Kalasiris WOLLEN Gaai U (rouwen? \J VOORDEELEN 45' 98' 45' 39' I Maat-Corset D. A. v. Yperen clct,] Bijonkorl' DE PACHTWET Gezondheid Schoonheid Geluk 1LÏ VAN ZELFGEBREIDE ONDERKLEEDING nFEUÏLLËTONT] Boerendienstbode, Bericht van Inzet. Vrijdag 22 October 1937, Lakktrkirk, In Oppnrdult, A mmnrito I tn vnrkoopnni 77 OP STAM STAANDE POPULIEREN ^Qe&ózacur) Owfu£ee&'g.J Buitenland MAANB.ÏÜ 18 t„iOui.rt ltfi7 PAARDEN EN VEE. GORINCHEM, 18 Oct. Op d« veemarkt waren heden aangevoerd 38 runderen, 2 nuchtere kalveren, 448 biggen en 81 overloopers. De kali 240, kalfvaarzen f 160225, guiste vaar zen f 80—150, vare koeien f 100—200, pinken f 80140, ossen f 125200, stieren t 75100, graskalveren met schets f 50 De prijzen waren als volgt: Zware alfkoeien f 240260, melkkoeien f 180 —80, nuchtere fokkalveren f 8—10, nuch tere exportkalveren f 48, drachtige varkens f 100—120, natte zeugen f 40— 00, overloopers f 22—30, biggen f 17—20. Eiermarkt: Kippeneieren f 55.50 per 100 stuks. Botermarkt: Roomboter 1 1.601.00, weiboter 1 1.20—1.30, margarine f 0.05— 1 alles per K.G. ROTTERDAM, 18 Oct. Veemarkt Aan voer in totaal 1993, waarvan 431 vette runderen, 240 vette kalwren, 21 nuchte re kalveren. 809 schapen en lammeren, 682 varkens. Prijzen per K.G.: Vette koelen le kwal. tot 76, 2e kwal. tot 88, 3e kwal. 50—58; vette ossen le kwal. 74, 2e kwaL 67. 3e kwal. 50—58; vette kalveren le kwal. 100, 2e kwal. 90, 3e kwal. 7580; var kens (levend gewicht) le kwal. 61, 2e kwal. 60. 3e kwal. 59, schapen le kwal. 53, 2e kwal. 48, 3e kwal. 43; lammeren le kwal. 64, 2e kwal. 59, 3e kwal. 54. Prijzen per stuk: Schapen le kwal. 29, 2e kwal. 26, 3e kwal. 22; lammeren la kwal. 20, 2e kwal. 17, 3e kwal. 15. Overzicht: Vette koeien en ossen aan voer iets korter, handel kalm, prijzen iets hooger; vette kalveren aanvoer ruimer, handel redelyk. prijzen als Dinsdag; schapen en lammeren aanvoer ruimer, handel matig, prijzen le kwal onveran derd, 2e kwal ruim prijshoudend; var kens aanvoer aanmerkelijk grooter, han del tamelijk, prijzen terugloopend. Weinig schapen voor export verkocht. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT ROTTERDAM, 18 Oct. Aardappelen. Brielsche eigenheimers f 0.80183, Zeeuwsche eigenheimers f 1 45—1.65. id. bonte f 2—2.30, idem blauwe f 2—2.30, Eigenheimers blauwe f 1.501.60. idem drielingen f 1—1 40, Bonte en blauwe po ters f 1 20—1 40, Zand f 3—4, Kleine f 2.80 —3. alles per H.L. Met redelijke aanvoer, kalme handel. Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde Moe der, Behuwd-, Urootmoeder en Overgrootmoeder Mejuffr. A. W. Kool, Wed. van W. Scheer, in den ouderdom van 85 jaar en 5 maanden. Uit aller naam, A. J. SCHEER. Berkenwoude, 17 Oct. 1937 Oevraagd per 1 Nov.: ten nette Dienstbode v. d.en n., zeltst. kunnende werken (niet koken), v.g.g.v. Adres: Donkerelaan 5, Zeist GEVRAAGDi met Kerstmis een tlinke goed kunnende melken, brieven K. VAN ZANTEN Stolwijk. Heeren Autobezitters! Weet U, dat de sterkste batter!] voor billijken prijs, met een jaar garantie, geleverd wordt door ION U ENEEL'i Accumulatoren bedrijf te Bleskensgraafi Vraagt inlichtingen Beleefd aanbev. Handelaren bekende korting. Do perc. Wei-, Bouw- en Dijkweiland, in den Polder „DE PUTTE" onder Waddinx veen, zijn ingezet: Perc. 1 opf 5.200.- f 2,000.— f 2.0 0.— f 1.200.— f 1.300.— f 1.400.— MuwoHlk. Gescheiden werkman, 31 jr., P.O., vast werk, zoekt kennismaking met nette weduwe of jonge dochter, (25-j0 jaar). Oeheimh. verzekerd. Brieven onder no. 3930, aan de agent van de bchoonh. Crt. te üouderak. Gevraagd met 1 Nov. of Kerstmis flink* boerendienstüode Adres: A. V t K H h F Hzn, Willige-Langerak A 6. BOELHUIS TE GOUDA van een COMPLETE CAFE- INVENTARIS (wegens opheffing van het bedrijf) Deurwaarder R. v. Blokland te Gouda (Krugerlaan No. 165) ia voornemens op des voormiddags 10 uur, in het Café „T CENTRUM" te G ou d aSt. Anthoniestraat 6, in het openbaar, om contant geld, te verkoopen: BILJARD (merk Fa. BOER te Gouda), Rek met Keuen, Biljardballen, Biljard - blind, Buffet met Spiegels, Toon bank, LJskastje met leiding, Klok, g Tafeltjes, 1 groote Tafel, diverse Kleedjes, Gordijnen, 36 Stoelen, Spoelbal, Schenkbak, 3 rubber Loopers, 2 cocos Loopers, Kachel, diverse Kop en Schotels, Glas- en Aardewerk, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. De Goederen zijn te bezichtigen Donderdag 21 October 1937, des vjn. van 9 tot 12 en n.m. van 2 tot 4 uur. DEN ATURATIE VERGOEDIN G ERWTEN EN VELDBOONEN OOGST 1937. De Nederlandsche Akkerbouw- eentrale maakt bekend, dat de de- naturatievergoeding voor erwten van oogst 1937, welke zijn gedena tureerd in het tijdvak van 11 Oc tober 1937 tot en met 18 October 1937 zal bedragen 1.- per 100 K.G. voor groene erwten, welke door handelaren zijn gedenatu reerd en voldoen aan het voorloo- pig vastgestelde standaardmon ster van kwaliteitsklasse C en 0.50 per 100 K.G. voor voedererwten, door telers gedenatureerd. De steunvergoeding voor veld- boonen, welke aan de daartoe ge stelde elschen voldoen en door te lers of handelaren zijn gedenatu reerd ln genoemd tijdvak zal 1.90 per 100 K.G. bedragen. 's-Gravenhage, 15 Oct. 1937. INLEVERING VAN SPEK. De Nederlandsche Veehouderij- centrale brengt ter kennis van be langhebbenden, dat met ingang van Maandag 18 October as. tot nadere aankondiging de inlevering van spek te IJmulden moet ge schieden bij de N.V. Ijsfabriek en Koelhuis IJsvrles en wel op Dins dag en Donderdag 's morgens van 9—12 uur en 's middags van 2—5 »ur. 'S-Gravenhage, 15 Oct. 1937, DE AFSLAG blijft bepaald op Dondtrdag 21 Octobar a.a., in Café „HET SCHAAKBORD" te GOUDA. Notaris D. B. v. d. MOST, Waddinxveen. LANDER IJ EN Loplk - Jairtvtld DE LANDERIJEN ZIJN INGEZET: I. 2.18.00 B.A. Boomgaard, Griend, Bouwland te Lopik in Kapel op 3725.—, Onder Jaarsveld in Kapel: II. 1.69.22 H.A. Griend op 1350.—. IU. 3.15.20 H.A. Bouw-, Wei-, Griendl. op 1825.—; IV. 1.73.00 H.A. Griend op 825.—; V. 3.02.75 H.A. Bouw-, Wei-, Griendl. op 2300.—; VI. 1.41.45 H.A. Griend op 975.—; VU. 0.51.70 H.A. Bouwl. op 450.—; VIII. 0.57.80 H.A. Bouwl. op j 575.—; IX. 0.62.50 H.A. Bouwl. op 525.—; X. 10.20.10 H.A. Uiterwaard op 15.925. SAMEN 25.11.72 H.A. OP 28.475.-. Afslag en Combinaties Vrijdag 22 Oct. 1937, v.m. 11 uur, te Lopik, Uitweg, in 't Café HELSLOOT. MR. C. PUNT. Notaris, Noordwtjk. H. C. KOOI, Notaris, Loplk. OPENBARE VRIJWILLIGE VERK00PIN6. NOTARIS C. H. W. MEIJER te Lekkerkerk zal op Woensdagen 27 October en 3 November 1937, telkens 's morgens 10 uur, ln het Café „HET BONTE PAARD" aldaar, in het openbaar verkoo pen: Voor Mejuffr. Wed. H. DE JONG; DE BOUWMANSWONING, gemerkt 482, met SCHUREN en verdere OP STALLEN te aan den Lekdijk, nabij het Dorp, benevens eenige perceelen WI- mi Hooiland groot 8.33.32 H.A. waaronder perceelen geschikt voor Bouwterrein. n. Voor de Erven C. DEN OUDEN Cz. DE LANDBOUWERSWONING gemerkt 202/204, te Lekkerkerk, ln Schuagt, bene vens eenige perceelen Woi-, Hooi- on Bouwland, aldaar, groot 2.56.41 H.A. IU. Voor den Heer M. DEN OUDEN Cz. PERCEEL GRASLAND, binnen de Klelnwetering te Lek kerkerk, in Schuagt, kad. Sectie D, No. 4085, groot 0.30.20 H.A. IV. Voor den Heer P. DEN OUDEN Hz. PERCEEL GRAS- EN BOUWLAND te Lekkerkerk, in Schuagt, over de Klelnwetering, kad. Sectie D, No. 1100, groot 0.74.70 H.A. Te veilen ln twee perceelen. Nadere Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris, waar tij dig notities verkrijgbaar zijn. Alblasserdam. Hef perceel 15 Oct. 1937 geveild staat in bod op 12875.- P. A. VAN BUUREN, Notaris. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van zijn voornemens bij publieke In schrijving langs den Westberm van de Ca- pellelaan. De verkoop zal geschieden ln perceelen, zooals de nummering aanduidt of in massa. Verkoop-voorwaarden worden ter Gemeente-Secretaris verstrekt en op verzoek toegezonden. Inschrijvlngsblljetten vóór of op 30 October ax. in to «enden bij den Burgemeester. Burgemeester en Wethouders voornoemd: De Burgemeester: KOOIMAN. De Secretaris: P. H. d. BERG. verschaft U alléén het echte Onze Corset-specialiste is Donderdag 28 Oct. van 9.30 tot 4.30 uur aanw.omUmet gratis advies en onderzoek van dienst te zijnl! Gouda - Markt 18 - Telef. 2537 Sr.'Cl»«LZ»K IN CORdtTlhW I Uil DAMES en HEEREN I woorom komen er xoovaUn by myr Omdat aller (undacht «Jcb wlïïllekï ïi®!? WS ?n\op ^wegen! De oisch van den tbd verplicht U daartoe! Daar wy allee ineens direct ontvangen uit de grootste Parllache Laboratoriums, kunnen wij IJ, «oowel de aoarf- "^"NT-OiNilSMlDDlLIN" Wendt U daarom inoons tot ml|, 'toudste adres op dit gebied* SST Mevrouw AUBERT 1H DlrkamlUtraat 28 (allaan Bovenhui») ta Rottard.m nablf Veemark». Deza straat is een zijstraat van de Jonkerfransetraat (richting Crooe- wijk). Sedert 1914 't meeat vertrouwd adres van alle Hygiënische artikelen, Patent Geneeatniddelen, Schoonheidemiddeien ene. (Knipt dit uit). Oratie prijtcourant en gratie spreekuren 10 tot 10 a.m. lies wordt in blanco gesloten brief au (es wordt in blanco gesloten aan U gezonden I (Poeltegel er bfl) t. 2. 5. 3 Duurzaam en so Il Je. Beschermt tegen ona grillig klimaat. Kost minder ge IA Enkele wolsoorten. welke wij. na grondig onderzoek warm kunnen aanbevelen: 2 Dr«.d. LINGERIE WOL absoluut Lrimpvrij. Per knol van 100 gram Voor 68c heeft U van deze wol een heerli|k-warme camisole 4-Draad. JAEGER WOL De bekende. Leidsche kwaliteit KrlmpvrlJ. per knot van 225 gram Voor 3?2 van deze wol een beerenborstrok en lange pantalon Zeer aterke SOKKEN WOL in effen en gemêleerde tinten. Per knot van 100 gram Voor 68c beeft U van deze wol 'n paar stevige wollen sokken IDEAALWOL Groot kleuren-assortlment. knot van 100 gram Per Buitêngewoon gescbikte wol voor kinderkleeding en weefwerk. Ëen partij prima zepblr-wol In alle moderne tinten. Benoodigd materiaal voor een zelf te breien wollen C3 C Jumper met gratis breipatroonu 5 bollen voor mm. w Bij aankoop van wol ontvangt U bij ons steads gratis het brei- patroon en advies. LICHTHAL EN WOl-AFDEEUNG. PARTERRE ROTTERDAM Vapsoh.n.n mn vanaf heden verkrijgbeep in dan Boakhnndnli voor iedereen, met beknopte lanteekeningen op here artikelen bewerkt door Mp. c. w. van ommeren Oud-Kantonr., Advocaat-Procureur Prijs 90 et. Franco p. post 95 ct. Losse formulieren, noodig bij de uitvoering dezer wet, eveneens verkrijgbaar k 15 ct. franco per post 17 ct. Drukkerij VAN ANDEL •orincham, Iel. 617, Giro 31324 Elke ad vertes» tie iu dit blad opent kansen ep nieuwe klanten M n belnllchtje werkt prachtig I 39 cant par advartaacta van 6 regel* 'tas) vooruitbetaling,. Ei ka regel naar 5 cant Uiuluttand worden opgenomen advertmtl. n ■at dtaastaanbiadingan. vraag au aanbod van 2a hands gocdrren (mat van handaldnivandan), gavoiulan.au vartoran taken e n- Ujnda lakan-advartanttas van mbt maar an mat asmdar dan 10 regel* togaa I.— par plaatsing Te koop: Een gebruikt, goed on derhouden geëmailleerd FORNUIS Te bevragen bij de Weduwe P. VERKERK te Nieuw-Lekkerland, j B 109. Een verschil? Man: Meer geld? Je vraagt al tijd om meer geld. Vrouw. Ik met, lieveling, maar mijn kleermaker. Geen beter adres voor Ondertrouwkaartec daa by Drukkerij Van Nooten, Schoonhoven "3 TWEEDE BLAP. NTEÜWSBLAP yOOlt E VIP-HOLLAND FN ITRECHT. Schoonhoven,che Courant MAANDAG 18 OCTOBER 1937 VREEMDE TROEPEN BOETE» UIT SPANJS TERUG. EI?N BASIS VOOR OVERLEG. Van de zitt ng der n et-lhmcngings- comuiics.e te Londen, waarin de Spasti sche kr,-e tie wordt b.handeld, is het ser.-te bedrijf gepasseerd. Zonder eenige spanning is de/.e bijeen komt niet gewèe^t. Aan de vooravond had de Britsche minister van bu ten- landache zaken, F.den, te Llanduno een redevoering uitgesproken, waarin hy merkwaardige dingen zei. In bedekte termen zinspeelde hij op de onou.dbaar- heid van het optreden van sommige sta ten. die het nlet-lnmengingsverdrag on- derteekendcu en toch overgingen tot in menging en deze woordbreuk wordt thans zelfs niet meer onder stoelen of banken ge<token. Eden zui oa.: „De kenmerken van de tegenwoordige toestand zijn open lijke inmenging en verheerlijking van woordbreuk". Hij wees er op, dat Enge land niet onverschillig zal blijven, waar het zijn belangen in de Middellandse Zee geldt. Eden gaf te kennen, dat ten zij sn;lle vorderingen met het terugtrek ken van de vrijwilligers uit Spanje wor den gemaakt, de toestand zeer ern-t.g zal worden. In een ultsteltaktiek zou En geland niet berusten. De besprekingen in de Londensche comm ssle zouden der halve van het giootste gewicht zijn voor de verdere ontwikkeling van de span ning rondom de Middellandsche Zee. Deze rede zal wel ten doel hebben ge had. de weg te effenen voor de nadere voorstellen. Frankrijk heeft in deze gt- tlng de kat de bel aangebonden. In de zitting van de sub-commlssle voor de niet-lnmenglng heeft namelijk de Fransche ambassadeur Corbln, na een Inleiding Frankrijk's voorstellen ingediend. Deze behelzen: lo. de terugtrekking der vreemdelin gen, die in Spanje dienen, moet binnen zoo kort mogelijk tijdsbestek verwezen lijkt worden. 2o. Belde bij het Spaansche conflict betrokken partijen worden gemachtigd zekere rechten uit te oefenen, welke de Internationale practijk aan oorlogvoeren den toestaat. 3o. De in de commissie vertegenwoor digde regeeringen wenden al hun In vloed aan. opdat binnen kort tijdsbestek een zeker aantal vrijwilligers van belde legers zal zijn teruggetrokken, waarbij rekening wordt gehouden met de wan verhouding tus8Chen de buitenlandsche troepen, die aan weerszijden dienst doen. 4o. De regeeringen verplichten zich, geen nieuw vertrek van vrijwilligers te zullen bewerkstelligen,nóch eenig oor logsmateriaal te zullen zenden. Zoodra deze Fransche voorstellen wa ren bekend gemaakt, sloot namens de Britsche regeering* lord Plymouth zich er volkomen bij aan. HIJ voegde aan het slot van zijn rede de waarschuwing toe. dat, als geen accoord bereikt zou wor den. de Engelsche regeering zich het recht voorbehoudt, haar algeheele vrij heid van beweging te hernemen. DE VERMISTE PASSAGIER. Naar het Engelsch van ROGER LAWRENCE Nadruk verboden 4 „Dit ls het wat de chef-steward vond. En de beide stewards hier zijn bereid onder eede te bevestigen, dat -ze 1 Mr. Warwick gisteren dezen ring ïiebben zien dragen." Tidmarsh voelde zich jammerlijk te leurgesteld. Het zag er nu donker uit voor de twee menschen, voor wie er een warm plekje ln zijn hart was geko men. Maar zijn gezicht verried niets van wat er in hem omging. „Er is ook een horloge gevonden," ging de kapitein verder, terwijl hij den rechts geleerde het uurwerk toonde, „met de initialen M P W. Dat^ is eveneeus een sterke aanwijzing, al ls het dan geen direct bewijs, omdat niemand aan boord Warwicks horloge heeft gezien." „Hoe verklaart u de aanwezigheid, van deze voorwerpen in uw hut?" vroeg Tid- marth^aan Briard. „IÉr'>n het niet verklaren," was het nosche*antwoord. „Ik heb ze nooit eerder gezien. Iemand moet ze hebben neerge legd, terwijl wij er niet waren." „Ezel!" dacht Tidmarsh. „Dat smoesje vertelt immers iedere misdadiger, als hij gepakt wordt." „Maar dat is belachelijk," viel Sir Stan ley driftig uit, in antwoord op Briards excuus. „Inderdaad ln hooge mate belachelijk," stemde Tidmarsh met hem ln. En daar op tot den verdachte, met Iets laatdun kends ln zijn stem: „U vertelde, dat u Mr. Warwick zelfmoord zag plegen. Nu Italië en Duitschland bereid. De vertegenwoordiger van Italé.Gran- di. dee.de meue, dat zijn regeering be reid was als begin van uitvoering van het Br.tscne plan toe te stemm.n in do teru roeping van een bepaald aantal vrijw tl gers. Dit a ntal moest voor beide partijen ech dtr even hoog zijn, een standpunt, dat de Du t ene omóas.adeur von Ribbentrop, natuurlijk deelde. Nog eenige af^evaard^den voerden het woord en tenslotte werd besloten, de Fransche voorstellen aan de betrokken regeeringen ter goedkeur; i.g voor te leg gen. Dinsdag komt de commissie op- n.euw bijeen, ten einde kenma te nemen van de binnengekomen voor. tellen. De Br.t che m nister van Buitenlands* he Zaken. Eden. zal in die z.tlinG zelf het voorzitterschap bekleeden. Negtn-mogendhedsn Conferentie te Brussel. ZE BEGINT 30 OCTOBER. Op verzoek van Londen heeft de Bel gische regeering zich bereid verklaard, op te treden als gastvrouw voor de con ferentie der negen-mogendheden, die de toestand in het Verre Oosten zal behan delen. De detum van de eerste bijeenkomst der conferentie, die düs te Brussel zal worden gehouden, is vastgesteld op 30 October. De u.tnoodiglngen zijn „reeds aan de betrokken regeeringen verzon den. Op grond van het nieuwe statuut van Westminster werden voor het Brit sche rijk zes uitnoodigir.gen verzonden: n.l. aan Groot-Brittann Nieuw-Zee- land, Australië, Canada, Zuid-Afrika en Britsch-Indië. Behalve de ondertcekenaars van het negen-mogendhedenverdrag zijn, naar verluidt, ook Duitschland en Sovjete Rusland uitgenoodigd. Reeds heeft de Chlneesche regeering geantwoord, dat zij aan de Brusseteche conferentie zal deelnemen. De houd ng van Italië en Japan is nog onzeker, maar in officteele kringen te Brussel ls men te dien aanzien optimistisch gestemd. Daarentegen verklaart het Japansche persagentschap Domei, dat de Japansche regeering vermoedelijk de uitnoodiging afwijzend zal beantwoorden. TDENEMENDÜ>NRUST IN PALESTINA, DB GROOT-MOEFTI GEVtOCHT. Hij verblijft te Damascus. De Groot-Moefti heeft kans gezien om Palestina te ontvluchten en is ln Syrië aangekomen. Zooals men weet, had de Arabische geestelijke leider, in verband met de on rust ln het land, een vrijplaats gezocht ln de moskee van Omar te Jeruzalem, maar na de aanslagen der laatste dagen had hij er de lucht van gekregen, dat de autoriteiten zelfs daar tot zijn arrestatie wilden overgaan, om de Arabische bevol king van Jeruzalem te overtuigeh, dat zij voor geen gewelddaden uit de weg zouden gaan. Als Bedoein vermomd is de Moefti daarom Vrijdag gevlucht. Hij wist bui ten de stadswallen te komen, van waar een auto hem naar de kust bracht. Daar lag een snelvarend motorjacht gereed, komt u aan met een praatje, dat hij door een onbekend persoon beroofd moet zijn? Wat is het verband tusschen die twee feiten?" Briards lippen waren krampachtig strak-getrokken; hij zweeg. Wat zou hij ook hebben te zeggen? Maar zijn vrouw barstte fel uit: „Waarom moeten wij dat verband aan- toonen? Zien wij er uit als dieven en moordenaars?" Het geoefend oor van den officier van justitie onderkende een klank van op rechtheid in de verontwaardigde stem. Hij richtte zich weer tot den kapitein, om even een afleidende wending aan het verhoor te geven. „Is er nog meer in hun hut gevonden?" „Niets waarvan wij kunnen bewijzen dat het gestolen is! Zijn pas schijnt in orde te zijn. Verder had hij twee honderd pond ln bankbiljetten en cred.etbrieven tot een bedrag van duizend pond op naam van Claude Briard." „Als hij zóóveel geld heeft," merkte Tidmarsh snel op, „lijkt het niet heel aannemelijk, dat hij zich aan berooving zou hebben schuldig gemaakt." De kapitein, wiens zenuwen thans tot het uiterste gespannen waren, sloeg met zijn vlakke hand op de tafel. „Laat hij dan uitleggen, hoe de ring ln zijn bezit komt," riep hij woedend. „Ja. dat moet hij natuurlijk doen." viel Tidmarsh hem bij. En daarop, op overredenden toon tot Briard: „Is het misschien zóó. dat Warwick u den ring gegeven heeft?" Briard schrok op en zijn mond viel open. Hij staarde als verdwaasd naar Tidmarsh. nog altijd buiten staat om te antwoorden. Maar zijn vrouw zag het gat waardoor ontsnapping wellicht mogelijk was. „Ja," zei ze uitdagend. „Warwick heeft mijn man het horloge en den ring ge geven. Daar steekt toch niets in?" Fet ontgin». Tidmar«v en der- ka^1- dat hem naar Be roet zou brengen, maar vlak voor de kust werd het bootje door een Fransche douanekotter aangehouden en de^capiteln ontdekte de indent.teit van een eenvoudigen Bedo.an, d,e aan Doord was en geleidde hem naar de ha ven, waar hij werd overgeleverd aan de Libaneesche autoriteiten. De Moefti verzocht hier garirer-ht/fll politiek vluchtel ng maar i:uverie mém de Fran che autor te ten heeft men h""?n beduid d t hl» op het ?ro;>dg»b ed van den Libanon als ongewen'cht vreemde- l!ng werd beschouwd, die binnen 12 uur de tad mo-st verlaten. Na een telefonisch gesprek met de au torite.ten te Damascus ble-k men daar den Groot Moefti onderdak te willen verschaffen en hy ls Zaterdagmorgen per auto naar Damascus vertrokken, waar hij inmiddels ls aangekomen. In de laatste twaalf uur zijn ln de groote steden ran Palestina 150 Arabi sche leiders en voorgangers in de actie gearresteerd. Vele arrestaties. De aanslagen, d!e terroristen in ver scheidene plaatsen van Palestina ge pleegd hebben, hebben tot talrijke arres taties ge.eld. Alle gearresteerden zijn naar het concentratiekamp te Acre over gebracht. Of d* regeering echter zal be sluiten voor het geheele land de staat van beleg af te kondigen, moet betwij feld worden. Een dergelijke maatregel wordt niet waarschijnlijk geacht. Wel heeft de regeering doortastende maat regelen voor Jeruzalem genomen. Nie mand mag er tusschen 's avonds 6 uur en 's morgens 5 uur zijn huis verlaten. Overtredingen van deze maatregel wor den gestraft met z-es maanden gevange nisstraf of een boete van honderd pond. Uet schijnt, dat de aansis gen van de laatste dagen gesteund worden door een geheime Arabische organisatie, die haar hoofdkwartier te Damascus heeft en in de plaats van het ontbonden Arabische Hooge Comité, de leiding in handen houdt. Ahmed Elasimar. de rechterhand van Frawzi Kawakjl, die verleden Jaar den opstand leidde, zou in het geheim naar Palestina zijn teruggekeerd. ten einde de nieuwe protestactie der onte vreden Arabieren te lelden. In sommige kringen vreest men. dat de actie der ter roristen nog krachtiger zal worden. K.L.M.-kantoor vernield door brandstichting. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn de douaneloods en de telegrafluten- kamer, benevens andere gebouwen van het vliegveld te Lvdda om drie uur ln brand gestoken. Bij deze brand ls oox het gebouw der KLM. Ih vlammen oo gegaan. Hetzelfde was het geval met ae gebouwen der Poolsche, Belgische en Egyptische luchtlijnen. Ook de radiokamer is een prooi van t vuur geworden. Twee marconisten, die ln het gebouw sliepen, hebben het be houd van hun leven aan de omstandig heid te danken, dat zij door het knallen van geweerschoten wakker werden, 'zoo dat zij op het allerlaatste oogenblik het brandende gebouw konden ontvluchten. De schade wordt op 10.000 pond sterling (ongeveer 90.000 gulden) geschat. De verwoesting op het vliegveld Lydda zal geen aanleiding zijn om de route van tem niet, dat ze de hand van haar man een waarschuwend drukje gaf. „Laat uw man alstublieft voor zich zelf antwoorden," kwam Stanley streng tusschenbeide. i „Hethet ls de waarheid," stamel de Briard. Nog was hij zichzelf niet mees ter. „Ikjk heb ze van Mr. Warwick gekregen." Op Sir Stanley maakte deze bewering niet meer indruk dan de eerste. „U hebt ze van Mr. Warwick gekregen?" herhaalde hij sarcastisch. „En wat voor relatie bestond er dan wel tusschen u en heiji?" Briard, die zich meer en meer herstel de, antwoordde langzaam. „Geen enkele. Ik had hem nooit tevo ren gezien. Er is niets van aan. dat hij gisteren in onze hut zou zijn geweest. Den eersten keer dat ik hem zag. was toen ié vannacht om één uur naar het dek ging." „Eén moment," onderbrak de kapitein. „Wat deed u zoo laat aan dek?" „Ik had een gevoel alsof ik zeeziek zou worden en acht dat de frissche lucht pilj goed zou doen." „Ga verder." „Toen ik op het dek kwam. stond hij bij de verschansing en we raakten aan het praten. Hy deed zenuwachtig en vreemd en ik zag dat het hem moeite kostte, van zUn kant het gesprek gaande te houden. Plotseling trok hy dien ring van rijn vinger, haalde zyn horloge uit de zak en duwde zo my in de hand. met de woorden: „Houd dat alstublieft een oogenblik voor my vast." Toen kiorn hij over de verschansing en liet zich allen. Ik was zoo verbysterd, dat ik niet ln staat was hem tegen'te kouden. Ik stond als vers eend, met de ring en het hor- lo~e ln myn hand. Het hooren van de plons in het vteter bracht my weer tot bezinning. Ik gaf een schreeuw, gooide hem een boei toe en ik denk dat Ik in myn vezwftfftag die dingen hier ln mijn Amsterdam naar Batavia te wyzlgen. Men verwacht, dat de En/jelsche autori teiten afdoende maatregelen zullen tref fen om dit belangrijke vliegveld voor verdere overvallen der Arabieren te vrij waren. Dadeiyk heeft "n sterke troepen macht Lydda oms.ngeld. De bevolk,n& kreeg bevel, gedurende een vol etmaal haar huizen niet te verlaten. Voor ver scheiden straten werd evenwel een uit zondering gemankt. Hier werden de hui zen met gew ld ontruimd, waarna men ze in de lucht liet vliegen. Zestig perso nen werden gearresteerd, omdat zy zich niet aan het bevel hielden om binnens huis te biyven. Zondagochtend om 7 uur wordt de staat van beleg weer op geheven. Ook in de oude stad van Jeruzalem is gisteren een verdachte brand uitgebro ken. NOG MEER TROEPEN NAAR LIBYE. „Internationale redenen". Vrijdag zyn opnieuw 2300 man Itali- aansche troepen naar Libye vertrokken Officieel wordt te Rome toegegeven, dat het voortdurend zenden van troepen naar L:bye geschiedt om Internationale redenen. ITALIE'S MOEILIJKHEDEN IN ABE3S1NIE. Verzet bloedig onderdrukt. Reeds geru.men tyd liepen geruchten dat gevechten ln Abesaynie werden ge leverd. Van Itahaansche zyde werd ech ter steeds ontkend, cat nieuwe moe lijk- heden waien ontstaan. Thans echter wordt uit Rome bericht, dat verzetapo- gingen bloed.g zyn onderdrukt. Het Italinansche persbureau Stefanl meldt uit Addis Abeba, dat gedurende de laatse regenper ode tairyke Abess nische roovers zekere kleine en geïsoleerds Ita- liaansche garnizoenen opde hoogvlakte onverwacht i hebben aangeval.en. De koloniale troepen wisten orde en rust te herstel en en de bevolking van het bandietisme te bevrijden. De meeste benden werden letteriyk vernietigd en talrijke hoofden zyn gedood. De hoofd schuldige. Hailoe Kebbede, is gevangen genomen en terechtgesteld. By den verkennings- en politiedienst zyn gedurende September 102 soldaten om het leven gekomen of zoek geraakt. Het totale verhescyfer van 1 Januari 1935 tot 30 September 1937 bedraagt volgens deze regeerlngsmededeelingen 2357 man. DE BOYCOT VAN JAPANSCHE GOEDEREN.. Nieuwe actie in Amerika. William Dodd. de zoon van den Ame- rlkaanschen ambassadeur te Beriyn, heeft bekend gemaakt, dat hy in geheel Amerika een boycot van Japansche goe deren wil organiseeren, welke de vol gende maand moet beginnen. William Dodd zal zich daarby bedienen van de zg. „Liga tegen ocrlog en fascisme". Op de groote ondernemingen met eenheids- pryzen, zooals Woolworth. zal aandrang uitgeoefend worden geen Japansche goe deren meer te verkoopen. Bovendien zul len vergaderingen ten gunste van de boycot worden georganiseerd. William Dodd heeft verklaard, dat zyn vader, die deze week naar Beriyn zak heb gestopt. Dat ls alles wat ik er van kan verteilen." „Die man is een artist," peinsde Tid marsh. „Het is warempel niet- iedereen gegeven om zóó te kunnen fantaseeren! Hy heeft zichzelf nu weer heelemaal ln de hand „Waarom hebt u dat niet direct ge zegd?" vroeg de gezagvoerder. Briard had thans onmiddelUjk een antwoord by de hand. „Pog>ng tot zelfmoord is een strafbaar feit volgens de Engelsche wet, niet waar, en ik dacht: hoe minder ik erken er van te weten, hoe beter „Bent u voldaan, Sir Stanley?" wend de Tidmarsh zich tot de kapitein. Sir Stanley's gezicht liet duideiyk biy- ken dat hy niet voldaan was. Hij haal de de schouders op *n bromde: „Het ls mogeiyk, alles ls tenslotte mo gelijk in deze krankzinnige wereld, maar of het waar is „Goed, laten we dit laatste voor een oogenblik veronderstellen," Tidmarsh' stem klonk rustig betoogend. „Als e zaak zich niet heeft toegedragen zooals Mr. Briard uiteenzet, kan het alleen ge beurd zyn, als hy Mr. Warwick 'erdoofd heeft door een slag van achteren, hem daarop heeft beroofd en vervolg :ns over de verschansing gegooid. Een vooraf gaande worsteling is Uitgesloten, wtnt daarvan zouden de twee stewards, die vlakbij waren, dan' wel iets gehoord moeten hebben. Maar dan rUst toch de vr ag waarom zou iemand met zooveel geld by rich een moord begaan v.or een horloge en een ring?" „U bent veel te mild voor hem," sput terde de kapitein: „Ik zou haast zeggen, dat u hem probeert vry te pleiten." „Dat ls de eerste keer in myn leven, dat iemand my verwyt, te mild jegens een beschuldigde te zyn," lachte Tid- marh. „Maar laat lk nog één vraag stel len. Aangenomen, dat Briard een ons on tkend motief had om Warwick uit den terugkeert, met de boycotbeweging niets heeft uit te staan. Het fjon^res van de comm ssle inzake inciustrieele organisat.es te Atlant.c City heeft een r so.utie aangenomen ten gunste van de boycot van alle in Japan vervaardigde goederen. Het con; res van de Amer kaansche ar- beid.sbond heeft besloten de boycot van Duitsche goedeien te handhaven en het boycot-be.-luit van het begin dezer week betreffende Japansche goederen op nieuw bevestigd. ZEVENJARIG MEISJE VERMIST. Vermoedelijk door een man ont voerd. VrUdagm.ddag omstreeks half 5 heeft de 7-jarige Lyntje Huiser, wonende aan de Bi.e.scnelaan 300 te Ro.cerdam, haar woning verlaten om wat op straat te gaan spelen. Toen het kind met in de woning terugkeerde, werden de ouders ongeru t. Aanvankeiyk meende men nog dat het k.nd misschien te laat was ge weest en n.et naar huis durfde komen, doch biykens verschillende verklaringen was er gioote kans, dat de 7-jarige Lyn tje ontvoerd was. Om kwart over vyf was het kind na- meiyk nog gezien by het knikkeren in de Hertoghstraat en toen de speelkame raadjes nog eens nader werdén ver hoord, vertelden zy, dat Lijntje was meegegaan met 'n man, die haar achter op z'n fiets had gezet. Laat ln de avond is men nog met politiehonden in de weer geweest, zy raakten echter aan de rand van het trottoir het spoor byster. zoodat de verklaring van het meenemen op de fiets wel juist scheen te zyn. Bovendien moet er de laatste tyd tel kens een man ln de buurt zyn geweest, die kinderen snoepcenten had gegeven. Het signalement van dezen man was be kend en de politie begon dan ook spoe dig een onderzoek naaj zijn verblijf plaats. Zaterdag werd het eiland Ussel- monde geheel afgezocht, doch er werd geen spoor gevonden. Het is trouwens nog de vraag of de vermoedens omtrent een misdaad Juist rijn. want de verklaringen van vrien dinnetjes en buurtbewoners zyn geens zins zoo positief, dat men met stelligheid zou durven beweren, dat het meisje In derdaad ontvoerd is. Even waarschijnlijk biyft het volgens de politie alsnog, dat het kind een ongeluk is overkomen. Zaterdag is dan ook de geheele dag door de rivierpolitie in de Maashaven gedregd, doch tegen de avond heeft zy dat gestaakt, omdat zij onder de huidi ge omstandigheden daarvan weinig meer verwacht. GROOTE BRAND OP SUMATRA. Negen dooden, elf gewonden. Te Fort Van der Capellen (Sumatra) ls een groote brand uitgebroken, waar- by achttien blokhu.zen in asch zyn ge legd. Negen personen zyn gedood en elf gewond, van w.e drie zwaar. De scha de aan de huizen bedraagt ongeveer achtduizend gulden en die aan goede ren circa zeventienduizend gulden. Het verzekerde bedrag beloopt slechts dui zend gulden. De oorzaak van de brand is onbekend. weg te willen ruimen, zou hy dan, op het moment, dat hy het lichaam over de verschansing wierp, „Man overboord I" hebben geroepen? Als hy dat niet had gedaan, zou toch nooit een sterveling hebben geweien, dat hij iets met de tra gedie uitstaande had?..." De kapitein was zichbaar gevoelig voor dit argument. Hy zat enkele oogenblik- ken ln gedachten verzonken voor zich uit te staren, terwyi allen ln het ver trek ln spanning verkeerden over zy» beslissing. „Gaat u even mee in myn slaaphut, Mr. Tidmarsh," verbrak hy elndeiyk de stilte. „Ik zou u graag alleen spreken." Toen ze ln de aangrenzende hut wa ren, begon Sfc- Stanley direct op zyn openhartige, Innemende zeemansmanier: „U kunt me gelooven, dat ik er heele maal niet zoo erg op gesteld ben de schuld van dien man te bewyzon. Want in de oogen van de onnadenkende me nigte zou dat een soort smet op den naam van mijn schip bcteekenen. Maar aan de andere kant kan ik niet berusten in een moord. Daarcgn vraag ik u op den man af, Mr. Tidmarsh,; als u in iw offi- cieele functie kennis kreeg van deze aan- wyzingen, zoudt u dan tot vervolging overgaan?" „li.een, Sir Stanley," was het prompt» antwoord. „En als ik dwaas genoeg was om het te doen, zou geen rechtbank ter wereld op dit materiaal iemand veroor- deelen." „Dat ls voldoende voor my," verklaar de de kapitein met een zucht van ver lichting en de beide mannen keerden naar de anderen terug. Sir Stanley Hocking richtte zich tot Briard. „Ik ben volkomen tevreden gesteld door uw verklaringen." (Slot volgtL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 3