1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT I MEI aanbieding.! Zuid-Noorweéen geheel in Duitsche handen. r.NOOTEN ihovan VMciaac... Sterker licht!... Böklmann M. Nart, Gorinchem .erdam ikker LANDBOUWPOLITIEK IN OORLOGSTIJD. MEI 1940 TWAALF BLADZIJDEN Wo. MW- hoven bombarde- was Lijks Irkend HET n Dr H MOLHUYSEN. wordt geslachte runde- De Britsche nederlaag bij Dombas. Schitterende collecties in alle afdeehngen. Gediplomeerd Opticien Gasthuisstraat 13, Telef. 2789. waar is leem haar mee in direct achter het GOUDA geeft U ver- ikwaamheid Speciale collectie* in zwart en blauw tot de grootste maten!I Laat uw nazien en dan natuurlijk bij a m t je 15.-J goede >eau 5.-; twee- chcomode 18.-; Bureau 14.-; er 9.-; mahonie en Buffet, enz. >ud nummer 128 elegenhedenons e drukkerij be nemen zich voor den heer e m e n t e n en alle ukwenk VRIJDAG 3 MEI 1M0 n* JAARGANG. NIEHAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTREffl! J Teief. 30. TeL-Adres: Vannooten. 8. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 35 Postrekening 13763. I_ Gebied van Oslo tot Drontheim door Engelschen ontruimd. ihrlkkelijlt. Deel jer en ze wenscht April. Eerste Al- igsvereeniging te 29 April. Aan- Prijzen: Eieren et f 3 65 per 100 maf f 0.62 tot en pond kaas van- 0.23 per pond. Ver. Ëiervelling ren wit f 3.20— 3.90, eendeneieren ks. invoer <72 partijen ljk*merk le kwal. f 19—20.50. Han- Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1-25; per post 150. Met verzekering 15 cent* meer. KONING HAAKON SCHEEP GEGAAN. Met regeerUg naar Noord- Noorwegen? Gisteravond is van Noorsche zijde ver klaard, dat gedurende de jongste Duit sche bombardementen van Molde, koning Haakon en de andere leden van de Noor sche koninklijke familie en de regeering Nygaardsvold zich in de omgeving van deze havenplaats bevonden. Zij hebben onbekende werd zij van ENGELSCHE MIJNENVEGER VFRGAAN Vermoedelijk 27 slachtoffers De Engelsche admiraliteit heeft mee gedeeld, dat de mijnenveger Dundon ge zonken is, nadat hij op een mjn geloo- pen was. Drie officieren en 24 minderen worden vermist. Men vreest, dat zij zijn omgekomen. De Dundon. die 700 ton mat, behoorde tot de 23 mijnenvegers, die onder Het oorlogsnoodprogiamma gebouwd zijn «n tusschen Juni 1917 en Augustus 1919 te water gelaten. De normale sterkte van de bemanning was 73. Hij vas gewapend met een Vier dirlms en nog een kleiner kanon en werd in 1936 ’er beschikking gesteld, maar later weer in dienst} geno men. blokkade die mogelijkheid wel openlaten, niet maar onbeperkt kan blijven invoe ren. Onze handelsbalans vertoont sedfert de intrede van den oorlogstoestand een zeer ongunstig beeld. De invoer is n.l. sterk toegenomen in vergelijking met de over eenkomstige maanden in het vorige jaar, terwijl de uitvoer aanzienlijk terugging. Over de laatste vier maanden van 1939 kon de Invoer slechts voor 50 pCt. met uitvoer worden betaald. Dit behoeft ons nog niet te verontrusten, daar in deze cijfers zijn begrepen de vracht, welke meestal door Nederlandsche scheepvaart- ondernemingen wordt verdiend en dus ons land toch weer ten goede komt en omdat er in ons land groote voorraden zijn gevormd, zoodat een teruggang van den invoer tot het normale peil in de rede zou liggen. Daarnaast heeft de oorlogstoestand tot gevolg, dat efen belangrijk deel van het volksinkomen aan defensie moet worden uitgegeven, waartegenover geen produc tie staat en dat dus voor de toekomst verarming moet bettekenen. Laat onze regeering de zaken op haar beloop, dan ziet het er dus naar uit, dat wij terecht zullen komen in de spiraal van stijgen de prijzen, stijgende loonen, enz. Als mid del om prijsstijging te voorkomen, be schikt de regeering over de z.g.n. Prijs- opdrijvingswet, op grond waarvan kan worden nagegaan of prijsstijging in ver band met hoogere kosten redelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid dat de overheid door het geven van bijslagen de prijzen van eerste levensbehoeften laag houdt. Voor dat doel zal een Economisch Ver- dediglngsfonds worden gevormd, dat de daarvoor benoodigde gelden zal moeten LBONNE’S, die 0eh aan onze administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HA VB ANK fl A A A Gulden bU ^▼enilange ft ft Gulden bij Q ft ft Gulden b|j verlies 0 A ft Gulden bij verliea 1 ft ft Gulden bij verlies z A Gulden bij verlies van 2 U V U onceechlktheid. O U U overlijden. U U van hand of voet. L U U van een oog. 1 U U van een duim. O U een anderen vinger. Duitsch overwicht in de lucht besliste. Churchill verklaarde, dat eenlge dagen geleden was gebleken, dat als gevolg van het Duitsche overwicht in de lucht, on mogelijk was artillerie en tanks aan wal te brengen, welke noodig waren om de Britsche troepen in staat te stellen, de vijandelijke opmarsch uit het Zuiden te gen te houden. Ondanks het schitteren de werk van de Bntsche duikbooten, een Fransch flottielje en de inspanning van de luchtmacht, konden de Duitschers steeds veel meer versterkingen naar Noorwegen zenden dan de Engelschen. Verleden week steiden wij vast, aldus Chamberlain, dat wij het denkbeeld van een verovering van Drontheim van het Zuiden uit moesten opgeven. Wij moes- glsteravond nieuwsbureau mede- binnen, en de naar REYNOLD SPREEKT TOT ARBEIDSLEGER. Reynaud. de Fransche minister-presi dent, heeft een radiorede gehoudf», waarin hij zich tot de arbeiders richtte. Zonder U, zoo verklaarde Reynaud, zou het leger der strijden zijn kracht mis sen. De geweldige oorlogsmachine, die tegenover ons staat, en die overwonnen zal moeten worden, wordt in de Duitsche fabrieken geboren. Zij is gesmeed en wordt thans door Duitschen dwangarbeid gevoed. Het hangt van de arbeid af of de oorlog gewonnen of verloren zal wor den. De strijd om de vrijheid zal hard zijn, doch verdient de vrijheid geen of fers? Eén ding weet gij allen en dat is, dat, zoo eens uw krachtsinspanning mocht verminderen, het de soldaat aan het froht is. die een stoot in de rug zeu krij gen De soldaat heeft u noodig. zooals gl’ hem noodig hebt. Daarom moet niet be rusting de grondslag zijn van uw arbeid, doch geestdrift, vuur en geloof. M EIEREN. ril Kaas. Aange- che kaas, totaal 90 KG. Prijs met i—23.50, 2e »oort Aangevoerd 545 lens. Handel ma- uxe paarden f 450 0—400. oude paar- 3 paarden f 140—- 75. jonge veulens -275 per stuk. Londen geeft toe. Het Britsche ministerie van oorlog heeft Woensdagavond officieel de tegen slag in het Dombasdistrict erkend, zon der verdere mededeelingen te doen over de positie van de stad zelf en van Sto ren. Volgens een United Press-bericht uit Berlijn zouden de Duitschers echter reeds via Dombas naar het door de Brit ten bezette Andalsnes, ten Zuidwesten van Drontheim, marcheeren. Roros weer Noorsch. RöroB i? heroverd door de Noren en toen volgde een terugtocht der Duit schers naar Tynset, in het Osterdal. Zij zouden, volgens te Stockholm ontvangen berichten ook Tynset prijsgegeven heb ben, doch zeker is dat niet Gevangen genomen Duitschers zouden Verklaard hebben, dat hun terugtocht uit Horos een gevolg is van het uitblijven van aanvoeren, aangezien de Duitsche troepen te Röros volkomen van de ove rige strijdmacht waren afgesneden. De Duitschers moeten de stad zeer Plotseling verlaten hebben. maaltt °°k gewag van een be richt, dat gecombineerde strijdkrachten De regeering moedigt een verschuiving tn de productie in de richting van zelf voorziening niet sterk aan, maar toch is zij op dat terrein niet geheel werkeloos gebleven. Zoo heeft zij uitbreiding van de op pervlakte grasland en dus van de dier lijke productie willen tegengaan door te bepalen, dat er een vergunning noodig is voor het aanleggen van grasland op bouwland. Het is bekend, dat deze ver gunning niet wordt verleend, dan nadat een gelijke oppervlakte kunstweide of grasland wordt gescheurd. Ook wordt het scheuren van blijvend grasland bevorderd door het ruwvoeder, dat op het gescheurde land wordt ver bouwd, zooals aardappelen, voederbieten enz. voor eigen gebruik aan den teler te laten. Wordt er graan op dergelijk land gezaaid, dan zal men één derde van den oogst mogen behouden voor eigen ge bruik of zal men het mogen rullen tegen een overeenkomstige hoeveelheid meng voeder. Voorts zullen gescheurde percee- len grasland geheel met haver mogen worden beteeld, d.w.z. de haverteeltbe- perking geldt daarvoor niet. Aan den aandrang het scheuren te bevorderen door bij de teelt van erwten op gescheurd grasland eveneens één derde van den oogst vrij te geven en bij den verbouw van aardappelen tot zekere hoogte vrij stelling van teeltpremie te verleenen, heeft de regeering geen gehoor gegeven. Evenmin heeft zij gemeend gehoor te moeten geven aan den aandrang tot het in uitzicht stellen van een scheurpremie. De landbouwer aarzelt vaak om den ploeg in het grasland te zetten, hoewel men zelf van de noodzakelijkheid over tuigd is. In die gevallen zou een scheur premie hem over het doode punt hebben, verschaffen. In het algemeen kan wor- kunnen heenbrengen. Wij hopen, dat de minister dit punt nog eens zal willen overwegen. Niet alleen ten behoeve van een betere veevoedervoorziening, doch vooral ook ook uit nationaal-economisch oogpunt is het zoo noodig, dat ons land meer onaf hankelijk wordt van den Invoer. Tot dusverre is het met den aanvoer Van voedermiddelen uit het buitenland nog meegevallen. Wel is waar was deze heel wat geringer dan normaal, zoodat aan distributie niet te ontkomen viel, maar het allerergste: stilstand in den aanvoer, bleef ons gespaard. Deze toe stand heeft bij velen een gevoel van ge rustheid doen ontstaan. Men meent, dat het nog wel zal losloopen met de voor spelde schaarschte. Als ons land er slechts in slaagt buiten het internatio nale conflict te blijven, komt het andere wel terecht, zoo is hun opvatting. Voor al ontgaat hun, dat ons land, al zou de de Duitschers verdreven hebben uit Kvam aan de Eidfjord, de oostelijke tak van de Hardangerfjord. Dit zou gebeurd zijn door de Engelsche troepen, die eenige dagen geleden te Lardal aan Idnd gezet zijn. ENGELSCHEN GEVEN ANDALSNES PRIJS. Noorsche troepen capituleeren. Een Britsch communiqué meldt, dat gistermiddag om 3 uur de Duitsche oor- logsvlag in Andalsnes is geheschen. na dat de Engelschen, blijkens hun commu niqué deze haven en de havens in de buurt verlaten hadden. Daar de Duit schers ook een verbinding tusschen Oslo en Bergen tot stand gebracht hebben en de spoorweg van Dombas naar Ulsberg (bij Stóren) bezitten, is, afgezien van enkele verzets-centra, Zuid-Noorwegen tot Drontheim in Duitsche handen. De Noorsche troepen in het gebied tusschen Dombas en Andalsnes hebben zich over gegeven. De Engelsche luchtmacht heeft nieu we aanvallen Ondernomen op de Duit sche vliegvelden in Denemarken en Noorwegen. De Duitsche vliegers deden een aanval op een Britsch eskader, waartoe ook vliegtuigmoederschepen be hoorden. Profiteert nu van onze buitenge wone Mei-aanbieding en vooral van de zeer lage prljzenl hun worden ^van de Hitlerjeugd dienst men. Men zal beginnen met de jongens en meisjes van 17 jaar, die geen deel heb ben uitgemaakt van de Hitlerjeugd, op te roepen en daarna geleidelijk dé jon gere iaren. BRITSCH ESCORTEVAARTCIC. VERBRAND. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat het escortevaartuig Bittern, groot 1090 ton, verloren is gegaan. Het communiqué zegt, dat het schip herhaaldelijk door vijandelijke vliegtui gen aangevallen is. Na ten lange strijd, waarbij een vliegtuig in orand geschoten werd en andere beschadigd werden, vloog het schip in brand. Pogingen om de brand te blusschen. leverden geen resul taat op. en de bemanning werd door een ander oorlogsschip ovërgenomen. De Bit tern werd ten slotte door onze schepen tot zinken gebracht, om te vermijden, dat zij gevaar voor de scheepvaart zou ople veren. Er zijn tot nu toe geen berichten ontvangen over dooden of gewonden. De Bittem werd op 14 Juli 1937 in dienst gesteld. zich, znjider incidenten met bestemming ingescheept”, zoo voorts verklaard. Men gelooft, dat zich thans ergens in het Noorden Noorwegen bevinden. Te Stockholm kwamen naar het Duitsche deelt, sensationeele berichten volgens welke koning Haakon Noorsche regeering-Nygaardsvold Zweden gevlucht zouden zijn. HET PLAN OPGEGEVEN. Strijd in Noorwegen voortgezet. De Britsche premier Chamberlain heeft in zijn rede in het Lagerhuis medege deeld, dat verleden week besloten werd het denkbeeld, Drontheim van het Zui den uit te nemen, op te geven. Bijgevolg zijn de Britsche troepen, uit Andalsnes teruggetrokken, zonder dat een mri «.henleven verloren gegaan is. De strijd in Noorwegen zal echter voortgezet wor den. De premier gaf een kort overzicht van hetgeen er voor en na 9 April gebeurd is en schetste de groote moeilijkheden, waarmee de geallieerden in Noorwegen te kampen hadden Hu wfees er op, dat Engeland op vele punten in Europa te gen nieuwe verrassingen moet waken en dus zijn krachten niet mag versnipperen In dit verband deed hij mededeeling van in de Middellandsche Zee genomen maat regelen. te Schiedam, van De verzekerde moet in het bezit zijn van een polls. ten daarom onze troepen uit d^t gebied terugtrekken en hen naar elders over brengen. ENGELSCHE BOMAANVALLEN. Van gezaghebbende zijde verneemt Reuter, dat het luchtbombardement van het vliegveld van Stavanger, dat in de voorafgaande twaalf uur onderworpen was aan een reeks aanvallen met korte tusschenpoozen, Woensdagmorgen is her vat. Britsche bommenwerpers zetten een aanval bij daglicht in op het reeds be schadigde vliegveld. De tevoren aangerichte schade was dui delijk zichtbaar. Groote aantallen zeer explosieve bommen werden neergeworpen en de opstijgende rook en vlammen be wezen. dat talrijke treffers waren ge plaatst op het landingsterrein. Alle Brit sche vliegtuigen keerden behouden terug. Van gezaghebbende zijde verneemt Reuter nog dat Stavanger, Fornebo en Olborg met de daar gevestigde vliegvel den gebombardeerd zijn. De vliegvelden werden ernstig beschadigd door mach tige formaties Engelsche mentsvliegtuiggn. In de vier dagen sedert den laatsten aanval was veel van de schade, die toe gebracht was aan het landingsterrein van Stavanger hersteld. Waargenomen werd, dat groote aantallen vijandelijke vliegtuigen verspreid stonden rondom ’t vliegveld of verborgen in de nabijf bosch- jes. Zeer explosieve en brandbommen werden op het vliegveld en onder de ge- stationneerde vliegtuigen neergeworpen. Van de gevechtstoestellen. die opgestegen waren, werd een Messerschmitt 109 neer geschoten. Het toestel stortte in zee. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt, dat bij de aanval van Britsche gevechts vliegtuigen bij Stavanger, elf Britsche vliegtuigen vernield zijn. Het Duitsche opperbevel meldt, dat onoverzienbare Engelsche voorraden bij Dombas in handen van de Duitsche troe pen zijn gevallen. Op 40 KM. ten Zuid oosten van Andalsnes werden 300 Noren, die nog verzet boden, om de terugtocht der Engelschen te dekken, gevangenge nomen. Onder de indruk van deze gebeurte nissen heeft de Noorsche bevelhebber (generaal Haug) in het gebied van Mo ren en Romsdal capitulatie aangeboden en zijn troepen bevolen het kanslooze verzet op te geven. De onbeschadigde spoorweg tusschen Dombas en Ulsberg (ten Zuiden van Drontheim) is geheel in Duitsche han den. De van Bergen naar het Oosten en van het gebied ten Noorden van Oslo naar het Westen oprukkende Duitsche troepen hebben elkaar aan de spoorweg Bergen—Oslo ontmoet. Het aantal ge vangenen en de buit stijgen nog voort durend. Advertentiën: 16 regels 1 30 elke regel meer 0 20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in ..De Gorcumer”. Wij brengen u een eqorme keuze m de nieuwste mantels, swaggers, mantelcostumes, japonnen, complets, hoeden, kindermanteis en jurken, blouses, rokken, regenmantels enz. den geconstateerd, dat de overheid, dank zij "het omvangrijke apparaat van Land- bouwcjjisiswet en Voedselvoorziening in Oorlogstijd, het prijspeil der landbouw producten volkomen kan beheerschen. Wanneer de regeering de levenskosten laag wil houden, dan behoort zij dat niet te zoeken in de prijzen der landbouw producten. Mocht zij nochtans van oor deel zijn, dat deze prijzen te hoog wor den. dan moet zij bijspringen met be dragen uit het Fonds voor de Economi sche Verdediging. De algemeene econo mische toestand maakt het dringend ge- wenscht, dat de agrarische productie ook in ons eigen land zooveel mogelijk wordt aangemoedigd. Maar dat is alleen moge lijk, Indien de toezegging, dat er prijzen zullen worden betaald, welke een rede lijke verdienste laten yoor den land bouw, wordt verwezenlijkt. FRANSCH PATROUILLEVAARTUIG GEZONKEN Het Fransche legerbericht van gisteren luidt: „Bedrijvighe.d van de mtt den vijandiin contact zijnde afdeelingen. Een trefferf* tusschen patrouilles in de Voge zen eindigde in ons voordeel. Bij de jongste operaties op de Noord zee is -^en onzer torpedoboot jagers ern stig beschadigd. Een onzer patrouille vaartuigen liep op een mijn en zonk. Verder heeft een onzer duikbooten een yijandelijke onderzeeër getorpedeerd. CLACTON ZWAAR GETEISTERD. Door het neergestorte vliegtuig. In het Britsche plaatsje Clacton, zooals gemeld, een bommenwerper neergestort, zijn twee straten voor het grootse deel vernield. In tal van particu liere huizen hééft men noodhospitalen voor het verleenen van de eerste hulp Ingpricht. Dicht bij het zwaarst geha vende blok flatwoningen heeft men uit de bovenverdieping van een huis, waar van de voorgevel was weggeslagen, een oud, bedlegerig echtpaar kunnen redden. Door het neerstorten van de machine, het ontploffen van de lading en het ont staan van brand zijn de vreemdsoortlg- ste ongelukken voorgekomen. Een kin derwagen werd weggeslingerd en bleef in een top van een boom hangen. Ande re boomen zijn ontworteld eh liggen dwars over de straten, zoodat vooral on- middellijk na het ongeluk het verkeer ten zeerste werd belemmeid. De brandweer en een honderdtal lieden van de luchtbesclyrmingsdienst begon-' nen direct met het blusschen van de vuurzee, die zich temidden van de wrak stukken van het vliegtuig ontwikkelde én aan hun snel en doeltreffend optre den Is het te danjeen. d at hét aantal slachtoffers bij deze ramp niet grooter is De slachtoffers. Vastgesteld is. dat het aantal dooden zes bedraagt met inbegrip van de vier Duitschers. Het aantal gewonden be draagt 156, waarvan 43 gevallen ernstig. DUITSCHE KINDEREN DIENST PLICHTIG. Op een appel van de Hitlerjeugd te Duisburg heeft Hartmann Lautbacher, de adjunct-leider van de rijks'jeugd. vol gens het Duitsche Nieuwsbureau ineege- deeld, voortaan alle kinderen van hun tiejpde jaar af verplicht zijn, lid te en £an de van dit kindercorps deel te ne-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1