SCH00NH0VEN5CHE COURANT j r heerl ijke Nu is het weer voor een 1/lwunbw fvcifzmü -a stand Schoonhoven Plaatselijk nieuws RONNER MONDORGELS in meer dan 40 verschillende soorten vanaf 25 cent in voorraad bij: J. K. SNOEI van lasten. Onbillijke verdeeling ZES'HEfi BLADZIJDEN. ▼RUD AO i NOVEMBER W1 NR TSM. Oe JAARGANG. EMBER 19 J NIEUWSBIAD VDORZUID HOLLANDEN UTRECHT uur K. be- op en Idik, 23 j, en J. ter beschik- De Staatk. Geref. Partij (te ee, 28 aan i H. Houweling 1 j., echtgenoo- sus, personeel, ran L. Kemp en elft, 32 en A. arbeiders eveneens 15 en H. de Jong, ve, 14 J. Ek en daarmede was deze tigheid ten efnde. hierin met bezien. welke door de iepziekte zijn moeten worden uitgerooid. van K. C. de t, z. van B. Si- jrt. Huig. z. en M. van den GROENE KRUIS. HET Groene Kruis heeft zijn algemeene ledenvergadering uitgeschreven op Maan dag 8 Nov. Voor de agenda zie men de advertentie in dit nummer. aan K. de uit per ge- Ba/t/mann 6 OU DA iber. an H. de Leeuw an. sn- ,v.n I VerschijntMa*nd*g, Woensdag en Vrijdag. Prijs bn vooruitbeU- I iing: voor Schoonhoven per 8 I maanden 1-25 p. post f 1.50 Met veriekenng 15 cents meer i Dijk le; H. 8 Ge- I naai 3; Ca. Gouda, 97 naar Krimpen a.d. Lek. Ondersteunde werk loozen met twee of meer kinderen, ook zij, die in de werkverschaffing zijn, moeten, indien zij aan de door den minister van sociale zaken vastgestelde spaarregeling voor B steun deze winter willen deelne men, zich door invulling van het daar voor bestemde formulier aanmelden op het gemeentehuis. I Tetat 20. TeL-Adnt: Vaonooten. S. W. N. VAN WOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Po.crek.uwf 13758. I. Zondagdienirt apotheken. Sliedrecht. Geopend apotheek van den Berg, gesloten apotheek Hoogland. C. Versluis Ina Cornelia, I. Donk. 26 j-, en J. P. Berg, gesloten apotheek Hoogland. As. Zaterdag na 10 uur en in de week van loos aangegeven Sleeuwenhoek. ober. z. van P. Hak larieke Pietertjè nga en H. Hul- Stadhuisstraat 79 - Lopikerstraat 43 SCHOONHOVEN en blauw jna, d. van J.H welj. Idik, 23 j„ en J. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Evenals vorige jaren zal ook dit jaar in de Zuidplas- polder weder een groot aantal boomen aangetast. Onze prachtvolle keuzevlotte, »maak- volle modellen In gekleede en sportieve MANTELS is in een woord ,.aF’. Evenzoo in japonnen zult U bij ons een collectie vinden, in elke prijslage, als nooit te voren. Alles prima en zeer voordeelig. O&kift hoeden, kinderkleedinit, regenmantels, enz. brengen wtf dat wat U zoekt. Speciale collectie zwart tot de grootste maten. ABONNE’Ö, die **ch aan onze zinnn Gulden by levenslange 4UvU ongeschiktheid. Onverantwoordelijk. Zevenhuizen. De minderjarige P. K. wonende alhier, werd te Rotterdam aan gehouden, omdat hij vanaf een vracht-- auto, geladen met bieten, een passeeren- den motorrijder met klei wierp. De kin derpolitie heeft hem naar Zevenhuizen overgebracfit en ter beschikikng van den burgemeester gesteld.. Nadat de onver antwoordelijkheid van zijn daad hem terdege onder het oog was gebracht, is hij aan zijn ouders overgegeven. ■msvaart A. J. iej. H. IJpij. lluinen mej. M. Moordrecht. De afdeellng van het Nut houdt een cursus, waarin de beginselen van verschillende talen worden onder wezen. De belangstelling voor deze cur dle voor het eerst wordt gehouden, is groot. Een collecte ten bate van het Wee ding-, schoeiseF- en dekkingsfonds heeft in deze gemeente f 106 02 opgebracht. De collecte ten bate van het Dorus Rijkers fonds bracht f 17.30 op. - Men heeft een aanvang gemaakt met het graven van slooten door de boe zem nabij de Snellesluls. Dit werk wordt uitgevoerd door werkloozen. DE BUIZEN IN DE SPOORSINGEL. Het gemeentebestuur heeft aan de waterleiding „De Vijf Gemeenten" thans vergunning verleend tot het leggen van een waterleidingbuis in de buitenteen van de Spoorslngel. De betrokken bewo ners zullen dus eerlang kunnen prifitee-, ren van de waterleiding te Bergambacht. Zooals men weet, was eenige tijd geleden afwijzend beschikt op een aanvrage om een waterleidingbuis tusschen de 2 boo- menrljen van de Spoorslngel aan te bren gen, aangezien door de graverij dan het gevaar zou bestaan van het doodgaan der boomen. t Stolwijk in 1 looge- en Lage irkieij uit Wad- Meijer uit Zeg- xigen uit Heer- i en gezin van lelstraat 29; Fa. 's-Gravenhage, j uit F 1 naar raatweg 78. M. laar Haastrecht S 167 naar Wll- uit E 129 naar M. Stolwijk uit 6. C. van - [jsselmonde Soest, de it uit H 63 •aatweg 28; naar l uit H uis. EL. November. Ier, 58 j„ echt- iber. jk, van Culem- an Brandwijk; lichem. s naar Hellei r Zuilichem; R. Werkhos IJ. van Pa- CHR. KWEEKSCHOOL. Gorinchem. Aan de Chr. Kweekschool werd het examen in de Bljbelsche Ge schiedenis en de methodiek daarvan af genomen onder toezicht van twee afge vaardigden van de Schoolraad voor de scholen met den Bijbel. Er waren 16 candldaten, die allen slaagden, namelijk de dames G. Branger të Almkerk en G. van Goor te Apeldoorn en de heeren W. van den Berg, H. Nunnikhoven en P. 7. Smits te Gorinchem; B. Burggraaf te Schoonréwoerd, P. Chalgneau, J. Kamer ling en A. Scherpenzeel te Lexmond; W. van Goor te Apeldoorn, T. de Klerk te Werkendam, A. de Leeuw te Leerdam; C. A. Looljen en K. K. Whiter te Asperen; H. Overheul te Echteld bij Tlel en W. Slob te Hoornaar. Giessendam. Het plaatselijk crisis comité zal in de loop van de volgende week een geldinzameling langs de hulzen hoeden voor het verstrekken van klee- dlng, schoeisel en dekking aan werkloo zen zulks Ingevolge de circulaire van den minister van sociale zaken, Inzake ver strekking van z.g. extra B-steun. Het comité doet een beroep op de of fervaardigheid der Ingezetenen, om het In staat te stellen in vele dringende be hoeften te voorzien. nlgheden afgewerkt en er wordt nog wat metselwerk verricht, doch het ge heel is op een oor na gevild en de be doeling Is, dat Dinsdagmorgen de dam In de Voorhaven wordt „getrokken” en het water weer in de Haven zal stroo- men. Advertentiën1-6 regels 1.80 elke regel meer f 0.20; derde planning huiven prijs. Adver tentiën worden gratis ge plaatst in »De Gorcumer”. 26 j. - j. 29 j. (te Berg- 1 j. 1de, 3 m. C. loot van J. van administratie opgeven voor de venekering, xijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verseicerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van 4AA Galden bg Gulden by verliee OOA G°^en ▼erliea 1OO Gulden by verlies rn Gulden by verlies van De verzekerde moet in het UUv overly den. <JvU van hand ot voet, 4vU van een oog. 1VV van een duim. VV een anderen vinger. besit s.jn van een polis Ijsclub. AmmerstoL De heer G. Boer heeft be dankt als bestuurslid der Ijsclub „Voor uitgang”. AmmerstoL Tengevolge van de zware mist voer Woensdagavond omstreeks 6 uur het motorschip Lelden I op de krib ter hoogte van de gesloten openbare la gere school. Het vaartuig kon alleen niet vlot komen. Nadat eerst het water was gestegen en het motorschip .,De drie ge broeders” assistentie had verleend, ge lukte het om het vaartuig vlot te krijgen. Bleskeiugraaf. De heer K. Ooms heeft bedankt als bestuurslid der Ijsclub „Voor uitgang”. Ned. Herv. Jeugdvereenlgingen. Berkenwoude. Woensdagavond gaven de Ned. Herv. Jeugdverenigingen een avond voor de Hervormde Gemeente in de zaal van den heer D. de Bruijn. Na het zingen van Ps. 68 10 volgden: op stellen, voordrachten, twee volksdansen door de meisjes en een leekenspel, vroo- lijk en goed gespeeld door de jongens en getiteld: „Met Hansen en Jansen naar de Noordpool". In de pauze dienden de oudere meisjes koffie rond. De jongere meisjes voerden zeer goed het kluchtige spel van „De Gans” op. Hierna hield ds. de Boer een toespraak tot oud en jong, waarin hij wees op'de beginselen van kerkelijk, jeugdwerk en op het noodzakelijke enan. dat de ge meente met dit werk meeleeft. Volksdan sen van oudere meisjes en het leeken spel „Waaruit menschen leven”, besloten het programma. De leden zongen daarna drie-stemmlg „De heilige wake”, waarna ds. de Boer de bijeenkomst sloot. Tot slot zong men Gez. 9 L De zaal was stampvoL Bedrijfsslapte. Capelle a.d. IJssel Qp de Chemische Fabrieken is aan een 30-tal arbeiders ontslag gegeven. Op werf I der firma A. Vuijk en Zonen zijn wegens gebrek aan „.riora av«nei>n.A 15 arbeiders reparatie-orders onftslagen. locomotief ontspoord. Gouda. Donderdagavond om zes uur is op het station te Gouda een locomo tief, welke men bezig was te rangeeren, uit de rails geloopen. De vennoedelljke oorzaak is, dat de seinhuiswachter een sein niet goed begrepen heeft en daar door de wissel te vroeg heeft overge haald. Weliswaar hadden geen persoonlijke October. van G. Verhoef Willemijntje, d, lezang de Jong, r. Westbroek en Cornells, z. van choor. loogerwaard, 27 F. Broere, 28 28 j. aaf. 24 j„ en EL A. Verschoor, 2d 9 j. ier Klooster, 28 j. 26 j., en M. Jok,'27 j., en N. 8—13 November ook geopend na 8 ’s avonds apotheek van den Berg. Hoog water. Sliedrecht. Zondag 7 Nov. v.m. 7.45 u.; Maandag 8 Nov. vm. 8.20 uur; Dinsdag 9 Nov. vm. 8.55 uur; Woensdag 10 Nov. v.m. 935 uur; Donderdag 11 Nov v.m 10.20 uur; Vrijdag 12 Nov. VJn. 11.20 Zaterdag 13 Nov. vm. 12.35 uur. Sliedrecht. Gevonden voorwerpen, te bevragen bij: W. H. van JJouwelingen, D 158, een hondje; L. Alblas, Dwarsstr. 12, een manchetknoop; A. de Jager, C 184, een portefeuille met Inh.; C. Parel, Wilhelminastr. 48, een lakschoentje; A Visser, p. Helnstr. 20, een jongensjasje en een alpinomuts; C. Mosterdijk, Zuiderstr. 14, een zakkammetje; J. Stuij, Juliana- str. 91, een zaklantaarn; J. v. Son, C 428, een portemonnale; J. Pijl, B 168, een da- meshandschoen; J. v. d. Starre, C 335, een handschoen; H. Bochanen, D. 314, een rljw. bel. merk; A. Hulzer, Havenstr. 8, eenig geld; S. Bouw, Joh. Kraayeveld- str. 2, een alpinomuts; W. de Gruijter, Emmastr. 48, een wollen sjaal; D. Brand wijk, Havenstr. 27, een pop; A. v. Ooljen, Emmastraat 1, een herdershond en een dameshandschoen; Politiebureau, ee« streng koralen. Vlist. Donderdagmorgen was de knecht van den landbouwer G. J. de Jong te Bonrepas met paard en wagen bezig 'n vracht puin te vervoeren naar zijn land en had het 7-jarig zoontje van den heer K. Toets bij zich op de wagen. Bij de wetering moest hij een brug passeeren, met het gevolg, dat het heele ge val door de brug zakte. De knecht had plaats genomen boven op de lading. Het jongetje zat voof op de kist en gleed van de ^bak te water. Het paard bleef op de vaste wal liggen. Wonder boven won der bleef de wagen hangen en sloeg niet om, anders was het jongetje zeker on der de lading terecht gekomen en ver dronken. De knecht, die zijn tegenwoor digheid van geest behield, schoot toe en kon 't Jongetje nog bijtijds redden. Met eenige ontvellingen en de schrik liep do zaak nu af. Te water. Capelle a.d. IJssel. De auto, van den gemeentelijken reinigingsdienst is de Kerklaan bij het huis van dr. Zandbergen te water gereden. Door een kraanwagen is de auto later weer op ’t droge gezet. De inkomsten worden niet eens benut voor de landwegen zelf, maar deze mop- ten 10 millioen afstaan om de tekorten van de andere verkeersmiddelen te hel pen dekken. Alle kosten van verkeer te zamen, dus spoor, trein, lucht, water en land bedragen 67 millioen en daarvan brengt het verkeer op de landwegen 61 millioen op. Men kan dus zeggen dat de gebruikers van de landwegen vrijwel al le kosten dragen van het geheele ver keer. Billijk is dat zeker niet. Bij zulke hooge Inkomsten is men blijkbaar nogal gemakkelijk met de uit gaven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de kos ten van Inning der motorrijtuigen en rijwielbelasting, welke maar even f 1.240.000 bedragen. Hoe gelukkig zou den we hier zijn als op die hooge in- ningskosten eens wat bezuinigd werd om ook de wegen in Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard eens iets meer aan dacht te schenken. De Inkomsten van de tramlijn zijn uiterst gering en het bedenkelijke is dat ze nog lager geraamd worden dan vorig jaar. Tot de eroote verliesposten behoort de RotterdamSche tram, waarvan de fi nanciën zeer zorgelijk zijn. Het Rijk heeft die onderneming al 2>/« millioen en de Provincie bijna 2 millioen rentelooze voorschotten verschaft, maar het ziet er naar uit, dat er nog meer hulp verleend zal moeten worden om die tram in de rails te houden. In het licht van deze begroeting moet men dus vaststellen dat het verkeer over de landwegen, en vooral het motorver- keer, onmatig zwaar belast is, zoo zwaar dat de auto’s enz. niet slechts de kosten dekken van hetgeen te hunne behoeve aan de landwegen wordt gedaan, maar dat zij bovendien ook alle uitgaven dra gen voor het overige verkeer, spoor, tram enz. Het wordt hoog tfjd dat hterfn veran dering wordt gebracht en dat de regee- ring evenredige voorwaarden gaat stel len voor het verkeer. neming om een autobusdienst tusschen Schoonhoven en Rotterdam te openen, werd afgewezen; in ons nummer van 1 November moesten we berichten dat hec vonnis over de spoorweg Schoonhoven— Gouda geveld was en dat het volgende jaar met de voorbereidende werken zal begonnen worden en tusschen deze ver- keerstijdingen door verscheen de Ver- keersfondsbegrooting 1938. Die begrootlng omvat: spoorwegen, tramwegen, waterwegen, landwegen, en luchtvaart. De uitkomsten zijn, behalve voor de landwegen, allerdroevigst. De groote slokop is de spoorweg, welke jaar lijks een tekort heeft van ongeveer 30 millioen, dan volgen de waterwegen met een jaarlljksch tekort van omstreeks 8 millioen, daarna de luchtvaart met een jaarlljksch tekort van ruim 1 millioen en hierna de tramwegen met een jaar lljksch tekort van een half millioen, ter wijl alleen de landwegen profijt opleve ren en een jaarlljksch overschot bren gen van tusschen de 8 en 12 millioen. De ontvangsten aan de landwegen (belas tingen) bedragen dan ook maar even 34 millioen, plus nog 27 millioen van de het bijzondere invoerrecht op benzine. Stel daar tegenover eens de uitgaven en in komsten der andere verkeerswegen: spoorweguitgaven 31 millioen, inkomsten nog geen half millioen; waterweg-uit- gaven 8>/f millioen, inkomsten f 600.000; luchtvaart-ultgaven l»/t millioen, inkom sten f 133 000; tramweg-uitgaven t 500.000, Inkomsten f 185.000. Toch krijgen de landwegen naar ver houding minder uit de kapitaaldlenst der begrootlng dan spoor en water. Het «poot met een enorm tekort, ontvangt 3 millioen voor uitvoering van werken', de waterwegen met een groot tekort krijgen 13 millioen en de landwegen met een zeer groot overschot 32 millioen voor verbetering en aanleg van landwegen. schade is aanzienlijk. Bovendien was *t treinverkeer in de ricHting Utrecht stagneerd en de reizigers, die met E.M-trein no. 633 van 18.38 uur Gouda moesten vertrekken, werden taxi's naar het station te Woerden bracht, vanwaar zij hun reis zij het met een uur vertraging konden ver volgen. Om 7 uur was één spoor vrij gemaakt en om half 8 vertrok de eerste trein we der in de richting Utrecht. Omstreeks half negen waren de belde sporen weder vrij en functionneerde het treinverkeer weer normaal. Groot-Anuners. Gevonden: een porte- monnaie met inhoud en een dameshoed. De heer C. T. reed met zijn auto te gen een stilstaande handwagen op. Bij dit ongeval werden de ruiteg in de voor gevel van de woning van den heer A. de B. Ingestooten. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Haastrecht. In Beneden Haastrecht reed een personenauto door de mist het Ligustrum Haagje door het wlelerpad op. Bij de wasscherij van den heer G. A. Ver steeg reed een personenauto in de berm en verzakte. Terwijl een bus van de (E)erste (H)aastrechtsche (A)uto (O)ndernemlng In Boven Haastrecht stilstond is een groententraiIer van den heer van Dijk uit Oude water tegyp de bus gebotst. Bei de wagens moesten worden weggesleept. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Jaarsveld. De laatstgehouden maande- lijksche collecte voor de christelijke school in de Ne<J. Hervormde Kerk ge houden, heeft f 19 opgebracht. Verschoor, a.b. dam; T. Nieuw- >rsje, van A 75s leyn, van C 41a n en gezin, van H. van Anrooy, J. Visser, van gemiddelde bedrag per leerling openbaar gewoon lager onderwijs. 7. Aanbieding begrootlng 1938 der drinkwaterleiding de Vijf Gemeenten. 8. Opcenten gemeente fondsbelasting 1938-'39. 9. Boomen Ca- pellelaan. 10. Rekeningcourant overeen komst met de Bank voor Ned. Gemeen ten. 11. Controle op werkloozen. 12 Ver zoek eervol ontslag schoolschoonmaak- ster. 13. Eventueel verder voorkomende stukken. In ons nummer van 29 October maak ten we melding van de beslissing der commissie voor het verleenen van ver gunningen aan autobusdiensten, waarin het verzoek der Alg. Transport Onder neming om een autobusdienst tusschen Tobt niet langer met Uw verwarming! EERSTE KLAS MERKEN: BEKKERS, F. W. JAN JAARSMA Ook in d« lagere prijzen kunnen wij U leveren G. TROMPETTER HAARD. EN KACHELHANDEL LOPIKERSTRAAT SCHOONHOVEN pok yoor Reparatie; .ar Nieuw-Lek- Ridderkerk; A M. Kloot naar ;ar Heemstede; 's-Gravendeel; ngen; J. Boele Isperen en ge touw naar Pa ar Curasao: J. riand; C. Stam tam naar Oud- Woerden; M. 1. Lek; J. Leis en 'kind naar 64 J-, echtge- l. >ber. d. van C. de Fljgje Cornelia tan en M. van BENOEMD. De heer J. van der Hee, thans werk- laam op het bureau van gemeentewer ken alhier, is benoemd als tijdelijk zichter teekenaar bij de gemeente-wer- ken te Maartensdijk bij Utrecht. HET EINDE VAN DE SLUISWERKEN. Dinsdag water in de Haven. De havenwerken zijn zoo goed als vol tooid. Op het oogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de groote sluis en he den keeren de sluisbouwers Schoonho ven de rug toe. In verband daarmede heeft gistenen de burgemeester een be zoek gebracht aan het werk, teneinde officieel kennis te nemen van de vol tooiing. Wethouder Van den Oever was door ziekte verhinderd. Aan de Vischbrug was de vlag op de sluis geplaatst, leiders en arbeiders verzamelden zich en de burgemeester hield een korte, hartelijke toespraak. Hij dankte daarin in de eer ste plaats den gemeente-architect, den heer D. Vils^r, onder wiens leiding het verbeteringswerk tot stand is gekomen en den heer P. de Leeuw den Bouter, die als uitvoerder dagelijksche zorg had voor het goede verloop; voorts de aan nemers, de fa. H. en R. Verweij te As peren en tenslotte het personeel, dat zijn beste krachten aan het werk heeft gegeven. De heer Visser beantwoordde deze toe spraak met een woord van dank voor het vertrouwen in de lijding en dankte voorts fmede namens uitvoerder, aan nemer en werklieden voor de waardee- rende woorden van den burgemeester. Er werden wijn en sigaren rondg&diend ^envoudfge plech- Hier en daar worden nog eenige klei- Gemeenteraad. AmmerstoL Morgenavond vergadert de gemeenteraad ter behandeling tvan de volgende agenda: 1. Mededeelingen. 2. Onderzoek geloofsbrieven en toelating van den heer H. de Bruijn Gzn., tot lid van den raad. 3. Verkiezing wethouder .vacature Hoeijenbosch. 4. Goedkeuring begrootlng burg, armbestuur 1938. 5. Vaststelling begrooting G.E.B. en ge- jneente-begrootüig 1938. 8, XasWeilÜiS Vacature gemeenteraad. Capelle ».d. IJssel. Ingevolge het paalde bij art. 105 der kieswet is de heer A. H. van Os Jr. benoemd tot lid van den gemeenteraad rln de vac.-W. G. de Bode. De heer van Os, die gedurende de periode 1927—1935 reeds lid van de raad is geweest, heeft indertijd ontslag geno men, wegens oneenigheden in den boe zem der Staatkundig Geref. Kiesveree- niging „Willem de Zwijger". De nog op de lijst dezer klesvereeniging voorkomen de candidaten waren niet in de gelegen heid een benoeming op te volgen, zoo- dat de opengevallen zetel king van de S.D.A.P. zou zijn gekomen. heeft aanleiding gevonden, het geschil den heer van Os opnieuw te waarna de heer van Os zich bereid heeft verklaard, de benoeming op te volgen. Overspannen. Capelle a.d. IJssel De politie heeft aan het Kral. Veer in overspannen toestand aangetroffen G. H., wonende aan de IJsselm. laan alhier. De man is naar ’t ziekenhuis „Bethesda" te Roterdam over gebracht. „ORMENIO”. De tooneelvereeniging „Ormenlo” hield haar jaarvergadering in het Nutsgebouw. Uit de verslagen bleek, dat de vereeniglng er zeer goed voorstaat en dat de kas sloot met een goed batig saldo. Besloten werd in Maart weer een uit voering te geven. Daartoe is onder leiding van den regisseur, den heer A. Kars, reeds in studie genomen het blijspel „De privéverpleegster", van A. den Hertog.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1