Telegrammen Plaatselijk nieuws X Sportnieuws j Mond- en Klauwzeer! P. v. n. HOVEH Predikbeurten MAANDAG 18 OCTOBER IMfT JAPANSCHE SUCCESSEN. PEKING, 18 Oct. De Japanners die langs de spoorweg Peking—Soesoejang opereeren, hebben gistermorgen Pautau. het westelijk eindpunt van de spoorweg Peking—Soesoejang veroverd. De over winning werd gevolgd door het innemen van Pakho op 30 K.M. ten W. van Lautau en een strategisch belangrijk punt in de provincie Soesoejang. Deze bezetting be- teekent de mogelijkheid druk uit te oefe nen op de provincies Sjansi en Ningsia. Het Domei agentschap noemt deze over winning de volstrekte débacle der Chi- neesche militaire operaties in Noord-Chi- na. CHINEESCHE VORDERINGEN. SJANGHAI, 18 Oct. Het Chineesche telegraafagentschap Central News meldt dat de Chineesche troepen van het acht ste leger hun offensief in het noorden der prövincie Sjansi voortzetten en Kwangling nabij de grens van de provin cie Tsjahar hebben heroverd. De gevech ten in Sjansi zijn de laatste dagen bui tengewoon moorddadig geweest. Op 16 October werden verscheiden honder den Japansche en Chineesche soldaten gedood, terwijl drie Chineesche gene raals sneuvelden. Voorts meldt het agent schap Central News dat de Chineesche voorhoede die tegenaanvallen doet langs de spoorlijn Tientsin—Poekau. Ptngjoean heeft bereikt. OPMARSCH DER JAPANNERS. TOKIO, 18 Oct. De Japanners zijn van- ïnorgen de provincie Honan binnenge rukt in de richting van de Gele rivier. Om vijf uur hebben zij Goesoejang bezet. ONRUST IN JERUZALEM. JERUZALEM, 18 Oct. Vanmorgen is een Arabier gewond in een der buitenwij ken van Jeruzalem toen een aantal scho ten werd gelost op een groep Arabische arbeiders. Van Arabische zijde wordt er op gewezen dat de schoten kwamen uit huizen in de nabijheid van de Joodsche wijk. Een tweede arbeider is vanmorgen in de hoofdverkeersstraat van Jeruzalem DE SPAANSCHE REBELLEN RUKKEN OP. SALAMANCA, 18 Oct. Radio national heeft in zijn nachtuitzending naar vo ren gebracht dat hij een belangrijke op- marsch van de rechtsche troepen Colun- ga is genomen. Deze plaats ligt aan de spoorweg en de gewone weg in de rich ting van Gyon. De rebellen staan op slechts 18 K.M. van Villa Viciosa en het terrein biedt oneindig minder natuurlijke moeilijkheden dan het gebied dat zoo juist is 1—1 1—1 Bergambacht. De uitslag van de dam- wedstrijd BergambachtBenschop, ge speeld op 13 October in hotel „Centrum" is: Bergambacht Benschop J. van HerkJ. van Vliet 11 J. HazelbagC. van der Vlist A. PostA. Schep A. C. P. de LangenA. D. van den BergT. Schep 20 K. ZwijnenburgG. Berkum 20 A. Burger—G. Verhoef 1—1 Jos Burger—W. van Straalen 2—0 C. Post—C. de Bruijn 2—0 F. den Ouden—H. Langerak 0—2 146 Bergambacht. Gevonden een dames- taschje. Inl. bij den gem.-veldwachter. A. v. d. G.^iit Lekkerkerk werd be keurd wegens overtreding van de jacht wet; G. L. D. uit Gouda wegens overtre ding van de visscherijwet en J. B. al hier wegens overtreding der arbeidswet. Gouderak. Doordat een bestuurder van een vrachtauto te laat richting aangaf om naar links te gaan, botste een er ach ter rijdende luxe auto tegen hem op. Ge lukkig liep deze aanrijding met 'n lich te beschadiging af. Woensdagavond is in café Ooms de film vertoond van het Centraal Zuivel- bureau. Na een inleidend woord van den voorzitter der Jongerengroep van de B. v. K. volgde een rede door den propa gandist van het Centraal Zuivelbureau. Na de pauze werd de film vertoond, wel ke duidelijk de waarde der zuivelproduc ten aantoonde. Tenslotte werd een kook cursus in het leven geroepen. Waarvoor ïich een tiental dames aanmeldde. De voorzitter sloot met een dankwoord voor het vele gebodene. Certificaat politiehond. Hoornaar. Bij de einduitslagen van het examen voor het verkrijgen van een certificaat voor een politiehond, waaraan 12 honden deelnamen, werd voor de hon den van onderstaande veldwachters een certificaat uitgereikt: 1. Bliekendal, Leer dam; 2. Van der Giessen, Hoog-Blokland, 3. Lakerveld, Heukelum; 4. Broekhuizen, Hardinxveld; 5. Van den Brand, Gies- sendam; 6. Weertman, Nieuwpoort; 7. Veenman, Jaarsveld; 8. Van der Kooij, Lienden. Het examen werd afgenomen door de heeren Langeveld, Doornbosch, Treyten en Jacobs, terwijl als helper de heer Dekker optrad. De Noordeloosche Politiehondenclub nam met 4 honden deel, waarvan er 3 het certificaat ver wierven Geen ongekookte melk! Krimpen a.d. Lek. Mej. G., die ondanks herhaalde waarschuwingen toch onge kookte melk dronk, moet daarvoor nu boeten, daar zij aangetast is door tong- blaar. Gevonden: een duimstok; te bevra gen bij den heer W. van Dam, Breeka- de 39. Mond- en klauwzeer. Krimpen aan de Lek. Thans heb ben ook de laatste veehouders aari- gifte gedaan van het van mond- en klauwzeer vee zoodat in deze gemeente één veehouder hiervan is vrijgeble- ven. Ook zijn weer sterfgevallen onder het vee voorgekomen. De rijksveldwachter A. Been is hier tijdelijk gedetacheerd wegens ziekte van den gemeente-veldwachter. De extra-collecte, welke eens per maand in de Ned. Herv. Kerk, ter be strijding van het kastekort gehouden wordt, heeft f 46.56 opgebracht. De bus jes welke op de overige Zondagen voor hetzelfde doel worden opgehangen, brachten f 23.72 op. De heer K. Asmus neemt afscheid. Moordrecht. Woensdagavond heeft de heer K. Asmus, voorganger van de Ned. Herv. Evangelisatievereeniging in het lokaal dier vereeniging wegens zijn ver trek naar Dordrecht afscheid genomen. Het gebouw was tot in alle hoeken ge vuld met belangstellenden, onder wie ve len van elders. Burgemeester Brandt be hoorde tot de aanwezigen. Nadat de heer Asmus zijn predikatie had beëindigd, werd hij door verschillende personen en bestuurderen van vereenlgingen toege sproken. De rij der sprekers werd beslo ten door den burgemeester. Na afloop van de godsdienstoefening kwamen nog velen persoonlijk afscheid nemen van den heer en mevr. Asmus, die in deze ge meente vijf jaren hebben gearbeid. Nieuwerkerk a.d. IJsseL De gemeente raad is in openbare vergadering bijeen geroepen op Woensdag 20 October, nam. 1.30 uur. B. en W. stellen voor, aan mej. C. E. Spronk met ingang van 1 December eer vol ontslag te verleenen als onderwijze res aan de 2e O. L. School aan *s-Gra~ venweg. Verder stelt het college voor over te gaan tot extra-aflossing van de geld-lee- ningen Óorspronkelijk groot f 33.301; f 8500 en f 131.675, rente resp. 4 pCt., 4 pCt. en 41/4 pCt. en te besluiten tot het aangaan van een conversiegeldleening groot f 152.909 met de N V. Levensverze kering Maatschappij Utrecht tegen een rente van 3pCt. voor de eerste 15 ja ren, daarna ten hoogste 4ipCt. Landbouwonderwijs. Reeuwijk. In een lokaal van de open bare school op het dorp wordt onder lei ding van den heer A. J. v. d. Velde, hoofd van de openbare school in de afd> Sluip wijk, een landbouwcursus gegeven voor de jonge boerenstand. Tevens wordt op deze cursus les gegeven in net land- bouwboekhouden. Voor deelname kan men zich alnog bij den leider opg^en. Stolwijk. Mej. V. is deze week van de trap gevallen. Bij geneeskundig onder zoek bleek, dat zij haar arm had gebro ken. Zij zal nu eenige weken rust moe ten houden. Verloren een belastingmerk in etui en een zilveren horloge met ketting. Ge vonden een portemonnaie en inhoud. Begrafenis A. F. van Neutegem. Sliedrecht. Onder overgrpote belang stelling is Zaterdagmiddag het stoffelijk overschot van den heer A. F. v. Neutegem, in leven hoofd der Da Costaschool, hier ter aarde besteld. De heer Van Neute gem bekleedde op kerkelijk en maat schappelijk terrein een zeer vooraan staande positie en in verband daarmede volgden honderden de baar. Ook de schoolkinderen alsmede de Ger. Kna- penvereeniging en de Ger. Jongelings- Vereeniging hadden in in grooten geta le aangesloten. Onder de talriike aan wezigen waren het voltallig college van B. en W. met den gemeente-secretaris. De plechtigheid droeg een sober karak ter, maar was daarom des temeer in drukwekkend. Toen de kist in de ge opende groeve was neergelaten trad al lereerst naar voren de heer van Bleek, die namens het schoolbestuur, personeel der Da Costaschool en leerlingen gevoel volle woorden van afscheid sprak. In de eerste plaais dankte spr. God voor wat Hij in den overledene ons geschonken heeft. In heel veel corporaties bekleedde yqp Npufcegem CfU P doch bovenal ging bij hem de school waaraan hij zijn liefde, zijn krachten en gaven heeft geschonken. Niets was hem te veel om de school op hooger plan te brengen. Namens allen uitte spr. daar voor groote dankbaarheid. Tenslotte wendde hij zich tot de diep bedroefde familie, welke het als een troost moge beschouwen, dat de nagedachtenis van van Neutegem door ons steeds In hooge eer zal worden gehouden, zoc De heer L. v. d. Wiel zeide, dat de droeve mare van het plotseling sterven in de geheele gemeente groote ontroe ring heeft gewekt. De enorme belang stelling ls een bewijs, dat van Neutegem een plaats in aller hart had veroverd Hij heeft altijd een breede kijk gehad. Hf) heeft steeds zijn eigen beginsel hoog gehouden, terwijl hij anderer beginsel respecteerde. Zeer velen zouden gaarne aan deze geopende groeve uitdrukking hebben gegeven van hun dankbaarheid, doch de familie had gemeend geheel in den geest van den overledene te hande len, door deze plechtigheid een zoo so ber mogelijk karakter te geven. Namens de verschillende corporaties dankte spr. voor de rustelooze arbeid, door van Neu tegem verricht. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven voort- Ds. van Tol sprak een kort herderlijk woord en besloot dit met voorlezing van de Belijdenis van Jezus Christus, waarna tenslotte de oudste zoon van den over ledene allen hartelijk dank zegde voor de belangstelling en het warme medele ven, in welk dankwoord hij in het bij zonder betrok Ds. van Tol. Tot slot zong de groote schare Psalm 150 1. Hoog water. Sliedrecht. Dinsdag 4.40 u., Woensdag 20 Oct. v.m. 5.20 uur: Donderdag 21 Oct. •m. 5.55 uur; Vrijdag 22 Oct. v.m. 6.40 ur; Zaterdag 23 Oct. v.m. 7.25 uur. Gemeenteraad. IJsselstein, De burgemeester heeft de gemeenteraad In openbare vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 19 Octo ber, n.m. 7 uur, ter behandeling van voorstellen van B. en w. betreffende; 1. Demping en rioleering gedeelte sloot langs het Zomerwegje. 2. Uitgifte stukje grond In erfpacht. 3. Wijziging besluit aangaan geldleenlng groot f 65500. 4. Aanbieding gemeente-rekening 1936. 5. Aanbieding gemeente-begrooting 1938. 6. Benoeming commissie onderzoek ge meente-rekening 1936 en gemeente-be- grooting 1938. 7. Vaststelling regelen be roep Ingevolge 0e artt. 13, 15, 17 en 1B reglement autovervoer personen. 8. Over dracht gedeelte Benschopperweg aan de Provincie utrecht. 9. Onderhandsche aan besteding schoonmaak gemeentehuis. 10. Onderhandsche aanbesteding schoon maak lokalen ln gebouw O. L. School. 11. Invoering spaarregeling voor de personen in de B.-steun. 12. Subsidleering Lagere Landbouwschool te Montfoort. 13. Ver wisseling pandbrief Groningsche Hypo theekbank. 14. Aanvulling instructie van den gemeente-ontvanger. 15. Vaststelling vergoeding art. 101, le lid, der L. O. wet 1920 over 2e halfjaar 1937. 16. Verlaging electric!teitstarlei^en. 17. Verhooging af schrijvingspercentages Directeurs- en ftt- terswoning gemeente-bedrijven. 18. Deel neming ln „Het Stichtsche Borgstellings fonds- voor kleine middenstanders. 19. Wijziging en aanvulling der Bouwveror dening. satie. Donderdag 21 October, *8 avonds 7 uur, Ds. D. J. van de Graaf, van Schoon hoven. CAPELLE a.d. IJSSEL. Maaskerk aan de Schaardijk. Dinsdag 19 Octooer, 's av. 7.30 uur, Ds. G. van Veldhuizen, van Kra lingen. Bijbellezing. Ned. Herv. Wijkgebouw, Kanaalweg. Dinsdag 19 October, 's avonds 7.30 uur, Ds. J. Booij. Bijbellezing. Herv. Geref. Evangelisatie. Lokaal Boezemstraat. Dinsdag 19 October, 's av. 7.30 uur. Candidaat H. Visser, van 's-Gra- venhage. Winterlezing. Onderwerp; „De stervensure van Aaron". Herv. Geref. Evangelisatie. Bermweg Oost. Donderdag 21 October, 's avonds 7.30 uur, de heer Smit, van Charlois. Geref. Evangelisatie „Rehoboth". Lo kaal Nijverheidstraat 55. Donderdag 21 October, 's avonds 7.30 uur, de heer J. Kars. OUD GEREF. GEM. CAPELLE a.d. IJSSEL. Bermweglaan. Woensdag 20 October, 's avonds 7.30 uur, Ds. H. Vlot. Dacostastraat. Donderdag 21 October, "s avonds 7.30 uur, Ds. A. van Zon, WEERBERICHT. Naar waarneming in de morgen van 18 October. H.H. Veehouders! Let op uw vee met klauwzeer! Zoodra u kreupel ontdekt, leg dan direct een Van Hoven'» Vissclier pleister vóór de infectie achter de tweede hoef komt en geeft per dag 2 a 3 bloedzuiverende balsempillen in, verborgen in meeibalietje, ook als voorbehoed-middel!! Met V.H.V.-spenenzalf, na het melken des avonds de spenen insmeren, dan voor komt men de blaasjes, die de infectie ver oorzaken Verkrijgbaar m. toelichting bij C. J Scheer te Stolwijk; de wed. Q. üra- veland te Bergambacht; fa. P. de Jong- Koestraat te Schoonhoven; J. v. Akkeren te Polsbroek (dorp) Ook alle V.H.V.-artik zelfs de beroemde Exzeemzalï bij bovengenoemde adressen verkrijgbaar.Voor menschelijk gebruik Aanbevelend Fabrikant te Xwammerdam NED. HERV. KERK. AMMERSTOL. Herv. Geref. Evangell- satiegebouw. Woensdag 20 October, 'sav. 6.45 uur, Ds. P. J. Steenbeek, van Oude water. BERGAMBACHT. URgetredenen uit de Ned. Herv. Kerk. Woensdag 20 October, 's avonds 7 uur. Ds. W. Blaak, van St. GOUDSCHE VOETBALBOND. Uitslagen Zondag 17 October. le klasse: Gouderak 2—Bergambacht 1 1—0 Groeneweg 1—Moercaqell-j 1 2—0 Groot-Ammers 1—Nieuwerkerk 1 1—3 Nieuwveen 1 -Gouda 4 20 Oudewater 1—O.N.A. 3 0—2 Overgangsklasse: Stolwijk 1Haastqécbt 2 60 G.S.V. 3—O.N.A. 4L 4—0 Zwervers 2—Lekkerkerk 2 4—2 Nieuwkoop 1—Dilettant 2 1—3 2e klasse A: Woerden 2-O.NA. 5 3—2 Gouda 5Waddinxveen 2 Bosk. Boys 2—Olympia 3 Stolwijk 2—Oudewater 2 2e klasse B: Schoonhoven 3—Ouderkerk 1 Olympia 4—Nieuwerkerk 2 Waddinxveen 3—Lekkerkerk 3 Gouderak 3—Dilettant 3 3e klasse A: Nieuwveen 2—Gouda 6 Woerden 3—O .NA.. 7 Voorwaarts 2—Nieuwkoop 2 Bosk. Boys 3—Groeneweg 2 Bodegraven 3GB.V. 4 3e klasse B: Ammerstol 2—Zwervers 3 Groeneweg 3—Moordrecht 3 Gouda 7—G.«.V. 5 Moercapelle 2—Nieuwveen 3 3e klasse C: Olympia 5Haastrecht 3 Ouderkerk 2—Schoonhoven 4 Nieuwerkerk 3Stolwijk 3 Oudewater 3Ammerstol 3 Bergambacht 2—Groot-Ammers 2 1—r4 1—3 4—2 2—2 4-3 1—1 10—1 2—2 6—1 Het iunne pijltje geeft de stand van de vorige dag aan. Verwachting tot Dinsdagavond: Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen; nevelig tot licht bewolkt; waarschijnlijk droog weer; weinig ver andering in temperatuur. Waterstand: hg. water 4.30 uur, 1.15 M stand 1.70 M„ val 0.10 M 16 Oct. 40.73 M„ val 0.17 M. Luchttemperatuur. temperatuur bedroeg hedenmiddag 12 uur in de schaduw; 53 graden Fahrenheit. Maandag 18 October: Op 3.58, on der 4.36. Volle Maan Dinsdag 19 Oo- tober. Op 4.24. Keulen Maastricht Wielrijders, licht op! 18 October 5.29 uur. Ameide. Rohda I heeft Zondagmiddag met haar oude traditie gebroken. De eer ste overwinning kon worden geboekt, aangezien onze jongens te Utrecht tegen Eureka I met 32 wonnen. Bergambacht. Het eerste elftal van Bergambacht speelde een uitwedstrijd tegen Gouderak 2. Hoewel de Zwaluwen beter verdiend hadden (één doelpunt werd wegens buitenspel positie niet toe gekend en verschillende malen werd te gen de paal geschoten en eerder kon ge zegd worden, dat wat het spelpeil betrof Bergambacht sterker was), kwam di eindstand met een 1—6 nederlaag, door dat Gouderak 10 minuten voor het ein de doelpuntte, welk doelpunt natuurlijk beslissend was, daar Gouderak zich ge heel op de verdediging ging toeleggen. Het tweede elftal van Bergambacht speelde op eigen terrein tegen Groot- Ammers 2 en heeft zijn gasten danig klop gegeven. De wedstrijd was nog geen 5 minuten oud toen Bergambacht reeds een 20 voorsprong had. Danig weerden geel-zwarten zich, maar tegen het veel betere samenspel van Bergambacht waren zij niet opgewassen. Uit een straf schop, toegekend wegens hands, werd 1 eerste tegenpunt geboren. Dit had ech ter alleen tot gevolg, dat Bergambacht nog meer kwam opzetten en voor de rust nog drie goals maakte, zoodat de rust met een 5—1 voorsprong inging. Na het doelwisselen liet Groot-Ammers ken nelijk de moed zinken, met het gevolg, dat ook Bergambacht het wat gemakke lijker ging opnemen. Uitgezonderd enke le staaltjes van mooi samenspel van de blauw-zwarten, was de wedstrijd dan ook weinig aantrekkelijk meer. Bergam bacht wist nog 4 keer het Groot-Ammers doel te vinden en Groot-Ammers maak te nog een tegenpunt, zoodat het einde kwam met een 9—2 overwinning voor Bergambacht. Wedstrijd afgelast. De voetbalwedstrijd H.B.S.— Sparta (uit Hardinxveld) is Zaterdag niet doorgegaan. Zaterdag om 3 uur speelt H B.S. thuis tegen P.V.V. uit Giessen-Nieuw- kerk. D.L.V.S. I—Dilettant L Krimpen a.d. Lek. Dilettant is weer op de goede weg terug, daar nu uitspelend ook van D.L.V.S. gewonnen werd met 02 Fiiipsland. Doopsbediening. I welke stand 't krachtsverschil nog niet IJljqffilKSgK Hen. Eiiaospli-uitdrukt* daar Bilefc. yxjjwel de ge heele wedstrijd in de meerderheid ge weest is. Dilettant zet er aanstonds een flinke gang in, zoodat de D.L.V.S. achter hoede de handen vol heeft. De druk blijft #chter aanhouden en als een der backs zijn handen gebruikt inplaats van zijn voeten, wijst de scheidsrechter naar de witte stip. Dilettant benut deze penal ty feilloos (0—1). Ook D.L.V.S. zet nu eenige aanvallen op, welke niet van ge vaar ontbloot zijn, doch de Dll.-achter- hoede laat zich niet verschalken en stuwt het spel weer naar de andere kant waar D.L.V.S. een muur voor haar doel optrekt. Na de thee zet Dilettant weer di rect alles op alles om de voorsprong te vergrooten, doch het is haast ondoenlijk de muur te doorbreken. Behoudens een sporadische tegenaanval wordt D.L.V.S. geheel teruggedrongen. Toch gelukt hel Dilettant kort voor. het einde de zege vast te leggen als Nuyens een zeer hard schot lost (6—2). Kort hierop komt het einde. L.F.C. I—Gouderak. Lekkerkerk. Als scheidsrechter H. Bek- ker uit Rotterdam laat tossen, wint LFC deze en bij het beginsignaal trapt Goude rak af. LFC neemt de bal direct over en de eerste aanvallen zijn voor LFC. Ei wordt in snel tempo gespeeld, maar LFC speelt te kort. Aan weerskanten worden enkele vrije schoppen uitgedeeld wegens te forsch spel. Er is 20 minuten gespeeld als de eerste corner genomen wordt en wel op het LFC-doel. Daarna w$et de snelle middenvoor van Gouderak de LFC verdediging te passeeren en den keeper het nakijken te gev en(01). LFC is niet ontmoedigd en valt direct weer aan. Het loopt al tegen rust als de l.-buiten van LFC voorzet, de l.-binnen laag inschiet en de G-keeper de bal wel grijpt, maar laat vallen (1—I). Na de rust is LFC direct weer in de aanval. Nadat de middenvoor in des kee pers handen heeft geschoten, zendt de r.-binnen een laag schot in, dat de kee per nog met moeite kan vangen. Het blijkt nu dat hij niet vast is op lage bal len. £r komt jui^t van de andere kant een doelpunt als de Gouderak r.-binnen alleen doorzet en onhoudbaar inschiet 12)Dan zakt LFC wat af en de voor hoede neemt het veel te kalm op. Er worden nogal vrije schoppen uitgedeeld, daar het spel forscher wordt. Onder groo te spanning verstrijken de laatste minu ten zonder dat er gescoord ls, zoodat, als het eindsignaal van den scheidsrechter, die uitstekend leidde, klonk, Gouderak een 1—2 zege behaald had. Zooals verwacht was is het tweede elf tal bij Zwervers II te Capelle a.d. IJsseJ met 4—2 geklopt. Het derde elftal heeft niet aan de ver wachtingen beantwoord en kwam met een 4—3 nederlaag van Waddinxveen III terug. Het is dus wel een zwarte dag voor LFC geweest, daar er geen enkel punt be haald is. Nieuw-Lekkerland. Zaterdagmiddag speelde Excelsior I op eigen terrein te gen Zwerver I van Kinderdijk. Uitslag 3—2. Excelsior II ging op bezoek bij HS M n te Katendrecht, en verloor met 2 5. Te Kinderdijk speelde Zwervers II te gen WO n van Rotterdam. Uitslag 5-X De Nederlandsche Ski-Vereeniging is begonnen me» haar practische lessen op den Donde berg te Leersum ■katten, die per auto aanhangwagen wer&en getransponeerd en langs de helling werden uitgerold, deder provincies Het transporteeren van een -slachtoffer- fe een auto, te Etten-Lew tijdens de groote oefeningen, welke Zaterdag door het Roode Kruis in de provincies Noord Brabant en Zeeland zijn gehouden Op da Nieuwe Meer werden de zeilwedstrijden om den zilveren Meerbeker peHouden, waarvan hierboven een typisch snapshot De T. 5, de meuwsie twee-motor ige Fokker fechtkruiser, heeft Zaterdag op Schiphol met succes de eerste vhicht gemaakt. Het toestel in de lucht De Herfstrit van de K.N A C. is In den nacht van Zaterdag op Zondag op het traject Den Haag-Zeist gehouden. De laatste toebereidingen voor het vertrek Mr. F. J. baron van Hó veil tot Wester- flier, werkzaam ter secretarie der ge meente Els», is benoemd tot burge meester van Amstenrade (L) De terrier van H K H. Prinses Juliana was ook aanwezig op de internationale Winnertentoonstel ling van de Kynologenclub -De Hofstad- in de Houtrusthallen te Den Haag, waar het fraaie «Jier de belangstelling van velen trok Een overzicht tijdens het groot kap-concours, dat Zondag ter gelegenheid van de internatio nale kapperstentoonstelling m de Apoliohal te Amsterdam werd gehouden Het Roode Kruis heett Zateidag in de provincies Noord Brabant en Zeeiand uitgebreide oefe ningen gehouden. Een kijkje op het stationsemplacement te Etten-Leur tijdens de verzorging van een der -gewonden-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 2