Uit ons Regeeringshuis Gemengd nieuws Rechtszaken Lotgevallen van Sambo en Jocko [Plaatselijk nieuws] Gemeenteraden ,«g&K tato* Bt£ tUs de lara» Loop der bevolking^j Burgerlijke stand achterlicht kosten voor de rijwielgebrui kers medebrengt, gelijk ook het geval is met het voldoen aan andere voorschrif ten, welke van de rijwielgebruikers wor den verlangd. Mede ln verband met het feit, dat in de bestaande regeling alle koeten van rljwielgebrulk, met uitzondering van de daaraan verbonden belastingplicht, door de werkloozen worden betaald, kan de minister zich niet bereid verklaren, een gratis achterlicht te doen verstrekken. (Vergadering op Donderdag). VOORTZETTING LANDBOUWDEBAT. MINISTER STEENBERGHE verklaarde, dat het landbouwonderwijs binnen het raam der beperkte financi- eele mogelijkheden, zooveel mogelijk zal worden gestimuleerd; het verdeelen naar de verschillende godsdienstige richtingen zal daarbij de aandacht hebben. Land bouwonderwijs en landbouwvoorlichting zullen moeten worden gecoördineerd; het onderwijs ressorteert onder den direc teur-generaal van den Landbouw. De financieele omstandigheden zijn eveneens de oorzaak ervan, dat niet meer ten aanzien van de onderzoekingen van dr. Frenkel op het gebied van mcyid- en klauwzeer kan worden gedaan. De Landbouwuitvoerwet werkt al voor een groot aantal artikelen. Het betoog van den heer Kersten wek te den indruk alsof de tijd heeft stil ge staan. Deze zeide thans precies hetzelfde als in 1935; de minister verwees den heer Kersten naar het toen aan hem gegeven antwoord. Het had den minister getroffen, dat de heer Dieters, die zich beroept op de bloed- bodem-theorie, zoo weinig begrip heeft van de werkelijke nooden en behoeften van den landbouw. De teeltregeling hebben de bedoeling de landbouwbevolking van den ondergang te redden. De productie moest worden aangepast aan de afzetmogelijkheden. Ten aanzien van de verlaging van de heffingen moet groote voorzichtigheid worden betracht; zij mogen niet worden verlaagd als dit ten koste van den land bouw gaat. De prijzen voor verschillende artikelen zijn vrij redelijk; ook die van de zuivel. De minister volgde met aandacht het verloop van het mond- en klauwzeer; de begrooting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1$; heer ALBARDA (SJ3.) zeide, dat zijn fractie door haar stem tegen deze be- grooting haar afkeuring over het Regee- ringsbeleid wil uitspreken. De heer OUD (VD.) weest eveneens op de te eenzijdige politiek der Regeering met betrekking tot de defensie, waarop de herziening der leerlingenschaal is af gestuit. De VD. fractie zafl haar stem aan deze begrooting niet onthouden. De heer BIERKMA (L.) achtte het staatsrechtelijk onjüist om kuiten de be grooting gelegen redenen tegen te stem men, hoeveel bezwaren zijn fractie tegen het onderwijsbeleid inzake de leerlingen- schaal heeft. Zij zal daarom haar stem aan de begrooting niet onthouden. De begrooting werd daarop met 57 te gen 30 stemmen aangenomen. Tegen: de S.D.A.P., de N.SJ3., de CD.U. en de com munisten. LANDBOUWCRISISFONDS. Vervolgens werden de a/üeelingen van de begrooting van het Landbouwcrisis- fonds voor 1938 behandeld. De heer DROES SN (RJC.) besprak eenige details van den akkerbouw. Hij achtte den denaturaWe-toeslag voor aard appelen te laag om bet behulp daarvan een redelijk prijspeil te bereken. De heer B IE R E M A (L.) vond den steun voor den verbouw van peulvruch ten te gering. Spr. meende, dat de teeltbeperking voor rundvee op vermindering van de kwali teit van den veestapel zou Uitloopen; de minister beweegt zich op gevaarlijke pa den. De heer EB ELS (VD.) betoogde dat de prijs van de rogge te laag is. De teeltbeperking voor het rundvee kan niet men ma| dit niet in verband met de pro- I worden gemist; er moeten echter meer ductlekosten brengen. Als het noodig is, kalverschetsen worden uitgegeven. I}e heer v. d. WEUDEN (RJC.) zal da Regeering niet aarzelen in te grij pen. De redevoering van den heer Ruiter ten aanzien van de uitvoering van crislsrege- llngen door de belanghebbenden had dep minister zeer teleurgesteld. In 1935 kwam deze afgevaardigde in de Eerste Kamer op tegen al die rechterlijke bemoeiingen en pleitte hij voor uitvoering door de be langhebbenden. Ep nu de Regeering daartoe wil^overgaan, werpt hij allerlei excepties opl Het spreekt vanzelf, dat de Regeering niet alles opeens aan de orga nisaties kan overlaten; natuurlijk moe ten er ook de noodige waarborgen zijn voor een goed beheer, want het gaat over een 130 mlllioen gemeenschapsgelden. De landbouworganisaties zouden het Wcht missen den minister tot de orde te roepen, als hij zonder meer de door den heer Ruiter gewilde regeling uitvoerde. De controle der overheid moet blijven bestaan. De minister wilde de steunregeling voor de kleine boeren eerst een tijd lat enwerken. Het gaat over 80.000 kleine bedrijfjes en men moet eerst eens zien hoe het in de practijk gaat. La ter kan men dan de noodige wijzigingen en verbeteringen aanbrengen. Splitsing van kleine bedrijven om onder de rege ling voor de kleine boeren te vallen, mag niet worden bevorderd. Eenzelfde regeling als voor de kleine boeren zal voor de kleine tuinders worden ingevoerd. Totstandkoming van plaatselijke orga nen in den tuinbouw zal worden bevor derd, waarin crediteuren en debiteuren samen worden gebracht, teneinde tot een vergelijk te komen. Wanneer het Rijk hiervoor gelden be schikbaar zou stellen, zou elke crediteur zich tot het Rijk wenden. De 'Regeering is voornemens de kleine tuinders in natura te steunen, door bijv. meststoffen beschikbaar te stellen en materialen voor de warenhuizen, wan neer een regeling met den tuinder is tot stand gekomen en een financieele sanee ring is bereikt. In bepaalde gevallen wordt reeds exe cutie vanwege den minister bemoeilijkt, maar aan een algemeenen maatregel kan de minister niet denken. Ook kan de Re geering den steun niet baseeren op den stand der vaste lasten. Na een korte repliek werd de afdee- Mng landbouw goedgekeurd. De begrooting van Economische Zaken werd daarna s.h.i. goedgekeurd, met aan- teekening Cmt de communisten tegen wa ren. EINDSTEMMING ONDER WIJS- BEGROOTING. Met 57 tegen 38 stemmen aangenomen. Aan de gcde «M de eindstemming over tuigde zijn instemming met de verande ring in den steun van peulvruchten. Hij vroeg nadere Inlichtingen aan den minis ter omtrent de levering van varkens aan Zwitserland en betoogde voorts de nood zakelijkheid van de afschaffing der big- genmerken naar de haaien". Ook de kal verschetsen voor kalveren moeten ver dwijnen. De heer VAN HOUTEN (CD.U.) wees er op, dat de steun aan de aard appelteelt voor de weinig kapitaalkrach tige boeren te gering is. De teeltregeling voor het rundvee is aan de kwaliteit niet bevorderlijk geweest. Ondanks de kalver- beperking is de melkproductie met 15 pCt. gestegen. Er wordt minder bedrljfsvee aangehouden, de selectie vermindert De minister moet ernstig overwegen of de teeltregeling voor het rundvee niet kan worden opgeheven, voor de vleeschpositie is se ook niet meer noodig. Als de minis ter niet tot afschaffing kon overgaan, moet hij meer kalversteun toewijzen. De heer v. d. HEUVEL (AR. zette uiteen, dat de prijzen voor tarwe, rogge en haver te laag zijn. Met betrekking tot de aardappelteeltregeling was hij 't ge heel met den minister eens en hij be streed het betoog van den heer Bierema over de teeltbeperking voor het vee. Te gen elke speculatie met de goéde vleesch- prijzen, die we nu hebben, moet ernstig wordeq gewaarschuwd. Men moet de be zwaren omtrent de selectie niet overdrij ven. Wanneer zou blijken dat het mond- en klauwzeer groote verwoestingen onder het vee aanricht, dan zou tot een rui mere teeltregeling kunnen worden over gegaan. De heer WEITKAMP (C.H.) onder steunde het laatste deel van het betoog van den heer v. d. Heuvel. Hij achtte een vermeerdering van akkergrond en een vermindering van weiland beter voor ons land. De heer KERSTEN S.G.) vroeg of de kalverschetsen gratis zouden kunnen worden verstrekt. Antweerd van den minister. MINISTER STEENBERGHE antwoordde, dat ook bij de verhoogde heffing voor de aardappelen het land bouwcrisisfonds nog evenveel als vroeger bijbetaalt. Getracht zal worden de on aangename gevolgen van de denaturali- satieregeling voor aardappelen zooveel mogelijk weg te nemen. Ten aanzien van de verhooging van den tarweprijs kan geen bepaalde toezeg ging worden gedaan. Vervolgens zette de i&nlster uiteen, dat de teeltbeperking voor rundvee behouden moet blijven; het landbouwbelang wordt daarmee het best gediend. Wat de kalverschetsen betreft, herin nerde de minister er aan dat er 4100 meer kalverschetsen uitgegeven zouden worden Ten aanzien van de levering van var kens aan Zwitserland vestigde hij de aandacht er op, dat deze niet is geschied in een tijd van marktschaarschte. BIJ de afdeeiing „melk en solver constateerde de hëer VAN DEN HEU VEL (A.R.) dat de minister alle bezwa ren tegen de bevoordeeling van de mar garine afwijst. Het is alleszins verdedig baar als voorgeschreven zou worden, dat restaurants, die margarine verwerken, dit duidelijk aankondigden; ook zou een be paalde kleur voor margarine voorgeschre ven moeten worden. De heer E B E L S (V.D.) vroeg aan dacht voor verbetering van de kwaliteit van de boter, welke voor export wordt be stemd. In het algemeen besprak hij ex portmogelijkheden, waarbij hij o.a. be toogde, dat de positie van de kaas kon worden verbeterd. t- De heer VANDERWEYDEN (R.K.) ▼raagt bescherming van boter tegen de margarine. Spr. betwist het, dat de landbouw van de crisismaatregelen geen voordeel - ge had zou hebben. De heer VAN DER SLEEN (SD.) bepleit het verstrekken van melk op de scholen. Op deze wijze zou vernietiging ▼an een deel der productie kunnen wor den voorkomen. Bovendien zal de voe dingstoestand der kinderen verbateren. De heer KUPERS (SD.) meent, dat de bo terverbrui kers worden bevoordeeld boven de margarlneverbrulirers. De hef fing op margarine is grooter dan die op boter. De Jongste wijziging der heffingen veranderde de verhocUUg in het nadeel der margarineverbruikers. De bo terverbruikers betalen den kost prijs van de boter. De margarlneverbrui- ker» betalen de verliezen op den export. Ook de boterconsurr.enten behooren de verliezen op den export te dragen. Voor Ned.-Indië is de margarine-productie van groot belang. Spr. vraagt herstel der oude prijsverhouding tusschen boter en margarine. De heer RUITER (RJC.) meent, dat de verhouding van het verbruik van boter en margarine in een evenwicht is geko men. Het gteiruik van gesmolten vet ech ter maakt eep uitzondering. Op dit ge bied doen zlclfc moeilijkheden voor. Spr. verzoekt den'minister, zich langdurig te beraden, eer hy de vetconventie goed keurt. De heer AMELINK (A.R.) bepleit een andere wijze van botersteun, welke eeq verlaging van de heffing op marga rine, spijsoliën en vetten mogelijk zal ma ken. Door de Jongste wijziging der hef fingen is de verhouding tusschen boter en margarine nog ln het nadeel van de laatste veranderd. De MINISTER zegt, dat het een on aangename positie is, dat de regeering bij al wat zij doet, van de een of andere zij de crltlek ontmoet. De regeering schijnt op den goeden weg te zijn, daar de crl- tiek verdeeld i». Spr. weet geen oplossing voor het vraag «tuk, dat men degenen, die het minst kunnen betalen, de margarineverbruikers, een heffing laat betalen. Hij is echter van zins, hun een minder smakelijk pro duct aan te bieden, door de margarine te laten kleuren. De financieele toestand maakt een te gemoetkomen aan het pleidooi van den heer Amelink niet mogelijk. Spr. ziet geen mogelijkheid de boter- en de mar garine-consumenten tegelijk te helpen. Het verlagen van den margarineprijs zou problemen oproepen ten aanzien van de boter. Wij zijn bovendien aan den top van het margarine-contingent, zoodat vermeerdere margarine-productie op moeilijkheden zou stuiten. Dat de quali- teit der Nederlandsche boter op de En- gelache markt achter staat bij de Deen- sche, is iets wat voortdurend wordt nage gaan; de qualiteitsverbetering heeft spre- ker'g volle aandacht. Spr. heeft persoonlijke sympathie voor de verstrekking van melk op scholen. Spr. aal de zaak overwegen. De Afdeeiing wordt aangenomen. Aan de orde is de afdeeiing Groenten-, Fruit- en Sierteelt De heer VAN DEN HEUVEL (AR.) «egt, dat hij met een verlaging van de raming van den steun aan den landbouw met f 2 millioen alleen dan accoord kan gaan, indien deze verlaging alleen bij wijze van raming geschiedt en al het mo gelijke zal worden gedaan om het prijs niveau op peil te brengen. De heer VAN DER SLUIS (SD.) ■egt, dat het naast den bedrijfssteun j noodig zal zijn, de inkomens der tuinders j op andere wijze aan te vullen* De heer EBELS (V.D is onverstaan baar wagens vacantiestemming in de Ka foer. De heer GROEN (R.K.) bepleit het treffen van prijsregeling voor die pro ducten, waarvoor dit mogelijk is, omdat ten zeer belangrijk gedeelte in het bin nenland wordt afgezet. De MINISTER verwijst naar het geen hij bij de algemeene beschouwingen heeft gezegd. De steun Ata den tuinbouv is lnder- MAANPAG 27 DECEMBER 1MT daad, zooals de heer Van den Heuvel meent, een ramingspost. By de Yisscherij wyst de heer DUYMAER VAN TWIST (AR.) op den treurigen toe stand der binnenvisschery, o.m. wat be treft de vangst van snoek. Spr. wil pro paganda zien gemaakt voor het vermeer deren van het verbruik van zoetwater- visch, zoowel als van zeeVisch. Spr. betoogt tenslotte dat de zoetwa- tervisschery van den ondergang moet worden gered. De heer KIEVIT (S.D.) wyst op de vermindering van het aantal visschers- vaartuigen. Een betere distributie van de visch is noodig. pe bakolie is te duur. De propaganda moet worden uitgebreid. De heer VAN LIDT DE JEUDE (L.) vestigt de aandacht op de verhouding tusschen reederijen en vischhandelaren. De vischhandelaren hebben dringend hulp noodig. De MINISTER zegt. dat het pro bleem IJmuiden zeer moeiiyk is. Spr. wil overwegen gegevens ter visie te leggen voor de leden. Het contingent van 10.000 ponden snoek voor Frankrijk zal vrywel zeker uitgeput worden. De bakolie kan spr. niet los van het vraagstuk der spys- vetten van heffing vrijstellen. Spr. sluit zich kortheidshalve aan bij de verschil lende Jammerklachten (gelach). De af zet van visch brengtproblemen mee, waarvoor spr. geen oplossing ziet, doch by tal er n?.a«tig naar zoeken. De begrooting van bet Landbouwcrisis- fonds wordt aangenomen. Rede van den voorzitter. De VOORZITTER houdt hierna een pimtmgsrede, waarin hy zegt: Over de rijksbegrootync rijn niet min der dan 514 toespraken tot de regeering gehouden. Daarin werd vertolkt, hetgeen er leeft in het volk, dat ons zyn vertrou wen schonk. Voor oogen hebbende, dat wij op 15 Februari onze werkzaamheden zouden kunnen hervatten, dank ik u allen, en ook hen, die ons bygestaan hebben, voor de medewerking, in de laatste weken on dervonden. Ditmaal willen wy zeker niet ons re- cès ingaan, zonder uiting te geven aan ons harteiyk medeleven met de bhjde hoop, die straalt in het Koninkiyk Huls. Een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar zy het deel van U allen, zoo mede van hen, die hier de onmisbare or ganen der openbare meening vertegen woordigen. De rede wordt met applaus beantwoord. De vergadering wordt gesloten. DE PARIJSCHE TENTOONSTELLING Heropening in 1938 Het wetsontwerp betreffende de her opening der wereldtentoonstelling te Parijs in 1938 is gisteren door de Kamer aangenomen met 337 tegen 280 stemmen ZESTIEN MEISJES TE WATER. Eén verdronken. Vrydagavond had te Parijs een meis jeskoor deelgenomen aan een feest aan boord van den driemaster „Ange", welke tot opleidingsschip Yoor scheepsjon gens dient. Toen het gezelschap aan de Qual d'Auteuil aan wal stapte, brak de loopplank onder het gewicht. Zestien meisjes vielen te water. Vijftien van haar konden snel worden gered, doch 't zestiende verdween in de diepte. FRANSCH VERKEERSTOESTEL VERPLETTERD. De drie inzittenden gedood. Zondag heeft men ontdekt, dat een vliegtuig van de Air France, dat de flienst onderhield tusschen Boekarest Praag—Parys, Vrijdag in een dichte mist naby Kasperske Hory in Zuid-Bo- hei^en tegen een heuvel is gevlogen en neergestort. Zaterdag heeft men de wrakstukken van het toestel gevonden, bedolven onder de sneeuw. De inzitten- tenden, bestaande uit piloot, de radio- telegrafist en een passagier zyn omge komen. Het toestel was op weg naar Praag. Nadat gerulmen tijd geen enkeï bericht meer van den marconist ont vangen was en ook radiografische op roepen onbeantwoord bleven, begon men reeds het ergste te vreezen. Toch duur de het nog uren, eer men zekerheid kreeg. Zaterdag kwam een boer, die in de nabyheid van Kasperske Hory woont, aan dé politie vertellen, hoe een vliegtuig, waarvan hy de nationaliteit niet kon opgeven, tegen een heuvel was gevlogen en neergestort. Men vond toen spoedig de wrakstukken. KERSTDRAMA IN ROEMENIE. Ten huize van den 48-Jarigen boer Jo- hann Koth in het Roemeensche dorp Göngyös zat een groote vriendenschare zich te goed te doen aan een vetgemest en zoo juist aan het «pit gebraden var ken. Vrouw Koth was niet aanwezig, haar man had haar nameiyk wegge jaagd en het gebraden zwyn diende ter opluistering van het feest, dat hy des wege gaf. Terwyi men midden in de «muiparty zat, ging eensklaps de deur open en daar verscheen vrouw Koth. Het was niet verlangen naar haar echtvriend, dat haar gedreven had. zy wenschte deel te nemen aan het feestmaal, aangezien naar zy vol trots verklaarde, zy het ge weest was, die het varken gemest had. Een hevige ruzie was het gevolg van haar elsch en op een gegeven oogen- blik trok vrouw Koth het mes en stak haar man dood. Toen trachtte zy zelf moord te plegen, door zich een steek in de borst toe te brengen. De gasten ble ven by den moord en de poging tot zelf moord belangstellende toeschouwers. Geen hunner kwam tusschenbeide. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DORDRECHT. Zitting van den Politierechter van 24 December. Beleediging. A. H, garagehouder te SUedrecht, had op 21 October den kapitein van de veer pont DordrechtPapendrecht voor „blik- semsche snotneus" uitgemaakt. Een com pliment, dat hem op f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis kwam ie staan. Verduistering. T. P, reiziger, te SUedrecht, had de NV. Amsterdamsche Naaimachine han del vii. L. Leeuwenstein, beroofd van 4 naaimachines, een naaimachinel&mp en een ajourapparaat. Deze voorwerpen had de verdachte, die destyds leider was van een filiaal der firma Leeuwenstein, onder zyn beheer gehad. Hy had ze onder de waarde verkocht, doch had nagelaten een en ander af te rekenen. Het O. M. eischte voor den delinquent een maand gevangenisstraf. Het vonnis luidde conform de eisch. Halsvredebreuk. J. V, werkman te SUedrecht, was ln d« nacht van 25 op 28 October binnenge drongen in het huls van zyn schoon zoon. De gescheiden vrouw van den ver dachte, die by den schoonzoon Adr. den uyi vertoefde, had gerucht gehoord en toen hadden de bewoners den man ln de schuur bespeurd. Getuige vertelde, dat de man regelma tig dronk, ondanks het feit, dat de man van de steun trok. Eisch f 15 boete subs. 15 dagen hech tenis. Uitspraak f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. door O. Th. ROTMAN (Nadruk verholen) 39. Hy schiet met hevig gerinkinkel En veel lawaai de kamer in. Bom! KUk, nu is er vleesch .op tafel! De Burgemeester heeft zyn zin! Maar, jongelui, het is de vraag, OS 't niet «rot zwaar ligt op z'n maag! 48. De Burgemeester vlucht naar boven, En klimt, al sidd'rend voor zyn lot, Tot boven in de hoogste schoorsteen En denkt: „Hier ben ik buiten schot" Maar, naar men op het plaatje zieV Is dit nog lang zoo zeker meU i Oudejaarsuitdeelin,. Bergambacht. Evenals vorige Jaren zal de Nieuwjaarscommissie op Oudejaarsdag des voormiddags ln de openbare school brandstollen en levensmiddelen ultdee- len aan behoeftige Ingezetenen. Leesgezelschap. Bergambacht. In de gehouden Jaarver gadering van het Leesgezelschap „Berg ambacht" bleek uit het verslag van den penningmeester, dat de ontvangsten over het afgeloopen boekjaar bedroegen f 285,91 De uitgaven 1 267,26, natteelig saido t 1,35. De heer C. Verhoeven éerd bij acclama tie, als bestuurslid herkozen. Wegens de geringe opkotnst werd besloten onder de leden een referendum te houden, om trent de verhooging der contfibutie voor 1939 met f 2 per lid, teneindè bij Inwilli ging van het verzoek meer romans te kunnen laten clrculeeren onder de leden. De verkoop van romans en tijdschriften bracht f 12.90 op. Gevonden: een rijwielbelastlngmerk; te bevragen bij D. v. d. Berg, D 4; een paar wollen wanten, te bevragen bij W. v. d. Heuvel. DUklaan. Bergambacht. De heer W. Kok Wz. heeft zyn benoeming tot Armmeester, tevens lid van het Steunorgaan aange nomen. De nieuwjaarscollecte heeft dit Jaar f 427,02 opgebracht. De meisjesveree'nlging „Doreas" heeft dit Jaar 248 kleedingstukken ver vaardigd, welke zyn verdeeld onder 62 daarvoor ln aanmerking komende gezin-1' nen. Nienw-Lekkerland. B. en W. hebben aanbesteed de nieuwe huisnummering van wyk B. Ingeschreven was als volgt: L. C. Mes f 49; C. de Gruyter f 47; O. Slingerland f 43,05; W. J. Verzyi f 38; J. Spruytenburg f 29.50. Aan laatstge noemde is het werk gegund. De door de naaikrans „Doreas** vervaardigde kleedingstukken, pl.m. 400 ln aantal, zyn aan de personen, die er voor in aanmerking komen, uitgedeeld. Ongeveer 70 gezinnen zyn met een schenking verbiyd. Onder groote belangstelling ls in de Ned. Herv. Kerk Kerstfeest gevierd met de kinderen van de Zondagsschool „Samuël". De leider, de heer C. J. de Groot, en de oud-leider, de heer T. van Dam, voerden het woord en ds. Joh. van Dorssen, sprak een slotwoord. De kinde ren werden ruimschoots onthaald, en kregen geschenken mee naar huls. In de openbare school werta Kerstfeest gevierd met de kinderen van de Zon dagsschool „Laat de kinderen tot MIJ komen", terwyi ln het verenigingsge bouw van J. en K. Smlt's Scheepswerven te Kinderdyk de sfd. van de Vrijz. Her vormden een Kerstfeest organiseerde. Beide bijeenkomsten mochten zich ook ln een druk bezoek verheugen. Kerstgave. Nienw-Lekkerland. De firma Klooi te Kinderdyk heeft aan haar gehuwde werklieden een extra gift van 'f 10, én aan de ongehuwden een van f 5 ge schonken, by wyze van Kerstgave. School met den BijbeL Noordeloos. De vereeniging tot stich ting en instandhouding van de „School met den Bybel" heeft een ledenvergade ring gehouden. De voorzatter, de heer B. de iöng, opende met gebed en sprak een welkomstwoord tot de vele aanwezigen. By de bestuursverkiezing werden de af tredende heeren B. de Jong en A. D. Bik ker herkozen. Een breedvoerige bespre king volgde over de contributie. Deze werd alsnog gehandhaafd. De voorzitter deelde mede dat op 26 Jan. als spreker voor de „Unie" hoopt op te treden ds. P. zyistra, Ned. Herv. Predikant alhier. De vergadering werd door ds. zyistra met dankgebed gesloten. Intrede Ned. Herv. Kerk. Schelloinen. Het Hervormd Kerkbe- «tuur heeft besloten, hun, die op Zon dag 2 Januari 1938 de bevestiging en de intrede van den nieuwen predikant wil len by wonen, en niet over een gehuurde Zitplaats beschikken, gelegenheid te ge ven, een plaats te bespreken tegen een vergoeding van 50 cent voor de beide diensten samen, zy moeten zich daar voor Zaterdag of eerder vervoegen by den koster, den heer F. M. Leendertse. Gemeenteraadsvergadering op Donder dag 16 December, onder voorzitterschap van burgemeester C. W. Luyendijk. Af wezig met kennisgeving de heeren Kruit en Streefkerk. De VOORZITTER opent de verga dering met gebed, waarna de notulen worden gelezen en onveranderd vastge steld. Ged. Staten hebben hun beslissing verdaagd op het raadsbesluit tot het aan gaan van een rekeningcourant-overeen komst met de Bank van Nederlandsche Gemeenten» Besloten wordt wederom vrijstelling te verzoeken van het ter beschikking heb ben van een gymnastieklokaal. Tot lid van het burgerlijk armbestuur wordt gekozen de heer A. van der Zou- en. De heer P. d. Hartog verzoekt wederom het zoogenaamde Stadshuisje met omlig gende landerijen te mogen huren voorde tyd van vier jaar, tegen een huurprys van f 300 per jaar. Dit adres zal in een volgende raadszit ting behandeld worden, waarby B. en met prae-advies zullen komen. Tamelijk breedvoerig wordt van ge dachten gewisseld over enkele brieven, die ingekomen zyn omtrent het niet betalen der waterleidingtarieven. De verminder- opbrengst, ontstaan door de handel- *yze van wanbetalers, bedroeg aanvan- keiyk ruim f 190, waarvan op het oogen- blik nog f 20 a f 30 moet binnenkomen. B. en W. stellen in verband met een en ander voor de post „uitzetting van wan betalers" te verhoogen. Weth. DE KRUIK voelt er meer voor de zaak terug te nemen. Dan kun nen B. en W. de kwestie nog eens onder nemen en in de volgende raads vergadering met een definitief voorstel De VOORZITTER.wyst erop, dat, als men daartoe zou overgaan, er teveel tijd zou verloopen, voor men tot een op lossing van de kwestie zou kunnen ko men en in die tusschentyd kan de deur waarder niet doorwerken. Weth. DE KRUIK wil in elk geval zien, of de zaak ook nog op andere wij ze tot oplossing gebracht khn worden. In geheime zitting kan men er ook over praten. Op voorstel van den VOORZITTER gaat de raad daarna in besloten zitting over, waarop in openbare zitting beslo ten wordt, bovengenoemde post van f 80 tot f 160 te verhoogen. De brieven wor den voor kennisgeving aangenomen. Mededeeling wordt gedaan van de ver- «trekking van de brandstoffentoeslag en de Kerstgave aan werkloozen. Ged. Staten hebben de instructie voor den keuringsveearts goedgekeurd terug gezonden. De pensioensgrondslagen voor de ge meente-ambtenaren worden vastgesteld. Ged. Staten kunnen er mee accoord gaan, dat de controleur voor de steun verlening en de werkverschaffing op 11 December 1937 als zoodanig in dienst treedt. Besloten wordt tot conversie van geld- leenlngen by de Bank van Nederland sche Gemeenten op eenvoudige schuld bekentenis, tegen een rente van 2% pCt. voor de eerste vyf Jaar en voor de ver dere looptyd tegen een rente van 3 1/4 pCt. De begrafenis- en schoolgeldverorde ningen worden vastgesteld en zullen ter «edkeuring aan de Kroon worden opge- nden. Verder wordt besloten aan Ged. Sta ten te verzoeken de termyn voor de ont ruiming der onbewoonbaar verklaarde woning tot 19 April 1938 te verlengen. Ingekomen is een schrijven van de commissie tot voorbereiding van de hulp verleening ten plattelande by brand in de provincie Zuid-Holland. De VOORZITTER geeft hierop eenige toelichting, waar uit bnjkt, dat vas te bedragen zullen worden vastgesteld voor het gebruik maken tydens brand van een brandspuit uit de naburige ge meente. De desbetreffende regeling, die deze gemeente met Tienhoven heeft, biyft echter bestaan. Deze kwestie zal zoo spoedig mogehjk ook in de raad van Tienhoven behandeld worden. Ingekomen is een verzoek van den heer J. van der Leeden, waarin hy vraagt de muur tusschen zyn perceel en het ge meente-eigendom een meter te mogen inkorten. Dit adres wordt ingewilligd. Een dergeiyk verzoek is ook ingekomen van den heer Diepenhorst, nameiyk om de muur van de gemeente in de Peper straat, nabij een schuur van adressant, iets korter te mogen maken. Ook hiertoe wordt besloten. In een schrijven wijst de kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk erop, dat de ge meente zich bereid verklaard heeft voor het plaatsen en onderhouden van een hek by de pastorie f 220 te betalen. Daar dit hek ondertusschen geplaatst is, ver zoekt de kerkvoordy het bedrag te mogen ontvangen. Aan dit verzoek zal voldaan worden. Besloten wordt ook nog tot het plaat sen van een hekje op de hoek Achter weg—Peperstraat, voor de woning van den heer Van der Ham. Betreffende de ln de vorige raadsver gadering door den heer Den Boer gestel de vraag inzake het doktersfonds voor werkloozen, deelt de VOORZITTER mede, dat B. en W. tot den arts een schrijven gericht hebben, waarin ge vraagd wordt, of hy zich met een derge lijke regeling kan vereenigen. Men heeft totnogtoe echter geen antwoord ontvan gen. w Ged. Staten hebben de bouwverorde ning teruggezonden, vergezeld van enke le aanmerkingen, waaraan voldaan zal worden. In behandeling komt daarna het aan bod van de heeren Vermeulen en Wel land, die aan de gemeente willen over doen resp. twee woningen voor f 12.000 en zeven woningen voor f 4000, alle staande in de Molenstraat. De VOORZITTER wyst erop, dat dit blok woningen daar in de weg staat en bovendien een ontsiering van de meen te vormt. B. en W. stellen nu voor, een raadscommissie te benoemen,, om te on derzoeken voor hoeveel men deze wonin gen kan overnemep. In deze commissie worden benoemd weth. De Kruik, en de heeren Den Boer th griui- Ter tafel komt daarna het verzoek van het iiooid oei u. n. bcnooi, om vcor ue en utununo „uivuwio^e" ue ba- jeven over het leegstaanae iü&aai van ue upennme acnool en ue^pre- Jung of ai o£ met voor uit gemunt eeiu- ge vergoeding moet worden Detaaid. "De vüÜnZlïILjt houat een warm pleidooi voor het ter wine zijn van ue Voor het afstaan van het ,en eenige vergoeding eischen b.v. a f lü per jaar. De heer D E G R O O T stelt voor de ve-r eeniging een kwartje per week "te laten betalen. Besloten wordt" z. h. st. het lokaal af te staan tegen een vergoeding van f 10 per jaar. Volgt de bespreking inzake de lnschrij- vingen voor het ophalen van het ge- meentevuil en de bespreking van de be noeming van een gemeentewerkman voor eenige dagen per week. De gemeente werkman Krijn Vroon vezroekt thans tot 1 September 1938 (di. tot afloop van het contract, dat de gemeente met den heer N. Jongkind heeft), in functie te mogen biyven. De VOORZITTER deelt mee, dat by de inschrijving vóór het ophalen van het vuil een misverstand of vergissing in het spel is geweest. Men had er nameiyk niet aan gedacht, dat men, overeenkom stig bovengenoemd contract, de hit met kar nog acht maanden gratis in gebruik heeft, zoodat de inschryving, waarby met deze omstandigheid geen rekening is ge houden, niet deugt. Als men er aan ge dacht had, had men voor de eerste acht maanden, waarin de gemeente dus nog de beschikking heeft over het paard en de kar, lager kunnen laten inschrijven. De biljetten zyn nog niet geopend, men kan ze aan de inschrijvers terug geven, of van te voren vaststellen, wat er voor het paard en de wagen van het inschry- vingsbedrag afgetrokken moet worden. Men kan evenwel ook een nieuwe in schryving houden. Weth. DE KRUIK la voor een nieu we inschryving, waarby dan verschillen de voorwaarden gesteld kunnen worden. Het ïykt spr. niet billijk toe, thans van het inschrijvingsbedrag iets af te trek ken. De heer DE GROOT stelt voor, om Krijn Vroon per 1 Februari te ontslaa-n. Weth. D IE P E N H O R S T zou het goed vinden, als vooraf het pensioen van de zen gemeente-werkman geregeld was. De VOORZITTER vindt het beter, dat het ontslag op 1 Maart ingaat, daar heeft de man er nog een dienstjaar voor deel by. e Aldus wordt besloten. Verder stelt de VOORZITTER voor, een nieuwe oproep voor het opha len van het gemeentevuil te doen, waar bij er dan rekemng mee gehouden zal worden, dat de hit en de kar vrij zijn. Aan het herstel van de kar, die tamelijk wrak ls, zal van gemeentewege niets worden gedaan. Verder verzoeken B. en W. de raad hen te machtigen het werk eventueel te gunnep. Ook zal nog een gemeentewerkman wqrden opgeroepen om voor enkele dagen in de week werkzaam te zyn. Men zal dan een dagloon moe ten vaststellen. De heer DEN BOER noemt f 3 per dag, en 35 cent* per uur. De heer DE GROOT stelt een uur loon van 40 cent voor. De heer VAN DER HEK is ervoor, de zaak nog eens in B. en W. te bespre ken ,om dan in de volgende vergadering een beslissing te nemen. De VOORZITTER acht dit niet noodig. Spr. kan zich met de genoemde bedragen vereenigen en stelt voor een oproep te doen voor een gemeentewerk man, dan kan ln de volgende raadsver gadering het loon vastgesteld worden en tevens de benoeming plaats vinden. Aldus wordt z. h. st. besloten. De werkverschaffing komt daarna ter sprake. Het pet»eft iner de, uesuatmg Vcui ue Acn^iw^g mei. net ma^en vaii een u^iit tegen ue xje*.- ups en opritten naar ue Ou-euij*. en ue Voorslaat, aioineue net atmpon van ue Pimsegracnt en net vragen van auvres aan htt njxsmstiuiut vooi zuiveimg van a\yaiwatei, wat f n>0 kost. voigcns ue «jenneting van en \v. *.ou in veiuanu met de demping van de Prinsegracht maas ook 'oes^ioa.ea kunnen woiaen het verpxaatsen van ue muziektent in werk verschaffing naar de Prinsegracht, ter hoogte van de wonuig van aen heer H. Streefkerk Gz., met tevens aansluiting van het licht van de tent op de straat verlichting. De bestrating van de Achterweg zal kosten aan materialen f 4056, en ar beidsloon f 1330. Verder is er een verzoek van de bewoners van de Ouuedijk, om ook die weg te bestraten. Het bestraten van de Voorstraat kost aan materialen f 179 en aan arbeidsloon f 80, die van de Oudedyk aan materiaal f 627, en ar beidsloon f 223. B. en W. stellen voor, in verband met deze werkverschaffing een geidleening aan te gaan met de Bank van Neder landsche Gemeenten en die in tien jaar af te lossen. Voor het dempen van de prinsegracht stelt het college voor f 150 te ramen voor het verplaatsen van de muziektent in werkverschaffing is een be grooting gemaakt, die f 366.50 beloopt. Er is evenwel nog een andere begrooting ge maakt, die f 250 aanwyst. De VOORZITTER wyst erop, dat de tent op de plaats, waar ze nu staat, ln de weg staat*, zoodat verplaatsing al leszins gewenscht is. Na overplaatsing zal de tent ook nog door de werkloozen geverfd worden, de verf stelt de muziek tentcommissie beschikbaar. Van de over plaatsing van de muziektent zal men vooraf den Inspecteur van'de volksge zondheid ln kennis moeten stellen. De heer DEN BOER geeft ook toe, dat de tent thans niet op haar plaats «taal. Het fleis met ia Trostere eed aan te hersteld worden. Bpr. wijst n« on het belang van hetvereenlglngsleve. voor de gemeente en is er voor zooveel mogelijk tegemoet te komen. Weatb. DE KRUIK is er tegen, om voor die verplaatsing geld uit de ge meentekas beschikbaar te stellen. Als de tent verplaatst moet worden, mas dat cie gemeente niets kosten. De heer VAN DER HEK merkt op, dat als de muziektent aan de gracht komt, de rust in de omgeving van, de pastorie, vooral fles Zaterdagsavonds ver stoord wordt. Verder vindt spr. het ook niet goed, dat de gemeente de ver- ^De^v OCLRZ I?TER antwoordt dat de tent zoover mogelijk van de pastorie verwijderd zal komen. Het voorstel tot verplaatsing van de muziektent wordt aangenomen met de stemmen van de heeren de Kruik en Van der Hek tegen. Gepoogd zal worden om de aanslui ting van de tent op de straatverlichting wederom kosteloos van Dordt te krygen De heer DE GROOT memoreert,dat in April van dit Jaar een schrijven van den heer P. den Hartog ls ingekomen, dat men later nog eens onder oogen zou zien, en waarin adressant vroeg opi 2 slooten achter zyn woning te dempen. Het is daar een onsmakelijke toestand. Voor verbetering heeft men geen geld of materialen noodig, omdat men een gedeeite van de benoodigde grond kan halen uit de sloot langs de kade naar de polder en verder van dp zoom langs de dijk, welke daar toch onbenut ligt. ZUn die slooten gedempt, dan krygt men daar één geheel en wordt het er een knappe boel. Er achter zou men bovendien nog een boomgaard je kun- planten, dat mettertyd ook zyn ite zal gaan opleveren. Spr. vindt het rk een mooi werkverschaffingsobject, en hy zou graag willen, dat B. en W. de zaak eens bekeken om in een volgende raadsvergadering een en ander nader te bespreken. De VOORZITTER belooft, dat het gemeentebestuur de kwestie onder oogen zal zien. De gemeenteopzichter zal ter plaats poolshoogte nemen. Ingediend worden daarna de gemeen- tebegrooting en die van het burgerUjk armbestuur voor het jaar 1938. De VOORZITTER zegt dat de gemeentebegrooting er vry gunstig voor staat, men gaat in schuldenlast geluk kig achteruit, alleen bhjft de druk ln verband met de werkverschaffing en de steunregeling bestaan. Men kan ech ter de regeering nog dankbaar zyn dat men met zyn werkloozen nog iets kan aanvangen. Weth. DE KRUIK stelt voor de ver gadering, die reeds vier en een half uur geduurd heeft, een half uur te schorsen, teneinde de raadsleden in de gelegenheid te stellen te gaan eten. Na een'ge bespreking wordt dit voor stel met alg. st. aangenomen. Na heropening der openbare verga dering worden de begrootingen opnieuw aan de orde gesteld. De heer DEN BOER vindt dat weer een byzondere sombere gemeentebegroó ting is ingediend. Verder heeft spr. nog een andere opmerking. Nadat deze zo mer besloten was de Prinsengracht niet te dempen, vemam spr. by geruchte, dat het hoofd der gemeente zich over de raadsleden had uitgelaten op een manier, die piet door de beugel kon. Spr vindt dit betreurenswaardig. Als ge meentebestuur en raad vooral moet men trachten elkaar het leven zoo iichfc mo gelijk te maken. Wat de begrooting be treft, daarover valt weinig te zeggen, want wat die inhoudt wordt de gemeen te tenslotte opgelegd, zoodat men het maar te aanvaarden heeft. Weth. DE KRUIK zegt het altijd te zullen betreuren, dat de raad inder tijd de vryheid aan den burgemeester gegeven heeft, om het uur van sluiting der café's op Zaterdagavond van 10 uur op 11 uur te brengen en dat de mogehjk heid in deze gemeente bestaat voor het plaatsen van kermisvermakeiykheden. Spr. vraagt zich af wat er op deze wyze terecht komt van de Zondagsheiliging, waaraan het gemeentebestuur toch ook verplicht ia- mede te werken. Spr. zou in overweging willen geven te besluiten de café's des Zaterdagsavonds weer om 10 uur te sluiten. Tenslotte zegt spr. 't te betreuren, dat dit jaar op Zaterdag avond gelegenheid was voor kermisver maak, en dat de pret tot zelfs op de Zondag voortduurde. Spr. zou willen, dat de raad besloot voortaan niet meer op Zaterdagavond gelegenheid tot ker misvermaak te geven. Betreffende de begrooting is spr. ook niet zoo optimis tisch gestemd als de burgemeester, hoe wel hy de zaak ook weer niet geheel van de sombere kant beziet. Spr. ge looft dat men nog steeds de grootst mo gelijke zuinigheid in de gemeente-huis- houding zal moéten betrachten. Weth. DIEPENHORST zegt, dat gezien de mindere opbrengst der belas tingen en de lagere inkomsten, het een wonder genoemd mag worden, dat men de begrooting sluitend heeft weten te krijgen. Daarom is spr. niet pessimistisch gestemd. Men mag nu wel eens iets doen, byv. ter verfraaiing van de ge meente. Spr. vraagt, welk bedrag de ge meente aan inkomsten derft ten gevol ge van de mindere belastingopbrengst. De VOORZITTER antwoordt, dat dit bedrag f 3878,71 beloopt. De gemeentebegrooting 1938 sluit in ontvangsten en Uitgaven op de gewone dienst met f 88885,27 en met de kapitaal dienst Inkomsten f 5768,82 en uitgaven f 9379,53, nadeelig slot f 3612,71. De post subsidie van de gemeente aan het Burgeriyk Armbestuur bedraagt f 4200. De gemeentebegrooting wordt daarna vastgesteld met alg. st., evenals die van het Burgeriyk Armbestuur. Vastgesteld wordt een verordenlilg voor het beschikbaar stellen van een MAANDAG 27 DECEMBER !D3j cholen ln deze gemeente bezoekt, als- nede een verordening voor de heffing van 75 opcenten op de gemeentefonds- belasting. Weth. DIEPENHORST wil den burgemeester, die van twee zijden is aangevallen, dank brengen voor het geen hy tot nog toe in het belang der gemeente heeft verricht en hy hoopt, dat de voorzitter steeds op deze weg zal blijven voortgaan. Wanneer de burge meester soms eens iets gezegd heeft dat niet in de haak was, dan was dat geen wonder. De VOORZITTER dankt voor de ze gevoelige woorden. Weth. DE KRUIK gaat op de woor den van weth. Diepenhorst nader in en zegt, dat het kermis houden (op Zondag niet goed te keuren is. De heer DEN BOER vindt ook, dat men des Zaterdagsavonds na 12 uur heel goed 'de kermis had kunnen beëin digen. Spr. merkt nog op, dat hetgeen de burgemeester in verband met het dem pen van de Prinsegracht over de raads leden heeft gezegd, hem door de ziel sneed. Er is daardoor een verwijdering gekomen tusschen de arbeiders onder ling. Op een vergadering van de afd. ven de s.d.a.p. heeft men spr. ter verant woording geroepen op een wyze alsof er van een zekere beïnvloeding sprake was Dat deed ons zeer, aldus spr.. De raads leden hebben de steun en het vertrou wen van het hoofd der gemeente noo dig en van die hen naar vorengescho- ven hebben. Daarna wordt de vergadering ge sloten. NED. HERV. KERK. CAPELLE ad. IJSSEL. wykgebouw Ned. Herv. Kerk aan de Kanaalweg. Woensdag 29 December, 's avonds 7 30 uur, Ds. F. H. van Oosten, van Feyen* oord. GEREF. GEMEENTE. BERKENWOUDE. Dinsdag 28 Decem ber, 's avonds 7 uur, Ds. W. C. Lamain, van Rotterdam Zuid. Rede voor de Jon- gelings Vereeniging. CAPELLE ad. IJSSEL. De Ruyter- straat. Dinsdag 28 December, 'a avonds 7 30 uur, Ds. J, D. Barth, van Dor drecht. WADDINXVEEN. Gebouw Centrum. Woensdag 29 December, 's avonds 7.3Q uur, Ds. De Rover, van Vlaardingen. CHR. GEREF. KERK. MEERKERK. Dinsdag 28 Dec. njn. 7 uur Ds. P. de Groot van Gorinchem. SUEDRECHT. December. Ingekomen: T. de Zwart, (geh. met A. Blom), van Giessendam naar Stations weg 117; N. H. Harrewyn, van Ridder kerk naar Adm. de Ruyterstraat 5 inw.; S. J. Nederlof, van Antwerpen naar Zui- derstraat 15 inw.; P. Ellemans (geh. met 1M. Batenburg), van Papendrecht naar O 599. Vertrokken: J. D. B. E. Looyen, van O 2*15 naar Nymegen, Hertogstraat 92; EL van der Plas, van ab. woonark naar Rotterdam, Sandeiingstraat 113; B. Vis ser en gezin, van Havenstraat 19 naar Curasao; A. Greeve (geh. met H, van Gent) van P. Rysdykstraat 8 naar Rot terdam, Schoonebergerweg 75; F. van Hoek, van A 589a naar Ned -Indlë; G. A. Vis, van a.b. elevator „Actief" naar Ter Aar Dri42. TIENHOVEN. Over de maand Dec. Vertrokken: W. van Bruggen naar Loosdrecht. AMMERSTOL. Dec. Getrouwd: P. C. Verschoor, 26 J. en A. de Leeuw de Bouter, 23 J. C. Bath, 28 J. (van Bergambacht) en A. C. van den Dool, 26 J. CAPELLE ad. IJSSEL. December. Geboren: Lourentia Maria, d. van L.de Bode en D. den Boer. Neils, z. van J. Kaptein en M. Rolloos. Marrigje, d. van D. J. Hordyk en E. J. Oudenaarden. Overleden: B. van Dam, 86 J, echtge noot van A. M. Hoogendyk. HOORNAAR. December. Ondertrouwd: A. van Genderen en P. Versluis. Overleden: H. Bikker, 82 J, weduwnaar van Bikker. SUEDRECHT. December. Geboren: Jan, z. van J. t Jong en C. Maasland. Pieter, z. van H. D. Har tig en W. de Groot. Arie, z. van M. v. d. Heuvel en N. Vlot. Anna, <L van C. Boer en G. Verheul. Ondertrouwd: W. Goedhart, 45 J, en A. Verzee, 35 J. Getrouwd: A. H. Bons, 28 en A. Nederlof, 23 j. J. van Heteren, 28 J, en A. Nederlof, 21 J. H. van Gent, 58 j„ en A. Greeve, 52 J. WADDINXVEEN. December. Geboren: Consnelis Jacob, z. van C. Beek en A. E. Merkies. Annigje, d. van C. van 't Wout en J. Verhoef. Corne lia Martina, d. van J. J. Verkley en H. M. Klaver. Wilhelmus Cornells, z. van M. A. Boeren en A. van Helden. Alida, d. van J. Krayestyn en A. H. Lekkerker- ker. Martinus, z. van A. van der Graal en M. L. van der Wolf. Johannes, a van P. van Kooten en G. J. Robbers. Jan Willem, s. van H. C. Kooiman eg IU. lank

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 4