r jes Strijd over het éeheele front MPETTER ers Fornuizen <e standj Begin demobilisatie. NIET WANHOPIG. AG 22 MEI 1946 No. 101. op Vijf terechtstellingen. at geeft- U ver- ^bekwaamheid K. aen wel stroo maar UITBREEKPOGING VERIJDELD. Bezorgdheid alom. Het lurlljk worden ont- zijn loelofs, 38 J., en M* den van Kanaalkast eerste doel der Duitschers. van van slandbouwconsulen^ VAN DAALEN. OPMARSCH IN DE RICHT^G VAN CALAIS. In vijf dagen 342 vliegtuigen vernield. Va- hun van H. van Leeu- ,(te Veenendaal). a der Wouden en G ong, 82 j. Van de ühier overleden: N. te Opheusde). T, nen). de omgeving van de Place Plgalle Montmartre. - Kaasbrikken KOOP: erenwagena asbrikken inibusbrikken rechtsche en iere Wagentjes, ijzen. LD - Schoonhoven lef. 86 I - Schoonhoven :he smederij Jan, z.van R. van wlenen. Pieter, 1 Toh. Luljt. ten, 23 J. <te Ouder. I. Lingen, IS J. t. v. d..Vegte, 23 J. droop, 71 J, echtge- nieïiw en gebruikt diverse maten. CHAUFFEUR, isten; liefst omge- Adres: aiiagj. Elke met dienrt- 1 (niet van handel* saken-advertcntiM 1par plaatsing. ;te erwten, een van voor vuile en arme i de lage opbrengst bederf van het Ij het oogsten niet De helft der dlenst- plichtlgen naer huls. Van officieele zijde vernemen wij, dat order gegeven is, om van de thans onder d$ wapenen zijnde dienstplichtigen ten hoogste 50 In het genot van groot verlof te stellen. De voorbereidingen daartoe zijn thans in volle werking en met groote spoed wordt gew'erkt om deze order ten uitvoer te kunnen brengen. (Zie verder bladzijde 2.) aard, 62 j echtge- ian. C. W. vaf van M. Jongébreur. VRIJDAG 24 MEI 1946 TM JAARGANG, NIEUWSBLAD VOOR ZUIUHOLLAND EN UTRECHT 1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT I J Tetef. 30. TeL-Adrw Vannooten. M A W. M. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 3F. Postrekening 13763. I_ IBQKXra, Mch aan ooae administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE «AAn G*1*® b« Ann OuWen bli Q n A Gulden bij verhes r> A A Oulden bU 1 A A by verhee z a Gulden by verlies van 2 0 V V ongeechürtheid. 0 v v overlijden. J V V van hand of voet. Z U U van een oog. 1 U V van een duim. U U een anderen vinger. van on en overtuigd zijn, dat In dit opzicht alle noodzakelijke .maatregelen tijdig genomen zijn. Uit het legerbericht van Woensdag blijkt bovendien, da| naast het voortdu- HAVBANK te Schiedam, van De verzekerde moet in het bezit sljn van een polls. ;8, z. van D. v. d Ik. ’Adrlanus, z. v. d. Plas. Geer- ;r en H. J. M. Boeg* Alex, z. van G. de s. Willem, z. van A. C. Prins. Her* in J. Loeve en H. A Maria, d. van J. M van Engelen. EH- itert en K. Hartman. van P. Stam en K DE GEVANGENNEMING VAN GENERAAL GIRAUD. Naar het D. N. B. over de gevangen neming van den opperbevelhebber van het Fransche negende leger nog ver neemt, is die geschied enkele dagen na dat generaal Giraud het commando over het tot dusverre door hem geleide zeven de leger had verwisseld met dat over het negende leger. Generaal Giraud had klaarblijkelijk het overzicht over de toestand verloren, zoodat hij besloot, In een verkennlngs- pantserwagen zelf naar het front te rij den om zich te orlënteèren en de Fran sche tegenstand zoo veel mogelijk te or- ganiseeren. Toen hij daarbij midden in een aanvallende Dultsche pantsereenheid raakte, werd hij gevangen genomen. len Amelde en Gou- ieuwpoort op Zon- ARTE TA8CH mei usch (inhoud). Te aming terug te be- Gemeentehuls te melde. ,en Butter, 25 j., en j. (te Nieuw-Lek* loer, 24 j. (te Krim- ten de Werken, 26 j. 24 j, en J. Bouten e op Donderdag de plaatsen Nijmegen en Waalwijk door Britsche vliegtuigen zijn aangevallen, waarbij verscheidene bur gers de dood vonden. gsel worden aan- 100 kg. voeder- delaarhaver, of 120 lauwpeulerwten met sr ha. Deze worden st zuur ingekuild ts In het tijdperk van 1015 Mei wer den slechts 143 vliegtuigen gemeld als neergeschoten door de luchtdoelartlllerle thans is bekend, dat in dezen tijd 342 vijandelijke vliegtuigen werden neerge schoten door de luchtdoelartlllerle, op gesteld In het vaderland en in het be zette gebied. De luchtdoelartlllerle heeft dus ongeveer een vijfde van de totale verliezen van den vijand neergehaald, Iets minder dan het aantal vliegtuigen, dat in luchtgevechten werd neergescho ten. Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middel burg, Vlisslngen, Wagenlngen, Albias- serdam en andere plaatsen is ge beurd, we weten, althans ongeveer, ook dat-bijna alle bruggen over de groote rivieren vernield zijn, bij Kampen, Zwol le, Nijmegen, Arnhem, Deventer, Wes- tervoort, dat het verkeer daardoor ont wricht is en dat vooral voor de spoor wegen het vraagstuk van een eenigszins regelmatige dienst door het ontbreken van spoorbruggen, haast onoplosbaar lijkt, maar bij al die droevige kennis, komt de rustige zekerheid, dat de we deropbouw reeds begonnen is en dage lijks voortschrijdt. Ook de economische wederopbouw is ter hand genomen en ook daar zien we de teekenen van herstel toenemen. Ons land behoort nu tot het groote midden- Europeesche blok, dat bezig is zich te vormen en dat geweldige behoeften heeft aan onze voortbrengselen. Daar op zullen landbouw, tuinbouw, nijver heid en handel zich moeten gaan oriën- teeren, daar ligt onze toekomst en daarop moeten wij het oog gericht hou den. Hoe ook de oorlog moge eindigen en hoe ook de latere constellatie der staten moge worden, Nederland zal zijn geografisch gunstige ligging behouden een vruchtbaar land blijven en de toe gangspoort voor Mldden-Europa. De omsingeling der Geallieerde troepen. Doorbraak-pogingen afgeslagen. frontbericht van D.N.B. meldde Woensdag: De militaire situatie staat heden in het teeken van een verdere vernauwing van het operatiegebied, dat tusschen de Ka- fiaal- en de Noordzeekust en de omspan nende boog van het Dultsche front nog ter beschikking staat van den ..ingesloten vijand. In dit afgesloten gebied bieden vooral de Belgen, maar odk de Franschen nog emstigen tegenstand. In dit verband werden verschelden aanvallen en pogin gen om uit te breken naar *het Zuiden over een breed front door gemotoriseer de groepen van den tegenstander onder nomen.- Ook Engelsche pantserstrijdkrachten traden hierbij op. Klaarblijkelijk Is een gedeelte van het terugtrekkende Engel sche leger bewogen, om weer actievete genstand te bieden, om te pogen, de af voer van de troepen via de Kanaalhavens te dekken. Over het algemeen is de in gesloten vijand niet alleen numeriek zeer sterk, doch ook goed uitgerust. Onder de afgesneden Fransche troepen bevinden zich ook talrijke elitedlvisies. Zeer krach tig Is het aandeel van de gemotoriseerde afdeelingen. a Uit alles blijkt, dat de vijand zich nog niet in't stadium der ontbinding bevindt en dat bijgevolg de Dultsche troepen, nog krachtig moeten toeslaan vóór de vijand er toe bewogen wordt de wapens neer te leggen. v Tot dusver zijn zijn pogingen om door te breken, afgeslagen. Daarbij is geble ken, dat de gemotoriseerde en gemecha- niseérde Engelsche en Fransche troepen in hun gevechtstechniek en tactiek be langrijk inferieur zijn aan de Duitschers. Dit geldt vooral voor de leiding, maar ook yoor de opleiding en voor het mate^ rieel. Het D.N.B. weerspreekt de door de te genpartij uitgesproken bewering, dat de opgerukte gemotoriseerde afdeelingen der Dultsche weermacht reeds aanzienlijke moeilijkheden zouden ondervinden bij de bevoorrading. Duit^chland is ook voor de verzorging van de snel oprukkende troepenafdeelingen niet meer op de oude methode aangewezen. De regeling het nazenden van voorraden is een derdeel van de zegévlerende leiding de tegenstander kan er van De correspondent van de „Politika” te Parijs schrijft over een toenemenda bezorgdheid over de ontwikkeling van de toestand op het slagveld. De Fransche radio-zenders hebben hun muziekpro gramma volledig stopgezet. Alleen radio- Paris heeft Dinsdagavond nog muziek uitgezonden, afgewisseld met berichten over dff krijgsverrichtingen, over maat regelen van de autoriteiten betreffende de luchtbeschermin, de rantsoeneering van levensmiddelen en tegen de eigen machtige evacuatie en de desorganisatie van het werk in de industrie. Sommige streken van Frankrijk overvol met vluchtelingen. Bijzonder groot is de stroom naar het Zuiden en Zuidwesten, waar Woensdag feeds drie millloen uitgewekenen uit het oorlogsge bied ve'rtoefden. D» vluchtelingen zijn zco talrijk, dat zij het militaire verkeer op de wegen hinderen. Te Parijs zijn onge veer 800000 vluchtelingen aangekomen. Geweldige moeilijkheden deden zich vnor bij de voeding en de huisvesting van de ze massa's; een deel van de schuilplaat sen is voor hen ingericht. rend met succes optredende luchtwapen,' ernstig genoemd. Hij bevestigde, dat Ab beville zich in handen van de Duitschers bevindt en verklaarde, dat In en om Boulogne „zwaar gevochten” wordt. BERICHTGEVING VERTRAAGD. Door snelle opmarsch. Van welingelichte militaire zijde wordt verklaard, dat het snelle oprukken van de Dultsche troepen tengevolge heeft, dat vele berichten over aanvallen en het afslaan van tegenaanvallen, alsmede over resultaten van de lucbtmacht, unet ver traging worden ontvangen. Zoo kan b v. de opgaaf der aantallen vliegtuigen, ^el ke door de luchtdoelartlllerle worden neergehaald, en welke in het legerbe richt worden gemeld, niet steeds volledig zijn. In de toekomst zullen van tijd tot tijd totaal-aantallen bekend worden ge maakt. HET STREVEN VAN WEYGAND. Geallieerd front langs Somms Aisne en Maas. Een speciale correspondent van het agentschap Stefgnl te Rome geeft een beeld van de militaire toestand van thans. Daarin wordt de opvatting weer gegeven, dat de pogingen van generaal Weygand eenerzijds er op gericht zijn de Fransche strijdkrachten op een nieuwe weerstandslime, welke samenvalt met de loop der drie rivieren, Somme, Aisne en Maas, te concentreeren, anderzijds het grootst mogelijk aantal Belgisch-Fransch- Engelsche divisies uit de Duitsche om* singelihg in Vlaanderen en in de zóne van Calais los te maken. Daartoe heeft hij in de zóne van Peronne een reek* heftige aanvallen* en tegenaanvallen demomen in noordelijke richting, welke samenvielen met aanvallen in zuidelijke richting door deelen van het omsingelde lejfcr. Al Meze aanvallen van de Franschen en Engelschen zijn echtey op het verzet van de Dultsche troepen gestuit of op het voortdurende ingrijpen van de Duit sche luchtmacht, welke zonder onder breking aanvallen ondernam op de troe pen en achterwaartsche stellingen. In sommige zónes zijn Duitsche colonnes; gesteund door zware tagiks. pantserwa gens en bommenwerpers, Jniddën in de groote Belgisch-Fransche eenheden ge- dat generaal Weygand minister Mandei zijn eerste bezoek heeft gebracht en met hem gesproken heeft over de samenwer king der militaire en politie-autoritelten voor de bestrijding van alle oorlogsmoe heid. Politie-., en militaire autoriteiten zullen met de krachtigste middelen op treden tegen elke ondermijning van de geallieerde oorlogskrachten en ook niet voor de radicaalste middelen terugschrik ken, om alle onrust onder de bevolking te voren te verstikken. Hooge ambtenaren ontslagen. Minister Mandei heeft den president der republiek een decreet ter ondertee- kenlng voorgelegd, waardoor de plaats vervangende burgemeester van Complèg- ne en de speciale commissaris lenciennes op staanden voet functies worden ontheven. Overeenkomstig de bevelen nieuwen 'minister vali Blnnenlandsche Zaken, Mandei, heeft de politie de z.g. zuiveringsactie van de Fransche hoofd stad voortgezet en geweldige razzia’s ge houden, vooral in de omgeving van de Champs Elysées. Ongeveer vijftig perso nen werden naar het politiebureau over gebracht. Soortgelijke maatregelen wer den ook genomen in andfere buurten, o.a. in de studentenwijk Quartier Latin eti in, Donderdag maakte het opperbevel van ie Dultsche weermacht bekend: In Vlaanderen wint onze aanval over de Schelde tegenover sterk vijandelijk verzet langzaam terrein. Bij Valencien nes is de strijd nog gaande. Het bosch- lebied van Mormal, Zuidoostwaarts van Valenciennes, waarin Fransche strijd krachten een toevlucht hadden gezocht, werd gezuiverd. Pogingen tot uitbreken van vijandelijke pantsertroepen nabij Kamerijk werden met zware verliezen voor den vijand, In samenwerking tus- Khen leger en luchtmacht, verijdeld. In het Westelijk deel van Artols zijn Duitsche troepen uit de daar gevormde wig opgedrongen en Noordwaarts ópge trokken in algemeene richting van -Ca- lals. Aan het geheele Zuidelijke front, van de Bomme tot de Maas, is de vijand over al in de verdediging. Ook Battice, de tweede moderne uit loper van de vesting Luik, heeft zich met twintig officieren en 650 manschap pen overgegeven. In het Zuidelijk front van Namen houdt de vijand nog eenige uitloopers hezet. Aanvallen van het luchtwapen troffen in de eerste plaats de achter- waartsche verbindingen van den vijand, alsmede achterwaartsche bewegingen «i troepenconcentraties in Vlaanderen 'Wi Artois. Door bewapende verkenningen voor de kust van het Kanaal werden drie trans portschepen en een tankboot met in to taal ongeveer 20.000 ton tot zinken ge bracht, een torpedojager werd zwaar be- Khidlgd. De haveninrichtingen van Duinkerken Dover zijn effectief met bommen be- •tookt. Snelle Duitsche booten hebben T°or Duinkerken een vijandelijken tor- Podojager door een torpedo tot zinken Rbracht. Overigens was de activiteit van k luchtmachtên van beide partijen, als Sovolg van, de weersgesteldheid, beperkt. vijand verloor negen vliegtuigen. Viff fcltsche toestellen worden vermist. Bij Narvik gelukte het een slagkruiser de boeg zwaar te treffen, een trans- ]J*tvaari|j4g van 3000 ton tot zinken te hangen en een ander transportschip **aar te beschadigen. Verder werden tienkampen en munitiedepots in brand ï®*hoten, colonnes met bommen be rookt, en batterij stellingen alsmede lan- "Ugsplaatsen met Succes aangevallen. Dok in den afgeloopen nacht heeft de w*nd zijn lukrake luchtaanvallen tegen militaire objecten voortgezet. Tenslotte meldt het legerbericht, ^dat N*derland la de nacht van Woensdag i Rijk* Erkend Het D.N.B. verneemt voorts, dat vijf Franschen, die werkzaam waren in fa brieken in Dieppe, door de krijgsraad ter dood zijn veroordeeld en twee uur later gefusileerd. Met deze terechtstelling moet een voorbeeld gegeven worden om de ar beiders der Industrieën in Noord-Frank- rljk er van te weerhouden hun werk plaatsen te verlaten. De nieuwe minister van blnnenlandsche zaken, heeft ieder verlaten der werkplaatsen tot desertie verklaard en daarvoor dezelfde straf ge steld als voor het verlaten van een post aan het front. De terechtgestelde arbeider* hadden op het bericht, dat de Duitschers nader den, evenals vele anderen, hun bedrijven verlaten om naar hun woonplaats te gaan en daar te zorgen voor de veilig heid van hun gezinsleden. Omsingeling wordt voortgezet. Opmarsch in de richting van Calais. Het frontbericht van het D.N.B. meldde Donderdag: De wig, die in Westelijke richting eerst langs de Somme en vervolgens verder Noordelijk tusschen ^.vijandelijke legers is gedreven, is verder ingeslagen. De Duitsche troepen hebben zich in zekere zin binnen deze wig omgedraald en tre den thans op in Noordelijke richting dus naar Calais. De Westelijke rand van het groote ingesloten gebied, waann de Bel- glsch-Fransch-Engelsche legers zijri op gesloten, wordt daarmede systematisch gesloten. De ring om den tegenstander wordt steeds nauwer.’ Met 't oog op ’t toenemende gevaar van een definitieve vernietiging, heeft ook Woensdag weer sterke vljandelljke strijd krachten in Artois over een breed front met het zwaartepunt bij Kamerijk en Oostwaarts uitvalspogingen ondernomen, die leidden tot geringe plaatselijke suc cessen van don vijand, maar vervolgens onder bloedige verliezen voor den tegen stander werden afgeslagen. De vergeef- sche aanvallen hadden als eindresultaat, dat zij de wil tot weerstand van den te genstander verzweikten, aangezien, na zekere aanvankelijke successen weer een zware reactie intrad. Ook het verder op rukken van de Dultsche troepen in de richting van Calais heeft de hoop op een doorbraak verder doen slinken. Aanval op haven van Dover. Bij het afweren van de doorbraakpo gingen van Woensdag werd het leger zeer krachtig uit de lucht gesteund; voorts on derscheidde zich het afweergeschut bij de bestrijding van pantserwagens. Het boschterreln ten Zuid-Oosten van Valen ciennes werd van vijanden gezuiverd. Het luchtwapen heeft ook de haven installaties van Dover aangevallen, ter wijl de Engelschen een oproep om hulp wegens de bedreiging van Calais Mebben doen hooren. Naar het schijnt, wijst thans de stoot van het Westelijke Duitsche leger in de richting Calais—Dover. Daarmede komt de eigenlijke strijd tegen Engeland na derbij. Allereerst moet echter het omslo ten gebied in Noord-Frankrljk en België nog geheel door Duitsche troepen wor den bezet. Met het oog op de sterke strijdkrach ten, die hier ingesloten zijn, zal dat'niet zonder zware gevechten kunnen geschie den. Vergelijkingen met ervaringen uit de Poo^che veldtocht moeten aangepast worden aan de hier aanwezige omstan digheden. De ring is aardrijkskundig veel grooter, de vijand militair sterker en be langrijk beter uitgerust dan de Poplsche divisies bij Kutno. Steunend op de fris- sche aanvalsgeest der Duitsche troepen, zal de Duitsche-leiding ook deze taak zoo snel mogelijk ten einde brengen. ChafchiU over de gevechten. Churchill heeft Donderdag in het La gerhuis de gevechten „aan de kust” zeer DE SPANNING IN PARIJS. Vertrek der regeering voor bereid. Het D.NJ3- meldt van de Fransche grens, dat volgens berichten uit Frank rijk de Fransche regeering haar ver plaatsing naar Clermont-Ferrant voorbe reidt. De groote weg van Parijs naar Clermont-Ferrand is sinds twee dagen voor leder particulier verkeer gesloten en wordt streng bewaakt. Langs deze weg worden op het oogenblik in tallooze vrachtauto’s de actes en bescheiden der Fransche ministeries in veiligheid ge bracht. Woensdag is de nieuwe opperbevelheb ber, Weygand, van het front, waarheen hij zich per vliegtuig had begeven, in Parijs teruggekeerd. Hij heeft de regee ring rapport uitgebracht over zijn in drukken. Van de Fransche grens meldt D. N. B., Advertentlën: 16 regels 1.30, elke regel meer 0.20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in „De Gorcumer". Nog jaagt de oorlogsvlam zengend en ichroelend over België en Frankrijk wort en reeds zijn wij hier bezig aan de opbouw van wat verwoest werd. Geen dag heeft men ongebruikt laten voor bijgaan, geen oogenblik heeft men in wanhoop neergezete^b^ de puinnoopen maar zoodra-.-h«« vuur gedoofd en dé stofwolken opgetrokken waren, zijn de banden uit de mouwen gestoken en is het herstelwerk begonnen. Zoo gaat het niet alleen in de verwoeste steden en dorpen, maar ook vele bedrijven hebben werk kunnen hervatten. Als straks de oorlog is geëindigd, zullen wij gereed xijn om deel te nemen aan de wereld handel, zal onze scheepvaart kunnen herleven en onze Industrie uitvoeren. Het klinkt zoo eenvoudig, maar ieder weet wel wat daar achter zit, welk een bergen arbeid verzet zullen moeten wor den, voor we zoover zijn. We weten nog niet nauwkeurig wat en hoeveel ver woest, verbrand en neergestort is, doch we weten, dat het veel is. Veel, als we beschouwen en overwegen stad voor stad en dorp voor dorp, maar niet veel tie we het ten onder gegane vergelijken net hetgeen gespaard gebleven is In een land dat in oorlog geweest is. Het getal van de steden en de dorpen, waar na een gedeelte is verwoest, valt mee en de vernielingen zelf blijken in menig geval minder groot dan men aanvanke- lijk meldde. We weten wel wat te Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1J5; per post 1.50. Met venekering 15 cents meer. ook de Dultsche marine met boven wa ter varende schepen den vijand voor zijn eigen kust heeft aangevallen. De aanval van de snelvarende Dultsche booten te gen de Fransche havens aan het Kanaal versterkt nog de indruk van de reeds door het luchtwapen In hooge mate be reikte afsluiting van den vijand, ook naar de zeezijde. Felle strijd bij Atrecht. Van .welingelichte zijde meldt het D N. B., omtrent de strijd bij Atrecht nog- het volgende Onder het verschrikkelijke vuur van de Duitsche wapens op de grond en de verpletterde aanvallen der Duitsche duik bommenwerpers is, naaf het DNB. van welingelichte zijde verneemt, de wanho pige poging van Engelsche pantserstrijd krachten erm via Atrecht (Arras) uit de Duitsche omsingeling los te breken, mis lukt. Vernield en uitgebrand bleef een groot deel der Engelsche pantserwagen» onder de uitwerking van het Dultsche vuur op het slagveld. De rest zag zich gedwongen weer achteruit te trekken. Hier, bij Atrecht, zagen de Engelschen zich met het oog op de verbreeding van de Duitsche doorbraak naar de Kanaal- kust gedwongen niet alleen te vertrou wen op de Franschen en de Belgen, maar nogmaals zelf in de strijd In te grijpen om tegelijk ook de terugtocht van hun troepen te dekken, die In geforceerde marschen naar de Kanaalhavens trek ken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1