Gewichtig! Binnenland Landbouw en Veeteelt SLtrtyl Rechtszaken C NAAIMACHINES Loop der bevolking Burgerlijke stand Gemengd nieuws"] Nijmegen en Waalwijk gebombardeerd. Plaatselijk nieuws maaien van gras Sportnieuws Sambo de Olifant. 4 ▼RUPAO U Mg m OnM soldaten in tronen. Hei- en Boeicop. Naar men verneemt fijn van de ruim 30 militairen vanuit de- «e gemeente op een tweetal na berichten ontvangen dat rij behouden sijn jeble- ven. Gehoopt nug echter nog worden, dat de laatste twee lijckns d« g;*. echten als gevangenen In Duitvhe handen rijn geraakt, naar welk bericht door de ge- tu-ele gemeente reikhalzend wordt uit gezien. De beide scholen alhier, die HJd^na de achter ons liggende dagen door de militairen rijn bezet geweest, zijn by de afloop der vacantle ontruimd, zoocfat het onderwijs weer op de gewone wijze kan plaats vinden. ÜoodelUk ongeval. Peursum. Tijdens inkwartiering van een soldaat by den landbonuwer A. van H. is de militair gestruikeld over een boom wortel, waardoor zijn geweer afging en hij e«n schotwond ln zijn been bekwam. Na vervoerd te zijn naar het ziekenhuis te Gorcum, is hy aan de bekomen verwon ding overleden. Het slachtoffer was ge huwd en naar we vernemen, vader van vyf kinderen en afkomstig uit Leeuwar den. Wlllige-Langerak. De burgemeester der gemeente Willlge-Langerak verklaart hierdoor, dat J. Versluis Jt, wonende in tyn gemeente aan den Lekdyk voor zooveel hem bekend is geen landsver- raderiyke opvattingen heeft als rus tig burger bekend staat en wegens over treding, c.q. mlsdryf, niet met de politie In aanraking is gekomen. De inbewaringstelling geschiedde op last der militaire autoriteiten, krachtens artikel 33 der oorlogswet. De burgemeester voornoemd, L. 8CHUMAN. (Bedoeld artikel bepaalt, dat het mi litair gezag bevoegd is aan personen, wier aanwezigheid voor de rust en de algemeene veiligheid gevaariyk wordt geacht, het verbiyf binnen het in staat ▼an beleg verklaarde grondgebied te ontzeggen, of als daartoe de mogeiyk- heid niet bestaat, hen in bewaring te nemen. Red.) SCHOENENVERKOOP OP DE BON. Hoof .Urn Mn pnnr. Het departement van Handel, NUver- neld en Scheepveart maakt bekend, dat het koopen van alle soorten schoenen by de kleinhandel en het verkoopen en af- leveren van alle eoorten echttenen door de kleinhandel li verboden. Onder ichoenen worden voor de toepaaefng ven dit ver bod mede verstaan: kinderschoenen, laar- aen, sportschoenen, sandalen, Samoa's, en lederen pantoffels. Van het verbod is uitgezonderd het koopen door en het verkoopen en afleve ren aan hen, die in het bezit zyn van een door de plaataeiyke distributledienst af gegeven, op naam gestelde bon, rechtge- vende op het koopen van één paar eéhoenen. De plaateiyke distributledienst zal een bon slechts afgeven op vertoon van de distributiestamkaart aan hen, die ten ge noegen van die dienst aantoonen, dat zy niet beschikken over een paar schoenen, dat redeiykerwyze bruikbaar kan worden «eacht. De bon moet by aflevering der echoenen door den kooper worden afgeleverd. De aan de achterzyde van de bon vermelde gegevens moeten door den ver kooper wor den Ingevuld en door den kooper van zyn handteekening worden voorzien. De kleinhandelaar is verplicht, Iedere bestriling van schoenen op een by de plaatselijke dtetributledienst verkygbaar bestelfoamulier ln te dienen by het Ryks- bureau voor huiden en leder, Keizers gracht 129—131 te Amsterdam. Dit be stelformulier moet vergezeld zyn van een met het te bestellen aantal paren schoe nen overeenkomend aantal bonnen. Be stelling rechtstreeks by den fsbrikant of grossier is derhalve niet meer mogeiyk. TERUGGAVE AUTO- EN MOTOlt- BELASTING. Van de zyde van A.N W3,, K.N.AC. en BJB.N., wordt medegedeeld, dat het de-" partement van Financien heeft bepaald, dat restitutie zal worden verleend voor het gedeelte der reeds betaalde motor rijtuigenbelasting, welke verschuldigd zou «Jn na 31 Mei. Dit betrpft zoowel kwar- taalkaarten als 60-dagen kaarten. Men dient zich met de belastingkaart te ver voegen by den ontvanger der directe belastingen, afd motorrijtuigenbelasting, waar de belastingkaart werd verstrekt. HERSTEL VAN OORLOGSSCHADE. RereerinfscoaunlMaris heeft /de leiding. De Opperbevelhebber van Land- en «eemacht heeft besloten, dat de leiding van alle werkzaamheden, verband hou dende met de wederopbouw, zoowel door openbare lichamen als door particulie ren, berust by den Regeermgscommis- saris, belast met het herstel van het ver keerswezen, de drooglegging van 'onder- wateraettingen. de wederopbouw van steden, dorpen en gebouwen én al het geen daarmede samen hangt. De regcerlngsoommissaris voornoemd draagt de titel van: „Regeeringscommis- saris voor de wederopbouw". Alle overheidsdiensten, welke bemoei ing hebben met aangelegenheden, welke voor de wederopbouw van belang zyn, verieenen, in het belang van een spoedi ge wederopbouw, medewerking aan den Regeeringscommissaris en onthouden rich van daden en beslissingen, waarvan niet tevoren is vastgesteld, dat zy over eenstemmen met de plannen van dien regeeringscommissaris. Werkzaamheden tot herstel van oor logsschade, uitgezonderd kleine herstel lingen aan werken en gebouwen die ove rigens geen belangryke schade hebben geleden, mogen noch door openbare li chamen, noch door particulieren worden verricht zonder goedkeuring van of van wege den regeeringscommissaris. Werken en gehouwen, die als monument zyn aangemerkt door de daartoe bevoeg de Instantie, mogen niet worden gesloopt of veranderd dan na voorafgaande toe stemming van de Rykscommlssie voor de Monumentenzorg. Met uitzondering van grondwerken mo gen werken op het gebied van de water bouw, spoorbouw, wegenbouw, burgeriyke bouw en utiliteitsbouw, van Maandag 17 Juni af niet worden ondernomen of voortgezet zonder goedkeuring van den regeeringscommissaris. Voor ln uitvoering zijnde werken moet deze goedkeuring vóór 1 Juni achrifteiyk worden aangevraagd. Voor zoover met deze werken, waar nog niet is aangevangen, worden ze, on geacht of gunning al dan niet heeft plaats gehad, niet aangevat. INLICHTINGEN OMTRENT MILITAIREN. De opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft ln overleg met den Duit- schen bevelhebber in Nederland, allen militairen verzocht, rechtstreeks per brief kaart hun familieleden ln te lichten over hun verbiyfplaats en hun welstahd en dit by elke verplaatsing te herhalen. VOORLOOPIGE VRIJSTELLING VAN STEMPELEN. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Socials Zaken, maakt bekend, dat hethemwen- eeheiyk voorkomt, dat van het teekenen van de aanmeldingsiystsn voor de werk lozenkassen, alsmede van het stempelen, tot nadere aankondiging vrijstelling wordt verleend. Alle overige controlemaatrege len biyven uiteraard onverzwakt van kraeht. BEPERKTE SPOORWEGDIENST. Gisteren (Donderdag) is een beperkts dienstregeling der Nederlandsche Spoor wegen in werking getreden. Deze dienst regeling kan te allen tUde geheel *>f ge deeltelijk worden opgeheven, indien mi litaire belangen sulks noodzakelijk ma ken. Bagage en ry wielen worden slechts vervoerd voor zoover de beschikbare ruimte dit toelaat. Men vindt de rege ling op de stations aangeplakt. JAPAN EN NED. INDIE. „Handelsverkeer mag niet m gevaar komen." Sato, de leider van de Japansche dele- fatie, die op het oogenbllk te Rome ver toeft, heeft een onderhoud verleend de „Tribuna", waarin hy o.a. zeide: Het Japansche standpunt betreffende Nederlandsch-Indië is duideiyk. Tusschen beide eilandenryken heeft zich eep sterk handelsverkeer ontwikkeld en Japan kan nooit toestaan, dat dit handelsverkeer op de een of andere wyze ln gevaar wordt gebracht. Daarom volgt Japan de ge- beurtenlssien met de grootste oplettend heid." Daarnaast heeft admiraal Takeda, naar het D. N. B. uit Sjanghai verneemt, ln een bespreking met de commandan ten van de Japansche troepen in het buitenland, verklaard, dat Japan bereid, Is, de noodige maatregelen te nemen ter voorkomlng^van 'een uitbreiding van het Europeesche cdnfllct naar het Verre Oos ten. REGEERINGSCREDIET VDOR EUIVEL- EN MELKPRODUCTEN. Aan producenten van zuivel- en melk producten kan, biykens mededeeling van het Ryksbureau voor de voedselvoorzie ning, ten behoeve van de betaling der door hen verschuldigds meikgeldefl, een regeeringscredlet worden verleend tot een bedrag van 4 cent per K.G. melk oyer maximaal de door hen in de week van 12 —18 Mei verwerkte hoeveelheid melk. Het ligt in de bedoeling, deze credie- tèn slechts ln strikt noodzakeiyke ge vallen te verleenenï In verband hierme de zal men zich eerst ter verkrijging van een financier:ngscrediet tot zyn eigen bank diénen te wenden krocht dit niet het gewenachte resultaat opleveren, dan kan men een verzoek tot het verkrygen van een regeeringscredlet indieiien by den provincialen voedselcommissAJ ls ln zifn provincie. Steunregeling gehandhaafd. De zulvelsteunregelingen zullen voor- looplg onveranderd doorlbopen. Voorts kan worden medegedeeld, dat voor onze zuivel- en melkproducenten, zoowel voor de nieuwe productie als voor reed3 aanwezige voorraden, afzet aan wezig zal syn. Een en ander is gebaseerd oo de wensch, om de productie op gang te hou den en ook de melkpryzen te handhaven op het vóór 9 Mei bestaande peil. VOORUITZICHTEN VOOR DE KAAS HANDEL. Op de jongste kaasmarkten i? gebleken dat velen de vooruitzichten voor de kaashandel gunstiger inzien. Hoewel op dit oogenblik, mede in ver band met de transportmoeiiykheden, nog niet van een verhoogde export naar Duitschland kan worden gesproken, schynt men in groothandelskringen de toekomst minder somber ln t« zien. Uit de vry vlotte handel bleek duldeiyk, dat de exporteurs weer durven koopen en de prijzen voor de beste partyen Meikaas la gen dan ook enkele centen per pond hoo- ger dan gewooniyk. Voor. binnenlandsch gebruik bleek veel te worden gekocht. Ook de exporteurs beoordeelen den gl- gemeenen toestand voor de kaashandel wat gunstiger en verwachten binnenkort een opleving ln den uitvoer naar Duitsch land, dat van Goudsche kaas steeds de beste afnemer Is geweest. DE OPLEVING IN DE TUINBOUW. Reeds veel groenten naar Duitschland. De voor de Nederlandsche tuinbouw tot stand gekomen nieuwe regeling, waar bij bepaald is, dat alle z.g. overproductie naar Duitschland zal worden geëxpor teerd, heeft ook by de tuinders in en om Delft onverdeelde Instemming gevonden. Reeds zyn aan het eind der vorige week 9000 kratten sla en komkommers naar Duitschland verzonden, waarop j.l. Maan dag niet minder dan 22 wagons met tuinbouwproducten volgden. Nu aan de massale vernietiging van de met zooveel inspanning en zorg gekweek te groenten een einde is gekomen en Duitschland weer evenals ln vroegere ja ren de grootste afnemer van den Neder- landschen tuinbouw gaat worden, ziet ook het bestuur van de groots Delftsqhe Groentenveiling met vertrouwen de toe komst tegemoet. Ook in de binnenland- sche afzet ll weer opleving te bespeuren. Zondag 26 Mei 1940. NED. iribtV. KERK. ALBLASSERDAM. V.m. 9.30 uur en 'i avonds 8 uur, Di. H. J. Groenewegen. AMMERSTOL. V.m. 10 uur, Ds. J. B. Th. Hugenholti. Doopsbediening. Onder werp: „Kerk en Wereld". AMMERSTOL. Herv. Geref. Evangelisa- tlegebouw. Vjn. 10 uur, Preeklezen; 's av. geen Dtënst. AMÈIDE. Vjn. 10 uur en 's avonds 7 uur, Ds. J. J. Poot. ARKEL. Vjn. 9.30 uur, Ds. W. Ber ber. BERGAMBACHT. Vjn. 10 uur en 's av. 7 uur, Ds. H. Ewoldt. BERKENWOUDE. 's Avonds 8 uur, Voor ganger J. van Roasum, van Warder (N.-H). BRANDWIJK. V.m. 10.30 uur en av. 7 uur, Ds. C. Streefkerk. CAPKLLE a d. USSEL. Vm. 10 uur «n 'i avonds 8 uur, Ds. J. Booy. Herv. Geref. Evangelisatie. Boezem straat. Vm. 10 uur en 's avonds 8 uur, de heer J. van Rynsbergen, van wyn- gaarden. Geref. Evangelisatie „Rehoboth", Ny- verheldstraat. V.m. 10 uur en 's avonds 5 uur, de heer Jf. Kars. GIESSENDAM. Vjn. 10 uur en 's avonds 8.30 uur, Ds. J. Haring. GIESSEN-NIEUWKERK. V.m. geen Dienst; 's avonds 7 uur, Ds. G Samson, van Hoomaax. Bevestiging Diaken W. Boer. GIE8SEN-OUDEKERK! V.m. 10 uur, Ds. H. C. P. M. Wiebosch; nm. 230 uur, Zon dagsschool; 's avonds 7 uur, Ds. H. C P. M. Wiebosch. In beide Diensten extra Collecte voor de restauratie van het kerk gebouw. GOUDERAK. V.m. 10 uur, Ds. J. G. Woelderink, van Ouderkerk ad. IJssel; 's avonds 7.30 uur, de heer G. Mouw, Godsdienst-Onderwij zer. GROOT-AMMERS. Vjn. 10.30 uur en 's avonds 7.30 uur, Ds. A. Barendrecht. HAASTRECHT. Vjn. 10.30 uur, Ds. W. de Voogd van der Straaten. HAASTRECHT. Ned. Herv. Geref. Evan gelisatie. V.m. 10 uur en 't avonds 7.30 uur, Evangelist E Berkelaar, van Krim pen a d. IJssel. HARDINXVELD. Vjn. 9.30 uur en 'S av. 8 uur, Ds. H. Kraay. HOORNAAR. V m. en 's avonds, Ds. G. Samson (aanvangstyd niet bekend). JAARSVELD. Vjn. 10.30 uur, Ds. C. Q. T. Postma; 's avond* geen Dienst. KRIMPEN ad. IJSSEL. V.m. uur, Ds. J. Pj Buiskool;avonds 6 uur, de heer E Berkelaar. LANGERAK. Vjn. 10 uur en 's avonds 7 uur, Ds. F. J. Stnke. MOORDRECHT, ym 10.30 uur. Prof. Dr. M. C. van Mourik Broekman; nm. 2.30 uur, de heer A. P. de Jong. MOLENAARSGRAAF. V.m. 10.30 uur èn 'a avonds 7 uqr, Ds. A. H. Sonnenberg. NIEUWERKERK ad. IJSSEL. V.m. 10 uur en 's avonds 6.30 uur, Ds. A. H. G Vollenweider. NIEUWPOORT. V.m. 10 uur en 's avonds 7 uur, Ds. A. P. Plomp. LEGER DES HEILS. SCHOONHOVEN. V.m. 10—11 uur, b, 4 Ark, buiten de Vetrpejort, WydlngsdknJ Voorganger de heer Adler. #13-, #20-, #35- 2 jaren garantie Grgtis thuis om te prqbeeren. Gloednieuwe f55.- f65.- Ook inruilen. J. C. TE HENNEPE - NIEUWPOORT OTTOLAND. 'g Avonds 7.30 uur, Ds. F. Anker. OUDERKERK a d. IJSSEL. V.m. 10 uur, Ds. Van der Toorn, van Rotterdam; 'sav! 7 uur, Ds. J. o. Woelderink. Wykgebouw: V.m. 10 uur en 's avonds 7 uur, de heer A. de Redeiykheid, Gods- dienst-Onderwyzer. OUDEWATER. V.m. 10.30 uur en 's av. 7.30 uur, Ds. P. J. Steenbeek. POLSBROEK en VLIST. V.m. 10 30 uur, Ds. A. de I^euw, Doopsbediening; 's av! 7.30 uur, Ds. A. de Leeuw. REEUWUK. V.m. 10 uur en 's avonds 7 uur, Ds. W. Vroeglndewei. SCHOONHOVEN. V.m. 10 uur, Ds. D. J. van de Graaf; 's avonds 8 uur, Ds. P. J. Buiskool, van Krimpen a d. Ussel. SLUIPWIJK. V.m. 10 uur en 's avonds 6 uur, Ds. E. R. Damsté. STOLWIJK. Ned. Herv. Geref. Evange lisatie. V.m. 9.30 uur en 's avonds 6.30 uur, Ds- H. Koolhaas, van Huizen. STREEFKERK. V.m. 10.30 uur en 's av. 7.30 uur, Ds. J. W. van Barneveld. WAARDER. V.m. 10.30 uur en 's avonds 7.30 uur, Ds. E. V. J. Japchen. WILLIGE-LANGERAK. V.m. 10.30 uur en 's avonds 7.30 uur, Ds. N. O. Steen beek. WIJNGAARDEN. V.m. 9.30 uur, Dr. Van der Valk. ZEVENHUIZEN. Vjn. 9.30 uur, De. TJ Tak. Lokaal aan de Rotte: 's Avonda 6.30 uur, Ds. TJ. Tak. REM. GEREF. GEM. SCHOONHOVEN. V.m. 10.30 uur, Dienst. R.-K. KERK. SCHOONHOVEN. Vm. 7 30 uur en vm 10 uur, H. Mis; 'a avonds 7 uur, Lof. GEREF. KERKEN. ALBLASSERDAM. Vm. 9.30 uur en 's avonds 6 uur, Ds. J. J. Wlelenga. BERGAMBACHT. Vm. 10 uur en 'a av. 7 uur, Da. J. G. W. Terhaak. BRANDWIJK. V.m. 10.30 uur en 'a av. 7 uur, Ds. K. Dekker. CAPELLE a.d. IJSSEL. Bermweg. V.m. 10 uur «n 'a avonds 6 uur, De. D. K^Wie- lenga. IJsselmondache Laan. v.m. 10 uur en 's avonda 5 uur, Ds. J. Groen. GIESSENDAM. V.m. 10 uur en 'a avonds 6.30 uur, Da. J. M Mulder. HAASTRECHT. V.m. 10.30 uur en 's av. 7.30 uur, Ds. J. F. W. Erdmann. HARDÏNXVELD. V.m. 9.30 uur en 's av. 6 uur, D»w J. J. Beukenkamp. LANGERAK. Vm. 10 uur en 'S avonds 7 uur, vermoedeiyk Ds. Schiebaan, van Heinenoord. MOORDRECHT. V.m. 10 uur en 'g ar. 6.30 uur, Ds. D. P. Kalkman. NIEUWERKERK a.d. IJSSEL. V.m. Ij) uur en 'a avonda 6.30 uur, Dienat. Voor ganger onbekend. OTTOLAND. v.m. 11 uur en 'a avonda 7.30 uur, Ds. A J. Radder. OUDERKERK a.d. IJSSEL. V.m. 10 uur en 's avonds 7 uur, Ds. D. A Vogel. OUDEWAÏER. Vm. IQ.30 uur en 'a av. 730 ubr, Da. W van Dyk. PEURSuM. Vm 10.30 uur en 'a av. 7 uur, Ds. Mulder. REEUWIJK. V.m. 9.30 uur en nm. 4.30 uur, Ds P. Warmenhoven. SCHOONHOVEN en WILLIGE-LAN GERAK. V.m. 10 uur en 's avonds 6 uur, Ds. J. Hoekstra. WAARDER. V.m. 10.30 uur en 's avonds 7.30,uur, Ds. Kruyt, Em.-Predikant te Baam. ZEVENHUIZEN. Vjm. 9.30 uur en 's av. 6.30 uur, Ds. W. G. Bovendorp. GEREF. GEMEENTEN. CAPELLE a.d. IJSSEL. De Ruyter- straat. V.m. 10 uur 's avonds 5 uur, Leesdienst. t GIESSENDAM V.m. 10 uur en 's avonds 6.30 uur, Leesdienst. NIEUWERKERK ad. IJSSEL. V.m. 10 uur en 's avonds 6.30 uur, Leesdienst. VRIJE GEREF. GEM. ALBLAS8ERpAM. V.m. 9.30 uur en 'g avonda 6 uur, Leeskerk. GIESSENDAM. V.m. 10 uur en 'a avonds 6.30 uur, Leesdienst. OUD GEREF. GEM. CAPELLE a.d. IJSSEL. Bermweglaan. V.m. 10.30 uur en 's avonda 6 uur, Ds. H. Vlot. Da Coetaatraat. V.m. 10 uur en 's avonds 5 uur, Da. A. van Zetn. GIESSENDAM. V.m. 10 uur en 's avonds 6.30 uur, Ds. J. van der Poel. CHR. GEREF. KERK. NIEUWPOORT. Vjn. 10 uur en 's avonds 7 uur, Leesdienst AANRIJDING TE ZEVENHl'lZBi, De Rotterdamse he Rechtbank behan. delde de zaak tegen J. C. M. M., die ta 4 avond van 11 Februari op het Zuideinï onder Zevenhuizen, met een door hen bestuurde auto den 65-jarigen wlelryde» L. Verkaik uit Capele a.d, IJssel had uc- gereden, tengevolge waarvan deze w« gevallen en eenige kwetsuren had gelut. gen. Verd. was niet verschenen. De gemeente-veldwachter van Zeven, huizen M. H. Mebbeling, verklaarde, du 'die tyd het Zuideinde met sneeuw b». dekt was, die op sommige plaatsen opge. tast lag en op ander een uitermate glad wegdek had gevormd. Het ongeluk la ge- schied op een plaats, waar door de opg». taste sneeuw de weg zeer smal was gt. worden. De fietser was gedwongen ge. weest ln een wagenspoor te rijden en volgens getuige had de automobilist de plicht gehad achter den fietser te blijven, totdat deze gelegenheid kreeg naar rechts uit te wijken. VeYdachte heeft bij zijn poging om den fietser voorbij te ko- men, dezen met de voorbumper gegrepen De fietser Ls een tiental meters voortge- sleurd. Getuige zei, dat verdachte als tn roekelooze rijder bekend staat. De aangeredene, die op bezoek was gt. wees bij zyn schoonzoon ln Zevenhuizen, verklaarde, dat hy slechts een wagen spoor van 20 c.M. breedte te zyner be- schikking had. Hij diende wegens sUn letsel een civiele vordering in ten bedra ge van f 20. Het O. M., rekening houdend met de reputatie van verdachte, eischte 14 <Ji- gen hechtenis met toewijzing van de ci viele vordering. Uitspraak over veertien dagen. Een bescheiden begin Woensdag zijn de strafzittingen vm het Kantongerecht hervat. Er was d«i eerste dag nog weinig belangstelling; vm de vyf verdachten was er eén veracht- nen, een 63-Jarige man uit OudewaUr, die voor de zoovetlste keer wegens dron kenschap terechtstond. De man verteld», dat hy niet dronken was geweest; wel had hy een dronken man thuis gebracht, welke verklaring niet strookte met het procesverbaal. De ambtenaar van het O M. wees on dat ten aanzien van zaken vóór" 10 Mei een clemente houding zal worden aange nomen, maar ln dit geval staat de zaal anders, want de betrokkene is een. hard nekkig overtreder, ten wiens aanzien lichte straffen niet helpen. De eiach luid de veertien dagen hechtenis. Dé kantonrechter mr. A J. M. Oonlnf legde de veertien dagen op en gaf d» boodschap er by, dat hem de volgende keer tevens een jaar opzending naif Veenhuizen wacht. De man, die in gezelschap was van den betrokkene, en die geen recidivist ia, kreef by verstek f 15 subs. 5 dagen. Alle andere zaken dateerden evèneeni van vóór 10 Mei en betroffen het fietaw zonder brandend achterlicht. Daar In middels geen rood achterlicht gevoerd mag worden, werden al deze gevallen met schuldig verklaring zonder toepassing vaa straf afgedaan. HOORNAAR. Vertrokken: L. Verhey naar Goudri- aan; W. den Besten naar Ameide; X Steffers, W. 8teffers, A H. 8teffers,°B M. Steffers en O. J. van Dyk, allen naar Veenendaal. Ingekomen: A. Lom wel uit Noordelooi; H. J. de Haas, E. Blom en H. de Haai, allen uit Arnhem. OUDERKERK a.d. IJSSEL. Vertrokken: Mej. E. Heuvelman, oW Krimpen a.d. Ussel. REEUWIJK. Ingekomen: H. B. Lambert uit Zwijn- drecht, in Weth. Venteweg H 142; i Kapteyn, uit Haarlem in Platteweg 2W, A. Verwaal uit Stolwyk in Jaagpad K24; A. A. Heemskerk uit Gouda in Wetb. Venteweg H 148. Vertrokken: M. van Dolder naar Al phen a.d. Ryn, Pr. Hendrikatr. 13; J. t Schalk naar Boskoop, Reyerskoop 323; M. den Ouden naar 's-Gravenhage, Tulp" straat 22. HARDINXVELD. Gebóren; Agnes Jóeette Luelenne, i- van L. Friebel an M. J. Oollard. Maai ke, d. van A P. Bakker en B. M. Moi- terd. Getrouwd: J. P. den Breejen en A van Eek. Q. Boogaard en O. A. v. d. ftatat L. van Houdingen en EP. Kruis. VRIJDAG 24 MEI 194i MIDDELBURG KREEG ONHER STELBARE SCHADE. HISTORISCHE GEBOUWEN VER WOEST. Een van de mooiste en best geconser veerde steden van ons land heeft onder de oorlog ontzaggeiyk geleden en een onherstelbare schade is aangericht. Mid delburg, de stad die beroemd was door het prachtige laat-Gothische stadhuis en de roemruchte abdy met de hooge Jan-toren is een prooi van luchtbom bardementen geworden. Middelburgs verleden is afgesneden door de verwoes ting van de historische bouwwerken. De bekende markt, waar het stadhuis domineerde, biedt een troostelooze aan blik. Alle panden, die het ruime plein insloten, zijn, op twee of drie na, met de grond geiyk gemaakt. Van het stad huis staan een stuk van de voorgevel, een gedeelte van de toren, en een paar brokken van de zymuren nog overeind. De Lange Jan, die het gansche eiland beheerschte, is niet meer. Een zielige klomp steen steekt thans boven de puin hoopen uit van het gebouw, dat eens de Koorkerk was. Het aloude Abdijplein is eveneens on herstelbaar verwoest. Slecht* aan de resten van enkele gevels kan men nog eenigszms zien hoe het vroeger geweest is. Het zyn echter niet slechts de pan den van geschiedkundige waarde, dia ten offer zyn gevallen. Twee der voor naamste Middelburgsche winkelstraten hebben hetzelfde lot gedeeld, hetzy ge durende het luchtbombardement, hetzy door den brand, die daarop volgde. De prachtige provinciale bibliotheek ging mede verloren. Andere deelen van de stad zyn ook hevig geschonden. Deze straten, kaden en pleinen liggen vol pulnhoopen. In Vll8singen, dat reeds eenige dagen ▼oor Middelburg regelmatig uit de lucht werd bestookt, is aanzieniyk mlijder schade aangericht dan ln de Zeeuwsche hoofdstad. Er zyn huizen en gebouwen getroffen, er zyn menschenlevens te be treuren, maar de oorlog heeft daar lang niet in die mate gewoed als in Middel burg. In Goes ls nog veel minder scha de aangericht dan in Vlissingen. Plaatsen zonder militaire be teeken i*. Naar aanleiding van het nachteiyke bombardement van Nymegen en Waal- wijk door Brltsche vliegers (zie het Duitsche legerberlcht op pagina 1),' heeft, op de persconferentie van Donderdagavond de perschef van het Duitsche gezantschap, de heer Janke, er qp gewezen, dat deze plaatsen ver van het oorlogsterrein zijn gelegen en dat helaas burgers het slachtoffer zyn geworden van dit Engelscne optreden, zy het ook, dat hun aantal gelukkig niet groot schynt te zyn. Biykens te Den Haag binnengekomen berichten, is de verontwaardiging by de bevolking zeer groot en dit te meer, omdat ;nen zich realiseert, dat Engeland moest weten, dat het hier om open plaatsen zonder militaire beteekenls ging. Biykbaar heeft ook de Nederlandsche regeering, die zich toch in Londen moet beVinden, deze bom bardementen niet kunnen voorkomen. PLUNDERAAR AAN DE SCHANDPAAL. De .politie te Blerick heeft in de afge- loopen dagen negentien personen gear resteerd zestien" uit Blerick en drie uit Venlo die zich aan plunderingen uit de ontruimde woningen hadden schul dig gemaakt. Een van hen werd op eerste Pinkster dag op de Markt te Blerick aan de schandpaal' gebonden onder het op schrift: „Terwyi myn landgenooten in nood verkeerén, plunder ik hun verlaten huis." Na die maatregel heeft geen enkele plundering meer plaats gehad. Uns Te«trec iredts' elf NSLAG OP EEN VROLW. Met dolkmes gestoken. TeMtrecht stonti Woensdagavond om- atrews' elf uur een 25-Jarige vrouw een praatje te maken niet een Dut'rvrouw in de Pompoensflaat, toen pio'^cling^ een 23 jarigef man werscheen, die een 'dolk mes trok en daarmede de vrouw tal van steken toebracht.\ Een geneesheer verleende het slacht offer de eerste hulp;^|^Jiet haar per auto van de Geneee-kflHik Dienst haar het Stads- en Acad^Hft Ziekenhuis venoeren. De dadcf s^^g in de Vecht, doch omstanders hsalden hem uit het water en léverden hem aan de politie c\er. De man van het «lsentoffer vervulde als militair zyn dienstplicht, In br-nke tjd de dader het de vrouw lastig maaien De rouw, had verderen cmeang gjwe'sexd. GROOT RUSSISCH VLIEGTUIG. Plaats voor 72 personen. In Rusland ls een nieuw rcisachtig vliegtuig in dienst gencmen, dat gloats biedt aan 64 passagic-s, terwyi de be manning uit acht neaonen bestaa- Ilec toestel is uitgerust met zes mit»ren cn kan een snelheid van meer dan 21P X M. pei uur ontwikkelen. De cabine is uit gerust met een aut >m-tlsche pilootv NOODWEER IN CHILL Storm over Valparaiso. Woensdag is do haven van Valparaiso (Chiadoor een storm geteisterd. Het eenige dryvende dok in de haven is met het zich daarin bevdndegde schip gezon ken. Bovendien zyn verscheiden andefy vaartuigen vergaan. Een deel van de ka/ de werd vernield. De Chlleensche kruiser „Latorre" liep lichte schade op. Ook jn andere deelen van Midden-Chili werd door storm en overstroomingen schade aangericht. Voor zoover bekend, vallen geen slachtoffers te betreuren. ITALIË SLOOPT DE TUINHEKKEN. In de staatscourant van Italië is een wet afgekondigd, volgens welke alle hek- kt n en omrasteringen, voor zoover zij geen byzondere artistieke of historische woarde hebben, vóór 31 Dcember as als oud yzer moeten worden ingeleverd by de bureau's, die voor doorzending aan het commissariaat-generaal voor de Oorlogsindustrie zorgdragen. Naar Stefanl meldt, is besloten het commissariaat-generaal voor de Oorlogs industrie om te vormen ln een onder staatssecretariaat, dat onder de onmid- deliyke bevelen van het hoofd tier re geering zal werken. AMERIKAAN8CHE WAPENINDUSTRIE. Naar de New York Post uit Washing ton meldt, hebben Engeland en Frank- rijk ln de tyd die de oorlog duurt, ln to taal slechts 770 militaire vliegtuigen uit de Vereenigde Staten gekregen. Deze vliegtuigen waren alle voor het uitbreken van de oorlog besteld. Het ministerie van oorlog geeft volgens het genoemde blad toe, dat met massazendlngen van vlieg tuigen voor de Westeiyke mogendheden waarschyniyx niet begonnen kan worden vóór nog een jaar ls verstreken. De totale waarde van het in April door buitenlandsche mogendheden be stelde, doch nog niet uitgevoerde oor- logsmaterieel, bedraagt 40 miilioen dol lar. De totale uitvoer van oorlogstuig ;n April heeft een waarde van 17.5 miilioen dollar. In de eerste vier maanden van 1940 hebben de Vereenigde Staten voor 78.7 miilioen dollar oorlogsmatertsel uit gevoerd. De voorzitter van de marinecommlssie van het Huis van Afgevaardigden, Vin son, heeft een voorstel ingediend, waar- by Roosevelt voor speciale machtiging de op het oogenblik bestaande bepalin gen op loonen en arbeldstyden kan op heffen. Tegelijkertyd wordt een verzach ting voorgesteld van de flnanclealf con trole van de kant der federale autoritei ten. Met deze maatregelen, zoo wordt in het voorstel gezegd, moeten eventueele remmingen en vertragingen in de uit voering van Roosevelt's bewapenings program uitgeschakeld worden. AmmerstoL Sinds Donderdag liggen voor de wal by heC Snackertsveld weer vele schepen en sleepbooten gereed, ter verzending van paarden en koeien naar de geëvacueerde streken. Donderdag zyn reeds paarden ingeladen en hedenmor gen werden de eerste koeien aangevoerd. Gezien het groote aantal stuks vee, dat werd aangevoerd, zal hek vele dagen in beslag nemen eer de laatste terug gezon den zyn. Zooveel dit nog mogelijk is, wordt aan leder zyn eigen vee terug ge geven. ArkeL Van de 47 inwoners uit onze gemeente, die onder de wapenen zyn, worden er nog 3 vermist. De anderen zyn allen gezond. De hoop dat ook de 3 laatste nog in leven zyn, wordt nog niet opgegeveh. Auto to water. Bergambacht. Woensdag geraakte- een vrachtwagen, waarin twee militairen za ten, te water aan de Kadykschelaan. De beide inzittenden kwamen er goed af, de wagen was beschadigd en kon na veel moeite weer op 't droge worden ge bracht. De meeste geëvacueerden z)Jn weet uit onze plaats vertrokken, zoodat na de ongewone drukte, die hier hèeft ge- heerscht, de oude rust hersteld ia. Brandwyk. In deze gemeente ls tot heden geeh officieel bo^it /an een ge sneuvelde binnengekoMH# Wel zijn er gewond en ook zitten ewfevangen. ook te Molenaarsgraaf zyn tot nog tr>e geen berichten van gevallenen ontvangen.. Het gemeentehuis. Giessendam. In deze gemeente is een comité opgericht, omj>vi»or het ,ln aan bouw zynde gemeentehuis gelden ln de gemeente ln te zamelen, teneinde daar voor een klok in de toren van het raad huis te koopen. Het comité is samenge steld uit de heeren: notaria H. A Dek ker» voorzitten da. £L G. P, M. Wieboach, secretaris; B de Rooy, penningmeester en U. Beuzekom, A van Harten, dr. E. J. Hueting, J. Huisman, J. de Jong, E. Muis, ds. J. M. Mulder en dr. M. Schlem- per. Bij de agent der arbeidsbemidde ling in deze gemeente staan thans nog 71 personen als werkloos ingeschreven. Groot-Ammers. De heer B. had het on geluk een portemonnaie te verliezen met een Inhoud van pl.m. f 100. De eeriyke vinder, de heer W. uit Nleuwpoort, be zorgde hem het verlorene terug. Dankbetuiging. Haastrecht. De burgemeester heeft een dankbetuiging van den burgemeester van Jutfaas ontvangen, mede namens zyn in gezetenen, voor de liefdevolle verzorging in Haastrecht van zijn geëvacueerde in gezetenen. De burgemeester heeft dit schryven door de geheele gemeente doen aanplakken. Hardinxveld. Woensdagmiddag zyn te Boven-Hardinxveld op de begraafplaats ter aarde besteld de onder deze ge meente aangespoelde hjken van twee mi litairen. Het waren Jan Sint, oud 26 jaar, wonende te Zaandam en Daniël H. W. de Vries, oud 28 jaar, wonende te Leidschendam en behoorende tot de 2e Roode-Kruis-Comp. H.H. Landbouwers Ondergeteekenden bevelen zich beleefd aan voor het Prijs billijk. Hopende door vlugge en nette bediening het vertrouwen te winnen. Bel. aanbevelend, G. H. Boot* en P. C. Streefkerk Telef.37 - Ameide Hoornaar. De heer A. van Kleef ls be noemd tot Jurylid by de in September te houden gei ten tentoonstelling. Over 1940 zullen de polderlasten voor Grootewaard f 5.50 per HA. bedra gen. Krimpen a.d. IJaseL Aan Van der Giessen's Werktuigenfabriek ls vergun ning verleend tot het bouwen van een montagehal met garage. Na de spannende vorige week be gint ln deze gemeente thans de rust weer te fceeren. Alle bedrijven met uit zondering van de Betonfabrlek v b. Van Waning en Co. zyn weer gaan werken. BU de N V. C. v. d. Glossen en Zemen Scheepswerven zyn selfs geen arbei ders ontslagen; andere bedrijven daar entegen hebben in meer of mindere mate arbeiders ontslag moeten veriee nen. Lag het aanvankeiyk ln de bedoe ling, dat de Centrale Werkverschaffing Maandag j.l»,weer gewoon zou beginnen thans, kan worden medegedeeld, dat dit werk tot nadere aankondiging nog niet in haar geheel is hervat. In deze gemeente zijiyin verband met het bevel van hoogerhand meer dan 900 postduiven gedood Alle personen, die uit de gemeente Wageningen, tijdens den oorlog hier ter plaatse waren ondergebracht, zyn Maan dagmorgen j.l. weer ingescheept en naar hun woonplaats vertrokken. Alles vond ln goede orde plaats en allen toon den hun dankbaarheid voor de vele diensten, welke de Krimpenaren en in het byzonder de burgemeester voor hen hadden bewezen. Langerak. De collecte, gehouden ten bate van de vereeniging „Slmavl", heeft f 28 opgebracht. NEERGESCHOTEN. Molenaarsgraaf. Pinkstermaandag ston den op verschillende plaatsen schild wachten op de weg, die ledereen om zijn identiteitsbewys verzochten. De 17-jarige A. T., een eenigszins eigenaardige Jon gen, die hieraan niet voldeed en door wilde rijden, werd doodgeschoten. Na het gebeurde was de soldaat, dié het schot gelost had, totaal in de war. Moordrecht. Het onderwys aan de scho len in deze gemeente ls hervat. Daar in de Byz. 8chooi militairen gelegerd zyn, wordt het onderwijs voor de leerlingen van die school gegeven ha de openbare lagere schoql. Beide scholen kunnen thans drie dagen per week les geven. Daar het gebouw van de Ned Herv. Evang Vereeniging met militaire is be zet, hebben de godsdienstoefeningen plaats ln de Ned. Herv. Kerk en wel in de middaguren. Van den veehouder D. werd een rund door een vrachtauto aangereden. Het dier werd zoo ernstig gewond, dat het op het openbaar slachthuis te Gouda is geslacht! De politie heeft van het ge beurde procesvervaal opgemaakt. Teraardebestelling StafwachtmeMter Prill. Nieuwerkerk a.d. Ussel Woensdagavond heeft op de algemeene begraafplaats de teraardebestelling met militaire eer p'aats 4 gehad van stafwachtmeester Prill, die Woensdagmorgen door een hartverlam ming om het leven is gekomen. Voor Nieuwerkerk a d. Ussel was deze militai re begrafenis een ongewoon schouwspel, dat dan ook zeer veel belangstelling trok. De indrukwekkende stoet werd op het terrein „achter het cafë „de Zwaan" op gesteld. Voorop gingen 6 Dultscne mili tairen, die kransen droegen van diverse militaire onderdeeien, hierachter volgde het paard van den overleden wacht meester, waarna op een militaire veld- wagen de ïykkist, overdekt met de Duit sche vlag, volgde. Onmiddeliyk achter de wagen volgden twéé Nederiandscne officieren van het groepscommando Gou da, waarna verschillende Duitsche offi cieren volgden. Het vuurpeloton werd gevormd door 12 Duitsche soldaten van het veldleger ln oorlogstenue. De stoet werd besloten met colonnes van ver schillende weermachtsdeelen. De ïykkist werd de begraafplaats op gedragen door militairen. Aan de geopen de groeve sprak allereerst een Dultsch veldprediker, die naar aanleiding van de woordgh; „Onze tyd is in Uwe hac-d wees op de vergankeiykheid van het le ven en zjjn gehoor aanmaande om slechts te betrouwen op Hem, die ons aller leids man is. De volgende spreker was een op- peroffloler, die de onkreukbare tiouw van den overledene schetste. Namens de Ne derlandsche Weermacht werd hulde ge bracht aan het Duitsche leger. Hierna voerden nog enkele sprekers het wjord, waarna het vuurpeleton 3 maal 12 scho ten boven het geopende graf afvuurde. De indrukwekkende plechtigheid werd besloten met het uitspreken van het Onze Vader en de Geloofsbeiydenls. - Woensdagavond laat verliet de groo te afdeellng paardenvolk, dat sinds Dins dagmiddag ln deze gemeente was onder gebracht, deze plaats met aljs voorloopig reisdoel Rotterdam, Het is opvallend, zoo spoedig als de burgerbevolking zich In leeft en met de Duitsche militairen op goede voet komt. Varkenspest. Nieuwérkerk a-d. IJsseL Onder var kens van den heer A van Vliet ln de Zuidplaspolder ls pest geconstateerd. De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen wer den genorqen teneinde besmetting te voorkomen. Het personeel van de gem. reini gingsdienst heeft Dinsdag de openbare scholen in deze gemeente wcUte Ujde- lijk waren ingericht als kwartieren voor militairen envluchtelingen, vry ge maakt. Liefhebbers van goed paardefima- teriaal konden Dinsdag volop genieten van het doortrekkende regiment Duitsch paardenvolk. Paardenkenners deelden mede; dat zy nog nooit tevoren zooveel paarden van goede kwaliteit byeen ge zien hadden. Nieuwerkerk a.d. IJssel. De aanvangs- uren der godsdienstoefeningen zyn be-> paald op voorin. 10 en namiddags 6.30 uur. Nieuw-Lekkerland: De heeren J. C. de Jong en J. P. van Vliet alhier hebben een buitendijk.*! gelegen polder, groot 1.25 in het voorjaar: ae inwendige organen, bloed en darmen veren, VERSTOPPING, overtollig vei, asmbe meumatische pijnen doen verdwijnen, ilsk en giftstolfen uit het "lichaam verwijderen d een grondige kuur met D r. Schleffe Stofwissellngzout. De weldadige w king |t veirattend "•con I I N, Ouobol* flacon I I.ZI dij apotheken vakproaiaian H.A., onderhands verkocht aan de N Betonfabnek v.h. J. en A. den Boer, vo uitbreiding van het bedrijf De ruim 60-Jarige echtgenoote vi C. Br viel Maandag door een kelderlu en kwam op een steenen vloer tereel Zy werd ernstig aan het rechterbeen g kwetst en moest zich terstond onder g neeskundlge behandeling stellen. De geëvacueerden zyn voor b grootste deel uit onfce gemeente vertro ken. De vorige week zyn die uit Albla serdam naar hun haardsteden gegaan 1 deze week die uit Veenendaal. Tha zijn nog vluchtelingen uit Rhenen hl aanwezig. Nieuwpoort. Gevonden: een racefle en een regenjas. Inl. gem.-veldwachter Noordeloos. Het onderwys aan de O. school ls Maandag weer aangevange Aan de Byz. School werd het Dinsdf hervat. Dinsdag zyn de werkzaamhed« i aan de bouw der brug ln deze gemeen- ln de Prov. weg Papendrecht—Meerkai hervat. Oudewater. De kerkdiensten van c Nederl. Herv. Kerk en van de Gerei. Ket zullen voorloopig aanvangen dea voorr half 11 en des avonds half 8. Polsbroek en Vlist. Zondag werd vo< .de diaconie weder een extra gave va f 10 gecollecteerd. Na de oorlog. Reeuwijk. Van 't groote aantal vluel telingen uit Rotterdam, dat in deze ge meente ln de schoolgebouwen op Reei wyk-dorp was ondergebracht, zyn slechts enkele ln deze gemeente geble ven. De geevacueerden zyn vrUwel alle naar Rotterdam teruggekeerd. Eenig zieken en gebrekkigen vertoeven nog 1 on^e gemeente, zy worden verpleegd i het nood-ziekenhuis aan de Raadhuis weg. Zevenhuizen. De opbrengst der busse voor de zending in de Ned. Herv. Kei- bedroeg over de aigeloopen twee maan den f 58,59. By de in deze gemeente gehoude trekhondenkeuring werden alle houde goedgekeurd. Gevonden: een portemonnaie me Inhoud, een armband, een bril met hoi nen montuur, een sleutel, een danpe hoed, een damestesch en een dai armbandhorloge. J In het begin der week ls een a vang gemaakt met het terugbrengen va ln deze gemeente ondergebrachte geévi cueerden naar hun woonplaatsen. SPORT WORDT HERVAT. N.Ö.C. richt zich tot d bonden. Het Nederlandsch Olympisch Comlt i heeft aan ae by dit lichaam aangcslo ten bonden een circulaire gezonden vai den volgenden inhoud: „Het is ln het belang van een goed* gang van zaken, dat het normale levei zoo spoedig mogelijk zyn loop hervat. Ii verband hiermede verzoeken wy allen bi ons aangesloten bonden, voor zoove zulks nog niet geschied Ls, hun gewom j werkzaamheden weder op te nemen. Het beatunr van het Nederlandse .Olympisch Comité zal gaarne het moge ïyke doen om de bonden voor zoovee noodlg van voorlichting te dienen." 129. Ga mijn dienaars halen, beste Jongens, vroeg de Sultan, en zeg hen, dat ze al het water moeten wegpompen. Met veel moeite Hepen de jongens de ka'roer uit, maar in de volgenue.kamer was het onmogelijk om te loopen. Het heeie sex- .gedeelteiyk droog en de ji vies dreef al door de kamer en telkens konden de Jori|«ns niet Wyven staan en gleden kopje onder. 130. Alleen een groote stoel 1 er op. 't Water droop aan alle kanten v ben af Wat ls dat nu, vroeg Jan, en Fli riep: 't Is eèn eend. heusch een een Dan spreekt de eend en zegt: Alle diere in het bosch zyn in de boomen gevl» iu behalve Samba

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 3