I SCHOONHOVENSCHE COURANT I DUITSCHERS Binnen en buiten de Grens Auistet •ztiten kun Ofunacsck wart! dame Omvangrijk* hupfveriMMg. Onzekerheid over Narvik en de geallieerde troepen. „Innulinde” ^1 15 APRIL 1944 Ro. 8462. TWAALF BLADZIJDEN. 72e JAARGANG' WVVENBBAG 17 APRIL 1940 NIEUWSBLAD VOORZUlOflOLLAND EN UTREOiï J Teief. 30. TeL-Adreo: Vannooten. A W. M. VAM NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN Postrekening 13763. SCHOONHOVEN, Postrekening m Zoonl toch dojager door een Duitschen oorlogsbodem in brand wordt geschoten. loont iioeito ran 'n reten I ropageereu van eclame. Het is rd gebruikt, de i onze reclame- verkoopsleider Wekelfjksche terugblik ontwikkeling van de strijd in l is nog verre van duidelijk. Gulden bij verlies van een duim. heeft door maanden f 1.25; Met verzekering I naar raadgevingen on mededeeBngen door I de radio II 6” 7” uekng m» luraltteii elke regel plaatsing tentiën del stug, prijzen a f 16—32, han- Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 per post 130. 15 cents meer. basis voor de geallieerden is geworden en dat deze basis, die door de vlooteenheden beschermd wordt, nu zal dienen als uit gangspunt voor eventueele operaties in het binnenland en voor de operaties van de vloot. Gulden bij verlies van een anderen vinger. Tegenstrijdige berichten. Ten aanzien van de belangrijke gebeur tenissen in Noorwegen blijven de berich ten uit Engelsche en die uit Dultsche bron, elkaar tegenspreken. Narvik is volgens Londen door de Brit ten veroverd, doch volgens het D. N. B. is de stad nog steeds Duitsch. Over de landing der Brltsche troepen zijn nog steeds geen bijzonderheden be kend, althans niet over de plaats, waar zij ontscheept zijn. Reuter meldt uit Londen: De Noorsche regeerlng heeft in een boodschap aan de bevolking verklaard: De hulp aan Noor wegen, waarom de Noorse he regeerlng aan de Britsche en Fransche regeerlng heeft gevraagd, wordt gegeven en neemt groote omvang aan. De eerste teekenen daarvan ztjn de herovering van Narvik en het rond die stad liggende gebied. Een aantal Noorse he loodsen heeft reeds werkzaamheden bij de marine aangevan- f 0.60 f 1 00 f 0.80 f 55.- bij JL K. Snoei Stadhuisstr. 7-9, Lopikerstr. 43,Schoonhoven van De verzekerde moet in het bezit zijn van een polis. De Britsche vloot wist een doortocht naar de Rombaksfjord te forceeren en door de verovering van deze fjord kon zij verder gemakkelijk de stad zelf beheer- schen. De Dultschers, die na het bombarde ment nog te Narvik waren gebleven, wer den later door de Britsche mariniers verjaagd en namen de vlucht langs de spoorweg. Andere Dultschers verspreid den zich in het heuvelland bij de stad, doch daar stuitten zij op talrijke Noor sche soldaten. De mededeellngen zijn verspreid door het Noorsche radiostation Bodö en de omroeper verklaarde, dat hij daartoe de machtiging van het Noorsche hoofdkwar tier ontvangen had. Van Noorsche zijde wordt voort beves tigd, dat alle Dultsche oorlogsschepen, die in Narvik waren achtergebleven, na hevig verzet tot zinken zijn gebracht. Havas merkt op, dat Narvik thans een schoenen or echoe- ing" zijn, on koopt q dag be- paavorm entnoliere rknjgbaar apitae of Philips Service en Radio Technicus Jan Brouwer Haven 63 - Telef. 113 - Schoonhoven levert U de nieuwste radio contant, gemakkeiijke betaling en in huur. Contant vanaf f 92.50. Gemakkelijke be taling vanaf f 1.— per week. Voor Schoonh. radio-centrale 50 ct p. week Rook- on Pruimtabakken vanaf 7 can^par half on* Vraagt ze Uwen winkelier of bij W. RIJIWEVELD, Haven 66 - Tol. 91 - Schoonhoven Nog steeds buitenbanden vanaf f 1.25 binnenbanden Kettingkgsten Jasbeschermers 4-deelig Naaimachines niet bevreesd is,” aldus het bericht. In militaire kringen te Londen beves tigt men voort, dat niet alleen Britsche en Fransche troepen, maar ook Cana- deesche soldaten in Noorwegen aan land zijn gegaan. Twee honderd Noren geïnterneerd. Het Dultsche Nieuwsbureau meldt, dat een afdeeling van de te Narvik aan land gezette Dultsche troepen gisteren langs de erts-spoorweg van Narvik naar Zwe den, de Zweedsche grens heeft bereikt. Noorsche strijdkrachten, die zich hun In de weg stelden, zijn na een kort ge vecht teruggeworpen. De Dultschers maakten een aantal gevangenen. Twee honderd Noorsche soldaten werden over de Zweedsche grens geworpen, waar zij geïnterneerd zijn. Dit bericht wordt in een telegram van Reuter uit Stockholm bevestigd, waarin er echter van wordt uitgegaan, dat deze Duitsche troepen op de terugtocht zijn uit het door de geallieerden bezette Nar vik. Het Noorsche opperbevel heeft giste ren in een van Boode draadloos uitge zonden verklaring gezegd, dat Narvik in handen van Engelsche mariniers is. Het grootste gedeelte van de terugtrekkende Dultschers zou door Noortche troepen omsingeld zijn. DUITSCHLAND WEET VAN NIETS. Verder meldt het D. N. B. naar aanlei ding van berichten van Britsche zijde, volgens welke Engelschen op enkele pun ten van de Noorsche kust zijn geland, dat, naar te Qslo bekend is, in de door Dultsche troepen bezette plaatsen en streken geen Engelschman Noorsche bo dem heeft betreden. In gezaghebbende Duitsche kringen wordt volgens United Press evenwel de mogelijkheid erkend, dat, aangezien de Noorsche kust 1500 k.m. lang is, Britsche troepen zijn geland op plaatsen, welke niet in Duitsche handen zijn, zooals bij voorbeeld op een van de eilandjes der Lo- foten-groep. Het is opvallend, dat juist deze eilan den, die vlak voor de Narvik-fjord liggen, in de Duitsche veronderstelling woaden genoemd. Inderdaad meldt de „Temps" nader omtrent de landing der Britsche troepen, dat de Lofoten een der punten vormen, waar het Britsche expeditie- leger aan land is gegaan. Uit Londen meldt Reuter, dat zich bij het Britsche expeditieleger in Noorwegen ook Canadeesche troepen bevinden. Het is verder samengesteld uit regimenten uit alle deelen van Engeland. Al deze troepen zijn tegen klimatologische om standigheden gehard. Het communiqué van het Britsche mi nisterie van Oorlog en de Admiraliteit maakt geen melding van de plaatsen, waar de landingen zijn geschied, doch volgens United Press zijn echter vijf punten, waar een landing zou kunnen worden verwacht, n.l. Narvik, Drontheim, Bergen, Namsos en Avalsnes, het meest geschikte punt hiervan zou nog Dront heim zijn. De fjord van Drontheim is n.l. zoo diep. d#it er moeilijk mijnen kunnen worden verankerd. gen. Noorsche officieren, die gedetacheerd zijn bij het expeditieleger, zijn op 15 April in Engeland aangekomen. Zij hebben het contact met de militaire autoriteiten tot stand gebracht. Alle Noorsche militaire en civiele auto riteiten hebben opdracht gekregen, met de Britsche en Fransche bondgenooten een zoo nauw mogelijk contact te onder houden en huM alle bijstand te verleenen welke zij kunnen geven. De bevolking wordt verder opgedragen Engelsche en Fransche betaalmiddelen in ontvangst te nemen, daar de geallieerde troepen niet voldoende tijd hebben ge had Noorsch geld te verkrijgen. De offi- cieele koers zal worden bekend gemaakt na een tusschen de Noorséhe staatsbank en de bank van Engeland te sluiten over eenkomst. „Op ms plaatsen aan land”. In een mededeeling, die gisteravond door de Britsche radio is omgeroepen, heette het, dat op zes verschillende plaat sen aan de Noorsche Westkust de gealli eerde troepén aan land zijn gegaan. ,Jn een snel tempo,” zoo vervolgt het bericht, „werken de geallieerde btezettirtje troepen aan het bevestigen en aan de uitbreiding van de posities, die zij thans innemen. Kleine Duitsche legerafdelin gen, die zich in de bergen achter de fjor den bevinden, komen in een positie te verkeeren, welke steeds benarder wordt, want zij zijn van haar bases en van haar levensmiddelentoevoer afgesneden. Bij de landing van de geallieerde troe pen moesten vele moeilijkheden overwon nen worden. De aankomst der troepen ging vergezeld van groote zendingen oor- logsmaterieel; de geallieerde soldaten beschikken over een volledige pool-ult- rusting, terwijl men ook speciale olle- samenstellingen heeft gemaakt om de motoren tegen de koude te beschutten. De stellingen der geallieerden worden te gen luchtaanvallen beschermd, doch de defensieve maatregelen zijn van dien aard, dat men voor dergelijke aanvallen In een vermanend woord, dat onze mi litaire autoriteiten dezer dagen hebben verbreid, wordt gezegd, dat het gerucht Nederland s grootste vijand is. Met deze woorden wordt onze positie geteekend als een, welke menig volk ons zal moeten benijden. Nu over een groot deel van Europa haat en vijandschap een onbe perkte heerschappij voeren, mag het een gelukkig volk heeten, dat kan leggen, geen grooteren vijand te kennen dan het geruchtI Hqe dankbaar zou menig land zijn, als men ook daar tegen niemand en niets anders strijd had te voeren en hoe graag zou men tegen zoo n vijand, die In elk geval niet onoverwinnelijk is, te vel de trekken I Zoo kunnen wij, Nederlanders, dan ook dankbaar zijn voor de bevoorrechte po sitie, die wij nog altijd Innemen, maar anderzijds mogen wij niet versagen In de strijd met dien éénen tegenstander, want zijn overwinning zou ons andere en ge vaar lijker vijanden kunnen bezorgen. De verrassende gebeurtenissen van de laatste dagen zijn oorzaak, dat het ge rucht ons weer In allerlei vorm en uit allerlei richting heeft bestormd. In het buitenland werkt men dat In de hand. Dat behoeft ons van de oorlogvoerende staten niet heel erg te verwonderen, doch dat men er ook elders, zooals in Amerika, aan mee doet, verdient sterker afkeuring. Wij kunnen het echter aan onze regeerlng overlaten, ons tegen de mogelijke gevolgen van allerlei fantasti sche beweringen te beschermen, zooveel dat noodig en mogelijk Is. Ze laat niets na, om het buitenland te doen weten, hoe wij onze neutraliteit opvatten. Pas heeft ze In dat opzicht klare wijn ge schonken door de publicatie van een tweede Oranjeboek. Het werd ons aange- kondigd als een „trouwe weerspiegeling van de evenwichtige Nederlandsche neu traliteitspolitiek” en het bevestigt naar bulten, datgene, waarvan iedere Neder lander wel overtuigd zal zijn: dat wij ons tn dit opzicht niets te verwijten hebben. Hoewel wij niet gaarne zouden bewe ren, dat met de zuiverheid van ons na tionaal geweten ook onze veiligheid reeds afdoende zou zijn gewaarborgd, mag toch gezegd worden, dat de Nederlander zich In het algemeen door geruchten en leu gens niet al te zeer van de kook laat brengen en dat de zenuwenoorlog ons nog niet te pakken heeft. Wat de vorige week in Denemarken en Noorwegen Is gebeurd, heeft ons weer even tot nadenken ge stemd. maar onmiddellijk ook hebben we ons gerealiseerd, dat ditzelfde ons in geen geval kan overkomen, omdat Neder land. behalve voor zijn plichten als neu trale, ook voor zijn eigen veiligheid waakt. kBONNE’8, die zich aan onze administratie opgeven voor de venekering, zijn volgens de vaatcestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, - - Ouldan bil lertnaUw z n a Ouldsn b« Q A A bij rerB«« n n A GuUen b<J 1 A A Gulden bJJ verUee z - 2000 ««Xdüktbeld. 60 0 eeerlUd». J V 0 hand «r voet 2 U U T» «o lUUnueen duun. 0 U ril. Andijvie f 10 70—6.30. stoofsla 1.50. prei f 4—7, I spinazie f 10 80 -15. uien A f 1 50 1—1.70. witlof I 5010.30. wasch- 100 K G. knol- A f 52—82. B )60—5 50. raap- rber I f 58. ra- I. alles per 100 0. idem II f 3 40 22—53 cent per sla 35 000 stuks, i 4800 KG. a *1 ft Gulden bij verlies Z U V van een oog. EIEREN. April. Aan de Zaterdag aange- zamen 475 stuks Prijs met rljks- Handel matig. TEN EN fcKUll. ;r. Groenten- en en omstreken, adijs f 2.00—2.90 00 bos; knolsel- ;ommers groen per 100 stuks: andijvie 1523, kookt 37, gele >1 7.00—0.70. pos- 2, rapen 2.50— of 26. spinazie r 15—21, slaboo- 00—2.50. wasch- rtelen 1 50—3.00, 100 K G dunsel —72. selderie 10 beien 2.00—12.00 Berlijn ontkent nog. In tegenstelling tot het bovenstaande wordt van Dultsche zijde met nadruk verzekerd, dat Narvik zich nog steeds in Duitsch bezit bevindt. Tegelijkertijd ech ter geeft men te kennen, dat deze Noor sche haven, die zoo belangrijk is voor de export van het Zweedsche ijzererts, deer lijk gehavend en wellicht onbruikbaar gemaakt is door de bombardementen waaraan zij blootgesteld was. Daarom aldus verzekert men van Duitsche zijde is het doel der Duitsche actie In zooverre bereikt, dat via Narvik voorloopig althans geen Zweedsche ert sen meer naar Engeland verscheept kun nen worden, terwijl anderzijds zoodra de Botnische Golf ijsvrij is geworden het transport van Zweedsche ertsen door de Botnlsche Golf en de Oostzee naar de Duitsche havens ongehinderd hervat kan worden. Men zegt nu te Berlijn in teen officieus commentaar, dat de strijd om Narvik In aanzienlijke mate aan militai re beteekenis heeft verloren „aangezien Narvik voor eventueele Dultsche onder nemingen te ver van de Engelsche kust verwijderd is en de afstand tot de Dult sche basis bijna duizend kilometer be draagt.” Deze wijziging In het Dultsche stand punt doet vermoeden dat men zich te Berlijn reeds voorbereidt op de erkenning van het verlies van Narvik. Geen invaller, In het holst van de nacht een onzer havens binnenvarende, zou daar de bewaking slapende vinden en zijn troepen aan land kunnen zetten, voordat er iemand ontwaakte, zooals te Kopenhagen geschiedde. En ook met Noorwegen behoeven wij ons gelukkig niet op één lijn te stellen, want onze pa raatheid vormt daarvoor een al te groote tegenstelling tot de toestand In dat land, waar men nu nog steeds bezig is met de mobilisatie van de beperkte weermacht. De srtljd tegen het gerucht toont reeds, dat onze waakzaamheid niet al leen naar bulten is gericht, maar even goed de gevaren geldt, die ons binnen de grens bedreigen. Eén daarvan Is de splonnage, die de laatste tijd vóór en ook nu, tijdens deze oorlog, enorme afme tingen heeft aangenomen. Met de alge- meene opinie, dat de straffen, die op dit misdrijf zijn gesteld, te licht zijn, blijkt ook de minister van justitie het eens te zijn. Hij heeft dan ook bij de Tweede Kamer een wetsontwerp Ingediend, dat beoogt, de maxtmum-straffen tegen spl onnage en andere misdrijven tegen de veiligheid van de staat te verhoogen. Die voor splonnage wordt In dit ontwerp op 15 jaar gebracht. De wijze, waarop het publiek in ons land aan de spionnen- jacht deelneemt en de verontwaardiging die zich uit bij elk geval Yan landsver raderlijke practijken, laat geen twijfel over aan de instemming, waarmede de ze stap der regeerlng zal worden be groet. De Nborwegen Nu puntje bij paaltje komt, heeft de wij ze, waarop de Noren zich tegen hun plotselinge vijanden teweer te stellen, nog groote verrassing gewekt en het is te verwachten, dat zij, behalve materieel, ook moreel sterk gesteund zul len worden, nu Maandag Engelsche troepen in hun land voet aan wal heb ben gezet. Het blijft voorloopig een raadsel, tot welke gevolgen de uitbreiding van de oorlog tot de Scandinavische landen nog zal kunnen lelden. Zeker Is, dat op het oogenblik de strijd zich voornamelijk in het Noorden afspeelt en dat daar tot nu toe reeds feller is gestreden, vooral op zee, dan In deze oorlog nog het geval was. De situatie wettigt de verwachting, dat beide partijen in dit nieuwe oorlogs gebied de handen meer dan vol zullen hebben, maar toch blijft men in allerlei hoeken van Europa de meenlng verkon digen, dat de Jongste uitbreiding van de oorlog nog niet de laatste zal zijn en in tegendeel zelfs heel gemakkelijk tot nieuwe rampen in Europa en misschien wel daarbuiten, kan leiden. We willen hopen, dat die verwachting niet bewaarheid zal worden. ZEVENDE LUCHTAANVAL OP STAVANGER. Officieel wordt te Londen medegedeeld dat de Britsche luchtmacht Maandag avond een groot aantal zware en sterk- explosieve bommen op fjtavanger geworpen. De aanval geschiedde bombardementsvliegtuigen op het vlieg veld en op verscheidene gebouwen. De DE BEZETTING VAN NARVIK. Omtrent de bezetting van Narvik ver neemt United Press uit Lulea (Zweden) de volgende bijzonderheden: „De verovering van Narvik werd onder nomen door Britsche mariniers, die aan land gingen, nadat Britsche oorlogsbo dems de Dultschers zwaar met het scheepsgeschut bestookt en van de om ringende heuvels verdreven hadden. Landing bij Harstadt? Het Dultsche Nieuwsbureau maakt ge was van een bericht van Europa Press uit Klruna (Zweden), waarin omtrent de landing van Engelsche troepen aan de Noorsche kust wordt verondersteld, dat een landing is geschied bij Harstadt. Harstadt ligt op een eiland, dat he melsbreed ongeveer 70 k.m. van Narvik is gelegen. Narvik en Harstadt worden in de eerste plaats door een breede fjord ge scheiden, tusschen het eiland Hinnoya, waarop Harstadt is gelegen en het schier eiland ten noordwesten van Narvik. Tus schen Narvik en dit eiland liggen de Lo- fotenfjord en de Romb aken fjord. Het schiereiland zelf vonnt een gesple ten, ten deele boschrijk hoogland, dat op verschillende plaatsen tot meer dan 1000 m. stijgt. Advertentlën: 16 regels 1.30, -1 meer 0.20; derde halve prijs. Adver- worden gratis ge plaatst in „De Gorcumer”. DE ZEE-OORLOG. een l— 1T Bfj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1