SCHOONHOVENSCHE COURANT I s WILHELMINA DE LEIDSTER. i Plaatselijk nieuws De aardbevingsramp In Chili. TlüdC BLADEiJDEN. MAANDAG 30 JANUARI 1939 JAARGANG. 25. Postrekening 13763. IIAI Uf» K. be- 20.000 L UI een n «Mn r? fjfe De drink- tal heeft de minister niet goedga- Slied recht. die daardoor nog grooter ellende I November verlaten. heeft de regee- van- aan Het bchoonhoven p. poet 15 cent* meer 1 ter ioen- het van Ad verten ti inregelt elke regel meer f 0.20: pluteing hi tentiën 1 plaatst ia 3 lcfi*ae I voorkomen heeft De jongen had ’s nachts wacht lp de electrische centrale van de stad Chilian, die totaal verwoest is. Zoodra de eerste schokken zich deden gevoelen, snelde hij de schakelzaal binnen en sloot de stroom af, waardoor vele branden ten gevolge van kortsluiting voorkomen werden. Toen een reddingsploeg de verwoeste centrale betrad, vond men den knaap dood, met de handle van de hoofschakelaar nog In de hand. 1.801 meer f 0.20: derde talven pry*. Adver- wordBa gr a 11 g« 1 „De Gorcumer’^ Met pensioen. Sliedrecht. De heer E. Burghout, hoofd eener openbare lagere school, zal met 1 het onderwijs met pensioen Benoemd. Mej. Gons, onderwijzeres aan school 6, is in gelijke betrekking be noemd te Amsterdam. 50.000 Opge- ioopen. Het Is echter nog zeer de vraag of ook deze cijfers den omvang van de ramp wel ernstig genoeg schetsen, want nog steeds blijft het aantal slachtoffers stijgen en meer en meer wordt het ver moeden bevestigd, dat men hier met een van de zwaarste rampen te doen heeft, die de wereld heeft gekend. Volgens de jongste te Londen ontvangen berichten rijn ABONMA'Ö, dia BiOh aaa onsa adMinutraUa Ofk/TA Gal das b| levenslange £UVv aaahikthaid. Geen, peren in 1939? Lexmond. Deskundigen op fruitteelt gebied beweren, dat de vruchtknoopen der peteboomen zoodanig van de stren ge vorst geleden hebben, dat er waar schijnlijk dit jaar niets van terecht zal komen. De collecte voor de Geref. Bon o heeft tijdens de rede van Cand. Baren- drecht in de Herv. Kerk f 14,66 opgiS- bracht. Een 15-jarige heid. De „New York Times’' verhaalt van een treffend staal van heldenmoed, aan den dag gelegd door een vijftienjarigen jon gen, die daardoor nog grooter ellende Op verboden pad. Reeuwijk. Hoewel het verboden is met auto’s over den Blindeweg te rijden, waagde een bestuurder van een vracht auto het er op. Tegenover de woning van den heer H. Verwelj kwam hij in botsing met een paal van het electrische leiding net. Tengevolge hiervan kwamen de be woners in die «buurt zonder licht te zit ten. De politie heeft tegen den bestuur der proces-verbaal opgemaakt. Schelluinen. Het Hervormd Diaconle- bestuur heeft na aanbesteding het on derhoudswerk (greppelwerk enz.) der uitgebteide dlaconielanderljen opgedra gen aan J. Verschoor en J. Verhoef Az. Prinses Beatrix, die bij het begin van haar tweede levensjaar zich vroolijk en welgemoed toont. ONGEVEER 30.000 DOODEN. Eén der zwaarste rampen die de wereld trof. Volgens niet-officieele schatting draagt het totaal aantal dooden tenge volge van de aardbeving in C^lli onge veer 30.000, terwijl op zijn minst personen verwondingen hebben B werk vreezen, dat er epidemieën sullen breken. Tot nu toe zijn in totaal slechts 10.000 lijken uit de puinhoopen bevrijden grootendeels in massagraven onderge bracht. Maar ontelbare slachtoffers lig gen nog onder de ingestorte huizen be graven. Als voorzorgsmaatregel is reeds vliegboot van de Panamerican Airways, met 262 pond anti-typhus-vaccln boord, naar Santiago vertrokken. vaccin is een gift van eenige Anlèrikaan- sche particulieren voor het Amerikaan- sche Roode-Kruis in Chili. Na dag en nacht gearbeid te hebben, Is men er eindelijk is geslaagd de hoofd verkeerswegen in Midden- en Zuld-Chili voorlooplg te herstellen. De reddlngsex- pedlties kunnen nu vlugger de getroffen dorpen en steden bereiken en de gewon den per auto vervoeren. Te Linares, dat aan de rand van het geteisterde gebied ligt, ring het hoofdkwartier gevestigd, waar uit alle hulpacties geleid worden. NIEUWSBLAD VOORTUI HOLLAND EN UTRECHT rM,‘ -1 Tkltf. 30. Tal-Ataa: Vumooua S. 4 W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 2S. Poblrekenin, 13763 plichte arbeidsdienst ingevoerd, opdat de openbare diensten zullen blijven functl- onneeren en de oogst beschermd zal worden. Blijkens bij het Nederlandsche depar tement van Buitenlandsche Zaken inge komen ambtsberichten uit Santiago, is het op het oogenblik nog onbekend of er onder de slachtoffers van de aardbe- vinjsramp zich Nederlanders bevinden. Mr. H. G. van Oyen, zaakgelastigde te Santiago, heeft namens onze regeering aan de Chileensche regeering deelneming betuigd. LID VAN DE VOLKSRAAD VER DWENEN. Politie vraagt opsporing. Sinds 14 Januari wordt vermist de heer G. de Raad, die met verlof uit Ne- derlandsch-Indië in de stad Utrecht ver bleef. De heer De Raad is lid van de Volksraad en voorzitter van de Christe lijke Staatspartij in Nederlandsch-Indlë. Hij heeft tijdens zijn verlofperiode in het moederland verschillende lezingen ge houden, zoodat hij in breede kring be kendheid genoot. De echtgenoote van den heer De Raad heeft na dagen van angstige spanning de politie gewaarschuwd, die per radio opsporing verzócht. De heer De Raad zou binnenkort weer paar Indie vertrekken. i Chamberlain, Bonnet, Mussolini, Hitler Roosevelt - allen spreken zij in deze tij den van spanning tot de menigte; zij spreken over die spanning, over de on rust, over oorlog, over gevechtsbereid- beid, zij spreken met een groot wantrou wen jegens eilander, zij spreken elk met éen wapen in de hand. i Een staatshoofd is gekomen, dat een andere taal heeft doen hooren, het eeni ge staatshoofd, dat sprekend tot het volk, tot de wereld, willen wij hopen, geen woord heeft gezegd, over hetgeen andere staten en staatslieden zouden moeten doen, niet over strijd en haat, en niet met wapen in de hand. Het eenige staatshoofd In de wereld, dat begrepen heeft hoe noodig en goed het is om niet langer de booze driften der menschen op te wekken, niet langer hen te spreken van wat hen kan veront rusten, van wat hen scheldt. Dit staatshoofd heeft woorden doen hooren van liefde, van bijstand, van hulpvaar digheid, van het goede in de menschen, van wat wij kunnen doen als we ons even willen inspannen, om te denken aan an deren en niet uitsluitend aan onze eigen belangen. Het eenige staatshoofd dat een zoo goed en juist inzicht heeft geopen baard, in wat menschelljkKeid is, dat de boodschap gebracht heeft waarop men wachtte, Is de koningin der Neder landen, Wilhelmina, die in Hare sterke, ontroerende en ontroerde rede ons heeft opgeroepen om te doen wat nu meer dan ooit noodig is, die ons herinnerd heeft aan onze plicht als menschen jegens el kaar. De toespraak van de koningin is een eenig feit in de geschiedenis. Een vorstin die tot haar volk spreekt, niet als heer- scheres, maar als mensch tot mertsch, die met diepe ontroering in haar stem gewaagt van haar hooge opvattingen Je gens haar volk, van het besef barer roe ping. Een koningin, die niet opwekt tot strijd, maar tot leniging, die niet roept: „Te wapen”, maar „Helpt elkaar”, die geen politiek en geen heerschersgedach- Geen verlaging personeele belasting. Sliedrecht. Het besluit van de raad om voor 1939 de opcenten der personeele be lasting met 50 te verlagen en te brengen op 100, keurd. In de IJssel gereden. Ouderkerk a.d. IJssel. Vrijdagmorgen wilde de ongeveer 15-Jarige C. Otterspeer die met zijn bakfiets geladen met kan nen olie ter hoogte van de woning van den heer C. Ment aan de Groenendijk op de weg stond,® opstappen, toen zijn voet van de pedaal van het voertuig gleed. Hierdoor maakte het vehikel een plotse linge zwenking, en het volgende oogen blik ging de carrier van de daar ter plaatse zeer steile dijkhelling de rivier in. De jongen ging de hulp van zijn va der inroepen, die met zijn olieboot op de plaats verscheen, waar de bakfiets in de rivier was gestort. Nadat het voertuig f ingszlj was gebracht, werd het vanaf ’t schip eerst op de dljkvoet geheschen, en vervolgens met behulp van touwen weer op de dijk getrokken. Ongeveer 40 liter olie ging verloren. Rangeerder onder locomotief. Zaterdagmorgen had op het Buurt- station een tweede doodelijk ongeluk plaats. De rangeerder Van der linden was met eenige collega’s een locomotief aan het rangeeren. Toen deze ter hoogte van het Buurtstation reed, is de rangeer der waarschijnlijk ten gevolge van een schok door de wissels van de locomotief gevallen en er onder geraakt. De man kreeg de zware wielen va»i de locomotief over het lichaam en was op slag dood. De twee collega's, die het ongeluk zagen gebeuren, waren zoo gesprokken, dat zij niet in staat waren, veröer te werken en naar huis gebracht moesten worden. FLIKKERLICHT OP 20 OVERWEGEN. Ook te Boskoop. Onlangs had de minister van water staat reeds medegedeeld, dat spoedig zou worden overgegaan tot een aanzien lijke uitbreiding van het aantal flikker- llchtinstallaties op onbewaakte overwe gen, nu de proef te Steenwyk als ge slaagd werd beschouwd. Thans heeft de directie der Nederlandsche Spoorwegen besloten, nog 19 overwegen van zulk een installatie te laten voorzien. Tot deze 19 behoort in deze streek de overweg in de Zijde onder Boskoop. Gemeenteraad. Haastrecht. De gemeenteraad Is bij eengeroepen tegen Woensdag 1 Februari 10.30 uur voormiddag. Onderwerpen behandeling: 1. Vaststelling pensi< grondslag. 2. Benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden van het hoofd- tevens centraal stembureau**»Jl. en W. bevelen aan als leden de heeren: Th. A. van Dijk en P. van der Linde en als plaatsvervangende leden de heeren P. Luteljn en C. C. Jansen. 3. Benoeming van een lid van het ^Burgerlijk Armbe stuur. B. en W. dragen voor de heeren: Th. Raateland (a|tr.) en G. A. Versteeg. 4. Benoeming van een lid van het Arm bestuur van Roosendaal. B. en W. dra gen voor de heeren D. Verwey (aftr.) en Th. A. van Dijk. 5. Voorstel tot wijziging der verordening veldwachters. 6. Vast- rergoeding in- der L.O. Wet Vrecselijke ervaringen. De correspondent van United Press Charles Berry kwam met een bommen werper te Chilian aan. Deze stad bood een troosteloos beeld; de aardbeving had daar zeer groote verwoestingen aange richt. Hij baande zich met moeite een weg door de met puin bedekte straten, toen een man kwam aangeloopen met de wanhoop op het gelaat, die uitriep: „Ik heb vier kinderen verloren, ik alleen leef nog. Ik alleen." Een andere man zocht tusschen de puinhoopen en toen Berry hem vroeg „wat doet ge daar?”, zeide hy, dat hy planken zocht, om het lichaam van zijn vrouw, waarvan het hoofd ontbrak, te begraven. Vferder zag hy een meisje met de knop van een deur In de hand, ze was blijkbaar gedood toen zij het huis wil de verlaten. Overal zochten wanhopige vrouwen en mannen tusschen de puin hoopen .sommigen schreiden, anderen baden, weer anderen keken met verstar de blik rond. Geheele blokken hulzen lagen in puin. De stad Bulnes is volkomen weggevaagd. Levensmiddelen en water zijn schaarsch. De overlevenden melden, dat in van plaatsen de toestand wanhopig is; honderden kinderen zyn stervende, ter wijl er menschen zyn, die op straat van uitputting, honger en dorst neervallen. De levensmiddelen zyn te Concepcion uiterst schaarsch, terwyi er haast ook geen drinkwater meer te krijgen is. De regeering heeft thans de reserve- llchtlngen van 1917, 1918 en 1919 opge roepen, ten einde aan het opruimings- werk deel te nemen. Daarenboven is ver in Concepcion alleen dooden. autoriteiten, die het oprulmlngs? in het geteisterde gebied leiden, uit- TWEE OUDJES VAN VERSTIKKINGS DOOD GERED. Gasvergiftiging te MeppeL Te Meppel is Vrijdagmiddag een geval van gasvergiftiging voorgekomen. Wan delaars zagen de bejaarde echtelieden Danser—Bakker voor het raam van hun worifhg zitten In slapende houding en tegen elkaar aanleunend. Men vond dit verdacht en eenige personen traden de niet gesloten woning binnen, waar zy bemerkten, dat de geheele kamer met gas gevuld was.. Het echtpaar werd naar een andere woning gebnmt, waar een geneesheer de eerste hulp verleende. Daarna zijn zij naar het Diaconessenhuls overgebracht. Het gelukte daar het be- wustzyn by hen op te wekken. De man bleek 'er het ergste aan toe te zUn, doeh men hoopt hem in het leven te kunnen houden. Het» gas bleek in de kamer ge drongen te zijn via de vloer, waaronder een gasbuis liep, die waarschyniyk lek geworden is. TWEE ONGELUKKEN OP STATION. Conducteur door trein overreden. Op het Centraal Station te Utrecht zette Vrijdagavond om 17.56 uur de elec trische trein naar Amsterdam zich in beweging, toen de begeleidende conduc teur Bosma uit Den Haag, alvorens in te stappen, nog een perron wagentje opzy wilde duwen. Hij moest daarzy zeer snel te werk gaan, daar de trein reeds vaart begon te krijgen. De man kwam te strui kelen en viel tusschen trein en perron. Daar de bestuurder van den trein niets van het ongeluk bemerkte, reed de trein door. De conducteur werd op slag ge dood. ten uit, maar spreekt met wyding en ge voel over hetgeen de menschen kan ver- eemgen. Nu is het aan hen, tot wie de ko ningin gesproken heeft, aan ons allen dus, om te toonen, dat wy de woorden van menscheiykheid en naastenliefde hebben gehoord en begrepen en dat wy die willen navolgen, dat wy gehoor wil len geven aan de oproep en de weg wil len gaan, welke de koningin ons heeft gewezen. Reeds zyn uit verschillende steden bewUzen gekomen, dat men zoo zal doen, .een commissaris der koningm, verschillende burgemeesters, en enkele corporaties, hebben denzelfden dag, dat zjj getroffen zyn geworden door de In- gr ij pende rede van de koningin, de bood schap overgenomen en verder gebracht. Het begrip geestelijke herbewapening, dat voor zeer velen tot nu toe eerf moei lijk te verstaan begrip is geweest, willen zy tot werkelijkheid maken, zy willen gaan werken, opdat men zich In de geest beter dan tot nu toe kan wapenen, tegen liefdeloosheid, eigenbaat, afgunst en al die andere ondeugden, welke het bestaan slechter maken, slechter voor hen, die er zich aan bezondigen, slechter voor hen, die er door Ujden. Misschien, dat ook hier, in het den trum van Nederland, men zich zal ver- eenigen om tot daden te komen en het niet laten tot een prijzen van de daad der koningin. Maar ook als zulks niet *fc geval mocht zyn, dan nog kan ieder doen, wat onze leidster, de koningin, heeft aangewezen: het zich vonnen van een nieuwe geestesgesteldheid ten op zichte van de moreele en geestelijke moeilijkheden van dezen tyd en van den drang om daarin de helpende hand te reiken. Als wij hier en leder in zijn plaats, dat zou doen, dan zou deze rede der koningin van heel wat grooter beteekenls blijken te rijn, dan alle redevoeringen van staatslieden tezamen. stelling voorschot op de vt gevolge art. 103, zesde lid 1920 over 1939 voor de beide byzondere scholen. 7. Voorstel tot verbouw en in richting van het perceel Hoogstraat C83 tot brand weergaf age en af zonder lyke bo venwoning. 8. Voorstel tot het doen aan leggen van een brandweer-oproep instal latie. 9. Voorstel tot vaststelling van een verordening op het brandwezen. 10. Voorstel tot verhooging van het crediet voor de aanschaffing van brandweerma- teriaal. 11. Begrootingswyziglng. Onderwijs. H^rdinxveld. In verband met de ziek te van mevr. Benders-ten Napel, onder- wyzeres aan school IV, is tot tydeiyk on derwijzer aangesteld de heer J. de Bruin kweekeling aan bovengenoemde school. De heer W. den Dunnen, kweekeling met akte aan bijzondere school te Boven-Hardinxveld, is met ingang van 1 Februari benoemd tot onderwyzer aan de Chr. school voor Buitengewoon onder- wys te Gorinchem. Muzikale rondgang, Hardinxveld. By gunstig weer, hoopt de muziekvereeniging „Tempo” ter gele genheid van de 1ste verjaardag van Prinses Beatrix Dinsdagavond een muzi kale wandeling door de gemeenten Har- dinxveld en Giessendam te maken. Ver trek 7 uur nam. van halte Glessendam- Hardinxveld, vervolgens naar de kade en terug route Dam, Peulenstraat naar Sluisweg waar gedraald wordt, vervol gens Nleuweweg, Parallelweg naar de halte. Jaarsveld. Uit een in dit nummer voor komende advertentie biykt, dat Woens dag 1 Febr. 's avonds om 7 uur in de Hervormde School optreedt, de heer Jan sen, lid van den gemeenteraad van Zeist. Het doel is de oprichting van een kies- vereeniging der C.NJL. (prof. Visscher) voor Jaarsveld-Loplk. Gemeenteraad. Lekkerkerk. De gemeenteraad verga dert Woensdag 1 Februari, nam. 2 uur. De agenda Luidt;. i Raadsvergadering. Sliedrecht De gemeenteraad komt Maandagavond In openbare vergadering bijeen. nnkm, 4. TUHML.W. b.p.lib<b« ohjh.U.i „n.r.rl «oor k.dra,u, t.»„rb<.rrd door d. SISUó'S HXVBXNK u dohi.J.m, r.a AAR Qfjn O«ld.. onn Qul<l» TorliM 1AA b, „rl. n Ould.n 1» mokerde mo.uo o. UW OTerlfdoa. JUU Tk* kend ol rooi, 4iW ren oo,. lUU reo een duim. OU een endoren ruiker bent njn ven een pol» l. ingeKomen sbukxen; 2. Benoeming onderwijzer aan de Prins Bemhard-school 3. Benoeming van een lid der Commissie van Beheer van den Sqhoolart&nd.e" rt „Lek en IJssel”; 4. Voorstel tot het op nieuw vaststellen van de gemeentereke- ning 1937; 5. Voorstel tot nadere winst- verdeeling van de waterleiding over ’37; 6. Wyziging begroeting dienst 1938; 7. wyziging begroeting dienst 1939; 8. Voor stel tot het verleenen van een voorschot op de gemeenteiyke vergoeding over ’39 aan het bestuur der BMzondere school; 9. Voorstel tot het verleenen van een cre diet voor uitbreiding en aanvulling van brandweermateriaal; 10. Vaststelling van een regeling als bedoeld by artikel 191, 3e lid van de Lager Onderwijswet 1920; 11. Voorstel tot regeling der werkzaam heden van den schoonhouder van het gemeentehuis en den concierge van dd vakschool. Dammen. Lexmond. Uitslag bordencompetftie D. O.S., 20 Jan. Ie klas; H. H. v. Ravensteijn H. J. van Ravensteyn 0—2. 2e klas: A, Stravers—A. Brokking 20; D. Uitten- bogaard—A. Stravers 0—2. Moordecht. Vanwege het gemeenteiyk electrlsch bedryf worden palen geplaatst vanaf de Julianasluls, zoodat thans door een bovengrondsche leiding ook. de hui zen staande aan den Usseldijk en daar bevindende pluimveebedrljf electrlsch licht kunnen worden voorzien. Het werk wordt uitgevoerd in eigen be» heer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1