SeititltkUes Haam* Rehorst Denkt aan anderen! Doet anderen aan U denken! feuilxetonTI WEK DE GAL IN UW LEVER OP Burgerwoonhuis. Advertentiën. 25-jarige j|j Echtvereeniging H Een Dagmeisje boerendienstbode kaartjes S. W. N. VAN N00TEN radio-centrale Wat geeft de radio? Rechtszaken Sportnieuws f Marktberichten UodetijUktid, Mu^dheid u* cetUunt! Buitenland Stille en valsche lierüj. BloeAad ta CeleeAee veorfci Binnenland j HAAliÜAÏM 29 DfcCkMBkait mi Co Den 3cn Januari s., hopen &i £3 onze geliefde Ouders £3 ra Jacobus Bouwman ra jij Johanna Graafland j|j £a te herdenken. £2 r>J Hun dankbare Kinderen. Cq Bergambacht, 27 Dec. 1937. p? Lekdijk A ó2a. J5J [cfcGl rë?yg| fc\W tci\b) [ci\to! Dagdienstbode. Wegens huwelijk der tegenwoordige tegen 10 Januari a.s gevraagd: een flinke Dagdienstbode door Mej. KAASSCHIETER K9estraat 130, Schoonhoven Gevraagd: Adres: Wed. W.L.SLINQERLAND. Bergstoep, Bergambacht. Gevraagd: een Ooed kunnende melken of ge negen het te leeren. Kl. PONS, Benedenberg, Bergambacht. Gerraagd: Bekwaam KEUKENMEISJE, liefst Oostenrljksche, voor deftig klein pension, per 1 Januari.- Hondecoeterstr. 2 hzc, Amsterdam. huwelijk. EEN NET PERSOON, 25 Jaar, P.O., vast werk, wenscht kennis- king met eenvoudig Meisje. Brieven, liefst met foto, welke on der eerewoord wordt teruggezon den, onder No. 4670, aan het Bu reau van dit Blad. - Geheimhou ding verzekerd. De Onder ge teekenia maakt be kend, dat hij vanaf heden zija Zaak alt Wagt—aker heeft gevaaligd ta KmeMe. N. VISSER. Nieuwpoort, Oost-Binnenhaven 142 E»n goed met veestalling, loods en tlinke tuin. Voor vele doeleinden. Te huur bij J. M. den Besten. Gemakkelijk. Hoe stelt u nu zoo'n woorden boek samen, professor? Och, eigenlijk heel gemakke lijk; het gaat net alsof je met Je vrouw praat: het eene woord volgt op het andere. DENATURATIEVERGOEDING ERWTEN EN VELDBOONEN OOGST 1937. De Nederlandsche Akkerbouw- centrale maakt bekend, dat de denaturatievergoeding voor erw ten van oogst 1937, welke zijn ge denatureerd in het tijdvak van 20 tot en met 24 December 1837, 1.05 per 100 K.G. zal bedragen voor groene erwten, door handela- fen gedenatureerd en voldoende aan het standaardmonster van kwaliteitsklasse C, en 0.55 per 100 K.G. voor voedererwten, door telers gedenatureerd. De steunvergoeding voor veld- boonen, welke aan de daartoe ge stelde eischen voldoen en door te lers of handelaren zijn gedenatu reerd in genoemd tijdvak, zal 2.40 per 100 K.G. bedragen. 's-Gravenhage, 24 Dec. 1937. Omzetbelasting! Wij leveren zeer concurreerende BESTELORDERS voorgeschreven in artikel 19 van de Omzetbelastingwet! Vlugge levering! S. W. N. v. Nootsn, Schoonhoven JAN STEEN Jr. zult gij met Nieuwjaar noodig hebben. Bestel se na... en natuurlijk bU Schoonhoven. 5©t enveloppen vanaf i' 0.70 ÏOO enveloppen vanaf f O.OO Wacht niet met Uwe bestelling, want reeds nu drukt een van onze machines dag aan dag de mooie en goedkoope kaartjes. Vraagt aan enne agenten monsterboek ter lnnage met vele seerten naamkaartjes en lettertypen. Fraai werk, degelijk carton en onverklaarbaar lage prijs. SO kaartje* en ÏOO kaartje* en 0ELHHIS -tl- Boarepas, geneeata VIM (wegens bijzondere omstandig heden). Deurwaarder R. v. Blokland te Gouda (Krugerlaan No. 165), is voornemens op Woensdag 29 Dec. 1937, des Toormlddsgs 10 uur, te Bonrepas, gemeente VUst No. 24, Hoeve „ORA ET LABORA", in het openbaar, om contant geld, te varkoopeai 25 «taks HOORNVEE, w.o.: 15 Kalfdrsgende Koeien, 4 vsrtch afgek. Koeien, I gulste Koe, 1 Plnkstiar met schata, 4 Pinken maf schets, 2 Ztsgen met 22 Biggen (aanwezig 16 Biggen merken), 8 magere Varkaas, 8 Schapen, lê9 JONGE HENNEN, benevens 35.9M K.G. HOOI, twee Varkenshokken, Kippenhok, Mestschouw, Melkschouw, Krui wagen, Kisten, Tonnen, Zeunings, een partij Planken, Deuren, Hek ken, Slieten, Brandhout en het geen verder ten verkoop zal wor den aangeboden. De Goederen zijn één uur vóór den verkoop af genummerd te be zichtigen. Op de Hofstede la gelegenheid tot fietsenstalling. Bedrogen. U verkocht mij dit beeldje als echt ivoor en het is valsch. pan heeft de olifant valsche tanden gehad. AANBESTEDING. Ondergeteekenden zullen op Woensdag 12 Jan. 1938, voor Oe VEREEN. „SCHOOL MET DEN BIJBEL" te S t 01 w (j k, tn het openbaar, trachten aan te be steden: Het vergrooten en ver bouwen van de School met bijkomende werken. Bestek en Teekenlng verkrijgbaar 4/5-- (rest. 3.-), bij STUURMAN ZOON, Waddinzveen. Wilt u 'm prettig Oud en Nieuwjaar Tieren? leemt dan nu nog; een aan- nluitlng, en geett u op by ile Oeen stroomgeen onderhoud geen afschrijving!., en bovendien Oudejaarsavond een extra gramof oonplaten - uitzendingl 6 e f t m t ij dig apl Bergam bacht Telefoon 71 Onkosten verlagen door meer reclame „Wanneer wfj onze onkosten willen verlagen, gaan wij ons reclamebudget verhoogen", zei onlangs een chef uit het heerenkleeding-bedrijf „Orooter omzetten stellen ons in staat het publiek meer waarde voor zijn geld te geven; en wel omdat wij dan voor lageren prijs kunnen leveren en tegelijk meer kwaliteit kunnen bieden". Inderdaad i doelmatige reclame voor 'n goed product is niet* andera dan een zuinige wjjze van verkoopen, waardoor de koatprfja van de artikelen kan worden verlaagd. M'r Scinlichtj* werkt prachtig' I 15 MUI par advaruntta VU ragaU 'b« aoomtbctallng). Blka ragai «aar 5 aaoc UltalaiMoS wordao opgaaoaMa «dvartaociea «i-p— «raag aa aanbod aan 2a ban dj goadarca (al— Vaa handaldrqrandanj. «aaondan aa aartoran aakca aa o*a- l.— par plaat*log Aangeleepenj JONGE, WITTE FOWL Albr. BeUUnggracht 24, Schoon hoven. Afkeer. Ik begrijp niet, waarom u uw rug gefotografeerd wil hebben. Die foto willen wij zenden aan iemand, waar we een hekel aan hebben. Dinsdag 24 December. Hilversum L 1875 M. en 415.5 M. KRO- uifczending. 8.009.15 en 10.00 Gramofoon; 11.30 Godsdienstig halfuur; 12.00 Berichten; 12.15 KRO Orkest; 1.00 Gramofoon; 1.20 De KRO Melodisten en Solist; 2.00 Voor de Vrouw; 3.05 Modecursus; 4.05 Gramo foon; 4.15 Kinderuurtje; 5.15 KRO Nach tegaaltjes; 5.45 Felicitatieoezoek; 6.00 De KRO Melodisten, m.m.v. Solist; 6.40 Es- per an to-cursus; 7.00 Berichten; 7.15 Ka tholieke Film Actie, causerie; 7.35 Sport- halfuur; 8.00 Berichten ANP en Mede- deelingen; 8.15 KRO Symphonle Orkest, m.m.v. Solist (in de pauze: Een Neder lander over Hongarije, causerie); 9.30 Gevarieerd programma;, 10.30 Berichten ANP; 10.40 KRO Orkest; 11.30—12.00 Gramofoon. Hilversum IL 301.5 U. AVRO-ultzen- ding. 6.30—7.00 RVU. 8.00 Gramofoon; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Gramofoon; 10.30 Plm de la Fuen- te's Radio Follies; 11.00 Huishoudelijke wenken; 1U0 Vervolg Concert; 12.30 Gramofoon; 1.00 Kovacs Lajos' Orkesten Soliste; 2.00 Omroep Orkest en Solist; 2.45 Kniples; 3.45 Gramofoon; 4.30 Kin derhalfuur; 5.00 Kinderkoorzang: 5 30 Het Omroep Orkest en Solist; 6.30 Cau serie „Finale of Ouverture"; 7.00 Voor de kinderen; 7.05 AVRO Dansorkest; 7.30 Reportage; 8.00 Berichten ANP en Mede- deelingen; 8.15 Gramofoon; 8.30 Bonte Dinsdagavondtreln; 10.15 Qramotoon; 11.00 Berichten ANP, hierna: AVRO Dansorkest 114012.00 Gramofoon. Woensdag 29 December. Hflversam L 1875 M. en 415.5 M. Alge meen Programma verzorgd door de NCRV. 8.00 Schriftlezing, Meditatie, Gewijde muziek (Gr.pl.); 8.30 Gramofoon; 9.30 Ge- lukwenschen; 9.45 Gramofoon; 10.30 Mor gendienst; 11.00 Gramofoon; 11.15 En semble Van der Horst; 12.00 Berichten; 12.15 Vervolg concert; 1.15 Gramofoon; I.30 Pianovoordracht; 2.35 Chr, lectuur; 3.00 Sopraan en Plano; 3.45 Gramofoon; 4.00 Viool en Piano; 5.00 Causerie „Jon gensleven ln de 17de eeuw"; 5.30 Orgel spel; 6.30 Voor tuinllefhebbers; 7.00 Be richten; 7.15 Boekbespreking; 7.45 Repor tage; 8.00 Berichten ANP en herhaling SOS berichten; 8.15 NCRV Harmonie Or kest; 9.00 Causerie „Geestelijke volksge zondheid voorheen en thans"; 9.30 Vervolg Concert (om 20.00 Berichten A NP); 10.30 Gramofoon; 10.45 Sportpraatje II.0012.00 Gramofoon, hierna: Schrift lezing. Hilversum IL 301.5 M. VARA-uitzen- ding. 10.0010.20 Tjn. en 7.308.00 VPRO. 8.00 Gramofoon; 9.30 Kookles; 10.00 Morgenwijding; 10-20 Voor arbeiders in de Continubedrijven; 11.30 „Voor de werkloozen", causerie; 12.00 Gramofoon; 12.30 VARA Orkest; 1.15—1.45 Gramo foon; 2.00 Kniples; 2.30 Voor de vrouw; 3.00 Voor de kinderen; 5.30 Gramofoon; 6.00 „The Lucky Birds" en Solist; 6.35 Oiamolooo; M4 Cjuujfl» r ting van godsdienst en socialisme"; 7.00 Vocaal concert; 7.30 Lezing „De beteeke- nla van ons geloof ln de geestelijke cri sis van deze dagen"; 8.00 Herhaling SOS beriefhten; 8.03 Berichten ANP en VARA Varia; b8.15 Radiotooneel; 9.15 Operacon cert; 10.00 Berichten ANP; 10.05 VARA- Orkest en Soliste; 11.00 Declamatie; 11.15 „Fantasia"; 11.4512.00 Gramofoon. RADIO-CENTRALE Programma C. Dinsdag 24 December. 8.00 Keulen; 9.Ó5 Diversen; 10.40 Parijs Radio; 11.05 London Regional; pl.ra. 1.40 National Programme; 3.20 London Regio nal; 5.20 National Programme; 6.20 Lon don Regional; 7.20 Pauze; 7.25 Bero- munster; 8.05 London Regional; 10.20 Hamburg; 11.20 National Programme. Woensdag 29 December. 8.00 Keulen; 9.05 Diversen; 11.05 London Regional; 11.50 National Programme; 3.20 London Regional; 4.20 Keulen; 5.20 Na tional Programme; 6.20 Keulen; pl.m. 7.50 National Programme; 10 20 Keulen (Breslau ea); 11.20 National Program me. RECHTBANK TE ROTTERDAM. Vrijgesproken van bedreiging. De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak van den landbouwer W. van V, uit Ouderkerk a.d. LJssel, die terecht gestaan had ter zake van bedreiging. Er was reeds geruimen tijd een kwestie tusschen verdachte en M. Heuvelman, die beweerde, dat een stukje grond aan hem toebehoorde, terwijl Van V. er eveneens aanspraak op maakte. Van V. had ten slotte een landmeter de grens laten af meten en laten afpalen, maar Heuvel man had zich bij die beslissing nooit willen neerleggen. Hij bleef er bij, dat het land van hem was. In October had hij op dit stukje land gras willen snij den. Van V, die in de buurt aan het werk was, was toen met de zeis op hem toegeloopen en zou toen dreigend in de richting van Heuvelman hebben gesla gen. Het O. M. had vrijspraak van verdach te gerequireerd, omdat Heuvelman zich door door het optreden van Van V. nooit bedreigd heeft kunnen gevoelen. De rechtbank heeft thans Van V. over eenkomstig het requisitoir vrijgesproken. Overtreding van de Trekhondenwet. In hooger beroep heeft A rechtbank uitspraak gedaan in de zaak van den koopman K. V„ uit Krimpen a.d. Us- sel, die door den kantonrechter te Gou da wegens eenige overtredingen van de Trekhondenwet was veroordeeld tot vier geldboeten. De rechtbank heeft het von nis vernietigd en opnieuw rechtdoende, verdachte veroordeeld wegens het laten tesËMn 4u>v geiaetue haai tot li boete, wegens het gebruik van een te smalle borstriem tot f 1 boete, wegens het niet voorhanden hebben van een drinkensbak voor den hond tot f 1 boete en wegens het ontbreken van naam en adres op de hondenkar tot f 1 boete elke boete bij niet betalen of verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Eed zedendelict. De rechtbank heeft veroordeeld den rivierventer A. V. te Krimpen a.d. Lek, gedetineerd, wegens het plegen van on tucht met aan zijn zorgen toevertrouwde minderjarige dochters, tot 1 Jaar en zes maanden gevangenisstraf. GOUDSCHE VOETBALBOND. Uitslagen Kondag 96 Dee. 1937. Ie klasse: Bergambacht 1Nieuwveen 1 24 Gouderak 2Moercapelle 1 13 Groeneweg 1—Oudewater 1 S4 Overgangsklasse: G.S.V. 3—Lekkerkerk 3 40 Moordrecht 2Zwervers 3 ultgeat. 2e klasse A: Bosk. Boys 2Woerden 1 27 Voorwaarts 1Stolwijk 1 afge" 2e klasse B: Dilettant 3—Nieuwerkerk 2 3—0 Ouderkerk 1—Schoonhoven 3 61 3e klasse A: Bosk. Boys 3—Woerden 3 1—5 7—3 Gouda 6—Nieuwveen 2 O .NA. 7—Voorwaarts 3 10^-3 3e klasse B: Olympla 6Asnmerstol 2 16 Nieuwveen 3Bosk. Boys 4 uitgest Moercapelle 2Zwervers 3 33 3e klasse C: Nieuwerkerk 3—Haastrecht 3 11—1 Olympla 5—Ouderkerk 2 8—1 Oudewater 3—Stolwijk 3 Bt. n. opgek. Groot-Ammerm. Vrijdagavond had één der chauffeurs der vrachtwagens van de ReederiJ o d. Lek een ongeluk bij het draaien van zijn wagen. Bij het achter uitrijden kwam het openstaande portier ln aanraking met de etalageruit van den heer J. Bonter, zoodat de ruit werd ingedrukt. PAARDEN EN VEE. AMSTERDAM, 27 Dec. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 469 vette koeien waarvan de prijzen waren: le kwaL 72 80, enkele hooger, 2e kwal. 6270, 3e kw. 50—60 per K.G. slachtgewicht; 50 melk en kalfkoeien f 180—250 per stuk; 41 vette kalveren 2e kwal. 6472, 3e kwaL 54—62 per K.G. levendgewicht; 38 nuch tere kalveren f 814.50 per stuk; 24 schapen f 26—31 per stuk; 382 varkens: vleeachvarkens, wegende van 90110 KG. 74—75, enkele hooger, zware var kens 73—74, vette varkens 72—73 per K.G. slachtgewicht; 8 paarden. Aange- ZENDT OW ADVERTENTIE NU REEDS IN f Urn Familieleden, Vrienden en Cliëntéle kunt gij toonen dat gij bij de jaaruiisseling aan hen denkt en dat gij hun uoor 1938 zegen en geluk uienscht door een nieuwjaars- advertentie in ons blad! Maar teuens doet gij de duizenden die Uw gelukwensch lezen, aan U denken en aan Uw zaak. Eea advertentie vaa 6 regel» i 0.60. Elke regel meer f 0.10 voerd 5 wagon*, geslachte runderen uit Denemarken. OORINCHEM, 27 Dec. Veemarkt. Aan voer 40 runderen, 9 varkens, 58 overloo pera, 314 biggen. Prijzen: zware kalfkoeien f 180—240» melkkoeien i 140—170, kali vaarzen f 120 —160, gulste vaarzen f 115—130, graskal veren f 40—75, fokkalveren f 10—16, voor export f 4—8, drachtige varkens f 60—106 natte zeugen f 40—70, overloopers f 14— 30, biggen f 10—18. Handel vrij levendig. ROTTERDAM, 27 Dec. Veemarkt. Aan voer in totaal 1994, waarvan 540 vette runderen, 152 vette kalveren, 9 nuchter# kalveren, 913 schapen en lammeren, 377 varkens, 3 biggen. Prijzen per K.G.: Vette koeien le kwaL 78, 2e kwal. 70, 3e kwal. 52—56; vette os sen le kwaL 74, 2e kwal. 70, 3e kwal. 53 56; vette kalveren le kwal. 125, 2e kwaL 110, 3e kwal. 80—85; varkens (levend ge wicht) le kwal. 63, 2e kwal. 62, 3e kwaL 61; schapen le kwal. 54, 2e kwal. 49, 3e kwal. 44; lammeren le kwal. 62, 2e kwaL 58, 3e kwaL 53. Prijzen per stuk: Schapen le kwal. 30» 2e kwal. 28, 3e kwal. 23; lammeren 1* kwaL 20, 2e kwaL 17, 3e kwal. 15. Overzicht: Vette koeien en oneen aan roer als vorige week, handel traag, prijzen onveranderd; vette kalveren aanvoer ma tig, handel stroef, prijzên als vorige weëkj schapen en lammeren aanvoer veel kor ter, handel tamelijk, prijshoudend; var kens aanvoer klein, handel vlug, prijzen iets hooger .Eenige partijen schapen vooi export gekocht. UTRECHT, 24 Dec. Veemarkt Totaal aangevoerd 1175 stuks, w.o. 330 runderen. Prijzen: stieren f 081—0.35, slachtkoeien 2e soort f 0.34—0.38, 3e soort f 0.300.3J per pond; vaarzen f 170240, melkkoeien f 170—300, kallkoeien f 180—310, vare koeien f 160—210, 50 magere kalveren, geschetste l 70—100, ongesch. f 408(L 270 nuchtere kalveren f 813, 275 ma gere varkens f 2756, schrammen f 2® —27, biggen f 14—20, 10 magere schapen) f 20—30, 30 weidelammeren f 1420. Overzicht: Handel in vaarzen, pinken» melkkoeien, kalfkoeien en vare koelen bU geringe aanvoer en weinig koopers, kalm; in magere kalveren gering, met gelijke prijzen; in nuchtere kalveren re delijk, prijzen tets lager; in magere var kens en biggen flauw, gelijke prijzen; in schapen en lammeren gering. BOTER, KAAS EN EIEREN. OUDEWATER, 27 Dec. Kaasmarkt» Aanvoer 24 partijen, tezamen 1080 stuks, wegende 5400 K.G. Met rijksmerk. le srt geen aanvoer. Prijzen. 2e soort met rijks- merk f 25—26. Handel matig. GROOT-AMMERS, 24 Dec. Aan d*f kaasmarkt alhier waren Zaterdag aan gevoerd 5 partijen met te zamen 161 stuks kazen, wegende 1169 K.G. Prijzen; met rijksmerk 2e soort f 2525.50. Han del matig. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT ROTTERDAM, 27 Dec. Aardappelen* Brielsche eigenheimers f 2.102.3(V Zeeuwsche eigenheimers f 1.802.10, id* bonte f 2J25—2 50, ld. blauwe f 2.25—2 50, Eigenheimers blauwe f 1 801.90, idem drielingen f 1.30—1.50, Bonte en blauwe Poters f 1.30—1.50, Zand f 4, Kleine f 3.2® alles per Hl*. Mat redelijk# aanvoeg Uuüai© feaadeL tweede blad. WHJWSBIAD TOOK ZUID-HOLLAND EN umEurf, Schoonhorenselie Con ram Maandag 27 december 1937 Incident met de „Paaay" bijge legd. HET „ABUIS" OP DE JANGTSE. Japans antwoord aan Amerika. De Japansche minister van buiten- Jandsche zaken, Hirota, heeft Vrijdag middag aan den Amerikaanschen am bassadeur te Tokio, Grew, het antwoord van de Japansche regeering overhan digd op de protestnota der regeering van de Vereenigde Staten in zake het op den Jangtse tot zinken brengen van de Arae- rikaansche kanonneerboot „Panay" door Japansche vliegers. Als resultaat van het grondige onder zoek, dat onmiddellijk na het incident in alle richtingen »is Ingesteld, ten einde de ware oorzaken na te gaan, aldus de antwoordnota, Is met stelligheid komen vast te staan, dat de aanval op de „Pa nay" en de drie tankschepen der Stan dard Oil Company volstrekt onopzette lijk ondernomen is. Maatregelen tegen herhaling. Met betrekking tot de eisch in zak# waarborgen tegen een herhaling van dergelijke incidenten, stelde Hirota er prijs op, mede te deelen, dat de Japan sche vlootautoriteiten onverwijld stren ge bevelen gegeven hebben, om met de grootste omzichtigheid te werk te gaan, overal waar zich Amerikaansche of an dere buitenlandsche oorlogsschepen be rinden, ten einde een herhaling van zulke Incidenten te vermijden, zelfs met opoffering van het strategische voordeeL verbonden aan aanvallen op Chinee- §che strijdkrachten. D# bestraffing. Alhoewel, zooals geaegd, de aanval op de Amerikaansche schepen aan een abuis geweten moet worden, is de ver antwoordelijke commandant der lucht macht onmiddellijk van zijn functie ont heven, op grond ran het feit, dat hij verzuimd heeft de meest volledige voor zorgsmaatregelen te treffen. Tevens is tegen de leden van den marinestaf, den commandant der escadrille vliegtuigen en alle andera verantwoordelijke perso nen opgetreden krachtens de bepalin gen der wet. Op die wijze tracht de Japansche re geering elke mogelijkheid van een her haling van soortgelijke incidenten utt te •luiten. Het behoeft nauwelijks betoog, ■00 eindigt de nota, dat van alle voren- vermelde maatregelen, de terugroeping van den commandant der luchtmacht *n zeer bijzondere beteekenis heeft Van ganscher harte hoop ik, dat de regee ring der Vereenigde Staten, tenvolle deze maatregel sal weten te waardeeren, die uitsluitend genomen is, omdat de Ja pansche regeering oprecht wenscht, de rechten en belangen der Verenigde Staten en van andere mogendheden te ontzien. Tokte aanvaardt da veront schuldiging. Gisteren heeft de gezant der Vereenig de Staten te Tokio, Grew, aan den Ja- paneehen minister van Buitenlandsche door REINHOLD ORTMANN. JDat had a niet moeten doen, mijn teer Dilringhoffen, dat niet!" zeide zij met een weemoedige ernst. „Ik wilde u een genoegen bereiden, maar u hebt er mij slecht voor beloond. Nu is echter al les vernietigd, alles! Waarom) hebt u dat gedaan?" „Waarom? Ik weet het niet!" riep hij wanhopig uit, terwijl hij met zijn rech terhand zijn hoed afrukte en met zijn linker als vertwijfelde wild door zijn haar streek. „Dat ik u liefheb, zóó lief, als een mensch ee* ander slechts kan liefhebben, dat kan i» toch waarlijk niet helpen en lk geloof 10k niet, dat dit als een misdaad beseNouwd zou kunnen worden, zoolang niemand daarvan iets vermoed had. Nu echter Ja, n hebt gelijk wat ik daar gedaan heb, was een slechtheid en ik denk, dat ik daar voor mijn leven lang zwaar genoeg sal moeten boeten. Vaarwel!" Hij wilde wegstormen, maar de klank van haar zachte stem was het, die hem terughield. „Neen, blijf nog, mijnheer Düringhof- fen!" zeide zij. „Ik zou niet graag willen, dat Wij op deze wijze uit elkander gin gen. U hebt een onrecht begaan, maar toch ln de eerate plaats een onrecht te genover uzelf en ik ik beschouw u daarom niet als een slecht mensch. Dat was het, dat ik u wilde zeggen, alvorens van elkander te schelden. En nu vaar wel! M'n beste wenschen zullen n steeds vergezellen." ZIJ knikte hem toe en was toen snel tusschgK dft StflBJttêR MprriW£j]£IL Zaken, Hirota, het antwoord overhandigd van het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken op bovenbedoelde Japansche nota. In deze antwoordnota wordt verklaard, dat Washington de Ja pansche uiteenzettingen als bevredigend beschouwt en dat zij geaccepteerd wor- den. i Hiermede is dus het incident geregeld, doch te Washington wijst men er op, dat de Vereenigde Staten de Japansche ver ontschuldigingen aanVaard hebben met een duidelijke waarschuwing. In een pas sage der Amerikaansche nota wordt na melijk gezegd, dat de Vereenigde Staten hopen, dat de door de regeering te Tokio getroffen maatregelen doeltreffend zullen blijken om verdere schending van de rechten en eigendommen van Amerikaan sche onderdanen te voorkomen. IN HET VERRE OOSTEN. Japanners rakken Sjantoeng binnen. Vrijdag zijn de Japanners de provincie Sjantoeng binnengedrongen. Zij zijn bij Tsinau de Gele Rivier overgestoken en hebben thans vasten voet op den Zuide lijken oever. Hangtejaa bezet. Voorts ia volgens mededeelingen van Japansche zijde de stad Hangtsjau thans geheel veroverd. Reeds zijn de Japansche troepen, aldus deze lezing, voorbij de stad opgerukt en hebben de plaatsen Foeljang 30 kilometer ten Zuidwesten van Hangtsau en Joehang 28 kilometer ten Westen van Hangtsjau '—Ingenomen. In de stad zelve hebben geen gevechten meer plaats. Het leven en de bezittingen der buitenlanders, m eerend eel* geestelij ken, worden niet bedreigd. De Chlncezen erkennen, dat de Japan sche voorhoede Hangtsjau is binnenge drongen. De terugtrekkende troepen heb ben de voornaamste brug over de Tsleng- tang met dynamiet vernield. RKGEERING DELFT HET ONDERSPIT TEGENOVER DE 8TAKERS. Conflicten duien voort. De stakingsbeweging ln Faankrtjk duurt voort en daarmede ook de span ning en de moeilijkheden, die in groote en ulteenloopende kringen erdoor zijn veroorzaakt. Spanning en strijd, zoowel onder arbeiders als onder Werkgevers, brengt enorme moeilijkheden voor de regeering, die bij het mee rondeel der conflicten direct of zljderllngs is be trokken en die geen uitkomst weet qit de chaotische toestand, waarin haar eigen bewind haar heeft verward; misère en getob voor talloozen, die in handel en Industrie Indirect af hankelijk «tjn van een regelmati ge gang van zaken ln de groote bedrij ven. Zoo was d# toestand in Frankrijk met Kerstmis, het feest, dat in dat land met zooveel traditloneele gebruiken en met stille devotie pleegde te worden ge vierd En toch mag Frankrijk nog rm ge luk spreken, dat althans het vreeselijk- ste gevolg, waartoe die ondragelijke toe stand had kunnen leiden op het laat ste nippertje nog is voorkomen, zij het dan met onschatbare offers. tenlang staarde Dilringhoffen haar na als was se 'n bovenaardse he verschijning 't Kwam in 't geheel niet bij hem op, dat hij haar afscheidsgroet toch zeker had moeten beantwoorden; slechts haw haar vriendelijke, edelmoedige woorden klonken hem nog steeds in de ooren en zijn lippen bewogen zich werktuiglijk als om ze te herhalen. Toen werd achter hem 't knarsen van een vrachtwagen hoorbaar en het zweep geknal van den voerman. Snel streek hij de verwaarde haren van zijn slapen weg en drukte zijn hoed diep over het voor hoofd. Met zware schreden liep hij ver der, zijn verwijderd doel tegemoet; maar het was hem te moede, alsof hij alles achter zich liet, wat het leven van een mensch verheerlijken en gelukkig maken kan. HOOFDSTUK XL Professor Wallroth was gedurende de eerste elf maanden van zijn tweede hu welijk zeer opvallend verouderd. Zijn haar en zijn prachtige golvende baard waren volkomen grijs geworden, zijn ge laatskleur had veel van haar vroegere frischheid verloren en ln de omgeving van zijn oogen vertoonden zich reeds ze ker# karakteristieke rimpeltjes, welke door IJdele mannen niet gaarne op hun gelaat ln den spiegel worden waargeno men. Desondanks twijfelde niemand er aan, of zijn huwelijk met de schoone Edith van Manstein was een zeer gelukkige verbintenis en ook de dienstboden, aan wier scherpen blik toch zelfs het kleinste wolkje aan den huiselljken hemel niet pleegt te ontgaan, wisten niets van het tegendeel te beweren. Veel vermoeider en afgematter dan het nog geen Jaar geleden zelfs na den Het brandpunt van de strijd vormden, zooals gemeld, de groote Goo- drich-fabrieken, waar de arbeiders, die e#le gebouwen bezet hielden, van geen wijken wilden weten. Toen alle pogin gen der regeering, om dóór overreding en bedreiging aan de bezetting een ein de temaken faalden, besloot zij haar toevlucht te nemen tot het uUtijMft mid del: de Garde Mobile zou mfiLJjgeweld de fabrieken ontruimen! Di^^besluit stond ge,Ijk met een bloedbad, want de arbeiders antwoordden, dat zij zich te gen een dergelijk ingrijpen met weder- keerlg geweld zouden verzetten, zij lieten de sirenes loeien en bij tienduizenden stroomden hun aanhangers toe om de strijd ten gunste van de werknemers te helpen beslissen. Onder die omstand.gheid moest de weer macht haar superieuren wel met na druk om nadere orders vragen en de regeering, terugschrikkend voor de ver strekkende gevolgen van haar besluit, trok dit in, stelde 't krachtdadig optre den uit en liet een belangrijk deel van haar gewapende wacht terugtrekken! Daarmede was de gevreesde botsing voorkomen, maar de regeering boekte •en gevoelige nederlaag, die haar prestige tegen de uiterst link- sche 'elementen een onherstelbare knak heeft toegebracht. Intusschen hebben de nadere onder handelingen, die dat toegeven van Parijs mogelijk had gemaakt, en waar bij de regeering slechts zeer aannemelij ke voorwaarden kon stellén, op dat punt van de conflicten tot een voorloopige vrede geleid en de arbeiders hebben op enkele wachtposten na de bezet ting der fabrieken opgegeven. Daartegenover zijn in andera bedrij ven wear nieuwe stakingen uitgebroken. Zoo la te Angers, Saumur en tal van gemeenten ln het departement Maine-et-Lolre een bakkersstaking uitgebroken. De militaire intendance vooczi*; de bevolking van brood. Ta Rouaan styn de bemanningen dar Frame,he koopvaardijschepen in sta king gegaan. Omstreeks 1000 staker# uit de levens middelenbranche trachtten Vrijdagmid dag het personeel van het levensmidde len bedrijf Jl,uce" aan de Place de Clt- chy over te halen, zich met hen solidair te verklaren. De politie kwam echter tuaacbenbeide en verspreidde de betoo- gers, waarhij het tot botsingen tusschen d# «takers en de ordebewaarders kwam. De onderhandelingen ter beëindiging van het conflict hebban nog niet tot een resultaat geleid. Keretfeeetvleilag in Net Heftige Land mislukt. ONLUSTEN SCHRIKKEN PELGRIMS AF In het Heilige Land was het dit Jaar met de kerstviering droevig gesteld. De botsingen tusschen Arabieren en Joden, de beschietingen en aanvallen van de Britache troepen, de guerilla-oorlog in het gebergte en de rooverbenden in de eenzame streken, schrikken de pelgrims af, hun tocht naar de heilige plaatsen te ondernemen. Bethlehem en ook Jeru zalem boden als gevolg daarvan een val was geweest, keerde Wallroth op zekeren dag uit bet uiuversiteitslaborato- rium naar zijn woning terug. Tijdens den geheelen duur van zijn eerste huwe lijk had er een bepaald teeken om te bel len bestaan, waarvan alleen hij zich bediende en op welk teeken zijn vrouw zelfs nqg in de eerste weken van haar ziekte naar de hulsdeur gesneld was, om de deur voor hem te openen en hem met een hartelijke welkomstkus te begroeten. Met dergelijke kleine opmerkzaamheden had zijn tweede vrouw hem nu waarlijk nooit verwend. Zij rekende waarschijnlijk zulke attenties tot het gebied der belache lijke sentimentaliteiten #n professor Walroth wist, dat zij niets ter wereld zoo haatte als alles, wat tot dit gebied be hoorde. Ais een verstandig man had hij zich ran den aanvang af voorgenomen, dat hij met zijn jonge vrouw niet mocht rede twisten over zekere eigenaardigheden, die nu eenmaal geheel en al aan haar ka rakter ten grondslag schenen te liggen. HU had zich bovendien de gelofte gedaan, iedere vruchtelooze poging om tot een vergelUk te komen te "vermUden, opdat noch Edith of Ingeborg, r «h het aan denken van de geliefde doode onrecht zou geschieden. HU had zich dus zoo goed mogelijk ln de nieuwe omstandigheden geschikt en er zich bovendien aan gewend, niet haar welkomstgroet af te wachten, doch haar telkens zelf bU #Un thuiskomst in de sa lon of op haar kamer op te zoeken. HU volgde ook thans deze gewoonte; maar toen hU haar op een chaise longue ln de salon met een modeblad in de hand gevonden had en toen hU zich met een vriendeiuk woord over haar heen boog om haar op het voorhoofd te kus sen, toen was zUn bemlnnelUke glimlach toch iets gedwongener dan gewoonlijk. Edlth bladerde gedurende een paar ml^utaji iry^T- fltitGtiWbiiBtiik MA pllf treurig schouwspel. De hotels waren zoo goed als leeg. De verkoopers van rozen kransen, kaarsen en crucifixen, die se dert esuwen de omgeving van de „ge boortekerk" bevolken, konden, hoewel zU hun hooge prUzen zeer verlaagd heb ben, him waren in het geheel niet ver koopen. Ook de relsbureanx rijn zwaar getroffen. In de hoop, dat de „Inciden ten" in het Verre Oosten en ln Spanje er het hunne toe hadden bUgedragen om de toeristen naar Palestina te doen gaan, hebben zU met aanzienUjke koe ten gezelschaparelzen en uitstapjes ge organiseerd naar Nazareth, het meer Genezareth en de andere heilige plaat sen. Nu zUn echter de toeristen wegge bleven Inplaats van groote groepen pel grims uit alle deelen van de wereld be volken nu kakhi-kleurige Britsche ln- fanterie-soldaten en blauw geuniform- de politietroepen de bedevaartplaatsen van het Christendom. Het geluid der doedelzakken in de legerplaatsen van het ,.Black-watch"-regiment is 'n vreem de soort Van kerstmuziek, die eigenlU* heelemaal niet tot de kerststemming be hoort, Slechts weinige geloovigen hebben de niet te onderschatten gevaren van de landwegen getrotseerd en hebben de traditloneele tochten van Jeruzalem naar Bethlehem ondernomen. Deze wei nigen hebben den weg in een 80 K.M. vaart per auto moeten afleggen! EEN WARE VELDSLAG. Intusschen neemt de strijd, die in Noord-Palestina gevoerd wordt tus schen geregelde troepen en terroristi sche benden, den vorm aan van een wa re veldslag. Reeds zijn 22 rebellen ge dood. De autoriteiten hebben besloten de grens tusschen Byrië en Palestina te sluiten. Er komen veel gevallen voor van „te rechtstellingen" van Arabieren door terroristen, als gevolg van den onzeke- ren toestand. De beschuldigingen lul den dan meestal; verraad of weigering zich bU de gewapende mannen ln de bergen aan te sluiten. Maar*herh&alde- UJk ontdoet men zich op deze wijze van een persoonlUken vUand. 1 ONZE STAP BU DE OSLO-STATEN. Bezetting van Abeesinia la •en feit. Op schriftelUke vragen van den heer WUnkoop in verband met de stappen door de regeering ondernomen inzake er kenning van de Italiaanse he souveremi- tait over Abessmie, heeft de minister van buitenlandsche zaken als volgt geant woord: Eenige rijd geleden heeft de regeering aan de regeetmgen, die de Oslo-overeen komst hebben geteekend, de vertrouwe lijke vraag gesteld, of zU genegen waren een gezamehjke stap in zake de feitelU- ke erkenning van de Italiaansche bezet ting van Abesainië te doen bU de regee- rrngen van Groot-Brittannie en Frank rijk. De bedoeling was aan laatstgenoem de regeeringen te vragen, of sU genegen zouden zUn tot deze erkenning over te gaan. onder mededeeling, dat de re- aan hem het beginnen van een gesprek over te laten. Toen zU echter bemerkte, dat de professor voo» het raam was éaan staan en zwUgend op de straat neerkeek, richtte zU zien eemgssune op en vroeg: „Waarom ben je zoo stil, Ludwig? Is je iets onaangenaams overkomen?" HU keerde zich langzaam om en keek haar aan, streek eerst met de hand een paar maal door zUn grUzen baard, alvo rens hij antwoordde: „tk wilde je daar eigenlUk niet over spreken, aangazien je het misschien als een verwUt zoudt kun nen opvatten; maar ais mUn vrouw moet je toch tenslotte wel eenige deelneming toonen ln het lot van mUn arm kind; en tot wie zal ik mU anders met mUn zware zorgen wenden, als het niet tot Jou is?" „NatuurlUk, dat is je goed recht," ant woordde zU, zonder haar plaats te verla ten en op een toon, die zeer koeltjes klonk en eigenlUk weinig bemoedigend was. „Ingeborgs lot is het dus, dat Je deze zorgen veroorzaakt? Heeft ee zich weer eens bU je beklaagd?" „Neen Je weet, dat het helaas niet in haar aard ligt, zulks te doen." „Waarom helaas? Meon Je dan, dat haar huwelUksgeluk er ook maar eenigs- zins door verhoogd zou worden, indien zU bU leder misverstand en bU iedere kleine twist den vaderlUken bUstand had inge roepen? Het is immers aan geen twijfsS onderhevig, daar zij heiden zeer verschil lende karakters hebben; maar rij zullen des te sterker tot overeenstemming ko men, hoe minder rij in hun pogingen daartoe door de tuaachenkomst van an deren gestoord worden." „Hetzelfde heb ik ook al dlkwUls ge dacht, beste Edith, wanneer lk ln de meening verkeerde, dat de behandeling die Artois Ingeberg liet ondergaan, een ontoelaatbare was en wanneer ik bijna een onweerstaanbare aandrang voelde, hem dit min of meer duldelUk te ver- atom té BNsrx WaajflcminlUk sm ik Sn U zult V morgens „kiplekker" uit bed springen. Mken da* jnoet uw lever een liter *al in de In gewanden doen vloeien. Wanneer de gfiafsrbeiding onvoldoende la. wordt Uw voedeel niet verteerd, het bederft. Er vormen zich garsen ln Uw lichaam, U raakt verstopt. Uw organisme verd, veigittigd en U wordt humeurig en loom. U ziet alle» zwart. De meeste laxeermiddelen z«n a'.echta lapmid delen- een geforceerde stoelgang neemt de oor zaak niet weg. Maar CARTER S LEVERPILLETJE? zullen zor gen voor da vrije toevoer van gal. waardoor U weer feheei herstelt. Een plantaardig, zacht, onover- roffen middel om de gal te doen vloeien. Eischt Carter's Leverpilletjes, rerkidgbaar btj apothekers en drogisten ln flacons van 0.75. geeringen der Oslo-staten voornemen# waren dit te doen. De gevraagde regeerlngen hebben nog niet alle haar standpunt bepaald. Het overleg hieromtrent is nog gaande. De redenen, die de Nederlandsche re geering hebben bewogen hiertoe over te gaan, zUn de volgende: De Italiaansche bezetting is een feit. Met dit feit te erkennen, wordt niets prUsgegeven van het standpunt door de regeering ten opzichte van de oorlog te gen Abesslnië destUds ingenomen. Door het niet erkennen, wordt de verhouding ten aanzien van Italië, waar Nederland nog steeds niet door een gezant is ver tegenwoordigd, geschaad. Op het oogenbllk, dat de vraag aan de Oslo-ataten gedaan werd, had Italië zijn lidmaatschap van de Volkenbond nog niet opgezegd en koesterde de regeering de hoop, dat een erkenning als bedoeld, Italië wellicht naar Genève zou doen te- rugkeeren. Eenmaal zal, naar moet worden aan genomen, het voldongen feit toch moeten worden aanvaard. De re geering is niet van meening, dat hier mede moet worden gewacht tot de groo te mogendheden het voorbeeld hebben gegeven, doch rij acht dit integendeel minder bevorderlijk voor de nationale waardigheid. Evenmin kan de regeering toegeven, dat haar optreden de onafhan- kelUkheid van kleine staten in gevaar zou brengen. Dit laatste is geschied door de verovering zelf, welke de Volkenbond niet heeft kunnen beletten. De regeering kan niet inzien, dat da aanvaarding van het feit der verovering, voor welk feit, blUkens de opheffing der sancties, ook de Volkenbond zich heeft moeten bulgen, voor andere staten na- deelige gevolgen zou hebben. MINISTER COLIJN LICHT ONGESTELD. Minister ColUn is ongesteld, tengevol ge van een lichte griepaanval. Men mag verwachten, dat de minister-president binnenkort in staat zal zUn, om zijn werkzaamheden ten departemente ta hervatten. DE RUWIELACHTERLICHTEN. Voor werklootten niet gratie. Op vragen van het Tweede Kamerlid, den heer De Visser, betreffende het kos- telooa verstrekken van een rljwlelachter- Ucht aan werkloozen, heeft de ministei van Sociale Zaken het volgende geant woord: Het la den minister bekend, dat de ver plichting tot het aanbrengen van een ook bU mijn kind zelf weinig dank vooz zuik een inmenging geoogst hebben; want in de zes maanden, die er sedert haar huwelijk verloopen zUn, heeft zU het nog geen enkele maal noodig geoordeeld, voor mU haar hart uit te storten. Ik beken, dat mij dat eigenhjk leed doet; want het schynt mU toe, dat ik haar vertrou wen geheel en al verloren heb." „Kun je daaraan nog twUfelen?" vroeg Edith niet zonder eenige bitterheid in haar stem. „Je hebt haar vertrouwen ver speeld, toen je ondanks haar tegenstand er in bleef volharden, mU tot je echtge noot# te maken." „Laat ons verder over dit onaangena me onderwerp zwUgen, beste Edith" ver zocht hU rustig. „Ik moet helaas tot mUn groot leedwezen erkennen, dat jullie el kander in deze elf maanden geen stap nader bent gekomen, maar lk geloof toch, dat je te ver gaat, wanneer je voortdu rend spreekt over Ingeborgs haat tegen jou. Zooals ik haar ken, is zU absoluut niet in staat iemand te haten." „Aangezien Je haar vader bent, is deze welwillende meening ten opzichte van haar zeer begrUpelUk. Maar wU zUn, naar het mU toeschijnt, van den eigenlUken kern van ons gesprek afgedwaald. Wat is 't dan nu weer, dat je met zulk een zware zorg voor Ingeborgs, geluk ver vult?" „Een tijding, die ik vandaag uit zeet betrouwbare bron over de levenswUze van mUn braven schoonzoon ontvangen heb. HU is, naar het schUnt, mooi op weg zich zelf en zUn huishouding ten gronde te richten." „Ah, wil Je Je door het gebazel der men- achen laten verontrusten? Je weet hoe veel vUanden en benUders hU heeft, sindj algemeen bekend ls, dat zUn benoeming tot buitengewoon professor voor de deur staat en dat hU vermoedelUk een heel schitterende loopbaan tegemoet gaat?" iWordt vervolgd^, 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 3