I SCH00NH0VEN5CHE COURANT I Zwaluw Goedhart de Bruyn Schoonhoven f1095- Plaatselijk nieuws volking stand Schoonhoven] VOOR SPORT «M VOOR ZAKE\ VANAF H.J. Schrijver, Schoonhoven VERZEKERING TEGEN OORLOG. BLADZIJDE* ■a. 7801 ÏOVEMBER I9TÏ NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT 26 DRW Benzineverbruik 1 Liter op 16 K.M. Laagste belasting. Minimum onderhoud van D. Muilwijk >t. 28 j„ en A. den en C. i, 18 J. J hen liggende tij- er geen rekenschap uis en L. Slin- en K. P. Hoo- JFOTO NIESTADT” WORDT VER PLAATST. twee een T. en wel ophouden zal 120 Wat smaakt dat kopje lekker II.... Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten. S. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. I. Slechts 1 kwartje p. half pd. 1OO pCt. smaak en geurl Kersversch uit de branderij! DE 100.000 GEDEELTELIJK IN GOUDA. Gouda. De heer C. Liafeber, eigenaar van het Gelukskantoor „Lotisico”, geves tigd in de Stoofsteeg, mocht Maandag het heuglijke bericht ontvangen dat een gedeelte van de hoofdprijs van f 100.000 in Gouda gevallen was. Van *t bewuste nummer, 18323, waren enkele twlntigjes In deze gemeente verkocht Verblijdend is ook, dat het geld in gezinnen is terecht ABQfiNE’8, OAAA G»ld«n bg lavenslsnge ^lf 1 jO ongeschiktheid. er. an L. Blonk en empje Jannetje, J. Tol. Hen ri H. G. W. Baas Verweij en i C. van Tol gehouden wor- worden be- rt Voorspuij en s bestuursleden at worden her- Voordat men de auto twsschen de rails had kunnen vandaan halen, kwaafi. ech ter de Dleseltreln van Arnhem naar Den Haag en Rotterdam aan. De roode lan taarn werd niet opgemerkt en de Diesel reed met een vaart van 90 K.M. op d« auto in, die over een afstand van circa 120 meter werd meegesleurd. De auto werd totaal vernield. Van de Dleseltreln was de automatische koppeling bescha digd. De Diesel kreeg een oponthoud van een half uur. De eigenaar van de auto is verzekerd. BAZAR ORANJE-GARDE. De Oranje-Garde, die in Schoonhoven een groote activiteit aan de dag legt en die zich op een drukke tijd voorbereidt, organiseert een driedaagsche bazar ter versterking van haar kas. Per adverten tie in dit nummer kondigt het bestuur aan, dat deze bazar op 16, 17 en 18 No vember in het Nutsgebouw wordt ge houden en welke aardige attracties er aan verbonden zijn. Ongetwijfeld verze keren deze een druk bezoek aan de ba zar. ■eij, 27 j., en B. van Hamburgh, 1, 22 je TOBT NIET LANGER MET UW VERWARMING! Ie klas merken: BEKKERS F. W. JAN JAARSMA Ook in de lagere prijzen kunnen wij U leveren. G. TROMP ETTER HAARD- EN KkcHELHANDEL LOPIKERSTRAAT SCHOONHOVEN Ook voor Reparatie helmina, <L van Veer. ijs, 24 j., en M. sserdam). J. Lekkerkerker, 22 33 j., en edhart, 35 abij, 37 j., en Gouda. Bij de op gisteren gehouden verkiezing van leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken, in verband met de periodieke aftreding van 3 leden voor de afdeeling groot- en 3 leden voor de afdeeling klein bedrijf, zijn bij enkele candidaatstelling gekozen verklaard van de afdeeling Grootbedrijf, de heeren Hermann A. Schreuder Sr., A. Goedewaagen en O. Grootendorst; van de afdeeling Kleinbe drijf de heeren A. C. van Beek en H. A. Jaspers, terwijl in de vacature, ontstaan doordat de heer A. D. van Vreumingen zich niet herkiesbaar stelde, werd geko zen verklaard de heer K. Korf, voorzitter van de Goudsche Winkehersvereeniging. gekomen, die het niet al te breed heb ben, zoodat men het daar dubbel goed kan gebruiken. i, d. van P. H ïnds. Jan, z S. Bons. Jan, Stam. Neel- s en C. G. Am- van G. Nederlof icina, d. van P. bisser. Janna, Gelderblom. C. Kraayeveld en d. van J. Vis- Margaretha ckerboom en A ianna, d. vanJ. Vlies. Temko, raaksma. n, 29 j, N. van Lonk- sum, 19 j. 22 j., en A van 84 J., weduwe Official Dealers voor Schoonhoven, Gouda - Waddinxveen on omstreken: Lap Heerstraat 75 t Telefoon no. 96 het ook voorkomt, dat personen, die vroeger weinig of geen schoolgeld be taalden, nu een vrij hoog aanslagbiljet ontvangen. endijk en M. J. lijderhoff en A. len Berg en K. MOTORRIJDER ERNSTIG GEWOND. Capelle a.d. IJsseL De heer J. Bothof, van hier, ia op den Kralingscheweg ter hoogte van de Ringvaartweg met zijn motorfiets in aanraking gekomen met een der achterwielen van een uit tegen overgestelde richting naderende vracht auto, bestuurd door den tuinder K. N. De heer B. werd in het rond geslingerd en tegen de straat gesmakt. In bewus- telooze toestand is hij naar het zieken huis aan de Coolsingel te Rotterdam vervoerd. Hij had een hersenschudding en eenlge lichtere verwondingen opge- loopen. log zouden geleid hebben. Dat we die spanningen en die aanleidingen overle ven zonder oorlog, wijst er op hoe nut tig die dure bewapeningen werken: zij weerhouden de oorlog. Men durft niet, omdat men weet dat oorlog vernietiging beteekent, zoowel van den overwinnaar als van den overwonnene. De mannen, die machtlger zijn dan konlngen en mi nisters, de wapenfabrikanten, willen geen oorlog. Bewapening, die spoedig veroudert en hun voordeellge bedrijven dag en nacht aan *t werk houdt, is goed maar een oorlog zou de winstgevende zaak heel gauw tot een droevig slot brengen. Zoo zijn de dure bewapening en de zware winsten aan de H. H. Wa penfabrikanten ons een verzekering te gen oorlog. K. Jan Brouwer Behoonhoven Haven U3 «lloellampon vanaf 34 et. Ned. tabr. lUüü uur garantie. Batterijen 8 cent Lantaarns 18 cenL Stofauigera AuenöUcent p. w 2 jaar garantie en eigendom. Philips Badla t 1.- per week. Contant Guldens voordeeliger. practisch wordt ook de donkere kamer Ingericht, die in een zaak als deze het hart van het bedrijf vormt en waarin we een groote levendigheid verwachten, als de heer Niestadt eenmaal zijn nieuwe winkel in gebruik heeft, waarin zijn zaak ongetwijfeld nog. veel meer dan tot nu nu toe dé aandacht zal trekken. In een advertentie in dit nummer wor den speciale attracties voor de ope ningsdag aangekondigd. Het fraaie winkelpand Lopikerstraat 29 heeft een nieuwe en goede bestemming gekregen: de heer Niestadt zal zijn be kend foto-atelier annex foto- en kunst handel daarheen overbrengen. Behalve de uitstekende stand, voldoet ook het pand zelf aan alle elschen, die voor een zaak als die van den heer Nie stadt mogen worden gesteld. De ruime, moderne winkel met de keurige, groote etalagekast, waarin een uitstekende ver lichting wordt aangebracht, zullen het werk van „Foto-Niestadt" beter tot zijn recht doen komen en ook aan de winkel- artikelen zal een betere plaats kunnen worden Ingeruimd. Maar bovendien wordt de vroegere stoffeerderij van den heer Bik verbouwd tot een ideaal foto- atelier, dat ook voor werk bij daglicht speciaal zal ziln ingericht. Modern en 25 j.. en A Kroon, 29 en 7 j. 5 j., en L. M. de W. A. J., en E. de heer Verhei] i optreden. De een mooie film er zijn. De heer it men hiervan i propaganda jn, omdat bijna »r vereenlging dien aard zijn andere doelein- ergadering gaat voorzitter sluit de vergadering. iendschap”. In een verga- n het damesco- bazar van de st en Vriend- ite van het da- vr. Toornvliet— i mevr. Hoogen- jrzitter van hei i de heer B. A .ris de heer H. il dames zal de met het opha* de bazar. •n heer J. Hoo- herbenoemlng wenschte te ko an de vereen. >zen de heer G 21 j. C. de i A. A. Lock. October. inus, z. van A Paulina Johan- W. Jonker. Visser en H. H dat den soldaat treft, maar de kosten van een oorlog/verdeeld over gesneuvel den en verminkten f 9000 voor opvoeding en nut. Hoeveel denkt u voor het neerschieten van een jongen gezonden man? Raad maar eens: f 15000? Meer, f 30.000? Meer, f 40.000? Nog meer. Dat kost f 60.000 of ruim zes maal de kosten van de opteiding. Om een soldaat te doen sneuvelen, kost evenveel als om ongeveer 7 kinderen van de geboorte tot het 20e jaar op te leiden en te vormen. Neen, daarop kunnen we niet trotsch zijn. Laat ons daarover liever zwijgen. En nog haastiger zullen we zwijgen als we weten dat aan de hooge kosten van zoo’n gesneuvelde 50 pCt. winst zit voor den wapenfabrikant Eigenlijk kost dus dat dooden niet meer dan f30.000, maar de hooge elschen van den wapenfabri kant maken het zoo kostbaar. En toch gaan we met die waanzin voort en dragen al de mlllioenen aan voor die toch al zoo rijke heeren. Hoeveel geeft de krankzinnige wereld uit aan de krankzinnige bewapening en aan winst voor de H. H. Wapenfabri kanten? Een sterrekundig getal: 25 milliard goudguldens of 25 maal duizend mil- Hoen per jaar. Het is moeilijk zich dat bedrag te begrijpen, we geven een po pulairder voorstelling. Dat bedrag is groot genoeg om alle Nederlanders, van de jongste zuigeling tqt den oudsten grijsaard ejk Jaar f 4500 uit te keeren of aan alle ipenschen op de geheele wereld per jaar f 18. En toch is er iets ta deze dolle opdrij ving der bewapening dat ons er mede verzoent. Zij is duur, maar we krijgen er ook iets goeds voor, namelijk: vrede. De spanningen van nu zijn zeer veel grooter dan in 1914, er zijn in de laatste jaren tal van gebeurtenissen geweest, Plotselinge dood. Lekkerkerk. Door een hartverlamming getroffen is op de Oudelandsché v’eg, terwijl hij op den klompenhandel was, overleden de heer J. p. van Zoest. De bestuurder van een passeerende vracht auto vond hem daar liggen. Door het dichtslaan van een bui tendeur in de woning van den heer D. v. B., viel een brandend oliestel om, dat natuurlijk brand veroorzajflBte. Dank zij het kordaat optreden van den bewoner* geholpen door de buren, was het brand je spoedig gebluscht. Matrassen, die te luchten stonden, wierp men op het vuur. DE ZENDER VAN JAARSVELD. Jaarsveld. Met de nieuwe 415-M. zen der te Lopikerkapel worden thans eiken dag van 3 uur n.m. af. proefuitzendïn- gen gedaan met een aptenne-capaciteiS van pl.m. 17 K.W. Over ’t algemeen is in het geheele land de ontvangst gunstig. Alleen wordt in het Zuiden des lands en in Gronin gen nu en dan storing ondervonden van Rome (420.8 M.) en ook wel van den zender te Kharkov, die op dezelfde golf lengte als Jaarsveld werkt. Deze storin gen zullen vermoedelijk als de definitieve zender tot stand zijn gekomeh, die een energie van k.w. krijgt. Er kan nog dit jaar een be slissing omtrent den bouw der nieuwe Nederlandsche omroep-zenders worden verwacht. na. van Noord- L inw.; H. van nn naar Ooster- ul, van Hilver- R. F. de Jong van Dubbeldam Stolk, van Qpr- 24 inw.; J. v. d. aar B 923 inw.; van Bleskens- Advertentiën1-6 rpgels f 1.30 elke regel meer f 0.20; derde plaatsing halven prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in „De Gorcumer CHR. BESTURENBOND. De Chr. Besturenbond belegt tegen Vrijdagavond een propaganda-vergade- ring in het Chr. Vereenigingsgebouw in de Oranjestraat. De heeren W. Belgeren K. Postma zullen daar spreken over „Het keerend getij’’, en over „Het zeil geheschen". Een advertentie vindt men In dit nummer. EIERVEILINGEN. Waaggebouw: Aanvoer 3000 eieren. Prijzen: Kippeneieren f 4.90—f 5.50, beneieren f 3 30—f 3-80, eendeieren f 3, alles per 100 stuks. Lopikerstraat: Prijzen: Kippeneieren f 5.25—f 5.65, beneieren f 3.30—f 3.95, belde per 100 stuks; boter f 0.76 per half K G. DIESELTREIN VERPLETTERT AUTO. De chauffeur was verdwaald. Hekendorp. Maandagavond is op de onbewaakte overweg nabij de voormalige halte Hekendorp aan de spoorlijn Utrecht Gouda een personenauto door een Die- seltreln verpletterd. Een taxi-ondernemer uit Utrecht keer de met twee passagiers, onder wie iemand uit Hekendorp, van een rit van Heken dorp naar Utrecht terug. Via de smalle Ruige Weldscheweg wilde hij over Oude- water op de hoofdweg komen. Door on bekendheid met de weg en tengevolge van de duisternis, vergiste de chauffeur zich en reed de spoorbaan op. Nadat de inzittenden waren uitgestapt, naderde uit Gouda de stoomtrein van Den Haag en Rotterdam naar Amersfoort en Zwolle. Met een roode lantaarn tracht te men de trein te doen stoppen, doch de machinist kon op zoo korte afstand niet meer tijdig stoppen. De trein nam het spatbord van de auto mee en kwam met 11 minuten vertraging te Utrecht aan. die nch **n onxe administratie opgaven voor de verxekering, sya volgens do vastgestolde bepalingen tegen ongsvalion venekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Gulden bg levenslange A AA Gulden M QAA Guldtn bÜ verlioe OAA Gulden biI Terlia< 100 Gulden b9 Gulden bij verlies van De verzekerde moet in het VVV overlijden. UVV van hand ol voet, 4UU van een oog. 1VV van een duim. VV een anderen vinger. bezit irjn van een polis Voor Rijwielen en Onderdooien Naaimachines - Stofzuigers - Gloeilampen Electrische Strijkijzers - Goedgekeurde Achterlichten naarJ. K. SNOEI Stadhuisstraat 79 - Lopikerstraat 43 SCHOOMIOVEN. ARBEIDSBEMIDDELIN G. De lijst van ingeschreven werkloozen bij de Arbeidsbemiddeling bevatte op 2 November 164 personen ,te weten: 3 bak kers, 1 bierbottelaar, 1 bloemist, 1 chauffeur, 1 dienstbode, 19 fabrieksar beiders, 4 goudsmeden, 8 grondwerkers, 1 houtbewerker, 1 kantoorbediende, 1 klinker, 1 koperslager, 2 lompensorteer ders, 1 loodgieter, 13 losse werklieden, 1 mandenmaker, 3 metaalbewerkers, 8 metselaars, 2 meubelmakers, 2 molenaars, 1 onderwijzer, 13 opperlieden. 1 ovemst, 3 pakhuisknechts, 5 plateelwerkers, 2 reizigers, 5 schilders, 5 schippers, 11 si garensorteerders, 1 stoffeerder. 3 sto kers, 1 straatmaker, 5 timmerlieden, 1 tuinman, 1 touwslager, 2 typografen, 1 voerman, 1 werkster. 1 winkelbediende, 23 zilversmeden, 1 chauffeur, 1 conduc teur, 1 dekknecht, 1 leerlooier. BOTERMARKT. Op de hedenmorgen gehouden Boter markt werd besteed voor Goêboter f 0.80, voor Weiboter f 0.75, beide per half K.G. Handel zeer vlug. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Bureau van Politie zijn inlich tingen te bekomen betreffende onder staande gevonden voorwerpen: Een portemonnaie met Inhoud, handdoeken en een kussensloop in pakje, een nijptang. Verschijnt: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25 p- post f 1.50 Met verzekering 15 cent» meer DE NIEUWE SCHOOLGELDHEFFING. Op 1 Januari 1937 is de nieuwe school- geldverordemng in werking getreden en dezer dagen zijn de aanslagbiljetten, die naar die nieuwe regeling zijn opge maakt, uitgereikt. Voor velen zal de aanslag aanzienlijk van die van vroeger afwijken. Gezinnen met 1 of 2 schoolgaande kinderen voor al zullen een hooger bedrag op hun bil jet hebben aangetroffen, andere, met een groot of een vrij groot aantal kinderen zien dat belangrijk verlaagd en zelfs zullen sommigen wellicht meenen, dat zij hun aanslagbiljet nog tegoed hebben; zij kunnen zich over geheele vrijstelling verheugen, want alle biljetten zijn uit gereikt. De heffing geschiedt thans op geheel andere gronden dan vroeger; ze wordt nu berekend naar d.e „gemengde hoofd som" van gemeentefonds- en vermo gensbelasting en zelfs kunnen zij, die niet op grond van een dezer beide be lastingen kunnen worden aangeslagen, nog worden aangesproken naar de huur waarde van hun woning, zoodat, in te genstelling tot bovengenoemde gevallen, ewijn en gezin, •rk. G 202; H erplein 48 naar en Boef, van B renslingel 38; D. dm. de Ruyter- lam, Brederode- ongste en gezin, ar Numansdorp. Hij schreef vroeger „De bloedige inter nationale" en „De revolutie van de vrede". Nu berekent hij in „Lands verdediging zonder winst" (Landea- verteidigung ohne Profit) wat de waan zin der bewapening de volken kost. We zullen er een paar sprekende voorbeel den van geven. Om een kind op te lelden en te onder richten, zoover dat het een beroep kent dat kost aan de ouders en de staat sa men ongeveer f 9000. Dat is dus voor op voeding, voor onderwijs, vooj- de voorbe reiding tot de toekomst voör nuttig en heilzaam werk. Nu de prijs, welke het koet om in een oorlog iemand te doo den, dus voor vernietiging en moord. Dat kost meer, veel meer! Men moet na tuurlijk niet rekenen het enkele schot In elk tijdperk zijn de menschen fier Op hun tijd, ze zien met kleineering en deernis op de achter den en ze geven zien van dat de na hen komenden geslach ten met precies dezelfde spot en zelfge noegzaamheid zullen denken over de achterlijkheid van vorige geslachten. Zijn wij ook zoo? Zijn wij ook trotsch op onzen tijd? Ongetwijfeld! We spreken met welge vallen en voldoening over de wonderen die de wetenschap onthult en over de wonderen die de techniek samenstelt. Als we lezen wat men voor slechts 100 jaar wist en geloofde van de geneeskun de, de scheikunde, de natuurkunde, de sterrenkunde enz. en we vergelijken dat met onzen tijd, dan zwelt ons de borst en als we vergelijken wat onze groot ouders misten aan telefoon, telegraaf, radio, bioscoop, allerlei electrische toe passingen, hoe men geen product kan opnemen of het is door de techniek der laatste tientallen jaren enorm verbeterd, dan verheffen we ons op de kennis en het vernuft van ons geslacht. Dat over een eeuw men ons even groote stum perde zal vinden, als wij de mannen met bakkebaardjes en. vadermoorders, ver geten we liefst. Er is nog iets anders, dat we graag vergeten, omdat er zoo weinig reden Is om ons er op te verheffen. Nu reeds noemt men het onverholen: de waanzin van dezen tijd hoe dus zal het nage slacht wel daarover oordeelen. We be doelen de onberekenbare schatten, wel ke alle volken uitgeven aan bewape ning, hoewel dat geld zoo dringend noo- dig is voor werken van nut en economie. Onberekenbaar? Er is iemand geweest die beproefd heeft, die schatten te tel len, namelijk de Duitscher Lehmann— Russbüldt, die reeds om vorige geschrif ten ter bestrijding van oorlog en bewa- pening uit zijn lan<| is moeten vluchten, welke in vroeger Jare stellig tot een oor-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1