J 1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT ÓfiCMfi aan M Valk. k DE TEERLING IS GEWORPEN. 131 tentiën ROODESTER sknecht I Ko. »<~t VSDAG U inn me le, 26 J, en a Hoo- Vliet, 2 J. !i K. VTER BLADZIJDEN. VRUDAG T7 IM® IM. J. H. Karsdorp >revaar, echtgenoot® lelminalaan 12, Haarlem. erleden, In de awigen levens, ader, Behuwd- ran G. A. Lan Wilhelmina t IF. van CAPITULATIE ONDERTEEKEND. Het opperbevel van de Duitsche Weer macht maakt bekend: De capitulatie van het Nederlandsche leger is Woensdagmorgen elf uur door den Dultschen Opperbevelhebber en den Opperbevelhebber van het Nederlandsche Leger en dë Marine onderteekend. Zeldzaam zacht en ,^,y licht in de pijp! Een goedhartige peetoom fn Leiden Dacht„Hoe kan ik mijn neef eens verblijden Ha' Ik heb een idee: Roöde Ster breng ik meel Daar gemeten we van met ons beiden t” ran T. Lakerveld en Willem Johan- en A. Stek. ;n, 71 J., echtgenoot te Schiedam, van De verzekerde moet in het bezit zijn een polls. 89 J, 'an den M. tiet, .AAGD: DIENSTBODE. fijverheidstr. 141 QEVRAAGDi n iS, Hoornaar. ■SBERG, Ned. Herv. rï, dom Van 74 OUDSTEN— BOESBERG. OUDSTEN. BERG. BERG— SCHREUDERS. 1URIK— BOESBERG. LIK. SOESBERG. irdekooper, 39 J. (to J. den Hartog, 22 j. i Wilgen- ik. z. van ‘tker. - Seeuw, J. va weduwe Heuvel, n C. Merbls. HERPENZEEL /en W.Z. p.p.o. van T. van HendrlL, en J. A. BakL__. P. v. d. Knaap en J Telet 30. TeL-Adres; Vannooten. B. W. N. VAN NOOTKN, SCHOONHOVEN, HAVEN Postrekening 13763. I. «chap in Den Haag, de volgende verkla ring had af gelegd: Ik heb Use Excellentie de mededeeling ohanna, <L van L. C. Fleisna. Neeltje, Reeuwljk, 74 J, *-•- n. irelis en lendijk, ran M. A. van Vliet .st. iMERDUK. ikinderen. 10 Mei 1940. estelling zal a op Woens- i.8. Vertrek erfhuis des 11 uur. uvoor Schoonhoven maanden 1-25; per Met verzekering 15 Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhdven per 3 - nu.-post i so. cents meer. ip. 28 Hout IJSSEL. van C. Kleibeukei Hendrika, d. van H F. J. de Jong. e Vreis, 33 j., en W. de KwaadstenL., en E. Heuvelman, Advertentlën: 16 elke regel uit plaatsing halve tentiën worden D plaatst in „De Gorcumer”. komst, die men breeder moet zien dan alleen uit benepen, egocentrisch stand punt. Men moet niet toekijken op zijn naaste omgeving, zelfs niet zijn blik be perken tot de grenzen van ons land, maar verder zien naar het proces wat zich aan het voltrekken is. Een nieuwe wereld is in wording, het oude heeft afgedaan, het afgeleefde stelsel, dat sinds lang wrak en kreunend zich voortsleepte, wordt vervangen door een dat in Duitschland beproefd en goed gebleken is. Vriend en vijand van Duitschland moesten toch er kennen, dat hetgeen daar in de laatste jaren gebeurde, door geen enkel ander land geëvenaard kon worden. Terwijl alle landen in wanhoop zochten naar oplos singen voor het werkloosheidsvraagstuk, kwamen daar werkkrachten tekort en Duitschland, zonder of met een belang rijk tekort aan grondstoffen, overtrof met zijn productie de op dat pjint meer bevoorrechte staten. Ziet niet terug naar het verleden, maar blikt voorwaarts naar de toekomst en doet dat met goed vertrouwen. De hou ding van het nieuwe gezag jegens het Nederlandsche volk is tegemoetkomend, welwillend en vriendelijk, laat ons toonen dat te waardeeren en alle bitterheid uit ons gevoel weren. Bitterheid is er in ons volk, maar die is er vooral door teleurstelling en ont- gop^jieling. Teleurstelling over de niet nagekomen beloften. Alleen stonden wij vrijwel in de strijd tegen een overmach- tigeri vijand en wij ondervonden het zelfde als reeds eenlge andere landen er varen hebben, dat zij in het oogenblik van gevaar het maar doen moeten met beloften en raadgevingen. Wij hebben ons bedrogen en verlaten gevoeld en dat brengt in ons hart meer bitterheid dan de verloren strijd. Nederlanders, kent nu uw plicht, doet rustig al datgene wat het Duitsche ge zag van u zal veAangen. Houdt uw hoof den koel en uw handen gereed tot ar beiden. Bewaart voor alles rust en orde, hervat zoo eenigszins uw gewone werk en staat hen bij, die daartoe nog niet in staat zijn. Zoo alleen helpt gij u zelf, uw land en uw volk. J. Glazing. 22 j., en M A. Vente, 30 j., en M. Doomekamj R. H. J. ten 1 lellsse, 29 j., en W j Gorlnchem). L Olieman, 24 j., (t< van den Berg,, 35 j. T. van Amerongen. 23 j. (te Utrecht), «H. A. van Doom, ran Gent, 21 j. (te e Haar, 27 j., en X j. (te Vianen). TSe JAARGANG, regels 1.30, 1 leer f 0.20; derde prijs. Adver- I gratis ge- I HULDE AAN DE DUITSCHE TROEPEN. Door Hitler. Hitler heeft den in Nederland strijden den soldaten van het leger, het luchtwa pen en S. S.-Verfuegungstruppen op de volgende wijze zijn erkentelijkheid uitge sproken, aldus het D/N. B „Soldaten van het Nederlandsche oor- logstooneel. In vijf dagen hebt gij een Sterk, voorbereid leger, dat zich achter bijna onoverwinnelijk lijkende hindernis sen en militaire versterkingen taai ver dedigde, aangevallen, zijn luchtwapen uitgeschakeld en het tenslotte gedwon gen zich over te geven. Gij hebt daar mee een prestatie volbracht, die eenig is. De toekomst zal haar militaire beteeke- nis bewijzen. Alleen door uw voorbeeldi ge samenwerking, door de even vastbe raden leiding en de dapperheid der sol daten, vooral echter door het heldhafti ge optreden der den dood verachtende, met parachutes en met vliegtuigen ge lande troepen, is dit succes mogelijk ge worden. Ik zeg u uit naam van het Duit sche volk dank en spreek mijn bewonde ring uit.” HET OORDEEL DER DUITSCHE PERS. Bedreiging tegen Engeland verviervoudigd. In de Duitsche pers werd Woensdag de overgave van Nederland druk besproken. De bladen beschouWten haar als een bui tengewoon groot strategisch succes tegen Engeland en schrijven, dat de bedreiging uit de lucht tegen dat land thans is ver viervoudigd. Voor de Duitsche lucht macht is de afstand tot dat land tot 200 a 300 K M. verkort. Zeeland, waar blijkbaar het opperbevel geen macht meer heeft, Is nog in het bezit van Duitschland’s vijand, doch overigens kan gezegd worden, dat Neder land nu niet meer onder het zwaard, doch onder het schild van Duitschland staat, aldus de bladen. De Algemeine Zeitung schrijft, dat Ne derland het offer van de Engelsche oor log is geworden. DE DUITSCHE INTOCHT IN DE RESIDENTIE. Te ’s-Gravenhage ontwaakten Woens dagmorgen de inwoners reeds vroeg, doordat de Duitsche vliegtuigen laag bo ven de stad vlogen. Om 6 uur waren de eerste tankwa gens reeds in de 'residentie binnengere den en stelden de troepen zich op het Lange Voorhout op. Met de troepen kwamen mede een hooggeplaatst Duitsch officier met zijn ordonnans. Deze begaf zich naar Hotel „Des Indes”, waar de Duitsche gezant zich bevond. De gezant begaf zich, vergezeld van den ordonnans naar den generaal en wandelde met hem langs de troep op het Voorhout, om zich vervolgens naar Hotel „Des Indes” te begeven, waarheen zich mede begaven twee hooggeplaatste officieren van de Nederlandsche luchtmacht en twee van de zeemacht. De Nederlandsche militairen, die reeds vroeg in de morgen stonden opgesteld, leverden hun wapens in. Slechts enkele soldaten behielden deze; vennoedelijk zullen zij dienst doen ter versterking van de politie BEWAAR RUST EN ORDE. Oproep aan de bevolking. De Opperbevelhebber van het Duitsche leger doet de volgende oproep tot de bur gerbevolking: Het door de Duitsche troepen bezette Nederlandsche gebied wordt onder het Duitsche militair begtuur geplaatst. De legerbevelhebbers zullen de maat regelen, noodig voor de veiligheid der troepen en voor de bestendiging van rust en orde uitvaardigen. De troepen zijn gehouden, de bevol king, voor zoover zij zich vreedzaam toont, onder alle opzichten te ontzien en haar eigendom te eerbiedigen. In geval van loayle samenwerking met de Duitsche overheden zullen de openba re besturen op hun post gelaten worde i. Van het gezond verstand en het in zicht der bevolking verwacht ik, dat zij Onze luchtstrijdkrachten waarover wij thans nog beschikken, zijn zoo minimaal, dat zij onze troepen nagenoeg niet meer konden beschermen. Tegenover de Duit sche overmacht in de lucht hadden onze andere afweermiddelen slechts een be perkte uitwerking, hoe zij zich ook tot het uiterste inspanden. In een dicht bevolkt land met dicht bevolkte steden kan moeilijk worden on derscheiden tusschen militaire- en niet- militaire objecten. Zoo stonden onze troepen bloot aan de vernietigende beschieting van het Duit sche luchtwapen, dat ook onder de vrou-( wen en kinderen vele slachtoffers heeft gemaakt. Rotterdam heeft dit ondervon den. Het werd hedenmiddag door de Duitsche vliegtuigen gebombardeerd. Het tragisch lot van Rotterdam zou spoedig gedeeld zijn door Utrecht. Ik heb toen het besluit genomen de strijd te staken. Ik kan mij indenken dat dit besluit voor velen schokkend is, maar Fleisna. - nboezem en M. Ten derland binnengerukt om de neutraliteit van die belde landen te verzekeren. De Duitsche rljksregeering had aanbevolen geen tegenstand tegen de opmarsch te bieden en daarbij de uitdrukkelijke ver zekering gegeven, de souvereiniteit van Nederland te zullen respecteeren. De in middels naar Londen gevluchte regee- ring heeft echter wel tegenstand tegen de Duitsche troepen bevolen. Het Neder landsche leger heeft dapper en moedig gestreden en in alle eer de strijd verlo ren. Om verder bloedvergieten te voor komen heeft de Nederlandsche opperbe velhebber staking der vijandelijkheden bevolen en Duitsche troepen zullen nu voor handhaving vap orde en rust zorg dragen. Zij zullen het leven en de eigen dommen van de burgers respecteeren en beschermen. Zij, die de verordening°n nakomen en zich loyaal gedragen, kun nen rustig hun gewone werk verrichten. Het Duitsche bestuur neemt terstond stappen, dat ieder Nederlander die tot werken in staat Is, zijn werk tegen be hoorlijke beloonlng kan verrichten. Een leder, die tegenstand biedt, zal worden gestraft. De burgerlijke besturen die loyaal medewerken, mogen hun ambt blijven bekleeden. Bewaar uw rust, u dient hiermede het best uw volk en uw vaderland, aldus eindigt de oproep. IBONNE’S, die Hch aan on» administratie opgeven voor da veraekering, zijn volgen* de vsurtgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK m A A A Gulden MI levenslange z a a Gulden bij O A A Gulden bij verhei AAA Gulden bij verlies i a a Gulden by verlies r a Gulden bij verlies van 2000 <m—chiktbeid. 0 0 U overlijden. 3 0 0. van band voet. 2 0 0 van «n oog. 1 0 0 va? een duim. 6 0 een «deren rinjer alle onbezonnen handelingen, elke aard van sabotage, van lijdzame of daadwer kelijke weerstand van de Duitsche weer macht zal nalaten. Alle verordeningen van het Duitsch militair bestuur zijn stipt en onvoor waardelijk te volgen. Het zou de Duit sche weermacht spijten, moest zij zich, gedwongen door vijandelijke handelin gen van onverantwoordelijke elementen der burgerbevolking, tot scherpe maatre gelen tegen de gansche burgerbevolking genoodzaakt zien. Dat leder aan zijn arbeid en op zijn post blljve, zoo dient hij niet alleen zijn maar de belangen van zijn ijn vaderland. Het einde van de strijd. Sinds ons blad Dinsdagmiddag met een beperkt nummer verscheen en ae mees ten onzer lezers nog bereikte, is in Ne derland veel, heel veel veranderd. Op dat t oogenblik was de toestand in militair op zicht reeds zeer ernstig, doch de hoop bleef toen nog gevestigd op db Holland- sche waterlinie. Nog diezelfde namiddag werd het echter duidelijk dat dit verde digingsmiddel, waarop Nederland altijd heeft gebouwd en dat de grondslag van ons geheele defensie-systeem vormde, de situatie niet vermocht te redden. Onder die omstandigheden kwam het radiobe richt van Dinsdagavond, dat ons van Ne- derland’s overgave in kennis stelde, dan ook niet onverwachts. Toch maakte dat het bericht nauwelijks minder schokkend Het bericht meldde dat de Duitschers die middag Rotterdam hadden gebombar deerd en dat Utrecht met vernietiging werd bedreigd. Om verder bloedvergieten te voorkomen en de burgerbevolking te ■paren, had de opperbevelhebber zich gerechtigd geacht aan de betrokken troepen Order te geven de strijd te sta ken. Alleen^ in Zeeland werd deze nog ▼oortgezet. Het Duitsche gezantschap te ’s-Gra venhage zond aan de regeerlng te Ber lijn de mededeeling, dat generaal Schuur man om 7 uur aan den luitenant-gene- raal Wenniger op het Duitsche gezant- bij in de eerste plaats aan hen, die hun leven Heten voor Koningin en Neder’and. Officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen, gij hebt getoond het hoogste over te hebben voor de goede zaak van Nederland. Ik weet, cfat gij den strijd zoudt hebben vOg gezet, indien ik dat had gewild. De offers, die gij ge bracht hebt, zijp van de hoogste waar de voor de zelfstandigheid van ons land, waarvoor gij goed en bloed hebt veil ge had. DANKBETUIGING AAN DE BEVOL KING. Herstel van normale toestand. De Opperbevelhebber van land- en zeemacht hecht er aan, de Nederlandsche bevolking dank te zeggen voor de wijze, waarop ze in de dagen, voorafgegaan aan en gedurende de oorlog, de troepen heeft ontvangen en geschraagd. Het leger en de bevolking hebben alles gedaan, wat voor de bevolking gedaan kon worden Thans in de nieuwe zware omstandig heden is het noodzakelijk, dat iéder rus tig en kalm zijn leven voortzet. Allen moeten er, ongeacht welke hun positie is, toe bijdragen, het maatschappelijk leven op gang te houden. Het volk moet niet bij de pakken neerzitten. Toonde het reeds moedig de omstandigheden on der de oogen te zien, thans moet het zich zetten om hetgeen Is verloren ge gaan te hernieuwen. Onderling veree- n’gd, de gewijzigde omstandigheden dra gend, zal de bevolking dit werk met energie verrichten, gedachtig aan de oude vaderlandsche spreukIk worstel en kom boven. Zoo spoedig mogelijk zullen nadere richtlijnen worden gegeven voor het maatschappelijk leven. In afwachting daarvan beveelt de onnerbevelhebber, dat elke vijandige handeling tegen het Duitsche personeel, het materieel en de inrichtingen verboden is en dat rust en orde onvoorwaardelijk moeten worden gehandhaafd igerak Anna in Rossum en A. M. Marinus Theodorus van Schalkwijk en imelmina, d. van A. M. van der Linden, in J. Schimmel en eigen belang, r volk en Van zijl DAGORDER VAN DEN OPPER BEVELHEBBER. De Opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft Woensdag de volgénde dagorder uitgegeven: Het is mjj nogmaals een behoefte uiting te geven aan de zeer groote erken telijkheid voor de dapperheid, waarvan laten zij beseffen dat wij de volstrekt anen blijk hebben gegeven. Ik denk hier- ongelijke strijd, waarbij wij vrijwel ge heel waren aangewezen op eigen kracht, tot bescherming van ons land en de burgerbevolking, moesten staken, opdat niet meer onschuldige slachtoffers zouden vallen. Laten wij ondanks deze tegenslag het lot dat ons voorloopig beschoren is, met dezelfde moed en vastberadenheid dra gen waarmede wij de strijd hebben ge voerd en heb vertrouwen in do toekomst. Laten wij ons thans dit als de eerste plicht beschouwen, die het Vaderland ons oplegt. Leve H.M. de Koningin. Leve het Vaderland.” De Duitsche Opperbevelhebber heeft de volgende oproep tot het Nederlandsche Volk gericht; Engeland en Frankrijk hebben het Duitsche volk een oorlog opgedrongen, met de bedoeling Duitschland te vernie len en te verdeelen.- Daarom voért het Duitsche volk thans een beslissende strijd voor zijn bestaian en zijn vrijheid. Sedert het begin vap de oorlog probee- ren de macnthebber® te Ix>nden en Pa rijs om meer neutralen in de oorlog te betrekken. De bedoeling was Noorwegen te bezet ten en zoo Duitschland in de flank aan te vallen. Duitschland is deze poging vóór geweest en verzekert in Noorwegen en Denemarken de vrede. Nadat hun plannen in Scandinavië mislukt waren, besloten Engeland en Frankrijk, Belg.ë en Nederland tot hun opmarschgebled te maken en zoo het Duitsche Rubrgebied aan te vallen. Het is te betreuren, dat Nederland en België deze poging goed gekeurd en ondersteund hebben. Zij wa ren bereid, vijandelijke handelingen te gen Duitschland over hun gebied toe te laten. Nadat de Duitsche regeering in een memorandum van 9 Mei aan de Neder landsche en Belgische regeering deze fei ten opgesomd en bewezen had, zijn op 10 Mei de Duitsche troepen België en Ne- Het Duitsche commando heeft mede gedeeld, dat handelingen hiertegen in strijd met de -Duitsche wetten streng •zullen worden gestraft. te doen, dat de Nederlandsche weer macht,'met uitzondering van hare troe pen in Zeeland, voor de opmarcheeren- de Duitsche troepen de wapenen neer legt. De opperbevelhebber heeft vervolgens via den luchtvaart-attaché aan luite- nant-generaal Wenniger verzocht, een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Duitsche troepen in Nederland naar het hoofdkwartier in Den Haag te zenden, ter bespreking van de maatregelen voor de handhaving van veiligheid, rust en orde. WAAROM WIJ CAPITULEERDEN. Radio-toespraak van den opper bevelhebber. Generaal Winkelman, opperbevelheb ber van land- en zeemacht, heeft Dins dagavond zijn besluit tot overgave met de volgende radio-rede toegelicht. „Nederlanders, Ik heb er prijs op gesteld U persoonlijk een toelichting te geven bij het hoogst ernstig besluit dat U reeds hedenavond door de radio hebt gehoord. Wij hebben de wapens moeten neder- leggen omdat het niet anders kon. Allen wilden wij voor ons land strijden tot het uiterste. Ik, die al£ Opperbevel hebber van Land- en Zeemacht alle be richten ontving, wist met alle zekeihcid dat dit uiterste vandaag was bereikt. Onze soldaten hebben gestreden met een moed, die onverzettelijk is en dit vrijwel fconder hulp van anderen. Bij duizenden zijn zij gevallen voor de vrij heid van Nederland. De teerling is geworpen, de strijd is verloren en wij staan voor de zware vraag: wat nu? r De vraag is zwaar, het antwoord ech ter ligt voor de hand en is zoo vanzelf sprekend, dat wij niet gelooven, dat een ander antwoord in iemands geest kan opkomen. Het luidt: wij hebben verlo ren, laat ons toonen een goede verliezer te zijn, een die zijn verlies waardig en zelfbewust draagt en die nu ook al dat gene doet, en nauwgezet doet, wat hij als gevolg van zijn verlies doen moet. Wij behoeven ons niet te schamen en wij behoeven evenmin iets te vreezen. De Duitsche regeering heeft openlijk ver klaard, dat ons leger dapper heeft ge streden en niemand beter dan de Duit sche krijgsman zal dat weten te waar deeren, ook in zijn tegenstander. Wij be hoeven ook niets te vreezen, wij hebben gedaan de plicht, die ieder jegens zijn vaderland heëft en wederom mogen we op den Duitscher wijzen, als er sprake is van iemand die daarom een ander moet hoogachten. Het vaderland is den Duit scher boven alles lief en niemand beter dan een Duitscher zal dat zelfde gevoel bij anderen begrijpen. Wij behoeven ook niet te treuren, om dat wij schuld hebben aan de oorlog. De schuld van deze oorlog wij hebben het te dezer plaatse herhaaldelijk gezegd ligt niet voornamelijk maar uitsluitend bij de mannen, die in 1919 de vrede van Versailles hebben gedicteerd. Dat ver drag was een contract voor een nieuwe wereldoorlog. Deze vreeselijke les heeft de wereld uit Versailles gekregen en wij mogen vertrouwen, dat na deze oorlog de overwinnaar bij het sluiten van het vredesverdrag Versailles indachtig zal zijn en de daar, door haat en wraakzucht ingeblazen fouten en domheden, zal ver- lïljden. Laten we nu niet onze taken gaan op- nemen met het gevoel van: we moeten ons in ons lot schikken. Dat is een ver- keerd beginsel; we moeten de toekomst anders zien, dat is noodig voor ons' zelf, voor ons land en voor wie na ons komen. Dit moeten we begrijpen, dat de worste- 1 ling geëindigd is, maar dat nu de over winnaar bereid is den gevallen tegen stander op te helpen en naar zijn arbeid te geleiden. WIJ sluiten het jongste ver leden af en gaan naar de nieuwe toe- i, d. van P. Brouwer Koenraad, z. van J. irmeulen. Aria, d^ 4. van Genderen. Kruijk en Joh. Brie- n< Jk ia

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1