Liberaal Engeland krijgt dictatuur. Gedeeltelijke demobilisatie 'Kerk en School j j Schoonhoven Bekendmaking, Alleen voor vrouwen [Plaatselijk nieuws] E. VAN ANDEL Telefoon 5 Groot-Ammer* KLEINE GEMAKKEN. FEUILLETON. DE TltlJPAG 24 WET 1944 drongen en hebben hen op ma rich of in de kwartieren verraat. In verschillende plaatsen aUn tijdens de nacht valschermtroepen neergelaten, d.e de verbindingswegen vernielden, zoo- dat de geallieerde troepen de volgende morgen plotseling voor vernielde straten stonden en tevens waren blootgesteld aan hernieuwde aanvallen van het luchtwa- pen. Een Engelsche pantserdivisie heeft Dinsdag in de buurt van Atrecht een dramatische poging ondernomen. Na een zeer hardnekk'g gevecht was ongeveer de helft van de Britache divisies vernie tigd. De Fransche en de Belgische ver liezen zijn over het algemeen zwaar. Generaal Weygand. zoo vervolgt het bericht, onderneemt aan het geheele front een reeks pogingen, in de hoop een zwak punt te vinden en daarin een wig te drijven, teneinde daarna alle reserves te laten doordringen, doch tot dusver heeft het Dultsehe leger, tegenover al de ze Fransche pogingen krachtig stand ge houden en met bliksemsnelle tegenaan vallen geantwoord. In bepaalde Fransche eenheden be speurt men zorgwekkenda verachijnselen van ontevredenheid der soldaten over de technisch onvolmaakte voorbereiding van het leger, hetgeen de troepen tot zware bloedoffers noopt De Britache troepen hebben alechta weinig steun ge geven Practisch heeft de Fngelaehe tiuip zich beperkt tot het luchtwapen en tot eenige gespecialiseerde eenheden. Engeland probeert, zoo sluit het be richt. zijn marine-steunpunten en zijn Industrie-aentra te beschermen. De aan wezigheid van de Duitschers aan de Fransche, Belgische, Nederlandsche en Noorsche kust vormt voor hen een recht streekse h gevaar. In l^et bijzonder is Engeland bevreesd voor de Dultsehe parachute-troepen, die door het verplaatsen van den strijd op Engelsch gebied de militaire kwaliteiten van Oroot-Brittannlë waarover do Engelschen zelf zich geen illusies maken op een harde proef zouden stellen. Het strijdt „togen nudisme.» De Dultsehe pers besehrljft de in het Engelsche Lagerhuis aangenomen mach tigingswet, die een einde maakt aan alle rechten van den persoon en van het eigendom, algemeen als „Instelling van een ongebreidelde dictatuur1* in een land die deze oorlog soogenaamd tegen do dictatuur voert, en zich in de oogen van de wereld steeds als het prototjrpe van een liberale staat wilde voordoen. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" schrijft in haar commentaar: vOm de mocratie en liberalisme te redden, heb ben de Engelschen den oorlog tegen de „nazi-dictatuur" doen losbreken. Om democratie en liberalisme te redden, schaffen sij thans deze begrippen af en voeren een dictatuur-Churchill in. Dat kan niet meer baten, omdat 't te laat Is. Wat er uit te voorschijn komt is een re- actionnair machtsmisbruik van Churchill •"i zijn Franschen filiaalhouder Raynaud. Toch ls het voor latere historici inte ressant om te constateer en, dat de on bruikbaarheid van de dempcratle thans selfs den Dultschen tegenstandera ene van hun volken verlangen, dat zU voor dit „vermolmde „ideaal" de dood ingaan, duidelijk wordt. De voorsprong, die Duitachland zich in seven Jaren van ongehoorde arbeid hoeft veroverd, ls niet in te halen.. Er is niets kenmerkender voor de re- volutionnaire ommekeer in de wereld dan deze crisis in de democratische instellin gen. Het mes staat de „groote democra tic^" op de keel." De gevolgen. Het lid van het Engelsche Lagerhuis, captain Ramsey, is agmsresteerd en in de gevangenis van opgesloten. Bij den aanvang van in Lagerhuiszitting heeft de voorzitter mededeeling gedaan van de arrestatie. Captain Ramsay is lid van de conser vatieve partij en heeft zitting ln het La gerhuis voor Peebles in Schotland. Hij werd op grond van de nieuwe wet op de landsverdediging gearresteerd. Deze «et geeft de regeering bevoegdheid, bepaalde personen, die in verbinding staan met zekere orgfchUaties, te arresteeren. Sfr Oswald Mosley, de leldër der fas cistische partij in Groot-Brittannië, is eveneens gearresteerd en door de politie naar het hoofdbureau van politie over gebracht Onder de leiders der fascisten «ijn nog zeven arrestaties verrjght. o m. werd een vrouw in bewaring gesteld. GEALLIEERDE VERLIEZEN TER ZEE. Van Duiteche zijde wordt er. naar aan- leiding van het jongste legerbencht, in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat Dultsehe zeestrijdkrachten thans opereeren aan de Fransche kust by Ca lais en Le Havre, hetgeen beteekent dat Engeland zelfs in het smalle ifknaal, dicht bij huis de aee niet neer be- heerscht. Ten gevolge van deze Duitacne marine actie zijn tot dusver in de grond geboord twee Engelsche troepen trsns-w-Uchepen. de Fransche onderzeeboot „Doris" de Fransche torpedoboot Jager „l'Adroif en een proviendeeringsschip. De Fransche admiraliteit bevestigt, dat bij de operaties op de Noordzee, aan de kust van de Nederlandsche eilanden cn van Vlaanderen, de Fransche marine de duikboot Doris, de torpedojager l'Adrolt en het ravitaüleerlngaschip Le Niger ver loren heeft. „DE TOESTAND IS ERNSTIG", zegt Duff Cooper. De Engelsche oud-minister van oorlog, Duff Cooper. thans minister van voor lichting verklaardÈ in een radiorede, dat Engeland zich vooral moet were^i tegen het onzichtbare wapen «an angst en geruchten. De splta van de Dultsehe opmar ach door Noord-Oost-Frankrijk reikt inderdaad reeds tot het Kanaal. Daardoor U het Fransche front in twee deelen gesplitst. „In het Zuiden." aldus Duff Cooper, „ligt het grootste deel van de strijdkrach ten, ln het Noorden staat het Britache expeditiecorps gereed. Zijn moreel is zeer goed De Dultsehe successen hebben voor de Duitschers groote gevaren meege bracht. jHet Britsche luchtwapen ver vult zijn taak met groote moed. Niettemin ls de toestand ernstig, wel licht ernstiger dan in 1914/1918 Dat be- teekent echter niet, dat de nederlaag reeds voor de deur staat, ook niet, aldus de minister, indien wij deze slag verlie zen. Engeland moet zich harden. Vele Engelschen zouden het bijna toejuichen, wanneer de eerste bom op Engeland viel, want dan zouden zij het gevoel hebben, dat ook zij aan het lot van de troepen deel hebben. De overwinning zal tenslot te bereikt worden. Het ls geruststellend te zien, hoe bijv. de Canadeezert aan de strijd deelnemen." CHURCHILL BEZOCHT FRANKRIJK. De Britsche minister-president Win ston CburchlU heeft vandaag in gezel schap van een aantal militaire deskun digen een kort bezoek akn Frankrijk go- bracht teneinde besprekingen te voeren met minister-president Reynaud en ge neraal Weygand. In de avond ls hy naar Londen terug gekeerd. DUITSCHE MIJNEN AAN Z.-AFRI KA AN SCHE KUST. Reeds t schepen geien ken. Aan de Zuld-Afrikaansche kust zijn tot dusverre acht fcngelsehe schepen, uit Karatsji en Singapore komende, op Dult sehe mijnen geloopen en gezonken. Slechts in drie gevallen kon de beman ning in de booten gaan. Het zoeken der mijnen is moeilijk en gevaarlijk geble ken. Reeds twee mijnenvegers zijn ten offer gevallen aan de Dultsehe mijnen. In de Walvlschbaai zijn drie uit Enge land verwachte schepen tien tot veertien dagen over tijd. Uit Pretoria wordt ge meld, dat men aan Engelsche zijde door deze gebeurtenissen zeer getroffen en bo vendien sterk verontrust is over de stem ming onder de inheemsche bevolking. rord^d is de t^Jjonsop- DE VERDUISTERING. Overtrading der verordening streng gestraft. De opperbevelhebber van de Dultsehe legergroep heeft de volgende verorde ning betreffende de verduistering uitge vaardigd Onmiddellijk van kracht wordf bepaling van zonsondergang gang te verduisteren. Alle gebouwen moeten zoo verduisterd worden, dat geen lichtschijnsel naar bui ten dringt. Iedere buitenverlichting moet zoo ver duisterd worden, dat uit een hoogte van 500 M ln loodrechte en schuine blikrich ting lichtverschijnselen niet meer waar genomen kuhnen worden. Alle lichtbronnen, die gemist kunnen worden, dienen uitgeschakeld te worden. Lichtreclames en verlichtingen van etalages eveneens uitschakelen Bij alle verkeersmiddelen automobie len. spoorwegen, tramwegen, schepen, enz.) moet de binnenverllchting naar bulten volledig veijduisterd worden. De schijnwerpers van de rijtuigen be- hooren in die mate afgedekt te worden, dat maar een horizontale apleet. die 58 cm. lang en 15 cm. breed mag wezen, het licht laat uitkomen. Automobielen moeten op vrije straat wegen met gedempte schijnwerpers en gedempt groot licht rijdeif BIJ tegenver- keer en ln gesloten plaatsen zijn de schijnwerpers op klein licht te demper^ Achter- en remlichten moeten verduis terd blijven branden. Richtingwijzers moeten verder worden gebruikt. Parkee rde rijtuigen moeten voor en ach*»r verduisterde lichtbronnen hebben. Uitschakelen- der openbare eleetrtcl- telts- en gasvoorziehing wegens de ver- du lftering is ten stYengste verboden. Overtredingen der voorschriften wor den zwaar gustraft Vertrek met groot verlof. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal Winkelman, heeft een order uitgevaardigd, betreffende het vertrek met groot verlof van de reserve- en dienstplichtigen. Hieraan is het on derstaande ontleend'. Het verlof wordt in het algemeen ver leend aan hen, die van de gelegenheid om naar huis te vertrekken, wenachen gebruik te maken en een betrekking hebben of al thans werk kunnen vinden. Voorrang ge nieten zij, die zakenverlof hebben aan gevraagd en daarna achtereenvolgens zij, die werkzaam zijn ln: Landbouw-, tuinbouw- of mijnbedrijf: Voedselvoorzieningsbedrijf (bakkerij enz). Bouwbedrijf. Ander openbaar of particulier bedrijf of dienst. Voor elk van deze groepen komen in aanmerking a. werkleldcrs voor andere werk krachten. b. gehuwden voor ongehuwden. c. ouderen voor Jongeren. De commandant van elk onderdeel beslist,, wie met groot verlof zullen vertrekken tot ten hoogste 50 procent der aanwezige sterkte. Compagnies-, batterij-, escadrons- en hoogere commandanten, verplegingsoffl- cierén, onderofficieren-administrateur, fouriers en personeel van het centraal registratiebureau vallen buiten deze re geling. ZIJ, aan wie verlof wordt ver leend, vertrekken rechtstreeks naar hun haardsteden. Officieren en onderofficieren wofden tot geen grooter een tel met verlof ge zonden dan mogelijk is om een voldoen de sterkte aan kader over te houden. DB» WOHLTAT NAAR NEDERLAND. Nog meer Dultsehe economen verwacht Staatsraad dr. Wohltat, de ook in Ne derlandsche kringen van handel, nijver heid en industrie zeer bekende Dultsehe econoom, komt pmr ons land, met het doel, d.e economische verhoudingen tus- achen Duitschland en Nederland te coór- dineeren en wel zoo, dat zij nog hechter zullen worden, dan zij tot nu toe in vre- destijds reeds waren. Beide landen zul len de vruchten hiervan plukken. Tege lijk met dr. Wolhtat worden nog meer Dultsehe economen in Nederland ver wacht en ln nauwe samenwerking met Nederlandsche Instanties, als bijv. de Ne derlandsche Bank en de departementen van handel, nijverheid en scheepvaart,-van landbouw en visscherU en van sociale za ken, zullen zij arbeiden aan den weder opbouw van het economische leven hier te lande. Enkelen van hen zijn reeds te Den Haag aangekomen. Straatsraad Wohltat, die vele Europee- se he landen heeft bereisd, en ln het bij zonder ln Roemenië belangrijke overeen komsten op economisch gebied tusschen dit land en Duitschland heeft tot s^nd gebracht, zal als economisch commissa ris verbonden worden aan de Neder landsche Bank. Zijn benoeming is uitge gaan van den opperbevelhebber van het Dultsehe leger, Generaal-Oberst von Brauchltsch. Zijn naam ls een waarborg voor een wederopbouw van het economi sche levert ln Nederland in even groot als grootsche stijl. NIEUWE BEURS TE ROTTERDAM GEOPEND. Stadhuis weer bereikbaar. Donderdagmiddag is, tegen de aanvan kelijke verwachting, de nieuwe Rotter- damsche Beurs in gebruik genomen. De ruimte van de schippersbeurs was be schikbaar gesteld om de beursbezoekers te ontvangen, daar de kap van de groote beurshal door eenige bommen is getrof fen Na eenige weken, als het dak gedicht ls. kan de hal waarschijnlijk in gebruik genomen worden Er was zeer veel bezoek. Ook burge meester Oud en mr. K. v. d. Mandele, voorzitter van de Kamer vair Koophan del, de leiden van 't comité voor de we deropbouw van {(otterdam, zoomede de wethouden waren aanwezig. Er werden deze eente dag .nog geen za ken gedaan, doch voor het onderhouden, herstellen tn aanvullen van relatle's ls de opening van de beurs van veel belfcng Op bepaalde uren van de dag, is ook het Stadhuis thans weer voor het publiek bereikbakV. 'SCHEEPTAART WORDT SPOEDIG HERSTELD. Vaargeul ever Waalbrug. Op last van de Dultsehe (overheid wordt, in samenwerking met den Rfcks- watfrouuó, ecu jüeuwa vaargeul gebag gerd onder den Noorderboog van de Waalbrug bij Nijmegen, ten einde aan de scheepvaart van de Boven-Rijn naar de Waal een nieuwe doorvaart te geven on der de Waalbrug door. Binnen acht da gen hoopt men met dit baggerwerk ge- reed te zijn, zoodat dan voor de herop bouw massa's steenen en grint van de steenovens en de grintbaggerijen van de Boven-Waal en de Boven-Rijn per sehip naar het Westen zullen kunnen werden vervoerd. Bovendien zal dan oo* de Oude Rijn-vaart weder hersteld kunnen wi r- den. NED. HERV. KERK. Bedankt: voor Linschoten, L. Brasser te Bruchem. UITVAART SERGEANT NIJHOF. Hedenmorgen had een sobere plechtig heid plaats bij het overbrengen van het stoffelijk overschot van den sergeant F. H. Nijhof, die in de oorlogsdagen door een ongelukkig schot van zijn eigen man nen was getroffen en gedood. Direct daar na heeft een voorloopige begrafenis plaats gehad op het kerkhof alhier. Thans is het graf weer geopend, om ds kist naar 's-Gravenhage over te bren gen. Op de Opweg stond een eerewacht van manschappen van de le depdtcompagnie onder commando van kapitein Stoorvo gel. De garnizoenscommandant, overste D v. d. Berg, inspecteerde de wacht, waarop vrij spoedig de lijkkoets met het stoffelijk overschot van sergeant Nijbof arriveerde. Langzaam reed de wagen tus schen de salueerende officieren en man schappen door en verdween daarop ln de richting Den Haag De plechtigheid was daarmede afgeloopen. GOED VERDUISTEREN! Nog steeds komt niet leder zijq ver plichtingen ten opzichte van de verduis tering goed na. Over hst algemeen heeft men niet te klagen, maar velen denken bijvoorbeeld, dat zoolang het buiten nog niet geheel donker ls,' men zonder af schermen binnen licht kan aansteken. Dat is onjuist. Vóórdat het licht wordt ontstoken, moet er ook verduisterd wor den. Vooral winkeliers, die meenen, dat zij zonder bezwaar licht kunnen aanhou den, op Zaterdagavond b.v., zoo lang het nog niet geheel donker ia, moeten met dit voorschrift rekening houden. Er zal streng op worden toegezien. P.T.T. DIENST. Voor de verzending van de post geldt op het oogenblik deze regeling, dat twee maal per dag poststukken Schoonhoven verlaten, n.l. de eerste maal des morgens v vroeg (laatste buslichting 8.15 uur) en daarna ln de namiddag (laatste lichting 4 uur). De bestellingen worden normaal uitgevoerd. Het lichten der postboxen kan des morgens op de gewone tijd plaats hebben en daarna heeft het alleen zin na aankomst van de tweede post, dat ii om 6 uur 's avonds. Burgerzin. Als een blijde verrassing hebben Zon dag vele menschen in Schoonhoven en binnen het ressort dezer gemeente be richten van familieleden ontvangen, waarnaar zy reeds dagen uitzagen, wy willen niet nalaten, er hier de aandacht op te vestigen, dat zjj dit te danken heb ben aan de burgerzin van de bestellers. Zondag waren namely k de kantoren Al leen geopend voor de telegraafdienst. Zaterdagavond echter was veel post bin nengekomen, die tot dusver was opge hoopt en die eerst Maandag zou worden besteld. Ten einde het publiek te gerie ven hebben de bestellers toen geheel vrij- willig aangeboden, deze post op Zondag morgen te bezofrgen, welk aanbod de di recteur vah het postkantoor natuuriyk dankbaar heeft aanvaard. Ongetwyfeld zu:Ien vele bewoners van stad en omge ving dit gabaar eveneens ten zeerste waardeeren. HET ZWEMBAD GEOPEND. Eenige dagen is het zwembad, nadat het pas geopend was, weor gesloten ge weest. De plaatseiyke overheid wilde eerst volkomen zekerheid hebben of aan het zwemmen in het had geen besmet tingsgevaar verbonden was. Woensdag avond zyn daartoe twee heeren van oe inspectie der volksgezondheid hier ge weest, die het w^ter in het bad en in de Lek onderzocht hebben en daarop ver klaarden. dat er geen enkel bezwaar is om het bad te openen. De badmeester heeft daarop Donderdag de vlag weer kunnen hijschen, ten toeken dat er ge zwommen kon worden. DE APPELSTRAAT. Toen de rloleerlng van het gedeelte der Appelstraat, liggend tusschen de Haven straat en de Havenstraatschewal gereed De Burgemeester der gemeente Schoonhoven verzoekt den ingezetenen die nog gelden hebben to vor deren in vorband mot evacuatie in deze gemeente, de betreffende nota's TEN SPOEDIGSTE ter secretarie fn te leveren en wel uiterlijk vóór Donderdag 30 Mal a.s. Voor elke gemeente, waaruit de geëvacueerden afkomstig zijn. moet een afzonderlijke nota worden in gediend. Schoonhoven, 24 Mei 1940. De Burgemeester van Schoonhoven, NIEUWEN HUIZEN. Waterstand: Schoonhoven hg. water 7.45 uur, 1.26 M. Volle Maan: Op 0.16, onder 8.24. Laatste Kwartier 29 Mei. was, loonde het niet de moeite, dit straat je dadeiyk weer to beklinkereri, omdat dat werk later toch opnieuw zou moeten gebeuren, ln verband met de bestrating van de Koestraat, Havenstraat en Ha- venstraatsche Wal. Er werd daarom ten gerieve van de voetgangers slechts een smalle bestrating intact gehouden, zoo dat de Appelstraat voor het kleine ver keer, dat daar steeds zeer druk is. eigen lijk onbruikbaar bleef. Wel is over de rest van de breedte de straat toen dicht gegooid met kiel en zand en met behulp van ryplaton eenigszins begaanbaar ge maakt, maar deze toestand bleef toch nog hoogst primitief, vooral toen door het toenemend verkeer van militairen (o.a. door het gefreed komen van de ba rakken), door het luchtgevaar en door de snelle ontruiming van de straten op wil lekeurige momenten, de Appelstrut eigeniyk niet kon worden gemist. Schoonhoven heeft zich al die dagen be holpen, maar blijkbaar vinden de mili taire autoriteiten het thans welletjes, want gisteren is een aantal soldaten be gonnen Se bestrating tor plaatse te her stellen. Degenen, die geregeld van de Appelstraat gebruik moeten maken, stel len dit nuttige werk zeer op prijs en loo- pen op het oogenblik gaarne een strutje om, teneinde het niet te bemoeiiyken. WATERSPORT. De Groote Gracht is een aanlokkelijk vaarwater en het vele materiaal, dat er aan de kant ligt opgeslagen, maakt de verleiding om er de watersport to be oefenen, nog grooter. Twee soldaten zijn •r gisteravond voor bezweken. ZU legden een paar horden naast en gedeeltelik op elkaar en voeren met behulp van een stok op dat geïmproviseerde vaartuig triomfantelijk de gracht rond, tot groot vermaak van eenige kykers aan de kant Het spel was aantrekkeiyk en enervee rend, maar voor lederen toeschouwer wu het duideiyk, dat het niet lang kon door gaan zonder ongelukken. Die kwamen dan ook, toen een der horden het begs! en de soldaat, die het bevoer, te water ging. Heel erg was dat niet, want hU waJ een goed zwemmer en bereikte spoedig een der langs de kant liggende vaartui gen. Tot zijn ongeluk stond daar echter een officier den drenkeling op te wachten teneinde hem te onderhouden over deze ongeoorloofde sportbeoefening. Zooals het in dergeiyke gevallen fleer gaat, meende het publiek zich aan de zyde van den held van het verhaal te moeten stellen en een juffrouw achtte het zelfs ge* wenscht, den betrokken officier deelge noot te maken van haar Inzichten, die echter niet van zoodanige invloed ble ken, dat ze haar haren beschermeling vrijstelden van de vefplichting om me' zijn druipende kleerén den officier te volgen. Zijn kameraad had met de an dere helft van het „schip" de tuin van de pastorie bereikt en zich schuilgehou den tot het gevaar voorby was. VERMISTE FIETSEN. Bij de politie komen de laatste da vele aangiften binnen van vermissing van rijwielen en andere goederen. Het U gebleken, dat by verschillende Inwoners door onbekende militairen rijwielen, bij één zelfs een personen auto, gestald 'zP- De politie verzoekt een ieder, die der gelijke goederen onder zich heeft, d«# aan het politiebureau to deponeeren. AUTO DOOR SPIEGELRUIT. Een ^oo te militaire vrachtauto, gisteravond uit het Oostelijk deel der Loplkeratraat kwam en de VarkensmarW op wilde ryden, nam de bocht wat W groot, met het gevolg dat de groote spie gelruit van de showroom fvan den heer Van Iperen werd gebroken. DE TRUC. Oe chef van de groote auto firma had (jttig werk. Er was een klant die zich jjjjl en gemakkeiyk toonde bij het jeien naar een luxe auto jk ben blijbegon hij. De klant keek verrast op en stak toen en ander zUn hand toe. jfnar wij kennen elkaar al!" sprax jj. ik had geloof ik nog niet het joegenaarzelde de chef. jflaar natuuriyk! We kennen elkaar leslist! U bent toch getrouwd?" i(ja!" zei de chef. 'nU was toch enkele jaren geleden in Irighton ln Hotel Astoria?" „jazeker!" antwoordde de ander, een reinig onzeker. Misschien was deze heer tta toevallige kennis geweest, dien hy Khter reeds lang uit de gedachten ver- jren had. HU deed echter, ter wille van ten grooten koop van de klant, zyn best wn blik van herkenning in zUn oogen te doen verschynen. ,0h, dus daar hebbed we dus kennis gemaakt?" vroeg hy. De onbekende knikte. „Herinnert U zich niet meer wat er rlak voor Uw vertrek gebeurde?" .Gebeurde? Vlak voor mijn vertrek?" ,U zou juist vertrekken," bracht de utder hem weer ln herinnering. „Uw mraw, pakte haar koffer en plotseling miste zij een paar schoenen „Dat komt uit! Nu herinner ik het Bij!" JJ belde om den huisknecht. Deze Nam. U vroeg hem naar de schoenen Tin Uw vrouw. De huisknecht verklaar de, niets ervan af te weten. Wel had hy een paar kinderschoenen gevonden, die rreemd genoeg het nummer van Uw ka mer droegen. Uw vrouw wilde de schoe nen zien. En werkehjk, het waren haar eigen schoenen! Uw vrouw lachte ge told; en U gaf deo man een grootere dan anders, en bovendien drukte fff vrouw hem nog een rijksdaalder ex tra ln de hand!" De chef van de groote autofirma Khadde verwonderd het hoofd. „En U hebt dat alles zoo precies ge boord? Was U misschien onze kamer- buuf?" «NeenP* ,W\e dan?" Jk was de huisknecht!" De mond van den chef ging open van «rtszing. HU keek van den gewezen Wiknecht naar de luxe-auto. De ander igzijn blik en lachte. Jk heb een vermogen verdiend met flm truc! Want net als U gaf men mij een dubbele fooi! Ik haalde lederen taf weer verscheidene malen den truc ■te de kinderschoenen uit. En hoe groo ter en grover de voeten van de betref fende dame waren, des te grooter was ie fooi. Ik heb nu twee groote hotels, en tl leef ik van de winst daarvan. En dtarom wil ik een moolen wagen koo- pen!" De chef lachte geamuseerd. „Die arme vrouwen!" Maar nu zult U er ln Uw ho tel wel geen vreugde meer van beleven!" De vreemdeling schudde het hoold. „Ja zeker!" zei hy. „Ik heb mijn doch ter, die gisteren met den nieuwen huis knecht uit myn hotel getrouwd ls, den truc als bruidsschat geleerd!" (Nadruk verboden). HET BESTELLEN VAN PATRONEN. By het bestellen van patronen steeds opgeven het nummer dat gedrukt staat onder da- afbeelding en de verlangde maat. Bestellingen van knippatronen, welke Donderdag niet in ons bezit zyn, kunnen eerst in de volgende week ln behandeling komen. De prUs van de patronen staat by de afbeeldingen aangegeven. Men kan het bedrag overmaken per postwissel, ln postzegels of gireeren op postrekening 13763 aan 8. W. N. van Nooten, Schoonhoven. KNIPJPATRONEN. DAMESONDERJURK. Succespatroon VKK 1935. PrUs f 0.45. Niets werkt het mooie valley van een japon zoozeer tegen als een onderjurk, die slecht zit. Het materiaal 14 eveneens van zeer veel belang en moet vooral niet stug zyn, doch de japon moet er gemakkeiyk over giyden, b.v. verschillende soorten kunstzUde zUn geschikt, toile de soie e.d. Japansche zijde is goedkoop, doch is niet prettig in het dragen. Milanex is even eens een glad weefsel. De onderjurk heeft een aansluitend bovenstuk met postuur naadjes op zij en is afgewerkt met zwar te of lichte kant. De rok heeft twee ba nen en hierop wordt het lijfje gestikt, dat aan fie voorzyde een punt heeft en achter glad is. Patronen in de maten 444648—50. HUISJAPON. VKK 1855. Prijs Ö.45. Deze eenvoud-ge japon met vlerkan ten hals sluit met drie knoopen en heeft gladde mouwen. De rok heeft aan de achterbaan kleine heupnaadjes, terwyi de rok aan de voorzyde twee banen heeft, zoodat als het ware één lyn ge vormd wordt met den buitenkant van het rechter voorpand. Aangezien deze rok nauw ls, wordt de voornaad pl.m. 15 c.M. open gelaten. Zapdcrêpe is uitstekend voor deze japon te verwerken, doch tevens leenen zich voor dit model allerlei aar dige kunstzijdjes en ook katoenen en lin nen weefsels, hetzy effen of bedrukt. Patronen verkrUgbaar in de maten 42— 44—46. VKK 1855 SPAGHETTI MET TOMATENSAUS. 3 ons varkenslapjes, 1 bosje peterse lie; 2 stangen prei; 3/4 liter water; zout en peper; 5 worteltjes; Vi selderyknol; 50 gr. boter; 40 gr. bloem; Vt busje to- matenpurée. Varkensvleesch in blokjes snyden," be strooien met peper en zout en in de bo ter bruin braden, daarna water by voe gen en alle ingrediënten, die aan kleine stukjes verdeeld zyn, seldery alleen was- schen en het bosje in zyn geheel ln de bouillon mee laten trekken; voor het af maken der saus. verwyderen. Vleesch zoolang laten trekken totdat het goed gaar is, doch niet zóó, dat het uit elkan der valt. Tomatenpurée toevoegen en binden met bloem, nog vyf minuten la-- ten doorkoken. Spaghetti in kokend wa ter met zout gaarkoken; pl.m. 20 minuten en afgieren, eventueeP wat kokend wa ter overgieten. Spaghetti wordt niet ge broken en by het eten met de vork om de lepel gerold. EENVOUDIG KARNEMELKGERECHT. De karnemelk (pl.m. Y> L. per persoon) wordt vermengd met wat geraspte citroen schil en wat basterdsuiker, zoo koud mo gelijk weggezet (ln den kelder dus liefst) ze wordt dan in een diepe schaal opge diend en van diepe bordjes „room- bordjes" gegeten, samen met gebrok kelde of fyngewreven beschuit of met ge bakken roggebroodkruimels, die er bUzon- deï1 lekker by zyn. Voor die kruimels raspen of brokkelen we b.v. Y, pond roggebrood en roeren dat in de koekenpan met 2 afgestreken eet lepels boter en 2 afgestreken eetleppls suiker tot het mengsel bros kleverig is als noga. We laten het dan koud worden en stampen, malen of wryven het fyn tot „kruimels". LEVER ME-JT PIKANTE SAUS. 6 a 7 ons lever; zout; 1 eetlepel bloem, 1 blokje delfrite; voor de saus, liter water, 40 gram boter, 40 grai.i bloem; 4 Sjalotjes of 1 uitje, 2 augurkjes, 3 eet lepels azyn of l*/« eetlepel citroensap. De lever wordt gewasschen, afgedroogd en aan vingerdikke plakken gesneden, die bestrooid worden met een mengsel van peper, bloem en zout in het blokje delfrite bruin gebakken, daarna op een bord gelegd. Bij de delfrite wordt de boter gevoegd, die flink heet moet zyn, bloem er in strooien en blijven roeren, totdat deze bruin gekleurd is, vervolgens langzaam en roerende met kleine hoeveelheden te- gelijk het water by schenken, de ge snipperde sjalotjes en augurkjes, azijn en eventueel nog peper en zout, alles een half uur door laten stoven, lever op goed verwarmde schaal overbrengen en over gieten met een deel van de saus. de rest in een Juskom presentoeren. Diploma's. Giessen-Nieuwkerk. Op de Landbouw- huishoudschool werd aan 25 leerlingen een diploma uitgereikt, n.l. de dames Q. J. van Houwelingen, A. Slob, J. N. Kuil, C. E. Walraven, M. Rauwert Boer. J. van Houwelingen, A. Koolman, M. Westerhout, A. H. Hartkoom, W. Dam. E. Roozen- daal. S. Z. Boer, M. Koolman, D. de Ja ger, E. A Zorn, D Stoel, P. E. Verhoeven, P. A. Bikker. A. A. de Bruin, K. van Drenth, M. A. Bikker, A. de Bnuin. O. de Ruiter. N. A. van der Waal van DUk, en J. J. Versluis. Giessen-Nieuwkerk. De prys der zoete melk Is met 1 cent per liter verlaagt en bedraagt thans 9 cent. Gouderak. Ook ln deze gemeente zyn de honderden geëvacueerden, die hier eenige dagen hun intrek genomen had den, nagenoeg allen naar hun eigen woonplaats vertrokken. In het belang der landbouwersbe volking, zal de avondkerkdienst voortaan halfacht torentyd aanvangen. Scholen nog gesloten. Gouderak. Beide scholen zyn-in ver band met inkwartiering van militairen voorloopig nog gesloten. Hardinxveld. De ongeveer 400 geëvacu eerden uit de gemeente Batenburg, die in deze gemeente vyf dagen hebben ver toefd, zyn weder naar hun dorpje terug gekeerd. Daar de waterwegen er naartoe hier en daar versperd waren, zyn zy ln een aantal bussen vertrokken. Het dorpje was niet gehavend, alleen hadden vreem den er verbiyf gehouden en de hulzen droegen daarvan begrypeiykerwyze de sporen. Op de begraafplaats te Boven- Hardlnxveld zyn ter aarde besteld twee militairen, welke nabij de machinefabriek VRIJDAG ?A MEI 1WI „Holland" Maandagmiddag waren opge- vischt. 0e schoonmaak reikt ten einde i Laat nu de kéuken niet meer ender walmen - maar doe ais toovelen en KOOK OP i tr p R I M A G A Z Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij de plaatselijke agenten. Zoo juist hebben wij een prachtsorteering Lampekappen ontvangen in prijzen vanaf 3.75 geheel compleet. Stofzuigers - Strijkijzers - Schemer lampen - Tuinslang -< Tuingereedschap Fornuizen - Radio - enz. enz. Aanbevelend: HOOFDAGENT PRIMAGAZ. Onze Kerk. Hei- en Boeicop. Mochten we ln een onzer vorige nummers schryvers van het uiteriyk schoon van ons fraaie kerkge bouw, door de tydsomstandigheden heeft dit gebouw een groote verandering on dergaan, wat voor de camouflage nood- zakeiyk werd geoordeeld. Hei- en Boeicop. Ook onze gemeente heeft in de bange uren die achter ons liggen, het hare bygedragen in de huls vesting van militairen benevens de op stelling van militaire treinen (wagens). Oeen huis of stal werd onbenut gelaten, ook het groot aan£al paarden werd een plaats in de weide of stal gegeven. De verhouding tusschen de inwoners en mi litairen was uitstekend. Vooral by het gebruik van eieren, welkf men op eenigerlei wyze heeft geconser veerd, is het gewenscht om te weten of daaronder ook bedorven exemplaren zUn. Een eenvoudig middel daarvoor is dat men ze stuk voor stuk legt in zout wa ter van 10 pCt. Hetgeen dus beteekent, dat ongeveer een ons zout op een liter water wordt opgelost. Is het el bedorven dan dry ft het boven water; is het niet geheel friseh meer, dan drijft het onge veer aan de oppervlakte, maar büjft nog iets onder. De onbedorven eieren biyven op de bodem liggen. IE HEERSCHZUCHTIGE RENTMEESTERES. Roman van den bekenden schrijver VICTOR VAN DUKE. MNatuuriyk heb ik alles nagezocht. Als OUr een naald in een hooiberg, maar de lijden, gehaakte beurs van mijn overle den grootvader, waarin ik het geld be- uarde, en die je dadehjk ziet, omdat hy to het groene zyde gemaakt is, is ver dwenen. De dief heeft zelfs den tyd niet lenomen om het geld er uit te halen." Een oude huisknecht kwam naar vo ren. «Neemt U mU niet kwaiyk, mynheer T°n Malten! Misschien is de dief de zelfde, die kort geleden in een heeren- huis in het dorp. een bezoek gebracht keft ook in de morgenuren. En een *eek geleden hebben ze op het landgoed hetzelfde beleefd als wU Wer van- dug." HU zweeg even. „Ik zalëans even k myn kamer gaan kyken," voegde hy daarna aan toe. HIJ liep vlug naar zyn kamer, doch *wam onmiddeliyk weer terug. „De hon derd gulden, die ik ln myn valies had, vercJWenen," hygde hy, „myn valies k eenvoudig stukgesneden." Hy zag bleek T*n opwinding. Nu liepeijpook de andere kdienden naar hun kaftertjes toe en •oedig bralt het gejammer aan allekan- fco los. De dief scheen zyn werk gron- dlf te hebben gedaan. Oiga Zabrow zei een beetje ironisch: my heeft de dief beslist niets ge- *°nden, maar ik zal toch eens even gaan kijken, of hy ook myn kamer met een bezoek vereerd heeft." Mariene zei, schouderophalend tegen Achim: „Het is onaangenaam, te weten, dat vreemde handen Je bezittingen door- woeld hebben; maar dingen van waarde zal hy ook by my niet gevonden heb ben." Iedereen had het druk met zyn eigen zaken én toen zij voor de deur van Mar- lene's kamer stonden, was er nog maar een kleine groep menschen over, slechts Achim en zyn moeder, Mariene en Ro berta stonden by elkaar. Mariene deed de deur van haar kamer open. Nog op den drempel staande zag zy onmiddeliyk, dat ook by haar onge- wenscht bezoek was geweest, dat zyn sporen had achtergelaten. Haar zwart lederen valies was eenvoudig aan drie kanten opengesneden en de geheele In houd lag over den grond verspreid. Plotseling voelde zy zich verstyven. Midden in een kleine stapel ondergoed, lag, zoo dat iedereen het onmiddeliyk kon zien, het stuk cournntenpapler, waar in zij den dolk had verpakt, terwyi het wapen zelf geheel zichbtaar was. Eer zy het kon verhinderen, ging Achim de kamer 1q, liep naar den dolk toe. raapte dezen op en vroeg verwon derd: „Waarom heb je zoo'n scherp wa pen by je bagage? Dat ding ziet .er ta- r® el ijk gevaarlijk uit." Hy schudde het hoofd en zei: Zooiets hoort niet ln vrouwenhanden thuis." zyn blik werd strakker, hy had de donkere vlek op het staal ontdekt. „Eigenaardig," mompelde hy, „heel eigenaardig." Hy ^iet het wapen opeens vallen en vroeg: „Waarom draag Je een dergeiyk gevaarlijk wapen in Je koffer mee? Het ls toch niet als boekenopener te gebruiken." Zijn gezicht stond heel ernstig Hij be greep niet waarom Mariene een derge- ïyk voorwerp bezat. Opeens viel hem de gedachte ln: „Of heeft de dief den dolk verloren? is ny misschien heelemaal jiiet van Jou? zy was van de schrik, dat de dolk zoo openiyk in haar kamer lag, als het wa re nog verlamd en was niet in staat een antwoord te geven, zelfs niet de gedach te te beamen, die Achim haar als het ware opdrong. zy stotterde Iets, dat niemand ver stond. Toen zei hy opgewonden: „Moeder.,, alsublieft, komt binnen! En u ook, juf frouw Olbers! Deze kwestie moet door getuigen worden vastgelegd." Juist kwam Olga uit haar kamer. Zij lachte verge noegd: „Ik mis niets." doch hield plot seling op, toen zy het strakke, bleeke ge zicht van Mariene zag. Kom't u ook binnen, juffrouw Zabrow' zei Achim, terwyi hy de deur achter haar sloot. Olga zag nu den dolk ook, maar zy begreep er niets van. Achim von Malten vroeg: „Mariene, waarom heb Je zoo'n dreigend «wapen by je? Verklaar alsjeblieft tegenover ons al len. hoe je aan den dolk komt en wat er voor vlekken opzitten. De verklaring moet officieel zyn, want anders kofnen er maar praatjes van. Een jonge vrouw heeft e.en dergeiyk wapen niet noodlg Mariene wilde niet liegen; zy kon het ook niet en haar oogen klaarden op. Waarom aarzelde «y nu de waarheid* te zeggen? De dolk was ln leder geval niet van Achim, dat wist zij nu. dus hy kon van haar ontdekking ook geen onaange name gevolgen te duchten hebbén. Aller oogen waren op haar gericht. Zij haalde reeds rustiger adem Eigen iyk was de zekerheid, dat Achim den dolk heelemaal niet kende, Iets heerlijks. Zij moest er blij om zijn inplaats van zich zoo op te winden,'dat zy een flauw te naby was. Op mstigen toon verklaarde zij„Ik vond den dolk ln de bioliotheek by het opruimen tusschen de boeken, nam hem mee haar myn kamer en stopte hem daar ln myn koffer, omdat lk bang was Nu stokte haar stem toch even. Hy drong aan: „Omdat je bang was?" ZU had zich enkele oogenblikken ge leden nog zoo zeker gevoeld, opeens was dit echter voorby. Alles leek heel anders als het haar tot nu toe geschenen had. ZU vervolgde langzaam: „Het gebeur de op den eersten /lag. toen ik met Olga Zabrow de boeken in de kast zette, welke des nachts was omgevallen. Ik vond de dolk tusschen de boeken en de donkere vlek op den punt bracht mU onmiddel iyk op de gedachte, dat het misschien het wapen was, waarmede de moord ln de bibliotheek was geschied, welk wapen men. zooals ik vernomen had, nooit had gevonden." ZU sprak thans nog zachter. „Ik noor- de hier.over den moord spreken zoodra lk ln huis kwam en ik had zoo'n mede- ïyden met je. Ik was bang dat je. als het wapen misschien van jou was, weer last kon krUgen en misschien zelfs voor het gerecht zou worden gedaagd. Daarom stopte lk den dolk heelemaal onder in mijn koffer en wilde by de eerste de beste gelegenheid mij er van ontdoen. Liefst ergens ver weg Ik wilde je slechts vrijwaren voor mogeiyke moei jykheden. Ofschoo^ ik Je toen rog niet verder kende, drong het tot mU door. fcat lk alles moest doen om Je niet opnieuw te krenken." ZUn gezicht was. terwyi hU sprak, ge heel veranderd De zachte trek om zUn mond was geheel verdwenen en het kwam Mariene voor, dfat zyn uiteriyk hard en vreemd was. Je hebt dus, nadat je den dolk ge vonden hebt. aan mUn schuld geloofd en aangenomen, dat de aanwezigheid van het moordwaoen voldoende was, cmmUn schuld vast te stellen niet waar?" Zy verontschuldigde zich by na heftig, „Verre van dat! Ik nam alleen aan« dat het mogeiyk was, dat de dolk van Jou was en al had Iemand anders er een moord mee begaan, dan bestond toch steeds het gevaar, dat men den dolk als bewUsstuk van Jouw schuld zou willen gebruiken. Ik wist eigeniyk zelf niet, wat ik er mee mdfest aanvangen, en lk b^n bUJ, dat ik nu tenminste weet, dat het wapen niet van Jou was." Zy wilde tegen hem glimlachen, maar dit gelukte haar niet onder zyn yskou- den blik. Achim von Malten scheen de laatste minuten Jaren ouder te zyn ge worden. Ook zyn stem was veranderd. Het was niet meer dezelfde stem. die kort geleden nog zachte, lieve woordjes ln haar oor had gefluisterd. Kortaf en hard klpnk nu de stem: „Wees toch m^pdlg om de waar heid te durvAn zeggen! Je hebt den ge vonden doj^ Aftopt, Inplaats van hem 6an mij te geveiSi zooals Je had behoo- ren te doen, "omdat je mU om de een of andere reden niet meer ln gevaar wilde brengen en omdat je liever wilde voor komen, dat ik in geen tweede proces ge wikkeld zqp worden." ZUn stom scheen onder het spreken scherpertSe worapn. „Waarom je dit alles deed, Ta niet van veel belang. Of het Je zei het zoo Juist uit liefde of uit medeiyden gebeurde, komt op hetzelfde neer Ot je den dolk voor myn eigendom hield of niet, ls ook bUzaak. Een dergeiyk voorwerp behoudt men eenvoudig niet; daarmede maakt men zich tot medeplichtige van den moordenaar. En boven alles, en daai 'komt het voor ons speciaal op aan: jij was er niet heelemaal zeker van, dat ik de moordenaar niet was. (JVordt T«rr«lf#„

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 2