i^l SCH00NH0VEN5CHE COURANT Plaatselijk nieuws [2^Schoonh^en~2] rdappels inten prijzen!! bcbmbtvcf 2000 19 OCTOBER 1812. JEVEHA Gloeilampen vanaf 5b cent verkoopen wij thans ook LOUER 1ML ACHT BLADZIJDEN MAANDAG IS OCTOBER 1937 Telef. 20. Tel-Adrea: Vannooten S. k K. Wat dit ORANJE BOVEN. en Verstoep te Den Haag. VOOR KLEEDING, DEKKING EN SCHOEISEL. betreft, grooting van was sten wereldveroveraar, want een tweede Napoleon is niet meer mogelljk. van Kinderspelen: op een bedrag in oni ven van f 7 i.9.06,48. 1 matig winstcijfer. Aan de N V. .Motcrenfabriek Bolnes toed als nieuws groot model, en TILBURY. Bergambacht» nhoven. ibett» de zware klei er mud. eiluinen N 37 van be- a. n. HAARD- H. JANSENS, ak. ABU.S M It'd. otoren, enz. gevraagd. KER 93, Telef. 4 ieu wxrna op r elk doel. i verandering iarige zwarte :rrie aa m mak) W AGE-N AN, D 131, deze batig vorig jaar de ver en: Een DRIE- goed als nieuw NG, Bermweg- le a.d. Ussel. iSTEN; zeer ge ifacturler; ook W. SCHUT, Schoonhoven. Varkens vervoerd. Zevenhuizen. Twee keurmeesters te I Rotteruam hebben ontdekt, dat daar 10 varkens waren binnengekomen, afkom stig van een besmet terrein van den vee houder W. N. D alhier. De plaatsehjke politie zai tegen D. proces-verbaal opma- wat daarvan de bedoeling was: de cza- Europa Het was het einde van dqn laat- renstad werd in brand gestoken, alle brandslangen waren weggevoerd, zoodat er geen middel was om het vuur te stui ten en bijna de geheele stad afbrandde. No. 7876. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HDLIAND EN UTRECHT I Me, .mzekerng lo cm. n.w Tel .AdrM: V.nnooten S. I W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Foslrekeuiu, 13763. L Vrtë'.g.ïr,j.b,j voorunbeu nor Mchoonhoi 1.25; p. tekermg ló Nog een maand lang wachtte Napoleon op aigevaardlgden van den czaar om met hem over de vrede te onderhandelen, doch czaat Alexander schoof die op de lange baan en de vreeselijke Russische winter begon zijn voorboden te zenden. Toen, op den 19en October 1812, nu dus 125 jaar geleden, gaf Napoleon een bevel tot de terugtocht en daarmede was zijn val bezegeld en begon voor Europa de vrijheid te dagen. be weg terug naar Frankrijk U een der ontzettendste tochten, die in de geschie denis bekend staan: een te’eurgesteld le ger. loopend door elndelooze sneeuwvel den, voortdurend bestookt door den vU- and, zonder voldoende voedsel niet veel meer dan wat meel met water en stukken rauw paardvleesch met scha mele dekking in een temperatuur, die de kleeren deed bevriezen tot planken. Da gelijks stierven en sneuvelden er hon derden en duizenden en toen Napoleon eindelijk de grenzen van Rusland weer overschreed, waren er van de 500 000 man niet meer dan 30 000 over, van wie er niet meer dan 8000 strijdvaardig waren. Het was het einde van Napoleons glo rie. maar ook van zijn keizerschap. De slag bij Leipzig volgde nog. daarna Elba, de honderd dagen en toen de gevangen schap op St. Helena. Plotseling, op het hoogtepunt van zijn roem stortte de groote keizer neer om als balling op een verlaten eiland te sterven. .JPourvu que cela dure”, had Napoleons moeder telkens herhaald, als haar zoon hooger en hooger klom. „Als het zoo maar blijft Luitenant, daarna generaal, consul en keizer, heerscher over Europa Als 't maar zoo blijft. Het bleef niet zoo en te'den van ons werelddeel konden weer vrijer adem halen, hun eigen regee- ring kiezen, hun eigen wetten maken. Den 19en October 1812 was het keer punt voor Napoleon en het keerpunt voor De Zaterdag gehouden collecte voor het kieedmg-, schoeisel- en dekkingfonds heeft f 132,04 opgebracht. De commissie, die den gevers zeer dankbaar is voor hun bijdragen, weet dat daaraan echter nog enkele ontbreken, zoodat vermoedelijk nog wel eenige giften zullen nakom n De-*! zullen namelije bij alle commissie leden nog gaarhe worden ingewacht. GEEN AFSTANDS-MARSCH. De wandelclub DOT. (niet die der K.J.C., zooals wij de vorige week abu sievelijk meldden) zou gisteren deelne men aan de 35 KM. a.'stands-marsch, uitgeschreven door de vereenig. Adolf Kolplng" te Schiedam. Ter elfder ure is deze manen echter afgelast, zoodat DO. T. tot groote spijt van de leden na haar ernstige training de resultaten daarvan nog niet heeft kunnen zien. i ar- matig winstcijfer. L.i stuk-ri Aan de N V..Motcrenfabrlek Bolnes n te alhier is een zandzuiger aangekomen om 1 - v4n een Bolnes Die- I selmotor van 4b0 P.K.,‘terwijl tevens nog een dekmotor yan 200 P.K. zal worden I geplaatst voor het aandrijven van de lie- 1 ren en de dynamo voor het licht, een en ander voor rekening van de firma Zanen Honderd vijf en twintig jaar geleden zuchtte geheel Europa onder den oorlogs- keizer Napoleon, d*e vrijwel alle stated van ons werelddeel onder zijn scepter had gebracht. Bijna Engeland had zich vrij weten te houden en op het vasteland was Rusland zelfstandig gebleven. Tegen dit laatste land trok de geniale veldheer in de zomer van 1812 ten oonog en een leger als de wereld nee met had aanschouwd, ging naar het groote en weinig beteekenende rijk der scaren. Zijn leger bestond uit 500000 man, te weten 4U0.000 man infanterie, 70uü0 man ca valerie en 30.000 man artillerie. Bij het ontzaglijke leger waren 15000 Nederlandsche jonge mannen, die evenals de honderdduizenden uit andere landen gedwongen waren geworden dienst te nemen. Onder hen was een zeer groot getal, dat bij vroegere oproepingen een plaatsvervanger had gesteld en dat jus niet meer dienstplichtig was. Zij werden nu ingelijfd onder de schoone ti tel van „eere-garde” en moesten hun uni form en uitrusting zelf bekostigen. Heel klein Is het getal dat teruggekeerd is uit de sneeuwvelden van Rusland. De tactiek der Russen was van het be gin af om zonder veldslagen de Fransehen zooveel mogelijk afbreuk te doen en al les te vernietigen wat hun voedsel of le gering kon verschaffen. Alle steden, dor pen en voorraadschuren, waar het Fran- sche leger kwam, werden verbrand, zoo dat de voorziening van levensmiddelen roor een half mlllloen man van het be gin af uiterst moeilijk was. Twee veldslagen werden toch geleverd ♦p 5 September bij Borodino en op 7 Sep tember bij Moskwa. waarbij Napoleons leger zeer zware verliezen leed De weg naar Moskou lag toen open en de Fran- schen trokken de stad binnen op M Sep tember. Moskou was verlaten, geen mensch vertoonde zich en weldra bleek f 12.618,15. ting van een laboratorium vleeschkeurlngsdienst is f 500 geraamd. Deze dienst sluit in inkomsten en uit gaven op f 8659,80. Voor de verbetering van de straten ia i 53<J5 uitgetrokken, als voortzetting van waaronder f 1000 de bestrating en verharding van de Oude Singel en f 4ü0 de aanleg van nieuwe trottoirs in van Ringrijderij met tilbury's: 1 A. Jong kind met mej. W het Lam te Lexmond: 2 P. Bor met mej. J. de Ottelander te Meerkerk; 3 T. de Baat te Oud-A'blas met mej. All van Kekern alhier: 4e T v Dieren te Lexmn”d met mei W E Ver maat alhier: 5 Fl. Verma at met mej. L. Slqb te Hoog-Blokland: 6 P van Leeuwen te Meerkerk met mej. Jannle Verboom Voldoende attracties. 's Avonds werd er druk gedraald en gezweefd, terwijl er In de café s voor de danslustlgen voldoende gelegenheid be stond hun hart op te halen Ook was er dit J?ar een poffertjeskraam aanwezig, die zich echter niet in een groote omzet kon verheugen. De zoogenaamde markt kramers, die hun waren aan den man trachtten te brengen, waren op een en kele uitzondering na, niet erg optimistisch gestemd, za^'d -i werd de Jeestweek. I zooals men zeggen. den een e kwam vallen’ met het gevolg, dat het rietje m i te worden de keel van de bedrijven op deze be ats batig slot DE PAARDENMARKT TE AMEIDE. Ameide. Onder enorme belangstelling is ook dit jaar wederom de Ameidesche paardenmarkt gehouden. Dp vereenigmg tot instandhouding der Atr.pidesche Paar denmarkt z»et haar werk telkenjare met meer succes bekroond. Woensdagavond begon het reeds voor de schoolkinderen, die grafcis j/F de draaimolen mochten, ter wijl de grooteren zich vermaakten in de zweefmolen. De aanvoer van paarden was ditmaal ook weer grooter dan voorheen en bedroeg thans 200 stuks, terwijl de handel levendig te noemen was. De hoofd prijs, een veulen, dat voor de aanvoerders van paarden beschikbaar was gesteld, viel ten deel aan den heer Joh. 't Lam te Achthoven. terwijl nog een groot aan tal geld- en luxe prijzen waren beschik baar gesteld. 's Middags werd in de Molenstraat be gonnen met de kinder- en volksspelen, terwijl het ringrijden met tilbury's en fietsen op de Prinsegracht werd gehou den. waarvoor zeer veel belangstelling bestond. gekregen. Dokter Donker heeft de kleine naar het ziekenhuis te Utrecht laten ver voeren, waar de toestand van het kind ernstig bleek te zijn. Raadsbesluiten. Ammerstol. In de raadsvergadering van Zaterdag bouen B. en W. de gem - begrootmg 1938 en de begrooting 1933 van het GEB. aan. De gem.-begrooting sluit met een tekort van f 3339.49. waar voor een rjksbijdrage in de gemeente huishouding is geraamd. De begroot ng van het G EB. geeft een winstsaldo aan van f 35. Vastgesteld werd een compta- biliteitsbesluit 1937. Aan de bij de werk- verschafLng te Warmond tewerkgestel- den zai alsnog een rljV/ielvergoeding I worden toegekend. In verband met de I wijziging der gemeentewet, werd beslo- I ten een fraude.erzekering te sluiten met de Onderlinge van de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten. Vastgesteld werd een verordening, regelende het be- roep ingevolge het reglement op het autovervoer. Op het verzoek van den gem.-veldwachter om in plaats van vrije kieeding een kleedinggeld, werd afwij zend beschikt, terwijl het voorstel van B. en W. tot aanstelling van een contro leur op de steunregeling werd aangehou den. Benschop. Op het terrein bij de Bljz. School hield de schietvereniging „Paul Kruger” haar jaarlijksche wedstrijd. Do uitslag was als volgt: Personeele baan; Klasse A: Maximum aantal punten 100: 1. B. Haaksman Tzn. 100 pnt.; 2. J. W. v. d. Heiden 98; 3. C. A. Roeleveld 98, 4. E. Haaksman 97; 5. G. Sluis 96; 6. G. Verhoef 96; 7. H. Ver- maat 94 en 8. F. Verweij 93 pnt. Klasse B: 1. C. Boon 97 pnt.; 2. Adr. Schep 97; 3. F. de Jong 96; 4. J. van Os Fzn. 95; 5. J. van Eek 95; 6. Joh. A. Kle ver 94, 7. J. Haaksman 92; 8. T. Rooden- burg Azn. 91; 9. D. Rietveld 90 en 10 D. C. Kastelijn 90 pnt. Klasse C: 1. C. de Bruljn 96 p.; 2. G. Pardoel 94 pnt3. P, Schep 93; 4 C. van Delft 93; 5 J. W. Brouwer 02, o. Dr. de Jong 92; 7. T. Haaksman 92, 3 B. 8tig- ter 91; 9. D. J. Boolj 86: 10. M. v. d. Vllst 82 en 11. Joh. Baars 79 pnt. Vrije baan, max 50 punten Klasse A 1 B. Haaksman Tzn. 50 pnt.; 2. J. W. v d. Helden 50; 3. E. Haak^nian 50; 4. G Sluis 49; 5. C. A. Roeleveld 49; 6. H. Vermaat 49; en 7. G. Verhoaf 49 pnt. Klasse B 1. F. de Jong 50 pnt2. Joh. Klever 41, 3. T. Roodcnburg Azn. 49: 4. D. Rietveld 49 pnt.: 5. Adr. Schep 48; 6 C. Boon 48; 7. J. Haaksrrtan 48 en 8. J. van Eek 48 pnt. Klasse C; 1. J. W. Brouwer 50 pnt.: 2. Dr. de Jong 50 pnt.; 3. C. V. Delft 49; 4. C. de Bruljn 49; 5. D J. Booij 43; 6. T. Haaksman 48; en 7. P. Schep 47 pnt. Vrije baan met tijdopname. 1. E. Haaksman 42 punten in 20 sec 2. J van Os Fzn. 45 - 22; 3. G. Sluijs 47 - 23. 4. C. A. Roeleveld 43 - 22; 5. F. Verweij 46 - 25; 6. F. de Jong 47 - 27; 7. J. W. v d. Heiden 43 - 24; 8 B Haaksman Tzn. 44 - 26; 9. J. W. Brouwer 46 - 28; 10. J. Haaksman 37 - 23; 11. H. Vermaat 41 - 25.5; 12. A Schep 47 - 30.5: 13. C. van Delft 36 - 24; 14 T. Roodenburg Azn. 45 - 30. Eerebaan: 1 O. P. v. Beusekom 94 pnt.; 2. C. L. Schreuders 64 ont. De prijzen voor de personeele oaan be stonden uit kunstvoorwerpen naar keu ze, terwijl voor de vrije baan geldprijzen beschikbaar Waren gesteld. In de zaal van den heer D de Haan werden door den burgemeester, tevens eere-voorzitter der vereenlglng, ds prlj- de voor het verlengde van de Lopikerstraat. Voortgegaan zal worden met de verbete ring van diverse straten. Geraamd is f 1515 voor het onderhoud van de ge teerde wegen en voetpaden. De post „on derhoud van wandelplaatsen en plant soenen” is gebracht op f 3470. Tal van Jonge boomen zuilen worden geplant ter vervanging van die, lijdende aan de iep- ziekte. Uit een oogpunt van historische waar de is f 1000 uitgetrokken voor de her stelling van het voormalig waaggebouw. Geraamd is f 28 100 (vorig jaar f 31 000) als subsidie voor het burgerlijk armbestuur; f 23 000 (f 26 000) voor steunverlening aan werkloozen; f 40 700 (f 38.000) als werkloonen voor de uitbrei ding der begraafplaats en het dempen, bestraten en rioleeren van de Haven- sloot of het maken van nieuwe kade muren, het verbeteren van de Tol en de Voorhaven c.a., een en ander in werk verschaffing; in totaal Is f 34 000 aan materialen enz. geraamd. f 500 Is uitgetrokken voor de verstrek king van gemeentewege van voeding er kleedlng aan schoolgaande kinderen (vorig jaar nihil). Door brugdek gezakt. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vrijdagavond was aan de z.g. witte brug aan de Ring dijk het verkeer van beide zijden gerui me tijd gestremd. Uit de richting Nieu- werkevk a.d. IJssel kwam een trailer, be laden met circa 8000 K.G. verwarmings buizen, welke voor een bedrijf onder Ze venhuizen bestemd waren. Midden op de brug zakten de voorwielen van de trailei door het brugdek. Doordat het achterste gedeelte van de zware auto nog op de dijk stond, werd een ernstig ongeval voor komen. De geheele zware lading moest gelost worden alvorens de auto van het beschadigde brugdek kon worden ge^ sleept. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Gedurende de winkelweekdagen mogen de winkels des avonds tot 10 uur geopend blijven. Gegund. Sliedrecht. Aan den heer J. Parel is voor f 10.200 gegund het maken vaneen kraanbaanstelger van gewapend beton voor van der Giessen's Scheepswerven te Krimpen ad. IJssel. Hondekar door auto gegrepen. Streefkerk. Vrijdagmiddag reed de koopman C. Sprong met een hondekar, bespannen met twee honden, op de Lek dijk. In de kar was een twee-jarig kind gezeten. De heer Sprong hield de lin kerzijde van den weg, toen een vracht auto naderde. Op een signaal van den chauffeur reageerde. Spr. earst «let, zoo dat de chauffeur van meenlng was, dat hij links zou houden. Doch vlak voor de auto stak dé hondekar over met het ge volg, dat de auto met volle vaart tegen de kar reed. Door het omgooien van zijn stuur wist de chaufeur nog te voorko men. dat de auto over alles heenging. Het kind werd echter door de klap uit de kar geslingerd en bleef vóór de auto, ju'st voor een hoop steenen liggen. Het was eerst geheel buiten bewustzijn, doch knapte al spoedig op. waarna bleek, dat het geen letsel had bekomen. De honde kar werd gedeeltelijk vernield. Sprong en de honden kwamen met de schrik vrij. Omgeslagen. WiUige-Langerak. Zaterdagmiddag stonden paard en wagen van den hande laar in lompen en metalen J. Rous, on beheerd aan de Lekdijk. Al grazende liep bet paard de helling af, met hét gevolg dat de wagen omviel en onderstboven on der aan de dijk terecht kwam. R. was spoedig met hulp ter plaatse en kon het paard bevrijden, dat alleen eenige schram men opliep. De wagen was zoodanig be schadigd, dat hij per auto naar Schoon hoven moest worden gebracht. Te water. Zevenhuizen. Vrijdagmiddag is een vrachtauto van den graanhandelaar M. uit Moercapelle, doordat de bestuurder de handrem niet had aangezet in de sloot langs de Breedeweg gereden. De auto werd aan de voorkant beschadigd. Na veel moeite gelukte het de wagen met een ta kel op de weg te krijgen. Ernstig ongeval. Zevenhuizen. Deze week is bij den land bouwer J. v. d. W. in het Noordeinde een ernstig ongeluk gebeurd. Terwijl men be zig was suikerbieten te rapen, stootte O met zijn nek zijn mede-arbeider L. B. In het gezicht, waai bij het oog van den on gelukkige werd geraakt. Hevig bloedend werd hij bij v. d. W. binnengebracht. Da dokter, die spoedig ter plaatse was, achtte overbrenging naar het Van Itersonzieken huis te Gouda noodzakelijk, wa&r men I constateerde, dat een ooglid gescheurd raamt men f 13.284.18 het electriclteitsbedrijf, f 8991,03, doch van laging der rente van geldleeningen wordt thans zeer aanzienlijk geprofiteerd; na- deelig slot gasfabriek f 1477,71 (vorig jaar f 83b,71), voordeelig slot waterlei ding f 8573,88 (f 9134,08); nadeelig slot woningbedrijf f 28 306.33 (f 27 454,13). Als rljksbljdrage in dat tekort wordt t 16.930.70 geraamd; nadeelig slot veer dienst f 10 097,50 (vorig jaar f 9286.10 Voor onvoorziene uitgaven is f 5000 ge raamd (als vorig Jaar). Voor rente van kasgeldleenlngen f 5000 (vorig jaar f 6500). Ondanks de raming van een maximum rljksbljdrage voor werkloozensteun en een maxlmum-ultkeering uit het werkloos- heidssttbsldiéfonds wordt nog noodlg ge acht f 66 986,15 als rijkihljJrage in de kosten van de gemeentehulshouding. Wegens opbrengst van havengeld is geraamd f 2300 (vorig Jaar f 2400); •straatbelasting f 10.000 (f 9600); begra- fenlsrechten f 1600 (f 2000); rente van kapitalen f 2728 ’(f 3204,50); 200 opcen ten hoofdsom personeele belasting f 13 000 (f 19.000); 75 opcenten hoofd som gerr.eentefondsbelastlng f 12.350 (f 12.300). De uitslagen de diverse spelen lu^en als volgt: Hoepiilwedstrijd voor Jongens van 10 en 11 jaar: 1 M. Vroon, 2 Jlet van Gelderen, 3 Jo Alblas, 4 Dirk d. Hoog, 5 Jan Versluis, 6 Ferd. Kroo- mans, 7 Jan de Lange, 8 Adrl van Gelde ren. Tonkruien voor jongens van 12 en 13 Jaar: 1 Arle Roverts. 2 Leen Plieger. 3 Peet v. Bruggen. 4-Arle Bouter, 5 Teunis Haag. 6 Piet Boon, 7 Hennie Mesker, 8 Jo v. d. Leeden. BchUvendans voor meisjes van 10 en 11 Jaar: 1 Annie Verhoef; 2e Jopie Bou ter. 3 Annie Lakerveld. 4 Geertje Boom. 5 Johanna de Groot; 6 A. Streefkerk, 7 Hansje Roodhorst; 8 Corrie van Vliet. Eetproef voor meisjes van 12 en 13 jaar 1 Jo Tukker, 2 Neeltje Versluis, 3 Jannle de Boer, 4 Corrle Westerhout, 5 Ella de Jong, 6 Jo Plieger. 7 Adri van Vliet. Stoelendans voor dames boven de 14 jaar: 1 Lina de Wit v d Hoop; 2 Teuntje Meerkerk. 3 Beb Woudenberg. 4 Engel tje Diepenhorst. 5 Neeltje de Boer. Ringrijderij op fietsen voor heeren boven de 14 Jaar: 1 Gerrit Boon; 2 A. Streefkerk Gz3 E de Groot, 4 A. Tuk ker, 5 T. de Groot Az. Ringrijderij met tilbury's: zen met toepasselijke woorden aan winnaars uitgereikt. Waterleiding. Krimpen a.d. Lek. De Commissie Beheer der Waterleiding heeft de grooting voor 1938 cp^emaakt, sluitende U4ang >ten en uitga- - - ffieibij is uitgegaan 'angzamerhand zou kunnen i van een grondtarief van 9 in plaats f besloten met een «eer druk be- i van 10 vau de grondslag der perso- zochte avond, terwijl er ook in de cafe’s re3j(. be/asLnj, hetwelk dus een belang- I rijae tarief verlaging Is. De begrooting j kon toch nog worden opgemaakt met een was jjet ^an vermoedelijk behouden worden. Naast onze <le Mdleonlamp vanaf 50 cent Matte Huge (la ui pen. 10 km. 48 cent Alle met garantie J. X. SNOEI - SCHOONHOVEN NI'AIIIII 1NMTH4AT 7-0. I.OPIHKHSTH4AT 13 Oranje Boven zal binnenkort plannen beramen voor 1938. Degenen, die het biljet om de contributie te verhoogen of om als lid toe te treden, nog niet hebben ingeleverd, zullen worden bezocht, ten einde in 1938 een goede flnancieele basis te verkrijgen. „oh on» »auuuiMr.u« opga.sn roor d. ten,e«nos. «0» TOljea. d. b.p«lmgei> l.g.o „„-„„ie,, r.raet.rd toot Mlrogau, gcuroorgl door d. XtgUWK HAVBAXK t. 8ohi.d»m, J by I.TWUIAM. AAA ‘jolden bij Gulden bij T.rliM Guldw b» TWÜW 1/Are Guidon b(j verhei z:rk Gulden l>i) verhei ven De verzekerde moet in het ongeecbiktbeid. UVV over,den. Jvt/ v»n hand ot voet, ven een oog. I W van een duim. W een anderen vinger. bezit Ajn van eén polie De Gemeente-j>egrooting 1938. RIJKSBIJDRAGE VAN 67 MILLE NOODIG GEOORDEELD. Verschenen is de ontwerp gemeente- begiuoung voor 1938. Aan gewone in komsten en mtg. is in totaal 1 496.986,81 geraamd, aan kapitaals-mk. f 64.874,15, tan -uitgaven f 86.844,18. Mede door verschillende conversies van Xeldleeningen kon een beteparlng op de te betalen renté, in verhouding tot de dienst van 1936, worden verkregen van Ten behoeve van de inrich- een laboratorium voor de Advertentiën1-6 regels f 1.30 elke regel meer f 0.20; derde plaatsing halven prjja. Adver- tentien worden gratis ge plaatst in „De Gorcumer’C een groot drukte hc^rsch-e. Alles Is ech ter ordelijk verhopen. Ame.de. 3en dochtertje va beiuer C. Zwijnimburg. -at .net je riet in haar mondje liep. licit het kind zulke verwondingen aanrlehttó, dat dr. Donker hulp moest verleenen. Een dochtertje van den koopman H. P v. d. Vliet heeft bij het eten van ape nootjes een stukje noot in de luchtpijp «Se JAARGANG. ken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1