toen vond de nieuwe recordhouder het welletjes en zette hij het vliegtuigje ten Noorden van Scheveningen aan de grond SCHOOLREISJE O. L. SCHOOL. De hoogste klassen der openbare la gere school hebben onder leiding van het personeel en eenige vrienden der school Vrijdag het jaarlijksch reisje gemaakt. We ontvingen omtrent die heerlijke dag van een der leerlingen. Guus Nolst Trenlté, eèn verslag, dat we hier onver anderd laten volgen: t Na gezongen te hebben vertrokken we om zeven uur uit Schoonhoven, luid juichend. Wij reden langs de Lek naar Vreeswijk en toerden de brug een keer over. Wij gingen verder langs de Lek naar Wijk-bij-Duurstede. Vandaar reden we langs Doom, waar we de woning van ex-kelzer Wilhelm zagen. We gingen naar Amerongen en toen naar Renen, waar we langs Ouwehands Dierenpark 1 kwamen. We reden door naar Wagenin- gen en hebben daar de Landbouw-Hoo- geschool gezien. Langs de prachtige Velu- wezoom reden we naar Renkum en Oos- terbeek. In Oosterbeek gingen we naar een speeltuin, de Westerbouwing. We hebben daar heel prettig gespeeld en li monade gedronken. We klommen weer in de bussen en reden naar Arnhem, waar we zeer veel gezien hebben. We gingen daar eerst langs Sonsbeek (waar het prachtig was) naar het Aquarium van de Nederlandsche Heidemaatschap pij. Wat we daar gezien hebben is zoo mooi, dat ik dat niet kan vertellen, ’t Leek wel of we van de werkelijkheid In een sprookje kwanten. In heele groote glazen bakken zag je de prachtigste vls- schen. Dit vind ik een van de mooiste dingen van de reis. Daarna gingen we naar Burgers Dierenpark, waar het ook heel mooi was Wij begonnen al een beetje honger te krijgen dus gingen we naar een hotel, de Schelmsche Brug. We hebben daar gegeten en gespeeld. We vertrokken uit Arnhem, en gingen over Hoenderloo naar Apeldoorn. We zijn door het dorp gereden en toen naar de Ju- llanatoren gegaan, 't Was daar gewel dig amusant. We zijn daar in de dwaaltuin geweest en in de grot, waar we het gezin van Teunis Heetmeljer za gen. We hebben Roodkapje, de wolf en de grootmoeder gezien en hebben in de motorbootjes gezeten. Dit was wel een van de leukste dingen. We zagen een pa nopticum en een neger-jaszband en in de spiegelzaal wist je niet waar je heen moest. Van Apeldoorn uit gingen we naar het Uddelermeer, toen naar Put ten, een erg landelijk dorpje. Toen gin gen we over Nijkerk. Amersfoort, Utrecht naar de Meem. waar we kersen aten. Verder gingen we over Montfoort. Pols- broekerdam. Polsbroek naar Schoonho ven, waar we door Tavenu werden afge haald. We hebben een bijzonder prettige dag gehad! GROOT GYMNASTIEKFEEST. Zooals reeds gemeld, worden Zaterdag middag 17 Juli, op het Sportterrein al hier, de jaarlijksche knngwedstrijden gehouden uitgeschreven door het Turn- verbond Gouda, waarvan ditmaal de or ganisatie is opgedragen aan onze plaat selijke gymnastiekvereeniging ,J). O. S”. Gewoonlijk is de animo tot deelname aan zoo'n district-gymnastiekfeest groot, maar de interesse om dien dag in Schoonhoven de krachten met anderen te kunnen meten overtreft aller ver wachtingen, want momenteel hebben reeds 9 vereenigingen met tezamen on geveer 500 werkende leden ingeschreven. Het zijn (in alphabetische volgorde der plaats van herkomst) de vereeni gingen: „Hercules”, Bodegraven; „Hou vast”, Boskoop; „Excelsior”, Gouda; „TH OH”. Gouderak: Olympia”, Haast recht; „KDO”, Lekkerkerk: ,PO8", Schoonhoven; „T.O.O.S.”, Waddinxveen; „O.S.8.”, Zevenhuizen. Het behoeft natuurlijk geen betóog. dat die vereenigingen zullen worden ver- ABONNE'8. die sich aan onte GAAH Gulden bij levenslange ZUUU ongeschiktheid. T.A.V.E.N.U. heeft Zaterdag weer de gebruikelijk geworden ver loting voor haar instrumentenfonds ge houden. Des middags trok het corps met een wagen vol aardige prijzen door de stad en gaf op korte afstanden eenige muzieknummers. De verkoop der loten vlotte aardig en werd ’s avonds voltooid met een concert, dat van 9—10 uur werd gegeven in de tent op de Dam. 1 Onder zeer groote belangstelling daarna op de bekende wijze de trekking plaats, die menig vroolijk moment oorzaakte. het gezelschap verkeerde toen het om streeks kwart over el'f hier aankwam en over de Groene Singel naar hotel a la Station trok. Dat het ook daar tijdens de koffiemaaltijd aan vroolijkheld niet ont brak, laat zich begrijpen. Na een uurtje begaf men zich door de stad weer naar de boot, die daarna de reis voortzette naar Culemborg. worden ingevoerd. Onze schapenteelt kan bijlange na niet voorzien in de wol behoefte, zoodat we jaarlijks voor milli oenen aan wol moesten invoeren. Men zal zich herinneren hoe verleden jaar September, toen onze gulden een duike ling maakte, de wol een van de eerste artikelen was, dat In prijs steeg. Nu zul len we de groote plas ondermelk, welke dagelijks overblijft, nuttig kunnen aan wenden en bovendien behoeven we de wol niet meer in te voeren uit het bui tenland. Voor de veehouders is deze nieuwe in dustrie van bijzonder gewicht. Het nau we verband, dat hierdoor ontstaat tus schen de veehouders en de Industrie, kan niet anders dan verblijdend worden genoemd. Landbouw en veeteelt zijn door de crisis ongemeen zwaar getroffen en doordat het buitenland meer en meer zelf gaat voortbrengen wat het vroeger van de Nederlandsche boeren kocht, be staat het gevaar, dat de goede tijden van voorheen voorloopig niet zullen te- rugkeeren. Wanneer de melkwol-fabri- cage zal gaan beantwoorden aan de ver wachtingen, welke men er op dit oogen blik van mag hebben, dan zal dat een krachtige hulp zijn voor de veehouders. We gaan dan sokken, kleederen en on dergoed dragen, niet meer geleverd door het schaap, maar door de koe, sokken enz. uit melk, in Nederland gewonnen en in Nederland gemaakt. administratie opgeven voor de verxeicenng iyn Volgens de vaatgeatelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van AA A Gulden blJ QAA Guld<n k»J verlies QAA Gulden b’j verl‘e’ 1AA Gulden verliet AA Gulden by verlies van De verzekerde moet in het VVV overlyden. JVv van hand of voet. 4vV vau een oog. 1 VU van een duim. UU een anderen vipger. bezit zjn van een polis CHINA EN JAPAN. DE STRUD BIJ PEIPING HERVAT Japan stuurt troepen-ver- sterking. De Chineesch-Japansche vijande lijkheden bij Peiping hebben een ern stig karakter aangenomen. Sterker haast dan de strijd tusschen de beide troepen machten was aanvankelijk die tusschen oorlog en vrede, want in een wonderlijk tempo wisselden gevechten en wapen stilstanden elkaar af. Zondag scheen 't des middags tenslotte tot een werkelij ke stilstand in de strijd te zijn gekomen maar nog dezelfde avond om 10 uur (plaatselijke tijd) liep het weer mis en heropenden de kanonnen het vuur. Des middags was volgens berichten van Japansche zijde overeengekomen, dat de* Japansche troepen van de Joeng ting zouden worden teruggetrokken, waartoe de Chineesche autoriteiten te Peiping de volgende voorwaarden aan vaard hadden: 1. China neemt de verantwoordelijk heid voor het incident van Loekautsjiau op zich. 2. Het verklaart zich bereid veront schuldigingen voor het gebeurde aan te bieden. 3. De voornaamste schuldigen aan het incident zullen gestraft worden. 4. De Chineesche autoriteiten zullen de anti-Japansche en communistische propaganda in Noord-China onderdruk ken. Deze lezing stemt echter lang niet overeen met die van Chineesche zijde gegeven. Daarin ontkent men namelijk, dat China bovenstaande voorwaarden had aanvaard en zelfs zouden volgens generaal Tsjln Te-tsjoen, den comman dant der 37ste divisie, noch Japan, noch China eischen hebben gesteld. Tot de te rugtrekking der Japansche troepen is volgens den divisie-generaal overgaan, nadat beide partijen uiting hadden ge geven aan haar leedwezen over het ge beurde en over de verliezen, die zij el kaar berokkend hebben en hadden afge sproken, een definitief accoord i 1 stellen. Hoe dan ook, de rust duurde i kort en voor het Maandag was den, was de strijd reeds weer in gang en men schijnt thans te Tokio de zaak zeer ernstig op te vatten. Keizer Hirohito is namelijk van zijn vacantie- verblijf te Hamaya naar Tokio terugge keerd en de ministerraad heeft in spoed zitting besloten, aanzienlijke troepenver sterkingen naar het strijdtooneel te zen den. Bij deopening van ons filiaal, LOPIKERSTRAAT 43, ontvingen wij van vele zijden blijken van belangstelling en zeggen hier voor dank. - Wij zullen doorgaan met alles tegen de laagst mogelijke prijzen te leveren en hopen door vlugge en nette bediening het ver trouwen waardig te blijven. J. K. SNOEI Stadhuisstraat 7-9, Telefoon 131 Lopikerstraat 43, Telefoon 59 landel in Rijwielen en Onderdeelen Naaimachines, Stofzuigers, Mondorgels enz. enz. enz.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1