SCH00NH0VEN5CHE COURANT De Russen vorderen in Karelië JES KLEINE STATEN. igen d] ibonnees r Pómm Beatrix l/o&ciaacs-tifrs! i Japónnen JAU 1*4* van I I- yrlj- aangeboden. te l'«t De de Van e t- in e Belastingen, inzenden aan Accountants- THE RIJ JAS, Brieven: Agent Schoonh. erdam. ENGELSCH PASSAGIERSSCHIP OP EEN MIJN GELOOPEN. de nieuwe t in- geen ultge- d !e ling: maanden 1.25; Met verte tering Iaat hartelijk bedanken voor alle gelukwenschen op 31 Januari 1.1. ontvangen. Foto genomen door Prins Bernhard it N.I.v.B. ’clef. 2978 ipte geheim en. I behoeve van Finland, talrijke merkwaardige en ook een aantal een boek waarin hij [ÜISHOUDSTER, uim 60 Jaar; al- jogte; liefst net leren geen be- 3rieven aan JAN mt 19, Leerdam H«, MM TEEBTIEN BLADZIJDEN.VBUPAO rnutm 1»MTl. JAAKGANO, NIEUWSBLAD VOOR ZUIDHDLLAND EN UTRECHT J TeleL 20. TeL-Adrea; Vannooten. B. A W. N. VAN NOOTKN, SCHOONHOVEN, HAVEN V Postrekening 13763. De Fransche lezing. Havas bevestigt dat een huiszoeking is gehouden In de zetel der Sowjet-Russi- sche handelsvertegenwoordiglng te Pa rijs, doch In strijd! met de bewering van het Dultsche bureau heeft deze Instelling nimmer ex-territorlale rechten genoten. De bewering vgn het Dultsche Nieuws bureau is des te verrassender, daar de Dultsche regeerlng zelve In het verleden heeft laten overgaan tot huiszoekingen bij de Sowjet-Russlsche handelsverte- genwoordiging te Berlijn. ng> bik* regel lèn met dientt- ni«t van handel- ken-advertenne* per plaatsing. ambtenaren ging, die waren, politiebewaking naar hun particuliere woningen geleid, die ook doorzocht wer den. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta- voor Schoonhoven per 3 - per 1A0. 15 cents meer. geheel gered. Er zijn eenlge licht gewon den. De kolentramp „Rlngwall”, die zich op acht mijl afstand bevond, zag de vuur pijlen die door de .Munster" werden af geschoten, kwam zoo snel mogelijk r.a- derbij en heeft tal van schipbreukelingen warmloopen van de „Munster'' opgepikt. De kapitein, die twee gebroken armen bad, weigerde aanvankelijk de brug te zich In Denemarken hadden opgegeven als arbeider voor Finland, zijn er 2700 aangenomen. De aanwerving van arbei ders Is vertraagd doordat de werfbureaux het aanbod niet snel genoeg kunnen ver werken. Finland heeft in hoofdzaak me taalbewerkers noodlg. Ook vertrokken twintig Deensche mi litaire vrijwilligers naar Finland. In Londen bieden zich dage lijks vrijwilligers aan. De ..Matin' verneemt uit Londen, dat zich dagelijks vrijwilligers voor Finland aanbieden. Men gelooft dat het eerste contingent, geheel uitgerust, dank zij de openbare inschrijvingen, binnenkort zal vertrekken. r. Boerenkool 30 per 100 kg tuks) A f 20— 00 bos; kroten >ode kool f 3— ïekpeen f 2— per 100 kg. De klein? staten maken weer een uiterst moeilijke tijd door en zij zijn zich alle zeer wel er van bewust, dat zij om ringd zijn door staten, die het voortbe staan van de kleine landen in 't geheel niet noodzakelijk achten. Volgens den Amerikaanschen schrijver Homer Lea zijn er vier redenen waarom een groote staat een kleine mag annexeeren: le als de kleine zoodanig ligt dat het bezit nemen er van door de groote noodzakelijk is in een toekomstoorlog; 2e. wanneer de klei ne zoodanig ligt, dat die de economische groei van de groote hindert; 3e. wanneer de klein® in politiek opzicht zoodanig is gelegen, dat zijn vermeestering voor de politieke expansie van de groote van be- teekenis is; 4e. wanneer de bevolkingen van belde staten van hetzelfde ras zijn en verbindingen van volkerenverkeer met elkaar hebben. Volgens deze stellingen is er dus eigenlijk geen enkele reden waar om een groote staat een kleine niet zou annexeeren; een der vier vermelde aan leidingen voor vermeestering is allicht aanwezig en meestal wel meer dan een. Men zal hierbij wei opmerken, dat Lea uitsluitend rekening houdt met hetgeen nuttig, noodlg, gewenscht of voordeellg is voor de groote staat en dat hij in het geheel niet let op het belang of de wen- Khen van de kleine staat. De groote heeft het grondgebied van de kleine loodig en dus is het zijn „recht” dat te nemen. Dat Is voldoende reden. Er zijn er na het verschijnen van Lea's boek nog heel wat bijgekomen. Er is bovendien het altijd geldende argument, dat de cultuur onder zoo’n Inbezitneming niet behoeft te lijden, omdat de brand punten van geestelijk leven door inlijving en onderwerping niet verlorerv gaan. Het is natuurlijk voor onze lezers geenszins noodlg om al deze drogredenen stuk voor stuk te weerleggen. Aan ons. Advertentiën: .1—6 regels 1 30. elke regel meer 0.20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in „De Oorcumer". Nederlanders, behoeft niet te worden dui delijk gemaakt, dat een kleine staat zijn vrijheid en onafhankelijkheid niets min der lief heeft dan een groote. dat een volk in de zin van een natie een product van eeuwen is en dat er een sterke sa menwerking is tusschen verleden en he den. Indien van volken, welke een eigen staatkundig bestaan leiden, die een on afhankelijke staat hebben gevormd, het staatkundig leven wordt afgesneden, dan worden wonden geslagen, die nimmer heelen. De kiem van verzet en van bederf plant zich voort In het eigen staatkundig organisme van den veroveraar. De vrije ontwikkeling van de nationaliteiten in de samenleving, die op zichzelf weer een product is van rijke verscheidenheid in aanleg en beschaving, gaat er ook mede te loor en niets daarvan kan gemist wor den, zonder schade voor het geheel. Ook voor de groote staten is het voort bestaan der kleine buren van belang en beteekenis. Zij vormen Immers een heil zaam tegenwicht en tusschenlid, dat de groote staten tegelijkertijd scheidt en verbindt en dientengevolge matigt in hun aanspraken en aanslagen. Dat ook het zich toeelgenen van ande re landen in strijd is met alle wetten en begrippen van recht en normaal, kunnen we beter onbesproken laten, omdat deze begrippen nog nooit een veroveraar weer houden hebben zijn roof plannen uit te voeren. Macht is evenwel niet het laatste woord in de geschiedenis, hooger staat de cultuur, de mate van ontwikkeling, van het geestelijke en stoffelijke, het ze delijke en het lichamelijke. Boven de kleine staat bevindt zich de groote. maar boven de groote staat de menschheld. die belden voor hare bestemming noodlg heeft. gehouden en vervolgens naar Italië teruggezonden, vla*F.ankrijk naar Fin land gestuurd. Werving van arbeidskrach- ten in Denemarken. zesduizend vrijwilligers, die BRITSCH VRACHTSCHIP GETORPE DEERD. Het Brltsche vrachtschip „Armanlstan” (6805 ton) is op 3 Februari zonder waar schuwing getorpedeerd 30 mijl buiten Lissabon. De gezagvoerder en de 51 leden der bemanning zijn Woensdag te Las Palmas aan land gezet door het Spaan- sche s.s. „Monte Baril”. Drie gewonde zeelui 'van hetBrltsche schip zijn naar een ziekenhuis overge bracht. De kapitein van de „Armanlstan” was vol lof voor de houding der opvaren den van het Spaansche schip. HAAST U’ >'og ateeda verkoopen wij bijna Wle» nog' voor de oude prijzen zooaia: v Rijwielen, Buiten-, Binnenbanden en onderdeelen, nog enkele Naaimachine* enz. Ml J. K. SNOEI Rtadhaiaatr ?-*, l.oplkrratr 48, Rrhnanho««a Aanvallen op de eerste Finsche linie. sche vliegtuigen een fcemakkelljke prooi zijn van de Europeesche jagers. De schade, welke in Noord-Flnland is aangericht, is niet groot èn ,in vele ge vallen gemakkelijk te herstellen. In één dorp werden echter dertig personen ge-* dood en gewond; waarschijnlijk vormde dit een der1 militaire objecten. Russisch vliegtuig door de Zweden neergehaald. Het commando van het korps Zweed- sche vrijwilligers in Finland deelt mede, dat het luchtafweergeschut van 't korps een Russisch jachtvliegtuig heeft neer gehaald. Tot dusver heeft het korps in den strijd geen andere verliezen geleden dan dat der vier vliegers, wier dood reed werd gemeld. Nadat Woensdag de geheele dag in de sector Summa van het gebied der Man- nerheim-linie verwoed was gestreden ge looft men, dat de Russen een gat in de Finsche frontlinie hebben gemaakt, waar door zij tot op ongeveer 32 k m. van Wl- borg zijn gekomen. Het is echter uiterst onwaarschijnlijk, dat de Russen de uit gebreide verdedigingswerken der Man- nerheim-llnie diep zullen kunnen bin nendringen. Voorloopig zijn zij, na tien dagen verwoede strijd en ten koste van een groote hoeveelheid munitie en vele menschenlevens, nog slechts genaderd lot de eerste verdedigingswerken der li nie. De geheele dag door zijn Donderdag in de buurt van Pltkaranta hier en daar ge vechten geleverd tusschen Finsche troe pen en overblijfselen van de achttiende Russische divisie. De berichten wijzen er op, dat het Rus sische ojJperbevel een offensief aan het geheele Oostelijke frqnt tracht te ont ketenen, ongetwijfeld om de Finnen be zig te houden, terwijl de hoofdaanval op de Mannerhelm-linle voortduurt. De Russische verliezen. Volgens schattingen van' Finsche des kundigen hebben de Russen sedert het begin van de oorlog 600 tanks verloren. Het offensief tegen Summa heeft de sovjet-troepen meer dan 5000 man ge kost; bij de Finnen sneuvelden ongeveer 600 soldaten. Rovaniemi wordt door de sovjet-vliegtuigen gemeden. Na de aankomst van buitenlandsche luchtafweerkrachten te Rovaniemi wordt deze stad, welke tot dusverre menigmaal het doelwit was, thans gespaard door de Russische vliegtuigen. Hoewel het aantal der Russische vliegtuigen meestal dat der Finsche te boven gaat, schijnen de eer ste toch weinig belang te hechten aan een ontmoeting met de Finsche strijd krachten. De modellen, welke hier worden ge bruikt, kunnen niet de vergelijking door staan met de vliegtuigen, welke in ge bruik zijn aan het West-*lijk front. WaarschJjnJUk «oud-w da?’ de Russ' Later werden de aangehouden ambte naren in vrijheid gesteld. De ambassadeur der Sowjet-Unle te Parijs, Soeritz, heeft geëlscht dat het ge bouw terstond zou worden vrij gegeven en de geconfiskeerde documenten terug gegeven. De politie wees deze eisch van de hand en Soeritz diende dezelfde dag een protest in bij de Fransche regeerlng. In politieke kringen te Moskou wordt er op gewezen, dat de huiszoeking in strijd is met alle internationale gebrui ken, aangezien de ambtenaren der han- delsvertegenwoordiglngen exterritoriale rechten genieten. BRAND IN EEN BELGISCHE MIJNSCHACHT. Er zouden 25 dooden zijn. In de nacht van Woensdag op Donder dag is schacht „Parents’ Huiszoeking bij Russische handelsmissie? Inval van Fransche politie. Het D. N. B. meldt uit Moskou, dat het Russische telegraafagentschap in een of- flcleele mededeeling zegt, dat bij de handelsvertegenwoordiglng der Sowjet- Unie in Parijs door de Fransche politie een huiszoeking is gehouden. In dit door ■*Tass gepubliceerde communiqué wordt volgens het Dultsche bureau het volgen de verklaard: Op 5 Februari, des ochtends om half- tlen, drongen ongeveer 100 man in bur gerkleding het gebouw pinnen van de Russische handelsvertegenwoordiglng te Parijs. De indringers verklaarden door den prefect van politie gemachtigd te zijn, een huiszoeking te ondernemen; zij sneden terstond alle telefoonleldlngen door en drongen de dlehstlokalen en de woning van den plaatsvervangenden han- delsvertegenwoordlger, Estratow. bin nen, welke eveneens, ondanks alle pro testen, werd doorzocht. Tijdens de huiszoeking werd een reeks documenten in beslag genomen, en wer den kasten en safes opengebroken. der handelsvertegenwoord!- voor hun dienst verschenen werden vastgehouden en onder naar IBONNB’S, die rich ran «ue Administrate opseven voor dn eeraekerlns, ajn rolgens de raetgestelde bepdllnsen teren «ugeraUen Tora-kerd voor bedragen, sew»arborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam. f n f) n Onlden M WraneUnr. 6 0 0 OulbU 3 0 0 “"“t11 b? ’.erllM 9 0 0 °“lde“ bl1 1 0 n OUWen bl) ’"U“, A n Gulden blJ verU« moer in het f U V U ongeschlklhetd. O U U orerllldeii.JU U na hand ol Toet. L U V Tan een oog. 1 U U ven een duin». O U een enteren Hngér. beat ll]n ,u een polls Sven Hedin helpt. De beroemde ontdekkiftgsre‘zlger Sven Hedin heeft een groot aantal artikelen uit zijn collectie beschikbaar gesteld voor een veiling ten Daaronder zijn onderscheidingen exemplaren van waarschuwt tegen Rusland. De Amerikaansch* williger*. Een reserve-offlcier der Amerlkaansche marine heeft zich ingescheept op het Noorsche passagiersschip „Bergensfjord”. Hij verklaarde, de leiding over de proef vluchten met de uit Amerika gezonden vliegtuigen in Finland op zich te gaan nemen. Met de „Bergensfjord” zijn verder 60 Amerlkaansche en Canadeesche vrijwil ligers voor Finland vertrokken.-Ook prins Sigwsrd Bernadotte, de zoon van den Zweedschen kroonprins, die verscheide ne maanden in de Vereenlgde Staten ge weest is, bevindt zich op het schip. De Finsche legatie te Washington heeft medegedeeld, dat 200* Amerikanen hun diensten aan het Finsche leger hebben Dagelijks luimen nieuwe aanbiedingen binnen, welke niet geac cepteerd kunnen worden, omdat ’t dienst nemen in een vreemd leger strafbaar is gesteld. in Der.cnten uit net Dultsche protec toraat (Bohemen-MoraVkë) wordt vol gens de „Times" herhaaldelijk gezin speeld op de voorbereiding van de eva cuatie der Dultsche burgers Uit Praag. Ook schijnt het, dat Duitschers uit Oostzeestaten en uit Tyrol een woonplaats vinden in dorpen, welkë in een kring om Praag liggen. Deze berich ten hebben ongerustheid gewekt in Tsje chische kringen. Men denkt aan deDu’t- sche ac-Ue in Polen en vreest, dat Duit- sche militaire en half-militaire organi saties tot soortgelijk daden zuilen ko men ten aanzien van de Tsjechen in Praag, waartoe het noodzakelijk, is, eerst de 60 000 Duitsche inwoners uit de stad te evacueeren en wel met het oog op eventueele wraaknemingen der Tsjechen. De ongerustheid der Tsjechen wordt tot op zekere hoogte verklaard door de ge ruchten, dat de Duitschers in het pro tectoraat zich voorbereiden het land verlaten, aangezien zij den toenemende haat van de Tsjechen vreezen en reeds dp tijd zien komen, dat Dultschland niet linger in staat zou zijn een even scherp toezicht op het protectoraat te houden als thans. Ook toebereidselen, der Italiaansche in woners van Praag om de stad te verla ten, hebben zoowel onder de Tsjechen als 'onder de Duitschers, ongerustheid ge wekt. FRANSCH SCHIP OP EEN MIJN. Nederlanders redden de be manning. Het .Fransche s.s. Marie Dawn", groot 2157 ton, is in de Noordzee op een mijn geloopen en gezonken. De uit 29 man be staande bemanning, ntJest Senegalee- zen, werd gered door een Nederlandsch schip en daarna op een Engelsch schip overgebracht. Een van de zeelieden is aan. boord van het Nederlandsche schip over leden. Bij aankomst in een Engelsche haven aan de Oostkust, moest eep 8e- negalees' naar een ziekenhuis vervoerd worden Eeri der Opvarenden zeide, dat, voordat ze op de mijn liepen-, een Duitsch vliegtuig bovèhs hen vloog, dat echtv geen aanval deed. brand uitgebroken in de mljn- P te Marchlennes ia AMERIKA EN RUSLAND. Kleine meerderheid voor hand having der betrekkingen. Het Amerlkaansche Huls van Afge vaardigden heeft met een meerderheid van slechts drie stemmen 108 tegen 105 een motie verworpen, waarin voor gesteld werd de post salaris Voor den Amerikaanschen ambassadeur te Moskou op de begrootlng te schrappen. Bijna de helft der afgevaardigden was dus voor verbreking der diplomatieke betrekkin gen met Sovjet-Rusland. John McCormack, die de verworpen motie had voorgesteld, heeft medege deeld, dat hij een andere motie zou dienen, waarin •wordt voorgesteld, der vodr het staatsdepartement trokken fondsen te bestemmen voor het handhaven van de ambassade te Moskou pf voor betaling van salarissen voor deze afnbassade. DE HULP AAN FINLAND. Levering van oorlogsmateriaal. Op de vraag van het conservatieve La gerhuislid sir Alfred Knox, of Chamber- lain „de mogelijkheid wilde overwegen pommenwerpers en gevechtstoestellen met bemanningen tot hulpverlening naar Finland in zijn strijd voor de be schaving te zenden”, heeft Butler geant woord: „Zooals reeds verklaard is, zijn maatregelen genomen om de Finsche re- geering van oorlogsmateriaal te voorzien met Inbegrip van vliegtuigen. Ik verneem, dat in Finland bemannin gen beschikbaar zijn, die bevoegd zijn iedere machine, welke door de Finsche regeerlng wordt verkregen, te vliegen.” In antwoord op een verdere vraag heeft Butler de verzekering gegeven, dat de regeerlng de urgentie var», d'éaj aangele genheid ten volle erk*nt Italiaanfel^ ^rlogsmaterlaal naar Finlan‘4.» Naar de „Journal” mqldt, is het Itali aansche oorlogsmateriaal,' bestemd voor Finland, dat in Duitschland was tegen- Fffl- Alle opvarenden gered. Het Brltsche motorschip „Munster" (4035 ton) is op weg van Belfast naar Engeland, ten gevolge van een ontplof fing, binnen anderhalf uur gezonken. Eenlge leden van de bemanning hebben verklaard, dat de ontploffing te wijten is aan een mijn. De „Munster" onderhield met een zus terschip, de „Leinster”, de nachtdienst over de lersche zee. Hec schip had accomodatle voor meer dan vierhonderd passagiers, doch er wa ren er slechts 180 aan boord, die allen gered zijn. Ook de bemanning is in haar Henegouwen.' Omtfent het voorloopige aantal slacht offers wordt gemeld, dat 25 mijnwerkers de dood hebben gevonden. Vijf gewon den zijn naar het ziekenhuis vervoert. Men gelooft, dat het ongeluk daaraan te wijten is. dat brand ontstaan is doorbet van een electri.iche motor. Er is geen mijqgasontploffing ontstaan. D* slachtoffers zijn omgekomen door verstikking in de vrijkomende gassen. I Buitengewoon -voordeelij i 4 90, 5 25.c5 75 enz. DUITSCHERS VERLATEN PRAAG. Actie tegen Tsjechen op komst? verlaten Ten slotte kon men hem «enter overha.en, zich in een der booten te be geven. De „Munster” was in 1937 te water ge laten. Het was een der grootste en mo dernste schepen voor overvaarten als da ze. in de niquwste kleuren en modellen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1