Van het oorlogsterrein Van het oorlogsterrein Owzl 9 mi. geen tijlmjjs Nagekomen Predikbeurten. Kijkje in de mierenwereld Plaatselijk nieuws Ho« Alblasscrdam werd geteisterd. GORCUM CöCC€4ft6Hde*tUH 6 ▼KTJDAG 24 HEI UW rdina, d. van O. Fokker» Aartje Adriana, d. van van Dijk en H. Vlot. Dubbeldam, 76 j.t echtg. Mieren overvallen een j rups. HANIGE DUITSCHE MARCONIST. n Duitsch Do 17 Vliegtuig is bij een enningsvlucht aangeyallen door een te overmacht van Fransche jagers. Duitsche marconist heeft daarbij een nder kranige prestatie geleverd. Hij daarvan het volgende relaas: peens zag ik vijandelijke jagers. Ik dit door aan den piloot stelde machinegeweer uit de rust. De vij- elijke jagers, ongeveer 20 in getal, n met drie tegelijk aan. Ik beant- rdde het vuur. Plotseling voelde ik slag tegen mijn linkerhand. Ik keek bemerkte, dat mijn pink ontbrak, oen werd ik woedend. Ik zette een we trommel op en vuurde. Daarvoel- ik een klap in mijn rechteronderarm. lotseling waren de vijandelijke jagers Jwenen Ik werd duizelig. De waar- er verbond mij en gaf mij cognac, sklaps hoorde ik een knal ln de ma- e. Onze piloot zei: „Het gaat niet r". Dat was voor mij het alarmtee- Ik knapte onmiddellijk op en klom r de machine naar voren. Nadat de memer den piloot van zijn stoel ver- "erd had. ging ik op zijn plaats zit- De machine vloog toen honderd me- boven den grond en boven vijandelijk ied. et gelukte mij de machine in tegen- telde koers, in de richting van het erland te brengen. Met een nieuwen cbgnac kon ik mijn geestkracht op houden. Na een vlucht van een rtier4'kreeg Jk de Rijn in zicht. Onze was weer bijgekomen en bleef op plaats van den waarnemer om mij te pen. Wij kwamen boven een Duitsch êld. Ik schoot lichtkogels af en voorbereidingen om te landen, piloot hielp mij daarbij met woorden gebaren. Wij raakten de grond en het dingsgestel, dat reeds getroffen was, in stukken. Doch overigens ging al- goed en wij waren gered. HOE 147 VLIEGTUIGEN WERDEN VERNIELD. In het Duitsche legerbericht van Zon dag werd gemeld, dat 147 vijandelijke vliegtuigen waren neergeschoten. Be voegde militaire instanties te Berlijn ge ven nu bijzonderheden over het tot stand komen van dergelijke verliezen. Zoo kwam het bijvoorbeeld in de om geving van Doornik tusschen Duitsche Messerfcchmitt-Jagers en twintig Fran- sche Morane-Jachttoestellen tot een groot luchtgevecht, waarbij alle Fransche vlieg tuigen één voor één neergeschoten wer den. Zes Duitsche vliegtuigen moesten in het verloop van deze strijd een noodlan ding maken en worden sindsdien vermist. Elders werden eveneens bij een lucht gevecht twaalf vijandelijke machines omlaaggeschoten, "terwijl bij de aanval op het vliegveld van Oisson vier Fransche Potez-machines neergeschoten werden en op den grond een Bristol Blenheim werd vernield. Op het Fransche vliegveld Virty-en- Artoin werd bij een aanval door Duitsche bombardementstoestellen een zeer groot aantal Fransche Morane-viiegtuigen bij het tanken verrast. De bommen, die haar doel nauwkeurig troffen, vernielden vol gens een correcte waarneming, niet min der dan vijftig vliegtuigen, waarvan het grootste deel onmiddellijk na de aanval in vlammen stond, evenals de tankin richting van het vliegveld zelf. Zijn op dit vliegveld alleen reeds vijf tig vliegtuigen vernietigd, op een ander met succes aangevallen veld, zoo meldt het D.NB. verder, werden opnieuw zestig Fransche toestellen, namelijk twaalf Moranes en vier van het type Potez, door het uitwerpen van bommen en het be schieten met machinegeweren vernield. Bij de in de loop van de dag verder aan gevallen vliegvelden zijn nog andere vij andelijke machines, die op de terreinen Geen rijbewijs! en voor de hangars stonden, vernield, terwijl bij luchtgevechten naast de ge- melde eigen verliezen, talrijke vijandelij ke vliegtuigen konden worden neerge schoten. NOORSCHE VLUCHTELINGEN MOGEN TERUGKEEREN. De Duitsche autoriteiten hebben toe stemming gegeven, dat de Noren, die vrij willig naar Zweden zijn gevlucht, terug mogen keeren. Vermoedelijk zullen zij vanaf 25 Mei met speciale treinen via Kongsvinger terug worden gebracht. Vrouwen en kinderen zullen zoo de grens kunnen passeeren, mannelijke personen tusschen 18 en 55 jaar zullen een pas of andere legitimatie moeten hebben. Het aantal vluchtelingen wordt op 2500 ge raamd. AUTO-R'JSCWOOL In ons blad had hij kunnen zien, waar hfj autorijden kon leeren. ITALIAANSCHE STUDENTEN WILLEN STRIJDEN. De bladen te Rome vestigen de aan dacht op een boodschap, d»e door 13.000 studenten der universiteit te Rome is ge richt aan Mussolini en waarin zij verkla ren, bereid te zijn, te strijden voor de be vrijding van de Middellandsche Zee en de onafhankelijkheid van het rijk. De Romeinsche studenten, die tevens de gevoelens van hun kameraden aan al le andere Italiaansche universiteiten ver tolken, bieden zich aan als vrijwilligers om de nieuwe oorlog te strijden tegen het buitenland, dat de pretentie heeft, Italië gevangen te letten in de zee, die zijn nationale en imperiale gebieden ver- eenigt. EUPEN—MALMEDY. De Duitsche pers hecht veel aandacht 'aan het Duitsche legerbericht, waarin melding werd gemaakt van het weder hereenigen van Eupen en Malraedy met het Rijk. Daaromtrent schrijft „de Völkischer Beobachter", dat de Führer een oud on recht uit de weg heeft geruimd. Op de conferentie van Parijs in 1919 heeft Bel- giè in dit gebied met de weerzinwekkend ste motiveering weten los te krijgen en deze roof werd door het Verdrag van Ver sailles bevestigd. Reeds eerder hadden de Belgen zich te Eupen, MaImedy en Sankt Vlth genesteld en de bevolking ge terroriseerd. Belgle is nooit zeker geweest van dit be zit en het heeft nooit aan stemmen ont broken, welke aanraadden het gebied te rug te geven, doch toen de Belgische re geering eens geneigd scheen hiertoe over te gaan, werd zij door Parijs hierin her innerd, aangezien Frankrijk wenschte, dat dit deel van den Eifel een Belgisch bolwerk tegen Duitschland zou zijn. De Belgen hebben zich hieraan gehouden, toch werd dit voorveld van de vesting Luik snel veroverd. De echt Duitsche bevolking van dit ge bied, groot 1036 vierkante kilometer met 62.000 inwoners, heeft zich nooit accoord verklaard met de overweldiging van 1920 en steeds verlangd naar 't Rijk terug te keeren. De Duitsche troepen werden op 10 Mei met groote vreugde ontvangen. CANADA SLECHT VOORBEREID. „Canada is zoo slecht voorbereid, dat het voor 1941 of 1942 aan de geallieerden geen troepencontingenten en oorlogs- voorraden van belang kan doen toeko men." Aldus verklaarde de Canadeesche Se nator Haig in een toespraak te Ottawa, waarin hij bittere verwijten liet hooren aan het adres van de Canadeesche re geering, omdat zij zich, naar hij zeide, had laten verrassen door de snelheid van de oorlogsgebeurtenissen. Zondag 26 Mei 1940. NED. HERV. KERK. NOORDELOOS. V.m. 11 uur, Ds. H. Harkema; 's avonds 7.30 uur, Leesdienst, GEREF. KERKEN. NOORDELOOS. V.m. 11 uur en *s at. 7.30 uur, Ds. C. Houtman. CHR. GEREF. KERK. NOORDELOOS. V.m. 11 uur en 's av. 7.30 uur, Ds. R. Slofstra. GORINCHEM. Geboren: Wilhelmus, z. van J. G. H Muller en M. S. Kluitmans. Marga- retha Maria, d. van M. Verhaeg en C. Wj Denissen. Cornells Pieter, z. van Kt M. van Kampen en C. J. Monshouwer.-4 Paulus, z. van H. Roza en A. Visser. Mattheus, z. van M. S. Coenraads enW. H. Koman. Maria Barbara, d. van C. J. den Hartog en B. Lommers. Getrouwd: W. Sterk en A. Zlllig. A. Tuinenburg en W. van den Berg. Overleden: L. Burghoorn, 28 j. J. A. Mussert, 59 j„ geh. met Th. C. M. van der Kaaij. HARDINXVELD. Geboren en N. Huisinga. A. van der Waal van Overleden: M. van M. Bakker. door Dr. H. P. PH. VAN SANTEN. Wanneer de wandelaars over 't zachte t van *n dennenbosch gaan, heerscht ~te angst in een wereld van kleine ezens, de mieren, die daar worden hermd door bladeren, grassen, den- den, planten, mos, aarde en stee- ia. Maar wij vergissen ons, wanneer denken, dat het geweld, waarmee de. uceiiiaarzen onheil aanrichten, ver- kelijker ia dan de strtjd, welke de- kleine, en schijnbaar zoo vreedzame ongevaarlijke insecten voortdurend ren ter instandhouding van de soort. Er zijn bijna 6000 soorten mieren. Wij eken van de „staten" der mieren eu vergelijken het zeer zorgvuldig geor- serde insectenvolkje met onze eigen tschappij. De plichten, welke de leden der mie- nstaten opgelegd zijn, vergen van hen energie en een opofferingsgezind st die ons ongelooflijk toeschijnen. En t aHes ter wille van de gemeenschap. Het ls haast ongelooflijk zooals de mie nstaten georganiseerd zijn. En we kun ons nauwelijks voorstellen, dat de ijnbaar slordig opgehoopte dennen- lden een weldoordacht net van hon- rden gangen, ge welf en en kamers be kken. In de onderste gewelven, die be- hermd zijn tegen vochtigheid, worden honingvoorraden opgeslagen. En heel am zijn de stallen gebouwd, waar- dé bladluizen, die in de mlerenstaten enst doen als „melkvee", onder zijn tracht, en geregeld gemolken worden. Elk Individu ln den mlerenstaat kent n plichten en zijn weg. Zoodra hij ge- aar ?iet naderen, slaat hij alarm, en t kan hij op drie verschillende manle doen. Het „betrillen" met de voel- -totwa ls het eerste alarmsein. In laat- lnstantie wordt een „dans" uitge- *rd. Dikw^ls lelden van een nest, te- n regen en vijanden beschermde, over- te straten naar verafgelegen voeder- -tsen of naar koloniën en schuil- tsen. Daar houden de mieren groote «1 voorraden verborgen. Alleen in de bropen richteij de mieren rkelljk schade aan. en daar vreeZen menschen hen zelfs. In Europa daar tegen worden deze insecten J,uist zeer aardèerd, omdat schadelijke kevers, en en rupsen door hen opgevreten ~n. Wanneer wij de« Ijverige mieren gade- n, beseffen wfi niets van den atrijd, deze kleine insecten onopMÉdelijk hun vijanden voeren. Een^jjkren- -t strekt zich dikwijls uit over een eel bosch, en duldt geen indringers. Wee e kever, die zich ln de buurt van zoo n erenstaat -waagt! Honderden mierep n zich dan op den waaghals, ver- -en hem door giftige zuren, die zij eJden, en sleepen het slachtoffer met vereendé krachten naar hun Wanneer men de dieren met aandacht es'laat, dan verwondert men zich bun doordachte handelingen. Twee boschmieren „betrillen" elkaar. Gevecht tusschen mieren van jtwee ver schillen staten. Wanneer de mieren hun „melkvee" te gen aanvallen i?an anaere insecten wil len beschermen, en dat op allerlei ver nuftige nptfüeren doen, dan kunnen wU dat nog begrijpen. Maar wanneer wij hooren, dat zij bepaalde grassoorten, planten en zaden, waarvoor zij of hun meikvee een zeaere voorliefde hebben, trachten te beschermen, dan kunnen wij moeilijk blijven gelooven, dat zij dat al lemaal wersenjk instinctmatig doen. In tropische landen, vooral in Mexico en Texas, heeft men gezien, hoe zij kwa men aan de zaden van verschillende grassoorten, waarvan zij veel hielden. De mieren zaagden namelijk met hun ka ken de grasneimen vlak hoven den grond af, zoodat de zaden, nadat de halm aan gevallen was, makkelijk konden oogsten. En zelta heeft men kunnen waarne men, dat zij in de omgeving van hun nest alleen één bepaalde grassoort dul den, en zij alle andere grassen uitroeien. In de tropische landen komen zelfs mierennesten voor, die paddenstoe en kweeken en ook zijn er mieren, die op hooge boomen nesten bouwen, waarop zij planten laten groeien. De mieren in Europa spelen een groo te rol ln de zaadverspreiding van ver schillende planten. De zaden van het Maartsch viooltje, de stinkende gouwe en de ranonkel hebben een vethoudend aanhangsel, dat de mieren als een spe ciale lekkernij beschouwen. De dieren hebben de gewoonte, om die zaden naar schuilpaatsen te sleepen, en zij leggen daarbij dikwijls lange afstanden af, tot zij zich eindelijk in alle eenzaamheid aan deze lekkernij te goed kunnen doen. Niet alleen met behulp van denne- naalden bouwen de mieren hun kunsti ge nesten, doch ook vermolmde boom stammen wórden hiervoor gebruikt. De ze nesten, die er uitzien als groote zwam men, zijn ook doortrokken door vele gangen. De in de tropische landen, spe ciaal in Zuld-Amerika, levende mieren maken zelfs nesten van hun eigen li chamen. Als groote druiven hangen ze aan elkaar, en beschermen zoodoende» hun gebroed. Ook deze levende mieren- nesten zijn met gangen, gewelven en kelders doorkruist. De mierensoorten in de tropische landen, die zélfs voor groo- tere vogels' en zopgdleren gevaarlijk wor den,-staan zelf8 ook aan gevaren bloot; vooral hun snoepzucht wordt hun dik wijls noodlottig. Er bestaat een soort wantsen, die sterk narcotische sappen uitscheiden. De mieren worden gelokt door de reuk en werpen zich op die sap pen, likken ze op en worden weldra be dwelmd. Dan worden zij door de want sen opgevreten. Wij weten, Üat ook de Europeesche mieren „oorlogszuchtig" zijn, en dat zij to vreemde mierennesten dikwijls veel schade aanrichten. De mieren merken aan*Hun „reuk-uniform" of zij leden van denzelfden staat zijn. De oorlogen, die de bewoners van verschillende staten voeren, komen veelvuldig voor. De mieren strij den altijd zeer verbitterd en zijn onver moeid. Doch ook bU zoo'n strijd ziet men, hoe de mieren van eenzelfden staat er op uit zijn, om doelmatig samen te werken, waardoor zij elkaar kunnen ^elpen. «Nadruk verboden.) Twee werkmienen controleeren ^de ont wikkeling van een pop. Loourecme -aoorsnee van een mierennoop met werkmieren, larven, eieren en pop pen. Vele slachtoffers enorme schade en onnoemelijk leed. Alblasserdam. Alblasserdam is op (Hit- zettende wijze |etroffen door de oorlog. Het geheele dorp heeft zwaar geleden, maar wel het meeat het centrum der ge meente. Geheele winkelcomplexen zijn door brand verwoest. Van de Hoogen- dijk tot hetdorp, de Dam, wat de dichtst bebouwde kom der gemeente ls, staat geen winkel meer overeind. Ook het ge meentehuis ls een prooi der vlammen en niets is daar gered kunnen worden. Voorts is het Nederwaardshuis tot de grond toe gelijk gemaakt. Het droevigst is, dat ln de benedenkelder van dit huls drie famille's waren geborgen, in totaal 10 personen, die een prooi der vlammen zijn geworden. Woensdagavond waren reeds zes slachtoffers opgegraven uit het midden der puinhoopen. Dit is jam merlijk nog maar een klein gedeelte^ der slachtoffers, die de dood vonden ln de vlammen. Ook bij een der woningen in het Uitbreidingsplan werden de resten gevonden van menschen, die ln de vlam men hun leven hadden moeten verliezen Het is nog niet bij benadering vast te stellen, hoeveel menschen door ver branding om het leven zijn gekomen. Personen, van wie men verwacht, dat zij door verbranding om het leven zijn gekomen, ontmoet men plotseling op de straat en omtrent anderen, van wie er hoopvolle berichten waren, komt ineens het tegenbericht, dat ook zij het leven hebben moeten laten. Honderden woningen werden ver nield. in de Kerkstraat en voornamelijk ln het Uitbreidingsplan Dam en de Pol derstraat Ook de sluis heeft het zwaar te verantwoorden gehad. Als deze was bezweken, zou een groot gedeelte van de Alblasserwaard onder water zijn gezet Het slulsstuk ls geheel vernield, doch de deuren hebben gelukkig stand weten te houden. Eenige tijd was de gemeente zonder water, terwijl de electriciteitsvoorziening geheel was verstoord. Dit werd in de kortst mogelijke tijd hersteld. Militaire, maar ook de plaatselijke doe toren, hadden handen vol werk om de gekwetsten te verbinden. Voornamelijk mag een woord van hulde niet ontbre ken aan dr. de Haan en dr- Hooftman, die tot het laatste oogenbllk* dag en nacht op hun post zijn gebleven en on der het hevigst vuren toch rustig hun werk bleven verrichten. Ook de beide zusters van Het Groene Kruis en van de TB.C.-vereeniging verrichten op meest gevaarlijke plaatsen haar werk. De geheele scheepswerf „De Noord" Werd een prooi der vlammen en ontzag lijk veel schade is toegebracht aan de N.V. Vroege, teer, pek en petroleumpro- ducten. Een benzine- en olietankboot dezer firma ging in vlammen op, wat een ont zagwekkend rookgordijn ten gevolge had, waaraan het misschien te danken is, dat niet nog meer huizen door bom men uit de vliegmachine'» zijn getrof fen. De N.y. Trekwalsfabriek. onderafdee- llng van de .Nederl. Kabelfabriek, heeft geringe schade opgeloopen en verwacht kan dan ook worden, dat deze fabriek weer spoedig »in' werking zal treden. Ook de twee kerken, de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerk. hebben veel ge leden. Het kerkgebouw der Geref. Ge meente ls geheel afgebrand. De Christe lijke School Kerkstraat ls voor een groot gedeelte verwoest. Een bange vlucht. Naar schatting zijn minstens 3500 in woners uit de gemeente gevlucht, van wie velen naar de gemeente Nieuw-Lek- kerland en voorts naar de landelijk ge legen plaatsen Oud-Alblas en Bleskens- graaf, waar velen uit onze gemeente voor de tweede maal een bombardement moesten doormaken. Anderen trokken Weer verder naar Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland, doudriaan, enz. Weer anderen zochten hun vlucht midden ln de blokweer in het open veld of betrokken een varkensschuurtje. Op de molen van Noorlandei en in drie schuurtjes waren meer da,n 90 menschen ondergebracht. Famille's zochten hun schuilplaats ln bootjes oj5" het water ln de hooge Boezem. Troosteloos was de aanblik van ouden 1 van dagen en van kleine kinderen, die In wilde haast moesten vluchten. EHBO-ers, die met tasschen op hun rug 'mede moesten vluchten om éigen leven te redden, onderbraken hun vlucht om door glasscherven gekwetsten eerst te verbinden. Ook nu kenmerkte zich de eenheid vjm het Alblasserdamsehe volk door de bereidvaardigheid om te helpen, hen die feeholpen moesten wor den. Plunderaars. Eén ding is te betreuren, dat Velen gebruik; hebben gemaakt van de gelegen heid om jetokelö ta plunderen, tijdens (to afwearigheld der eigenaren. Er zijn win keliers, die honderden gulden* schade hebben door dit euvel, waarvan de da ders niet zijn te vinden. Menschen die met noeste vlijt eensaak in de loop der jaren hadden opgebouwd sijn hun bestaan kwijt, moeten bij an deren hun intrek nemen en afwachten wat hun verder lot zal zijn. De levens middelenvoorziening verkeert in uiterst moeilijke omstandigheden en met de uiterste krachtsinspanning zal gewerkt moeten worden om de eeiste dagen de koopers van het noodige te voorzien. Elk een volge dan ook het bevel op, dat niet meer gekocht wordt, dan wat voor één dag noodig ls. Onbeschrijfelijk waren de tooneelen, welke zich soms op straat afspeelden. Ouders, die meenden, dat hun kinderen weg waren of omgekeerd ontmoetten elkander en omhelsden elkander op de openbare weg. Dit alles geeft slechts in kleine trek ken weer welk een Jged over Alblasser dam is gekomen, omdat dit niet in zijn volle omvang gepeild en omschreven kan worden. Direct ls men begonnen op gevaarlijke plaatsen een post te plaatsen en het op- rulmingswerk werd dadelijk aangevan gen. Het gemeentehuls zal voorloonlg wor den gevestigd ten huize van het distri butiekantoor. Droevig. Ammerstol. Een stokoude vrouw, die tijdens de evacuatie naar hier was over gebracht, werd bij aankomst alhier naar het noodziekenhuis getransporteerd en is daar overleden. Niemand wist de naam van de overledene, en ook niet de plaats van herkomst. Een oude vrouw, die in Bergambacht was ondergebracht, en die dit ter oore kwam, meende, dat zij wel wist, wie de overleden» kon zijn. Haar werden de kleeren getoond en hieruit meende zij met zekerheid te kunnen vaststellen, dat deze van mej. Fenneke van Doorn, uit Kesteren, waren. Deze meening werd deze week bewaarheid, toen enkele familieleden van mej. Van Doom met een luxe auto naar hier kwamen, na verschillende plaatsen te hebben afge zocht, om haar weer naar haar woon plaats te vervoeren. Op het gemeentehuls werd hun medegedeeld, dat hun tante was overleden, waarvan zij niet op de hoogte waren. Het lijk, dat hen werd ge toond, herkenden zij alsdat van hun tante. Tijdens de evacuatie waren zij haar kwijtgeraakt. Het lijk wordt vandaag naar de oorpsronkelijke woonplaats over gebracht en daar begraven. Weer school. Ammerstol. Het noodajekenhuis ls ont ruimd. De laatste itolen zijn naar hun woonplaatsen RhenS* en Veenendaal overgebracht en de school gaat Maan dagmorgen weer beginnen. GEMEENTERAAD VAN GORCUM. De raad van Gorcum kwam Maandag avond ln spoedeischende vergadering bij een ter behandeling van voorstellen voor het verleenen van credieten ter dekking van de koeten tengevolge van den oor log. Aanwezig waren verschillende verte genwoordigers van de diensten, die ln oorlogstijd actief gewerkt hebben. Van de raadsleden waren afwezig de heeren Van Tilburg, Kwant en De Gilde. De burgemeoster opende de vergade ring en herinnerde aan hetgeen gebeurd was, daarbij dank brengend aan de bur gerij, in 't bijzonder de luchtbescher mingsdienst, de politie, de burgerwacht en de vrouwelijke vrijwilliger». Zbnder hoofdelijke stemming keurde de raad goed een uitgaaf van f 9000 en, tfel f 6500 voor de luchtbeschermingsdienst, f 3500 loonen en f 3000 materialen), f 200 voor evacuatie, f 1500 voor de rioodcan- tlne en f 500 voor het noodziekenhuis. De f 9000 zullen van onvoorziene uitga ven afgeschreven worden. BEGFAFENIS L. BURGHOORN. Op de AlgeAieene Begraafplaats werd Dinsdag het stoffelijk overschot van den heer L. Burghoorn, cue bij het rfoodlottig auto-ongeval van Vrijdag j.l. tijdens de vervulling van zijn naastenliefde, om het leven kwam) Een groot aantal belangstellenden volgde de baar, die met vele kransen was gedekt. Nadat de kist in de groeve was neerge laten, heeft namens de directie van De Vrie» Robbe en Co. N.V., alwaar de over ledene werkzaam was, de heer Ir. C. P. Gilde, het woord gevoerd en^ daarbij de verdienste van den overleden» geschetst. Namens het personeel bracht de heer De Ruiter een laatste groet. De heer Romeijn ^.nkte namens de fa milie voor de toatete eer. oMILITAIR AFSCHEID. Van de eerste afdeellng 3e reg.ment artillerie, gelegen aan de Haarsche Kade, te Gorcum, nam de kapitein E. J. A. Hu- bert van BÜJenburgh afscheid. De drie batterijen, de staf en de muni- tietrein waren daartoe bij de cantine op gesteld. De kapitel# gaf An ztjn a&scheid een to- rugblikop den tijd, die voorbij is en waar in het leger het vertrouwen van het land niet heeft beschaamd. De omstandigheden zijn het regiment gunstig geweest, zoodat geen slachtoffers zijn gevallen. Spr. uitte zijn dank voor alle toewijding en voor de voorbeeldig# houding der manschappen. HU bracht hulde aan hen. die gevallen *Un. overwoog wat de toekomst zou kun nen brengen en wees leder op zijn plicht. Met een driewerf hoera voor het Vader land werd de plechtigheid gesloten. AFLOOP VERKOOPING. Notaris A. H. Klokke heeft Maandag avond in „de Doelen" bU afslag ver kocht: Perceel I. Het heerenhuis met erf. tuin en tuJnbvt» aan den Harend ijk no. 16, ingezet op f 4100 werd niet gemUnd Perceel II. Het winkelhuis met pakhuis en bovenwoning, noa. 42 16 aan den hoek Verlengde Pompstraat-Weateratr., inge zet op f 3000, werd gemUnd op f 300. opbrengst alzoo f 3300. Perc. III. Het woonhuis met erf aan de Krikenstraat no. 21, ingezet op f 350. werd niet gemUnd. De gunning werd 8 dagen aangehou den. GOR. EIERVEILING. Ter wekelljksche eiervelling bedroeg de aanvoer 77.811 stuks De prijzen wa ren: kippeneieren f 2 703.80: eenden eieren f 3 60: ganzeneieren f 5 50; kal koeneieren f 4 per 100 stuks. HET DUITSCHITALIAANSCHE VRIENDSCHAPSVERDRAG. De Noord-Itallaansche bladen pu- bllceeren hartelijk gestelde artikelen, over het éénjarig bestaan van het Duitach-Italiaansche vriendschapspact, dat Woensdag voor een jaar door de on- derteekening in BerlUn bezegeld werd. De „Corriera della Sera" schrijft: „De oorlog heeft belde naties dichter tot el kander gebracht. De* niet-deelneming van Italië aan de oorlogvoering ls niet in tegenspraak geweest met dit verdrag, maar was slechte een toepassing ervan. Thans zal men toepassingen van an dere aard beleven. Alles zal zich afspelen, binnen het kader van het Dultsch-Ita- Uaansche bondgenootschap. De „Gazetta del Popoio" constateert- „Door dit verdrag worden vele, wel licht alle ongerechtigheden uit de we reld geholpen. Men staat aan de aan vang van een nieuw tUdperk". Minister Goring onderscheiden. De Koning-Keizer heeft Oöring tele grafisch doen weten, dat hU hem da hals keten der Annonciata heeft verleend. BU dezelfde gelegenheid heeft de Duce een telegram van gelukwensch aan Gó- ring gezonden. ITALIË WENSCHT, DAT DUITSCHLAND WINT. Directe aanval op Engeland verwacht H6t It&ll&ansche blad „Popoio dTtalla" schrijft. „De belde verslaglnen van ditoogen blik zijn de Fransche generale staf en de leidende klasse vin IBngelahd. Het Duit sche optreden bedreigt twee voorname werken van de Frknsch-Engelsche mili taire macht: de Maginot-linle en de Fransch-Britsche verbindingen langs de kuststrook Cherbourg—Duinkerken. FrankrUk en Engeland hebben zich geweldig ingespannen. Het Fransche le ger betaalt dit met een stroom van bloed. Het is een buitengewoon zwaar of fer voor FrankrUk, dat wellicht meer pe troleum, maar minder bloed bezit. De houding van het Italiaansche volk is volkomen duldeUJk. ZU werd door den Duce bepaald op de dag, toen hU met Adolf Hitler vrlendschappehjk de as Rome—BerlUn verwezenlijkte. Het fascistische Italië wenscht de over winning van Duitschland. Het wenscht de nederlaag van FrankrUk en Engeland. Verder schrijft de Popoio, dat Frank rUk en Engeland door de kwalitatieve en kwantitatieve superioriteit der Duitsche vemietiglngsmiddelen. waarop men niet gerekend had, overwonnen zUn. Het te laat gekomen inzicht, al het mogelUke te »doen, kan niet met de noodtge snelheid resultaten opleveren, welke op de uit slag van de thans woedende slag van in vloed kunnen zUn. In de ..Popoio di Roma" leest men het volgende: Overal op de door de wereld oorlog bekende slagvelden van Noord- Frankrijk stooten de Duitsche troepen voorwaarts, terwijl de EngelschBelgi sche troepen in het Noorden zich over haast terugtrekken om niet, te zamen met de Fraijsche Noordelijke vleugel van het overige Fra#che leger afgesneden te worden. Vervolgens zegt het blad. dat de voor de geallieerden reeds zoo kritieke situatie nog bedenkelUker wordt door de meeningsverschlllen der Engelsche en Fransche legerleiding De Engelechen wilden de kust beschermd hebben, ter- wUl den Franschen natuurlijk Pariij na der aan het hart ligt Een directe aan val op Engeland schUnt steeds meer waarschUnlUk. Oud principe everboord? Het verwonderlijke feit, dat Frahkxijk midden in de grooUte slag van alle tij den van chef van de generale staf heeft verwisseld, is, naar Fransche benenten melden, een gevolg van het Jongste be zoek van Churchill aan Parijs. Gamelin heeft desrijds *Un elseh dat het Fransche leger allereerst de Fran sche bodem en niet de tegenover Enge land liggende kust moest (lekken, geen ingang kunnen doem vinden. Thans is het Churchill blijkbaar gelukt met ge bruikmaking van de zware nederlagen, die de geallieerde legers pp de slagvcjded mtfBA* M MM WÊT worden, voor zoover zij de bericht geving nog niet, of nog niet volledig hebben hervat, dringend verzooht daarmede dadelijk weer te beginnen. Het gebruik van groote briefkaarten (aan één zijde beschreven) verdient de voorkeur, hoewel brieven niet verboden zijn. Ook van de opgave der predik beurten verwacht de redactie weer geregelde toezending. van Belgie en Frankrijk geleden hebben, de Fransche regeering er toe te bewegen Gamelin te laten vallen. Men gelooft trouwens ook, dat Qamelin uit zicnzelf nauwelUks bereid zou zUn geweest voor de huidige operaties, die niet ln over eenstemming zUn'met zUn opvattingen, de verantwoordelUkheid op zich te ne men. Gamelin was, zooals reed» gemeld, 7ecds sinds dagen het voorwerp van een hef tige eritiek. In de pers en in militair# kringen verweet men hem niet energiek genoeg en te laat te hebben gehandeld en voor alles de Duitsche «pmarsch in Neder land en België niet met de noodige energie te hebb-n gepareerd. Het was ook geen geheim, dat toen het Fransche oppercommando een halve week na het begin van de Belgische veldtocht verklaarde, dat de tot dusver gevolgde tactiek van de stelllngoorlog moest wor den vervangen door de bewegingsooi log, deze omzwaai niet meer vrijwljlig was, doch door de Duitsche weermacht opge drongen. De vesting- en stellingoorlog, dié over eenkwam met de tactiek van Gamelin, doch door hem rtiet kon worden doorge voerd, berustte op een bekend principe van Gamelin, namelijk om het Fransche bloed zooveel mogelUk te sparen. Dit principe zou thans, volgens ^1 wat men uit FrankrUk hóórt, rijn opgegeven. Rey* naud en Churchill sUn het er over eens, dat de Fransche weermacht thans on verbiddelijk in de strijd moet wonjén geworpen. duitschland wil koloniën en sal er krijgen. Stefanl meldt uit Rome: Géneraal Franz von Epp, de chef van het Duitsche koloniale bureau, heeft ln een kort In terview verklaard, dat ook inzake het koloniale probleem Dultachland aleehts wil, dat de gewettigde aspiraties van Iedere natie worden bevredigd. Nat'iur- lUke wegen moeten voor Iedereen open staan en mogen niet het monopolie zijn van enkele volken. Duitschland wil %4ja ko.onien en zal se krijgen »n eveneens zal aan het einde van dezen oorlog ieder een zUn rechten kunnen doen gelden SPANNING IN MAROKKO. Het Sp&ansche ministerie van oorlog maakt een door generaal Varela ondei- teekende verordening bekend, waaraoor de Sp&ansche zone van Marokkj, tot militaire zone wordt verklaard. De zune wordt verdeeld in twee militaire distric ten Oost- en West-Marokko. De opperbevelhebber van Marokko kan den bevelhebbers der militaire distticten behalve zulvér militaire taken, ook an dere taken stellen. Van de Fransch-Marokkaansche grens verneemt het D.NB., dat, naar uit Casa blanca wordt gemeld, de Fransche ne derlaag aan het Weste'Uk front een plotselinge spanning ln Fransch-Marok^- ko heeft gewekt. De gebeurtenissen wor den daar met groote opwinding bespro ken. In het geheele land heerscht een ge laden atmosfeer. - een „Wonder aan de marne"? De Engelsche pers houdt zich bezig met de verschillende beoordeelingen van de toestand. Vooral komt nu voor het eerst het inzicht van de ernst der situatie aan het front tot uiting. Tevens spreken ue bladen de hoop uit, dat met den persoon van generaal Weyg&nd een nieuw „won der van de Marneten gunste van de geallieerden zal geschieden. De Tunis noemt de toestand ernstiger dan ooit tlj| dens de wereldoorlog. Er bestaat weinig hoop, den DulUchen opmarsch naar de kust te^en te houden en men heeft in het geheel geen hop, hen weer van de kust te verdrUven. ROEMENIE ROEPT WEER RESER VISTEN OP. Bij een Woensdag gepubliceerde veri ordening van d? Roemeensche generale staf is per 23 Mei wederom een groot gedeelte der Roemeensche reservwt?n voor Verdere opleiding opgeroepen. Het zijn zoowel manschappen al» officieren en onderofficieren. Uitdrukkeüjk wordt er op gewezen, dal daarmede ook de verleende verloven worden ingetrokken. De opgeroepen en moeten zich binnen 24 uur bij hun troe- penonderdeelen melden. Uitgezonderd blijven slechts het personeel der belang- rUkste ministeries, der staatsspoorwegen, der P T T. en verder die reservisten, die werkzaam zUn bU de fortiflcatlewerken, de aanleg van spoorwegen en tramlUnen en ten slotte, met speciale goedkeuring van de generale staf, het personeel der steenkoolmijnen, petroleummaatschap- pijen en de suikerbieten verbouwende boeren. DE VAL VAN EEN PANTSER STELLING. Bestormer onderscheiden. Omtrent de bezetting van het pantser- werk 506 door den Fuhrer met het rid derkruis onderschelden en tot kapitein bevorderden eersten luitenant Germer met zijn troep pioniers, geeft het D.N.B. de volgende beschaving. Het panltaerwerk ligt ten Zuidoostei van Villy en ten Noordwesten van de vesting Montmédy en vormt de uiterste vleugel van de eigenlijke kern der Magl- not-llnle. Taal en verbeten verdedigden de Franschen zich. Tijdens gevechten, waarbU veel bloed gevloeid was, was de infanterie er ln geslaagd om het dorp Vllly, welk dorp door betonnen kelders, schuilplaatsen en bunksr» versterkt waa •n dus den eersten uitlooper van de Ma- ginot-Unie vormde, te bezetten. Het uit gangspunt tegen het pantserwerk, dat ongeveer een kilometer verder lag, waa geschapen. De commandant van een ptonierscöm- pagnie, luitenant Germer, ontving van den commandeerenden generaal het be vel om het pantserwerk 806 te verove ren Van een hoogte af. die gedeeltehjk onder het vljandeliike vuur stond, sloe gen de opperbevelhebber, de comman- f deerende generaal en de divlsfecomman- dant met hun staven het taaie opdrin gen van de pioniers gade. Op het vastgestelde tijdstip zette een trommelvuur van de Duitsche zware en middelbare artillerie op de pantserstel- ling ln, ten gevolge waarvan de camou flage werd vernield en het omliggende terrein tn een veld vol trechters veran derd werd. ElndelUk kwam het commando: „Sprung tuf. marach marach". De storm loop begon De wanhopige afweer, razend machinegeweer- en geschutavuur uit de pantserkoepels bewees, dat de gevechts kracht van 808 door de artillerlebeschie- ting Slechts weinig had geleden. Springstoffen. Reeds kort daarna hadden de pioniera, dpor van granaattrechter tot granaat- trechter te trekken, de doode hoek van het pantserwerk bereikt, de springstof- i lading gelegd en de "lont aangestoken. De springstoflading bij de eerste pant- aerkoepel ontbrandde. Zij lag goed De stalen koepel, welke twee metef in door snee mat en vervaardigd was uit 30 cen timeter dikke platen, werd ongeveer een meter uit zUn verankering gelicht en viel daarna krakend in scheeve positie op den koepelrlng terug. De opening voor springstofladingen was vrij, en de doorbraak tojflihet, pant serwerk gelukt Onder hevig machine geweer- en artillerievuur Uit de omlig gende koepels legden de pioniers deeene springstoflading na de andere. Achter elkaar werden de koepels buiten gevecht gesteld, zwaVe sprlng«tofladingen wer den in het pantserwerk geworpen, waar zU met ontzettende kracht explodeerden. Verscheiden koeoels waren reeds Inge- deukt Stelling I zweeg zware rookwol ken kwamen uR alle gaten 'De stelling brandde en was bulten gevecht ^gesteld. Taal drongen de strijders op naar 593, maar even taal en verbeten verdedigde de vUsnd zich De geschutskazemat was reeds in Dult'che handen en be*et Stel ling II van de sterkte schoot echter nog uit een laatste machinegeweer De nacht »u aaneebmken. maar alle drelen van de sterkte 805' bleven in Duitsche han den. De dappere bestormer van de sterkte, Alfred Germer. een zes en twintig Jaar oude Straatsburger, werd op 1 April tot eerste-lultenant bevorderd HM was slechtso enkele dagen^ compagniescom mandant van zUn pionier».

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 4