1T p SCH00NH0VEN5CHE COURANT f ipen Schoonhoven Plaatselijk nieuws f 2.50 ingen uiers! VERBUIKI mot onze tiling defect» Druplampert IS et. -W nhoven GLOE|lAMPEN voldoen een ieder!! Bij aankoop van 2 stuks 1 dag gratis auto-pedden! De knuppel in het hoenderhok. ACHT BLADZIJDEN. MAANDAG M nKrFMRFJt 1937 •Se JAARGANG. No. 79M. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT na- B pu- en n gevraagd een d. Voogd d. als Sliedrecht. op C uwliH»» Zondags- IG licht, lang 1 - Been- -lectrische JOZE OORDING IONNEES >elastingen bureau te Kantoor n ohem ng binnen postzegel SUCCES! R'dam MtbiiA 55 bijzonder prijs het aan rijding van den heer personenauto, materieele schade. JRINCHEM gebruikt dan *1 te de HANDWERKEN. Mej. H. C. M. Valk, alhier, is met in- tang van 7 Januari benoemd tot leera- ires in handwerken aan de Rij ksk week - WchooL bevat 0.1. had- Op de gebruikeltfke wijze werd na *t Hogen zan de Lofzang van Zacharias regel meer sing halven worden gratis ge- 1 „De Gorcumer”. volgende (dat vorm zoo- te 1 werd, indelin- de aan aan- uit on- verlenglng van Advertenties: 1-6 regel» f IM elke regel meer f 0.20; derde plantsing halven prjjs. Adver- tentiën r"'-4-- - 4 - plaatst in Raadsvergadering. Reeawijk. De gemeenteraad Is in open bare vergadering bijeengeroepen op Woensdag 28 Dec, des avonds 7.15 uur. De agenda luidt als volgt: 1 Opening, notulen, mededeelingen. 2 Voorstel van B. en W. om den heer C. J. van Hars kamp wederom voor een jaar als werk- loozencontroleur aan te stellen. 3 Idem om de aanslag van den heer L. Leeu wen op het kohier verlichtingsbelasting te verminderen. A Idem tot het aan gaan van een fraude-verzekerlng bij de Incasso-Bank. 5. Idem tot wijziging ge- meente-begrooting 1937. 6. Idem tot wij ziging der begrooting van het BurgerL Armbestuur 1937. 7. Behandeling der be grooting 1938 van de gemeente, die van het burgerlijk armbestuur en die der gemeen te-bedrij ven. 8 Voorkomende za ken, «oadvraag. sluiting. nen toestand middel word! ■uikt en aan* 11 Telef. 20. Tel -Adres: Vaanooten 8. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 28. Postrekening 13703. EEN KERSTWANDELING. De R.-K. Wandelspprtvereen. D. O. T. heeft haar Kerstwandellng met succes volbracht. *s Nachts om half een ging men op weg naar de kerk van de paters van het H. Hart te Haastrecht, waar men de plechtige Nachtmis bij woonde. Daarna werd naar gamax- leverende gemeente. De consequentie hiervan is, dat zij, die in uitsluitend dis- tnbueerende gemeenten Wonen en elec- trische stroom behoeven voor de uitoefe ning van hun bedrijf, niet alleen on- venredig bijdragen in de kosten der ge meenten hunner inwoning, maar ook in die der gemeente, welke de energie le vert. Duidlijke taal spreekt de passage, welke alle betrokkenen zijn zij, die ten deze, in welken ook, verantwoordelijkheid dragen, wel als de afnemers) dient wakker schudden „Of het aan deze gescheidenheid van worden factoren behoeve gebrek De duivententoansteiling. Lekkerkerk. Welk een prachtige collec tie duiven op de j.l. gehouden tentoon stelling was te zien, blijkt uit een par ticulier schrijven van een der keurmees ters. Onomwonden verklaart hij, dat de verzorging en voeding der dieren met groote animo is geschied. De kwaliteit was zóó, dat hij nog nooit zoo’n aantal op een ledententoonstelling heeft mee gemaakt. Ook het aantal prijzen wekte zijn bewondering. Uit alle lagen der be volking waren prijzen ingezonden, ge tuigend van medeleven met de vereenl- ging. De stedelingen kunnen er niet over uit, dat in zoo’n buitengemeente met eenvoudige bewoners het bestuur zóó gesteund wordt. Zoo’n schrijven is voor bestuur en leden een groote voldoening en een aansporing om op de ingeslagen weg voort te gaan. De aan de beurt van aftreding zijn de kerkvoogd der Ned. Herv. Gem„ de heer D. van Zwienen, is als zoodanig herkozen en heeft die benoeming aan genomen. UIT HET K.J.C. KAMP. Bij de K.J.C. werd als gewoonltfk het jaar besloten met een Kerstsamenkomst van de K.J.C.-ers, hun ouders en genoo- digden. De directeur, kapelaan Matthij- sen, heette de talrijke aanwezigen welkom waarna kerstliederen werden gezongen. In een hoek van de K.J.C.-zaal was een Kerststal opgesteld, die vervaardigd was door de jonge K.J.C.-ers zelf. Twee K.JC-ers werden bevorderd tot schildknaap en vaandrig en de kapelaan speldde hen de epauletten op de schou ders. Na de pauze, waarin thee werd geser veerd, voerden eenige leden der KJ.C. een pantomine op, die zeer op prijs werd gesteld Nadat nog eenige liederen wa ren gezongen, sprak de directeur een dankwoord tot allen, die tot het welslagen van deze mooie middag hadden medege werkt. OngevaL Zaterdagmorgen had den hoek MerwedljkDijkstraat 'n aan plaats tusschen de touringcar v. d. 8., alhier, en een Er ontstond alleen wat léverings- keuze deze bijzonder zwakke positie inneemt, blijkt ol. riog eens extra uit het feit, dat zelfs gemeente tegenover gemeente lang niet alttfd met de noodige consideratie op treedt en de stroomleverende gemeente veelal maar al te zeer van haar machts positie gebruik weet te maken. Ieder, die in dit opzicht nog illusies koestert, kan na het lezen van onderstaande pas sage alle hoop laten varen: „Is dé ligging van een gemeente zoo danig, dat een andere centrale prac- tisch niet voor levering in aanmerking komt, dan oefent de omstandigheid, dat zij feitelijk voor goed gebonden is het productiebedrijf, waarbij zij is 1 gesloten, een niet geringen invloed op de voorwaarden, welke zij bij de derhandelingen omtrent concessie of leveringscontract zal kun- nen bedingen." Een gevoel van onbehagen maakt zich meester van de afnemers van electrlcl- teit. In het bijzonder is zulks het geval bij degenen, die electrische stroom be hoeven bij de uitoefening van hun be drijf en gedwongen worden, vla de elec- triciteitstarieven. in strijd met alle be ginselen van een rechtvaardige verdee- ling der gemeenschapslasten, op on evenredige grijze bij te dragen in de kos ten der gemeentehuishoudingen, terwijl zulks gepaard gaat met allerlei geheime concessies, welke in wezen belastingont- heffingen zijn aan hun kapitaalkrachti ge™ collega’s, die „zelfopwekking" stok achter de deur hanteeren. In naam van recht en billijkheid wordt aangedrongen op zoodanige, in grijpende herziening der tarievenpoli tiek, dat aan den bestaanden wan toestand op kortst mogelijken termijn een einde komt en het geschokte ver trouwen wordt hersteld. KBB8TFEESTVIERING ZONDAGS SCHOOL „EUNICE”. Op le Kerstdag des namiddags 4 aur, had de kerstfeestviering plaats met de kinderen der Zondagsschool „Eunice" in |0e Ned. Herv. kerk. opkomst wat ditmaal hetgeen de vereen iging op stellen als een blijk van groote be langstelling in het werk der Reboot Op de gebrulkeiyke wijze werd cheerd. Om 7 uur 's morgens kwam het talrijke gezelschap weer in Schoonhoven aan. Uitvallers waren er niet. „ORMENIO”. De plaatselijke tooneelvereen. „Orme- nio” heeft 1ste Kerstdag in Leerdam veel succes geoogst. Haar regisseur, de heer Bram Kars, had bij het einde van het optreden een prachtige kristallen beker met inscriptie in ontvangst te ne men en iedere speler kreeg een kristal len vaas. Op 12 Jan. hoopt „Onnenio" weder medewerking te verleenen te Streefkerk bij een uitvoering van de muzlekvereen. „O. K K.” Ze voert daar hetzelfde stuk op als in Leerdam, melijk „Groote stadslucht”. „CEL 13 18 VRIJ”. Op de avond van de Eerste Kerstdag heeft de tooneelvereen. „Arto Post La- boro” haar donateurs, spaarders en ver dere belangstellenden een uitvoering aan geboden. Ze had over gebrek aan bliek niet te klagen, al gold de interes se van de geheel gevulde zaal stellig niet uitsluitend het tooneelspel; vele jonge lui waren kennelijk in de eerste plaats verlangend naar het bal, dat na afloop zou volgen. Daar met het oog op de Zondag de vergunning slechts tot kwart voor twaalf duurde, moest het bestuur zich eenige offers getroosten om dat deel van publiek tevreden te stellen. De vang der uitvoering was dan ook op half acht bepaald en de heer Hoogendljk, die de avond opende, kondigde aan, dat de twee bedrijven van het op te voeren kluchtje „Cel 13 is vrij" slechts korte tijd in beslag zouden nemen. Voor velen was daaraan het voordeel verbonden, dat hen nog een deel van de Kerstavond restte, wat temeer viel te waardeeren. omdat het stuk in de sfeer van Kerstmis eigenlijk allerminst paste. Het namelijk eenige grofheden, die er zonder een:g bezwaar uitgelicht den kunnen worden. Overigens voldeed het goed en het pqbliek heeft rich ge amuseerd om de gedragingen van Hein tje, den kwartjesvinder, die door de vertolking van deze hoofdrol alle andere spelers in de schaduw zette. Zijn spel was vlot en rolvast, zijn uitspraak dui delijk en zijn gebaren Heten niets wenschen. Kitty beeldde heel goed zelfbewuste, geroutineerde avonturier ster, doch haar stille spel mag nog wat sterker zijn. Als we naast hen nog lof brengen aan het kamermeisje, wier bij rol lastig en van veel belang was, dan Is daarmede wel het beste van de avond genoemd. Maar ook de overige spelers gaven hun beste krachten en Over het geheel liep de uitvoering vlot van stapel In de pauze en bij het bal, onder leiding van den heer Jo Bezemef, waar bij het aan animo niet ontbrak, zorgden The Blue Birds voor goede muziek. GEVALLEN. Vrijdagmorgen reed de 17-jarige C. de Wit mt de Jacoba van Beierenstraat per fiets een bestelauto van den heer Rijne- veld alhier achterna, daar de bestuurder ervan een pakje vergeten was. Onder Ca- bauw kwam de jongen, die zeer snel reed, met zijn knie met het stuur in aanraking en mede door de ongunstige toestand van de Lopikervoordijk is hij gevallen, waarbij hij zijn arm flink bezeerde. Des niettegenstaande is hij op zijn flets naar Schoonhoven teruggereden, waar dokter Groesbeek, die constateerde dat de arm gekneusd was. den jongen heeft verbon den. Het slachtoffer zal eenigé dagen rust moeten houden. alsmede door het persoTieel, met hun da mes. De burgemeester opende de avond en richtte z.ch met hartelijke woorden tot de verpleegden, de verplegers en de ge- neesheeren. Nadat de zusters een aantal Kerst liederen gezongen hadden sprak de di rectrice de patiënten en het verplegend personeel toe. Zij zeide, dat de geest van het Kerstfeest met de roeping van hen, die in deze inrichting werkzaam waren, onverbreekelijk verbonden moest zijn en prees de toewijding van het verplegend personeel en de erkentelijkheid der pa tiënten voor hun behandeUng. Alle patiënten kregen vervolgens ge schenken, terwijl aan de zusters een ra- dlo-toestel werd aangeboden. Tenslotte maakte men een rondgang door het ge bouw, dat voor deze gelegenheltf geheel versierd was. Op alle zalen waren Kerst» boomen geplaatst. ▼ers 1, de kerstfeestviering door ds. D. J. van de Graaf geopend, waarna hij zijn openingswoord sprak, dat met aandacht gevolgd werd. Nadat eenige liederen door de kinderen keurig ten gehoore waren gebracht, waarbij de leiding weder berustte bij den heer P. Versluis, begon de predikant de behandeUng van de Kerstgeschiedenis. Het was Inderdaad een lust de Heintjes de verschillende teksten te hooren op zeggen. Nadat de kinderen in de pauze ont haald waren op een versnapering, volg de het Kerstverhaal, getiteld „Teun de Brommert". Het vertellen bleek bij mej. T. van Dam wederom in goede handen te zijn; zij weet boeiend en gevoelvol *t verhaal te vertolken, zoodat groot en klein stil en met aandacht luisterden. Vervolgens werden de kinderen die voorgoed de Zondagsschool gingen ver laten, toegesproken door den tweeden ’xxjrzitter en leider den heer Versluis. BIJ J. K. SNOEI, SCHOONHOVEN Stadhuisstraat 7-9, Lopikerstraat 43 Var»cb>jDiMa*n<iag, Wcffnedag en Vrijdag. Pnja bij vooruitbete- ina voor behoonboven per 3 ..Banden IJSp po«l f l*50 Met verzekering oente meer Als tekst had hij gekozen Ps. 119:105, „Uw woord is een lamp voor mijn voet en een Hcht op mijn pad”. De tijden zijn ernstig, vooral op geestelijk en po litiek terrein, de vraagstukken hopen zich op en het antwoord, zoo betoogde spr., geeft alleen de Schrift. Hierop volgde, na het zingen van Ps. 72:10, sluiting met dankgebed, waarna de uitreiking van de traditioneele zak met versnapering, boekwerkje of bljbel- je plaats had. Met groote dankbaarheid kan op dit kerstfeest teruggezien worden. ABONEE B. die sich aan onae adnunistraUe opgaven voor de venekering. aya volgen» de vutgeeCelie bepalingen tegen ongevallen venekerJ voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, Gulden by levenalange A A A Öuiden by QAA Quld*“ b9 verlies O AA Gulden by Ter,’“ 1AA Gu,den b’ Gulden by verlies van De verzekerde moet in het ZUUV oogeecbiktheid. VVV overlyden. JuV van band of voet, LUU van een oog. 1VV van een duim. VU een anderen vinger. bezit ajn van een poiis productie en distributie moet toegeschreven of aan andere als de winstontrekklngen ten van de gemeentekassen of het aan eenheid bij de productie, weten wij niet, maar vast staat, dat Zuld-Holland wat den omvang van het electrlclteits- verbruik betreft, in de latere jaren zeer ten achter is gebleven bij een provincie als Noord-Holland. Op 31 December 1935 bedroeg het aan tal inwoners van Noord-Holland 1.814.424 en van Zuid-Hoiland 2.078.704. In Noord Holland was het gemiddeld verbruik per hoofd der bevolking over 1935 331 kWh. en in Zuid-Holland 220 kWh. Het lands- gemiddelde was in 1935 237 kWh. De ernstige taal, welke deze cijfers spreken zal geen bestuur, dat eenige verantwoor delijkheid draagt voor de electriciteits- voorziening van Zuid-Holland, aan zich ▼oorbij kunnen laten gaan.” Dat de indlvidueele afnemer wel Onder dit opschrift heeft het bestuur ran District IX van den Kon. Ned. Mid denstandsbond zich met een open brief gewend tot alle overheidspersonen, die ten aanzien van de electnciteitsvoorzie- ning in Zuid-Holland de verantwoorde lijkheid dragen. Uit dit schrijven blijkt, dat niet alleen de middenstand de talevenpohtiek af keurt, maar dat ook een alleszins tot oordeelen bevoegd college als gedepu teerde-staten allesbehalve gerust is over tfen huldigen gang van zaken. Wij nemen uit die brief een en ander Aver. Op 3 April van dit jaar wendden >n W. van Dordrecht, gemachtigd door den gemeenteraad, zich tot gedeputeer- de-staten met het verzoek vergunning te verleenen om o.a. tot uitbreiding der capaciteit van het gemeentelijk electri- dteltsbedrijf over te gaan. Dit verzoek werd op 7 Juli 1937 afge wezen. Tegen deze beslissing kwamen B. W in beroep bij de prov. staten, het geen ten gevolge had, dat gedeputeer den aan de staten de overwegingen, wel ke tot het nemen der afwijzende be slissing geleid hadden, kenbaar maakten gedeputeerden voerden o.a. aan: „Als een nadeel van de bestaande wij le van electrciteitsvoorziening werd n.l. |evoeld, dat de kleinere steden len de plattelandsgemeenten, vooral dit, welke gnidden in het voorzienlngsgebléd eener kentrale zijn gelegen, bij een eifentueele cerleng ng van concessie of pvereenkomst vrijwel geen andete gouden hebben dan wederom mét centrale in zee te gaan. Gevreesd dat zij zoodoende bij de onderhar., gen met de centrale bij voorbaat gwakste positie zouden innemen.” Hieruit blijkt dat t.a.v. het optreden wan gemeenten met eigen centrales te genover andere gemeenten geenerlei U- lussies bestonden en bestaan. Voorwaar, een treurige ontnuchtering voor degenen die van het prestige en de moraliteit ider Overheid een hooge opvatting heb- t>en. Verder lezen wij: „De exploitatie der gemeentebedrij ven is steeds meer dienbaar geworden •an de behoefte van de gemeen teflnan- eiën. Menige op zich zelf wenschelijke tariefsverlaging is achterwege gebleven omdat de positie van het gemeentelijk budget zulks niet toeHet Gedeputeerde Staten erkennen, dat dj zich soms gedwongen zagen, de winst onttrekkingen zelf aan te bevelen met het oog op den toestand der gemeente lijke financiën, maar wijzen tevens op de „gevaren, welke uit dezen gang van Baken voor de electriciteitsvoorziening in Zuid-Holland kunnen voortvloeien". In dit verband wordt opgemerkt: bestaat in dit opzicht een ken merkend verschil tusschen Zuld-Holland pn de overige provincies.” En voorts: „Een deel, soms een belangrijk deel Van de winst, welke door het stroom produceerende bedrijf aan de gemeente kas wordt afgestaan, is dan ook bij de gemeentelijke centrales in Zuid-Holland Afkomstig van andere gemeenten." Met andere woorden komt hier het ge signaleerde euvel erop neer, dat inwo ners van andere gemeenten aldus ge dwongen worden bij te dragen in de [kosten der huishouding van de stroom- Kerstfeestviering. Haastrecht. De Zondagsschool der afd. Haastrecht van den Ned. Protestanten bond, hield gisterenavond in de Ned. Herv. kerk het kerstfeest. Het kerkge bouw was geheel gevuld met de kinde ren, de ouders en vele genoodigden. Na het gezamenlijk zingen van ps. 103:1 zongen de kinderen een welkomst groet. Ds. v. d. Voogd d. Straaten vertelde een kerstverhaal. De dames Joha. Bakker en T. de Bonggende zongen een kerst lied. De kinderen werden onthaald en ontvingen allen een kerstgeschenk. Na het gezamenlijk zingen van gezang 98, werd deze mooie avond met gebed ge sloten. Zondagmorgen werd ifL.de Ned. Herv. kerk door ds. v. d. voogd d. Straaten bekend gemaakt, dat tot ou derling herkozen was de heer N. Kool wijk en tot diaken gekozen de heer J. den Besten Jr. NED. R.-K. BOND VAN GROOTE GEZINNEN. De gewoonte getrouw organiseerde de afd. Schoonhoven van bovengenoemde bond op 2e Kerstdag een kinderfeest. Het aantal aanwezige kinderen en belang stellenden bedroeg ruim 200. Onder de ge noodigden zagen wij de zusters der RJC. Scholen. Om ruim half drie opende de voorzit ter, de heer J. Nienhuis, deze feestver- gadering, heette allen welkom en liet het gebeuren in de Kerstnacht aan het oog voorbijgaan. Het „Vrede op Aarde” aan alle men- schen van goede wil. werd wel, aldus spreker, voorafgegaan door het „Eere aan God", maar niet door een machinerie van dienstweigeraars of door een parade van gebroken geweertjes. De aanwezigen werden er op opmerk zaam gemaakt, dat Juist vandaag het R K. Vredeslegioen van de Kath. Jonge ren zijn Kerstcongres in Utrecht hield. Na het zingen van eenige Kerstliedjes werd met de wedstrijden een aanvang ge maakt. De groote zaal van het parochi aal vereenigingsgebouw was in het mid den in een afgesloten arena veranderd, waaromheen de bezoekers zich opstelden. De wedstrijden bestonden uit: Eierloopen voor meisjes uit de le en 2e klas, winnaars W. Overbcek, K. Pauw en M. Brands. Talhoutrapen voor meisjes uit de 3e en 4e klas, winnaars K. Driesen, B. Murk en P. Driesen. Kaarsjes aansteken voor meisjes uit de 5e, 6e en 7e klas, winnaars (met een paar gebrande vingers) M. Lensen, B. v. En gelen, M. Fransen. Zakloopen voor jongens uit de le en 2e klas, winnaars Th. Malingré. K. Dee- renberg en K. de Hartog. Koekhappen voor jongens uit de 3e en 4e klas, winnaars H. Btraver, H. Murk, Th. v. d. Berg. Hardloopen met hindernissen voor Jon gens uit de 5e en 6e klas, winnaars A. Kiiltenburg, L. Engelen en P. Piepers. Na beëindiging der wedstrijden kwam onder fanfaremuziek en onder stormach tige bijval der kinderen de Kerstman met zijn gevolg binnen, met een auto vol cadeautjes voor alle aanwezige kinderen. Hierna volgde de uitdeeling der prijzen, die stuk voor stuk met gejuich werden begroet. Tot slot volgde nog een gedichtje van den heer d. Maat, op de juist 20 jaar bestaande bond, waarna de voorzitter deze feestelijke bijeenkomst sloot met een dankwoord Berkenwoude. Op 1ste Kerstdag gaf het dameskoor „Vriendschap” een wel geslaagde ultvoerlMlt De zaal was stamp voL De zangnummers, waaronder soli, vielen zeer in de smaak. Na de pauze werd nog opgevoerd een blijspel in drie bedrijven, getiteld „Loes weet er raad op”. Dit spel werd zeer goed ten uit voer gebracht en werd met een gewel dig applaus beloon^, Na afloop volgde nog een geeellig bah Kerstfeest in het Van Iteroon Ziekenhuis. Gouda Zaterdag, 1ste Kerstdag, heeft men in het Van Iterson Ziekenhuis het Kerstfeest gevierd, hetwelk wferd bijge woond door burgemeester Gadrlandt, de regenten, de dlrecteur-geneesheer, dr. De Flanqua. da directrice, mevx^ Berghege,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 1