1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT Een Italiaansch-Hongaarsch verbond s ‘sax» Binnen en buiten de grens 1 TEN 9?° „Insulinde” WETEN IS BETER DAN GISSEN. er Ook voor Reparaties. -w TIEN BLADZLTOKN «o- sai WOENSDAG II JANUARI 1MI NOOTKN, SCBOONBOVKN, Telef. 20. TeL-Adres; Vannooten. »n. K) I Doch hlnale rzische 350 Hf- nu 1 Rook- on Pruimtabakken vanaf 7 cant par half ons Vraagt ze Uwen winkelier of* bij W. RUNEVELD, Haven 66 - Tel. 91 - Schoenhoven zij, wier verblijven ide inundatie, van pen, zal hun wel 1 behoeven te wor- een ovenr In een korte terugblik hopen wij in den vervolge wekelijks een overzicht te geven van verschil lende gebeurtenissen in binnen- en buitenland. De nieuwe rubriek, die boven staande titel draagt, treft men in dit nummer voor het eerst aan. Advertentiën: 16 l meer halve worden Voor do vrode In Zuld-Ooot Europa. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.25; per post 1.50. Met verzekering 15 cents meer. actie voor Finland te steunen De nota, die de secretaris generaal van de Volkenbond, Avenol, van de regeering te Washington ontvangen beeft, ver klaart, dat de Vereenlgde Staten bereid zijn Finland te helpen. De Amerikaan- sche regeering hoopt, dat de technische organisatie van de Volkenbond zal weten te bereiken, dat door een juiste leiding van de hulp der regeeringen deze hulp actie zoo doeltreffend mogelijk zal wor den. Chamberlain over de oorlog. De stilte voor de storm. De Engelsche premier Chamberlain heelt gistermiddag een radiorede gehou den over „De voortgang en de vooruit zichten van de oorlog”. Chamberlain zei. de o.a.: Dit nieuwe jaar zal waarschijnlijk van de grootste historische be te eken is zijn. Het is rustig begonnen, doch het is da stilte vóór den storm. Tot dusver is het nog niet tot een algemeen treffen ge komen. Wij weten echter niet hoe lang dat nog zal duren. Finland aldus de premier vecht thans tegen een macht van mee- doogenloos geweld, zooals wij zelf thans doen. Finlands schitterende successen vervullen ons met bewondering voor zijn heldenmoed. Na eenlge woorden te hebben aan de Britsch—Fransche king zei Chamberlain: 72» JAARGANG. NIEUWSBLAD VOOR ZUID+IOLLAND EN UTRECHT gasbommen en dynexnietgranaten gebruiken. De aan vallen met pantserafdeellngen of sleden slaan de Finnen thans op nieuwe wijze af. Zij versperren de weg met bommen en als de Russen uitstappen om de hin dernis op te ruimen, worden zij van verre door onzichtbare scherpschutters neergeschoten, waarop de tanks, pant serwagens of motorsleden onbeschadigd in handen der Finnen vallen. Nu en dan komen weer berichten bin nen over een opstandige geest onder de Russische troepen. Finsche patrouilles hebben dienaangaande verklaard, dat de Russen bang zijn voor de koude. Zij heb ben gezien hoe kameraden met tiental len doodvrlezen en de Finnen hebben rond aschhopen en in aneeuwholen vele bevroren lijken gevonden. Daar komt nog bij, dat door het Finsche optreden de Russische levensmiddelentoevoer vrijwel gestaakt is, zoodat de Russen van «eer kleine rantsoenen die moeten vuren op de eigen troe pen zoodra deze terug zouden wijken. De commissarissen zijn namelijk ook ver antwoording verschuldigd over de geest van de hun toevertrouwde troep. En als die zou terugdeinzen voor de aanval is de moreels voorbereiding van den poli- tieken commissaris niet voldoende ge weest. De bovengenoemde sector is vrijwel de eenige, waar nog gevochten wordt. De Finnen omsingelen op het oogenblik de sleutelpositie van Sala, dat nog een van de weinige steden op Flnsch gebied is, die door de Russen bezet wordt gehou den. De ring om de stad is bijna geslo ten, zoodat binnenkort het bericht van de herovering kan worden verwacht. Op de overige fronten Is de activiteit miniem. Zoowel bij Petsamo als op de Karellsche landengte voor de Manner- heimli^ie zijn de Russen bezig loopgra ven aan te leggen. Zij laten daartoe de hardbevroren grond in de lucht vliegen en verschuilen zich in de gaten. Dit wijst er wel op, dat de Russen inzien, dat zij bij de huidige weersomstandigheden geen succes kunnen verwachten. Hun hoop, dat zij over de bevroren meren de Fin nen zouden kunnen omsingelen, is dgpr het verlies van duizenden manschappen de bodem ingeslagen. Het eenlge, wat de Russen zich nog veroorloven op deze fronten Is periodieke artlllerieactivltelt en kleine aanvallen met tanks en motorsleden. Wat het eer st» betreft, beschuldigen enkele Zweed- sche correspondenten aan de fronten de Russen er van, dat zij Men heeft gelezen, dat in Engeland bij het begin van de oorlog honderdduizen den vrouwen en kinderen zijn overge bracht van Londen en andere groote ste den naar het platteland, omdat men vreesde dat Duitsche vliegtuigen die ste den even meedoogenloos zouderï bombar- deeren. als zij het in Polen gedaan had den. Men heeft ook hier te lande in de spannende dagen op het eind van No vember, wilde verhalen gehoord van eva cuaties of overbrenging, welke in ons land zouden geschieden, als het tot oor log mocht komen en menigeen heeft zich beangst afgevraagd waarheen men hem en zijn gezin zou brengen ais een vijand dier de grenzen mocht komen. Het is daarom een goed werk geweest van den gepenstonneerden luitenant-generaal Jhr. W. Röell om in een klein eenvoudig werkje (Het evacuatleplan) uiteen te zet ten, wat er in geval van oorlog eigenlijk gebeuren zal met de burgerbevolking. Er bestaat een in details uitgewerkt evacuatleplan, m,aar dat betreft niet hen, dl» buiten de waterlinie wonen en even min de bewoners van groote steden, maar slechts een klein deel van onze bevol king, namelijk zij, wier woningen enz. liggen in de strook, welke onder water gezet zou worden. De bewoners van Fries land, Groningen, Drente, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg blijven, waar ze zijn en binnen de waterlinie zal ieder zooveel mogeiyk aan zijn gewone werk Mgg^ daar geen tweemaal gêzêgt den, want niemand zal in Stroomd land willen achter blijven. Dat vertrek, die evacuatie, is nauwkeu rig geregeld en wanneer het vreeseiijke bericht zoU komen, dat oorlog is uitge broken en dat zij huis en hot moeten ver laten, dan zal niet, zooals in sommige andere landen, een wanordelijke vlucht front gezonden zullen worden. Het is echter moeilijk te gelooven, dat de Rus sen na een korte oefening zich even ge makkelijk zullen bewegen op de lange planken als de Finnen, die van jongs af aan de ski’s gebruiken als wij de fiets. Behalve de zeer ontoereikende uitrus ting en oefening van de manschappen is de kaderoplelding in het Russische leger een moeten leven. Volgeps geruchten heeft Duitschland thans zijn houding bepaald ten opzichte van de Flnsch—Russische strijd. Een hoeveelheid Italiaansch oorlogstuig, be stemd voor Finland, zou in Duitschland zijn opgehouden en in beslag genomen. Bovendien zouden twintig Duitsche offi cieren van de generale staf naar Moskou vertrokken zijn om het Roode leger te reorganlseeren. Het zal binnenkort dus wellicht moge- Ityk worden, dat, terwijl Rome en Ber lijn tegenover de wereld de as-vriend- schap handhaven, in Finland Dultschers en Italianen elkaar bestrijden. daarvan het gevolg zijn, maar het ver voer zal geregeld zijn, de nieuwe verblijf plaatsen in orde .zijn, het vee is gere gistreerd en wordt’geleid naar te voren gereedgemaakte stallen of weiden. Er is nog een tweede klasse van te evacueeren inwoners, te weten, zij wier woningen enz. liggen binnen de vuurlijn van onze of van de vijandelijke artille rie en het behoeft geen nader betoog, dat ook die Nederlanders hoe eer hoe liever zullen wegtrekken van die onveilige plaatsen. De regeering en de generale staf heb ben de evacuatie tot in details voorbe reid en elke burgemeester weet wat hij in zoo'n geval heeft te doen. Deze ma gistraten zouden in zulke dagen een zwa re en verantwoordelijke taak hebben. Op hen zal het dan vooral aankomen of de verhuizingen regelmatig en ordelijk ver- loopen en eveneens zullen de burgemees ters in de plaatsen, die de vluchtelingen worden aangewezen als voorlooplg ver blijf, zorg moeten dragen, dat zij behoor lijk gehuisvest worden. Deze huisvesting geschiedt niet, zooals sommigen denken, in barakken, welke natuurlijk in zoo kor te tijd niet in massa gebouwd zouden kunnen worden, maar zij worden inge- kwartierd bij de Inwoners van die plaat sen, welke nog in een veilige streek lig gen. Het is wel nuttig, dat men nu reeds weet dat deze belangrijke aangelegenheid systematisch is geregeld en zorgvuldig georganiseerd, zoodat als weer eens booze geruchten rondgaan, men zich niet noo- deloos ongerust maakt, maar weet voor wie de evacuatie geldt en dat dezen rustig kunnen afwachten, welke bood schap zij zullen krijgen. Onrust, opwin ding en paniek zijn in zulke dagen ge vaarlijke vijanden, rust, kalmte en ver trouwen, krachtige hulpen. Bevestiging te Rome. Hooge Itaüaansche kringen bevestigen dat Ciano en Csaky bij hun besprekin gen te Venetië een geoord hebben ge sloten, inzake Italiaanscjhe hulp voor het geval van een Zommunistlschen aanval op Hongarije. 7 Of deze hulp zich later tot een mili tair verbond zal ontwikkelen of dat het slechts dezelfde soort steun zal «Dn als die aan Franco werd verleend geduren de de Spaansche burgeroorlog, zal geheel en al afhangen van de ontwikkeling in de toekomst. In elk geval is geen mili tair verdrag gesloten. RUSSISCHE INVAL WORDT FINSCHE UITVAL. WEER EEN DIVISIE, DE DERDE, VERNIETIGD. De Duitsche houding bepaald? De Russische inval in Finland, waarvan de wereld in de aanvang verwachtte, dat het ongeveer zou gaan als de Duitsche veldtocht In Polen, is geheel anders vefr- loopen, zoo zelfs, dat we nu kunnen gaan spreken van een Finsche uitval In Rus land. In de middensector, waar Finland op zijn smalst is, hebben de verdedigers de Russen, die aanvankelijk diep in het land waren dóórgedrongen, teruggesla gen tot op Russisch gebied. Voor de der de maal in enkele weken i3 een geheel» Russische divisie vrijwel vernietigd L'eze divisie, de 163ste, was naar deze sector gestuurd om de vorige, de 44sUj, te hulp te komen. Doch door het snelle optreden der Finnen, was de 44ste reeds verstrooid en verslagen, vóór de hulp arriveerde. Evenals bij d« vorige slagen hebben de Finnen thans wederom een groote oor logsbuit gemaakt. De Russische stukken rijders hebben de voorwagens en cais sons aan hun lot overgelaten. De beman ningen der tanks zijn er uitgekropen en hebben niet de minste moeite gedaan om de tanks naar de Russische linie te rug te brengen. Chauffeurs hebben hun wagens laten staan waar zij konden. Ma chinegeweren en handgranaten waren eenvoudig op de berm langs de weg ge worpen. Doch typeerend voor deze krijg 13, dat de Russen dltma» gaw’jd. samenwer* I plaatst in -De Gorcumer”. J Telef. 20. TeL-Adres: VinoooUa R W. N. VAN NOOTRN, SCBOONBOVKN, BAVIN M Poettakenlng 13763. I groot rwak punt. Door de verschillend^ zuiveringen In de laatste jaren zijn alleen of ficieren en onderofficieren overge bleven, die niet veel anders kunnen, dan Stalin en Worosjllov (den volkscommissaris van oorlog) verheer- lijken. Op het gebied van krijgskunde zijn zij echter al heel slecht thuis. De meeste Finsche soldaten staan op een hooger peil van ontwikkeling en hebben meer inzicht in de beste wijze van oor logvoeren, dan vele Russisch» officieren. Daar komt nog bij, dat bij iedere Rus sische compagnie een politieke commis saris is ingedeeld Deze moét waken voor de geest van d» troep en ziet toe, of de bevelen, door de officieren gegeven, wel overeenkomen met de communistische beginselen. Het spreekt wel van zelf, dat er groote wrijving bestaat tusschen deze commissarissen en de officieren, ook de manschappen haten de „pottekijkers van Staftn”. Het is immers meermalen voorgekomen, dat da politieke commissaris opdracht gaf achter de aanvallende Russen man schappen me* mitrailleurs te plaatsen. löONNE'S. die rich aan onze administratie opgeven voor de reriekering, rijn volgen* d» vnatgeetalde bepalingen tegen ongevallen vexaekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van - a a a Gulden bij levenslange z n a Gulden bij a A Gulden bij verte» o A A Gulden MJ verUe» 1 A A Gulden btj verte» z a Gulden bij vertes van De verzekerde moet in het 2 0 v V ongeschiktheid. O V V overlijden. U V U van hand of voet. 4 U V van een oog. 1 V V na on dukn. V V een anderen vinger. bezit rijn van een polis. tieke tradities, öch verzetten plannen van 00Bt-»UIODA. AMERIKA HELPT FINLAND. Het Amerikaamche departement van Buitenlandscbe Zaken heeft een gunstig antwoord gestuurd op het verzoek van d» Volkenbond van 18 December, waarin de leden van de Bond gevraagd wordt, hoe rij de hulp aan Finland tegen dè agressie der Sovjets opvatten en waarin tevens eenige staten, die geen lid rijn, worden aangespoord, d» Volkenbcnds- JHF* Nu blijkt het voordeel van een HAARD of HAARDKACHEL met Front- Wand Circulatie. - De xomer in huis bij laag brandstofgebruik. - Schaf U nog zoo'n verwarming aan. Nieuw emaiile FORNUIS voor 42.50 HAARD- EN KACHELHANDEL G. TROMPETTER Lopikerstraat 49 Schoonhoven. Onze ervaringen van deêe oorloga- samenwerking zijn zoo, dat. ik wej moet denken, dat wij haar, wanneer de oor log voorbij is, niet zullen opgeven. Zij zou zich kunnen ontwikkelen tot iets wijders en diepers, omdat er niets is, dat meer zou kunnen doen ter vergemakke lijking van de taak van vreedzame re constructie, welke eens moet worden on dernomen. Er is niets, c^at meer tot de duurzaamheid van haar resultaten zou bijdragen, dan de uitbreiding van de Engelsch-Fransche samenwerking op fi nancieel en economisch gebied tot an dere naties in Europa en wellicht tot d» geheele wereld. Chamberlain voorspelde het volk nog velerlei zorgen en ongerief. Wij moeten, zoo zei hij, deze oorlog winnen, hem zoo mogelijk verkorten. Wij moeten de invoer beperken, het stellen zonder minder noddlge producten. De distributie is gisteren met bepaalde le vensmiddelen begonnen en de lijst zal binnenkort worden uitgebreid, ook al is er geen reden om te veronderstellen, dat het land tekort zal krijgen aan dingen, die voor de gezondheid noodzakelijk zijn. Wanneer wij 'onzen levensstandaard willen behouden, moeten wij beginnen met het winnen van de oorlog. In deze tijd kunnen wij niet garandee- ren dat de offers voor allen gelijk ziin. Maar een ieder moet het offer brengen, dat van hem gevraagd wordt: Dan slechts kan zijn geweten zuiver zijn. VLIEGERS BESTOKEN BRITSCHE SCHEPEN. Duitsche bommenwerpers, welke gis terochtend onder bescherming van oe mist voor de Britsche en Schotsche Oostkust hebben geopereerd, hebben, volgens United Press, elf Britsche sche pen met bommen en machinegeweervuur aangevallen Minstens één Brit is bij deze plotselinge en scherpe aanval ge dood en 32 zijn min of meer 'ernstig ge zonken, doch wel zijn verscheiden em» stlg beschadigd. Een boot zwaar beschadigd. Dichtbij de Schotsche kust is het Ei> gelsche s.s. „Jevington Court” door Duit sche vliegtuigen aangevallen. Omstreeks 11 uur gistermorgen werd het schip dooi de vliegtuigen gesignaleerd, waarna het met machinegeweren en bommen werd bestookt. Het schip bevond zich ter hoog* te van Bell-elland, nabij de Firth oJ Forth. Het meet 4544- bruto reg. ton. De boot werd van alle kanten tegelijk aangevallen en verkeerde in groote moei- hun eigen wapenen, van de beide vorige verslagen divisies, bestreden werden. Da groote hoeveelheden melvuurkanonnen en automatische wapdh werden tegen hen gebruikt, Inplaats van dat de Finnen ermede aangevallen werden. He tbericht van deze groote overwin ning, die nog overrompelender was dan de vorige, heeft in Helsinki groote vreugde verwekt. Van de nog bewoonde huizen werden de vlaggen uitgestoken en op straat omarmden de menschen el kaar, soms met vreugdetranen In de oogen. Voor enkele uren vergat men de doorgestane angst en het voortdurend dreigend gevaar, om deze successen te vieren. Men verwacht geen Russisch offensief meer op dit gedeelte van het front, nu zelfs de reserves zijn vernie tigd en nieuwe troepenaanvoer niet mo gelijk is. De Finsche verdediging geschiedt op de beste wijze, door de aanval. De Finnen moeten echter rekening houden met de groote overmacht waartegen zij te strij den hebben en zij gaan dan ook zeer tactisch te werk. Zij omsingelen den vijand m*t kleine pa trouilles, snijden alle verbindlitgen af en vernietigen alle transporten van levens middelen en oorlogstuig. Op deze wijze hebben de ski-patrouliles ook de Russi sche legers in het hooge Noorden tot werkeloosheid gedoemd, door de Moer- manskspoorweg grondig te vernielen. Het Finsche hoofdkwartier heeft thans eenl ge malen bericht, dat wederom een groep mannen, die voor dit doel was uitgetrok ken, behouden is weergekeerd. De Ruisen beginnen thans ook de waarde in te zien van vervoersmiddelen, die in de onherbergzame sneeuwgebleden van het strijdtooneel bruikbaar zijn. Aan het front gebruiken zij thans groote gepantserde sleden, gewapend met een zwer» mitrailleur en voortgedreven door een vliegtuigmotor met propeller. De sleden razen met groo te vaart over de sneeuw, doch zijn wei nig wendbaar. De Finnen bestrijden ze met succes met hun eigen en het buit gemaakte antl-tankgeschut. Ook de gevreesde Finsche ski-lnfan- terie heeft de Russen een lesje gegeven. In andere deelen van het Roode rijk worden thans overal de soldaten opge leid in het skl-loopen. Men verwacht, dat deze regimenten, zoodra zij de ski- kunst machtig zijn, naar het Flnscha Geen militair verdrag- United Press meldt uit zeer betrouw bare diplomatieke kringen te Boedapest, dat Csaky en Ciano het te Venetië eens rijn geworden over een defensief militair bondgenootschap. Deze verbintenis heeft ten doel, de bescherming en de handha ving van de vrede op de Balkan en in Zuid-Oost-Europa. Men verwacht dat het bondgenootschap officieel zal worden be kend gemaakt na Csaky’s verslag aan ’t Hongaarsche kabinet. I^lië zal Hongarije steunen indien de •ovjet-ünie zou pogen langs deze weg het communisme dieper Europa in te bren gen. Of een dergelijke Itallaansche hulp de vorm sou aannemen van de hulp des tijds aan generaal Franco verleend, in Spanje, of dat een oorlogsverklaring in optima forma het gevolg zou zijn, is te Boedapest nog niet duidelijk. Algemeen is men echter van opvatting dat een eventueel te verleenen hulp zou gamhieden officieel en zonder omwegen. Uit zeer betrouwbare bron wordt verno men, dat Ciano tot Csaky gezegd zou hebben: „U kunt er zeker van zijn, dat Italië nooit zal toestaan, dat Hongarije eenzelfde lot zou treffen ais Finland”. De besprekingen te Venetië Welingelichte Hongaarsche kringen verklaren, met betrekking tot de bespre kingen te Venetië, dat opnieuw is geble ken, dat de verhouding van Italië en Hongarije tot Duitschland onveranderd «a uitstekend is en dat alle geruchten en veronderstellingen, welke hiermede ta rtrtfd zijn bij voorbaat dienen te worden tevzijde gesteld. Italië en Hongarije hebben gevoelen» v»n oprechte vriendschap ook ten aan eten van Zuld-Slavië. Een sterk Zuid- Biavlë is eveneens in het belang vandt- ve belde landen. Wat Sovjet-Rusland betreft, onder houdt Hongarije normale diplomatieke betrekkingen met den nieuwen nabuur, »n voor wat Italië betreft, dit land heeft geen agressieve bedoelingen tegen de Sovjet-Unie, doch getrouw aan de poli- van het fascisme zou het tegen alle uitbreidings- het bolstewlsme in Zuid-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1