DISTRIBUTIE nieuws I Gemengd nieuws Binnenland FEUILLETON. V g'"ond"1' »""«n 339 door rijan- Het manifest l, tmderteeHend door alle deltjke bommen. 23 door granaatsplinters Fransche studentenorganisaties san de eigen luclitdoelartlllerle. 29 door Het dagblad ..Depêche de Toulouse" Tljandelljke rtootactlea en één door vij- meldt, dat de krijgsraad van het 17e ml- Iitaire district een proces heeft aanhan gig gemaakt tegen generaal de Gaulle. andelljk artillerievuur. MUSSOLINI PRIJST ZIJN SOLDATEN. Mussolini heeft aan generaal Pricolo onderstaatssecretaris van Luchtvaart en chef van de generaie staf van het iucht- wapen, het volgende telegram gezonden: «Deel den bestuurders en den beman ningen der vliegtuigen mede. dat het Itaiiaansche optreden hun gerechtvaar digde trots gadeslaat. Deze eerste twin tig dagen van de luchtoorlog hebben eens te meer bewezen, dat de geest der luchtstrijders Francesco Baracca waardig Amerika erkent de regee ring -Pétain. Staatssecretaris Hull van de Ver. Sta ten. heeft meegedeeld, dat ambassadeur Bullitt instructie heeft gekregen, zich naar de nieuwe zetel van de Fransche regeering te begeven. Eventueele twijfel, of de Vereenigde Staterf de regeermg- Pétatn erkennen, is daarmede weggeno men. Monument-Mangin neergehaald Het monument van den vroegeren J*. (B"racca was de grootste Italiaan- Franschen generaal Mangln. dat stond at vlieger uit de wereldoorlogitegenover den Dóme des Invalides, ts Aan den Prins van Piemont, comman- door Duitsche soldaten neergehaald Man- cant van de legergroep aan het Weste- gin was opperbevelhebber van de Fran- Iijk front, heeft de Duce een schrijven sche bezettingstroepen ln het Roerge- doen toekomen, waarin hij om. zegt: bied. mijn terugkeer ln Rome wensch ik opnieuw uiting te geven aan mijn groote voldoening over de discipline van de troe pen. die onder uw bevel staan Italianen en buitenlanders moeten we ten, dat zich van 21 tot en met 24 Juni een strijd heeft afgespeeld, die de slag aan het Westelijk Alpen-front zal hee- ten en die gevoerd is over een afstand van 200 K M. op hoogten tusschen 2000 en 3000 meter en tijdens een voortduren de sneeuwstorm. Italianen en buitenlanders moeten we ten, dat van den kleinen St. Bernard tot de rivier de Roja het eerste Maginot- IteJse] aan het Alpen-front is bezweken onder de aanvallen der Itaiiaansche in fanterie, die het tot een diepte van 8 tot 32 kilometer heeft doorgebroken. De strijd was hevig en bloedig. De dui zenden bulten gevecht gestelde mannen getuigen dat. De lijst van hen, die op het veld van eer zijn gevallen, zal gepubli ceerd worden. Roemenië en de geallieerde garanties. Toestand in bezet gebied. In een onder voorzitterschap van mi nister-president Tatarescu gehouden mi- jfilsterr&ad is op grond van een rapport van den minister van buitenlandsche za ke», Argetoianu, besloten tot wljzlgjng der Roemeensche buitenlandsche politiek. Tevens nam de ministerraad er kennis Van, dat Roemenie afziet van de garan ties. die op 13 April 1939 door Engeland •n Frankrijk werden verleend. In de door Rusland bezette gebieden werken de electrisehe centrales, de wa- tervobreienlngen en het stedelijk verkeer normaal, alle winkels zijn open. De eer ste kranten in het Russisch en Molda- vlsch zijn verschenen. De beste Sowjety films worden in de bioscopen gedraaid. Honderden Ingenieurs, technici, spoor wegarbeiders. bedienden der P.T.T. toe stellen, werktuigen en materialen zijn derwaarts gezonden. HEDEN ROUWT ROEMENIE. De Roemeensche regiering heeft be sloten, dat de 3e Juli, de dag, waarop do laatste deelen der Roemeensche troepen da gebieden van Bessarabie en het Noor den der Boekowina zuilen verlaten, een dag van nationale rouw zal zijn. De mi nister van Binnenlandsche Zaken heeft bepaald, dat de bioscopen en de open bare gelegenheden na 23 uur gesloten moeten zijn, terwijl de café'a om half 9 des avonds zullen sluiten. Twee bladen schrijven, dat wanneer Roemenië Bessarabie en de Boekowina heeft moeten verliezen, zonder zich er te gen te kunnen verzetten, dit te weiten is aan het feit, dat Roemenie op een ern stig oogenblik volkomen alleen stond. Het isolement van Roemenië is veroor zaakt door de .onjuiste politiek der regee ringen, die sympathiseerden met de ge allieerden en door de ondoeltreffendheid der Fransch-Engelsche garantie. DE RANDSTATEN. Bondgenootschap .opgeheven. Op grond van een overeenkomst tus- •chen de regeeringen van Estland efc Letland treden het bondgenootschaps verdrag en het verdrag over de organi satie van het bondgenootschap ,op 1 Ju li buiten werking. FRANSCHE REGEERING NAAR VICHY. De Fransche regeering heeft besloten, evenals het parlement, haar zetel te Vi chy te vestigen. Daar scheiding van mi- nisterieele en parlementaire diensten zeer moeilijk is gebleken, moest het on- gewenscht worden geacht, één der bei de zetels te Clermon Ferrant te handha ven. Geleidelijke demobilisatie. De njlniflter van Oorlog heeft voor schriften uitgevaardigd- voor de geleide lijke demobilisatie. Er wordt op gewezen, dat de demobili satie zich in volkomen orde moet vol trekken, daar anders ernstige moeilijk heden met betrekking tot de uitvoering van de militaire clausules der wapenstil standsverdragen en het verkeer en de voedselvoorziening der bevolking te ver wachten zijn. In de vevordenlpg Wordt verder uiteengezet, dat de gedemobili seerde soldaten, die geen werk vinden, op hun verzoek in werkgroepen zullen wor den bijeengebracht voor het verrichten van regeeringswerken. DE DUITSCHE VERLIEZEN IN DEZE OORLOG. Het opperbevel der Duitsche weermacht heeft gisteren een uitvoerig overzicht ge geven van de operaties in FrankrijK. Het bevat de volgende cijfers omtrent de ver liezen In de periode van 5 tot 25 Juni lieten 16.822 dappere officieren, onderofficieren eri manschappen het leven voor Führer, volk en rijk; 9921 officieren, onderoffi cieren en manschappen worden vermist. Van hen zal een deel eveneens de hel dendood gestorven zijn. Gewond zijn 88 514 officieren, onderofficieren en man schappen. Noord-Holland en Friesland aullen vla den AlsluttdUk verbonden worden door een spoorlijn. Tusschen Anna Paulowna en Ewycksluls ls het baanvak reeds uitgezet en worden proeven genomen met betrekking tot de drukvaetheld van den grond. deel der internationale nederzetting van Sjanghai bezet, dat ten Westen van de Japansche verdedigingssector van Hong- kioe en de Yangtse-Po gelegen is. De En- gelsche troepen boden geen tegenstand, doch handhaafden hun posten in de tot dusver ingenomen stellingen. Men ver wacht met spanning de verdere ontwik keling. personen is nog niet bekend. Ongeveer 150 verdachten zijn gearresteerd. Boven dien zijn de maatregelen tegen het Ier- sche republikeinsche Jeger verscherpt. VREDES-ACTIE IN £UID-AFRIKA. Maatregelen van Smuts, Overal ln de Unie van Zuid-Afrika worden bijeenkomsten en betoogingen De toestand ten Noorden van dejfeoets- gehouden, waarin op felle wijze tegen de jaukreek te Sjanghai is rustig. De Ja- politiek van Smuts geprotesteerd wordt, pansche wachtposten blijven binnen de Talrijke aanplakbiljetten, die des nachts grens van de Japansche verdedigings sector langs den Honanweg. waar ln de lijn van het streven naar herstel van normale toestanden een aantal barrica des opgeruimd werden. De Japansche wachtposten stonden tot dusverre tyee straten verder naar het Oosten. Paniekstemming te Hongkong. op de muren worden aangebracht, eischen dat terstond met Duitschland en Italië vrede gesloten zal worden. Naar aanleiding hiervan achtte de Britsche afgevaardigde Blackweil het noodig. tijdens een diner te verklaren, dat de tijd niet ver meer is. dat door af kondiging van het oorlogsrecht of an dere geschikte maatregelen tegen debe- WOENgDAG 3 JULI 1948 Ject. De Engelschen begonnen met eenl- ge brandbommen uit te werpen, welke op de weg langs het Aarkanaal terecht kwa men. Onmiddellijk daarop werd een zwa re bom uitgeworpen, die midden in het Aarkanaal terecht kwam en een gewel dige golf water over de weg spoelde, waardoor de brandbommen werden weg gevaagd. Tientallen ruiten van woningen in de omgeving moesten het ontgelden, doch ais een kleine vergoeding voor de door gestane emotie en de geleden schade kon den de Ter Aarders vanmorgen emmers vol bedwelmde en gedoode visch uit hel Aarkanaal scheppen. Vier hommen zijn voorts langs de Kerk- weg in het land terechtgekomen, waar zij slechts diepe kraters veroorzaakten Een zelfde aantal viel in slooten in deNieuw- koopsche polder, terwijl voorts gistermor gen nog vier niet ontplofte bommen in de Achttienkavels zijn gevonden. Er zijn geen menschenlerens te betreuren. Boerderij te Kwintsheul vernield. Omstreeks 5 minuten voor drie zijn in Kwintsheul, zes bommen neergekomen, waarvan vijf onmiddellijk ontploften. Een kapitale boerderij werd grootendeels vernield, terwijl van veel huizen in de omtrek dakpannen werden afgeslagen en de ruiten vermeld. Per soonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan Bommenwerper neergeschoten Gistermiddag is een Engelsche bom menwerper boven de gemeente Heer Hu- gowaard door twee Duitsche jagers neer geschoten. Het toestel vloog in brand en kwam in een weiland terecht. De drie in zittenden kwamen om het lsven. DE SCHEEPSRAMP BIJ WILLEMSTAD. Schip met krijgsgevangene* liep op een mijn. Omtrent de scheepsramp, die op 30 Mei nabij Willemstad heeft plaats ge had. deelt pastoor Jyten thans in „Sanc- ta Maria", het otficieele weekblad van Als gevolg van het vertrek van Britsche dreiging van binnen uit zal worden op- het bisdom Breda, nog de volgende bij en Amerikaansche vrouwen en kinderen uit Hongkong, gaan ook de Chineezen in steeds grooter getale tot evacuatie over. Te Hongkong heerscht een ware paniek, met gevolg, dat een run op de Chineesche banken ia begonnen. Een geheel ander beeld toont de Japansche kolonie, waar geen enkele vrouw en geen enkel kind geëvacueerd zijn. De Japansche consul- generaal heeft de Japansche kolonie ver zekerd. dat er geen enkele reden bestaat zich ongerust te maken over de toestand. getreden. Van alle naties van het Brit sche wereldrijk verkeert de Unie in het grootste gevaar. Aan de neutraliteits-be- toogingen diende met de krachtigste mid delen een eind te worden gemaakt. Zes weken lang van deze bijeenkomsten, zoo meende Blackweil, zouden ons land in de beklagenswaardige toestand van Frank rijk brengen. zonderheden mede: Die Donderdagavond, kort voor half- acht, schrok de bevolking van Willem stad op door een hevige schok. Een der drie groote Rijnschepen, welke ongeveer 6000 Belgische krijgsgevangenen in de richting Dordrecht vervoerden, was op een electrisehe ankermijn gestooten en in tweeën gescheurd. Dat deel waarin de Volgens het DN B. schijnt de Britsche kajuit voor de bemanning en de machi regeering-Smuts volkomen het hoofd nekamer met motor was. helde voorover kwijt te zijn. Het nieuwste oorlogsdecreet en zonk na enkele oogenblikken geheel heeft geëischt. dat alle handelaren en in de diepte. Het voorste en grootst* Bijgevolg gaan. alle Japanners gewoon partjcuiiel.en uiterlijk 30 Juni alle in hun- deel met zijn voorsteven bleef nog lang met hun werkzaamheden voort. bezit zljnde geweren van zwaarder kali- omhoog staan. Vaartuigen der Duitschs De Londensche correspondent van ber bij de plaatselijke politie inleverden, weermacht ijlden de haven uit $n waren ..Svenska Dagbladet', aldus meldt D.N.B. Rfter]s was flne htiitenlandsrhe nost. yan ln enkele minuten rond het getroffen Als er iets Is, dat de prestaties der Stockholm, wijst er op, dat in Enge— de unie aan censuur onderworpen Duitsche weermacht nog grooter kan doen zijn. zoo vervolgt de publicatie, dan zijn het deze verliezen, die voor den en keling hitter en smartelijk, maar voor het geheele Duitsche volk bijna ongeloo flijk gering zijn. Volgens de gegevens, waarover men thans beschikt, zijn de verliezen van 10 Mei tot de wapenstil stand als volgt: Gesneuveld 27 074. vermist 18.384. ge wond 111 034. in totaal 158.492. Daarte genover bedroegen de Duitsche verliezen in de wereldoorlog in het Westen: 838 000 onder wie 85.000 gesneuvelden bij de aety- val op Verdun in 1918: 310 000 man. ori- der wie 41 000 dooden in de slag aan de Somme ln 1916 417.000 man. onder wie 58 000 dooden. in de groote slag in Frank rijk van 21 Maart tot 10 April 191g: 240.000 man. onder wie 35000 dooden. De verliezen der geallieerden. Over de vijandelijke verliezen in fiet Jaar 1940 heeft men geen betrouwbare gegevens. Vast staat, dat meer dan 1 900 000 Fransche gevangenen, onder wie vijf legerbevelhebbers en ongeveer 29.000 officieren, gemaakt zijn. Sedert 5 Juni is de geheele bewapening en uitrusting van on^sveer 55 Fransche divisies in Duit srhe handen gevallen, ongerekend de bewapening en uitrusting van de Magi- nodlnie en de andere Fransche vesting werken." DE MIDDELLANDSCHE ZEE en de strijd tegen Engeland. In de „Kölnische Zeitung" zet schout De president der Estlandsche repu- bij "nacht Gadow uiteen, dat de Vellig- bhek heeft de noodzakelijkheid van an- heidszóne aan de Libysche-Fransche nuleering van het tusschen Estland. Let- grens alle leger- en luchtstrijdkrachten land en Llttauen gesloten verdrag over van de Zuidelijke groep voor de strijd samenwerking Ingezien en den minister tegen Engeland vrijmaakt. De verbinding van buiten^ndsche zaken gemachtigd bij tusschen Italië en Libye is door 't zwich- de regeeringen van Letland en Littauero ten vaA de Fransche vloot verbeterd. de daartoe noodtge stappen te doen. Alexandrië wordt nu onder vuur geno- Op voorstel van de regeering Nheeft de men en Malta lijdt er bijna dagelijks on- prasident besloten! de gezanten te Oené- der. Ve, Riga en Kaunas van hun functie te Niet minder gewichtig voor Italië lsin ontheffen. De gezantschapspogt te Genè- de toekomst de vrtfe beschtkking over ▼e zal vermoedelijk niet bezet worden. Dzjiboetl en Fransch Somaliland. De be- «TRTTV A AIM It Ff' FFRINC PFTAIN m0et R°°** naar het STEUN AAN REGEERING-PETAIN. zuiden af sluiten ten einde de achter- Generaal de Gauile wordt waartsche verbindingen voor Engeland af vervolgd. te gnljden. Het blad „La Petite Gironde" publi ceert een manifest der Fransche jeugd, waarin deze trouw belooft aan maar schalk Pétain en zijn regeering en uit- drukking geeft aan haar vertrouwen. land groote onrust bestaat over de plan nen van Japan in post-Azië. Deze toe nemende onrust heeft tot omvangrijke voorzorgsmaatregelen ln de Oostaziati- sche bezittingen van Engeland geleid. Lange files menschen van alle nationa liteiten staan in Hongkong voor de ban ken, consulaten en scheepvaartkantoren. De meeste schepen, die in de komende weken zouden vertrekkep, zijn reeds vol geboekt. De Chineesche boeren beginnen al aan Hongkong geen levensmiddelen meer te leveren, hoewel de Japanners hen in het bezette gebied hebben doorgela ten. De consuls van de Vereenigde Sta* ten. Nederland, Noorwegen en Frankrijk maken reeds aanstalten am hun lands lieden te evacueeren. BRITSCH ALARM IN OOST-AZIE. Singapore in staat van ver dediging. Officieel ls te Londen bekend gemaakt, dat met het oog op de „algemeene toe stand" in het Verre Oosten/Singapore in staat van verdediging wordt gebracht. Voorts wordt uit Sjanghai gemeld: Admiraal Sir Percy Noble, de opperbe velhebber van de Engelsche zeestrijd krachten in het Verre Oosten, heeft met 2ijn geheele staf Hongkong verlaten om zich naar Singapore te begeven. Uit Shanghai meldt men, dat het grootste deel van de Britsche zeestrijd - krachten en verscheidene Australische oorlogsschepen bij Singapore zijn gecon centreerd. (Singapore is de Engelsche sleutelposi tie en belangrijke oorlogsbasis tegenover het Ned. Indische eiland Sumatra en ge legen op de uiterste Zuidpupt van het schiereiland Malakka). AANSLAG OP BRITSCH PASSAGIERS SCHIP. 0 In Belfast Op het oogeriblik, dat het Engelsche passagiersschip .JDunbar Cactle" met tal rijke Engelsche passagiers aan boord naar New York wilde vertrekken, weer klonk Ierland! een zware ontploffing. Door deze ontploffing werd het havenhoofd beschadigd en geraakte een gedeelte der goederenopslagplaatsen in brand. en nu is de censuur tot de binnenlandsche post uitgebreid. Het ANP. meldt uit Pretoria, dat op vergaderingen, belegd door de regeerings oppositie en die door duizenden personen werden bezocht, is geëischt. dat de Zuid- Afrikaansche Unie onverwijld een eer volle vrede met Duitschland en Italië moet sluiten. Een tijdens de vergaderln- gefi bekend gemaakte resolutie eischt. dat de Zuid-Afrikaners geen gevolg m»»er zullen geven aan de aanwijzingen der re geering. BOSE GEARRESTEERD. Oud-president Indisch Nationaal Congres. Volgens een bericht uit Calcutta is het vooraanstaande lid van het Indische Na tionale Congres, Zabhas Chandra Bose in zijn woning door Engelschen gearres teerd. Bose ls president van het Congres geweest en heeft zich steeds op bijzonder scherpe wijze verzet tegen de Engelsche heerschappij in Indië. schip. Met; voorbeeldige ijver werden ds Belgen van boord gehaald. Geheel de be volking was naar buiten gesneld met brancards, ladders en matrassen. De tal rijke gewonden werden naar binnen ge dragen en ondergebracht in het zieken zaaltje van de vroegere bezetting, leeg staande huizen, in het Bethel-zieken- huls en de R K. Militairenvereenlging De gemeente-geneesheer met eenige ver- pleegsters gaf de eerste verzorging, spoe dig bijgestaan door geneeskundigen en wijkverpleegsters uit Fijnaart en Klun- dert. Zes Belgische priestersbrancardiers met den pastoor verleenden tot in da nacht in alle lokalen geestelijke bij stand. Zoo spoedig mogelijk werden de meest ernstig gekwetsten vervoerd naar de zie kenhuizen van Oudenbosch en Breda, telkens vergezeld van een Belgischen priester. Geheel de nacht en de volgende dag volgden deze transporten elkaar op en Vrijdagmorgen vertrok nog eerj lange colonne Roode Kruiswagens der Duit- schers met de gewonden naar Breda. Bij deze ontzettende ramp werden 289 Belgen gewond, van wie de helft zeer ernstig. Drie overledenen werden Zater dagmorgen ter aarde besteld op de alge meene begraafplaats van Willemstad en daarna werden, van Dinsdag af, nog 41 verdronken soldaten begraven. VERKEERSONGEVAL. Tusschen Nijkerk en Putten zijn twei leden van de marechausee-brigade te Winschoten, die per motor van verlof te- Bommen op verschillende plaatsen. Aanzienlijke schade in Rotterdam Op verschillende plaatsen in ons land hebben Britsche vliegtuigen de laatste dagen weer hun bommenlast uitgew^fggk rugkeerden, tegen een auto gereden. De heetlllierifli* von hftt AiritAeetiorifll nuae. De stad Rotterdam is gisternacht weer geteisterd door een Britsch bombarde ment. dat deze keer vrij aanzienlijke schade heeft aangericht. Particulier eigendom heeft het weer moeten ontgel den. Het verkeer heeft in de gevolgen van deze nachtaanval moeten deelen. Vele bommen in de Rijnstreek. Ook de Rijnstreek heeft het ditmaal moeten ontgelden waarbij in het bijzon- der de inwoners der gemeente' Ter Aar New York wilde vertrekken, weer- een benauwd halfMutJe hebbenMoorge- in de havenwijk van Belfast (Noord maakt. De Eng^Rhe bombardéments- vliegtuigen, aangevallen door Duitsche Jagers, hebben ongeveer.zestien bbrpmen op vier verschillende punten vad de ge meente uitgeworpen, zondpr andere scha- bestuurdpr van het motorrijwiel over leed na korte tijd. De duo-passagier kwans er zonder verwondingen af. MAATREGELEN TEGEN GEVLUCHT! AMBTENAREN. In België. In het kader van de maatregelen tegen de gevluchte staats- en gemeente-amb tenaren is de burgemeester van Oosten de. Moreaux, die bij het begin der vijaft- delijkheden de wijk htó genomen, van zijn functies ontheven. Enkele dagen voor de capitulatie van het Belgische leger Ls de gouverneur van dp provincie West- Vlaanderen. Baels, dejor den koning om dezelfde redenen uit zijn ambt ontzet. 3 AP ANSCOT AC#E Tï SJANGHAI. Op het schip zelf werd geringe schade de te veroorzaken dan een groot aantal Internationale concessie ge- veroorzaakt. Het aantal van dé bij den gesprongen nfiten der omliggende wo ei «eiteiijk beset. aanslag en de daarop volgende inciden- nlngen. 1 Japansche troepen hebben gisteren het ten om het leven gekomen en gewonde Ter Aar biedt geen enkel militair ob- „Odi, w«r«n «M* m«nich*n wij» (Dat li kaai «maal niat noodig, oh n achter kat stuur maar klain baatfa batar wlldan oplatte*, ëa* Woeteaa wa al kSSl tavradaa a|ja U 3 TWEEDE BLAD. NIEUWSBLAD VOOR ZUID-HOLLAND EN UTRECHT SchoonhoTensche Courant WOENSDAG 3 JTLI 1940 WAT VERKRIJGBAAR JS. ARTIKEL EN BON HOEVEELHEID QEI.DIO Brood Bon no. 41 t/m 50 100 gram per bon t/m 7 Juli Bloem Bon no. 75 14 p. bloem of zelfr. bakmeel t/m 12 lull Suiker Bon no. 80 1 kilogram t/m 25 Juli Koffie, Thee Bon no. 69 X ons thee of H pd. koffie t/m 5 Juli Petroleum Zegel Periode 2 2 liter t/m 14 Juli HUISBRAND BESCHIKBAAR, f Zomerrantaoen mag be trokken worden. jjn vervolg op het desbetreffend be- fl|nt in ons vorig nummer kunnen wij mede deelen, dat. volgens een voor de brandstoffenhandelaren bestemde cir culaire, verkrijgbaar bij de plaatselijke distributiekantoren, de handelaren hun klanten (niet-industrleele verbruikers) van nu af de voor de zomermaanden Juli, Augustus en September toegestane hoeveelheid brandstof mogen afleveren. Dat is, eooals gemeld Jn totaal hoogstens twintig procent vin de hoeveelheid vaste brandstoffen (steenkolen, briketten, co kes. bruinkool .^§8die dezen in het jaar April 1939 tot iW met Maart 1940 afna men. Voor blnnenlandkdhe lndustrieele ver- orulkers geldt een andere regeling. De zen kunnen, voor zoover hun Jaarver bruik boven de 240 ton gaat. brandstof fen krijgen op een toewijzing van het Rijkskolenbureau, voor zoover hun jaar verbruik beneden de 240 ton blijft, kun nen zij in de zomermaanden pér maand maximum een twaalfde ontvangen van de door hen van April 1939 toApril 1940 gebruikte hoeveelheid. Ziekenhuizen, gestichten, rijks-, pro vincie en gemeenteinstellingen, die tot nog toe tot de lndustrieele verbruikers gerekend werden, vallen thans ©nder de categorie der gewone verbruikers, die in het kwartaal Juli-Augustua-Septeraber niet meer dan 2(1 pCt van hun jaarge- brulk kunnen ontvangen. Nieuwe lndustrieele afnemers, zooals nieuw gevestlgden, kunnen één twaalf de van hun geschatte normale jaarver bruik per maand ontvangen, met aftrek king van het sedert Mei 1940 ontvangen kwantum. Nieuwe particuliere afnemers kunnen 20 procent van hun geschatte normale jaarverbruik ontvangen. De handelaren mogen tot 30 Septem ber 1940 geen verplichtingen aangaan tot verkoop of levering van brandstoffen na die datum. SurgemMftfr van Dm Haag ontslagen. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De ln functie zijnde burgemeester van de gemeente Den Haag. mr. 8. J. R. de Monohy, ia op last van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied uit zijn ambt ontslagen. De werk zaamheden van den burgemeester wor den voorloopig door den oudsten wet houder waargenomen. HILVERSUM'S BURGEMEES TER GAAT HEEN. De burgemeester van Hilversum mr. dr. K. L. C. M. I. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, die sinds verleden week Woensdag niet op het raadhuis was ge weest en dien men in Limburg waande, telefoneerde Maandagmiddag naar den loco-burgemeester, wethouder B. H Bak ker en verzocht hem het college van B. en W. bijeen te roepen. De burgemeester deelde ln deze bijeenkomst mede, dat hij het onwrikbaar besluit had genomen tUn ontslag aan te vragen. Hij deelde voorts mede. dat hij gaarne Dinsdagavond te kwart over zeven in de Burgerzaal van de raadsleden afscheid zou willen nemen. Zijn besluit is geno men. nadat hij zich Woensdag bezonnen had op de inhoud en de gevolgen van de redevoeringen, die hJJ voor de gemeen telijke radio-distributie heeft gehouden. Het besluit is nfet een gevolg van een wenk van hoogerhand en het bezoek, dat de vertegenwoordiger van den Rijks commissaris verleden week Maandag heeft gebracht, evenmin ln verband staat tot dft ontslag, daar dit bezoek reeds was afgesproken. De burgemeester zal heden naar Lim burg vertrekken, waar hij Zaterdag te Maastricht in het huwelijk zal treden. De 37-jarige burgemeester had 1 Ja nuari zijn benoeming tot burgemeester aanvaard. Een ongewoon afscheid. In een bijeenkomst van raadsleden heeft vervolgens gisteravond baron de Wijkerslooth afscheid genomen ais bur gemeester van Hilversum. De bijeen komst had een ongewoon en eenlgszlns pijnlijk verloop. De burgemeester hield een toespraak, waarbij hU het eerste nummer van een nieuw blad „Nationale Eenheid" geheeten. waarvan hU redac teur-uitgever bleek te zijn, openvouwde. Daaruit las hij eenige stukken voor. waar onder een overzicht van de nationale en Internationale gebeurtenissen en de stamboom van zijn geslacht, waarmede de burgemeester onthulde, dat hfj ln vrouwelijke lijn rechtstreeks afstamt van Willem den Zwijger en in welk verband hij opmérl^te aan zijn bloed én aan zijn geslacht het recht te ontleenen om lei ding te geven Daarna volgde een proclamatie .aan het Nederlandsche volk", waarin de bur gemeester zelde „heden de Leiding, die het Nederlandsche Volk behoeft" op zich te nemen, nu de „Van Hogendoro" van 1940 zich niet meldt". Na deze voorlezing verhieven twee personen op de tribune zich en zongen met den burgemeester, die eveneens was opgestaan, een couplet van het Wilhelmus, onder doodsche stilte aangehoord door de verbaasde raadsleden en overige, eveneens verbaasde, aanwe zigen. zoo vertelt de Tel. Na nog zyn program te hebben voorgelezen, verwij derde de burgemeester zich, uitgeleide gedaan door den bode. Wethouder Bakker, d'e in den voor zitterszetel plaats nam. schorste de bU- eenkomst en nadat deze later weer ge opend was. wees de wethouder er op, dat al wat te voren geschied was, niet ln een offlcieele raadsvergadering is gebeurd. Deze liet hij eerst thans aanvangen. Wet houder Bakker zelde. dat hij en zlJn me dewethouders hadden gehoopt, dat de burgemeester, die evenals wij allen door de spanningen van dezen tijd bevangen ia geweest, na een korte rustpoos zijn functie opnieuw zou vervullen, doch dat heeft niet zoo mogen zijn. De nog steeds sprakelooze raad ging hierna over tot de behandeling van de agenda. TWEE DAGBLADEN VERBODEN. Voor veertien dagen. In de provlncieJ Noord-Holland zijn twee plaatselijke dagbladen voor de tijd van twee weken verboden, aangezien zU systematisch een onvriendelijke houding tegen het Duitsche bezettingsleger heb ben aangenomen. Ondanks de gewijzig de omstandigheden hebben zU zich niet kunnen onthouden van het voeren van eenzijdige propaganda voor Engeland en Frankrijk, zooals zij die vroeger stelsel matig plachten te voeren. NEDERI.ANDSCH DOCUMENT tP DUITSCH WITBOEK. Over maatregelen na een eventueele inveL In het vijfde Duftsefre Witboek, welks verschijnen wij in ons vorig nummer hebben gemeld, is over de vraag, wie de schuldige is aan de Uitbreiding van de oorlog, een groot aantal documenten op genomen. Een van de voornaamste stukken vormt een memorandum van den Nederiand- schen opperbevelhebber aan den gezant te Brussel, wien daarin wordt verzocht, onmiddellijk na ontvangst van dit me morandum de inhoud mede. te deelen aan de Belgische regeering. in afwachting van de komst vah een vertegenwoordiger va.i den opperbevelhebber, kon de ge zant de Belgische regeering meedeelen, dat het Nederlandsche leger opdracht had de opmarsch van den aanvaller zooveel mogelijk te vertragen. De plannen hier toe zouden door den ve. tegenwoordlger van den opperbevelhebber worden voor gelegd De Nederlandsche gezant moest verder aan de Belgische regeering verklaren, dat de Peelstelling. de Grebbellnie en de stel lingen in Zeeland zoodanig wafen inge richt en bezet, dat. Indien de na dé er. inval te hulp komende Fransche en Britsche troepen snel ter plaatse zouden zijn, verbeten tegenstand mogelijk zou zijn. Zou deze hulp evenwel op zich laten wachtén, dan moest de mogelijkheid over wogen worden, in verband met de lengte van de genoemde 'linie éri de langere duur van de oorlog, de Nederlandsche troepen terug te trekken op de vesting Holland. De Nederlandsche opperbevelhebber heeft de regeeringen van Frankrijk en Engeland er met nadruk op gewezen, dat de verdediging van de Orebbe-llnie de mogelijkheid open liet te gelegener tijd uit deze stelling tot een tegenaanval over te gaan. Vervolgens werd gewezen e?p het belang van de verdediging van Zeeland. Frankrijk werd verzocht een legercorps van vier divisies gereed te houden als re serve voor de verdediging van het hart des lands, de Britsche regeering werd verzocht op de eerste plaats een divisie, versterkt met luchtstrijdkrachten en luchtafweermiddelen ter beschikikng te stellen voor de verdediging van Zeeland en verder luchtstrijdkrachten ei) afweer middelen tegen aanvallen uit de lucht ter beschikking te stellen voor de verde diging van het hart des lands. Bovendien werd aan belde regeeringen verzocht es cadrilles bombardcments-vliegtuigen ge reed te houden voor de vernietiging van bruggen, welke de Duitschers over IJssel en Maas zouden slaan. Ten slotte werd den Nederlandschen gezant te Brussel verzocht aan de Belgi sche regeering mede te deelen. dat indien het opperbevel van de geallieerde legers ertoe zou kunnen besluiten (na de inval) voldoende troepen te legeren in Noord- Brabant, de Nederianc^che opperbevel hebber zijnerzijds de mogelijkheid onder de oog^n zou kunnen zien, al naar ge lang de ontwikkeling van de toestand, een deel van zijn leger benoorden de Maas zijde aan zijde met het Belgische, respectievelijk Engelsche en Fransche le ger, te doen aanvallen. Zoolang de gevolmachtigd^ vertegen woordiger van den opperbevelhebber nog niet te Brussel zou zijn aangekomen, werd deze functie opgedragen aan den militairen attaché te Brussel. In een ver zegelde enveloppe werd deze aanstelling bijgevoegd. Dit "document ié gedateerd te 's-G*»- venhage, 22 Maart 1940 en is ondertee kend door generaal H. G. Winkelman. In 9en beschouwing in ..De Standaard" geeft dr. ColiJrt zijn oordeel over het me morandum van generaal Winkelman Na enkele onduidelijkheden hieruit te heb ben besproken, merkt de gewezen minis ter-president op: Overigens komt er in het Witboek op pag. 8 bovenaan een mededeeling voor, waarvan wij de juistheid ernstig in twij fel moeten trekken. En wei op grond van pespoonlljke wetenschap. Schrijver dezes heeft van eind Mei 1933 tot begin Augus tus 1939 persoonlUk voortdurend voeling gehad met de militaire aangelegenhe den. Twee jaren voerde hij in die perio de zelf het beheer over het Departement van Defensie en nimmer is henji ook maar het geringste gebleken van bespre kingen die. volgens het Witboek, bereids sedert jaren tusschen de generale staven gevoerd waren geworden Zouden zulke besprekingen nochtans wél gehouden zijn. dan zou dit niet slechts geschied zijn bulten voorweten der Regeerlng. maar zeer stellig tegen haar wil. Aan hare wenschen op dit punt kan nimmer twijfel hebben bestaan -en daarom blijven we by onze overtuiging, dat de uitspraak van het Witboek waar op we doelden, onvoldoende gefundeerd is. DIENSTPLICHT VOOR ALLEN. Het Utr. Dagbl. schrijft: Het gaat er thans om, dat een eensge zind, vastberaden en met den vasten wil tot bouwen en herbouwen bezield Ne- derlandsch volk de nieuwe omstandighe den met kracht.ge stap tegemoet treedt Slechts indien dit geschiedt, zal het mo gelijk zijn, dat wij ons lot in e.geij han den houden. Geschiedt het echter met, dan zal er over ons beslist en beschikt worden. Waarlijk, in uitstel schuilt gevaarf Juist, omdat wij niet behooren tot hen, die meenen, dat reeds alles omtrent de toekomst van het Nederlandsche volk la bekokstoofd, kunnen, ja moeten wij dit schrijven. Wij weten, dat de toekomst van ons volk voor een groot deel zal wor den bepaald door de houding, die om volk thans aanneemt. Lijdelijkheid, een „laat maar waaien '-mentaliteit, kunnen onherstelbare schade toebrengen aan 's volks huldig en toekomstig welzijn. Dil in te zien. is essentieel. Het is eene his torische onvermijdelijkheid, dat na de zen oorlog en voor de sceptici wtllen wU er gaarne aan toevoegen: ongeachf welke partij uiteindelijk den vrede be paalt grootere en hechtere Europee- sche verbanden zullen ontstaan dan vódr 1 September 19J9 hetv^eval kon zijn Met het oog hierop heeft $at volk de beste kansen om, binnen het kader der dan nieuwe mogelijkheden, zichzelf te blij ven en te zUn, hetwelk reeds thans met man en maeht, eensgezind en doelbe wust, zich voorbereidt op de kamende tijden. Het volk, dat men zjjri voorberei ding of (re-)organisatie wacht tot het nieuwe Europa geboren is. heeft een kwade kans om te laat te komen. Het vólk. dat zich thans geestelijk buiten Europa plaatst en den kostbaren tijd ver doet met mijmeren of pruttelen, loopt groot gevaar, dat anderen te crltiekef ure (en dat uur slaat na het shiiten van den vrede) zich gedwongen zien of ach ten om zich zijner aan te nemen Daar- onV-togne het Nederlandsche volk. in a! zUn geledingen, reeds nu. dat het eefl open oog heeft, zoowel voor de nieuwe noodzakelijkheden (hoe smartelijk voor velen deze misschien ook mogen zijn!) als voor de nieuwe mogelijkheden, welke door den loop der geschiedenis zUh kó men te ontstaan. Het Nederlandsche volk beschikt over de mannen, de energie en de mogelijk heid om na den vrede ln en voor Europa zeer veel te beteekenen Mits het zich thans hiérvan bewust wordt en mits het reeds thans de hand aan den ploeg slaat om zUn eigen vredesorganisatie voor te bereiden! Nederland's beste zonen voor, is en blijft het parool van dezen tijd Zoo ooit, dan heeft thans het vaderland het recht om van lederen Nederlandschen man en van Iédere Nederlandsche ▼rouw dienstplicht te eischwv*en behoe ve van 'e volks toekomstig geluk en toe komstig welzijn. PBOV. STATEN ZUID-HOLLAND. Onder voorzitterschap van Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek zljh gisteren de Provinciale Staten van Zuid-Holland in buitengewone zitting bijeengekomen. De voorzitter herdacht hen, die voor het vaderland gevallen waren en deelde vervolgens mede, dat van dr Bruyning (N SB bericht was Ingekomen, dat hij en zijn fraotiegenooten deze vergadering niet zouden bijwonen. In plaats van den heer Van Harmeien HÉT GOUD VAN DÉ ÉÉNZAME H0ÉVE door CHARLES ALDEN SELTZER. Brazo's oogen glinsterden berekenend, toen hij den blik opsloeg van de sporen der hoeven aan den rand van het water en dien vestigde op de twee bewegende stippen, die nu uiterst klein van afme ting waren geworden. Hij overdacht de woorden van dé eer ste stem, die, hiervan was hij reeds over tuigd, moest toebehooren aan den groo- ten man: „Hij zal morgenvroeg naar het ffoorden gaan. Het is bijna zestig mijlen. Hij kan het $iet halen voor den avond. Hij zal waarschijnlijk overnachten ln Baln's Camp hij en zijn gelelde nik kers! Wat, duivel! Baln 2al de nikkers ln den stal lat«n ilapen!" Blijkbaar zou iemand, waarin de belde ruiters belangstelden, in den morgen van den volgenden dag naar het Noorden rei zen. De ruiters verwachtten, dat hij zou overnachten op een plek, die zij „Bain* Camp hadden genoemd. Maar wie zou in deze wildernis met een gelelde van „nik kers" reizen? Waar moest hij die „nik kers" vandaan balen om een gelelde te vormen? Brazo staarde peinzend ln het witte licht, dat het doodsche land overjtroom. de. Hij stelde geen belang ln de bside rui ters, ofschoon hij heimelijk erkende dat het hem een beetje irriteerde, Too weinig gehoord te hebben, dat hij geen basis had waarop hU een theorie over d^ be doeling der ruiters kon opbouwen. Zijn belangstelling was enkel bespiegelend. Hadden de ruiters kwaad in den zin te gen dengene die „morgen naar het Noor den ging Er kwamen rimpels in Brazo's voor hoofd, toen hij zijn pony de Noordelijke helling van de GUa liet opklauteren en over een vlakte koers zette naar etn flauw zichtbaar pad, dat met vele kron kelingen in de Noordelijke verte ver dween. Hij bereikte het pad en reed ln gedachten verdiept verder. Toen hij een hoogte bereikte, verscheidene mijlen ver derop, keek hij om en merkte, dat h!J de beide ruiters niét meer zien kon. HIJ zelf reèd zonder doel naar 't Noorden. Maar hij dacht aan verscheiden plaatsen, waar hij, naar men hem verteld had, vee zou vinden. Blue Creek, misschien Salt River, De Little Colorado. Dit laatste gebied zou hem vrij ver naar het Noorden brengen en hij besloot om niet zoo ver te gaan. Hij zou het maar eens probeeren in de buurtevan Salt River en dan zou hU over stekeif naar New Mexico en koers zétten naar Roswell, in Lincoln County, waar hij er bijna zeker van kon zijn een baan tje te vinden. In werkelijkheid had hU niet de min ste haast om een baantje te vinden. In een gordel om zijn middel, had hl] zes honderd dollars ln goud. waar hij lan gen tijd op kon teren en hij voelde, dat hij zich de weelde kon veroosloven. om op zijn gemak een nieuwen werkgever te zoeken. Tegen den middag bevond htf «iph ln de Gila Mountains. Er waren twee of drie dagen oude sporen van Indianen, die hem alleen in zooverre belangstelling inboezemden, dat hij se onderzocht. Op dit oogenblik waren de Indianen vrede lievend en ais zij n^prgen met andere be doelingen kwamen, dan w^s dat een Vraagstuk voor mórgen. In den namiddag trok hij het eene dal na het andere door, ofschoon hij op zijn gemak reisde en tweemaal zijn pony Het drinken in waterkuilen, die hij vond langs het pad. waarop hij reed. Hij zag geen ranche. geen vee. Laat in den mid dag. toen hij een helling afdaalde, die leidde naar een droge rivierbedding, ont moette hij een patrouille Neger-cavalerle De patrouille bestond uit vier man. Zij waren op weg naar het Zuiden en in het voorbijgaan grinnikten zij tegen hem. „Welzeker!" zei hij hardop en sloeg op zijn eene knie. „Iemand met een beetje gezond verstond zou daar al lang aan ge dacht hebben! De zitdag van den be taalmeester. Wel. wat denk je dat xij be doelden, toen z\} hét ovir ayn reis had den." De beide mannen, die ovtr den betaal meester gesproken hadden, konden zijn vrienden zijn. Misschien dobbelaars, die er hun werk van maaktén om op den be taaldag in de buurt der legerposten rond te zwerven. Het zou belacheUJk zijn om aan te nemen, dat slj rooflustige bedoe lingen hadden. Zij waren maar met hun belden en er was een patrouille neger soldaten. die als gerelde diende. Het leger der Vereenigde Staten kon voor zich self zorgen. In ieder geval her innerde hU zich niet, dat ooit hulp van bulten af was Ingeroepen. Hij staakte zijn overdenkingen over het gebeurde Van dien morgen 'en de rim pels verdwenen uit zijn voorhoofd En toen hU tegen den avond in het gezicht kwam van een groepje, op doosen gelij kende gebouwen op een vlakte aan den oever van een riviertje, dat hU vermoed de dat Salt River moest zUn. voelde hU dat hij Bain's Camp bereikt had. Later ontdekte hij dat zijn vermoeden Juist was. Bain's camp was een postwagen-sta- tloh. Er waren reservepaarden. Er ston den verscheidene gebouwen en eenige Slordige corrals. De stal lag tusschen Baln's herberg en een winkel en er was een vreemde mengelmoes van geurtjes, die myriaden vliegen aantrekkelijk von den. Brazo had dikwijls ln de open lucht gekampeerd. Hier kon hU een bed vin den, goed voedsef voor Bllnky en ver- frlsschende dranken voor zich zelf. Hij zadelde af ln den stal, zocht de gelag kamer en luisterde rustig en genoeglijk naar hét gerinkel dar glazen. 0 HOOFDSTUK H. Baln's Camp was iets nieuws voor Bra zo, nadat hij maanden had doorge bracht op de vlakten rondom Tombstone en hij gunde zich nog een dag de weel de van volslagen werkloosheid, terwijl hU zijn pony ln de gelegenheid stelde om uit te rusten en zelf herhaling genoot van de dranken, die hij ln Baln's herberg vond. Baln's was niet veel ftieer dan een naam. Braso had de gelagkamer v<»or zich alleen, op de weinige bezoekers van den winkelier en den man na, die het beheer had over den atai van den post wagen en de corrals. Hoewel de omgeving van het kamp zeer aangenaam was. kwam Braso tot het besluit, dat meneer even eenzaam kon zijn. alsof men alleen door *t land reed. Hij zei tegen den stal- baas dat hij voor het aanbreken van d^n volgenden dag „er vandoor ging Maar laat ln den avohd vóór zijn ver trek zag hij de neger-soldaten w -r. Zij leden Baln's Cadp binnen, naast san postwagen waaruit recht voor de her berg de betaalmeester staptecBrazo ont dekte spoedig dat deze laatst* aange sproken werd als ..Majoor Pttrlck". PJtnck was een groote man en droeg zijn blauw uniform tameiyk slordig. Vijf minuten na zijn aankomst stond hij aan de toonbank op lulden toon met Baln ts praten. Daar hij niet naar den Majoor wilde luisteren, ging Braso naar bulten en zag den postwagen wegrijden. HIJ hoorde den stalbaas zeggen, dat de Ma joor den nacht In Bain's zou overblijven en den volgenden morgen met zijn gele de zoy doorgaan naar Fort Apacha. De Ae- ger-cavaleristen hadden een handpaard meegebracht voor den Majoor. De cavaleristen waren ln den stal aan het afzadelen toen Brazo de deur bereik ten en hij stond ernstig naar oem te kij ken en te luisteren. ZU móchten niet in. de herberg komsn als de Majoor daar binnen was, maar de stalbaas was vrien- delijk. Hij giug weg en kwam spordif terug met een llesch, die 'de cavaleristen aannamen. ZU verdwenen ln de richting van een hooischuur achter den stal. La ter hoorde Braso uit die richting vee) gelach. De stalbaas kwam bij Brazo aan de deur s&an. HU wees met zijn duim nafc» de herberg. „Twaalfduizend dollars," zei hU- „Of zoo ongeveer Brazo begreep, dat de stalbaas het hsd over het geld. dat de betaalmeester bU zich had. JNatuurlUk is er niet veel kans om het hem af t« nemen," vervolgde de stalbaas. f .Maar de mahler waarop hij met dat geld omspringt piaakt mij Zenuwachtig HU had het in den bak van den postwagen tWordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 2