SCH00NH0VEN5CHE COURANT plïl DOOR TEGENSTANDERS GERED. ih Gemengd nieuws^ IM B iDRECHT I Schoonhoven el&Zn. I Plaatselijk nieuws] HEN BLADZIJDEN. NO. 787». MAANDAG 4 ÜC1OBER 1H37 OCTOBER die ■I' Vrijdagmor- f, K. van een de rnemert: naar De MINDERHEIDSGROEP. In de Minderheidsgroep heeft Ds. G. A. den Hertog gisteren medegedeeld, dat het bestuur het noodlg oordeelt, over te gaan tot de aanschaffing van een groo- ter en beter orgel, daar het tegenwoor dige niet aan de eischen voldoet. Het voor de aankoop benoodigde be drag hoopt men bijeen te brengen in één collecte, die tijdens de eerstvolgen de dienst zal worden gehouden. be- Van Horsman, e >37 :t r~l rijde» r Oud-Alblas. te A me id e EEN FASCISTEN-MARSCH TE LONDEN. Het tegengestelde van triömftocht. eerste deze winter in de gelegenheid te zijn, uit de opbrengst met de verstrekking van extra-B-steungoederen te kunnen aar.- vangen, hetgeen geheel overeenkomstig het verlangen der regeering Is. Wij vestigen gaarne de aandacht op deze kwestie en vertrouwen, dat, wan neer op de bevolking van Schoonhoven een beroep zal worden gedaan, de giften evenals altijd ruimschoots zullen vloeien. zal zen- oproep «Se JAARGANG. NIEMLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT I ITeltf. 20. Tel.-Adres: Vaiwooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. plaat.t in ,De Goreumer’C ABONNE’Ö, die x ch aan onxe administratie Qftftft Gulden by levenslange £\jVw oDgeechiktheid. hem Zaterdagavond voor zijn woning op de Havenstraatsche Wal een lerenade gebracht. Deze huldiging bracht heel wat belangstelling „op de Wal” en de muziek met de altijd feestelijk aandoen de fakkellampen, schiepen er een vroo- lijke stemming, waarin men elders in de stad deelde, want na afloop maakte T.A. V.E.NU. nog een muzikale rondgang. GEVONDEN. Een leeren portemonnaie; een nikke len schaartje. Inlichtingen politie-bu- reau. opgeven voor Aftft Gulden by UW overlijden. JEUGDWERK. De jeugdwerkcommissie der Maat schappij tot Nut van ’t Algemeen heeft haar clubwerk voor kinderen hervat. De animo daarvojr is dit najaar zeer groot: niet minder dan 140 kinderen zijn inge schreven, zoodat de leidsters en leiders genoodzaakt waren, meer cursussen voor hun rekening te nemen, om niet te ver vallen in het euvel van een te groot aantal' leerlingen per cursus. De schokken en bevingen, welke er varen door de NSB., de fascistische partij onder leiding van den heer Ir Mus- sert, zuilen beslissen of die Beweging tegen zulke werkingen besland is, dan wel of zij door die trillingen en Stooten in elkaar zakt. Die vraag is voor ons land van beteekenis. Wij hebben in onze vorige nummers slechts korte uittreksels gegeven van wat er gebeurt in de N.8.B., omdat wij teveel plaats zouden gebrui ken, als we alles uitvoeriger hadden wil len vermelden. Noodlg was zulks niet, omdat het feit, waarom het gaat, even, duidelijk uit onze korte berichten spreekt, als uit de veel langere in an dere bladen, het feit namelijk, dat een aantal hoofdpersonen de Beweging ver laat en dat allen dat doen met de mede- deeling: Gemis aan vertrouwen in de leiding. Dat is voor ons het eenig belangrijke in dit verscMJnsei. De NSB. leek tot aan de verkiezingen een machtige Be weging in ons land, de vooruitgang was snel en krachtig geweest, de geestdrift van de aanhangers was, vooral in het begin, groot en het leek er dus wel op, dat de NJ3JB. een groep zou worden waarmede men rekening diende te hou den. Dat vermoeden werd nog versterkt toen bij de verkiezing voor de Provinciale Staten het aantal stemmen op die partij uitgebracht, veel grooter was dan men verwacht had. Naar die stemming be rekende men ook dat de verkiezing voor leden van de Tweede Kamer een sterke groep N.S.B.-ers in dat college zou bren gen. De uitkomst was toen geheel anders en van dat oogenblik af begint het verval zich af te teekenen. Het verval was na tuurlijk al begonnen, maar na het ver lies van de verkiezingsstrijd begon de on tevredenheid over de leiding zich te uiten en over te gaan in een uittocht uit de partij. De N.8.B. heeft Inderdaad deze terug gang te wijten aan de leiding, die fout op fout stapelde, die zich slaafs richtte naar het Dultsche model, waarvan ons volk juist de diepste afkeer heeft, die langs sllnksche wegen de Jodenvervol ging poogde in te voeren, een geestes houding. waarvoor men In het vrije en gedachte vrije Nederland geen aanhang zal vinden, die een militaire africhting de verxelcenng, xya volgens de vastgestebiè Qftft Gulden by verlies* wW van hand oi voet, 4. v DE BOM AANSLAGEN TE PARIJS. Gevaarlijk anarchist de dader? De Italiaan Flamberti, die in verband met de bomaanslagen te Parijs was ge arresteerd, is thans door een taxi-chauf- feur herkend als een van de vier perso nen, die, in het bezit van twee kistjes zijnde, op de Place des Ternes om on geveer half vijf zijn wagen hadden ge huurd, op de dag, dat de aanslagen wer den gepleegd. De chauffeur deelde mede, dat Flam berti op het vóórbankje van zijn auto had plaats genomen. Van het resultaat dezer confrontatie werd de Italiaan op de hoogte gesteld, doch hij weigerde iets te zeggen buiten aanwezigheid van een advocaat en werd ter beschikking ge steld van den rechter van instructie, die belast is met het onderzoek naar de aanslagen. Flamberti is op 30 Augustus in Frank rijk gekomen, en wel uit Spanje, waar hij in de internationale brigade had ge diend. Na een verblijf van eenige dagen te Perpignan is Flamberti op 9 Septem ber te Parijs aangekomen. Hij blijkt een gevaarlijk anarchist te zijn. ZIJN ZUSJE DOQDGESCHOTEN. Vreeselijk ongeluk te Bemeten. In de woning van de familie Paquay in hét dorpje Bemelen bij Maastricht, waren gistermorgen een 15-jarig zoon tje en zijn 5-jarig zusje op de slaapka mer aan het spelen, waarbij de knaap op een kast een revolver ontdekte. Het was een oud verroest ding, dat de vader reeds jaren in zijn bezit had, zonder er nog ooit naar omgekeken te hebben. Nieuwsgierigheid deed de jongen het wapen van de kast halen. Hij wist na tuurlijk niet, dat het geladen iVas. Bij het nakijken ging de revolver af en de kogel trof het tegenover de jongen zit tende zusje in het hoofd. Toen een dok ter uit Maastricht kwam, was het kind reeds stervende. terbinder (zwaar touw) rijksveldwachter H. de Gier. Auto te water. Reeuwijk. Een personenauto van de AN WB, uit Den Haag reed hier met vrij groote snelheid over de Reewal. Op het laatste moment bemerkte de bestuur der een uit tegenovergestelde richting komenden wielrijder en moest, om een aanrijding te voorkomen, plotseling naar rechts uitwijken. De wagen geraakte hierbij in de grasberm langs de weg, reed over een vat wegenteer zoo de we tering in, waar de wagen geheel onder water verdween. De bestuurder .wist utt de wagen te klimmen en zichzelf te red den. De auto is later door een kraanwa- gen opgehaald. I Eindelijk. Reeuwijk. De gemeente-begrooting 1937 is thans, voorzien van de goedkeu ring. van Gedeputeerde Staten terugont vangen. Een waardevol geschenk. Reeuwijk. Notaris F. L. G. d’ Aumerie heeft aan burgemeester Lucasse, ter ge legenheid van zijn ambtsjubileum als geschenk aangeboden een olieverf-schil derij van ongeveer 1.80 meter hoog, voor stellende een religieuze in biddende hou ding. Het schilderij is gevat in een bree- de zwarte omlijsting. Bedankt. Zevenhuizen. De heer J. de Koster, se cretaris-penningmeester van de Pluim- veehoudersvereeniging Zevenhuizen Moercapelle, heeft wegens vertrek Den Haag als zoodanig bedankt. Eierenveiling. Zevenhuizen. Aangevoerd 8783 kippen eieren. De prijs was f 4.50f 5 per 100 stuks. Aangevoerd 178 eendeneieren. Prijs f 3—f 3.25. Gevonden: een rijwielbelasting- merk 1937—’38 door C. Hordijk, Dorps straat 179. den, konden hem verstaan, maar bijna al zijn woorden gingen verloren in het ge joel en gefluit der anti-fascistische me nigte. Toen de meeting achter de rug was, geloofde Mosley het wel, en zocht in zijn auto gauw een veilig heenkomen, zoodat het publiek geen schijn van kans had. hem te pakken te krijgen, hoewel daartoe wel pogingen in het werk werden gesteld. Bij de botsingen zijn tal van personen gearresteerd. Het eerste lustrum zal de Britsche Unie van Fascisten lang heugen. Eeh op tocht van den leider Sir Oswald Mosley, met zijn 5000 volgelingen naar het Londensche Aestend, waar een demon stratie zou worden gehouden, heeft na melijk talrijke hindernissen ondervon den, waarbij het meer dan eens tot een handgemeen kwam. Niet minder dan 2500 politie-agenten escorteerden de stoet, maar niettemin bleef het publiek dreigen en gaf aan zijn gevoelens lucht door het werpen van projectielen, waar op tooneelspelers en operazangers soms onthaald worden. Zelfs moesten ettelij ke barricades stormenderhand door de politie veroverd en gesloopt worden en steeds, gedurende de geheele marsch, regende het van de daken op de enor me menschenmenigte, die zich in de nauwe straten verdrong, behalve diver se vruchtensoorten, ook afgedankt schoeisel en dakpannen, terwijl steenen en knuppels eveneens prachtig werpmi- teriaal bleken te zijn. Het politiecordon werd herhaaldelijk doorbroken, wa.'.rbij de agenten van hun gummnstokken ge bruik moesten maken. Het scheelde ^elfs weinig, of sir Mosley was tijdens een de zer schermutselingen door zijn tegen standers gevangen genomen. politie kreeg tenslotte verstericing van een aantal autobussen met agenten en van een afdeeling bereden manschap pen. Bet publiek gaf echter geen krimp, zoodat Mosley er ten slotte toe moest overgaan om elders zijn rede uit te spre ken. daar het onmogelijk was. Eastend te bereiken. Enkele bevoorrechte volgelin gen, die zich in de voorste linies bevon- Tewaterlating. Alblasserdam. Onder zeer veel belang stelling werd Zaterdag van een der hel lingen der N V. Industrieele Maatschap pij „De Noord” met goed gevolg te wa ter gelaten het eerste van de twee in aanbouw zijnde dubbelschroefmotor- vrachtschepen in aanbouw voor rekening van de State of Rio Grande do Sul ge naamd „Carioca”. De lengte over alles is 102.52 M„ de lengte tusschen de loodlijnen 96.62 M., de breedte 14.32 M. Het laadvermogen bedraagt 4160 tonnen op een diepgang van 20’0” Het schip is ontworpen voor een snelheid van 12 KM. per uur in ballast positie, waarvoor zullen worden geïnstalleerd twee stuks Stork Hessel- Man Dieselmotoren elk van 1000 PK. Bergambacht De heer C. W. van Zijll Langhout is aangewezen om als com mandant op te treden voor de Luchtbe schermingsdienst in deze gemeente, en als diens plaatsvervanger is aangesteld den heer M. T. van Zoest. Burg, en Weth. hebben den heer P. van dén Dool Wz., aangesteld om de controledienst uit te oefenen bij de ver koop van vleesch van in nood gedood vee uit de noodslachtplaatsen. WP* In de Jaarvergadering van de volks bibliotheek bleek uit het verslag van den penningmeester, dat in het tafgeloo» pen jaar was ontvangen f 126.4Ó en uit gegeven f 113 56, batig saldo f 12.84. De bestuursleden G. v. d. Bas, S. Burger en B. v. d Bosch werden allen herkozen. Op 1 October is de boekenuitdeeling be gonnen; ze zal vervolgens telkens om de 14 dagen gedurende de wiiïtermaanden plaats hebben. De ingevolge de keur van de Krim- penerwaard door het polderbestuur al hier vgstgestelde lijst van het dijkleger van Inwoners dezer gemeente, voor het Jaar 1 October 1937-1938, bevat 125 na men. Als hoofdlieden zijn vermeld de hee- ren C. Boer. W. Kok Wz. en T. Kok Wz. alhier. bepalingen tegen ongevallen verxeicerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van rtftQ Gulden bij verlies 1AA Gulden by verlies z: ft Gulden by verlies van De verzekerde moet in het LVV ven een oog. IVV van een duim.UU een anderen vinger. bexit x.jn van een polu SERENADE. De muziekvereeniging TA.V.E.N.U. telt onder haar leden vele oude getrouwen, wier standvastigheid en jarenlange toe wijding de kurk vormen, die ook in moe.- lijke dagen de ver^emging drijvende houden. Tot hen behoort de heer J. Boere, die reeds 25 jaar werkend lid van T.A.V.E. N U. is. Tijdens de repetitie van Vrijdag avond heeft de voorzitter, de heer J. D. Fetter, dezen Jubilaris hartelijk ‘oege- sproken en bovendien heeft het corps Stoomtrein door onveilig signaal gereden. Gouda. Vrijdagmiddag is de stoom trein no. 532, komende uit de richting Utrecht, vanwaar hij om 16.59 was ver trokken met bestemming naar Den Haag en Rotterdam, nabij het station Woerden door het op onveilig staande signaal gereden en pas een 25 meter ver^ der tot stilstand gebracht. De machinist heeft het signaal blijk baar met of te laat gezien, waardoor hij het perron voorbijreed en pas op het laatst oogenblik zijn fout bemerkte. Hij bracht toen de z.g. zandspuiter in wer king, waarna de trein voorbij de over-, weg tot stilstand kwam. De remmen bleken bij onderzoek nor maal te functioneeren. Tegen den on- voorzichtigen machinist is procesverbaal opgemaakt. Zilveren huwelijksfeest. Krimpen a.d. Lek. Onder groote langstelling, o.a. van burgemeester Oordt, herdacht de heer C. muziek-dirigent alhier, dat hij 25 jaar geleden in het huwelijk verbonden werd. Vijf muziekvereenlgingen brachten de heer en mevr. Horsman, alsmede de fa milie, een serenade. Bij monde van den heer Van Wijnen, voorzitter van „Cres cendo”, werd een ameublement aange boden. Van verschillende zijden kwamen mondelinge, schriftelijke en telegrafi sche gelukwenschen binnen. De muziek vereeniging maakte nog een marsch door de gemeente, welke natuurlijk veel be kijks trok. Het is voor den jubilaris en zijn familie een onvergefelijke dag gewor den, waarvoor hij dank braqht aan allen, die» hun medeleven getoond hadden. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk is in de plaats van wijlen den heer Rou- DE NOOD DER WERKLOOZEN- GEZINNEN. Zooals gemeld ligt het in het voorne men een spaar- en bijslagregeling in te voeren voor gesteunde en tewerkgestelde werkloozen, tot aanschaffing van klee- ding, schoeisel en dekking. Deze regeling op zichzelf zal echter eerst over eenige tijd practlsch resultaat voor de betrok kenen kunnen afwerpen, aangezien zij de bfenoodigde goederen 'eerst kunnen beko men als het bedrag, dat zij hebben ge spaard. tezamen met de bijslag van de overheid, gelijk is aan de waarde der goederen. A De regeenn% heeft gemeend, voor overbrugging van het tusschenliggende tijdvak een beroep op het Nederlandsche v«k te moeten doen, teneinde uit de op brengst van de te houden geldinzame ling, toch deze winter reeds met een ex- tra-verstrekking vah B-steungoederen te kunnen aanvangen. De minister van sociale zaken morgenavond te 7 uur 30 over beide ders, namens de regeering een doen tot het Slederlandsche volk om een bijdrage te geven voor kleeding, schoei sel en dekking. Wij vestigen gaarne de aandacht op deze rede en kunnen reeds thans mede- deelen, dat hier ter plaatse hedenavond de steuncommissie vergadert. Wethouder Deerenberg zal een en ander ter tafel brengen en doen bespreken. Het ligt na melijk in het voornemen, dat de gelegen heid tot de spaar- en bijslagregeling ook in Schoonhoven aan de betrokkenen zal worden gegeven. Een collecte zal deze maand worden gehouden door de leden van de Steuncon^missie, teneinde ook Invoerde, waar men hier te lande om lacht, die weigerde een financieele reke ning of een begrooting over te leggen, die schitterende beloften deed zonder evenwel de middelen te noemen hoe die te kunnen verwezenlijken, die te veel zich bezig hield met het schelden en razen op anderen om tijd te vinden naar de eigen stemmen te luisteren een leiding die nog veel meer fouten maakte en die geen tegenspraak duldde. Duizenden en tienduizenden hadden met blijde hoop uitgezien naar de bood schap die de N.S.B. hun zou brengen, maar zij wachtten tevergeefs of waren in die brallende, haatspuwende bood schap teleurgesteld zij wendden zich af, zij trokken zich terug, maar de lei ding bleef haar verkeerde richting vol gen en grooter werd het aantal dat heen ging en belangrljker de mannen die zich afscheidden: wegens gemis aan vertrou wen in de leiding. Beseffen deze mannen, die na deze ver klaring de N.S.B. verlaten, wel, dat zij zulks kunnen doen: dank zij bet feit dat zij niet bereikt hebben, wat zij nage streefd hebben. Hoe zou hun toestand geweest zijn indien de opzet was geslaagd, indien de N SB. zóó machtig geworden ware, dat de leider tot dictator was verheven en een macht gekregen had als Hitler, Mus solini en Btalln Men denke daarover niet gering. Als de reeks van hooggeplaatste NS.B.-ers die nu Mussert verlaat, ook dan gemis aan vertrouwen in den leider in zich had voelen opkomen, zou niemand van hen die gedachte ook maar hebben dur ven fluisteren of wanneer er een zoo roe keloos geweest zou zijn, dan zou hij dat lang hebben moeten betreuren in een concentratiekamp of gevangenis. Het fascisme elscht on voorwaardelijk een blind en stom vertrouwen in den leider en elke, ook de geringste afwijking, wordt zoo zwaar gestraft dat anderen de lust vergaat eenig blijk van gemis aan vertrouwen te toonep. Dat mogen de mannen, die nu hun gemis aan ver trouwen nog openlijk kunnen verklaren, wel eens bedenken en daarbij dankbaar zijn aan hen. die zich verzet hebben te gen hun streven, waardoor zij die vrij heid behouden hebben. bos benoemd de heer P. J. de Jong, zijn benoeming heeft aangenomen. Tot secretaresse-penningmeesteres- se van „De Macht van het Kleine” is aangesteld mej. D. Huyzer Gd. Krimpen a.d. Lek. De zalmhandelaar A. v. W. sneed zich bij het vischsnijden in zijn hand, met het gevolg, dat bloed vergiftiging ontstond en hij zich onder geneeskundige behandeling moest stel len. Krimpen a.d. IJssel. Veilingbericht: Aangevoerd werden 2000 eieren. Prijzen: Kippeneieren f 4.70—f 5.35; Hennen eieren f 3.40—f 3.60 per 100 stuks. Moercapelle. Zaterdag speelden 2 kin deren van de fam. V. op de brug voor de ouderlijke woning. Hierbij zijn beiden blijkbaar onder de leuning doorgescho ten en kopje-onder in de vaart terecht gekomen. Het oudste slaagde er zelf in naar de kant te spartelen, terwijl mej. Versloot het andere kind op het droge wist te brengen. Als wijkzuster-huisbezoekster van de vereeniging „Het Groene Kruis” is benoemd zuster Hulman te Oosterhuizen Jubileum. Nieuwerkerk a.d. IJssel. gen heeft in het voormalig stations gebouw in besloten kring, een huldiging plaats gehad van den blokwachtei; K. J. K. van der Ham, die 1 October herdacht dat hij vóór 25 jaar bij de Ned. Spoor wegen werd aangesteld. Alle ambtenaren alsmede het volledig wegpersoneel, was hierbij tegenwoordig. Allereerst sprak de heer Duiverman, die de aangename samenwerking gedurende de afgJoopen 25 Jaar schetste. De hö^r Wekklng getuigde eveneens van de goede verhoudingen, welke tus schen de jubilaris en het overige per soneel bestond- Als blijvende herinne ring werd een fraai cadeau overhan digd. De heer v. d. Ham bracht de dag verder in huiselijke kring door. Fraai resultaat. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Het batig, sal do van de bazar ten bate van de har- monievereeniging ..Door Kunst Verkre gen” bedraagt f 532. Polsbroek. De speldjescollecte ten fce- hoeve van „Het Groene Kruis", Donder dagmiddag door enkele jonge dames langs de huizen gehouden, heeft f 22,44*4 opgebracht. Polsbroekerdam. Gevonden: een ach- van auto. Inl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1