G S S D R lG Oorlogstoestand in het Verre Oosten. Jan Brouwer Haven 63 - Telef. 113 - Schoonhoven Radio r i- hIoI zuiger» 9 40 eent per week. In SJaar el<«ndom. S tütïii 1 K e r t k».- f 95.- •Will Schoonhoven rGemengd nieuws Kerk en School Predikbeurten EBBE J- K. SNOEI c 1O CT. JUPER-KWALITEIT.' hohner mondorgels Japan valt Peiping aan. Legerleiding heeft volmacht Het nadeel der standaardmunten. WüEN&DAG 28 JLL1 1937 We JAARGANG. «eer f 7 eze anders i PHI LIPS er ■it voörraad leverbaar w. M.U.L.O.-dlploma G. en Nil- BLOEDBAD IN TOENGTSJAN. Da. zphTLi ps ard .gayen s gade te Met deze even een- ernstlg stemmende offi- De gemeente-archivaris, de heer G. J. Lugard, schreef 'n bijdrage over Schoon hoven. De schrijver geeft een geschied- CAPELLE Donderdag I heer Spr POLSB1 Juli. '3 i St. Anm ”af‘i Ó.Z5J<onde"ziiklanUarus, compl.vAitO.2U Stadhuloir. 7-9, loplkaralr. 43 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT SCHOONHDVEN5CHE COURANT f 1 Tefal. 20. Td-Adres: Vaenooten S. 4 W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Poetrekeniej 13753. I. BLAUW BAND - VOL AROMA WIT BAND - EXTRA LICHT r. n l u. i r- -» k AGENT GEKEF. KERKEN. Tweetal te Ottoland: W. J. Meister, cand. te Overveen en A J. Radder, cand. te Dedemsvaart. Beroepen, te Ottoland A. J. Radder, cand. te Dedemsvaart. CHR GEREF KERK. Beroepen te. Nieuwpoort: cand. iJS. du Marchie v. Voorthuysen te Apeldoorn. Beroepen: te Werkendam cand. H. Vis ser te 's-Gravendeel in meer dan 40 verschillende soorten, vanaf I 0.25. Stofzuigers, buitengewoon mooi en poed v af f 32.25. Autopeds met lucht- of massievebanden v.af t 7.-. Naaimachines, iets bijzonders, vanaf f 55 Rijwielen met remnaaf, vanaf f 25.-. Verhnur v. tandems. Buitenbanden vanaf I 0.75. Elactrische Lampen vanaf(3.50.jasbeschermersf0.75.Kettingkasten dag inkoop, van Den Haag. OLD GEREF. GEM. CAPELLE a Donderdag 29 van Zon. ma Kok te Ammerstol Schoonhoven. Voor diploma B slaagden: Berg te Ammerstol, A. J »e cricket- »n M C C. GEI CAPELLE'U ad. straat. Donderdag uur, Ds. P. Hou Marie v. d. Oskam te Schoonhoven; C. Boon te Bergambacht, allen leerlingeti van ae Openbare UL.O., school, hoofd de heer A. van der Laan. Verder slaagden te Gouda voor het M. U.L.O.-diploma B J. Blom te Nieuwpoort en voor het diploma A slaagden Cyrrie de Boer alhier. Mlen Hoogendoorn Ie Lopik, J. de Oudste te Groot-Ammers, al len leerlingen van de Chr. U.LO.~schoof, hoofd de heer H. Bruggeman. Het vertrek. Dinsdagmorgen, precies om vijf uur vertrokken de' eerste groepen wande laars: de Vierdaagsche was begonnen voor de 27ste maal; 4400 deelnemers wa ren er gestart en allen warep best te vreden, zoowel wat de uitstekende acco- rr.odatle, als het ideale wandelweer be- 1 trof. PROPAGANDA VREEMDELINGEN VERKEER. De Provinciale Utrechtsche Bond van Vreemdelingenverkeer en de VVV Utrecht hebben een propagandauitgave doen vérschijqen, getiteld: Utrecht, Stad en Sticht, waarin artikelen voorkomen over de Utrechtsche gemeenten en en kele Zuld-Hollandsche plaaUym. DE AANVAL BEGONNEN. Dadelijk daarop zijn blijkens te Nan king ontvangen officieeie berichten de Japanners reeds met een aanbal op Pei ping begonnen en zijn de troepen der 37ste, 38ste en 132ste divisie in een ge vecht gewikkeld, waaraan ook de artil lerie deelneemt. Japansche verkennings vliegtuigen vliegen boven Peiping. Overal rondom de stad en zelfs ook in sommige wijken van Peipihg wordt reeds gevochten. Te Nanking is men dan ook pessimis tisch gestemd. Men meent, dat de uiter ste concessies zijn gedaan. Nu de vredes onderhandelingen zijn gestaakt en gene- raad Soeng Tsje-joean openlijk heeft verklaard,„dat hij het Japansche ultima tum verwerpt, wordt een Chlneesch-Ja- pansch conflict van grooten omvang on vermijdelijk geacht. Peiping is dus op het oogenblik het brandpunt. De toestand is er uiterst gespannen en ook de vreemde mogend heden vooral Amerika maken zich over hun onderdanen in die stad zeer bezorgd. De meeste gezsn toch apswach ten te Peiping zijn gealarmeerd en zoo noodig kunnen de poorten der legatiewijk on- middellijk met zandzakken worden ver sperd. In politieke kringen te Peiping verwacht men elk oogenblik een meer al- gemeene aanval. kundig overzicht, haaltde verschillende industrieën aan, waarbij natuurlijk het Schoonhovensche zilver speciaal vermeld wordt en bespreekt afzonderlek de kerk en het stadhuis. De uitgave Is geïllustreerd; bij het ar tikel over onze stad vindt men o.a. het portret van den burgemeester, foto’s van de Groote Kerk en het stadhuis, een Lekgezicht, de Veerpoort, enz. KONINGINNEFEEST. Nu „Oranje Boven” heeft besloten, ter van de verjaardag van de te vie- de verllch- ax.a BLajuxzi ABONNE’S, die nch een onze administratie opgevea voor de veraekeriag, x(ja volgens de VMtgestelde bepehngea tegen on rallen rerxeiceri voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE H.AVBANK. te Schiedam, van riDAA GHlden bij levenslange ZnA Gulden bij QflQ Gulden bij verlies 9 CIA Guldftn b‘j Terli®* lAfb Gulden bÜ ▼•die» zrrs Gulden by verlies van De verzekerde moet’in het favvv ongeschiktheid. VW overlijden. van hand of voet, £\JV van een oog. IVV van een duim. vv een anderen vinger. bezit zijn van een polis Verschijnt:Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bii vooruitbeta ling voor rfchoanhoven per 3 i.aanden f U5 p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer moment werd vastgesteld. Wie kon ech ter den waarborg geven, dat die stan daard eveneens met de landsbelangen in overeenstemming zou zijn, wanneer de omstandigheden zich gewijzigd hadden? Wie kon garandeeren, dat de verhoudin gen op de wereldgoudmarkt zoo zouden blijven, dat het eenmaal vastgestelde grammen goud ten allen tijde dezelfde waarde zou behouden? En als eenmaal die waarde van de standaardmaat ver anderde, wie gaf dan de zekern dd, dat die veranderde waarde van den sran- daardmunt ook in overeenstemming met de economische en sociale belangen van het betrokken land op dat moment zou rijn? De mogelijkheden, die wij hier vragen derwijs gesteld hebben, zijn Inderdaad tot Werkelijkheid geworden. In het bijzonder in de laatste jaren traden de nadeelen van het systeem van gouden standadrd- munten zoo sterk aan het licht cn wer den zij zoo voelbaar voor de verschillen de volkshuishoudingen, dat practisch elk land tot opheffing van dit stelsel is overgegaan en besloten heeft tot de invoering van het systeem der egali satiefondsen. Bij dit laatste systeem Is er geen sprake van standaardmunten. In tegendeel, met behulp van de egalisatie fondsen wordt de ‘waarde van de munt beïnvloed, al naar gelang men meent, dat dit voor de belangen van het maat schappelijk verkeer noodzakelijk is. Dit systeem beantwoordt dan ook veel meer aan de oorspronkelijke bestemming van het geld dan het stelsel der standaard- munten. De geldpolitiek *van de toekomst zal dan ook in geen enkel opzicht gericht moeten zijn op het weer invoeren van het stelsel der standaardmunten, want vroeg of laat zou dan opnieuw blijken, dat een op een bepaald oogenblik vastge stelde standaard langzamerhand een sta- in-den-weg en een rem wordt, die, hoe eerder hoe liever opgeruimd moet wor den De toekomstige geldpolitiek zal geheel op gericht moeten zijn om het stelsel der egalisatiefondsen ulf 'te bouwen en te vervolmaken, opdat het .ruilmiddel wer kelijk kan beantwoorden aan het doel, waarvoor het is ingesteld. Dinsdag kwamshet tot een twist, toen de een door zijn manier van arbeiden den ander hinderde en niet voldoende grond voor hem overliet. Stevens heeft toen den ander zijn bag- germes tusschen de ribben gestoken, aan de gevolgen waarvan het slachtoffer spoeaig overleed. De dader is gearresteerd en naar Emmen overgebracht. DE VIERDAAGSCHE AFSTANDS- MARSCHEN. De Vlaggenparade. Maandagmiddag om half vijf waren reeds duizenden op het Molenveld te Nijmegen verzameld, die een bijna onaf- zienbaren kring om de carree vormden, opgesteld rondom de witte standaards. In alphabetlsche volgorde werden de vlaggen der verschillende naties, aan den mast gejieschen. Eerst Denemarken, toen Dultschland, daarop Engeland en Frank rijk, Oostenrijk en Zwitserland. Aan het slot werden de driekleur en de Oranje vlag onder plechtige vertolking van het Wilhelmus, dat door velen werd mede- gezongen, ontplooid. En toen de N. B. L. O. marsch met zijn prettige cadans werd ingezet, ging het Oranje kruis op groen veld in top. voudige, als altijd plechtigheid, werd de Vierdaagsche cieel geopepd. Met de muziek der Marine voorop, ge volgd door het kranige corps van de Ko loniale Reserve, werd nu een défilé ge maakt door deputaties van de militaire en burgerlijke groepen, langs de auto riteiten. NED. HCMV. KERK. ad. IJSSEL Berm weg 362. 2ff Juli. '8 ayonds 1.30 uur, de ireeuwenberg. BROEK en VLIST. Woensdag 28 avonds 8 uur. Ds.i H. Kraaij, van laland, beroepen Predikant. Geref. Evangelisatie ..Rehoboth Nij verheidstraat 55. Donderdag 29 Juli, 7. Kars. gelegenheid Koningin op 31 Augustus feest ren, zal ook de buurtcommlssie van le Olivier van Noortstroat de r" ting, waarmede zij In Januari zooveel succes oogstte, weer aanbrengen. Het ligt in de bedoeling, haar Maandag avond 30, zoowel als Dinsdagavond 31 Augustus te laten branden en wellicht ook nog de volgende dag, als dan na melijk de reunie der Instructie-Compag- nie doorgang vindt. INSTITUUT VOOR ARBEIDERS ONTWIKKELING. De afdeellng Schoonhoven van het „Instituut” organiseert Zondag een fiets tocht naar Lekkerkerk, voor de bezichti ging van de Aalscholverskolonle, onder leiding van den heer M. de Ligt. Het ge zelschap vertrekt des morgens half tien van’ de Kat. Het belooft een leerzame en Interessante ochtend te worden. Geruimen tijd hebben dagelijks of zelfs eenlge malen per dag de berichten over de toestand in -het Verere Oosten elkaar tegengesproken. Op een oogenblik scheen het conflict tot de ernstigste gevolgen te moeten leiden en eenlge uren later werd een wapenstilstand of een accoord aangel$ondlgd. Sinds gisteren zijn echter de berichten van zoo ernstige aard ge worden. dat op een gunstige wending In dit conflict nauwelijks mag worden ge hoopt. Terwijl Japan op het punt staat Noord-China met geweld van het Chi- neesehe rijk los te scheuren en bloedige wtraf-expeditifes organiseert, heeft minis ter Hirota het oogenblik gunstig geacht om een uiteenzetting te geven van Japan’s buitenlandsche politiek, ftn een groote rede in den Landdag ver klaarde Hirota o.a.: „Een der doeleinden der nationale po rtiek van Japan is dit land een positie te verzekeren, welke het in staat stelt in Oost-Azië een stabillseerende kracht te «Un en bh te dragen tot de vestiging ▼an een werkelljken vrede'in de wereld De laatste woorden gebruikt elke «taatsman in elke rede, maar uit de eer ste bljjkt voldoende Japan's streven; het wil de leiding In het Oosten. Voor het daarbij stuit op verzet van de Chlheezen, neemt het zijn toevlucht tot strenge maatregelen. van Tokio. der de Chineesche troepen in Toengtsjau hebben huisgehouden. Men is tot deze bestraffing overgegaan, aangezien de Chineezen zich tegen hun ontwapening verzetten. v De Japansche soldaten hebben 80 Chi neesche soldaten tegen de muur gezet en gefusilleerd. Vervolgens hebben de Japansche bommenwerpers met hun machinegeweren de rest van d’e Chinee sche bezetting van Toengtsjau vernietigd Voorlooplg nog onbevestigde berichten sprekai van 400 tot 500 dooden aan de zjjde der Chineezen. Dit optreden kan worden beschouwd als een voorproefje van de wijze, waarop de Japanners te werk zullen gaan als het een werkelijke oorlogstoestand wordt en practisch ontbreekt daaraan op het oogenblik nog maar heil weinig. In een laatste ultimatum hebben de Japansche militaire autoriteiten de te rugtrekking van alle Chineesche troepen uit Peiping geëischt en de Chineesche autoriteiten hebben de elsch reeds afge wezen. De pegeering te Tokio heeft dan ook in een gisterochtend gehouden zitting besloten, thans „vastberaden maatrege len te treilen tegenover de vijandige houding der Chineesche troepen in Noord- China” en heeft aan het Japansche gar nizoen in Nodrd-China van nu af het* recht, verleend, zelfstandig alle vereïsch- te maatregelen te hemen voor de be scherming van leven en eigendommen der Japansche. onderdanen te Peiping en in het gebied van Tientsin en de nale ving der ge&oten verdragen af te dwin- DE VERBETERING VAN DE HAVEN. Ged, Staten hebben aan het gemeen tebestuur bericht, dat zij tegen het raads besluit, waarbij f 7000 werd uitgetrokken voor de verbetering van de Haven, de binnenslulsdeuren, havenfnuren enz., geen bezwaar hebben. Derhalve kan binnen kort met de werkzaamheden worden be gonnen. Het Is de bedoeling, dat tje Haven zal wordën drooggelegd van de Vischbrug tot het voorm. hospitaal. Voor dit werk zal, blijkens een advertentie In dit num mer, van 16 Aug. tot <%ngeveer 16 No vember het scheepvaartverkeer door de Haven gestremd zijn. M.U.L.O.-EXAMENS. Maandag slaagden te Gouda voor het Suze In 't Veld te Schoonhoven Joz. de Leeuw den Bouter te Ammerstol; A. de Bruijn te Bergam- 1 bacht, P. Dubbeldam en J. Sprangers te Ammerstol. Dinsdag, slaagden vooï diplo- Bep Sterk te Schoonhoven, Lien Tanger te BOTERMARKT. Op de hedenmorgen gehouden Boter markt bedroeg de aanvoer 30 K.G. Prij zen: Goéboter f 0.75, Weiboter f 0.70, bel de per half K G E1ERVEILINGEN. Waaggebouw: Aanvoer 4000 - eieren. Prijzen: Kippeneieren f 3.20f 3.80, eendeieren f 2.80, beide per 100 stuks. Lopikerstraat. Prijzen: Kippeneieren f 3.40—f 3 85 per 100 stuks. NEDERLAND8CH SCHIP AANGEHOUDEN In de Spaansche wateren. Naar eerst gisteren bekend werd, is.de vorige week het Nederlandsche s. s. ..Ram- bon”, voor de Straat Van Gibraltar door een gewapende treiler der opstandelin gen aangehouden. Men gaf .de „Rambon” bevel, koers, te zetten naar Ceuta en loste een waarschuwingsschot, vlak voor de boeg van het schip, De .Johan Mauritsdie convooidien- sten in de Spaansche wateren verricht, werd radiografisch gewaarschuwd en kon nog juist op tijd, een half uur buiten de territoriale zone, de „Rambon” bereiken eh bevrijden. Toen men den Spanjaard meedeelde, dat de „Rambon” onder be scherming van de Nederlandsche oorlogs bodem ^stond, bracht het schip der opstan delingen het militair saluut en verdween Het Nederlandsche stoomschip had le vensmiddelen aan boord' en was van plan, nadat de lading gelost zou zijn, te Or an te bunkeren. t VEENARBEIDER DOODGESTOKEN. Noodlottige twist nabij Emmen Gistermiddag heeft de veenarbeider Tieme Stevens den 32-jangen Lulte Foe- kens, eveneens veenarbeider, op een veenplaat te Emmererfscheidenveen dood gestoken. Belde werklieden hadden het recht, ter plaatse voor eigen gebruik haarbrand t« steken. Zij wonen bij elkaar in een dub bele woning en konden het reeds lang niet goed met elkaar vinden. feiisal 55. 's avonds 7.30 uur, de heer J. IREF. GEMEENTE. IJSSEL. De Ruyter- 29 Juli, 's avonds 750 d. IJSSEL. Dacostastraat. Juli, 's avonds 7.30 uur, Met onae meet-in- ntrnmettlen mete^i wi| ieder» aioriuR-. et onae nieuwste reed Behappen pareere* w[| elk Koopt Vw Radio en Mtofauiger ditdr, waar men hen ook kan repareerenll Tot voor kort was in alle beschaafde landen van de wereld het geldwezen op de zgn. standaardmunten gebouwd en van die standaardmunten waren verre weg de meesten gesteld op den grondslag van het goud. Vandaar, dat men sprak van het stelsel van den gouden standaard Dit stelsel kwam in het kort hierop neer, dat van de verschillende in de omloop «ijnde munten er één of soms meer tot standaardmunten werden verheven. Was sprake van den gouden standaard, dan werd voor die standaardmunt bij wet be paald het aantal grammen goud. waar mede hij gelijkwaardig zou zijn. Tot 26 September 1936 was die gouden stan daardmunt in Nederland het gouden tentje, waarvan in de Muntwet het aan tal grammdn goud was vastgelegd. Wel waren er naast dit gouden tientje an dere betaalmiddelen in omloop, n.L pas munt, teekenmunt en papiergeld, zelfs was de toestand zoo, dat deze laatste betaalmiddelen in aantal en omvang verre de standaardmunten overtroffen, doch dit had op sichself niets te betee- Jkenen, want de ultgjfte van de laatstge noemde betaalmiddelen was zoo geregeld, dat daardoor de handhaving van den Mitandaardmunt op ztfn eenmaal vastge stelde grammen goud gewaarborgd was. De standaardmunt bleef de leidende munt, al was het dan in de meeste lan den op den achtergrond. In de laatste jaren is echter dit stel- •eel van standaardmunten volkomen in el kander gezakt. Verreweg het grootste ge deelte -der landen kent deze munten op het oogenblik niet meer. Van verschil lende zijden hoort men de meening ver kondigen, dat weer teruggekeerd moet Worden naar het stelsel der gouden stan daardmunten. Zij, die deze opinie ver dedigen, zien een belangrijke factor over het hoofd. Het feit, dat het stelsel der standaardmunten in elkander is gezakt, ds niet zonder groote oorzaak geweest. Daartoe moeten wij de functie van het geld goed begrijpen. Deze is om het maatschappelijk verkeer te vergemakke lijken en vlotter te doen plaats hebeben. Op het moment, dat de goudwaarde van de standaardmunt werd. VffStgesteld, werd het aantal grammen goud zoo ge nomen, dat het best in overeenstemming kwam met de belangen van het betrok ken land. De juiste standaard voor dat moeten vol’en? berichten uit Tientsin Japanschesoldaten en vlieg tuigen binnen het kader van de „straf expeditie” op verschrikkelijke wijze on Advertentiën1-6 regels f 1.30 elke regel meer f 0.20derde plaatsing ha. ven prijs. Adver- tentién worden gratis ge plaatst in wDe Gorctimer’i Zoo

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1