10 Juni 1940 w gl H AGO. trekking Gaat U trouwen? I SEINLICHT JES Courantenreclame meest doelmatig VARKEN5MEEL X WESSANEN Schouw Duitschf BEPA Advertentiën 1 tol 1 WORMERVEER Huishoudster, middelbare leeftijd. - P.O. Omgeving Alblasserdam-Dordrecht Net IWlolsfe gevraagd voor heele of halve dagen. ■ftapds Merriepaard gekruiste Belg Mak voor en bij alles. ■- K Een paard Duitschers drir #44 WESSANEN’S KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V. op Dinsdag 28 Mei 1*940, nam. half acht (a.t.1, te Oudewater in Café „DEURLOO” ten overstaan van Notaris JHR. BOWIER aldaar van: i la Oudewater GRASLAND te Papekop, aantc$h straatweg, groot ongeveer 2000^2 I/aa* ItiiiLtrj*. Wessanen Opfokvoeder I vi^i- Wessanen opfokvoe(|er II Wessanen Overgangsvoeder en den Wessanen Ochtendvoer Flink Meisje gavraagd Burgerwoonhuis met groote koe- en varkensschuur (tter geschikt voor koopman). Te bevragen bij W. KOOT, Tent- Weg E 91, Stolwijk. Dr.J.A.SMIT Oud-Alblas Hooilanden ^MaAi^erichte^ |PIaatseïïjk nieuws] 8 VRIJDAG 94 MEI 1940 No. 8478. NIE N.V. „HA.CO” Regentesseplein 19, Den Haag 1* hal *7 jrA 90. lang Omstreken). Handel De DE BESTE UITKOM STEN Boerenwagens met ijzeren assen en rongen, 2 Kaasbrikken t* koop. K. VAN MEIJEREN, Stolwijk. Elke advertentie in dit blad «pent kannen ep nienwe klanten! Biedt zich aam Brieven: B 118, Alblaaserdam. Gavraagdi Een nette huishoudster in klein gezin. Bij J. VINK, Tentweg no. 47Stolwijk Spoorstraat 66, Schoonhoven. Woenideg 2 uur matinee iederen leeftijd. TE KOOP: J. DE GROOT, Hoofdweg 13, Capelle ad IJssel. L. K Lskksrksrkir's Ksaszuurial voor het snelle drogen van uw kaas Lakkarkerkar’a Kuituur**! tegen het gebrek „los” in uw kaas Te koopt 2'1, jaw. Adres G. van Wijngaarden, Polsbroek. 2e hoofdfilm: Jack Holt in HET VLAMMENDE WOUD LOPIK Het Béstuur van den polder Bergambacht maakt bekend, dat op Vrijdag 7 Juni en op Zaterdag 8 Juni d.a.v. schouw zal worden gedreven over het schoonmaken der be- steede poldervlieten en alle vlieten en slooten die onder de Keur zijn begrepen, alsmede het opsnoeien der boomen over gemelde watergangen en alle kleiwegen hangende. Verder het afblooten van alle kleiwegen De voorzitter, M. OSKAM. De secretaris, A. OSKAM Dz. In het frontberii meldde het D.N.B. oordeellng van de i dingen in het bijzo valsprestatie der 1 tegen een op zijn i genstander in het en de beweeglijke 1 ache troependeelen In zware gevecht infanterie den ziel renden tegenstand' een krachtig versl over de Scheldeste en zijn in de stad gen. Na het verov stelling ten zuiden aanval tot op de v, Leye. De snelle eenhed telijke richting lan het Kanaal oprukb fensieve flank naai maar bijna tegelijk ke strijdkrachten i aanvielen, verdiene leiding ook bijzone Internationale vinger-taaL De onderwijzeres was wanhopig over de ongezeglijkheid van één der leerlingen. Ik wou, dat ik een week je moeder was! Prachtig! zei de veelbelooven- de leerling. Ik zal er eens met vader over spreken. Geen beter adres voor Ondertronwkoorten don bij Drukkerij Van Noolen, Schoonhoven Er biedt zich aan: EEN BAKKERSKNECHT, 18 jaar. Te bevragen bij J. H. DE JONG - p 4 - Bergambacht. UTRECHT, 22 (V.E.V.U.). De tijd* om de oorlog in ons land niet gekomen. Wij aantal levens, dat dagen gekost heef min de omvang vt de. De pessimistei vreeselijk zijn, de gumenten aan om meevalt. We zullei de overheid betrou ondertusschen noc noch lichtzinnig v< In vroegere arti hebben we beproef behouden en onze zich niet wanhop! de zware slagen, v fen heeft. De oor vreemde mogend! bezetten en het b eerste gedachte oogenbllk onze rei nu te voorkomen, c ter afmetingen openlijk of lijdelijk noodige daarvan 2 landsche pers in, z spoorde aan tot h orde en kalmte. Ge land gevaarlijker x bedenken, dan dat verwijten en bescl veroveraar hadden het volk tot verzet hi wat daarop leek n den, maar dat ne doende, er moest ie en dat was om te landers met hun kon niet geschiede En U lult over da resultaten meer dan tevreden zi|n. Opgericht A„. 1765 Wormerveer VEILING (art 1223 B.W.) L: EEN RENTENIERSWONING met BOOMGAARD en TUIN a/d Oude Singel, groot 39.16 ARE. Bewoond door D. DE GRAAF. 2.: H.A., verhuurd aan TH. A. BAARS. Aanvaarding in genot en lasten bU de betaling uiterlljk 9 Juli 1941). Verschijnt h en Vrijdag. I ling: Toor maanden 1 Met venekei gBOMMta, <öe^o Dame op leeftijd zoekt kosthuis a f 8.— per week. Mej. STERK, Westhaven 24, Schoonhoven. Voor de hooibouw biedt zich aan: EEN. NETTE JONGEN, oud 23 jaar. Loon nader overeen te komen. Brieven, onder No. 3455, aan het Bureau van dit Blad. VERMIST tijdens de evacuatie op Maandag 13 Mei j.l. een bruin gevlekt Hondfe (Spaniel), mooie pluimsiaart, draagt penning Geldertnalsen. Terug te bezorgen tegen flinke beloomng bij Dames WISbELlNK, Oeldermalsen 25 cent pet advwccnue vaa t> regels (bg rooruKbeudingj. Elke reg*> Me«r 5 cent. Uitsluitend worden opgenomen advertenótn met dienst aanbiedingen. vraag en aanbod tan 2c handt goederen (uier ns handel- dnjrendenJ. gevonden en verloren «aken en omlynde caken-advertentias van niet meer en niet minder dan 10 regel* tegen 1-— pee plaatsing. voor d en n. wegens huwelijk der tegenwoordige tegen 1 |uli. SCHOLL, Krugerlaan 127, Gouda T® huur: riink Burgemeester en Wethouders der gemeente Groot-Am mere maken bekend, dat de kaasmarkt a.s. Zaterdaa zal qanvangen om«|0 uur. GENT EN KOK DUITSCHE1 Zij melden Zaterdag maakti de Duitsche weerm De ring om het J tan het eerste, zeve Bche leger en om d >che expeditieleger zien lijk versterkt e: tlef gesloten. In het Oosten Gent en KJprtrijk l-eye in een aanvs when Roubaix en nemen de Duitschi °P de Fr|(nsche gre Ook in het Zuic ciennes en Vimy Meerskanten van D ke richting voort. zMn genomen; in ei m®t vijandelijke lat ^n viel Boulogne. Het heuvelland x St. Omer tot Grt tiezit. Het aantal DE 5e KLASSE DER VANGT AAN 9 OOGA1TS - DORDRICHT houdt Donderdag* weer ■preekuur in het Zieken hui* te Gorkum. ToegHDg boven 14 jaar. Aaavang weekdagen 7 uur tnt half ti^n. Zaterdag v.af 4.30 doorl. tot 9;30 Zondag rjkf 2 uur doorl. tot 9.80 Vrijdag populaire voorstelling 25, 40 en b’O O. REUNIE - GOUDA Vanaf Vrjjdag 24 Mei t.m. Donderdag 2 hootdfiïma Herman Brix de Tarzanfiguur n De havik slaat toe vervolg en slot met ml. Ie deel. Ondergeteekende verzoekt s.v.p. ruiling van Gazelle Rijwiel No. 377 450 tegen Rijwiel the Speed, welke is meegenomen bij ’t Raad huis in Bergambacht op 14 Mei j.l. W. P. OSKAM, Raadhuis straat 171, Bergambacht. Biedt zich aan: FLINKE JONGE MAN voor alle werkzaamheden; ook kunnende melken. Brieven, onder No. 3465, aan het Bureau van dit Blad. afkomstig uit ’s-Hertogenbosch. Het lijk is in alle eenvoud op de algemeene be graafplaats ter aacde besteld. Zijn dood is de eenige ernstige gebeurtenis, die in deze onrustige dagen te Ottoland heeft plaats gehad. De door het bestuur van de polder Ottoland opgemaakte begrooting voor 1940 bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 6340.62, met een omslag van f 5.50 per Hectare. Het BURGERLHK ARMBESTUUR der gemeente nuakt bekend, dat de jaarlijkache verhuring van gelegen in de gemeente Bleakenirraaf en in de Raten* te Oud-Alblaz zal plaat? hebben op Woenadag 29 Mei 1940, des namiddags te 8 uur (wettelijke tijd) in het café van Wed. Q. Aantjes te Oud-Alblas Het Burgerlijk Armbestuur voornoemd, VAN DOBBEN DE BRUYN, Voorzitter. D. E. H. DIEPENHORST, Secretaris Mei. Ver. Eierveiling Utrecht. (V.E.V.U.). Eieren f 3.20—3.40, eendeneieren f 3, beide per 100 stuks» PAARDEN EN VER, GOUDA, 23 Mei. Veemarkt. Aangevoerd 26 slachtvarkens. Vette van 3031 cent, levend met 2 pCt. korting; 51 magere varkens, prijzen van f 25—40; 208 big gen f 1620; 421 nuchtere kalveren f 6— 10; 11 bokken en geiten f 26 per stuk. Handel kalm. UTRECHT, 22 Mei. Nuchtere kalveren Aanvoer kalm. J m. Kippeneieren van f 3— anderen f 2.80—3.00 per loo’ BOTER, KAAS EN EIEREN. GOUDA, 23 Mei. Kaas. 269 partijen. Prijzen le kwal, met rijksmerk van f 25 tot f 27, dito 2e kwal, met rijksmerk van f 21 tot 24. Handel matig. Crisisaftrek 3.3 cent. Boter. 202 pond. Goêboter f 0.75—0.80, weiboter f 0.70—0.75 ^per pond. Lange Ruige Welde. Veiling vereenl- glng Drlebruggen e.o. Aanvoer 5321 stuks. Prijzen kipeieren f 2.80—3.15 de 100 at. Weiboter 70 ct. i). p. A De tomatenteelt. N^werkerk *X< IIweL Nadat de to maten eenige dagen zeer laag in prijs' hebben gqstaan, beginnen de prijzen zich langzaam te stabiliseeren. Het is te ho pen, dat de prijsstijging nog aanhoudt, eoodat nog éenig rendement wordt ver kregen. De stooktomatencultuur heeft fn de afgeloopen wifiter- en voorjaars maanden veel aan kolen en arbeid ge; kost, zoodat een niet rendeeren van deze cultuur ernstige ^inancieele gevolgen voor de betrokken kweekers met zich zou brengen. Ottoland. De hee> idr. Muilwijk, die aan de beurt van aftreding was als hoofd-ingeland van het xaterschkp „De Overwaard”, is met algemeene stemmen herkozen. Alhier'is gedood de 50-jarige adju dant ocdérofficier A. C. va* Kesteren, in verband met de verduistering •n de militeiren duren de v<K>ni'«lbng«n tot 9.80 uur. Biedt zich aan: MEISJE voor heele of halve dagen. Brieven, onder No. 3475, aan het Bureau van dit Blad. Algemeen beheer en overleg met alle diensten: de burgemeester en secretaris; opruiming van muren, straten, regeling noodwoningen, openbare werken: weth. Klip, de gemeente-opzlchter M. C. Stans en A. Calje; verkeer, orde en veiligheid: de burgejneester’ de chef veldw. Dekker, en het hoofd van de luchtbeschermings dienst, de heer v. d. Wilt; kleeding, dek king, ligging, en hulp voor dakloozen: wetn Stout en de heer J. J. de Kramer, hoofd der openbare lagere school 1; voedselvoorziening: weth. Klip en de hetfr*- v. d. Wilt; levensmiddelenvoorzienin^, ook voor werkloozen en gezinnen der mi litairen: de heerèn P. Vogelesang en C. Stellaart; regeling, aanvoer, opslag en dis tributie van motorbrandstof, petroleum de heer B. J. M. Leis en de gemeente secretaris. de heer Stam. Belanghebbenden worden er nadmk- kelijk op gewezen, dat zij zich zooveel mogelijk rechtstreeks met de leiders In verbinding moeten stellen. Voor brandweer en luchtbescherfrilng zijn aangewezen burgemeester J. van Beheers en het hoofd van de luchtbe schermingsdienst. de heer v. d. Wilt. De straatcollecte Idngs de .openbare weg had reeds Zondagavond f 1700, zeg gen zeventien honderd gulden ruim, op gebracht. .Maandagavond en ook Dinsdagavond kwamen groote vrachtwagens aan bij de Cornells Vroege Stichting van de omlig gende gemeenten met "iJSöhng, schoeisel beddegoed, meubelen, enz., welke direct onder de meest getroffenen werden ver deeld. Niet markt. Handel stuk. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT UTRECHT, 22 Mei. (Ver. Groenten- en Vruchtenveiling Utrecht en omstreken). Asperges f 1.90—2.7tf, idem wit f 7—27, idem blauw f 1116, raapstelen f 0.50— 1.20, radijs f 1—2, rhabarber f 1-4.20, wortelen f 516 per 100 bos; bloemkool f 2—25, komkommer geel f 512.80, idem groen f 5.30—10.30, sla f 1—4.10 per 100 stuks; aardappelen f 820, andijvie f 6 —23, peulen f 76—93, postelein f 4—9, i^rei f 3-5, suaboonen f 71, snijboonen 38 61, spinazie winter f 44.50, idem zomer f 3—11, uien f 5.4Q9/waschpeen f5-’ 9.80, witlof f 5—11.50, «eterselie f 16— 52. selderie f 10—60, tomaten f 14—30, aardbeien f 40—104. frambozen f 170. ker sen f 192—282, roode bessen f 108—144 per 100 K.G.; perziken f 617 per 100 stuks. i genoeg kan worden aangevoerd, 4aar zeer vele gezinnen, waaronder vele arbeidersgezinnen, totaal zijn platge brand. r 186 nuchtere kalveren. Prijzen van f 6—9 per ADRLASSERDAM HERSTELT ZICH. Alblxsserdam. Langzaam aan begint het gewone leven in onze geteisterde gemeen te terug te keeren. Militairen zijn bezig met diet opruimen van de puinhoopen. Verschillende families zijn bij elkander ondergebracht. Getracht „wordt hen, die tijdelijk bij anderen zijn ondergebracht, van een onderdak te voorzien. Verschil lende kleine yoningei?, ook afgekeurde, welke intact zijn gebleven, zullen daar voor worden bestemd. OveraJ is men be zig, ruiten in te zetten, de daken met pannen te beleggen enz. Hojfcroot het aantal slachtoffers is on der de burgers, is nog niet met zekerheid te vermelden. De gemeen te-au tori tel ten verkeeren in groote moeilijkheden door het afbranden van de secretarie, waaruit niets gered kon worden. De geheele burgerlijke stand moet bpnieuw worden opgesteld. ''Vbor.loopig is de secretarie onderge bracht in de villa van wijlen mevr, de wed. H. Smit. Het gemeentebestuur heeft voor net treffen van de noodige voorzieningen in de gemeente, op allerlei gebied, de na volgende diensten ingesteld onder leiding van diverse personen. vlug. 13900 eieren 3.50, eenaer.zlz:zoo stuks. Ha’hdel stug. GROOT-AMMERS, 20 Mei. Eerste» Al- blasserwaardsche Veilingsvereeniging te Öroot-Ammers. Veiling 20 Mei. Aanvoer 15.415 stuks eieren. Prijzen: Eieren van af f 3 05 tot en met f 3 30 per 100 stuks; 31 pond boter vanaf f 0.68 tot en met I 0.76 per pond. Hoewel de reclame niet direct een exacte j/retenschap is> zijn er een aantal regelen, waaraan zij moet voldoen. De volgende zes punten zijn vooral voorde reclamemedia belangrijk. D*ze moeten: le iedereen bereiken; 2e met/ aandacht gelezen worden3e vertrouwen genieten en ge acht worden; 4e ook om de advertenties gelezen worden; 5e soepel zijn, d.w.z. de reclame moet naarmate het noodig is in bepaalde regionen versterkt kunnen worden6e in staat zijn den gegadigde op het juiste momen| te bereiken. De courant voldoet hieraan beter dan welk ander medium. Ieder leest haar met aandacht, zij geniet vertrouwen en door het dagelijksch verschijnen is de kans het grootst, dat een zoo uitgebreid mogelijke groep op het juiste moment wordt bereikt. Courantenreclame is niet te vervangen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 5