SCHOONHOVENSCHE COURANT I JES Noorwegen VRAGEW ÖNDËRANTWOcMdT cMtclit's. Böhlmann Verwoede gevechten in Scandinavische wateren LPRIL 194» loven te larvil het WINSTON CHURCHILL. i blauw POESJE, terug te bezorgen Schoonhoven. ren van ait logelijk was allerfel vervoer- tot toe marinebasis, in goeden staat 3KWAGEN, Gouderak. GOUDA Onze zeer vroegtijdigen inkoop stek u bovendien in staat bijzonder voordeelig te slagen uit onze enorme keuze mantels, swaggers, mantelcostuums, ’japonnen, hoeden, regenmantels en kinderkleeding EUm Mfpi tiftn dienM- [ni«t van handd- aken-advertcntxa per plaatMny, --- kwaadaardigheid van den vijand en al onze menschelljké krachten- in te zetten om de overwinning te behalen voor het» geen de zaak van de wereld is. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruit" hng: voor Schoonhoven' maanden 1.25, Met verzekering eewielige STORT- als nieuw bij: )ud-Alblas No. 300 -- WAAN, gemerkt rs over de snavel, inkenband met de Hee. Te bezorgen ;ambacht. deed daarbij in het bijzonder mededee- lingen omtrent de hevige gevechten in de Noordzee en in de Noorsche wateren. Churchill zei. dat Maandag de Brit- sche torpedojager „Glowworm door de Duitsche schepen was aangevallen en tot zinken gebracht, Dinsdag werd de Brit- sche vloot buiten Bergen aangevallen. Het slagschip „Rodney” werd door een zware bom getroffen, maar het dek bood „Olav Ti Bij Paf te DuyÉsc eenhj deins penf s HAVBANK te Schiedam, van De verzekerde moet in het bezit zijn van een potte. 10"wri leggen nen en ed koehooi 1ÖUWEL1NO, re-Langerak. Itbeta- per 3 per post t 1.50. 15 cents meer. Voor flinke figuren brengen wij een. speciale collectie! No. Mee. ZESTIEN BIADEIJDEIC.fMMAGpAfMllMTie JAABQAXQ. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRËÏHT Telet M. TeL-Adree: Vannooten, S. A W. N. TAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN Postrekening 13763. L kBONNE’S, die zich aan onze administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE a ft ft ft Gulden bij levenslange ft ft Gulden bij o ft ft Gulden bij verlies 0 ft ft Gulden bij verlies 1 ft ft Gulden bij verlies z ft Gulden bij verlies van U V U «geschiktheid. O V v overlijden. J U V van hand of voet. U V van «en oog. 1 U U van een duim. O V een anderen vinger. Wanneer men de Duitsche vlootberei- dingen bestudeerde, viel niet te zeggen, tegen welk vreedzaam land zij gericht waren. Nederland, Zweden, Noorwegen en Denemarken schenen alle evenzeer be dreigd te worden met een plotselinge aanval. Alle kleine landen aan de Duitsche grens, aldus Cburchlll, waren en verkee- ren nog in een staat van de grootste on gerustheid. Ook die landen, die het meest gedaan hebben, om Duitschland te be hagen. Churchill bestreed het Duitsche stand punt, dat de Inval het gevolg is geweest van de Britsche actie. Hij zeide, dat be wezen kon worden, dat de bewegingen van de Duitsche troepen en schepen zijn begonnen, voordat de mijnvelden werden gelegd. In de laatste week van Maart zijn in het geheim troepen en voorraden naar verschillende havens van Noorwegen ge zonden. de Duitsche commandant Wilhelmshafen, Aparte modellen in prima stoffen en pasvorm, dat is het kenmerk van onze col lecties I 1: EEN LEEREN met prijsopgave, aan het Bureau t Blad. dpapier, Behang- en Verven. BE STRIJD OP ZEE. Sinds Woensdag woedt aan de Noor se he kust, In het bijzonder in het Ska- gerrak, een zeeslag van groote omvang, grooter wellicht dan ooit is gestreden. United PreSs meldt zélfs dkt aan deze gevechten aan geallieerde zijde ruim 150, aan Dultsce zijde ruim 100 oorlogssche pen deelnemen, terwijl de geéillieerdéh een luchtmacht van 800 en de Duitschers een van ruim 1000 toestellen zouden hebben ingezet? Vermoedelijk spreekt hier de overdrij ving een woordje mee, dqch dat eenige tientallen schepen aan weerszijden in de •trijd betrokken zijn, staat vast. Omtrent de uitslag der gevechten Is nog geen zekerheid te verkrijgen, want de berichten spreken elkaar sterk tegen. In elk geval zijn vele schepen tot zinken gebracht of zwaar beschadigd en vooral de verliezen der Duitschers blijken zeer groot te zijn. RmA drie Italische kotteers g «zoeken. Na de Blücher en de Karlsruhe ook de Emden. Nadat bij de gevechten van Dinsdag reeds twee Duitsche kruisers, de Blücher (10.000 ton) en de Karlsruhe (6000 ton) door de Noorsche kustverdediging zoo danig waren beschadigd, dat beide sche pen zonken, is Woensdag volgens een be richt van de radiozender te Stockholm ook de Duitsche kruiser Emden (5400 ton) door het Noorsche fort Horten In de Os- lo-fjord tot zinken gebracht. Kort na- nEen bekwaam negen alle werk- 'errichten, onver- bij R. v. ZANTEN Drt., Stolwijk. We hebben met het ichfe artikel gewacht zoolang’ als voor dit nummer, omdat er'nog steeds xueer open vragen bleven dan positieve, vastetaande feiten. Het aantal vragen omtrent de gebeurtenissen in Noorwegen is groot en we zullen er enkële noemen: Bestaat naast de Noors :he regeering een tweede, gevormd door de Duitsche overweldigers? Wat gebeurt met het tot nu toe levendige ’handelsverkeer dat Noorwegen en Denemarken onderhielden met de geallieerden? De Duitschers zul len dat niet laten voortgaan, maar zij kunnen het pok niet overnemen en an dere markten zijn zoo maar niet te vin den. Een plotseling ophouden van dat verkeer zou tot groote blnnenlandsche moeilijkheden leiden, die de Duitschers natuurlijk willen venmïjden. Zullen de Duitschers Zweden beletten zijn leverln- gen aan Engeland te doen en daarmede Zweden in 'het conflict betrekken? Zal Duitschland Noorwegen en Denemarken in het bezit laten van hun voorraad/goud en deviezen of zal het die in beslag ne men? Duitschland heeft alle strategisch belangrijke punten In Noorwegen bezet en blijkbaar gelegenheid gevonden sterke troepen-afdeelingen over te brengen. Het is de onontkoombare taak van de ge allieerden om hen vandaar te verdrij ven, maar daartoe Is een sterk expedltie- leger noodlg, met artillerie, munitie, luchtafweergeschut, vliegmachines, voor raden, levensmiddelen enz. Dat eischt een tamelijk lange tijd van voorbereiding, pe mededeellng van Woensdag, dat reeds een expeditieleger onderweg was, kan niet anders beteekend hebben, dan dat een kleine afdeeling hulptroepen was af gezonden, maar om een leger over te brengen, daartoe zijn weken van voorbe reiding. noodig. In die tijd zullen de Duit schers volop gelegenheid krijgen hun Posities in Noorwegen te versterken, daar ongehinderd versterkingen kunnen aanvoeren over Oslo, dat bulten het be-, reik der geallieerden ligt. Maar hierbij, komt weer een andere vraag op. De af- weerstand. De kruiser „Aurora” was het voorwerp, van vijf aanvallen, die alle mis lukten. De torpedoboot Jager Gurkha", die de .Aurora” vergezelde, werd getrbf- fen en zonk. De beipam^ng werd gered. De torpedojager „Zulu" brAcht bulten de Orkaden een Duitsche duikboot tot zin ken. De slagkruiser „Renown” bon4 de strijd aan met de Duitsche slagkruiser „Schamhorst” en een Duitsche kruiser. De ..Scharnhorst" werd zwaar beschadigd alvorens hij verdween in een rookgordijn dat door de kruiser werd gelegd. Duitaché Inval lang voorbereid Churchill zeide sche InvaJ in Noorwegen en Denemarken reeds lang was voorbereid en dat in de laatste week van Maart de uitvoering van de plannen reeds was begonnen. ZEESLAG BIJ DRONTHEIBL Volgens het bls|,d „Jam Hands Tidnlng* heeft Radio-Aalesund Donderdagmiddag om vijf uur medegedeeld, dat op de reede van Drontheim slag werd geleverd tus- schen Britsche en Duitsche oorlogssche pen. Engelsche vliegtuigen hebben Duitsche oorlogsschepen en vliegtuigen in een ha ven boven de fjold van Drontheim aan gevallen. Bij Heil, in de buurt van Drontheim^ zijn Duitsche oorlogsschepen zichtbaar. Men gelooft dat zij de fjord, welke door Britsche zeestrijdkrachten wordt bewaakt niet kunnen verlaten. Uit Marstrand aan de Zweedsche kust verneemt Reuter, dat Donderdag weder om Duitsche oorlogsschepen in de haven van Oslo zijn aangekomen. De troepen transportschepen die aan de zeeslag wa ren ontkomen, zouden gedurende nacht te Oslo zijn gearriveerd. SAALWACHTER, admiraal, van de die de operaties tegen Noorwegen van zee uit leidt. Hij 'vi*W.t daariri bijgestaan door den admiraal carl Beiden werken nauw samen met dè an dere leidérs van de actie tegen Noorwe gen, luitenant-generaal GelSsler en gene raal der infanterie yon Falkenhorst, die respectievelijk de luchtmaché en h.t landleger in Noorwegen commandeeren. -J Geen zeeslag, zelfs geen oorlog! VOLGENS BERLIJN. Al geven de tegenstrijdige berichten geen zekerheid omtrent de om vang van.' i de Duitsche verliezen, het lijdt geen twij fel dat deze zeer groot zijn Als een be vestiging daarvan valtook te beschouwen i Groenten- en it én omstrekeh. insdag 9 April, .ans 426, goud- rs 10—15, klump- •be 1^—26, zoete .*-14, st lo-fjord tot zinken gebracht. Kort dien moest het fort zich overgeven. Verdere verHeseh. Aan dé monding van de Oslo-fjord werd een Duitsche torpedojager, door Britsche' vliegtuigen gebombardeerd en tot zinken gebracht. De bemanning Werd door andere schepen gered Bij het bom bardement van Horten werd een Dult- sche torpedojager van de Deutschland- klasse door het Noorsche oorlogsschip standen In Noorwegen zijn enorm. Drondhelm bijv, ligt meer dan 700 kilo meter van de naastbij^inde Duitsche ha ven verwijderd en NarviKnog veel verder. Het is dus voor de «uitschers een gebie dende eisch het vSqa^r voor een belang rijk deel over zee te doen plaats hebben. Zij kunnen daarbij evenwel er niet meer op rekenen, dat het hun nogmaals zal gelukken de Engelsche waakzaamheid te verschalken en transport over zee zal voor Duitschland een hachelijk werk blij ven, zoo het al mogelijk blijkt. Over land is het door groote afstanden niet denk baar een expeditieleger over de geheele lengte van het land van het noodige te voorzien. Dan krijgt Duitschland een Noordelijk gevechtsfront ver van moederland en moeilik te von’--’- het noodige, dat Is de toestand, welke Duitschland tijdens de Russisch-Finsche oorlog met alle middelen heeft trachten te voorkomen. De veel genoemde plaats Narvik in Noorwegen Is alleen van beteekenis. om dat van daaruit het vervoer geschiedt van het uit Zweden aangevoerde ijzer erts. Zweden bezit onschatbare hoeveel-- heden erts, maar het heeft geen eigen hoogovenbedrijven. zoodat het alleen het erts kan leveren. Waarom heeft het land geen hoogovens? Omdat het geen steen kolen heeft. Alfe steenkolen moet wor den Ingevoerd en n(| ZVeden geen kolen meer kan krijgen van Engeland, moet Duitschland het vóórzien om zijn Indus trieën en zijn ijzermiinen en zijn vervoer in stand te houden. Zal Duitschland dat kunnen doen? Zal het na de langdurige en strenge winter, nu zijn kolen- en co- kes-voorwaarden bijna zijn uitgeput, de kolenleveringen van Engeland aan Zwe den kunnen overnemen? Dit zijn enkele -van de belangrijkste vragen, welke zich bij deze geweldige ge beurtenissen opdringen. Om daarop ant woord te kunnen geven moeten we Joet woord laten aan, Vader Tijd. Advertentiën: 1—6 regels 1.30, elke reg-el meer 0.20; derde plaatsing halve prijs. Adver tentiën worden gratis ge plaatst In Jöe Gorcumer”. Engeland zal helpen. Een nieuwe, felle wandaad Is door het nationaal-soclahsüsche Duitschland ge pleegd tegen een kleine en bevriende mo gendheid en de Noorsche regeering en het Noorsche volk staan thans gewapend om hun haardsteden en hulzen te ver dedigen. Wü zullen hun hulp geven zoo goed wij kunnen I Wij zullen de oorlog gemeenschappe lijk met hen voeren en alleen dan vtede sluiten, wanneer hun ree Aten en vrijhe den zijn hersteld. In hun groote, wilde, bergachtige land moeten zty in staat rijn om een krachtige en langdurige weer stand te handhaven tegen hen, die hen willen onderwerpen aan hun tyrannie. Churchill schetste de beteekenis van de territoriale wateren van Noorwegen voor de Duitsche scheepvaart. En kon geen grootere belemmering zijn voor de blok kade van Duitschland dan deze Noor sche corridor. Dat was zoo In de vorige oorlog, dat is ook zoo In dezë. De Brit sche marine was gedwongen te kijken 'naar' een elndelooze optocht van Duit sche en neutrale schepëh, die allerfel contrabande naar Duitschland den. De vermaledijde corridor Is thans voor altijd gesloten. Hitler ijieeft Duitsche troepen van verschillend^ sterkte ge plaatst op vele punten van de Noorsche kust en het onschuldige koninkrijk De nemarken neergeslagen. Wij echter zul len van deze Noorsche kust nemen, wat wij willen met een enorme vergrooting en verbetering van de doeftreffendheid on zer blokkade. Wij bezetten ooit de Fa- röer, die aan Denemarken behooren, en een strategisch punt vormen van groot belang en waar de bevolking alle bereid heid heeft getoond, om ons hartelijk te ontvangen. Wij zullen deze eilanden be schermen tegen alle gestrengheid van de oorlog en zullen ons er over zee en door de lucht op aangename wijze nestelen tot het oogenblik zal komen, dat zij zullen worden teruggegeven aan de kroon en de bevolk ng van Denemarken. Al wat ik vdor het oogenblik kan zeg gen is, dat geen Dultsch schip zal wor den toegestaan er ongestraft te komen. Groote strategische fout? De marine is van meen.ng, dat wij door hetgeen in Scandinavië en in de Noorde lijke wateren is gebeurd, in strateg.sch en militair opzicht ten zeerste hebben gewonnen. Ik zelf ben van mcening, dat de actie van H.tler Scandinavië binnen te vallen, een even groote strategische en politieke fout is als d.e. welke Napoleon heeft gemaakt, toen hij Spanje binnen viel. Hitler heeft de doeltreffendheid van de geallieerde blokkade vrijwel verdub beld. Church 11 kon niet zien, welke voor- deelen H.tler zijnerzijds heeft behaald. Onze vloot en die der Franschen is veel sterker dan de Duitsche marine Wij heb ben voldoende strijdkrachten om de con trole op de Middellandsche Zee te hand haven en tegelijkertijd onze operaties in de Noordzee ten uitvoer te leggen. Churchill besloot: De roekeloosheid, waarmede Hitler en zijn raadgevers de belangen van de Duitsche marine op het water hebben gebracht om er alles te ontmoeten, w^at er zich op beweegt, doet bij mij de meening opkomen, dat deze stoutmoedige* en kostbare operaties slechts het Voorspel kunnen zijn voor veel grooter gebeurtenissen, welke te land verder, dat de Duit- 'te wachten staan. Hoewel we niet zullen profe.ee-m cf pochen op slagen, welke nog geleverd moeten worden, gevoelen wij ons bereid het hoofd te 'bieden aan de uiterste het eiland Rörö keerden terug met vele doodeu en gewonden. Om tien uur werd hij hervat en tot kort na middernacht werd kanonvuur gehoord. De bemanning van een schip van de Zweedsche kustwacht, dat gepatrouilleerd had, verklaarde, dat zij twaalf torpedo jagers en kruisers, zoowel Engelsche als Duitsche, had gezien. De Duitschers Meten dieptebommen vallen om de Engelsche onderzeeers te vernietigen. Of daarmee succes werd bereikt kon men niet zeg gen. Tijdens de zeerelag voer een Zweedsche visschersboot uit om eoldaten en zeelieden te redden. De boot slaagde daarin, maar keerde terug met belde masten over boord geschoten. Transporteohip op eea mtfn geloopen. Het DirtUche sa „Antares" (4.000 ton) is voer de Westkust van Zweden gezon ken. Te Lysekil zijn 34 overlevenden aan land gebracht De geredden, van wie er verscheidene gewond waren, verklaarden, dat de „An tares", die als transportschip dienst deed, op een mijn is geloopen. Het aantal slachtoffers wordt op 160 geschat. Onder de geredden bevinden zich verscheidene cavalerie- en vlieger-offl- cleren. Zij zijn onder militaire bewaking geplaatst CHURCHILL GEEFT EEN OVERZICHT.' DE SLAG IN DE NOORSCHE WATEREN In het Lagerhuis heeft minister Chur chill Donderdagmiddag in een uitvoerige rede een overzicht gegeven van de ge- oer onveranderd, als vorige week; voer iets grooter, vooral niet hoo rn aanvoer ruim, ;ts lager. MTKN EN FRUTL een. Groenten-en ht en omstreken, radijs 2.80—4.90, 10 bos; knolselde- imer groen 6—10, stuks I aardappe- e 17—?4, bleten :t 6.00, kool gele 5.00—9.30, poste- 1.00—15.0Q, rapen spinazie winter uien 2.00-3.10, interwortelen 1.50 jnsel 12 00—30.00, selderie 10.00 ibeien 2.00—16.00 nfggvason” tot zinken gebracht. Jer Noster werd een tiental groo- :he transportschepen, welke door ijl&en van de Duitsche vloot werden torteerd, door Britsche oorlogsbo- s aangevallen. Twee transportsche- zouden tot zinken zijn gebracht, de andere waarschijnlijk verspreid. Mij de strijd voor fort Oscarsborg wer- d*i Duitsche schepen met een totale in houd van 40 000 ton tot zinken gebracht. Twaalf transportschepen tot a zinken gebracht? Havas meldt zelfs, dat volgens de laat ste berichten de Engelschen van de 20 Duitsche transportschepen, welke tijdens den zeeslag in het Skagerrak bij Mar strand hebben verklaard, dat de Duit sche vloot bestond uit 23 schepen, waar van 11 transportschepen en 12 bewapen de treilers. In het begin van de strijd, die Woensdagmiddag om drie uur aan ving, werden vijf Duitsche transport schepen tot staken gebracht De strijd begon tusachen de Duitsche treilers en Engelsche onderzeeërs. Later kwamen Engelsche vliegtuigen aan de strijd deel nemen. Een vlsecher van het eRand Hlp- plen verklaarde, dat hij 12 groote oorlogs schepen, w.o. torpedobootjagers en krui sers, heeft gezien, die later alle aan de strijd deelnamen. Orqstreeks vijf uur be reikte, volgens dezen zegsman, het ge vecht zijn hoogtepunt. De explosies wa ren zoo hevig, dat den huizen op het eiland schudden op hun fundamenten. Bewoners van het eiland verklaren, dat zij twee schepen in de lucht zagen vlie gen, zij gelooven, dat het Duitsche'trans portschepen waren. Zij verdwenen met verrassende snelheid onder water en dB Visschers deden alle mogelijke moeite zoo- veel mogelijk menschen te redden, toen b«urtenissen in en om Noorwegen. Hij het vuren wat was bedaard. Booten van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1