ERG 1 SCH00NH0VENSCHE COURANT f Londen erkent Duitsche successen JES Strijd van Drontheim tot Hamar EEN ONTWERP MET ONBILLIJKHEDEN. EEUWEN A* VRIJDAG M APWL IM« APRIL 1940 pl prijzen I K. DE ENGELSCHEN TREKKEN TERUG. Röros en Steinkjer in Duit sche handen. W fük. «gei ktita m< (niet van handal- rnkM-advamofiM 1.— per plaatatag. dat ang inhoven goudsmid je vosbles en s patent-as RHOEVEN, Iblas, JZESTTEN BLADZIJDEN. VRIJDAG M AFWL 1M» r»e JRAMANB. NIEUWSBLAD V00RZUID HDLL4ND EN UTRECHT J TwteL 38. TeL-Adresr. Tannooton. A W. ML VAM MOOTCN, SCHOONHOVEN, HAVEN M. Postrekening 13783. I_ Omtrent de toestand aan de fronten •n Noorwegen, wordt uit de verschillen de hoofdsteden gemeld, dat de strijd nog hi het voordeel van de Duitsche troepen Verloopt. Het Britsche departement van oorlog te voorkomen. Ten Noorden van Dront heim schijnen de geallieerde troepen een aanval op de GROOTE VERLIEZEN bij de Duitsche transporten. Een officieel© woordvoerder te Londen heeft verklaard, dat 26 transportschepen en voorraadschepen door optreden der geallieerden in de grond zijn geboord of door de eigen bemanning tot zinken zijn igd: EEN MARKIES HERM, groot min er. Brieven, met op ijs aan M. SLOB, 4 - Schoonhoven. Finsche vlag en een die van Zweden. Op 9 April werden bij het aanbreken van de dag de luiken geopend en de Duitsche troepen kwamen te voorschijn, teneinde te land hun aanval in te zetten Hun taak was vergemakkelijkt dcc.- een aan tal Duitsche agenten aan de wal die de telefoonleidlngen hadden kunnen afsnij den en andere sabotagedaden hadden ge- p <egd. Er zijn volgens schatting in ons land •ngeveer 700.000 personen, die een radio toestel bezitten of die per distributie luisteren. Velen van hen zijn lid van een der 5 omroepvereenlgingen, anderen meenen, dat zij voldoende bijdragen door hun abonnement op een radio-gids, waar van de kosten van uitgave ruimschoots gedekt worden door de advertentien, doch allen worden zij regelmatig geergerd door de veelvuldige bedelarijen om steun, waarmede een deel van de omzendtijd wordt verbruikt. Nu gaat de staat ook een bijdrage opleggen, want de staat vraagt niet. Het is eigenlijk geen belas ting, maar een Vrereldomroepheffing en uit hetgeen wij er van vernemen, bevat het plan nogal eenlge onbillijkheden. De uitzendingen door omroepvereenl gingen in en buiten ons land kosten geld en het spreekt vanzelf dat de kosten' daarvan opgebracht moeten worden door hen, die er van genieten, dus door de luisteraars. Er is nu een overeenkomst gesloten, waarbij alle landen, welke zich bij deze organisatie hebben aangesloten, heffingen zullen doen voor eigen uitzen dingen en voor die andere landen. Zij, die reeds lid van een omroepvereenlging jrijn, dragen dus hun aandeel bij in de kos ten en zij die geen lid zijn, zullen door de regeering worden gedwongen tot betalen. Evenveel als het lidmaatschap der om roepverenigingen bedraagt, zal men denken. Neen, een nog niet begrijpelijke gedachtengang van minister Van Boeyen heeft in het wetsontwerp de bepaling doen opnemen, dat zij, die geen lid zijn van een omroepvereenlging, een gulden per jaar méér zullen moeten betalen dan de leden. Waarom dit zoo wordt voorgesteld is jroor velen niet helder, maar het is wel duidelijk dat die vereenigingen hier door sterk bevoorrecht worden. De staat dwingt de luisteraars, op straffe van een gulden boete per jaar, om lid te worden, hij per distributie kan luisteren, ook al zijn hun beginselen zoodanig, dat Jflle met geen der principes van een omroepvereenlging strooken. Word lid, roept de staat, of ik straf Je! Bij welke vereenlglng gij u aansluit, bij de A.V.R O., de KJI.O, de N.C.R.V., de V A R A, of de NP.R.O., is mij onverschillig, maar lid Morden zult gij. De staat heeft evenwel niets te maken piet dat lidmaatschap, hij kan een hef fing vaststellen per luisteraar, welke be taald moet worden, maar daarvoor is het gebracht tusschen 9 April, toen de eerste Duitsche troepen aan land werden gezet en 22 April. Tien andere transport- en voorraadschepen werden door torpedo’s getroffen en zijn waarschijnlijk gezon ken. Een werd tijdens een luentaanval in brand gebombardeerd en zier Duit sche schepen werden buit gemaakt. Deze schepen werden gebruikt om de Duitsche troepen in Noorwegen te steunen en van voorraden te voorzien, ofschoon niet alle schepen troepen transporteerden. Het aantal dooden bij de vernietiging dezer vaartuigen moet verscheidene duizenden bedragen Aan de Oostkust ”an de Os- lofjord zijn drieduizend lijken van Dult- schers aangespoeld. Groote hoeveelheden wapens, munitie en andere voorraden zijn voor de aanvallers verloren gegaan. DEENSCHE LANDBOUWPRODUCTIE BEPERKT. Uitvoer naar Duitschland. De Deensche landbouwraad heeft me degedeeld, dat'de toevoer naar Denemar- L zijn blootgesteld aan het vi^ur van de Duitsche oorlogsschepen In de Dront- heimfjord. Naar het schijnt hebben deze linies weerstand geboden aan ZQer krachtige Duitsche aanvallen. Men verwacht, dat de Duitschers zullen trachten op de rukken naar Namsos en een versterking van de Britsche troepen aldaar is waarschijnlijk. Hoewel dit niet gemakkelljk zal gaan, omdat de haven zoo geleden heeft van de zeer felle Duit sche bombardementen. Naar te Stock holm verluidt, zouden de Duitschers het vliegveld Vaemess, vlak bij Drontheim niet meer kunnen gebruiken, aangezien de Noorsche kanonnen van het fort He- gra dit na een beschieting voorloopig on bruikbaar hebben gemaakt. Uit Stockholm meldt Reuter, dat de Duitsche troepen Röros hebben genomen. Röros ligt op ongeveer 100 k.m. ten zuid oosten van Drontheim. De Duitschers zouden volgens deze berichten opdringen naar het spoorwegknooppunt te Stoësen, dat. naar verklaard wordt, in geallieerde handen is. Het Noorsche hoofdkwartier bevestigt ook, dat de Duitsche troepen overal ver der oprukken en dat de Noren zich te rug moeten trekken. BOODSCHAP VAN KONING HAAKON. Geen onderhandelingen, tenzij de Duitschers het land ver laten. Koning Haakon heeft aan de bestuurs commissie te Oslo laten weten, dat de Noorsche regeering njet de Duitschers op geen andere grondslag wenscht te onder handelen dan die van de volledige terug trekking van hun troepen uit Noorwegen. De verklaring is, naar de Zweedsche radio mededeelt, gedaan in een brief van koning Haakon aan den president van de Noorsche Hooge Raad, in antwoord op een 1 tot hem gericht schrijven van de be stuurscommissie te Oslo. Ten sanzien van het denkbeeld, dat de - kroonprins via de radio de bevolking van de door de Duitschers bezette districten sov toespreken, wijst de koning erop, dat de kroonprins geen toegang heeft tot de radiostations in deze districten Boven dien. aldus de koning. kan noch van mij, 1 noch van den kroonprins verwacht, wor den, dat wij een beroep ®p ae Noren doen om orders van de Duitsche autoriteisen te aanvaarden. Ik vertrouw, dat zij stand vastig zullen blijven, als Noren p^ist, en hun vaderlandslievenden geest zullen be houden. Fe lef. 3267 55 ct. p.kilo 58 ct. p.kilo 65 ct. p. kilo f I.IO >r f I.2O :rd 3* ct. p. pd. pond gekookte VARTJEl Ad verten tl ën: 1—8 regels 1.30, elke regel meer 0.20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tefctlën worden gratis ge- plaatst in „De Gorcumer”. ima VOETBALLEN paar VOETBAL- bevragen bij het e voormalige Voet- ig .„AMEIDE” te neide. ien Ammerstol en EEN CEINTUUR egenmantel. Terug ij W. ZANEN te aerstol. aagd: MEISJES- meisje van 7 jaar., HEF, - Tusschen- ïergambacht. HET DUITSCHE BEWIND IN NOOR WEGEN. Tcrbovèrt rijksconimfesaris. Blijkens een officieele medideel^ng heeft rijkskanselier Hitler een rijkscom- missaris vöor de in Noorwegen bezette gebieden benoemd. Deze functie is toe gewezen aan Joseph Terboven, thans gouverneur van Essen-Ruhr. Hij staat in zijn nieuwe functie rechtstreeks onder den Führer. Naar aanleiding van deze benoeming wordt in gezaghebbende kringen te Ber lijn verklaard, aldus meldt United Press, dat zij het begin beteekent van een on beperkt Dultsch bewind over de bezette deelen van Noorwegen; het burgerlijk bestuur, dat tot dusver mln of meer in de handen van de Noorsche autoriteiten was gebleven, zal voortaan ten volle Duitsch worden. De koning en de Noor sche regeering zullen voortaan niets meer over het bezette gebied te zeggen heb ben. aldus gaf men in genoemde kringen te verstaan, omdat zij zich aan de kant van de geallieerden hebben geplaatst. De nieuw benoemde rijkscommissaris Terboven zal met de Duitsche militaire autoriteiten samenwerker;, en de proble men van het burgerlijk bestuur zullen door hem geregeld worden, zelfs plaatse lijke aangelegenheden. Hiervoor zal het misschien dikwijls noodig blijken, een militair bewind In te stellen. IBOHNE'S, dto öch Mn ra» MmlnUtmüc opgewn voor d. MnKtertnc ajn rolren» d. VMKwtald. Mpnllngen togen antennen reraekert voor bedngen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van A A A n Gelden hl) levenslange z A A Gulden bü o A A Guliton b|J verlto. n n ft “v10"1 b<l ”rll“ 1 ft ft Oulden bij verhee z a Gulden bU verlle. van De verzekerde moet In het 20 00 cngnchlkth.ld. O U U «verlijden. J U V nn hand <X Toot Z U U van een oog. lUUnneen duim. O U een anderen vinger. bezit xUn van een poll». afdeelingen, die de Duitsche troepen te genover zich vinden, wordt volgens de tot dusver opgedane indrukken als gering gekenmerkt. Zoo kon b.v. een goed ver sterkte en zeer belangrijke stelling, die met zes machinegeweren bezet was, door een klein Dultsch detachement zonder eigen verliezen worden ingenomen. Uit Londen wordt daarentegen gemeld: In de eigenlijke Dronthelmsector wordt nog steeds gevochten rond Steinkjer, dat in handen der DuitscHèrs is. De gealli eerden staan vlak ten Noorden daarvan op 50 K.M. ten Zuiden van Namos. De omsingeling van het in Duitsche handen zijnde Drontheim wordt echter voortge- zet. De strijd om Narvik. Naar van Duitsche zijde medegedeeld wordt, hebben aan de hemieirwe beschie ting van de stad en de haven van Nar vik door de Engelachen, twee slagsche pen, verscheidene kruisers en torpedoja gers deelgenomen. De beschieting heeft wederom geruime tijd geduurd en in de stad aanzienlijke schade aangericht. De Duitsche troepen werden in hun verde- digingskracht niet geschaad, daar zij in de tuaschentljd ruimschoots gelegenheid hebben gehad, geschikte stelling uit te kiezen en te versterken. Niettegenstaan de Britsche zeestrljdkrachteh thans reeds verscheidene dagen Narvik onder vuur hebben gehouden, hebben de Engelachen tot dusver geen landingspoging gewaagd. Te Stockholm wordt bevestigd, dat 2500 Duitschers, n.l. 1000 te Narvik en 1500 in het nabijgelegen dal, omsingeld zijn. De luchtoorlog. Naar het D.N.B. meldt, heeft de Duit sche luchtmacht opnieuw met succes in gegrepen in de strijd in Noorwegen. Twee Britsche transportschepen werden getrof fen door bommen van zwaar kaliber. Ben Britsche mijnveger. welke zich voor de Westkust van Noorwegen ophield, werd tot zinken gebracht, een Britsche torpe- bobootjager is door bomtrefiers in brajid gevlogen. In midden Noorwegen bij Lesjakop, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen vijf op de grond staande Noorsche jacht- TWEE FRAN8CHE DUTKBOOTVN VERNIELD. In het Skagerrak. De Duitsche weermacht deelt mede, het in het Skagerak tot een bot- gekomen is tusschen een Dultsch flotlelje en een groep Fransche torpedo- booten. Het communiqué meldt: „Bij de duikboot jacht werden twee vlj- andelljke duikbooten vernietigd Ken voorhoedt flotielje nam bij mistig wees aan de Westelijke uitgang van het Ska gerrak een groep groote Franscbe torpe- dobooten waar. Ondanks de &*nzienlijke superioriteit van de vijandelijM strijd krachten, gingen de vaartuigen onmid- dellljk tot de aanval over. Na een kort gevecht trok de vijand met groote snel heid weg en verdween in Westelijke rich ting uit het gezicht.” Twee moderne Deensche torpedojagers werden met Duitsche bemanningen in dienst genomen. bruikte BAKKERS- D. SPEKSNIJDER, Spreeuwenhoek •k a.d. IJssel. lidmaatschap onnoodig. De heffing is voorloopig bepaald op hetzelfde bedrag als het lidmaatschap der vereenigingen, op 5 gulden, en is men geen lid dan op 6 gulden. Die bedragen worden verdeeld, maar de vereenigingen zullen er wel bij varen. Zij kuhnen. meent de minister, de wereldomroepheffing niet zelf betalen, hoewel bijvoorbeeld de A.VÜ.O. schat rijk is. Zij heeft een effectenbezit van millioenen en haar gebouwen, ook de nieuwe, de groote, de kostbaar ingerlch; te, zijn geheel afgeschreven. Toch blijft ook de A.VH.O. onvermoeid bedelen om bijdragen en toch wordt ook zij niet in staat geacht de wereldomroep geheel of gedeeltelijk te bekostigen. Hoe de flnancleele toestand Is van de andere omroepvereenlgingen, is niet be kend, maar ook zij behoeven zich geen zorgen te maken voor de toekomst. Het Door de bezetting van belangrijke eng- plan van minister Van Boeyen houdt in, ten en terreinpunten in de buurt van dat alle omroepvereenlgingen uit de we- Steinkjer ia het gebied van Drontheim reldomroephefflng jaarlijks een uitkee- tegen iedere bedreiging van het Noorden ring zullen krijgen, gelijk aan hetgeen «R beveiligd.^De gevechtswaarde van de zij In 1938 aan Inkomsten hebben ont- Ji‘ vangen. Het Is voor andere vereenigingen om van te watertanden, een vaet jaarlljksch Inkomen gegarandeerd door de staatl Kom daar eens om bij t tooneel, de opera, bij welke cultureele vereeniging ook. Sommigen krijgen van het rijk een sub sidie en moeten dan maar zien, dat zij er komen, anderen bekomen niets. ^De omroepvereenlgingen daarentegen, waar bij er zijn die andere cultureele vereeni gingen deloyaal beconcurreeren, genieten, als dit ontwerp wordt aangenomen, «en vast Ingekomen, even groot als dat Wat zij in 1938 hadden. Als het ontwerp wet wordt zullen de luisteraars moeten betalen, leder 5 gul den. of men een groot of een klein in komen heeft: 5 gulden. De daglooner, die nog net zooveel kan afzonderen, dat maar voor wie 5 gulden heffing kan beteeke- nen, dat hij zijn radio moet opzeggen, betaalt hetzelfde als de welgestelde, voor wie f 5 een uitgave is waarop hij niet Jet. Waarschijnlijk «uilen deze onbillijkhe den, die duidelijk genoeg spreken, ook bij de behandeling van het ontwerp wel ter sprake komen en we mogen nog hoo- pen. dat het ontwerp in deze vorm niet zal worden aangenomen. MET VIJANDEUJK VLIEGTUIG NAAR ENGELAND. In een Noorsch café kwamen een paai nationaal-socialistische vliegers binnen, die onder het genot van een glaasje bier een luid gesprek voerden. Twee Noorsche vliegers, die toevallig in hetzelfde café ook een biertje dronken, luisterden aan dachtig en kwamen er zoodoende achter waar het Duitsche watervliegtuig precies gemeerd lag. Rustig wandelden *ïij naar buiten en begaven zich naar de fjord, waar zij een boot bemachtigden en naar het watervliegtuig, dat dicht bij den oever lag, roeiden. Zij krabden de haken kruizen van den romp af. brachten de motoren op gang en maakten een uit stekende vlucht naar een Britsche haven waar zij veilig daalden. Eenige Noorsch© vliegers, die twaalf dagen geleden met hun eigen toesnel uit Noorwegen ontsnapt waren, hebben sindsdien vluchten naar Noorwegen ge maakt met een Engelsche vliegboot. Bij hun laatste tocht kwamen zij voor d» eerste maal onder Duitsch viiur. WEDERZIJDSCHE BESCHULDI GINGEN. In trapan te tegenstelling. Zooals dat in oorlogstijd gebruikelijk is, beschuldigen de twee partijen elkaar wederzijds van allerhande gruweldaden. Doch meestal is het zoo, dat na een be richt van de eene, een tegenspraak van de andere oorlogvoerende volgt. Ditmaal echter hebben Berlijn en Londen vrijwel gelijktijdig berichten gepubliceerd; die zoo In volkomen tegenspraak zijn, dat het belachelijk zou worden als het niet zoo’n droevige achtergrond had. We plaatsen hier de beriefiten onder elkaar ter vergelijking: De luchtbombardementen. Berlijn: Den laatsten tijd neemt het aantal gevallen toe, dat Britsche vlieg tuigen open steden, die geen militaire beteekenis hebben, met bommen besto ken. Dergelijke voorvallen vertoonen een bepaald systeem, waar Duitschland niet langer meer onverschillig tegenover kan staan. Nog heeft de Duitsche luchtmacht. zoo vervolgt het D.N.B., het strikte be vel, open vijandelijke steden zonder mi litaire beteekenis niet aan te vallen. Zou den de Engelschen evenwel met hun aan vallen op nlet-milltaire doelwitten voort gaan. dan zou het hun op zekere dag bij het ontwaken slecht vergaan en zou bom met bom vergolden worden. Londen: Het ministerie van Lucht vaart deelt mede: in het Duitsche leger- bericht wordt beweerd, dat Britsche vliegtuigen Dinsdagavond begonnen zijn m$t den onbeperkten luchtoorlog door onbeschermde plaatsen zonder militaire doelwitten aan te vallen. Deze bewering is ongegrond. De aanval op het eiland Sylt was gericht tegen het vliegveld van Westerland, een belangrijk militair ob ject, en een der krachtigst verdedigste plaatsen in Duitschland. Er werd geen aanval ondernomen op de stad Heide. Er wordt aan herinnerd, dat vijandelijke vliegtuigen op 17 Maart bommen gewor pen hebben op de orkaden, waarbij siachtofers vielen onder de burgerbevol king. HOE DE DUITSCHE INVAL WERD VOORBEREID. Schepen onder vaJsche vlag. Donderdag zijn te Londen nog nade re bijzonderheden bekend geworden om trent de wijze, waarop de Duitschers bij het begin van de inva 1de controle over de belangrijkste Noorsche havens hebben kunnen verkrijgen. Maar thans, volgens Reuter, Ls komen vast te staan, hebben in de Puddeffjord nabij Bergen, vier we ken lang drie Duitsche schepen gelegen met voorraden en troepen onderdek ver borgen. Twee cleaer schejpeu voerden de Zwaar bewajM-nde Duitschers. Bij hun operaties bij Stelnkjer^hebben de zwaarbewapende en door tanks en pantserauto's versterkte Duitschers de steun der kanonnen van een lichte krui ser en twee torpedoboot jagers, die het binnenste deel van de fjord van Dront heim zijn binnengedrongen. De Fransche en Britsche troepen uit Namsos hebben een zeer moeilijke taak. De Duitschers hebbeA krachtige versterkingen door de lucht langevoerd en aap land gezet met oorlogsschepen. De Trondhelm-fjord dringt ruim 150 km. het land binnen, vandaar, dat de Duitsche oorlogsbodems, die daar liggen de geallieerden kunnen beschieten. Het D.N.B. meldt over deze krijgsope raties: De sucessen der Duitsche troepen ten Noorden van Drontheim zijn voor de verder oorlogvoering van het grootste belang. sterke stellingen, die zij ten Noorden van Steinkjer inne men te willen afwachten. Deze stellin- op gen hebben het voordeel, dat zij niet zoo vliegtuigen van het Engelsche type Glos- van de vernietigd. In het gebied bij Dombaas' werden troepenconcentra ties van hetgeen overgebleven is van de hoofdmacht van 1 Noorsche leger door aanvallen verspreid. DUITSCH BATALJON OVERMEESTERD? Groote buit aan wapens. Uit betrouwbare geallieerde bron wordt vernomen, dat in het dorp Gratangen, 40 KLM. ten Noorden van Narvik, een geheel Dultsch bataljon door de Noren is omsingeld en zich heeft overgegeven. Van de lOOtf Duitschers zouden, volgens United Press, 150 zijn gedood. De overgave geschiedde Woensdag, na een belegering van zes dagen, tengevolge van gebrek aan munitie, levensmiddelen en schuilplaatsen. Een groot aantal mo derne wapens werd buitgemaakt, aldus het bericht. idsche kaas, totaal 045 K.G. Prijs met 23—25.50, 2e soort 2 April. Eerste Al- lingsvereeniging te 22 April. Aan voer ijzen: Eieren vanaf 3.55 per 100 stuks; f 0.67 tot en met id kaas vanaf f 0.16 jond. ENTEN EN FRUIT Ver. Groenten- en :cht en omstreken. >lauw 35. raapstelen .60, rhabarber 1—8 jol 4—33, komkom- ■oen 8.10-13 80d» s; aardappelen 1 »u ieten 1.40—2.40, ge- ineesche 3, gele 3 60 0, witte 3.50. poste- 9. nero 4-7, rapen 91, spinazie winter uien 2—3.20, wasch- terwortelen 1.50—3» el 10-24, peterselie 26, tomaten 80—10«» 2 per 100 kg.; aard en 4—5, perziken 21 Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.25; per poet 1.50. Met verzekering 15 cents meer. -■1 gebruikte PEKEL- schragen, 2# M. ireew, 2 M. lang en en een groote en een groote «vragen bij J. VAN M, Stolwijk, Beier- Ifleelt mede: Er zijn geen verdere gevechten gele verd in de zóne ten Noorden van Dront- heim, waar de vijand zich thans schijnt' tn te graven, juist ten Noorden van Btelnkjer. In het Zuiden heeft de toegenomen flruk van den vijand het noodig gemaakt dat de troepen der geallieerden zich te rugtrekken van de stellingen, welke zij tot dusver nabij Lillehammer bezet hiel den. In de zóne van Narvik valt niets te melden. Naar Reuter uit Stockholm meldt, is •en spannende phase in de strijd om -Drontheim bereikt, doordat de Duit- •chers, nu zij Steinkjer genomen heb ben, de opmarsch van de geallieerde le- Eers ophouden, terwijl de Duitschers uit het Zuiden oprukken. De correspondent Van Allahanda te Ostersund meldt, dat de Duitschers Woensdagavond Röros hebben genomen. Gealliéerde versterkin- fen kunnen mogelijk van Dombaas en Were punten in het Westen komen, om *o probeeren, een Duitsche opmarsch uit Drontheim naar het Zuiden naar Storen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1