•e herfst Schoonhoven Plaatselijk nieuws stand J. K. SNOEI -SCHOONHOVEN NTAOHI IBSTKAAT 7-tf LOPIKKHM HAA r» Landbouw onder nieuwe regeering. van de georganiseerde belanghebbenden uit den weg worden geruimd, onderzocht.” ’TEMBER 1937 ZESTIEN BLADZIJDEN. VRIJDAG 1 OCTOBER No. 7889. <9e JAARGANG. Ie begrooting ge- ▼*n en worden zonder U)1 Schoonhoven dat m. ALWEER DE LOPIKERVOORDIJK. Vrachtauto in de wetering. ARBEIDSBEMIDDELING. OOT zou *t nn Dr. H. MC LHUYZEN. De werken aan de Haven. ER WORDT \EEL VERBETERD. de schietoefe- 32 j„ en E. van 89 j„ weduwe REEDERIJ DE omtrent 2 1 k, 31 j., en E. G. Boon en G. Al door den heer De wordt op f 1399 een B Inge* verschillende verhooglng zullen nu Let deze boot aur om van en zoo niets September. n J. C. van der acht f 70 bu rn er aanspraak van dit Ookin regenmantel» de nieuwste modellen IJ Bahlmann GOUDA fflll llll» repels f L30 f 0.20; derde pry«. Ad ver- Advei elke regel plaatsing tentiën i plaatst in Rondvraag. ’OG vraagt in- meeren van de reeds vorig jaar Er komt schot in de havenwerken. Reeds een maand ligt de Haven droog en tot half November heeft 1 gemeentebestuur nog vergunning om' dit vaarwater al wordt het dan ’ook wei nig Rneer als zoodanig gebruikt dfge- GEVONDEN VOORWERPEN. Omtrent onderstaande gevonden voor werpen zijn inlichtingen te bekomen aan het Bureau van Politie: Een leeren boodschappen tasch. AVONDSCHOOL. Voor de nieuwe cursus van de Avond school der Rijksvakschool zijn bijna 100 1 leerlingen ingeschreven. De animo is dit jaar zoo groot, dat de heer L. Bosch nog eenige candidaten heeft moeten afwij zen. Waar vrijwel overal in ons land de deelname aan de avondcursussen sterk terugloopt, geeft de groote belangstelling voor de Schoonhovensche avondschool te meer reden tot voldoening. Tot leeraar in het bouwkundig teeke- nen aan deze school is benoemd de heer S. van den Oever, oud-leerling der school en thans leeraar in dat vak aan de Chr. Ambachtsschool te Rotterdam. melijk uit lezen, dat de dienst van Rot terdam op Culemborg zou worden stop gezet, wat niet het geval is. De dienst (op werkdagen) om 6 uur v.m. van Cu- uur n.m. blijft wor- irtlke? al- t in lemborg naar Rotterdam en 2 van Rotterdam naar Culemborg gehandhaafd. De overige diensten den thans gevaren op het traject Rot terdamLekkerkerk v.v. Te Schoonhoven komt derhalve winter des Zondags geen enkele aan; op werkdagen alleen om 8 v.m. uit de richting Culemborg en 4.10 n.m. uit Rotterdam. is ook voor- ering en dit on- n belangstelling punten van den deze zullen in iht. NIS doet steun zal alles pro- te werk te stel- ‘rtentiën1-6 i i meer f Kalven j worden gr a t i i i „De Gorcunn is er Maandag test en hij acht ar te wachten. OG zegt, dat 1 wil het werk nu blijft men aan Geeft de schoorsteen wi des schoorsteen* is* Koopt een haardof kachel die de warmte in de karnen afgeeft en de rook alleen aan de schoorsteen. Deze kunt U vinden in GTrompetter’s haard en kachelhandel Lopikerstraat 49 Schoonhoven Opk voor reparatie Uw adres! Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor schoonhoven per 3 maanden 1.26 p. post 1.50 Met verzekering 15 cents meer BOOT DIEN STEN DER OP DE LEK. Ons bericht van Maandag, .de inkrimping der stoombootdiensten van de Reederij op de Lek, vereischt een nadere uiteenzetting. Men kan er na- De nieuwe Philips - p. week vooruitbetaling Gratis aanleg! 2 jaar „Service” Gratis 7 maanden •npracnt maandblad Jan Brouwer's Radio Haven 63 - telf. 113 Philips reparatie-inrjehting. Vraagt inl. en prijscouranten Ombouwen en repareeren van alle merken, ook inruilen R ij w i e I lampen vanaf f 3.50 Jeveha gloeilampen f 0 55 Zaklantaarns compl. f 0 35 Ronde f 0 20 W Batterijen 25,22,20,15 en lOct. I werd de ambts- ren verhuurd voor J. Vin'k teNieuw- ;en f 1 per week nouveauté st DE AMEIDE-VLUCHT. Ameide. Zaterdag 2 October heeft de Ameide-vlucht plaaty. Vorig jaar namen 11 vliegers aan de wedstrijd om de zil veren wisselbeker deel, thans zullen er 13 vliegers aan mededoen. Het eerste vliegtuig kan ’s middags om 1.15 boven Ameide verwacht worden. De vliegeis vertrekken van Schiphol met een tus- schenruimte van 10 minuten. Gedurende de vlucht moeten te voren uitgelegde kruisen gezocht worden en op de vlieg velden te Ypenburg en Schiphol moeten doellandingen gemaakt worden, waar voor de vliegers punten krijgen toege- wezen door een jury. Om de kom der ge meente Ameide moeten de vliégers 3 naai vliegen. In 1936 was winnaar van de wisselbaker de heer Koch met de PH-LFK. Als deze vlieger nogmaals wint, dan is hij eigenaar van de beker en wordt voor een volgend jaar een 2de wisselbeker door de burgemeester van Ameide beschikbaar gesteld. In Ameide is ook dit jaar weer een kleine attractie aan deze vliegwedstrijd verbonden. f O G vindt, dat ordeel bij heeft, ïtarie altijd be lets waard. aren is gemaakt i ’t toch in de it de waardevol- f 60 op de be- behandeling der 'er een paarwe- Onz« bijzonder goed geslaagde collectie is voor U van groot belang! Niet alleen de enorme ver» scheidenheid in manteli japonnen hoeden en klndorkloedine zal u opvallen, maar evenzoo de zeer lage prijzen voor onze uitsluitend prima confectie I vordt den raad at een post van jfloon. De bedoe- :er Slob een gra- persoon, met 10 ig is 6 jaren ge in Hoog-Blokland dde en heeft hier ig genoten. zegt: als wij een moet hij ’t volle ij f 50 toestaan, ip, want we heb- Dan loopen we i komen om in te btenaar eens een De lijst van ingeschreven werkloozen bij de arbeidsbemiddeling vermeldt op 1 October 155 personen, t.w.: 3 bakkers, 1 bierbottelaar, 1 bloemist, 2 chauffeurs, 2 dienstboden, 17 fabrieksarbeiders, 4 goudsmeden, 5 grondwerkers, 1 houWF- werker, 3 kantoorbedienden, 1 klinker, 1 koperslager, 1 leerlooier, 2 lompensor teerders, 1 loodgieter, 14 losse werklie den, 1 mandenmaker, 3 metaalbewer kers, 5 metselaars, 2 meubelmakers, 2 molenaars, 1 onderwijzer. 11 opperlie den. 1 ovenist, 3 pakhuisknechts, 7 pla- teelwerkers. 2 reizigers, 3 schilders, 5 schippers, 10 sigarensorteerders, 1 stof feerder. 1 stoker. 1 straatmaker, 4 tim merlieden. 1 tuinman, 1 touwslager, typografen, 1 voerman, 1 werkster, winkelbediende, 26 zilversmeden. erkent, dat er secretaris 't niet post als schrijf- rerder tot niets. T O G vindt een is er tegen om te binden. estie niet aarige- aannemen, iding krijgt. imd ais bijdrage leen beheer. Het nd. maar thans schikbaar gestel- kken. 1 zou er f 50 van BEROEPEN. Ds. D. J. van de Graaf, predikant der Ned. Herv Kerk heeft een beroep ont vangen naar Wijk (bij Heusden). ABONNEE, die »<ch,A*n on»e nfiAA Gulden by levenslange 4vvv ongeschiktheid. NIEUWSBLAD VDORZUID HOLLAND EN UTRECHT 1 SCHOONHOVENSCHE COURANT f J Telef. 20. Tel.-Adrea: Vannooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. administratie opgeren voor de verzekering, sijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verseicerl voor beiragen, gewaarborgd door de NIEUWE HA VB ANK te Schiedam Uuld,n KMI Quld,“ bS’,rll“ OAf» Quld'” b,l ’"b" 1AA öuld,l“ b’ ’"1,“ AO Gul»!»»» ’•Hl». D.T.™kerdemo.linh,l VVV overlijden. UW van hand of voet. £uU van een oog. 1W van een duim. UV een anderen vinger. bevit Tan Mn pOjja wil dit bespre- Igt bij de raad, r VAN STEE- aid om de van arregeling vooi ■en. Ook dit zal oroken. zou werkloozen te werk willen waterleiding tr ten nog enkele stukken een beurt heb ben. Aan de Westzijde, tegenover de win kel van den heer Dubbeldam, wordt bo vendien de houten trap door een gemet selde vervangen en van de overige trap pen worden de houten treden, die buiten de kademuren vallen, vern'ieuwd. Over de geheele lengte ook onder de gewelven wordt de haven uitgegraven, zoodat de vaargeul ongeveer de diepte krijgt van de sluisvloeren. Heel wat rom mel wordt eruit gehaald en ettelijke auto- vrachten grond en steenen worden weg gereden om weer dienst te doen bij de werkverschaffing aan de begraafplaats. Langs de kanten krijgt de bodem een behoorlijke, regelmatige glooiing. Overal is de fundeering van de muren nagezien en, waar noodig, hersteld, ook op een paar plaatsen, waar men daarin vroeger had voorzien door zoogen. betonkoffers, de leelijke versterkingen, die bij laag wa ter vaak droog kwamen en die nu geluk kig zijn weggebjoken. In de sluis bij de Steenen Brug was de houten vloer verteerd. Deze is afge broken en vervangen door een gewapend betonvloer, bestand tegen de opwaart- sche druk van het water. Verder zijn de aanslagdorpels van de sluis vernieuwd, de hardsteenen aanslagstijlen van de deuren, die gebogen waren, zijn recht- gehakt en thans heeft men ook de dek platen eveneens van hardsteen bo- ven deze stijlen door nieuwe vervangen. De deuren zelf zijn versterkt met ijzererf beugels aan weerszijden. Heel oud waren de taatsen onder aan de sluisdeuren en de keuspotten, waarin deze draaiden: ze w^ren zelfs nog van smeedijzer. Er zijn nu bronzen potten en taatsen voor in de plaats gekomen Daarin loopen de deuren zeer gemakkelijk. Ze kunnen nu veel ver der open dan vroeger en sluiten on- EN HARTOG graven worden het brandspuit- noodig. Ook rzitter mede zal verbetering van ante. Asfalteeren grinden en veel schen belanghebbenden, werkgevers en werknemers, is in opzicht verre te verkiezen. Echter wij geen voorstanders van het immers reeds een voorwerp van houdende regeeringszorg was. De llchtingsdienst had toch geen taak dan het brengen van onzen land bouw op hooger peil. Dat hij hierin niet is tekort geschoten, kan elke vergelij king met buitenlandsche toestanden op dit gebied ons leeren. Vermoedelijk^ is hier bedoeld de ver- hooging. van het peil van de kleine boe- eeni- in de iber. wa, d. van C. M. Wageningen. zan W. Treuren Neeltje’Corpelia» 4. Peters. sloten te houden. Als zich tijdens de ko mende weken geen te’genvallers 'Voor doen, komt het omvangrijk Karwei in die tijd' gereed en wanneer dan straks het water weer ‘door de Haven loopt en Schoonhoven daarmede zijn meest ka rakteristieke stadsbeeld heeft teiugge- kregen, zal gezegd mogen worden, dat een goed en nuttig werk is verricht. De verwachting, dat, als de Haven een maal droog kwam, er heel wat grootere en kleinere gebreken aan de dag zouden treden, is bewaarheid. Zoo bleken bij voorbeeld onder de gewelven die zelf nog in vrij goede staat zijn en, voorzoo- ver valt na te gaan, nog volkomen be trouwbaar mogen worden geacht de* ópstaande muren zeer slecht te zijn, voor al op de waterlijn, waar ze het meest hebben geleden. Over groote lengten zijn dan ook strooken metselwerk vernieuwd, vooral tusschen de muziektent en de Waag is menige vlerk, meter metselwerk uitgehakt en opnieuw aangebracht. Buiten de gewelven was aan de haven muren de laatste tijd reeds heel wat ver nieuwd. doch men heeft nu de gelegen heid te baat genomen om dit werk over groote stukken te voltooien, grootendeels te het al gereed, doch hi°r en daar moe it vastgesteld, be- ■erhuur van auto s De autohouders B. en W. gestelde lenteraad in be- berispelijk tegen de nieuwe puntstukken van de vloer. De deuren worden nu nog grondig schoongemaakt en opnieuw ge teerd, het hardsteen van de sluis krijgt een goede beurt en dan zal het geheel, behalve aan doelmatigheid en betrouw baarheid, ook wat het aanzien betreft, heel wat hebben gewonnen. Waren van deze sluis dus de deuren met wat herstelwerk nog in goede condi tie t^ brengen, de grootere sluisdeuren aan de vischbrug kunnen geen dienst meer doen. Men is bezig, daarvoor nieu we te maken, een speciaal werk, dat door goede vaklieden moet worden uitgevoerd. Intusschen worden de oude deuren reeds stukgezaagd. De houten vloer in die sluis is zoodanig verteerd, dat breede naden zijn ontstaan waardoor het water omhoog werd geperst en dat de kwasten, die te hard waren om te slijten, centimeters boven de vloer uit steken. Deze vloer zal binnen enkele da gen worden opgebroken en ook hier komt een nieuwe van gewapend beton. Aan de voorzijde van de vóórvloer (die buiten de sluis Lgt en waarover de deuren draaien) en achter aan de eigen'ljke sluisvloer komen afsluitende damwandrijen. Het achterste gedeelte van de Oude Haven komt nog aan de beurt. Om de wasscherij van den heer Van Dijk niet gedurende het geheele werk van water uit de haven verstoken ie houden, Is deze vóór dat bedrijf afgedamd. Nu wordt echter de dam verplaatst naar het voorm. hospitaal en dit laatste stuk ha ven drooggepompt. waarna het dezelfde bewerkingen kan ondergaan als overi gens plaats hebben. Op het oogenbllk is men bezig de nieuwe kleidam aan te leggen. Het geheele havenwerk, dat tot nu toe vlot is verloopen, wordt door de dienst van gemeentewerken als normaal werk dus niet in werkverschaffing en In eigen beheer uitgevoerd, onder directie van den gemeente-architect. den heer D. Visser en onder de dagelijksche leiding van den heer P. de Leeuw den Bouter als uitvoerder. renbedrijven, waaromtrent reeds gen tijd geleden een publicatie pers is verschenen. Moet ook het tot stand komen de nieuwe ruilverkavelingswet in verband worden gezien? „Ten aanzien van de landarbeiders «al de practische uitvoerbaarheid van een wettelijke regeling van den arbeids tijd en de veiligheid, voor zoover mis standen niet door onderling overleg B. V. L. Dinsdagavond vangen ningen van de B. V. L., onder leiding van den heer G. Temminck, weer in het gymnastieklokaal in de Oranjestraat aan. De oefeningen worden georganiseerd door de plaatselijke landstormcommissic in overleg met den leider, en vormen een voorbereiding voor een deze winter te houden wedstrijd in” prijsschieten, waar voor fraaie geschenken beschikbaar wor den gesteld. MIEDEMA-BIOSCOOP. Gebrs. Miedema zijn weer met hun tournee begonnen en het programma, waarmee ze in Schoonhoven verschijnen is een goede inzet. De hoofdflim is na melijk „Pygmalion”, waarin vele Hol- landsche sterren als Lily Bouwmeester, Eduard Verkade, Johan de Meester e.a. partij geven en het publiek zeer zullen weten te amuseeren in deie dolle klucht, welke Is gemaakt naar een werk van G. B. Shaw. Uit deze Hollandsche rol prent blijkt dat in onze nationale film industrie vooruitgang zit Het goed verzorgd voorprogramma heeft o a. de film die hier ter gelegen heid van het 75-jarig bestaan van de Nijverheidsvereeniging en het eeuwfeest van de keurkamer is opgenomen. Ge noemd programma draalt Woensdag avond, terwijl er des middags een fami lie- en kindervoorstelling is. Zie verder de advertentie. Dit beteekent dus, dat het vraagstuk van de regeling van den arbeidstijd Ui den landbouw weder aan de orde zal worden gesteld, tenzij de misstanden door onderling overleg, d.w.z. door het afsluiten van collectieve arbeidsovereen komsten uit den weg zijn geruimd. Wij vermoeden niet, dat het zoo spoe dig tot een regeling van den arbeidstijd in den landbouw zal komen. Deze materie, dat is in den loop der jaren wel gebleken, is uitermate moei lijk en leent zich zeer slecht voor een regeling van bovenaf. Een regeling tus- d.i. tusschen dit zijn gefor ceerd tot stand brengen van collectieve arbeidsovereenkomsten, zooals de laat ste jaren onder de landbouwcrisiswet geving is geschied. Wij meenen, dat alleen hetgeen In de vrije maatschappij is gegroeid, kans heeft op gezonde ontwikkeling en we zouden iedere kunstmatigheid daarbij willen vermijden. Onze handelspolitieke weerbaarheid moet volgens’" de Troonrede worden ver sterkt ter beveiliging van den buiten- landschen en binnenlandschen afzet van onze producten met Inachtneming van nauwe samenwerking tusschen Neder land en de koloniën. Vermoedelijk wordt hier gedoeld op de wijziging van de Crlsisinvoerwet, welke dotor het vorige kabinet reeds is aangekondigd, en welke hierin zal be staan, dat het begrip „overmatige in voer" zal verdwenen. Zoodat de invoer van een bepaald artikel kan worden ge- contingenteerd zonder dat dit ar overmatig wordt ingevoerd. En dit leen om een onderhandellngsobject handen te hebben. Van een bescherming van ons industrieel bedrijfsleven duch ten wij voor onzen landbouw groote ge varen. Dat de binnenlandsche markt voor onze landbouwproducten zal worden veilig gesteld, kan worden toegejui?..-it. Wij vcorzien echter dat deze concessie onzen landbouw v»el eens zwaar kan worden aangekend. )t. haan, 27 j. en te Brandwijk). Sept. n A. Elshout en d. van D. A van ner. Jacobje, de Kok. Wil- G. W. de Groot» J J. Duidelijk is ditmaal in de Troonrede de passage, die aan de landbouw is ge wijd. Wij vinden het wel een bojite uit spraak, dat de „landbouwcrisismaatrege len met handhaving van den voor den landbouw nog noodzakelijken prijs steun, zooveel mogelijk beëindigd zullen worden." Het is nu maar de vraag in hoeverre een prijssteun voor den landbouw wordt noodzakelijk geacht. We hebben ver moeden, dat daaromtrent de meeningen nogal wat zullen uiteenloopen. Nog al tijd gaapt een groote klove tusschen de wereldprijzen en de prijzen, die voor ’t voeren van het Nederlandsche land- bouwbedrijf noodzakelijk zijn. Als de re- ge’ing bedoelt met het handhaven van den prijssteun ook verder een bijslag te geven, zoodat de intensieve bedrijfsvoe ring mogelijk is, dan is het ons wel. Maar wij vreezen, dat die prijssteun wel eens onvoldoende kan uitvallen. De internationale graanmarkt ziet er niet gunstig uit. Wij kunnen niet in de toekomst lezen, doch het zou ons niet verwonderen als voor verschillende graansoorten de prijzen in dalende rich ting zouden gaan. Wij zijn dan ook al lesbehalve gerust op dp voornemens der regeering inzake dit punt. Voorts luidt het, dat ■wettelijke maatregelen tot van het peil van den landbouw worden voorgesteld. Wat de inhoud is van deze zinsnede kunnen we niet bevroeden, daar ver- hooging van het peil van den landbouw aan- voor- andere Lopik. De miserabele toestand van de Lopiker Voordijk veroorzaakte voor de zooveelste maal een ongeluk. Donderdag morgen reed de bestelauto van den heer N. Verbórg uit jaarsveld met fruit en andere bestelgoederen naar Utrecht Op de Lopiker Voordijk nabij de hofstede van den heer J. Oskam, kwam de wagen te dicht aan de kant van de wetering, doordat van tegenovergestelde richting de heer P. Stigter met een pink naderde. De walkant zakte uit en de auto kwam in de wetering terecht. Persoonlijke on gelukken kwamen niet voor, maar de materieele schade is nogal groot. Later is de auto door den timmerman Kuilen burg gelicht. Over de beschamende toestand deze verkeersweg is reeds zooveel nadrukkelljk geklaagd dat er nieuws meer over te zeggen zou zijn, in dien we hier niet te doen hadden met een bijzonder demonstratief feit. Tot nu toe waren de klachten gericht op het ongemeen slechte wegdek, waar door de voertuigen welke verplicht zijn daarover te rijden, belangrijk geschaad worden en op de ongunstige, smalle en bochtige weg. waardoor auto’s en andere vervoermiddelen In de wetering of in de sloot rijden. Nu is er een nieuw bewijs van de on houdbare toestand van dit schandstuk in het modern verkeer. Het ongeluk wat hierboven beschreven is, demonstreert dat deze weg ook wat zijn constructie betreft, niet berekend is voor het verkeer van deze tijd. De vrachtauto, welke thans weer in de wetering is gevallen, reed na melijk niet, maar stond stil. Daaruit blijkt dus dat de hoedanigheid van die weg zoo slap, zoo week, zoo brokkelig is, dat niet alleen het rijden over de Lopi- kervoordljk gevaarlijk is, maar het stil» Slaan evenzeer. Er zal nog wel eens weer een onder zoek worden ingesteld, een rapport op gemaakt en dan blijft alles weer, zoo als het Is. De hierbij betrokken autoriteiten schij nen van meening te zijn, dat het aantal ongelukken op de Lopikervoordijk niet groot genoeg is of dat er niet genoeg dooden bij vallen om er zich druk over te maken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1