E 3 8 I li I I kalender Voor onze abonnees Vc \JtosUnhuti [Plaatselijk nieuws Gemengd nieuws"] IK Kerk en Schooï WEERBERICHT. Nieuws in een paar Plaatselijk nieuws Moe? gij fraai briefpapier S. W. N. van Nooten Sportnieuws j VARIA Landbouw en Veeteelt Formulier Ier verkrijging van een Bericht van Inschrijving voor onze Ongevallenverzekering Beroep: 2 KERSTMIS IN HET BURGER ZIEKENHUIS. De Koningin reikt geschenken uit AMSTERDAM, 27 Dec. De Koningin heeft de Kerstdagen in het Burgerzie kenhuis doorgebracht. Vrijdag heeft Zij aan alle verpleegden een souvenir laten uitreiken. De eerste Kerstdag na 't ont bijt, heeft de Koningin aan alle leden van het personeel persoonlijk een ge schenk overhandigd. De Koningin wordt morgen in Den Haag terugverwacht. De toestand van Prins Bernhard blijft be vredigend. INBRAAK. RHENEN, 27 Dec. Inbrekers hebben in de nacht van Zondag op Maandag een bezoek gebracht aan het postkantoor te Rhenen, Als eenige buit zijn wat post- waarden meegenomen uit de loketten. Wel is getracht de kluis te forceeren, doch dat is niet gelukt. DOODELIJKE AANRIJDING. De politie maakte daarbij gebruik van een politieboot. Mogelijk is,.dat de man teruggezwommen is, toen z$i achtervol ger naar de overkant van het water liep, doch zekerheid heeft men daaromtrent niet. De politie heeft de fiets gevonden, die de dief waarschijnlijk bij zich heeft ge had. BRAND IN KRANKZINNIGEN GESTICHT. Acht dooden; twaalf patiën ten ontsnapt. Op de avond van de Eerste Kerstdag had men in het groote Fransche krank zinnigengesticht Montredon, waar bijna 3000 geesteszieken van alle fazen ver pleegd worden, het Kerstfeest gevierd, met diegenen die daarvoor nog ontvan kelijk waren. Op de gewone tijd was men echter ter ruste gegaan en allen waren reeds in diepe slaap verzonken, toen om acht uur plotseling het brand alarm weerklonk. Een paniek ontstond in de inrichting toen men de vlammen uit de kelder zag opslaan. De patiënten werden op het binnenplein verzameld, om vandaar in veiligheid gebracht te uit de omtrek handen vol werk hadden. Weldra tastten de vlammen ook het dak aan. Tegen middernacht hoorde men *n ontploffing in het gebouw en een von- ZUTPHEN, 27 Dec. Vanochtend is op de worden. De brand nam ondertusschen rijksweg Zutphen—Brummen de 65-jari- 1100 ln hevigheid toe, dat de brandweren ge wielrijder A., uit Befde, door een vrachtauto, bestuurd door R. S., uit Al melo, aangereden, doordat A., zonder voorafgaand teeken de weg overstak. Hij werd zoodanig getroffen, dat hij on middellijk is overleden. DE OORLOG IN SPANJE. Twee Grieksche schepen op gebracht. LONDEN, 27 Dec. Lloyds berichtte gis teren u.t Gibraltar, dat twee Grieksche stoomschepen, waarvan de namen niet bekend zijn, door een gewapende treiler van de- vloot van Franco zijn aangehou den en naar Ceuta gebracht. verklaard, dat hij bereid is zich aan het gezag van Rome te onderwerpen. Kort geleden gingen reeds 2 Jacobitische Dis schoppen tot de Roomsch Katholieke kerk over, welk voorbeeld toen door 15000 leden dezer kerkgemeenschap werd gevolgd. Dat thans de metropolitaan zijn onderwerping aanbiedt zal beduiden, dat de geheele kerkgemeenschap zich onder Rome stelt. E. H. B. O. Arkel. Donderdagavond werd in de O. L. S. de laatste lesavond gehouden van de E H.B.O.-cursus. Den leider, dr. A. Bender, werd door een der leden na mens alle deelnemers dank gebracht voor de prettige en zeer nutt.ge lessen, waarna als blijk van waardeering een klein geschenk werd aangeboden. In principe werd besloten een vereeniging E.H.B O. op te richten, waaraan dr. Ben der zijn medewerking zal verleenen. - In een geheel gevuld kerkgebouw is Vrijdagavond met de kinderen der Herv. Zondagsschool het Kerstfeest ge vierd. De leiding berustte bij ds. Sorber. Na diens openingswoord zongen alle aanwezigen Gez. 299 1, waarna de pre dikant in gebed voorging. Ds. Sorber «LIEFDADIGHEID" TEN EIGEN BATE. Arrestatie te Tilburg. De politie te Tilburg heeft ingegrepen tegen een zoogen. liefdadige instelling, de „Nederlandsche Invalidenbeweging", die zich gebrekkige personen, verstooten uit het maatschappelijk leven, aantrok, voor hen gelden inzamelde en hen later, soms met groote dan weer met kleine bedra gen hielp. Dat werk leek heel mooi, maar de leider der Tilburgsche afdeeling, G., moet zich een aanzienlijk bedrag der bij een gezamelde gelden hebben toegeëigend. Hij werd daarom door de politie aange houden en ter beschikking gesteld van den Officier van Justitie te Breda. Een wever bij de firma S. te Tilburg werd in 1932 door een ongeval invalide en kon voor zijn gezin van 10 kinderen het brood niet verdienen. De N. I. B stel de zich met de betrokken firma in ver binding en het resultaat was, dat de fir ma f 1000 leende voor de bouw van een kleine werkplaats, waarin de man zijn vroegere arbeid nu eenigszins zou kunnen ujtoefenen. Zohdag 3 October J.l. werd het gebouw tje plechtig in gebruik gestéld en de daad van de N. L B. werd toen wereldkundig gemaakt Het weefgetouw en de electri- sche installatie waren echter slechts ge deeltelijk betaald en in plaat3 van de le veranciers te betalen, speelde de leider dezer plaatselijke beweging mooi weer met de ontvangen gelden. Zelfs een stuk- Je grond ter waarde van c.a. f 1300 het geen de heer J. uit dankbaarheid aan de beweging geschonken heeft, werd te gel de gemaakt. Verder wist de plaatselijke afdeeling nog een persoon te bewegen f 1000 beschikbaar te stellen om het ont vangen voorschot aan de firma in kwes tie terug te betalen. Aan betaling van de schulden werd niet gedacht. De leider der plaatselijke afdeeling ls aangehouden en verdacht yan verduis tering van gelden der beweging ter be schikking gesteld van den Officier van Justitie te Breda. Intusschen zijn van alle kanten klach ten over deze beweging binnengekomen, i zoodat de commissaris van politie een li der ln overweging geeft, alvorens lid te worden of steun te verleenen aan de N. I. B. of in relatie te treden met per sonen van gemelde beweging of haar af- dee'lngen, eerst bij hem ln lichtingen in te finnen. tflLDE ACHTERVOLGING IN DE KERSTNACHT. Inbreker spoorloos verdwenen. In de hoofdstad heeft in de nacht van Vrijdag op Zaterdag in de omgeving van de Willem de Zwijger—Adolf v. Nassaustr. een inwoner urenlang jacht gemaakt op'n inbreker, die hij op heeterdaad betrapte. Onderwijl luidden de Kerstklokken en speelde het carrillon Kerstliederen, zoo dat men hier van een schril contrast kon spreken. Tot tweemaal toe sprong de in breker te water en men weet nog steeds niet, of de man nog in leven ia, of in een zijkanaal van het Markthallenkanaal is verdronken. Lange tijd heeft de politie gedregd, doch zondef resultaat. op stevig schild in sei kien ren en 12 bladen, elk met een fraaie foto Tan het vorsteiyk huis, van ofliciëele plechtigheden enz. Prijs voor abonnees f 0.25 Prijs voor nlet-abonnoos f 0.30 Por post f O.IO moor Terkrysbur en te zien by al onze agenten. kenregen daalde op de patiënten neer. In woeste angst wierpen zij de bewakers op zij en namen de vlucht. Twaalf hun ner heeft men nog niet kunnen vinden. Nadat men de geheele nacht met het blusschingswerk bezig geweest was, vond men des morgens Ui het vernielde gebouw de verkoolde lijken van acht verpleegden. Men vermoedt dat kortslui ting de oorzaak van de brand is. De be volking in de omtrek leeft in gestage angst voor de ontvluchte krankzinnigen en heeft de woningen gebarricadeerd. DE PAUS PROTESTEERT. Tegen de godsdienstvervolging in Duitschland. Paus Pi us XI heeft Vrijdag ter gele genheid van het Kerstfeest de te Rome aanwezige kardinalen, ten getal van 29, ontvangen, die hem hun goede wen- schen kwamen aanbieden. In zijn antwoord heeft Pius XI scher pe bittere woorden gesproken over den toestand in Duitschland. „Wij zullen niet aarzelen," zoo zeide hij, „de dingen, die in Duitschland gebeuren, bij haar naam te noemen. Er is daar reeds eenige tijd een godsdienstvervolging aan de gang. Deze vervolging is geloochend, maar wij weten, dat die vervolging er is, en dat zij vrijwel nooit zoo vreeselijk en zoo ernstig is geweest." De Paus zeide nog, dat zijn woorden „een uiting van pro- test" zijn, „van zeer ernstig protest". Namens de kerkvorsten voerde de kardinaal-deken Granito dl Belmonte het woord. Hij herinnerde aan de be zorgdheid, in heel de wereld gewekt door de ziekte van den Paus, aan de activi teit, welke de Paus niettemin voortdu rend aan de dag had gelégd, en aan de encyclieken, die hij had gepubliceerd, met name om het heidendom in al zijn vor- mèn te veroordeelen. DE VRIJLATING DER DUITSCHE PREDIKANTEN. Slechts voor de Kerstdagen. Omtrent de invrijheidstelling van eemge der gearresteerde predikanten van de opposititioneele kerk ln Duitschland, wordt nader gemeld, dat zij slechts in de gelegenheid zijn gesteld het Kerstfeest in vryheid te vieren. Zij kregen bevel zich na de Kerstdagen weer bij de gevange nis aan te melden. Een verzoek van Ds. Niemöller in deze gunst te mogen deelen, werd van de hand gewezen. ROOMSCH KATHOLIEKE KERK. Succes in Britoch-Indië. De Jacobitische metropoUtaan van Nl- 4 pinang hj Britsch-Indie heeft £Ubll& vertelde het Kerstverhaal, waarop me vrouw Sorber nog een verhaal met licht beelden deed volgen. De kinderen zon gen onder leiding van den heer J. Brou wer eenige Kerstliederen en de heer De Man zorgde voor de muzikale begelei ding. Alle kinderen, ook zij, die niet tot de Zondagsschool behooren, werden ge- tracteerd, terwijl de leerUngen een ca deautje ontvingen. Diegenen, die de Zondagsschool verlaten, ontvingen allen een bijbeltje. Op de gebruikelijke wijze werd gesloten. Opheffing der Openbare School? Hoornaar. De gemeenteraad moet vóór 1 Februari een besluit nemen, of hij het al of niet gewenscht acht, dat de open bare schooi blijft voortbestaan. De af deeling Hoornaar van Volksonderwijs biedt thans een adres, gericht tot de ge meenteraad, om in deze kwestie eert gunstig advies aan de Kroon te geven, aan de meerderjarige ingezetenen ter inteeke- ning aah. Zeer velen hebben het adres reeds onderteekend. Hoornaar. Woensdagavond heeft in de openbare school het J aarlij ksch Kerstfeest voor de Zondagsschoolkinde ren plaats gehad, waarbij ook vele ouders tegenwoordig waren. Het hoofJ der school, de heer G. de Raad, opende de samenkomst op de gebruikelijke wijze waarna hij en mej. Breevaart 'n Kerst verhaal vertelden. De kinderen ontvin gen boekwerken en aan 10 kinderen die de Zondagsschool gaan verlaten, werd een bijbeltje ter hand gesteld. De aan wezigen werden onthaald op chocolade melk en koekjes en de kinderen kregen bij 't verlaten der school een sinaasap pel. Het Kerstfeest is dus weer op oude wijze gevierd. Kerstfeest. Hoog - Blokland. Vrijdagavond ls het Kerstfeest van de Zondagsschool „Josa- fat" in de Ned. Herv. Kerk, onder groo te belangstelling gevierd. Na het zingen van de Lofzang van Zacharlas vers 4, opende de leider, de heer K. Muilwijk, de avond met gebed. Hij las vervolgens 2 Kron. 18, en sprak een openingswoord. De kinderen zongen enkele Kerstliede ren. Ter afwisseling werden de kinde ren getracteerd. Ds. J. Ronge vertelde de Kerstgeschiedenis. Gezamenlijk werd daarna „Eere zij God" gezongen. Kerst verhalen werden verteld door de leiders de heeren K. Muilwijk en A. Broere. An de oudste leerlingen werd een bij beltje en een plaat aangeboden, terwijl hun werd toegezongen ps. 121 4. Het slotwoord werd gesproken door ds. Ron ge, die na het zingen van ps. 98 4 de samenkomst met dankgebed sloot. Aan ale kinderen werd nog een ea- demi^e uitgereikt. De collecte welke ten bzta der Zondagsschool werd gehouden frracfet X 14-05 oft - „Euphonia". Meerkerk. Donderdagavond hield de muziekvereenigmg „Eupnoma" haar jaar vergadering in ae bovenzaal van den heer M. Schakel. Toen de voorzitter, de heer Joh. van der Heiden, om half acht de vergadering met een welkomstwoord opende, waren 34 werkende leden aan wezig, terwijl vier verhinderd waren. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer A. A. Speijer, blijkt, dat de vereeni ging een werkzaam jaar achter zich heeft en over de resultaten zeer tevreden kan zijn. Ook het verslag van den pen mngmeester, stemde tot tevredenheid, al zal er na ontvangst van de bestelde nieu we instrumenten een duchtig gat in derf kas worden geslagen. In verband met het as. 40-J.arig bestaan der vereeniging werd, behoudens goedkeuring van b: en w- besloten met Hemelvaartsdag een nationaal festival te houden voor mu ziek- en zang, waaraan verschillende festiviteiten verbonden worden. Ook be staat het voornemen in het najaar van 1938 voor de radio op te treden Verder werden nog enkele besluiten van onder geschikt belang genomen, o a. het geven van een winterconcert bij den heer Sap en het gratis beschikbaar stellen van solo-nummers voor hen, die aan een solistenconcours deelnemen. De keerzijde van de medaille is, dat de vereeniging zich twee trouwe medewerkers door den dood zag ontvallen. Als eerste mej. Bodde te 's-Gravenhage, mede-oprichtster der vereeniging, schenkster van het eerste vaandel en tot aan haar dood een steun pilaar. Als tweede, vroeger wérkend lid en daarna^eere-lid. was de heer C. van der Heiden te Gorinchem. Beider nage dachtenis zal lang in eere blijven. Eén werkend lid bedankte, terwijl 4 nieuwe werden ingeschreven. Nadat nog een'ge prijzen onder de leden waren verloot, sloot de voorzitter te half twaalf de ge animeerde vergadering. Ned. Herv. Meisjesrereeniging. Molenaarsgraaf. In de chr. school heeft de Ned. Herv. meisjesvereen. op Geref. Grondslag „Johanna" h$ar jaarvergade ring gehouden. De leiding voor deze avond was ln handen van ds. Sonnen- berg, die nadat gezongen was Ps. 89; 15, voorging in gebed en daarna een kort openingswoord sprak. Hierna werd het rijk voorziene programma afgewerkt. Uit het jaarverslag van de secretaresse bleek dat het ledental thans 23 bedraagt. Ver vaardigd zijn dit Jaar 140 kledingstuk ken, welke nog voor de Kerstdagen aan behoeftige gezinnen zullen worden uit gereikt. Van de gelegenheid tot het be zichtigen dezer kleedingstukken werd door velen gebruik gemaakt. Er werden eenige inleidingen gehouden, welke af gewisseld werden door het voordragen van gedichten en proza. Verschillende afgevaardigden brachten hun geluk- wenschen over, terwijl ook eenige schrif telijke gelukwenschen waren binnenge komen. In de pauze werd een collecte gehouden, welke f 12 38 opbracht. De heer D. G. van Hoeven sloot de avond met dankgebed. Naar waarneming in de morgen van 27 December. Kort rmadgverslag. Nienwland. Donderdag vergaderde de gemeenteraad. De ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. B. en W. van Leerdam hadden toege zonden de ontwerp instructie voor den keuringsveearts, hoofd van dienst en de ontwerp verordening op de vleesch- keuringsdienst, alsmede de ontwerp verordening tot heffing van keurloon, met het verzoek hun mede te deelen of de raad zich met den inhoud der ont werpen en met het tarief, ^orkomend in het laatstgenoemde ontwerp, kon vereenicen. Z h.st. werd de2e regeling aangenomen. Het voorstel van B. en W„ om met het destructiebedrijf Overschle N V. Gekro, ean overeenkomst aan te gaan inzake de destructie van vee en vleesch werd z.h.st. aangenomen. Het verzoek van den heer J. van Beu- sekom, om ontheffing van de betaling van schoolgeld werd met 4 tegen 2 st. afgewezen. Het voorstel van B. en W. om het overtollige kasgeld te beleggen bij de N V. Bank voor Ned. Gemeenten, werd aangenomen, evenals -het voor stel van B. en W. om ontheffing te vra gen van de opheffing der o.l. school. Hiertegen stemde de heer Verrips. Als lid van het burgerlijk armbestuur werd de heer J. Boogert herbenoemd. Een wij ziging der begrooting, dienst 1938, werd tenslotte vastgesteld. Het dunne pijltje geeft de stand van de vonge dag aan. Verwachting tot Dinsdagavond: Meest zwakke veranderlijke wind; ge deeltelijk bewolkt; weinig of geen neer slag; aanvankeljijt lichte tot matige vorst; later temperatuufi om het vries punt. Waterstand* Schoonhoven hg. water 1.15 uur, 0.75 M. Keulenstand 1.15 M., was 0.17 M Luchttemperatuur. De temperatuur bedroeg hedenmiddag 12 uur in de schaduw: 28 graden Fahrenheit. Maandag 27 December: Op 3.05, on der 0.27. Nieuwe Maan. Wielrijders, licht op! 27 December 4.21 uur. D. O. K. Schelluinen. In de huishoudelijke le denvergadering van de muziekvereeniging D OK. zijn de heeren K. de Kreij, R. T. Zanen en P. de Bruijn tot bestuursleden gekozen. De heer L. de Bruijn, die naar eleders vertrokken is, zal as seclretaris opgevolgd worden door den heer H. Klop. Blijkens het Jaarverslag zijn er de laat ste tijd 9 nieuwe leden bijgekomen en ls het aantal donateurs tot 50 gestegen. Om trent verzoeken tot deelname aan con coursen te Andel, Amsterdam en Scher- penzeel, zal men later een beslissing ne men. De voorzitter, de heer M. Bron, gaf gelegenheid om het oprichten, zoo moge lijk, van een tooneelvereenlging te be- spreken. Hiervoor bleek veel liefhebberij te bestaan. Tot definitieve oprichting is men nog jiiet gekomen. Met een gratis verloting, waarbij de prijzen uit rookarti kelen bestonden, ls de druk bezochte ver gadering geëindigd. Aanbesteding. SliedrechL Bij onderhandsche aan besteding is het bouwen van een woon huis aan den Stationsweg, voor reke ning van den heer J. van Heteren, bouw kundige de heer Elsenaar, gegund aan de laagste inschrijvers, namelijk het metselwerk aan den heer A. L. KooIJmaTi voor f 1396 en het timmerwerk aan den heer B. Vogel voor f 1096. Streefkerk. Donderdagavond te onge veer acht uur, voer tijdens de mist de vrachtboot „Drachten I" van de Mij. „Stanfries" op de tweede krib boven Nieuwevee. Alle in het werk gestelde po gingen om weer vrij te komen faalden. Vrijdagmorgen is met hoog water met sleepboothulp getracht het schip vlot te brengen, doch doordat het water geen voldoende hoogte bereikte, is ook deze poging mislukt, zoodat gewacht moest worden op het volgende tij. Dammen. Nienwiandt, De Nieuwlandsche Dany-* vereeniging speelde een wedstrijd voor de competitie tegen Lexmqnd. De uitslag is als volgt: Nieuwland Lexmond. H. N. van Mourik—P. Veen 20 A. van Mourik—F. Veen 20 M. de GrootJ. Veen 2—0 Ant. BorA. van Ravensteln 20 G. A. Verduin—A. L. de Jong 20 G. de Jong—C. de Jong 2—0 I. SatterJ. de Jong 2—0 A. G. van Meever—R. Boogaard 11 A. Nederveen—A. de Jong 20 T. NederveenJ. Bikker 0—2 Mieuwland yon gu* mei II— In de nacht van Zaterdag op Zon dag is een inbraak gepleegd in de oude Nederland'ch Hervormde Kerk te Soest, hoogstwaarschijnlijk door denzelfden persoon, die in April daar binnenklom. De dief heeft alle offerbussen buitge maakt! Voor het eerst sinds de vorige inbraak waren de ontvangen gelden na afloop van de dienst niet medegenomen Te Simpelveld is als verdacht van verduistering gearresteerd de kantoor houder der Posterijen T. De fraude moet reeds sedert lange tijd zijn gepleegd en het verduisterde bedrag zou vrij aan zienlijk zijn. T. is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Maastricht. De epldem e van kinderverlamming die sinds maanden te Melbourne heerscht breidt zich nog altijd uit. In totaal be draagt het aantal lijders reeds 1300. Tot dusver heeft de epidemie 72 dooden ge- eischt. Aastshertogin Kira, dochter van aartshertog Cyriel van Rusland, zal zich, naar te Berlijn verluidt, verloven met prins Ludwig Ferdinand van Pruisen, den tweeden zoon van den ex-kroon prins. Officieel zal van deze voorgeno men verloving eerst kennis worden ge geven, als ex-keizer Wilhelm II er zijr* goedkeuring aan gehecht Jiee/t, Dq( jiv^hertogiA 2a iaat MAANDAG 87 DECEMBER lilt Oranjevereenlging Berkenwoude. De oranjevereen. „Julia na" heeft de bestuursleden van een 20- tal vereenigingen uitgenoodigd op de he denavond te houden vergadering, ter bespreking eventueele feestviering bij de blijde gebeurtenis in het Prinselijk Ge zin. Vereenigingen, die nog geen uitnoodi- ging mochten hebben ontvangen, mogen dit bericht aannemen als uitnoodiging en worden verzocht op de vergadering tegenwoordig te zijn. Hoornaar. De heer Brokking. uit Meer kerk, werkzaam als kwekeling met akte aan de openbare school alhier, heeft Donderdag als zoodanig afscheid geno men van zijn klassen wegens vervulling van dienstplicht. KONIJNENTENTOONSTELLING. Lekkerkerk. De 4e clubtentoonstelling van de „Lekkericerksche Konijnenfok- vereeniging" is in de gemeentelijke vak school gehouden. Er waren 153 inzendin gen. Alle dieren waren keurig verzorgd; sommige wekten de bewondering door de verbazende grootte. Het bezoek had beter kunnen zijn; een vergissing ln de datums zal daarvan wel de rede zijn; Jammer, want er was veel moois te zien. Als keurmeesters fungeerden de heeren Joh. A. P. Stahlecker, uit Den Haag en N. Dekker uit Zaandam. De voornaam ste bekroningen zijn ais volgt: Vlaamsche reuzen konijngrijs: voed ster jong M. van Zwienen 1ste pr. en 10e eereprijs; voedster Jong J. P. van Zoest le pr. en 148e eerepr rammen Jong J. G. Streefland le pr. en 13e en 141e eerepr voedster oud J. P. van Zoest le en 12de eereprijs. Geel: Voedster Jong: A. de Toom le prijs en 2e prijs; rammen Jong H. Hof wegen le prijs en 16e eereprijs; rammen oud A. Berkouwer le prijs en 15e eere prijs; blauw: rammen Jong M. van Zwie nen le prijs en 18e eereprijs; voedster oud G. de Boom le prijs en 19e eerepr Haaskleurig: voedster jong M. de Wit le prijs en 8e eereprijs; rammen oud T. Rietkerk le pr. en 7e eerepr. Lotharingers zwart: voedster Jong A. Pruyt le prijs; voedster oud Gebr. Maurik le prijs en 21e eereprijs; ram men Jong P. Ouweneel le prijs en 22e eereprijs. Fransche Hangooren ijzergrauw: voed ster Jong A. J. Casteleijn le prijs en 28e en 139e eereprijs; raitlmen jong, ld le pr. Groot Chincilla's midden rasSen ram men jong Gebrs. Maurik le prijs en 32e eereprijs. Weener» blauw: rammen oud: T. Roest le prijs en 42e eereprijs. Weeners wit: voedsters Jong: A. W. Kalkman le prijs, 50e prijs en 144e eereprijs; voedster oud A. C. de Graaf le prijs en 48e en 138e eereprijs; rammen Jong A. Berkouwer le pr en 49e, 143e en 150e eereprijs; rammen oud A. W. Kalkman 1ste prijs en 47ste eereprijs. Papilion Madagascar: voedster Jong M. v. d. Graaf 1ste prijs en 67e, 145e en 152e eereprijs; rammen oud: M. v. d. Graaf 1ste prijs en le en 4e eereprijs: zwartbont: voedster oud M. v. d Graaf le prijs en 68e eereprijs; rammen Jong M. v. d. Graaf le prijs en 69e eereprijs; blauwbont: rammen oud C. Verschoor le prijs en 70e eereprijs. Isabel: rammen jong M. v. d. Graaf le prijs en 71e en 151e eereprijs. Havanna's: voedster jong A. van Buu- ren le en 74e eereprijs. Alaska's Gouwenaars: rammen oud G. de Boom le en 77e eereprijs. Marter konijn: voedster oud A. Ster renburg le prijs en 84e eereprijs. Zilvervos zwart: voedster oud B. den Otter le prijs en 87e eereprijs; rammen Jong: Jan Gaal le prijs en 88e eereprijs; ld. oud Jan Gaal le prijs. Klein Chincilla: rammen Jong Joost de Jager le prijs en 98e eereprijs, Black and "an: voedster oud P. Gouwens le prijs en 99e eereprijs; Havanna and Tan: rammen Jong P. Gouwens le prijs en 104e eereprijs; Hollanders zwart: rammen Jong W. van Zoest le prijs en 106e eereprijs; rammen oud W. van Zoest le prijs en 105e eereprijs; Madagascar: voedster oud W. v. Zoest le prijs; rammen oud W. van Zoest le prijs en 107e eereprijs; Blauw- grijs: voedster Jong A. de Jong Mz. le prijs en 113e, 146e en 153e eereprijs; id. oud A. de Jong Ma. le prijs; rammen jong A. de Jong Mz. le prijs; id. oud A. de Jong Mz. le prijs en 112e en 137e eere prijs; IJzergrauw: voedster oud A. de Vries le prijs en 5e en 114e eereprijs; Konijngrijs: voedster jong A. de Vries le prijs en 115e eereprijs; rammen Jong A. de Jong le prijs Driekleur: rammen Jong B. Sterrenburg le prijs en 116e eereprijs; Klein zilvers geel: voedster Jong A. Ster renburg le prijs en 120e eereprijs; bruin: rammen Jong, geen prijs; Russen: voed ster Jong A. van Buren le prijs en 122e eereprijs; voedster oud M. van Buren le prijs en 121e eereprijs; rammen Jong M. v. Buren le prijs; rammen oud Gebrs. Maurik le prijs; Polen roodoog: voedster jong A. Kalkman le prijs en 126e eere prijs; voedster oud A. Kalkman 2 x le pr. 1 en 128e eereprijs; rammen jong S. Ver schoor le prijs en 127e, 140e, 147e en 154e eereprijs; rammen oud S. Verschoor le pr en met een blauwoog een le prijs met 129e eereprijs. Nutsavond. Lekkerkerk. Woensdag trad voor het departement „Lekkerkerk" van de Maat schappij tot Nut van 't Algemeen, op de heer Joh. W. Schotman, zenuwarts en letterkundige te Gouda. Spreker was gedurende 6 jaar genees heer aan de Loeng-hal-spoorweg, Hal- chow, Kiangsoe in China. Na een in leiding over het ontstaan van China, kwam hij tot zijn eV?enlijk onderwerp: „Het huidige China en zijn proMemen". Aan de hand van l'chtbeelden, vertel de hij heel veel bijzonderheden over de bewoners, hun taal, zeden en gewoon ten, alles in verband met de tegenwoor dige situat'e. Van het begin tot 't eind wist hij zijn gehoor te boeien. Men merkte, d*»t hier iemand aan het woord was, die maar had te putten uit rijke ervaring. Zeer in de smaak viel ook een voordracht uit een eigen boek. Het was een mooie avond, waarop de bezoekers zeer veel nieuws hebben ge hoord over dit onmetelijke rijk ln het Verre Oosten. Met een hartelijk woord van dank werd de avond gesloten. Kerstfeest. Lopik. Donderdag vierde de Zondags school haar jaariyksch Kerstfeest. Ds. Van der Linden opende met het laten zingen van de Lofzang van Zacharias, waarna hij een kort openingswoord sprak. De Kerstgeschiedenis werd verteld door den heer A. Versluis, waarna de kinde ren eenige liederen zongen. In de pauze werden de kinderen op versnaperingen getracteerd. Daarna vertelde de heer Joh. Hommerron een Kerstverhaal. Nadat nog eenige liederen waren gezongen, sprak de heer Hommerson een kort afscheids woord, en tenslotte sprak Ds. Van der Linden een slotwoord en eindigde hij met dankgebed. De «belangstelling was zeer groot. Lopik. Tot ouderling der Ned. Herv. Kerk werd herkozen de heer A. Verhoef Sr., en tot diaken de heer A. Versluis. CHR. BOEREN- EN TUINDERSBOND. Ottoland. In de Chr. Landbouwschool werd een druk bezochte vergadering van de C. B T.B. gehouden onder leiding van den heer J. Blemond, voorzit ter der afd. Holland-Brabant, die na le zing van een gedeelte der Heilige Schrift met gebed opende en daarna een korte rede hield waarin hij er op wees, dat thans de vergaderingen een geheel an der karakter gaan dragen, dan b.v. voor 5 jaar. Als gevolg van herstel der prij zen, de drang uit de boeren zelf en de door de troonrede vanwege de regeering gewekte verwachtingen, is er thans de behoefte om\ te spreken over mogelijke beëindiging van crisismaatregelen. Na dat hij een en ander breeder had ont wikkeld, gaf spr. gelegenheid tot vragen stellen. De heer Van den Wolf te Groot- Ammers stelde de vraag of Inderdaad de nieuwe pachtwet noodzakelijk was, of ze niet te diep in het eigendomsrecht ingreep en niet teveel met den pachter alleen rekende. Daarnaast of met name de voorzitter van de bond, prof. Die penhorst en de 2e voorzitter, de heer van den Heuvel niet ten onrechte heb ben meegewerkt aan totstandkoming dezer wet, die voor de Alblasserwaard niet noodig was en zeker niet begeerd. De heer F. v. Dam ontwikkelde in den breede bezwaren tegen de komende consumptie-melkrcgelirg en de vaststel ling van het wettelijk gebied. Spr. had in het bijzonder bezwaar tegen het mo nopolistisch karakter. Z.l zou een en ander tot gevolg hebben, dat de consu ment teveel zou moeten betalen en de boer te weinig kreeg. Tenslotte zou de Alblasserwaard, wel ke na de totstandkoming van de nieuwe bruggen en wegen als het ware voorbe stemd zou zijn geweest, het zich naar het Zuiden uitbreidende Rotterdam van consumptiemelk te voorzien, een gunsti ge toekomstkans worden ontnomen. Het uitgangspunt der regeling acht hij ln het algemeen onjuist. De heer J. A a n t j e s stelde de yraag wat de C. B. T. B. heeft gedaan 0A1 de door veester f te zwaar getroffen bedrij ven bij de kalvertoewijzing tegemoet te komen De heer A. v. Houweling onder steunde t' bctoog-van Dam en vraagt ook of de drang naar ordening, welke mogelijk niet te ontgaan zal zijn, de chr. organisatie niet in het bijzonder voor de vraag stelt, of hier de taak niet teveel wordt uitgebreid en de als het ware Ingeboren behoefte aan vrijheid van den boer daardoor geknot. De heer D. v. d. Dool bespreekt de pluimveeteeltregeling en vraagt daar over nadere Inlichtingen. Opheffing zou hij voor de pluimveehouders een ramp achten. De heer. K. A a n t J e s vraagt of de C B.T.B. zich niet noodzakelijk moet be raden dver de gevolgen van ordening van bovenaf, welke ons onvermijdelijk voor de vraag plaatst of ook hier een buigen voor de overheid door deze prin- hsbban? Vraag dan eens prijs bij Schoonhoven Gij zult verbaasd staan over prijs en aj werking f cipieel geëischt mag worden en of hier niet Juist aan de Chr. Oiganisatie de plicht tot leiding geven, wordt opgelegd opdat de Juistere weg van zelf-doen worde gekozen. De heer C. Korevaar Czn., stelde vragen over de kalverteeltregeling. Hij meende, dat deze niet te missen is. De bondssecretaris mr. Rip, beant woordde in den breede de pachtwet- en ordeningsvragen. Uitvoerig betoogde hij dat het juist prof. Diepenhorst als Eerste-Kamerlid en de heer v. d. Heuvel als lid der Tweede Kamer zijn geweest, die voor wegneming van voor ons on aanvaardbare bepalingen, welke de eigen dom zelf aantastten, hebben geijverd, waardoor tenslotte mede door hun be moeiingen de pachtwet, welke er toch zou zijn gekomen, op kardinale punten ls verbeterd. Ten opzichte van de ordening maakte spr. bezwaar tegen het misbruik, dat van dat woord wordt gemaakt. Overi gens is het zeker niet ds CB.T.B., die hier het heil Van de overheid ver wacht; integendeel wil hij juist een an dere weg gaan. Overigens meent spr., dat de steeds ongemakkelijker wordende samenleving en de ontwikkeling der han delsverhoudingen met het buitenland 'n bepaalde regeling onvermijdelijk ma ken. Beperking van vrijheid vindt men op velerlei gebied, waar dat vroeger niet noodig was. Spr. illustreerde dat met de ingewikkelde verkeersvoorschriften in de groote steden, waardoor men elk ocgenbllk in gevaar van overtreding en beboeting is. Er zijn groote bezwaren aan al die vrijheidsbeperking, doch waar nog die vrijheid is, is het daarom nog niet altijd beter dan in ons land Jo. Overigens meende spr., dat de Chr. Organisatie hier zekfif een groote taak wacht, opdat staatsoverwoekering worde tegengegaan. De heer Biemond, die gaarne over de concumptiemelkregeling wilde spre ken, maakte bezwaar tegen enkele con clusies van den heer Van Dam, Spreker meende, dat deze teveel de thans be staande toestand tot maatstaf neemt, terwijl Juist het doel ls, in nieuwe rege ling de misstanden van heden op te ruimen. Dat thans de instelLng van het wettelijk gebied in de voorgestelde om vang niet anders mogelijk is, trachtte hij nader aan te toonen. Overigens wees hij er op, dat b.v. de toewijzingen van kalveren daar veel ongunstiger zijn, en het niet aangaat «het een te willen heb ben en ook het andere te behouden. Den heer Aantjes antwoordde spreker dat, indien wijziging komt, daarbij zeker in de eerste plaats aan de Alblasserwaard wordt gedacht. Tot den heer v. d. Wolf zei spr., op diens vraag, dat degenen, die nu consumptiemelker zijn, ln het on verkort bezit van hun rechten blijven. Uit zijn beantwoording bleek ook, dat de terugtrekking van de toezegging, dat met de sterfte bij kalvertoewijzing gere kend kon worden, op last van hooger- hand geschiedde. De heer J. Verkuyl, secretaris van afd. Holl.-Brabant, sprak in een kort propagandawoord zijn waardeering uit voor het weik der afdeeling Alblasser waard en wekte tot uitbouw op. Spreker drong aan op het splitsen van de bond ln meer afdeelingen, wat zeker de groei kan bevorderen. Dankbaar was spreker voor de activiteit en belangstelling der jongeren in hun organisatie. Mr. R i p sloot zich gaarne als voor zitter van de jongerenbond bij dat woord van waardeering voor de belangstelling aan. Meermalen stelde hij de Alblasser waard tot voorbeeld. In tweede instantie heeft de heer Biemond nog enkele vragen beant woord, waarna de vorzltter der afd. Alblasserwaard de sprekers voor hun be reidwilligheid om hier te spreken, heeft dank gezegd. Op gebruikelijke wijze werd deze mooie en leerzame vergadering door het hoofd der school, den heer VI n k, gesloten. de plant het hardst groeit, dus voor en üjüens den bloei, heeft zij veel meer voedsel en dus ook meer water noodig want in het water zijn de voedingsstoffen opgelost dan in de periode van rust. By potplanten valt deze wisseling niet met de wisseling der jaargetijden samen en zoo kan het gebeuren, dat^wij bij onze kamerplanten aan de meest" uiteenloo- pende eischen moeten voldoen. Een veel voorkomende en ernstige fout ls het, de planten te gieten met water, dat men zoo uit de kraan heeft gehaald. Dit water Ls dan meestal eenige graden kouder dan de aarde in de potten, want deze staan doorgaans in een verwarmde kamer en zelfs al is dit met het geval, dan is de temperatuur bij het venster waar de zon schijnt toch nog aanmerke lijk hooger dan die van het leidingwater. Dit koude water bezorgt de planten een afkoeling, die schadelijk is voor de wor tels. Men doet dus het verstandigst, den avond tevoren reeds een g'eter water ln de kamer te zetten. Het water heeft dan den volgenden morgen de temperatuur van de kamer aangenomen en zal de planten geen nadeel doen. Van weinig begrip voor wat de planten toekomt, getuigen ook exemplaren die In- gepot zijn, zooals op onze linker teekening te zien is. De aarde loopt hier als een bergje op, zoodat er heelemaal geen ruimte meer ls voor water. Deze plant ls óf te hoog gepot, óf zij heeft zichzelf door haar wortels omhoog gewerkt. Is het laatste het geval, dan is het een teeken, dat de plant naar een grootere pot verlangt. Nu ls het najaar echter niet de beste tijd om te verpotten. Men moet dus, als het een'gszins kan, probeeren, de aarde ge lijk te maken, zoodat er een behoorlijke rand vrijkomt om de plant water te ge ven. Oo de rechter afbeelding ziet men, hoe het wel moet. Dezen rand mag men dan ken, kan men ln de eerste emmer al weer een volgende plant zijn bad geven. Dit drenken is de eemge manier om werkelijk uitgedroogde planten weer in conditie te krijgen. Met herhaaldelijk be gieten, ook al doet men het nog zoo vaak, bereikt men noo't hetzelfde resultaat. VOETBAL. DE WEDSTRIJDEN VAN GISTEREN. „Sportclub III" verliest met flinke cijfers (61). Schoonhoven. De eenige wedstrijd, die „Sportclub" gisteren te spelen had, en wel door het derde elftal, is op een fik- sche 6—1 nederlaag uitgeloopen in de uit-wedstrijd voor de 2e klasse B van de Goudsche Voetbal Bond. Jammer voor de derde elftallers was, dat juist dit elftal door de vele spelers, die uitstedig waren, zoo onvolledig de reis moest onderne men naar Ouderkerk ad. IJsel, en het gevolg hiervan was vanzelfsprekend, dat dit elftal het niet kon houden tegen „Ouderkerk I", waardoor het een zoo groote nederlaag werd. Voetbaluitslagen. AmmerstoL A.V.V. I trok naar Moor drecht I en kreeg er met liefst 8—2 van langs. De thuisciub liet een uitstekend spel zien, waai bij de spil uitblonk; ter wijl bij A.V.V. het niet medespelen van spil en linkshalf danig werd gevoeld. Met de rust was de stand 41. A.V.V. 2 ging op bezoek bij Olympia 6 en won, hoewel met 4 invallers spelend, met 5—1, nadat de rust met een 03 voorsprong voor de rood-witten was in gegaan. Met 18 punten uit 9 wedstrijden staan de reserve's fier aan het hoofd van de 3e klasse B van de G.V.B. A.V.V. 3 was vrij. A.V.V. juniores verloren Zaterdag van Schoonhoven met 45. Bergambacht. Zondag speelde het eer ste elftal van de Zwaluwen op eigen terrein een wedstrijd tegen Nleuwveen L In een vlot en seportief gespeelde wed strijd wisten de gasten met 42 te win nen, welke uitslag, gezien het spel, zeker op zijn plaats is. Had Bergambacht ech ter over betere schutters beschikt, dan had de uitslag andere cijfers te zien ge geven. HET GIETEN VAN POTPLANTEN. De waterbehoefte van de planten wis selt ook met de Jaargetijden en wel met het toe- of afnemen van de groeikracht der planten. Ia den tijd dat al riaar de behoeften van ae piant een of meermalen volgieten. Zoo'n giotrand is, in tegenstelling met wat men veelal meent, wel degelijk noo dig, indien men de planten van onderen op het schoteltje giet. Bij deze wijze van gieten immers trekt het water omhoog in de kluit en als nu de pot tot boven aan den rand gevuld ls met aarde, kan het licht gebeuren, dat het water niet tot bo ven toe optrekt, zoodat de bovenlaag van de wortels gean of onvoldoende vocht krijgt. Om dit optrekken van het water door de geheele kluit mogelijk te maken, ls het ook noodig, dat de aarde gelijk matig is aangedrukt, want anders komt het water niet verder dan tot waar de aarde vast ls en zoodra het een losse plek ontmoet, dringt het er niet meer in door. Zijn er planten te los ingepot, dan kan men dit verhelpen door de aarde van bo ven wat aan te drukken en zoo noodig, als er door dit aandrukken van boven te veel ruimte ls gekomen, nog wat grond bij te vullen. Planten die erg uitgedroogd zijn men kan dit ook hooren aan het hol klinken van de pot, als men daartegen tikt zet men het best ln een emmer water (ook weer kamertemperatuur). De pot moet heelemaal onder water staan en pas als er geen luchtbellen meer uit opborrelen, heeft men de zekerheid, dat de wortels weer goed bevochtigd zijn. Na zoo'n on derdompeling laat men de plant dan nog eenigen tijd uitlekken, want zet men hem Ineens op zijn schoteltje, dan riskeert men, dat hij in overtollig water komt te staan of zelfs dat het uitlekkende water over het schoteltje heenloopt. Dit laten uitlekken kan men heel eenvoudig doen door een tweede emmer of bak te nemen en daar een plankje dwars overheen te leggen. Daarop zet men de gedrenkte plant en onderwijl deze staat uit te lek- WANNEER BRENGT HET VOER UIT HET EIGEN BEDRIJF HET MEESTE OPT Gaat men eens een staatje opstellen, waarin bij verschillende producties uit gerekend is, voor hoeveel krachtvoer per koe aangekocht is en voor hoeveel melk- geld ontvangen is, dan zal men zien, dat het voer uit eigen bedrijf het meeste op brengt, als het opgevreten wordt door die koeien, die het meeste produceeren. Om deze koeien te vinden, is al weer noodig toepassing van de melkcontrole. Dat bovenstaande Inderdaad zoo is, kan een ieder berekenen. Gaan wij er b.v. van uit, dat wij 2 koeien Van 500 KG. le vend gewicht hebben, die bij een nor male wijze van voeren resp. 10 en 20 K G. melk per dag geven. Beide koeien krijgen uit het eigen bedrijf 10 K.G, hooi van normale kwaliteit en de rest in den vorm van krachtvoer. Als wij het mengvoer rekenen op f 8.50 per 100 K.G., dan zal de eerste koe die 10 K.G. melk geeft, op vreten naast de 10 K.G. hooi, voor onge veer 23 cents aan krachtvoer en de koe, die 20 K.G. melk geeft, naast de 10 KG. hooi voor ongeveer 49 ets. Bij een melk prijs van b.v. 5.5 ets. de L. zal de eige naar van de 10 L. koe 55 ets. aan melk- geld en die van 20 L. koe f 1.10 ontvan gen. Gaan wij nu uitrekenen, wat de 10 K O. hooi bij belde koeien opgebracht hebben, dan trekken wij van het melkgeld het aangekochte krachtvoer af en wij zien, dat hetzelfde hooi bij de 10 L. koe 55—23 is 32 ct. opgebracht heeft, tegen 110—49 is 61 ets. bij de 20 L. koe. Dit theoretisch voorbeeld mag men in de practijk toe passen en men zal dezelfde lijn vinden. De Rijksveeteeltconsulent, Ir. P. VERHOEVEN. Haam: Voornaam: Leeftijd: Woonplaats: Naam u.d. bezorger der Courant: Let wel, deze uerzekering is UITSLUITEND uoor ONZE ABONNE'S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 2