Schooi 200Ö ongeechü Plaatselijk nieuws] Brief uit Reeuwijk. Ond Ba ÏM MAANDAG 27 DECERTBER 193T NIE tot wa- ware de ge el de U als ScbarpschutteoK I De een wegen- komen. ge- aan- *58 25 een het ging den ge- ter georga- doch het echter doch •eerste thans heeft gekre- op met te AFSCHEID D8. In den dienst op zal mej. da. W. H. men van de Remoi nog ar- Ook ”oor- deze van den Nieuwdorperweg naar de Boskoopsche en in het westelijk gedeelte van déze ge- Er vwrschil- welke i de n. kj.appviiMvi-— A. SpruitenburgK. Cornelise J. v. Dijk—J. G. Enzlln M. RolloosD. Flekstrat le prijs A. Hamer- pagt, 2e prijs A. van Harten. U prü» M. Uitvoering. Gouderak. De muziekvereeniging ,,Cae- cilia’ gaf Dinsdagavond een in alle op zichten geslaagde uitvoering. Het pro gramma werd vlot afgewerkt en alle nummers werden op uitnemende wijze ten gehoore gebracht. Gouderak. Uitgaande van de vereeni- ging „Het Groene Kruis” zal deze winter een Moedercursus worden gehouden in de raadszaal. houden Mercurius aa handeisreIcenan Kentfeeetviering. Ouderkerk a.d. Uwol In tegenwoordig heid van talrijke ouders en belangstel lenden werd Woensdagavond, zoowel in het Wijkgebouw in wijk A, als in de Geref. Kerk het Kerstfeest gevierd met de Zon dagsschool kinderen. Kerstliederen wer den gezongen, vertellingen gedaan en ge schenken uitgereikt. Het was in beide gebouwen mb gedaagde mrmmL ABONHE‘8. die lingen te trekken. Hoe dankbaar Reeu- wijk ook is voor het drukke vreemdelm- genbezoek, een hoofddoel, dat mede be oogd werd is tot heden niet geheel be reikt en zal wellicht ook niet gemakke lijk geheel te bereiken zijn. De vele menschen die in den zomer aan of op de plassen komen, doen dit bij wijze van uitstapje of brengen er hun vacan- tie door. Nogmaals, Reeuwljk is hiervoor dankbaar, in 1 bizonder de ingeze- in- ook KEMTFEE8T BI ZONDAG Van ja ar op ja van de Remonstra meer belangstellend Isten Kerstdag was uur geheel bezet gramma onder leidi De liederen werd goed gezongen en i te dit vroeg, zong h Vervolgens deed dr. Kerstverhaal Daan Spel Het primitlf leent zich goed worden opgevoerd. meisjes spoelden he Jling. NA de pauze, w Woordeloos. Als ouderling der Chr. Geref. Kerk is herkozen de heer A. Blob en als diaken de heer A. D. Bikker. Afslag. Noordelooa. BIJ de Woensdag ten over staan van notaris A. H. Klokke te Go- rinchem gehouden afslag van een woon huis met schuur, erf, tuin en weg op het Hoog-Elnd, Ingezet op f 1900, werd f 600 gemijnd. Kooper werd de heer C. v. d. Berg. - Woensdagavond kwam de veehou der T. Blokland tot de ontdekking, dat 5 korljnen uit het hok waren vermoord. Vermoed wordt dat een hond de dader ia. -an c voor malige O. L. School. Na -t 2‘/“ uur spelen, waren alle partijs» reeds uit, waarvan hij 22 had gewonnen en 2 ver loren, n.l. van de hoeren J. Doelen van Leeuwen en J. Twigt. De heer Ham liet prachtige partijen aan de tafrijke aanwe zigen zien, die dan ook volop genoten hebben. Dinsdag hoopt „L.U.T.O." (eerste groep) te spelen tegen Moordrecht in het club lokaal bij den heer Van Meeteren al hier. Bosch Pz., 2e prijs W. Kamerling, 3e prijs D. Schakel Jz., 4e prijs C. Kooiman. le klas schutters: le prijs H. den Toom, 2e prijs C. de Krel, 3e prijs C. Pais, 4e prijs T. van Dijk, 5e prijs J. Vogel, 6e prijs M. Eikelenboom, 7e prijs G. Ver spui, 8e prijs E. L. Muis, 9e prijs H. Muil wijk Az., 10e prijs J. de KreL De prijsuitreiking zal binnenkort plaats hebben in een algemeene vergadering. Uit het jaarverslag over 1937 van de ziekenkas „Steunt Elkander" blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen f 623,25, en de uitgaven f 792,72. Per 17 December 1.1, sloot de kas met f 962,86. Het aantal leden bedraagt 81. Uitgekeerd is aan 21 zieken met 122 uitkeeringen. Gouda. De heeren C. Plomp, grossier in suikerwerken, en J. Vlag, kleermaker, zijn in staat van faillissement verklaard. Curator is in beide faillissementen mr. dr. J. Smit «nu- I - RM I. Wederom winkelweken. Owdewater. Ternauwernood zijn winkelweken, welke door de bij de mid- denstandbonden aangesloten winkeliers zijn gehouden, ten einde, of een groep van 23 niet georganiseerde winkeliers in d« Leeuweringerstraat, treffen reeds weder voorbereidingen om tegen over gave van bonnen, welke op bij hen ge kochte artikelen verstrekt worden een kans te geven met het zg „Bolero" spel Dit behendigheidsspel waarmee zeer kostbare prijzen kunnen worden be haald, schijnt gx-oote aantrekkings kracht te bezitten. Direct in het nieuwe jaar wordt reeds begonnen. De cam pagne zal 14 dagen duren. Verschijnt: Mas en Vrydag. Fry lx Dg- voor Öcho maanden 1.2 Met Teraekerii In deze gemeente heeft de werkloos heid zich dit jaar vooral ernstig doen gevoelen. De verschillende bedrijven, waarin vele arbeiders uit deze gemeen te werk vonden, hebben zeer ernstig te lijden onder de slechte economische tijds omstandigheden. Vonden hier vele ar beiders werk in het landbouwbèdrljf, een groot aantal verdienden ook hun brood in de kweekerijen te Boskoop en Reeu wijk. In den tijd van hoogconjunctuur voor laatstgenoemde bedrijven, zag men *z morgens vroeg een heele optocht wielrijders uit deze gemeente over afgebr. afgebr. 0—1 o—i 1-0 0—1 Schaken. Krimpen a.d. IJssel Van de schaak wedstrijd tusschen Krimpen a. d. Ussel II en Kralingen V, voor de competitie van de Rotterdamsche Schaakbond klas se 4 luidt de uitslag als volgt. Krimpen a.d. Ussel II. Kralingen V W. Jumelet—8. Sparreboom A. de BruinP. Boekhout J. Slappendel—M. W Voskuil A. LoeveF. A. Damen A. Kladler—B. Beyer A. C. RolloosW. v. Staveren A. C. Slappende!M. Dasberg Krimpen a.d. Ussel De nieuwe brug over de Sliksloot is thans voor het ver keer opengesteld. Alleen zullen beladen wagens en auto’s in verband met de nog zachte berm voorloopig het midden van de weg moeten houden, welke de brug voert. VASTBECHTTA1 1 Op 1 Januari w riet voor electrlctil dat tarief wordt b reeds vermeld, doel bruikers nog eens circulaire, die hen den toegezonden en vastrecht nauwkei kend. Per advertentie fc set electriciteitsbed afnemers voor deze vindt men een stn behoeft in te vuile vastrechttarief op wordt aan huls ter in het westelijk gedeelte van déze meente gelegen kweekerijen gaan, werd gewerkt en verdiend en bij gevolg ook uitgegeven. Het zijn thans slechts weinig ingezetenen, die als beider in dit bedrijf werk hebben. de vlsscherij in het waterrijke Reeuwljk beteekende voorheen voor vele gezin nen een bestaan. De prijzen van zoet- watervlsch, indien deze nog door de handelaren wordt opgekocht, is thans ook zoo abnormaal laag, dat ook het vlsschen niet meer loonend is en vele be roepsvisschers naar de steun zijn dreven. Voorts zijn ook een groot arbeiders uit het veehoudersbedrijf zonder werk. Deze bedrijven, waarvan Reeuwijk er zeer veel telt, gaat het ook niet naar den vleeze en er is ook hierin weinig arbeid te vinden. De financiëele positie van de bedrijfshouders zelf uit deze takken is in vele gevallen de laat ste jaren ook aanmerkelijk verzwakt. Dit alles kan niets anders tot gevolg hebben dan dat de gemeente zich veel zorgen moet getroosten om bet hoofd boven water te houden. De gemeentelijke huis houding gaat dan ook gepaard met vele financieele zorgen. Men doet in Reeu wijk al het mogelijke om voor de werk- looze ingezetenen arbeid te zoeken. Het eene werkverschaffingsobject na het andere wordt opgezocht en zoo mogelijk uitgevoerd. De eene bespreking na d« andere wordt gevoerd. Hoe mooi bet ook Is, zoolang het woord „werkverschaf fing" gebezigd moet worden om de menschen aan het werk te houden kan men niet spreken van „werken voor je brood" maar ia bet „werken voor je steun”. Hiertegenover staat echter, dat door de uitvoering van deze werkver- schaffingsplannen aanzienlijke verbeteringen, enz. totstand aan de uitvoering waarvan men in een goeden economlschen tijd misschien niet gedacht zou hebben. Er zou dan immers van overheidswege geen werk „gezocht” behoeven te worden. De Reeuwijkeche Piassen verschaffen de gemeente tot heden ook nog niet die financiëele b^ten, die men door het vreemdelingenbezoek enz. hiervan ver wacht bad. Zeker, de plassen zijn alom bekend en bemind Ze zijn ook werkelijk zeer schoon. In den zomer komen zeer veel vreemdelingen naar de' plassen. De watersport is er nimmer zoo druk be oefend als de laatste jaren. We hebben het mooie recreatle-oord .Elfhoeven" gekregen. En ontelbare houten zomer en piashuisje zijn langs de plassen ver rezen. Deze gebouwtjes hebben het natuurschoon niet verhoogd, in vele gevallen hieraan ten afbreuk gedaan. Gelukkig is er een nieuwe bouwverordening en Reeuwljk een uitbreidingsplan gen. Het bouwen van deze huisjes willekeurige plaatsen en in willekeurige volgorde is thans afgeloopen en zijn hieromtrent ook strenge voorschriften ta 1 leven geroepen. Een groot aantal van deze gebouwtjes zal moeten wor den afgebroken of verplaatst. Reeuwljk heeft een actieve afdeeling van de Ver- eenlging voor Vreemdelingenverkeer. ZIJ werkt er hard voor om de Reeuwljksche Plassen bekend te maken en vreemde- De heer A. P. de Jong, godsdienst onderwijzer bij de Ned. Herv. Evangelisa tie op Geref. Grondslag, heeft zijn be roep voor Moordrecht aangenomen. De collecte voor het Zee-Helden Fonds „Dorus Rijkers” heeft f 28,42 op gebracht. De vereeniglng „Kanarievriendên" zal op 31 December en 1 Januari in de zaal van den heer K. Neef een kanarie- tentoonstelling houden. Stapelloop mJL „Onoba". Krimpen a.<L UiwcL Vrijdag werd van één der hellingen van C. van der Gxesaen Zonen's Scheepswerven het voor de Koninklijke fehellgroep gebouwde enkel- schroef motortankschxp „Onoba”, groot 9100 tons, met goed gevolg te water ge- xaten, nadat de laatste beletselen waren weggenomen en de doopceremonie was verricht door mejuffrouw H. Lugt, doch ter van den heer G. J. Lugt, hoofdinge nieur van Werkspoor te Amsterdam. De opdracht van dit schip, deel uitma kend van een belangrijke bestelling van een aantal motortankschepen aan ver schillende Nederlandsche Scheepswerven, geschiedde in October 1936, toen groote behoefte aan nieuwe orders bestond. Dank zij deze opdracht, werd in 1937 in de gemeente Krimpen a.d. IJssel en omgeving, vanouds een centrum der scheepsbouw-industrie, de werkgelegen heid weer vergroot. Het is daarom voor de werf en haar honderden arbeiders zeer verheugend, dat de Koninklijke Shell groep haar eenige weken geleden opnieuw een opdracht verstrekte voor de bouw van een zusterschip van de „Ono ba waarvan de kiel in 1938 gelegd zal worden. Op de nu vrijgekomen helling wordt de kiel gelegd voor het mA. „Borneo”, 9350 ton draagvermogen, zusterschip van het m.s. „Java" belde in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam. vele liefhebbers van „buiten wonen" zich langs dat gedeelte van den straat- vestigen. zoo, Stand 26 In het voordeel van Kralingen V. De twee afgebroken partijen zijn ter beslissing aan de Rotterdamsche Schaak bond toegezonden. Brandje. Krimpen a.d. Ussel. Donderdagmiddag is bij den heer S. in de Waalstraat een schoorsteenbrand uitgebroken. Met eigen middelen kon deze brand niet gebluscht •orden, zoodat eenige snelblusschers ter hand werden genomen. Hiermede was de braiid spoedig gebluscht en kon erger worden voorkomen. Als volontair bij de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke aangele genheden is toegelaten de heer A. Teerds van Capelle aan den Ussel. Bonte Avond. Krimpen a.d. IJssel. De afd. van de VARA heeft in het Vereenigingrgebouw een bonte avond gehouden, waarvoor van de zijde van het publiek zeer groo te belangstelling bestond. De lende tooneelstukjes en kluchten, i opgevoerd werden, vielen zeer in smaak, evenals Hawaï muziek, die ver zorgd werd door de Smith’s Royal Ha waii en Serenaders. Krimpen *.<L Ussel. De heer C. J. Heuvel, vglontair ter secretarie, slaagde dezer dagen voor bet te Rotterdam ge- ekamen boekbanden Stempelen. AmmerstnL Voor het stempelen van de werkloozen is in deze gemeente een andere regeling getroffen. Het stempe len, wat voorheen in de voormiddag ge schiedde, is thans, bij besluit van B. en W., ais volgt eer «geld: Van de werkHoze arbeiders, cüe in- gmmre de voor deze gemeente geldende stemar^geling, een wekelljksche onder steuning ontvangen, stempelen de onge organiseerden dagelijks op werkdagen tuaechen 912 uur of 1417 uur gemeente-secretarie. Voor de niseerden geldèn dezelfde uren, zS stempelen in ’t Gebouw. Bij stempelen zal de betrokken ambtenaar telkens bekend maken op welk tijdstip van de volgende dag gestempeld moet „Volksonderwijs". Berkenwoede. Woensdagavond gaf afdeellng Berkenwoude van „Volkson derwijs" in de zaal van den heer G de Jong in de Achterbroek een propagan- da-avond. De «mU vm m&tig beaek Na Gevond-n voorwerpen. Sliedrecht Te bevragen bij: A. Vlssett P. Rljedljkstr. 52 een koperen gewicht; 5’ P. Onkruyt, A 1063 eenige strengen ko ralen; W. Baan, A 955 een alpinomuts; J. Vlieg, Havenstr. 28 een paar kinder- wantjes; J. de Jager, Mlddenstr. 28 een zadeldekje; C. v. d. Waal. Adm. de Rulj- terstr. 73 sen broche; M. J. Sandmann, A 216 een klnderwantje; L. Lagerwaard, P. Rilsdijkstr. 12 een konijn; A. Versteeg Klopstr. 6 een ceintuur; C. Klein, C 200 een paar dameshandschoenenD. v. Me teren, B 007 een rijw. bel. merk in etui; H. Slob, B 803 een idem, C Mosterdijk, Zulderstr. 14 een klnderwantje; G. J. M. V d. Kloet, B 419 een sjaal; A. Boer, Dljkstr 28 een damesparaplule; J. O. Boer, H de Grootstr. 260 een portemon- nale. Waddinxveen. Gevonden: een huis sleutel, gedeponeerd ter secretarie. Het Oranje Comité roept iedereen op tot deelname aan een groote fakkel optocht, te houden op de avond van de heugelijke dag der blijde gebeurteniA Lampions mede brengen. Gemeenteraad. Usselstein. De burgemeester heeft de gemeenteraad in openbare vergadering bijeengeroepen op Dinsdag 28 December, n.m. 7 uur, ter mededeeling van ingeko men stukken en ter behandeling van voorstellen van B. en W. betreffende: L benoeming gemeente-geneesheer en ge- meente-vaccinateur in 1938; 2. verkoop van aan de lepzlekte lijdende boomen; 3 aangaan rekening-courant-leeningen over het jaar 1938; 4. deelneming in de stich ting „Het Stlchtache Borgstellingsfonds”; 5. de rekening over 1938 en begroeting voor 1938 van het Burgerlijk Armbestuur; 6. wijziging algemeene politie verordening inzake verlenging sluitingsuur tapperijen; 7. vaststelling kleeding- en rljwieltoela- gen gemeente-personeel over 1937; 8. aangaan gewijzigd contract met de N.V. Puem lx. straatverlichting. Aanbesteding. Zevenhuizen. Voor de gemeenterelni- glng hebben 12 personen ingeschreven. Laagste inschrijver was de heer L. J. Stoxk met een bedrag van f 395 per jaar voor het tijdvak 1 Januari 1938 tot en met 31 December 1940. De gunning is aan hem geschied, Aan de werkloozen wordt naast mar» garine, vet en gehakt, thans ook goed- koope visch verstrekt. Tweemaal is nu reeds gestoomde haring verstrekt, die door de lage prijs gretig aftrek vindt Besloten is, met deze distributie nog eenige tijd door te gaan. Eierenveiling. Zevenhuizen. Aangevoera werden 8756 kippeneieren. Prijzen f 5—f 5.60 per 100 stuks. Henneneieren prijs f 4.254.95 per 100 stuks. Tevens werden aangevoerd 35 eendeneieren, prijzen t 3.80f 4.15 pei 100 stuka. De malversaties te Krimpen. Krimpen a.d. Ussel In verband de malversaties ten gemeentehuize Krimpen a.d. Lek en het in voor-arrest houden van twee ambtenaren, zal de ge meentelijke dienst voor maatschappelij ke aangelegenheden, alhier, voor wat het sociale werk betreft assistentie ver- leenen. Gevonden: e©n portemonnale met inhoud, een dekzeil en een gebreide grij ze handschoen door de politie; een pols horloge door G. Schenk, Steenbakkers straat 16; een h^ndbeschenner door P. Braanker, Waalstraat 17 en een nieuwe waterslang door mej. de Konlng, Koet- landstraat 82. opening door den heer J. de Groot Jacz. I trad als spreker op de heer Sandifort, 1 die op duidelijke wijze het onderwerp: „Eén volk, één school" uiteenzette. Hier na volgden eenige voordrachten, waarna een verloting werd gehoude»De zltter dankte tenslotte hen, die avond geleld hadden en sloot de bijeen komst. Benschop. De gemeentebegrooting welke in de raadsvergaderingvan November werd vastgesteld, is goedge keurd van Ged. staten terugontvangen. Capelle a.d. UsaeL Wegens vertrek van den heer A. G. Usselstein is met ingang van 1 Jan. tot directeur der vakteeken- schooi van *t Nut benoemd de heer T. v. Weelden, thans leeraar in scheepsteeke- nen aan deze school. De heer A. Teerds is te Krimpen aan den Ussel toegelaten als volontair bij de dienst van maatschappelijke aan gelegenheden. Giessen-Nieuwkerk. De uitslag van de schietwedstrijd van de B VD., afdeeling Giessen-Nieuwkerk en Peursum, volgt; Koningsch utters weg hebben gevestigd en nog Per slot van rekening is het dus dat Reeuwijk niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een andere gemeente re clame maakt. Buiten haar schuld wordt dus (en dit is te begrijpen) door een an dere gemeente een dankbaar gebruik ge maakt van de propaganda, die Reeu wijk voor haar plassen en natuurschoon maakt lAat ons echter hopen, dat Reeuwijk ookeene weer door haar werkloosheid komt en met haar mooie plassen en na tuurschoon zal triomfeeren. We hebben hier de vorige week nog weer kunnen con stateeren hoe het verkeeren kan en een martelweg een trlom'weg werd Bij de Ouderavond. Gouderak. In de Christelijke School werd Dinsdag een Ouderavond gehouden, waarvoor veel belangsteilxrxg bestond. Da. T. H. Oostenbrug, Ned. Herv. Predikant sprak een openingswoord. In de pauze bezichtigden de aanwex: gen het werk der leerlingen met veel interesse. Daarna hield de voorzitter der Schoolvereenlging, de heer S. Turn, een referaat over „Het onderwijs in de Vad Geschiedenis op de Chr. Schooi hetgeen allen met aan dacht hebben gevolgd. De heer G. Mouw, hoofd der school, sprak een slotwoord, waarin hU c m. allen dankte die op eenigerlei wijze tot het we slagen van de avond hadden medegewerkt. In de zaal van den heer Ooms werd Woensdagavond, uitgaande van de Ver- eenfglng voor Eerste Huip bij Ongeluk ken (EHBO) de Groene Kruis-film vertoond. Er was groote belangstelling. Polsbroek en Vlist Door milde bijdra gen van de ouders en belangstellenden, daartoe in staat gesteld, vierden de leer lingen der „Eben-Haëzer” school Donder dagmiddag een welgeslaagd Kerstfeest Het hoofd der school, de heer A Bergs- ma, opende om eén uur het goed bezoch te samenzijn met Psalmgezang en gebed. Hij vertelde vervolgens op de hem eigen gezellige manier aan de kinderen de Kerstgeschiedenis, intusschen bij de ver schillende klassen tal van steekproeven nemend naar de kennis der Mediaan- sche Pofetieën, waarbij de scholieren hun onderwijzer niet beschaamd maakten Een Kerstvertelling;, getiteld: ..Een droeve en een blijde avond", boeide jong en oud. Eén en ander werd afgewlsse’d door het zingei^ van Kerstliederen. De kinderen werden rijkelijk onthaald op chocolademelk met versnaperingen en kregen bovendien geschenken In natura en een boekwerk mee naar huis. Polsbroek. Bij de heden door bouwkundige W. Bos te Oudewater houden onderhandsche aanbesteding van een woonhuis met garage aan den Dam- weg voor rekening van den heer J. W. Schouten alhier; waren laagste inschrij vers de heeren G. A. Strien voor timmer werk en Jac. Boon voor metselwerk, ter wijl het schilderwerk is opgedragen aan P. den Hollander. Polsbroek. In verband met de winter tijd. is de werkloosheid ook in deze ge meente toegenomen. Bij den agent dei arbeidsbemiddeling staan thans 11 werk- loozen ingeschreven. Politieberichten. Sliedrecht. L. deed aangifte van ver missing van vier witte konijnen. V. gaf kennis, dat zijn oliewagen door vrachtauto werd aangereden, met gevolg, dat 5Ö0 liter olie verloren en zijn wagen ernstig werd beschadigd. J deed aangifte van vernieling van een ruit. Zondagmiddag werd een voet- gangster door een wielrijder aangereden Zij kwam te vallen en werd licht aan het hoofd gewond. De politie stelt een onderzoek in. Woensdagmiddag werden de gebr. D. door de politie op heeterdaad betrapt bij het plukken van hulst. Tegen hen zal proces-verbaal worden opgo- maakt. huldiging van den Jubileerenden pastoot Hakkehng werd hij door een groote stoet aan 4> mnd van deze gemeente vanaf de Baar» Ingehaald. Deze keurige stoet met den jubilaris In zijn midden ging vanaf de Baars over den Middel- burgschen weg naar de R K. kerk op ’t dorp. Ten tijde van de Hervorming werd eens uit een woning 'tegenover het te genwoordige poldergemaal een priester gevangen genomen, die daar In het ge heim de H. Mis opdroeg. Hij werd met 4 paarden naar Den Haag gesleept. Middelburgscheweg was dus toen martelweg, terwijl hij thans na zooveel jaren bij de Intocht van den jubileeren den pastoor een triomfweg was worden. Da wet op ver! ondememersovereer Tweede Kamer na nomen. Zij houdt i overeenkomsten g den, die bindend hij, die zich daar dan in het bed krijgen. De bedrijfstak w< onderworpen, waa meer onttrekken krijgt die bedrijfsti positie in het gehei ke verhoudingen. Deze wet echter enkele toepassing laatste verslag, dat nomische zaken a heeft uitgebracht, verbindendverklarir daarvan zijn er 6 zoek weer ingetrok zeven bevinden z ling. Groot kan hei deningswet" dus te genoemd. Eenerzljc staan, dat de re met het toepassen bevoegdheid tot van een overeen) voorgelegd. Wel dat die verbindend plaats hebben, indi ming met het alge; algemeen belang baar begrip; in i volle verantwoorde ring, tn dit geval economische zakei bewindsman moet geval beslissen, c zoover in het maa ingrijpen, dat eer als het ware „i wordt. Het laat «teh n dernemersovereenkc meer hoofdproblei bedrijfstak zal trac hoofdproblemen steeds om een drl productie, het vt koopprijzen en hel concurrentlemethod sel, kortingsaysteen echter hieruit, dat ring in negen van te belangen zal ra die tot een dergel ring overgaat, neen SiniHltaan-séanee. Ouderkerk a.d. IJssel Woensdagavond speelde de heer Ph. J. Ham, damkampi- oen van Zuid-Holland, oud-kampioen van Rotterdam en Antwerpen, een sijuul- taan-séance tegen H borden damvereeniglng Ji.U.T.O.” in üe zeer ten en-neringdoenden, al zijn him komsten hieruit in vele gevallen beperkt tot een zeer gering bedrag. Aan de vele bewoners van de zgn. zomer en piashuisjes wordt door Reeuwljksche neringdoenden n.l. zeer weinig ver eend. Wellicht ook dikwijls uit het oog punt van bezuiniging brengen deze menschen voor het overgroote deel de noodige levensmiddelen, enz. mee vanuit' hun woonplaats en gebruiken die aan de plassen in hun zomer- of piashuisje. I Men had n.l. steeds de hoop gekoesterd en ook de stellige verwachting, dat vele watersport- en natuurliefhebbers zich blijvend in onze gemeente zouden ves tigen. Juist dit was ook een hoofddoel. Hierin is echter onze gemeente nog al eehigszins teleurgesteld. Dit laat zich in vele gevallen ook begrijpen. De belastin gen z*jn in Reeuwijk zeer hoog. Dit is dan ook wel een hoofd-oorzaak van de langzame toename van deze „blijven de” ingezetenen. Begrijpelijkerwijs is voor velen bij het bepalen van hun woonplaats Ge belasting een voorname factor. Het is niet moexlijk om dit met een enkel voorbeeld aan te toonen. Het gedeexte. van den Straatweg vanaf den ZoutmanBweg alhier, tot aan het woon wagenkamp van Gouda is gelegen on der de gemeente Wadxiinxveen. Vanaf dit gedeelte van den straatweg ziet men uit op de D&xne Reeuwijksche plas „E)f- hoeven", waarin het recreatie-oord „Elfhoevezf ook is gelegen. In de laat ste jaren zijn langs den straatweg daar vele mooie landhuizen verrezen, terwijl er steeds nog meer worden gebouwd. De bewoners van deze landhuizen en villa’s wonen onder de gemeente Wadinxveen en hebben een schitterend vrij uitzicht op de Burg. Lucasselaan en de Elfhoeven plas van de gemeente Reeuwijk. Wan neer men in aanmerking neemt, dat de belastingdruk in de gemeente Waddinx- veen veel lager Is dan die te Reeuwijk, laat het zich gemakkelijk begrijpen, dat Eier«nv«i!lng. Moereapelle. Donderdag 22 Dec. waren aangevoerd 4171 eieren, de prijzen ren als volgt: henneneieren f 3.75—4.50; kippeneieren f 4.505.30, alles per 100 stuks, peren 2540 cent per mandje, appelen 10—100 cent per mandje.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 5