2 2 1 Nieuwe ramp treft de Marine-Luohvaart Vredesklok Spierpijnen De TARZAN VAN DE APEN f Gemengd nieuws Woesteling schiet zijn kind neer en pleegt zelfmoord. Kerk en School Landbouw en Veeteelt Marktberichten Rechtszaken j Vliegtuig „T1" bij Banda in zee gestort. Vijf slachtoffers. j\Vat geeft de radioi Gemengd nieuws] Sportnieuws 1 tb wTWFinsR flfsf [DRAISltlA-vANVAlKENBURG 'S*: 1 c A .1 LEVERTRAAN» ICHT VAN SMAAK-PRUS 70 ct T. 1, dat verongelukt is, waarb<] vijf VOORAF EEN VROUW GEDOOD. Zaterdagavond en Zondagmorgen zijn te Kerkrade en Maastricht moordaan slagen gepleegd, waarbij in totaal drie dooden te betreuren zijn. De schilder L. H. J., die gescheiden van zijn vrouw, aan wie hun dochtertje was toegewezen, leefde, was Zaterdagavond met twee andere Maastrichtenaren S. en K. naar Kerkrade gegaan S., die name lijk ook van zijn vrouw gescheiden was, wilde haar en hun kind daar bezoeken. De vrouw had met haar kind intrek ge nomen in café Wetselaer. S. verlangde haar te spreken en toen dit niet toege staan werd, maakte J. zich zoo kwaad, dat hij een revolver trok en de vrouw van den caféhouder in de borst schoot. De vrouw is de volgende dag in het zie kenhuis bezweken. S. en K. namen na de daad de vlucht, terwijl J. zich met re volverschoten de aanvallers van het lijk wiSt te houden. Een daarvan trof de ca féhouder in de borst. Ook J. wist ten slotte te ontkomen, waarna hij zich naar Maastricht begaf, waar hij zijn vrouw en kind wilde opzoeken. De vrouw had een betrekking gevonden in een hotel te Amsterdam, maar het kind was bij de familie Magdelijns te Maastricht ondergebracht Zondagmorgen was het kind in de keuken bij de 20-jarige doch ter van de familie Magdelijns. De groot vader lag nog te bed. De grootmoeder ging met eenig waachgoed de tuin ln, waar J. zich toegang had weten te ver schaffen. Met een revolver in de hand Luitenant-ter-zeer E. van Haften t Eibert van Haften werd 17 Juni 1906 te Vlaardingen geboren. Hij was gehuwd. De overledene, die bij de^Marine-reserve was, wa^ tweede stuurman der K.P.M. Op 18 Februari 1928 werd de heer van Haften aangesteld tot militie-leerling zee-waarnemer, waarna hij reeds spoe dig als zoodanig werd overgeplaatst naar het marine-vliegkamp Moro te Rem- In Mei van datzelfde jaar werd hij be vorderd tót militle-adjudant-onfleroffl- cler waarnemer, eenige maanden later tot luitenant ter zee derde klasse van de Koninklijke marine-reserve en in *31 tot luitenant ter zee tweede klasse. G. J. Radstaat t Gerrit Jan Radstaat werd 23 December 1901 te Ede geboren en was dus 35 jaar. Hij was gehuwd en had zes kinderen. In 1917 kwam Radstaat als leerling- Majoor-telegr.-vlie.ger C. J. Radstaat. t onderofficier in actieven dienst. Na het doorloopen der verschillende rangen werd hij 10 December 1936 sergeant-ma joor-telegrafist. Hij behaalde in 1936 't internationaal en een jaar later het na tionaal vliegbrevet. G. van der Hooft* t Gerard van der Hooft, de omg-komen sergeant-viiegtuigmak-r, we.d up 3 Maa.rt 1909 te _n (DJ ge boren en was duo Hij was ge huwd en h; i fjeen kinderen. Van c.i- cuencje hier te lande als -..cemilicién en ging in 1929 over in actieven d>°nst als korporaal- Het tweemotorige marine-vliegtuig P. L Boogert t De korporaal-vliegtuigmaker Pieter Leendert Boogert werd 26 Juni 1912 te den Helder geboren. Hij was dus 25 jaar. Boogert was gehuwd en had 1 kind Korp.-vliegtuigmaker P. L. Boogert. t Als leerling-vliegtuigmaker kwam hij 12 September 1929 in actieven dienst. In 1933 werd hij bevorderd tot korpo raal-vliegtuigmaker. In 1935 ging hij naar Indië, na hier te lande eerst nog het brevet vliegtuigmitrailleur schutter te hebben behagld. E. F. Nolten f De zeemilicien-matroos-telegrafist E. F. Nolten was een Indisch dienstplich tige. Hij was niet gehuwd. Het verongelukte vliegtuig. Het verongelukte toestel „T. 1" is een twee-nTotorig Fokkerdrijver vliegtu g, type T. IV. Het is dus van hetzelfde type als de eenige dagen geleden verongeluk te „T. 13", alleen met dit verschil, dat dit laatste vliegtuig van latere datum is en zoodoende van moderner bouw. terwijl bovendien de prestaties beter zijn. De „T. 1" behoorde tot de eerste serie der 12 T. IV toestellen, welke ongeveer 9 jaar geleden door de Fokkerfabrieken aan de Marine werden geleverd. Het Is een bommenwerper en torpedolanceer- viiegtu g. Omtrent de oor: aak van de ramp bestaat nog geen definitief oor sprong hij op loste een schot, terwijl hij schreeuwde: „Nu gaan jullie er allemaal aan." Het schot miste zijn doel, maar een tweede schot trof de vrouw in de rechter bene den arm. Luid om hulp roepend, vluchtte zij het huis in en door de voordeur de straat op. Weer schoot J. op haar, even wel zonder haar te treffen. Het dochter tje van J en het 20-jarig meisje vlucht ten de trap op naar den grootvader. J. rukte echter zijn kind van de trap en sleurde haar de voorkamer ln. Hier séhoot hij het kind dood en pleegde daar na zelfmoord. Het andere meisje was door een ach terraam gevlucht en bij buren binnenge sneld Deze menschen waarschuwden de dokter en een geestelijke. Hulp kon ech ter niet meer verleend worden. De lijken zijn per auto van de Geneeskundige Dienst naar het ziekenhuis te tricht gebracht. De commissaris van politie te Maas tricht heeft met den inspecteur van po litie en den officier van justitie mr Fa- bius, een onderzoek ter plaatse inge steld. Betreffende het gebeprde te Kerkrade kan worden gemeld, dat Zaterdagnacht S. en K. te Maastricht zijn aangehouden en naar Spekholzerheide getranspor teerd. i. is al herhaaldelijk wegens ernstige feiten met de politie in aanraking ge weest, o.a. wegens mishandeling en po ging tot doodslag. Wegens diefstal was hij pas uit de gevangenis ontslagen. DROOGTE EN GIFGRAS IN ZUID- AFRIKA. Een zware strijd. Het district Karoo (Kaap-kolonie) wordt sinds eenige tijd door een zeer groote droogte geteisterd. Zelfs de apen uit de bosschen en steppen worden door de honger en de dorst naar de boerde rijen gedreven. Vaak kwam 't daarbij tot gevechten tus- schen boeren eri apenhorden. In enkele deelen van Karoo is sinds twee jaar geen druppel regen gevallen. Minstens hon derd dagen zou de droogte nog aanhou den. De droogte gaat gepaard met een nog ernstiger plaag. Van een farmer stier ven plotseling twee schapen. Hij liet de doode dieren in een laboratorium onder- zoekea, waar bjeek dat de beesten van een bepaalde gift ge grassoort hadden gevreten, dat in Zuid-Afrika bij de boe ren gevreesd is onU r de naam „Gou .eie Bossie". Dit gras is sinds twintig jaar niet in Zuid-Af .ka voorgekomen. Het groeit tusschen het gewone gras en is in DE KERKSTRIJD IN DUITSCHLAND. Op het hoofdkwartier van het Leger des Heils wordt vernomen, dat het orgaan van deze beweging „De Strijdkreet" door de Duitsche autoriteiten is verboden. Dit jaar mag het blad in Duitachland niet meer verschijnen. Vele predikanten in vrijheid. In de afgeloopen week is een aantal predikanten der belijdende kerk, die zich in gevangenschap bevonden, in vrijheid gesteld. Thans zijn nog 64 predikanten in hechtenis. HET JOODSCHE KIND IN DUITSCHLAND In de dezer dagen te Praag verschenen „Judischer Almanach 5698", die geheel aan het Joodsche kind is gewijd, doet Hans Martin eenige mededeelingen over het, Joodsche kind m het Derde Rijk. Heeft iemand wel eenig besef zoo vraagt hij hoe het er in de ziel van Joodsche schoolkinderen uitziet, die van acht tot twaalf en van twee tot vier door het anti-semietische vagevuur moeten trekken? Hun niet-Joodsche medescho lieren behooren vrijwel allen tot de nat.- soc. Hitlerjeugd; deze omvat zoo onge veer de geheele jonge Duitsche generatie, die later in het politieke léven op de voorgrond zal treden en tevens thans reeds in de school een voorproefje geeft. Iemand die de beteekenis van dit feit be grijpt, zal zich niet moeilijk kunnen voor stellen, afcn welke vernederingen Jood sche kinderen in een dergelijk milieu zijn blootgesteld. In den zomer van 1033 aldus Mar tin vertelde mij de moeder van een achtjarig meisje: „Mijn kind wil niet meer naar school. Het slaapt des nachts bijna niet meer; des ochtends vroeg wordt het onrustig, begint te beven en te huilen. Eenige tijd geleden werd op de scholen Schlageter herdacht. In de aan kondiging. die in alle klassen werd voor gelezen, heette het: ..Aan Negers en Jo den is deelneming verboden". De onder wijzer geeft aanwijzingen voor het feest, de heele klas zal op een bepaald punt samenkomen. Mijn kind meldt zich; ..Moet ik ook komen, meneer, ik ben n.l. een Jodin?" In de klas breekt een joe lend gelach las. waarmede ook de onder wijzer instemt. Meer is er niet gebeurd. Maar aldus de moeder het kan voor een geheel menschenleven voldoen de zijn. p..** BOTER, KAAS EN EIEREN. GROOT-AMMERS, 16 Oct. Aan de kaasmarkt alhier waren Zaterdag aange voerd 47 partijen met te zamsn 1314 st kazen, wegende 9198 K.G. Prijzen: zware f 31.50, met rijksmerk le soort f28 —30, idem 2e soort f 27—28. Handel ma* tig. OUDEWATER, 18 Oct. Kaasmarkt. Aanvoer 59 partijen, 2655 stuks, wegende 13275 K.G. Prijs met rijksmerk zware f 31, idem le soort f 29—30, idem 2e srt, f 27—28. Handel matig. PAARDEN EN VEE. AMSTERDAM. 18 Oct. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 388 vette koeien waarvan de prijzen waren: le kwal. 70 78, 2e kwal. 60—68, 3e kwal. 54—58 per K.G. slachtgewicht; 78 melk- en kalf- koeien f 170—230 per stuk; 63 vette kal veren 2e kwal. 5460, 3e kwal. 44—52 per K.G. levendgewicht; 75 nuchtere kalveren f 712 per stuk; 439 -varkens, wegende van 90—110 K.G., 69—70, enkele hooger, zware varkens 6869, vette varkens 68— 69 per K.G. slachtgewicht. Aangevoerd! wagons geslachte runderen uit Denemar ken. v UTRECHT. 16 Oct. Veemarkt. Totaal aangevoeld 1850 stuks vee, waarvan 370 runderen. Stieren 30—33 cent per pond, handel kalm, vrijwel gelijke prijzen; slachtkoeien 2e sooit 31—35 cent. slacht koeien 3e soort 2830 cent, alles per pond, handel kalm met onveranderde prijzen; vaarzen f 150—220 per stuk, pin ken f 95140 per stuk, melkkoeien f 170 —260 per stuk. kalfkoeien f 180»-27O per stuk. varekoeien f 140200 per stuk, han del flauw, gelijke prijzen; 225 magere kalveren, geschetste I 7095. ongeschet- ste f 45—75. beide per stuk. handel voor het leven stug. voor de slacht matig; 400 nuchtere kalveren f 7—11 per stuk, han- del stug met terugloopende prijzen; 260 magere varkens f 3056; schrammen f 20 30; 360 biggen f 1520. alle per stuk, handel bij geringe aanvoer redelijke prij zen. magere varkens hooger. schrammen en biggen on v.; 85 magere schapen f .20 —32; zuiglammeren f 12—20, beide per stuk!, handel zeer kalm met Iets lagere noteering. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT •S-GRAVENHAGE, 15 Oct. Haagsche veiling voor fruit en groenten N V. No- téeringen van 15 October. Peren: Leghi- ponts I 20—28, II 13—17, br. clairgeau I 15—22, II 8—12, nov. poiteau I 10—13, II 58, William duch. 15—21, zw. wijnperen 1013, div, handperen 912, herfst- maagdemp. 7.008.50, ijsendijkers 47, gieser wildeman 5.808.60. st. remy 5— 7. bergamot 46, brederode 6.50—8.50, div. stoofperen 5.00—6.50; appels: ster appels I 10—15, II 6—8. III 4—5.80, goud renetten ex. 1418, I 812, II 4—7, no taris I 1015, II 7—8, gron. kioon 512, br. seedling 68. gravesteiners 6—8. fr. bellefleur 8—9. zure uilen 57, lemoen- app. I 8—12.60. II 5—6,50, ossekop 5—6.59 iuinzoet 5.507.50, dubb. benderzoet 5— 7. hanemans 68. div. zoete 46.50, wit-* lof 1213, allee per K.G. Voor de rechtbank te Zutphen werd een merkwaardig geval van vrijheidsbe- roovlng behandeld. In Aalten woonde 1 gezin K. H-, waarvan de man en zijn veel jongere vrouw in ongenoegen me* elkaar leefden. De man wilde geen werk zoeken en niet om steun gaan. Tenslot te besloot de vrouw naar haar ouders terug te keeren. Omdat de man haar al eens gedreigd had met een geladen go- weer voor het géval zij dit plan ten uitvoer soa leggen gebruikte men een list. Een kostganger van de ouders der vrouw verscheen aan de woning van RL, zich voordoende als koopman. Hij had H. gegrepen, hem met behulp van de vrouw en een zwager der vrouw meteen touw de beenen gebonden en hem daar na in de kelder opgesloten. De kelder uitgang hadden zij geblokkeerd. Met het huisraad, dat eigendom was van de vrouw, waren zij vertrokken. Een inwo nende bij het gezin van K. H„ had later den opgeslotene bevrijd. Tegen de ver dachten B. W. W„ J. H. K. en J. G. K„ werd zes maanden gevangenisstraf ge- eischt. p"- """i geen enkel opzicht van het andere gras te onderscheiden. Het gif uit het gras stijgt snel naar het hart en de hersenen en na een uur van hevige krampen is het dier dood. Ook op enkele andere plaatsen in Zuid-Afrika is dit gras weer waargenomen. Deskundigen hebben den boeren de raad gegeven rijstgras te planten, dat in vele gevallen sterker Is dan andere gras soorten, waardoor het waarschijnlijk de groei van het gifgas kan tegengaan. MIJNRAMP EISCHT 39 DOODEN. Zaterdagmorgen heeft zich in dekteen koolmijn Mulga te Birmingham in Alba nia (Ver. Staten) een ontploffing voor gedaan, tengevolge waarvan dertig ar beiders om het leven zijn gekomen. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. 475e STAATSLOTERIJ. Vvn» Klassb. - Zeventiende Lust. Trekking van MS October. Premie van 3000 No 6392. 100 Ho. 8486, 9791, 14613, 16884. PRIJZEN VAN i 79. 396 2528 4530 7712 9914 13346 17403 22068' 480 2617 5208 7765 i0786 1431:* 17696 22176 1332 3526 6423 8814 11801 1554. 18029 22902 1560 4263 7360 9523 13172 16883 19113 NIETEN. 253 3066 6S53 12001 16363 16706 18561 21760 533 3877 71&. 12786 15726 16823 ,19161 22070 1047 4012 7478 13491 .6088 1741c 19790 2211] 1310 4585 8078 13864 16182 17626 20170 22116 1326 4782 8683 14557 16328 7702 20192 22176 1464 5281 9509 1505U '6440 7882 20399 22741 1989 5951 9634 15097 1648' l80O7 20757 22781 2287 6039 10741 15176 165S2 18019 *319 22928 2849 6051 In de vorige lijst stond: 15646 m. 16644; 20771 m. s 20761; 21162 m. s 21172: 22488 70 m i. 23433 70 22564 m. m. 28665; 22671 70 m. a 23671 t 70. VïtÏJHEID SBERÖOVING. DE SLACHTOFFERS: Neder landsche Zuivelcentrale. Week van 17 tot en met 23 October. Cor>- sumptiemelk op regeeringscon tract taxe- gedeelte 7.25 cent, eventueel verhoogd met premie of verminderd met kwab- teits-afdracht. Overmelk regeerjngo- minimumprijs 6.10 cent. Afdracht by levering in consumptie van andere dan taxemelk 2.50 cent. Na Jrrén achtereen, zooals dat heet: gelukkig gevlogen te hebben, is onze marine-luchtvaart binnen vier dagen tijds door twee zware slagen getroffen, verloor zij veertien plichtsgetrouwe man nen, die in de golven den dood vonden, ver van het moederland. Terwijl de bloemen op het massa-graf der Vrijdag te Soerabaja tver aarde be stelde zeven slachtoffers van de „T. 13" nog nauwelijks haar frischheid verloren hadden, terwijl de groeve nog geopend was, waar Zaterdagmorgen de twee an dere omgekomenen van de Woensdag verongelukte machine hun laatste rust plaats vonden, stortte 'n toestel in zee en wederom heerschte leed in tal van gezinnen en groote verslagenheid in de kringen onzer marine. Onze luchtvaart werd in de afgeloo pen tien dagen wel zéér zwaar getroffen Op Woensdag 6 dezer ging de „Specht" teh onder; vier dooden; op Woensdag 13 dezer had de ramp van de „T. 13" plaats negen dooden en thans hebben met den ondergang van de „T. 1" vijf menschen het leven verloren. vliegtuigmaker. Als zoodanig ging hij in 1930 naar Indië, behaalde daar in 1936 het marinevtoegbrevet en werd nog in Bij het departement van Marine te Batavia, zoo luidde Zaterdagmorgen het eerste telegram van Aneta, is be richt ontvangen, dat het Marinevliegtuig „T. 1" bij de opstijging op de reede van Banda, bij de ingang van straat Lontor. van geringe hoogte is gevallen. Het toe stel is vernield en de bemannihg gedood. Een later bericht meldde, dat het vliegtuig was gezonken en als verloren kon worden beschouwd. Aangezien het geheele eskader van Marine thans te Banda aanwezig was, behoefde geen hulpmateriaal uit Soera baja naar de plaats des onheils te wor den gezonden. De lijken van alle slacht offers waren geborgen, met uitzondering van dat van den luitenant-te-zee van Haften. CONSUMPTIEMELKPRIJS. Sergeant-vlieger G. van der Hooft, t datzelfde jaar tot sergeant-vliegtuigma ker bevorderd. MAANDAG 18 OCTOBER 1237 Dinsdag: 19 October. Hilversum 1. 1815 M. KRO-uitMnding. 4 iio5 lü HIRO. 8 00—815 en 10.00 Oramofoon; 11.30 Godsdienstig halfuur; 12.00 Berichten; 12 15 KRO Oikest en Gramofoon, 2.00 Vrodwenuur; 3.00 Modecursus; 4.00 Gra- mofoon; 4.Ó5 Causerie „Vivisectie een schaduw op wetenschap en beschaving 4 30 Gramofoon; 4.35 HIRO-post; 4.40 Gramotoon; 4.45 Causerie „Theosofie, een reven" 5 10 De KRO Melodisten mm.v. Soiist-' 5 45 Felicitatiebezoek; 6.00 De KRO 'Melodisten; 6.40 Esperanto-nieuws; ,7 00 Berichten; 1.15 Causerie „Wegberei ders van het Communisme"; 135 Sport- halfuur- 8.00 Berichten ANP en Mede deelingen; 8.15 Reportage Schaakmatch; 8 20 KRO Symphonie Orkest en Solist; 9 30 Bela Kiss en zijn Orkest. 9.55 De KRO. Boys en Solist; T0.30 Berichten AN P' 10.40 Reportage Schaakmatch; 10.50 Het KRO Orkest; 11.30—12.00 Gramo- foon. Hilversum II. 301 M. AVRO-uitzending 11.U0—-11.30 v.m. en 6.30—7.00 RVU. 8 00 Gramofoon; 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gramofoon; 10.30 Ensemble J. Kroon; 11.00 Voor de vrouw; 11.30 En semble J. Kroon, 12.15 Gramofoon; 1.00 Het Omroep Orkest; 1.45 Gramofoon; 2.00 Het Omroep Orkest, 2.45 Knipcursus; 3.454.00 Orgelspel; 4.05 Zang en Pia no; 4.30 Kinder koorzang; 5.00 Voor de kinderen; 5.30 Het Omroep Orkest; 6.00 AVRO Dansorkest; 6.30 Psychologische causerie; 7.00 Voor de kinderen; 7.U5 Vi ool en Piano: 7.30 Engelsche les; 8 00 Be richten ANP en Mededeelingen; 8 10 Gramofoon; 8.30 Bonte Dinsdagavond- trein; 10 15 Reportage Schagkmatch; 10.20 Bridgecursus; 11.00 Berichten ANP; en Gramofoon; 11.20 Reportage Schaak match; 11.40—12.00 Gramofoon. Woensdag 26 October. Hilversum L 1875 M. NCRV-uitzending 6.30—7.00 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart. e.00 Schriftlezing. Meditatie. Gewbde mu ziek (Gr.pl.)8.30 Gramofoon; 9.40 Ge- lukwenschen; 9.45 Gramofoon; 10.30 Morgendienst; 11.00 Gramofoon; 11.15 Zang en Piano; 12.00 Berichten; 12.15 Gramofoon; 12 .30 Kwintet-con eert en Gramofoon; 2.00 Gramofoon; 2.30 Voor jeugdige postzegelverzamelaars"; 3.00 Causerie: „Een oude kwestie, die niet veremdert"; 3.15 Gramofoon, 3.45 Chr. Liederfenuurtje en Viool; 4.45 Felicitaties; 5.00 Voor de kinderen; 5.45 Gramofoon; 6.0d Land- en Tuinbouwhalfuur; 6.30 Causerieën over taallessen en over het binnenaanvaringsreglement; 7.00 Berich ten; 7.15 Declamatie en Gramofoon; 7.45 Reportage; 8.10 Berichten ANP en her haling SOS berichten; 8.20 Muzikale prijsvraag; 9.05 Causerie: „Bescherming der burgerbevolking bij luchtvaanvallen"; 9.25 Vervolg Prijsvraag (om 10.00 Be richten ANP); 10.30 Gramofoon; 10.45 Gymnastiekles. 11.00—12,00 Gramofoon, hierna: Schriftlezing. Hilversum n. 301 M. VARA-uitzending 10.00—10.20 v.m. en 7JCt-8.00 VPRO. 8.00 Gramofoon; 9.30 Keukenpraatje; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Causerie over rassentheorie (Gr.opn.) en Gramofoon; 11.30 Causerie: „De werklooze en de so ciale verzekering"; 12.00 Gramofoon; 12.30 Orgelspel; 1 15—145 Grambfoon; 2.00 Kniples; 2.30 Voor de vrouw; 3.00 Voor de kinderen; 5.30 Gramofoon; 600 „The Lucky Birds" en Solist; 6.30 Gra mofoon; 6 40 Causerie: „Vondel en de gouden eeuw"; 7.00 Zang; 7.30 Causerie: „De vraag om geloof"; 8.00 Herhaling SOS berichten; 8.03 Berichten ANP en VA RA Varia; 8.15 „The Ramblers", 8 45 Zang en Orgel; 9.00 „Met de roomklapper langs de deuren," reportage; 9.30 Gramo foon; 10 00 Berichten ANP; 10.05 VARA Orkest en Solist; 1100 Causerie: „Jeugd en puberteit"; 11.20 „Fantasia" en Or- gelspeL RADIO-CENTRALE. Programma C. Dinsdag 18 October. 8.00 Keulen; 905 Diversen; 10.35 Parijs Radio; 11.05 London Regional; 11.35 Keu len; 120 Brussel Ned.. 2.20 London Re gional; 3.20 Keulen; 4.20 London Regio nal; 5.20 Brussel Fransch; 5.50 National Programme; 6.20 Keulen; 8.20 National Programme; 9.20 Motala (of Diversen); 9.55 National Programme; 10.50 London Regional; 11.35 National Programme. Woensdag 2# October. 8.00 Keulen; 8 50 Diversen; 10.35 Parijs Radio; 11.05 National Programme; 11.35 Keulen; 1.20 Brussel Ned.; 1.80 National Programme; 2.20 London Regional; 3.20 Parijs Radio; 4.05 London Regional; 5.20 National Programme; 6.20 London Regio nal; 7.20 National Programme; 10.30 Berlijn; 11.20 Diversen. oogenblik naderde uit de tegenoverge stelde r.chting een motorfiets, waarvan de berijder met meer kon uitwijken. Het voertuig vloog tegen de auto, welke bij deze botsing in brand vloog. De bestuur der wist zich uit de cabine te werken, doch- had vrij zware wonden aan hoofd en handen opgeloopen. De man is naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd. De auto is vrijwel geheel uit gebrand. De motorfiets werd zwaar be schadigd. terwijl de berijder lichte kwet suren opliep. EUROPEESCH MEISJE IN INDÏE ONTVOERD. Reeds twee weken zoek. Sinds ongeveer vier weken vertoeide een 14-jarig meisje, eenig kind tfan den heer D., te Bangll, als interne leer.ing in de huishoudschool te Malang iM.dden- Java). Veertien dagen geleden zou het me.sje voor een weekend naar huis ko men; haar vader zond daarom 'p vrou welijke bediende naar het instituut om zijn dochter af te halen. Toen 't meisje, Hildegard geheeten, met de baboe naar het station zou vertrekken, bood 'n heer die zich met eenige leerlingen irt de tuin bevond, aan, haar en haar geleidster per auto naar het station te brergen. vriendelijk aanbod werd aangenomen. Onderweg werd gestopt bij een juwe lier, bij w en de man voor zijn jeugdige beschermelinge een polshorloge en een ring kocht. Door dit oponthoud kwam 't gezelschap te laat aan het station, en reed toen door naar Lawang, waar ge stopt werd bjj een Chineesch restaurant. De begeleider wist de baboe te bewegen naar Bangil door te rijden, haar de bood schap meegevend, dat de aan haar toe vertrouwde leerlinge wel de volgende morgén thuis zou komen De heer D. schrok natuurlijk vreese- lijk, toen zijn gedienstige met deze bood schap thuiskwam. Aanstonds toog hij er per taxi op uit om zijn dochtertje op te sporen. Te Lawang werden in gezelschap van een politieman tevergeefs de beide Chineesche hotels afgezocht en ook alle verdere nasporingen van de politie ble ven zonder resultaat. Alleen heeft men nog kunnen nagaan, dat de ontvoerder die bewuste nacht alleen in de sociëteit te Malang. waar juist feestelijkheden waren, heeft vertoefd. Hij moet, naar de baboe wist te vertellen, een flink bedrag aan bankpapier bij zich hebben gehad. Dat had zij in de juwelierswinkel gezien. Het bleek later, dat de ontvoerder de echtgenoot van de directrice der huis houdschool te Malang is, een man. die ook voor andere zaken de belangstelling der polity? heeft opgewekt. Hij en het meisje zijn nu ongeveer veertien dagen DE VERDWENEN RUSSISCHE GENERAAL Huiszoeking gevraagd. De vrouw van den onlangs te Parijs spoorloos verdwenen Russischen gene raal Miller, heeft een schrijven gezon den aan den president der republiek, waarin zij mededeelt, dat haar advoca ten twaalf dagen geleden namens haar het verzoek hebben gericht tot den rech ter ,van instructie een huiszoeking te doeri in een door de ambassade der sov jet-Unie gehuurd huis ,dat zich dichtbij plaats bevindt, waar haar echtge noot een afspraak had. Om deze huis- te verrichten, moet het parle ment weten of dit huis niet gedekt wordt door diplomatieke onschendbaarheid. Het verzoek is nog niet beantwoord. Volgens mevrouw Miller zou dit onder - >ek van zeer groot belang zijn, daar zij t, dat de vrachtauto van de Russl op de dag der ontvoe ring in de middaguren voor dat, huis heeft gestaan. Dezelfde vrachtauto werd des avonds te Le Havre teruggezien aan de kade, waar het Russische vrachtschip gemeerd GECOMPLICEERD VERKEERS ONGEVAL E» doode, een zwaargewonde. Op de Rijksstraatweg te Wassenaar werd Vrijdagmiddag een wielrijder, ge- perusionnoerd hoofd een er school, die zonder uit te kijken de weg overstak, aangereden door een uit de richting Leiden komende auto. De man liep een zware wonde aan het achterhoofd op. en overleed spoedig. De automobilist poogde een aanrijding te voorkomen door krachtig te remmen. Hierdoor slipte de wagen en kwam dwars op het linkerge deelte wn de BUlroreg te staan. Opdat lag. dat overijld het anker heeft gelicht. Mevrouw Miller do:t een beroep op den president, alles in het werk te doen stellen om den vermiste terug te vinden Zij verklaart haar geheele verwachting op deze stap te hebben gericht. BRUIDJES PER POND. Gebruik in zigeanerdorpen. In semm ge zigeunerdorpen in Joego- slav worden jo ge meisjes, die de huw bare leef lijd hebben bereikt, aan de aanstaande eebtgenooten ptr gewicht* verkocht. De g midde de prijs is twee of drie stuivers per pond. «oodrt een jong meisje van ongeveer 50 K.G. tusschen de t en en vjftien guld „o* brergt", al naar gelang zij goed kan zn-en en dansen. Gez.en de pr m tieve we gwer. t-igen geelt het ju ste gewicht nogal e m>a n- le cj.ng tot misverstanden. In het z.g u* nerdorp Bogcj-vo he.ft m n daarom 'n speciale weegschaal aangeschaft, waar op per ors nauwkeurig het gewicht vah het mesje wordt v.st-e t ld. Het ve.koopen van bruiden is in ge heel Zuid-Joegoslavië g: woon te; alleen in de zigeanerdorpen echter wordt de prijs door het gewicht bepaald. Wrijven, maar wrijven met Kloosterbalsem zal U ervan genezen want die spierpijnen verdwijnen direct met AKKERsKloosterbdlsem omdat deze bijzondere balsem tot diep in de spierweefsels zijn oplossende, krachtig genezende werking voortzet. ZES DUIZEND HORLOGES GESTOLEN Kisten gevuld met beton. Een grossier te Buenos Aires (Brazi lië) bad aan een Zwitsersche fabriek 9000 armbandhorloges besteld. Bij aan komst van negen kisten uit het s.s. „Ali- cina" bleek, dat zes kisten met stukken beton waren gevuld. De Zwitsersche ver zender kon met zekerheid vaststellen, dat inderdaad de bestelde horloges in de kisten hadden gezeten en dat deze onbeschadigd te Marseille waren gearri veerd. De diefstal moet geschied zijn tij dens het vervoer van het station naar het schip, vermoedelijk door een bende, die er van op de hoogte was. dat reeds meer van dergelijke zendingen waren aangekomen. De waarde van den buit is 92.000 Zwitsersche francs.. Daar deze diefstal dus al eenige weken geleden moet zijn gepleegd, zal het wel moeilijk zijn, de daders en hun buit nog op té DE GEROFABRIFK BP«=TAAT 25 JAAR. EUWE AUECHIN 3 3. ALJECHIN WINT DE 6e PARTIJ. De zesde partij van de match om het wereldkampioenschap schaken tus schen dr. Eu we en dr. Aljechin is Za terdagavond in de Haarlemsche Con certzaal gespeeld. Dr. Aljechin, die me.t wit speelde, be vocht in deze partij een zeer snelle en fraaie overwinning. Reeds spoedig kwam dr. Euwe in een moeilijke stelling, die hem door een scherpe slotwending na 23 zetten tot opgeven dwong. De stand is nu weer gelijk, 3—3. Morgenavond wordt de zevende partij De N.V. Gerofabriek te Zei3t zal 21 Oc tober haar zilveren jubileum vieren. Zij werd dus opgericht in 1912 en met den oudsten directeur, den heer H. J. M. Simonis, die tot de oprichters behoorde, zijn op de jubileumdag nog 5 medewer kers 25 jaar aan de fabriek verbonden, terwijl 109 anderen reeds op een dienst verband van meer dan 12jaar kunnen terugzien. De labnek begon met twee kwaliteiten: het Gero-ziiver dat is verz lverd wit metaal voor de ru.mere beurs en het Gero-Alpacca, het gepolijst wit metaal, voor de breedere kring. Het Gero-zilver heeft in steeds bree dere kring bekendheid verworven. Men gaf uitbreiding aan het sortiment door tal'ooze nieuwe modellen en fabriceerde naast couverts alle mogelijke luxe arti kelen, servieswerk en hotelzilver ln zwa re kwaliteiten. Inplaats van het Gero-Alpacca is sinds dé laatste Jaren het Zilmeta gekomen, het door en door vlekvrije Gerometaal, dat door zijn bijzondere eigenschappen een omwenteling gebracht heeft op het gebied van iepels en vorken ai de goed- koopere prijsklasse en velerlei metaalwa ren op huishoudelijk gebied, zooals keu kengerei enz. Thans, bij het 25-jarig jubileum, valt het op, dat, evenals bij de oprichting, we derom begonnen is met een voor Neder- bricatie van messen voor tafelgebruik. land geheel nieuwe industrie de fa- die in de meest uitgebreide zin werd ter hand genomen en van a tot z in eigen bedrijf plaats heeft. Een geweldige Industrie is daar aan de Bergweg te Zeist in de loop der jaren opgebouwd. Rij aan rij staan er de gebouwen met de glazen lichtkappen. Er zijn vele, vele afdeelingen, che be langstelling vragen. Overal klinken zware hamers, walsen knarsen, met doffe dreun stampen reusachtige persen vormen uit Wit gloeit de hit|e der ovens en links en rechts wentelen drijfwielen. Ongetwijfeld zullen dan ook velen de directie op 21 October willen komen geluk wenschen. waartoe die dag van 2.30 tot 5 uur in Hotel Figl gelegenheid bestaat. In de Diergaarde te Rotterdam ge speeld. radio. Zondagavond te kwart voor elf had voor de A.VR.O.-microfoon een vraag gesprek plaats tusschen Dr. Euwe en Dr. Aljechin, waarin beiden van meening bleken te zijn, dat deze match op hoo ger peil staat dan de vorige en meer schaak-theoretische waarde heeft. De kansen achten zij geheel open; het ge luk zal misschien de doorslag geven. Op merkelijk is het geringe aantal remise's, doch dr. Euwe verwacht, dat het per centage daarvan zal toenemen. Aljechin vond de vijfde partij Euwe's beste; de wereldkampioen achtte de zes de partij tot nu toe het glanspunt van zijn tegenstander. Euwe's sec ndant, de Amerikaan Fine, hoopt aA. Zondag weer present te zijn. 'L tg mover de berichten over oorlogstoerusting willen we stellen mededeelingen van rred-s-voor bereiding BRIEF AAN DEN MINISTER. Een moeder uit 'deze streek, wier zoon zich voor de militie moet opgeven, he-ft het volgende schrijven aan den minister van defensie gezonden: Ik kan niet besluiten mijn zoon (volgt naam), zich te laten opgeven voor den militairen dienstplicht, zonder hieraan wat toe te voegen. Wat toch beteekent het voor een moe der, haar 17-jarige zoon zich vrijwillig en vroolijk op te zien geven voor het doen van daden, waarvoor hij, indien hij zich kon en wilde gruwelijk en zou terugschrikken. Onze zoons en hun vader toch behoo ren tot de zachtzinnigste en vredelie* vendste menschen, die nooit tot ruwe actie of ruw geweld kunnen overgaan. Zelfs het zich verweren tegen een be slaglegging op hun geheele persoonlijk heid, zooals de militaire dienstplicht doet. laat hun karakter niet toe. Zij zul len zich dus niet scharen onder de dienstweigeraars, wat ik zoo graag had Vraagt het vaderland, wat ik vurig dochters of van mij het zwaarste werk, de grootste opofferingen, ik zou ze met vreugde geven. Arbeidsdiensten, in wel ken vorm ook, zou ik slechts toejuichen. Doch om van hen te verlangen, te leeren anderen te dooden of lichamelijk of geestelijk leed kenen, daartegen kom ik wel in op stand. Eveneens om van hen ty verlan gen hun leven en welzijn in de waag schaal te stellen voor onchristelijke, mensch-onteerende daden. Ik voelde mij genoopt. Uwe Excellen tie van mijn gevoelens in kennis testel len. DOOR EDGAR RICE BURROUGHS', 50. Toen d'Arnot weer bij bewustzijn kwam, lag hij in een kleine hut van bla dderen. Spoedig herinnerde hij zich het gebeurde weer, de vreemde blanke ge stalte. die hem had weggedragen. Wat voor lot wachtte hem nu? Buiten de hut zag hij de neergehurkte gestalte vap een mensch. Hij riep zacht. De man kroop naar binnen. d'Arnot sprak tegen hem in het Fransch, daarna in het Engelsch, maar hij schudde het hoofd. Nadat hij de wonden van d'Arnot onderzocht had, verdween W, üwam terug met vruchten, water stukken gladde boombast en een potlood. Naast d Amot hurkend schrrtg hij es overhandigde de boodschap aan den Franschman. d'Arnot las met ver- bazing- Jk ben Tarz&n van de Apen. Wie bent'u?" d'Arnot schreef nu in het Engelsch een en ander over zichzelf. Al dus zich verstaanbaar makend, vernam hij de geschiedenis van het gevecht «a hoorde, dat Jane veilig was. Drie dagen was hij buiten kennis geweest. Tarzan was bang, hem alleen te laten. Dagen daarna zat d Arnot, heel zwak. maar aan de beterende hand, met Tarzan te pra ten, althans zij trachtten elkaar te be grijpen door middel van het stuk boom schors. Hij schreef: „Hoe kan ik u ooit vergelden?" Tarzan antwoordde: „Leer mij de taal der menschen spre ken.» Langzaam kwode d'Arnot hem Fransch spreken. Tarzan was een ijverig rling. Spoedig vroeg Tarzan aan d'Ar not, of hij zich sterk genoeg voelde om naar de hut teruggebracht te worden. Beiden waren verlangend om te gaan, om Jane weer te zien. dArnot schreef: „Je kunt me toch over die heele afstand niet dragen." Dat is gemakkelijk," lachte Tarzan. En zoo begaven zij zich op weg. Tegen het midden van de dag kwa- meh ae aan, maar de bat w»s verlaten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 4