1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT I - I Finland bereid tot onderhandelen. ambacht Óvtc uwolie. vcute. Binnenland VERBODEN TE WERKEN. RUSSEN TRACHTEN OPNIEUW DE BOTNISCHE GOLF TE BEREIKEN. JAM IMS. TWAALF BLADZIJDEN. Ne. M3L VJUJDAO FEBRUARI IMé 7Ze JAARGANG^ NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT I uur (van- BESTUUR. M l 1800# K. Minister ARITA. IOOIEA 18 83 36 89 09 20 16 06 iur open werd ge len liggen be- n de diep be- Men ziet hen Gulden bij verlies van een oog. 6 O 571 067 404 816 255 440 508 523 152 'j Verschijnt Maandag, en Vrijdag. Prijs bij n___ ling: voor Schoonhoven maanden 1.25; Met verzekering bewapening en uitbreiding van de lucht- macht. Woensdag >ij vooruitbeta- per 3 per post 1.50. 15 cents meer. -i r 1167 175» 5 311» L 3711 3 4348 5650 6190 7082 8018 8861 9582 ROVANIEMI HEVIG GEBOMBAR DEERD. Vijftien dooden, 60 gewonden Bij een luchtaanval, die Russische vliegers Woensdag hebben uitgevoerd op Rovaniemi hebben 27 toestellen 150 bom men geworpen. Vijftien menschen, onder Wie 7 kinderen en 2 verpleegsters, kwa- 3 9 10364 >4 11282 12 11993 )9 12621 )3 13482 32 14440 34 16931 18 16634 36 17310 56 18476 29 19555 55 20342 ZESJARENPLAN VOOR JAPANSCHE WEERMACHT. Het Japansche ministerie van oorlog en het ministerie van marine hebben een zesj arenplan to versterking van leger en vloot gepubliceerd, waarvan de totale kosten op elf milliard yen worden ge raamd. De helft zal worden besteed voor het bouwen van nieuwe oorlogsschepen, moderniseering van oorlogsschepen, ver beteringen van havens en uitbreiding van de marine-luchtmacht De andere helft zal dienen voor verbetering van de De toestand, die zich Woensdagochtend openbaarde, heeft zich in ons land niet veel voorgedaan. Een aantal wegen was versperd door dikke sneeuwhoopen; de auto’s bleven er in steken, de raderen draaiden als vliegwielen rond, maar deze brachten daarmede de wagen niet voor uit. Er waren wegen op welke de felle Oostenwind al zijn kracht op had kun nen zetten, waar een rij gestrande auto's achter elkaar op bevrijding wachtte. Zoo was het op tal van plaatsen. Wij hebben een heele ochtend met een aantal ge meenten In de omtrek getelefoneerd en getelegrafeerd om Inlichtingen te vragen over de toestand der wegen en over mo gelijkheid om ons blad naar de dorpen te doen brengen, maar van verschillen de kanten kwam de boodschap: de zus en zoo weg is onbegaanbaar, zoowel voor auto's als voor fietsen. Er zal wel gedaan zijn wat mogelijk was om eenige opruiming te brengen in de hindernis, maar veel kan dat niet zijn geweest, want zooveel arbeiders waren natuurlijk niet dadelijk beschikbaar. Eigenlijk waren ze er wel degelijk. Dui zenden, tienduizenden en honderddui zenden, maar die mochten geen sneeuw ruimen. Het waren de werkloozen, ver spreid over het geheele land, een leger van arbeiders, dat nu een nuttig en nood zakelijk werk had kunnen doen, een werk waarmede ze geen gevaar liepen om an dere werklieden concurrentie aan te doen, een werk waarvoor geen speciale vakbekwaamheid verelscht werd, een werk dat zoo dringend noodig was, dat al het andere er bij kon stil staan. Het mocht niet. Er schijnen bezwaren van steun-technische aard te zijn, waar op de minister zich beroept en waarmee hij de werkloozen dwingt werkeloos te blijven, hoewel zij ten volle bereid zijn het sneeuwoprulmen ter hand te nemen. Het is zelfs zoo, dat een werklooze, die niettemin den arbeid verricht, er schade door lijdt. In Amsterdam heeft een werk looze drie dagen die opruimingsarbeid verricht, zonder dat hem zulks bevolen was, vrijwillig dus. Hij genoot aan steun f 13.50 per week plus verschillende bon nen voor brandstoffen, boter enz. Met Adverteptlën: 18 regels 1.30, ser 0.20derde re prijs. Adver- gratis ge- lorcumer”. men om heb leven. In het ziekenhuis werden 5 slachtoffers gemaakt. Er wa ren 60 gewonden, onder wie vele vrou wen. MARS IS VINDINGRIJK. Het zooveelste nieuwe wapen. De kapitein van de treller „Russell”, die met zijn schip In Engeland Is aange komen, heeft verteld, dat een Duitsche vlieger van een wapen1* heeft gebruik ge maakt, dat men in deze oorlog nog niet heeft toegepast, nJ. stalen pijltjes. Wij waren op ongeveer 100 mijl uit de kust aan het visschen, zoo verhaalde hij, toen een Heinkel-bommenwerper plotse ling omlaag dook en op een hoogte van ongeveer 15 meter mitrailleurvui de, waardoor echter niemaml 5 wond. De bemanning ging tenslotte in d« boot en bleef op een afstand van het schip. Men zag, dat het vliegtuig brand bondmen liet vallen, maar ook zag men, een bundel voorwerpen, die op pijltjes le ken. Er waren er honderden, maar allen taisten het schip en kwamen in zee te recht. De piloot dacht blijkbaar, dat het schip wel zou zinken, want hij wuifde en vloog weg. Toen keerde de bemanning naar het schip terug en zag, hoe het op verscheiden plaatsen van het dek ge brand had. United Press herinnert er han, dat de Dultschers in de oorlog van 1914 ook sta len pijltjes hebben gebruikt, die In staat waren, In een stalen helm te dringen. het sneeuwruimen had hij precies f 13.50 verdiend en toen hij zich bij de steun meldde, zeide men hem, dat hij die week niets meer kreeg en omdat iemand aan wien geen steun wordt uitgekeerd, ook geen bonnen ontvangt, werden ook die hem geweigerd. Zoo had hij met vrijwil lig werken niet alleen niets verdiend, maar nog schade geleden ook en 't ligt voor de hand, dat noch deze werkman, noch zijn mede-werkloozen nu zich zul len aanmeldep voor het werk, dat toch dringend verricht moet worden. In Rotterdam was het evenzoo. De bak kers hebben zich daar tot den burge meester gewend en gezegd, dat als niet de sneeuw wordt geruimd, zij de prijs van het brood met een cent moeten verhoo- gen, omdat zij voor hun broodwagens nu twee mannen in plaats van één moeten hebben; een om te duwen en een om te trekken. In noodlijdende gemeenten is, zooals men weet, de toestand zoo, dat voor het uitvoeren in werkverschaffing het rijk 99 van het loon betaalt en de gemeente 1 Die gemeenten zouden dus goed koop de sneeuw kunnen laten wegnemen, maar ook dat mag niet, want sneeuw ruimen is geen productieve arbeid en het rijk weigert daarvoor 99 bij te pas sen. De arme gemeenten kunnen er geen 100 voor betalen en dus blüft de sneeuw liggen. Het zal wel in orde zijn. Er zal In amb tenaarlijk-, administratief- en steun- technlsch opzicht wel niets aan ontbreken en als deze kwestie ooit in een vertegen woordigend lichaam ter sprake komt, zal de betrokken ambtenaar kunnen verwij zen naar paragraaf zooveel en artikel zooveel, waarin dat alles juist zoo be schreven is en waaruit ten duidelijkste blijkt, dat de sneeuw niet mocht worden weggehaald, dat de wegen onbegaanbaar moesten blijven en dat het verkeer stil gelegd moest worden, maar iemand die geen ambtenaar is en die bedoelde para graaf en het artikel niet kent, zal zich blijven verbazen en ergeren, dat zooleta mogelijk Is geweest. DEENSCH SCHIP OP EEN MIJN GELOOPEN. Uit, Esbjerg wordt gemeldt, dat de Deensche vrachtboot „Vidar” 1353 ton) op de Noordzee op een mijn is geloopen. Vijftien leden van de bemanning van het stoomschip „Vidar” worden vermist. De vijf overigen zijn gered. De „Vidar” was van Engeland op weg naar Dene marken. HET GROOTE AANTAL SCHEEPS RAMPEN. Een Noorsche beschuldiging „Bergen Tidende”, het toonaangevende Noorsche blad in Bergen, schrijft: JAPAN’S POLITIEKE RICHTLIJNEN. Uiteenzetting van minister Arita. 1 De Japansche minister van buttenland- sche zaken Arita heeft Woensdagmiddag in den landdag een rede gehouden. Hij zeide hierin o.a. dat de bultenland- sche politiek van Japan in de eerste plaats streeft naar stabilisatie in Oost- Azië, waar alles in het werk zal worden gesteld om de vrede te herstellen. Wat betreft onze houding jegens de nieuwe Chineesche regeering, die binnen kort onder leiding van Wang Tsjing-wel tot stand zal komen, aldus Arita, zullen wij al het mogelijke doen om mede te werken aan haar totstandkoming en aan haar werk, want haar doelstellingen ziftt de onze. De Japansche Regeering heeft steeds herziening der betrekkingen met de Sov- ]et-Unie gewenscht. Wij zoeken naar prac tlsche en concrete oplossingen voor de kwesties, die zich op het oogenblik voor doen erf bijgevolg tot een algemeene her ziening der JapansCh-Russlsche betrek kingen. Na enkele woorden te hebben gewijd aan de grensgeschillen, de Japanscn- Russlsche handelsbetrekkingen en net visscherijverdrag, sprak Arita de hoop uit, dat de Sowjet-regeering haar mede werking zal verleenen teneinde deze kwesties op te lossen en dat zij haar in menging in de industrleele concessie op ZWARE RUSSISCHE VERLIEZEN IN DE LUCHT. Reeds bijn* 306 toestellen neergehaald. De persdienst van het Finsche leger publiceert een rapport over de tweede oorlogsmaand, waarin o.a? wordt mede gedeeld, dat gedurende Januari 136 Rus sische vliegtuigen zijn neergehaald waar door het totale aantal neergeschoten Sowjettoestellen tot minstens 287 is ge stegen. De speciale correspondent van Stock- holms Tidningen in Finland meldt, dat de Finsche troepen in Karelië vier stuk ken anti-tankgeschut op de Russen heb ben buitgemaakt. De Finsche batterijen hebben een Sowjetcolonne, die opmarsch was, gedecimeerd en een batterij artille rie vernietigd. DENEMARKEN WAPENT ZICH. Als nooit tevoren. De correspondent van de „Daily Tele graph” te Kopenhagen verneemt, dat de Deensche regeering besloten heeft, over te gaan tot uitvoering van een nieuw de- fensieprogram, dat in de geschiedenis van Denemarken zijn gelijke niet vindt. Er Is een aanvullende defenslebegroo- tlng opgesteld, die binnenkort aan het parlement zal worden voorgelegd. Hier mede is in totaal een bedrag gemoeid van 65 mlllioen kronen, waardoor de Deen sche defensiebegrootlng voor dit jaar tot 200 mlllioen kronen zal stijgen. Het nieuwe programma omvat o.a. de aanbouw van verschillende oorlogsvaar tuigen. Voorts zullen in het buitenland 48 vliegtuigen worden aangekocht en wel voor de helft bombardements- en voor de helft jachtvliegtuigen. Voorts zullen 2000 machinegeweren wo’4t?n aangekocht van het Suomi-type, dat ift Finland zoo uitstekend heeft voldaan. Het is niet be kend, waar deze machinegeweren zullen wordep gekocht; waarschijnlijk zal het in Zweden zijn. J Tetet 20. TeL-Adre»: VaimooUn. 8. W. K. VAN NOOTAN, SCHOONHOVEN, HAVEN SS. PottretenUlg 13753. L aanzienlijk beter uitgerust blijkt te zijn dan men tot nu toe gewend is. Boven dien is het terrein om Kuhmo veel ge schikter voor het Russische materiaal, dan bij het Ladoga meer. De berichten, welke op dit oogenblik binnenkomen over het verloop van het gevecht, doen geiooven, dat de Finnen er in geslaagd zijn, de Russen hier en daar eenigszms terug te drijven, al is het dui delijk, dat de beslissende slag nog moet plaats vinden. De Russen hebben ver sterkingen ontvangen, en hun totale aantal gaat de 20.000 te boven. De Finnen doen voortdurend flankaan- vallen, om de Russen een plotselinge be weging onmogelijk te maken. De artille rie heeft echter het voornaamste aan deel in de strijd. Kuhmo zelf heeft reeds bitter geleden, en wat het artilerievuur niet heeft vernield, is al wel ten offer gevallen aan de luchtmacht. Vele brand bommen hebben doel getroffen. De Russiche verliezen worden geschat op 2500 man. De beteekenis van de aanval bij Kuh mo was blijkbaar een laatste poging te doen, het oude plan te verwezenlijken en Finland In twee stukken te snijden. Kuhmo was daarbij de eenige overgeble ven hoop, daar zoowel de expeditie bij Suomussalmi als die bij het Ladoga- meer, blijkbaar zonder resultaat blijven. Echter is bij Kuhmo de afstand naar de Bothnische Golf aanmerkelijk groo- ier en de overtuiging heerscht dan ook, dat men tot deze aanval nooit zou zijn overgegaan, had men elders niet zoo groote nederlagen geleden. Japan doet al het mogelijke om tot eea bevredigende oplossing te geraken. De verdraglooze toestand met Amerika die handel en stabiliteit belemmert, 'leiat over het algemeen tot moeilijkheden in de betrekkingen, hetgeen noch voor Ja- 'pan, noch voor Amerika gewenscht ia Wij zijn voornemens, nog meer pogingen in het werk te stellen, in het vertrouwen dat de Japansch—Amerikaansche betrek kingen hersteld zullen worden op de grondslagen van het normale statuut, dat wil zeggen op de basis van een ver drag. De Japansche regeering volgt ‘de ont-v wikkeling van de Europeesche oorlog met groote belangstelling en zij is vastbeslo ten, alle maatregelen te nemen, die mo- gelijke wijzigingen in de toestand zouden kunnen uitschakelen. GRENSARBEIDERS IN DUITSCH- LAND. Nieuwe overeenkomsten De regeeringspersdienst meldt. Tusschen vertegenwoordigers van d» Duitsche en van de Nederlandsche Re geering zijn te 's-Gravenhage opnieuw overeen- 1«*»*t*n getroffen, die het verder ver ster van Binhenlandsche Za- besloten de premies, toegekend •tering van arbeiderswoningen, te verhoogen. Deze premie zal ragen 1 3 van de kosten van verbetering, met een maximum van f320 per woning. Van die premie betaalt het Noord-Sachalin zal staken en haar poll- rijk 3/4 deel, de gemeente 1/4. Voorheen tiek van steun aan het an tl-Japansche bedroeg het maximum f 165. De bijdra- bewind in China wijzigen. Sedert de totstandkoming van het an ti-Komin ternpact zijn de betrekkingen tusschen Japan, Italië en Duitschland steeds hartelijker geworde»*. Ons land is, aldus Arita, ten diepste verknocht aan de regeeringen en volken van beide landen, op grond van de sympathie en den steun, die zij Japan sedert het begin van de Chineesche kwestie hebben verleend. Arita betreurde dat op 21 Januari een Britsch oorlogsschip een Japansch schip, de irAsama Maru”, doorzocht en 21 Duit sche passagiers van boord gehaald heeft. Op het oogenblik zijn onderhandelingen onderhandelingen gevoerd tya gaande met de Brltsche autoriteiten Adverteptll... elke regel mee plaatsing halve tentiën worden plaatst in „De Ge ge wordt alleen verleend, indien, in ge vallen waarin “zulks redelijk is te achten, ook van de zijde van het hypothecair crediet terzake van de op het perceel rustende lasten een tegemoetkomende houding wordt aangenomen. 286 627 841 1297 1564 1925 2248 2538 1026 79 8521 22 8731 111 4137 ,09 4486 133 4673 193 4929 167 5377 522 5662 722 5913 132 6247 158 6481 712 6766 359 6962 190 7203 8108 8511 9026 9271 9445 9670 9882 10217 625 10673 924 10950 286 11313 493 11546 748 11767 953 12023 1219 12275 •577 12590 '908 12974 130 13146 348 13354 1787 13875 1030 14079 ,341 14349 1743 14876 illS 15159 1471 15482 >856 15857 5023 16069 5275 16281 56 1 0 1 66 36 5896 16897 7063 17065 7231 17243 7570 17595 7947 18005 3250 18263 3450 18467 3860 18869 3224 19240 3415 19419 3720 19796 0548 20560 0745 2075» 0946 e. 2e l«<t: 5228 m. s. EEN LAATSTE KANS? United Press meldt uit Rovaniemi: De strijd bij Kuhmo in den Sallasector heeft op dit oogenblik wellicht 't meest de algemeene aandacht, en dit is om tal van redenen begrijpelijk. Niet slechts staan ook hier de Finnen voor een over dacht. doch bovendien voor een, welke „Het groote aantal scheepsrampen wordt veroorzaakt, doordat een van de oorlogvoerende mogendhedep zich niet houdt aan de regels van humaniteit bij het voeren van de oorlog, waar iedereen op basis van de ervaringen van de vori ge oorlog mee instemde. Bij elk verloren gegaan leven moge een verwijt gericht worden tot die mogendheid, welke schul dig is. De twee laatste groote scheepsrampen in het bijzonder hebben een zeer ernsti ge reactie onder het Noorsche publiek veroorzaakt, n.l. de ondergang.» van de „Songa” en de „Biarritz”. Het artikel eischt een grondig onder zoek en Indien er tengevolge van dit on derzoek daartoe een basis voorhanden is, een stap ter juister plaatse. Het blad zegt, dat de Noorsche bevol king de middelen bezit tot de straf voor een dergelijke „wreedheid" bij te dragen, door de boycot van goederen van welk land ook, dat schuldig wordt bevonden. WEDER BEPERKTE VERLOVEN Er zullen weer beperkte verloven In gaan voor de leden van het Brltsche ex- peditleleger, waarvan de eerste groepen op 3 Februari in Engeland zullen aanko men, mits de weersomstandigheden in- tusschen niet slechter worden. Puntige ‘brandbommetjes? tsche luchtvaartkringen neigt de meenlng, dat de pijlen kleine imen met zeer scherpe punten speciaal gemaakt voor schepen ;en dekken, daar deze bommen ver boord zouden stuiteren. erluidt’, zijn op het dek van de op een tiental plaatsen ultge- :aten gevonden, ter diepte van 4. Dit zou dan bovenstaande bevestigen. DUITSCHE DUIKBOOT GEZONKEN. Na Britsch tankschip in de grond te hebben geboord. De Brltsche Admiraliteit en het minis terie van luchtvaart hebben het volgen de communiqué gepubliceerd: Dinsdagmorgen heeft een Duitsche duikboot een convooi aangevallen en het Brltsche tankschip „Vaclite” (8025 ton) tot zinken gebracht; de bemanning werd door een Italiaansch schip gered. De escorteerende oorlogsbodems hebben de duikboot nagezet en dieptebommen uitgeworpen. Na eenige tijd geraakten zij echter het spoor bijster.. Later op de dag nam een vliegboot van de kustwacht deel aan het onderzoek der escortevaalrtuigen. Door een open plaats In het wolkendek ontdekte de vliegboot de onderzeeër, die aan de oppervlakte voer. Het vaartuig was blijkbaar niet instaat te duiken, tengevolge van de bij de eerste aanval toegebrachte schade. De vlieg boot wleép een zware bom aan stuur boord van de duikboot. Men zag de be manning aan dek komen en het vuur openen uit het luchtdoelgeschut. Een wolk onttrok daarop den onderzeeër aan het gezicht. De vliegboot begaf zich naar de oorlogsbodems en bracht hen op de hoogte van de positie van de onderzeeër. Toen deze schepen echter op de aan gegeven plaats aankwamen, was de duik boot reeds gezonken. Eenige overlevenden dreven rond in een rubberboot. Zij werden opgepikt; la ter werden nog eenige leden van de dulk- bootbemannlng gered. Meer hulp is noodzakelijk. REGEERING WIL ONDERHANDELEN ÓVER EERVOLLE VREDE. President Kallio heeft een rede In het Finsche parlement gehouden ter gele genheid van de verdaging van de herfst- zitting van 1939, die tengevolge van de oorlog was verlengd. Hij verklaarde dat de Russische Inval een barbaarsche en zinnelooze aanval was, die de Finnen dwong, menschen te vernietigen, die onschuldig zijn aan de oorlog. Om deze reden zijn wij, aldus de president, bereid te onderhandelen over een eervolle vrede. Kallio bracht dank aan de Volkenbond en aan alle naties, „die ons op vele wij zen geholpen hebben.” In het bijzonder bracht hij dank aan Zweden. Hij deed een beroep op meer materieele hulp. De president zei: „Wij hebben drin gend .hulp noodig. daar wij de militaire macht van de Sowjet-Unie tegenover ons hebben. Gewagend van de Zweedsche vrijwilli gers, die goed-uitgerust naar Finland kwam.er> zeide Kallio, dat dit een voor beeld was, dat zekere andere Janden blij ken te volgen. Aan een van de belangrijkste catego rieën waarbij het buitenland kan helpen noemde Kallio de luchtbescherming en middelen om de burgers te beschermen. LDONNE’S, die «Ach aan onie administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van D A A A Gulden bij levenslange ft ft Gulden bij O ft ft Gulden bij Terlies O ft ft Qul<len bW TerUe* 1 ft ft Gulden bij verlies z n Gulden bij verlies, van De verzekerde moet in het L V v V ongeschiktheid. v U U overlijden. J V U van hand of voet. L V V van een oog. 1 V V van een duim. O V een anderen vinger. bezit zijn van een polls. waren, „rvuööci. brande

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1