Telegrammen Groote eenheid in Deensche 4* Landbouw en Veeteelt Plaatselijk nieuws ~Kerk"ên SchboT] Ongevallenverzekering opgeheven! Gestoomde aardappelen. Schoonhoveli j - i Marktberichten 1 gemeenteraden. SlledraeM. Plaatselijk nieuws 4 'WOENSDAG 8 JULI 1946 (8 4411 ié previAcl# heeft verlaten, werd tot lid der Staten toegelaten de heer W. Sanders. Ten slotte werd met 45 van de uitge brachte 74 stemmen tot buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten gekozen mr G. van Baren <a.r.). De vergadering werd daarna verdaagd tot heden. DIRECTIE NEDERLANDSCHE BANK. In» tie Maandag gehouden buitengewo ne algemeene vergadering van aandeel houders van De Nederlandsche Bank is tot directeur gekozen prof. mr. A. M. de Jong. tot dusver onder-directeur van De Nederlandsche Bank. BOERDERIJBRAND. ZWOLLERKERSPEL. 3 Juli. Gistermid dag is in de polder Mastenbroek (ge meente Zwollerkerspel) brand ontstaan bij den veehouder Rietman, doordat de motor Inbrand vloog, waarmede men he iig was het hooi in bergen op te tasten. Twee hooibergen, de boerderij en een schuur met landbouwwerktuigen gingen verloren. Rijksdag. Voor onafhankelijkheid. KOPENHAGEN. 3 Juli. De voorzitters der vier groote partijen in de Deensche rijksdag, namelijk de sociaal-dÜnocrati- ache partij, de radicale partij, de conser vatieve en de z.g. Venstre hebben teza men met de rechtsstaatspartij besloten tot aaneensluiting over te gaan. In een desbetreffende verklaring wordt gezegd: JDe in de Deensche rijksdag vertegen woordigde partijen, die het behoud der bestaande grondwet wenschen, als basis voor het politieke leven, hebben besloten een nationaal Deensche samenwerking te verzekeren. Deze partijen leggen alle meenlngsverschillen ter zijde en Sluiten zich aaneen ter verzekering der onaf hankelijkheid en integriteit van Dene marken". NOORSCH VRACHTSCHIP VERGAAN. MADRID, 3 Juli. In La Corunja zijn twee Spaanse he visschersbooten aange komen. die op 300 zeemijlen van La Co runja ten Zuiden van Ierland op 30 Juni II schipbreukelingen van het Noorsche vrachtschip Belmeira, groot 5500 ton, aan boord hadden genomen. De Belmoirawas op weg van Dakar naar Southampton. BRITSCH TANKSCHir GETORPE DEERD. NEW YORJ£, 3 Juli. Het radiostation Maekay heeft S.O.S.-signalen opgevangen van het Engelsche tankschip Athellais, metende 9000 bruto reglsterton. Het ■chip bevindt zich op ongeveer 400 mijl tgn Z.W. van de Iersche kust in nood. Het heeft gemeld, dat het is getorpe deerd. UITBREIDING BRITSCHE LUCHT- VAARTPERSONEEL. LONDEN (Reuter), SJuli. In het lager huis is medegedeeld, dat de vice-maar- lebtlk van het luchtwapen. Garrod, be noemd is tot lid van de iuchtvaartraad. Dp een desbetreffende vraag werd ge antwoord dat belangrijk» maatregelen «Un genomen voot de uitbreiding van het vUegerspersoneel. BLOKKADE VAN FRANKRIJK. LONDEN, 3 Juli. De minister van eco nomische zaken Dalton heeft op de* vraag of de noodige maatregelen zijn genomen voor de blokkade van Frankrijk ver klaard. dat zulks het geval is. De libe raal Mander stelde daarop de vraag, of de blokkade ook betrekking had op het niet bezette deel van Frankrijk. BELANGRIJKE CONFERENTIE IN AMERIKA. Op 21 JuU. WASHINGTON, 3 Juli. De conferentie In Havanna van alle Amenkaansche mi nisters van buitenlandsche zaken of hun vertegenwoordigers, is thans definitief bepaald" op 20 Juli. CANADEE8CHE VLIEGTUIG INDUSTRIE. OTTAWA (Reuter), 3 Juli. De Cana- ieesche minister van munitie heeft ver klaard, dat in Canada zoodanige vorde ringen zijn gemaakt in de vliegtuigin dustrie, dat het voor de tijd van twee Jaar ontworpen programma in een Jaar fcftp worden afgewerkt wijl anderen hun intrek hebben geno men ln een hotel. Doch er zijn ook Rot terdammers. die hier de familiebanden komen aanhalen bij ooms of tantes, en zoo tevens van wat meer rust genieten. INCASSEERDER GEMEENTE BEDRIJVEN. Daartoe gemachtigd in de Maandag middag gehouden gemeenteraadsverga dering. hebben B en W. den heer J. Sprong, gemeente-deurwaarder, met in gang van 1 Juli tevens benoemd tot in casseerder van de bedrijven in vaste dienst. GESLAAGD. De heer D. van Wijk, leerling op onze drukkerij, is geslaagd voor het examen drukker, afgenomen door de gezamenlij ke patroons- en werknemersorganisaties. IN EERE HERSTELD. Tot de kiefne, onschuldige geneugten van de Sc hoon hoven aren en tot de typi sche stadsbeelden hebben gedurende tien tallen jaren de aankomst en het wertrek van de Lekboot aan de steiger aan de Kat en op het veer behoord. Toen de Lek boot nog niet zoo lang geleden het veld moest ruimen, doordat autobussen en an der motorvervoer haar plaats hadden in genomen. hebben wij geschreven dat daarmede de poezie op de Lek verdween en voor een groot deel ook die van de Kat en van het Veer. Het vreemdelingen verkeer voor onze stad vond altijd ook voor een groot deel plaats door middel van de Lekboot en toen die verdween, moest men op heel wat minder rustige, maar veel makkelijker wijze de zilverstad aan de Lek bereiken, pe benzinedistribu tie heeft nu aan deze gebreken een ein de gemaakt, de Lekboot gaat weer va ren. Daardoor zullen weer velen, die hun vacantie nu in eigen land moeten door brengen, kunnen genieten van de rustige tocht langs de schilderachtige rivier en ook Schoonhoven zal zijn deel van het vreemdelingenbezoek wel krijgen. Er ko men namelijk dagelijks drie booten in Schoonhoven aan, Pm 10.10, 12.10 en 19 10 uur en ze vertrekken van het V$er om zeven uur. half één en half zes. Daarmede zal weer eenige bedrijvig heid aan de steigers ontstaan en de Schoonhovenaren zullen zeker de oude gang naar de boot weer spoedig opvat ten. In een advertentie ln dit nummer wordt ook op de hervatting van de dienst gewezen. LINDEBLOESEMTHEE. Hoewel het bekend genoeg is, tfat groote schaarschte aan thee dreigt, heb ben de Schoonhovenaren op dat gebied een ongewone zorgeloosheid aan de dag gelegd. Uit vele steden kwamen berichten dat men daar lindebloesem plukte, ja zelfs, dat dat van gemeentewege werd georganiseerd en dat men werklooze ge meente-werklieden tot theeplukkers pro moveerde. Ondanks dat, hebben de in woners van onze stad hun kopje thee ge dronken van het kleine rantsoen, hun toegemeten en hebben verder niet m de toekomst gesden. Onze. stad is rijkelijk begiftigd met lindeboomen, zoodat het geen bewondering zou behoeven te wek ken. als men veel Inwoners op de rap- ladder had zien staan, om zich van een „maaltje thee" voor nog moeilijker tij den te voorzien. Dat zou men te mear kunnen verwachten als men weet, at men zeer gemakkelijk vergunning kan verkrijgen van B. en W., om lindebloe sems te plukken en dat de boom :'n een rijkelijk beschot geven. Niettemin zijn tot nu toe nog slechts twee inwoners aan het oogsten geweest, hoewel de linden bijna uitgebloeid zijn. EIEREN VEIL ING. Lopikerstraat. Prijzen: Kippeneieren f 3.80—t 4.35 per 100 stuks, boper i 0.77, f 0.7» per half K G. BOTERMARKT. Geen aanvoer. GEVONDEN VOORWERPEN. Omtrent onderstaande gevonden voor werpen zijn inlichtingen te bekomen aan het Bureau van Politie: Broodbonnen; kindersokje; huissleu tel; belastingmerk. Waterstand: Schoonhoven hg. water 5.25 uur, 1.23 M. Keulen stand 3.01 M., val 0.20 M, OPNIEUW BOMMEN TE AMEIDE. Amride. Dinsdagmiddag zijn hier ter hoogte van het Slot Herlaar wederom bommen geworpen door een Engelsch vliegtuig. Het was op zeer groote hoogte en wierp toen enkele bonpnen uit, welke gedeeltelijk ln de Lek en gedeeltelijk na bij het Slot Herlaar terecht kwamen, waar zij diepe gaten in de grond sloe gen. Bij den heer B- Bouwmeester vielen enkele scherven op een varkensschuur- .tje, waardoor het dak vernield werd. Voorts zijn van eenige woningen de rui ten vernield. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen, hoewel in de omtrek verscheidene menschen werkzaam waren in de kersenboomgaarden. ONDERWIJZERSEXAMEN. Gorinchem. Christelijke Kweekschool Tweede groep: Geèx. 2 cand. Geslaagd de heeren A. Westerhout te Hardlnxveld en G. Vos te Veen. Derde groep: Geëx. 8 eandidaten. Ge slaagd de dames G. Ketel en P. J. de Vaal te Leerdam. E. E. Kommers te Raamsdonkveer. C. van der Meer te Go rinchem. J. Takken te Hel- en Boeicop en de heer Ph. Baardman te Hardinx- veld. Krimpen aü. IJsseL Zaterdag zal DCV een wedstrijd spelen tegen CKV I van Kralingsche Veer. Ook zal CKC I nog een wedstrijd spelen tegen Zwervers L van Capelle ad. IJssel, terwUl dan uit deze drie clubs elf spelers gekozen zullen wor den, die een wedstrijd zullen spelen te gen een 1ste of 2de klasse club der KNVB. N1Ö>. HERV. KERK. Bedankt voor yipardingen Ds. E. E >dfe Looze te Gouda; yoor Arnhenf Ds. H. v. Groenewegen te Alblasserdam. Eindigt 1 Juli Ingevolge besluit der Vereeniging t)e Nederl. Dagbladpers is het aan couranten met ingang van 1 Juli niet meer toegestaan aan de abon nementenverzekeringen, van welke aard ook, te verbinden. Met ingang van genoemde datum zal de ver zekering van onze abonné's dus een einde nemen. De RJjksveeteeltconsulent J. S. Swier- stra, schrijft ons: De prijs der oude aardappelen is den laatsten tijd zoodanig, dat flinke hoeveel heden gestoomd zijn, teneinde deze te bewaren als veevoeder. Gestoomd bewa ren geeft heel wat minder verlies als rauw bewaren! Waarom bewaren? om dat wij uit de mededeelingen "van het Bureau voor Voedselvoorziening in Oor logstijd weten, dat voor rundvee geen krachtvoer beschikbaar is voor 1 Febru ari 1942. terwijl voor de varkens kleiner wordende hoeveelheden worden toegewe zen. Voor deze dieren zijn, blijkens ook in deze provincie opgedane ervaringen, gestoomde aardappelen een nuttig aan vulling op het rantsoen (vooral bij de kaasboeren als wei aanwezig is). Het veevoederbureau adviseerde voor lichtere varkens (tot pl.m. 50 KG.) 3 a 4 KG, voor zwaardere 5 a e K G. per dier per dag te voeren. Men voere dan naast pl m. 4 KG. gestoomde aardappels 34 liter wel (of ondermelk) en bovendien eenig krachtvoer. Heeft men geen wei of ondermelk. dan is dat geen reden de aardappels maar te vergeten! Er zit in de aardappels een mooie voedselbron, en al zullen er nu wel per sonen zijn, die er ..niet veel inzien", zij die nu hun partij hebben of verwerken, hebben de voedselmassa! Voor ons rundvee is de gestoomde aardappel meer mest als melkvoer. Dat mogen de consumptiemelkers, die vee af werken. wel eens bedenken. En het melkvee: dat kan er ook van mee eten! Beter iets, dat goed bruikbaar is, danallerlei rommel. BESTRIJDING VAN DE HORZEL. Een van de ergste booswichten, waar onder het rundvee te lijden heeft, is de horzel of bromvlieg. De larven van deze vlieg leven onder de huid der koeien, maken de dieren zeer onrustig en doen aan de gezondheid zooveel schade, dat men na wetenschappelijke onderzoekin gen heeft kunnen vaststellen, dat bij het jonge vee het gewicht van met de daas- vlieg besmette dieren van 11 tot 32 K G. minder is dan> bij de dieren, die geen last van deze larven hebben. Legt de daas zijn eieren onder de huid van een melkkoe, dan vermindert de melkproductie van het dier tot bijna de helft. Daarbij komt nog. dat de waarde van de huid zeer achteruitgaat door de gaten, die te voorschijn kruipende lar ven veroorzaken. JuLst de gedeelten, die. voor het looien van leer van groot be lang zijn, de deelen van de rug. worden het meest doorboord. De daardoor ver oorzaakte schade loopt jaarlijks in de mlllioenen. De horzel zwermt van Mei of-Juni tot eind Augustus. Aan het geluid, dat zij bij het vliegen maakt, herkent het vee het gevaar en op de weide zoeken de die ren de vlieg te ontkomen. Maar de vlieg is sneller en legt haar eieren onder de huid van het vee. Op een enkel dier heeft* men soms meer dan 500 eieren gevonden. Na korten tijd kruipen uit de eitjes klei ne maden, die zich in de huid boren. Na een ongeveer za\en maanden durende wandelinf door het lichaam van de koe, zetten zij zich op de rug van hun gast vrouw in onderhuidsche weefsels vast. Inmiddels hebben zij een grootte van 28 millimeter bereikt en steken uit de buil, die zij gemaakt hebben, hun ademhalings organen naar buiten, om lucht te krijgen. Terwijl zij steeds grooter worden, begint het weefsel van de huid te ëïtfcren, en de rune f ren hebben daar veel hinder van. Eindelijk verlaten de volwassen larven hun verblijfplaats, meestal in de WEER VLUCHTELINGEN. De laatste dagen zijn hier ter stede Weer verschillende vluchtelingen uit ge- Jf vaarlijker gebieden aangekomen, die hier een rustiger verblijf, maar voor ook eeil ongestoorde riéfhtrust komen zoekpn. Het 4 zijn meerendeels inwoners van Rott*r- dam. die de laatste weken onder de her haalde Engeléche bombardementen zich ln de Maasstad weinig veilig voelden. hebben een hul# gehuurd, ter- Laatste Kwartier. Op 3.58, 19.53. Nieuwe Maan 5 Juli. onde* HOE LAAT VERDUISTEREN? In verband met de verduisteringsvoor schriften wijzen wij .erop,dat heden 3 Juli, de zon ondergaat om 22 uur 04 min. Opkomst morgen 4 Juli, 5 uur 24 min. Tusschen deze beide tijdstippen is dus alle lichtuitstraling verboden. vroege morgenuren, om zich ln de grond terug te trekken en zich te verpoppen. Na een tijd van zes tot zeven weken komt de vlieg te voorschijn. Zij leeft slechts één week en heeft het daarom druk met het leggen van eieren op de ruggen der runderen. De illustratie laat een horzel en bremsvlieg zien, daarnaast een doorsnede van een rijpe larvenbuil met de dicht onder de huid liggende larve, daaronder de larve zelf. De bestrijding van de larven kan op verschillende manieren gebeuren: doch het werktuigelijk dooden der in de builen verschijnende larven is noodzakelijk. Deze methode bestaat uit het inbrengen van een doodend middel in de vorm van staaf jes in de builen, door het inwrijven van de builen met vaseline ol vet of door een speciaal daarvoor bereide zalf, door be handeling met een oliehoudend middel, dat op de bullen wordt gedruppeld, en ten slotte door bepaalde waschmiddelen. Door zijn eenvoudige manier van behan delen en de goedkoopte, zijn afwasschin- gen met Derrismiddelen het meest ge bruikelijk. Men heeft er minder tijd voor noodig dan voor de behandeling van el ke buil afzonderlijk. Voordat de dieren naar de weide wor den gevoerd, moet men ze in ieder geval nauwkeurig onderzoeken of er nog lar ven voorhanden zijn en deze door dit- steken of uitdrukken vernietigen, zoodat de dieren geheel daasvrij de stai ver laten.. Daarna ia het noodzakeMk na riertikot vijf en na acht tot negen weken nog maals de dieren te onderzoeken, of er nog nakomelingen geboren zijn. Men doodt deze larven het eenvoudigste met een in credline-oplossing gedoopte haak naald en verwijdert de larven daarmede; indien mogelijk, haalt men ze geheel uit de bullen. Het sterkst treedt deze plaag op in weiden, waar geen hutten zijn. terwijl daar, waar de dieren op de weide eepige beschutting vinden, de plaag slechts in geringe mate voorkomt. (Nadruk verboden.) Zes Engelsche vliegtuigbommen, welke op 't dorpje Kwintsheul werden geworpen richtten Dinsdagnacht vrij veel schade aan. Hierboven de boerderij „Vredebest", welke vernield werd. BOTER, KAAS EN EIEREN. WOERDEN. 3 JuU. Aanvoer 340 par tijen kaas. Prijzen: Met rijksmerk la kwaJ. !t 35—37, idem 2e kwal. f 32—H zware tot f 38.50. Handel matig. AARDAPPELEN. GROENTEN EN FRUIT ZWUND RECHT, i Juli. Aardbeziën (met dop) f 2231, idem (zonder dop) f 19, aalbessen (roode) f 21, aardappelen eersteUngen f 55.50, blauwp. f 7.1Ö9, JuUaantjes f 5.20—8.20 per 100 K.G.; andijvie f 2.107^-2.80, bloemkool I f 6— .,9.30, idem II f 4 50, witte komkommers 1 f 6 60, idem 12 t 5.50, idem UI f 4.50— 5 20, groene komkommers I f 6.40, idem II f 550. idem III f 4 50 per 100 stüks; kropsla I f 1—1.30 per 100 krop; kroten f 0.80 per 100 bos; kroten f 1 90 per 100 KG rabarber I f 1.60 per 100 bos; roo de'kool f 4.80—6.80 per 100 K.G.; selde rij f 0.18 per dozijn; spitskool f 4.80, staakznijboonen f 28. stamsuikerboonen f 1624, stamsnijboonen f 1518, tuln- boonen f 4.504.80 per 100 K.G.; wortelen f 5.50—6.10 per 100 bos; wortelen (was- peen) f 6.50 per 100 K.Q. WOENSDAG t JTTÖ tm SiëSSëB'OllWilfti Onder voorzitterschap van burgemees ter L. Neijens kwam de gemeenteraad in een openbare vergadering bijeen. De VOORZITTER opende de ver gadering met gebed, waarna de notulen werden gelezen en vastgesteld. Ingekomen waren verschillende goed gekeurde raadsbesluiten van Ged. Staten waarbij de vrijstelling van vrije- en or deoefeningen tot uiterst 1 Januari 1941 voor de openbare lagere school. Door de vergrooting en verharding van *t speel plein zal daama geen vrijstelling meer verleend worden. Daarna werd overgegaan tot de be noeming van een lid der Commissie tot Wering van Schoolverzuim, wegens het bedanken van den heer C Kooijman. B en W. dragen voor te benoemen: 1. de heer C. Kool en 2. de heer G J Rietveld, belden ouders van leerplichtige kinderen. Gekozen werd de heer C. Kool. B. en W. stelden vervolgens voor om een bedrag voor extra hulp aan werkloo- zen voor het jaar 1940 beschikbaar te stellen tot een totaal f 948.waarvan het rijk een bedrag van f 708 zal bij dragen en het aandeel der gemeente op f 240 zal komen voor de uitreiking ran kleedtng. schoeisel enz., aan werk- toosen en te werk gesfcelden, waartoe werd besloten. Vervolgens stelden B. en W. voor op advies van den waarnemend inspecteur der volksgezondheid om het pand C 31 onbewoonbaar te verklaren, en het pand C 68. omdat het nog bewoond is nog niet onbewoonbaar te verklaren. VerschiUen- de raadsleden opperden daartegen be swaren, omdat door het nog niet goed keuren door Ged. 8taten van het nieuwe gedeelte van het uitbreidingsplan niet voldoende geschikte woningen zijn. Be- oioten werd voorloopig het voorstel aan (e houden. Op voorstel van B. en W. werd beslo ten tot vaststelling eener taxi-rerorde- nlng. Vastgesteld werd een wijziging der gemeente-begrooting. over de dienstjiren 1939 en 1940 De VOORZITTER deelde daama rog mede. dat B en W. voorstelden een bedrag van f 3500— beschikbaar te stel len voor ophooging en bestrating rond om het nieuwe gemeentehuis, wat in werkverschaffing uitgevoerd zal worden. De heer D. DE JÖNG opperde be swaren om het werk in werkverschaffing uit te voeren, daar het geen object is om In werkverschaffing te laten uitvoeren en «telt voor om zulks niet te doen. De heeren VAN Dl MINKELI8, DE VO 8 en STAM waren het daarme de eens en steunden het voorstel-de Jong. De VOORZITTER vreeede, dat Ged. Staten het anders niet zullen goed keuren. De wethouders KAZEN en DE JONG •verdedigden het voorstel van B. en W. Het voorstel-de Jong werd met 5—6 •temmen verworpen, zoodat het werk in werkverschaffing zal worden verricht. Tegen het voorstel-de Jong stemden de heeren Tukker. Schakel. Kersbergen, de RooiJ en de wêthouders Kazen en de Jong. Het voorstel van B. en W. werd daama aangenomen. In de rondvraag klaagde de heer KERSBERGEN er over. dat ingeze tenen op het distributiebureau twee of driemaal terug moetën komen om gehol pen te worden, terwijl de aanwezigen na twaalf en zestien uur weggestuurd wor den. Spr. verlangde een betere regeling. De VOORZITTER zelde, dat na 4 aur deg namiddags de werkzaamheden niet beëindigd zijn, daar dan nog ande re werkzaamheden te verrichten zijn. Een bestuurslid van de Mlddenstandsvereeni- ging heeft dank gebracht voor de goede uitvoering der distributiemaatregelen. Spreker zal met den administrateur een en ander bespreken om zooveel mogelijk met de bezwaren rekening te hbuden. Dé heer MUILWIJK had bezwaren over ,het ophalen van cadavers door het destructiebedrijf, daar de keuringsvee- arts geen bericht geeft of het vee aan miltvuur of aan een andere ziekte be zweken is. Indien zulks wel gebeurde zou de veehouder als geen miltvuur de oor zaak is. het cadaver uit het land naar voren- brengen, hetgeen voor het des tructiebedrijf een belangrijke verbetering «ou zijn. De VOORZITTER zegde toe den keuringsveearts daarover te spreken. Daama sluiting. SdlOMlMfMI. De gemeenteraad van 8choonhdven kwam Maandagmiddag in openbare ver gadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester Nleuwenhuiaen. Afwe zig was de heer Bron! Alvorens aan de agendapunten te be ginnen, spreekt de VOORZITTER de volgende woorden: -Allereerst spreek ik hier inijn eerbie dige dank uit aan God. den Almachtige, die onze gemeente en haar Inwoners ge durende de oorlogsdagen zoo genadig beeft bewaard en gespaard. Voorts breng ik dank aan de wethou dersambtenaren en andere burgers, on der wie ook leden van Uw raad, die ln de zware oorlogsdagen mij zoo trouw heb ben bijgestaan, die dag èn nacht op hun post waren en dese geen oogenblik heb ben verlaten. Tenslotte dank ik U allen en de ge- heele burgerij voor de waardige, rustige en berustende houding, die is aangeno men. Met de bede. dat God ons ook verder zal behoeden en beschermen en wijsheid zal geven, gaan we moedig en ln goed vertrouwen voorwaarts, arbeidende aan de wederopbouw van ons Vaderland en overal bevorderend de orde en de rust. Dan zal alles wel reg kom! Aan het slot verzoekt de voorzitter al le aanwezigen, eenige oogenblikfcen staan de de voor het Vaderland gevallenen te herdenken. De notulen worden ongewijzigd vast gesteld. De ingekomen stukken en enke le processen-verbaal van kasopname wor den voor kennisgeving aangenomen. t Op verzoek van Ged. Staten worden eenige kleine wijzigingen aangebracht in de nieuwe legesverordening. Een adres van de bewoners van de Spoorsingel. omtrent het electrisch licht aldaar, wordt voor prae-advies in han den van B. en W. gesteld. De heer VAN DER HEK heeft een verzoek ingediend om in openbare raad eenige vragen te mogen stellen. Aange zien deze vragen uitsluitend het hoofd van de politie aangaan, zal de heer Van der Hek door den burgemeester ontvan gen worden en zullen de vragen niet in openbare raad behandeld grorden. De rekening van het qdiref. Weeshuis wordt goedgekeurd. De raad gaat aeeoord met enkele be- grootingswijzigingen voorj 1940; evenzoo met de rekening van het Burgerlijk Arm bestuur. Over de extra-hulp aan steuntrekken den en kleine grondgebruikers. de z.g. B-steon is Juist een circulaire van Ged. Staten binnengekomen, waarbij de bedragen ge wijzigd worden. Zoo moet voor f 7.90 ge lezen worden f 6.42, voor f 5.90 f 4 42, voor f 3 96 f 3.21, en voor f 2 95 f 2.21. Met Inachtneming van deze wijzigingen staat de raad het benoodlgde bedrag toe. Ged. Staten hebben in een gchrijvener nog eens op aangedrongen, om de in structie van den directeur van de vleesch- keuringsdienst in overeenstemming te brengen met de wettelijke "Voorschriften. Dit is de derde maal. dat deze zaak het is nog steeds dezelfde oude kwestie in de raad behandeld wordt. Thans stemt de raad in mee het verzoek van Ged Staten en de wijzigingen worden overeenkomstig de voorschriften aange bracht. De heer VAN DER HEK wil ta be sloten zitting nog het een en ander hier over te berde brengen. De rekeningen van de verschillende gemeentebedrijven worden aangeboden. Bij het voorstel van B. en W„ om de controle van de boeken en kas van den gemeente-ontvanger op te «Nagen aan het centraal bureau voor verificatie van de Vereeniging van, Nederlandsche Ge meenten. brengt de heer D E E R E N- BÏRG onder de aandacht, dat het zijns Inziens beter is. ook deze controle op te dragen aan hel accountantsbureau, dat ook de andere controle van de bedrijven enz. uitvoert. Zoo is bijvoorbeeld de ont vanger ook boekhouder van het veerbe- drijf en spr vtftdt het verkeerd, dat een deel van diens werk door het accoun tantsbureau en een ander deel door het verilicatiebureau gecontroleerd zou wor den. De VÖORZITTER zegt. dat dit voorstel alleen verband houdt met enke le voorvallen uit de laatste tijd. waar door B en W. de controle, die zij oefe nen. op de kas van den gemeente-ont vanger. willen overdragen aan een offl- 'cieele instantie, die ook in Den Haag het volle vertrouwen geniet. Het accountants bureau is goed voor controle .van bedrij ven en zoovoort, maar voor een zaak als ^Waarover het hier ga^k. zouden B enW. liever het veriflcatiebtfreau Ingeschakeld zien. dat goed op de^hoogte is met de voorschriften' dienaangaande enz. Het voorstel wordt aangenomen. In overeenstemming met het voorstel en de bedrljvencommissie vragen B en W thans de bekrachtiging van de raad voor de kwestie van het vastrechttarief voor electrisch lichtverbruik. Overeen komstig het voorstel wordt besloten. Punt 12 van de agenda (verkoop van •en stukje grond) wordt teruggenomen. Ten behoeve van de oouw van een nieuwe oven aan de gasfabriek vragen B. en W. een erediet van f 4650, dat wordt toegestaan. 1 Voorts hebben Ged. Staten gemeld, geen bezwaar te hebben tegen de aan stelling in vaste dienst van een incasseerder dar fwmeenta- bed rijven tegen een honoreertng van f 1040 per Jaar. B. en W. zullen nu binnenkort de benoeming ln deze doen. Da raad gaat *da&rmede aeeoord. De heer BEZIMIR vfeegt ol><le be- trokkene nu geheel tfer beschikking van de gemeente komt en de heer DEE RE N B E R G informeert of B. en W. in derdaad de tijdelijke ineaaseerder een vette betrekking zullen verschafft?n. daar eigenlijk op die voorwaarde do bedrljven commissie met deze regeling aeeoord is gegaan. De VOORZITTER zegt. dat de ge meente-deurwaarder in vaste dienst te vens aangesteld zal worden als incasseer der van de bedrijven in vaste dienst en dat hij dan verder geen nevenbetrekkin gen zal mogen vervullen. i Van den heer Voorsluys is een bezwaar schrift ingekomen inzake zijn aanslag in het vergunningsrecht. B. en W. stellen voor. adressant niet ontvankelijk te ver klaren, Aangezien de bezwaren drie da gen na het verstrijken van de daarvoor gestelde termijn van twee maanden zijn ontvangen. De raad besluit aldus De heer DEERENBERG zegt, dat het publiek de weg gewezen heeft in wat gebeuren moet. Men heeft namelijk van de nood een deugd gemaakt en zich een pad gebaand door het plantsoen bij het Melkgat. Hij vindt, dat gemeentewerken daar nu een officieel pad moeten aanleg gen. De VOORZITTER antwoordt, dat deze kwestie reeds enkele malen een punt van overleg heeft uitgemaakt in de vergaderingen van B en W Voorts heeft de heer DEERENBERG het aanplakbord op het Stationsplein ge mis^. De VOORZITTER zetft. dat hierin een andere voorziening getroffen zal worden. Het bord zal ergens arfders in die stadswijk komen. De heer VAN DER HEK zegt. dat een kwestie van het verdrag met de kerk nog niet geregeld is. waarop de VOOR ZITTER hem in herinnering brsngt. dat het oorlog is geweest en dat toch nie mand het college van B. en W. kwalijk zal nemen, dat het ln dia tijd een zaak als die van de Ned. Herv. Kerk en wat daaraan vaslfcit hebben laten rusten Verder vraagt de heer VAN DER HEK of er geen ms*elUkheid bestaat, dat, nu men toch aan de doode arm van de Voor haven een duiker aan hét bouwen is, de ze geheele arm gerioleerd wordt, zoodat de uitmonding achter de woning van df n heer Roosendaal komt en de onwelrie kende gracht Zoo verdwijnt. De VOORZITTER zegt. dat B en W. dit zullen bekijken en «luit de open bare vergadering Maandagavond 24 Juni kwam de ge meenteraad in voltallige zitting onder voorzitterschap vgn burgemeester lr. H. Popping bijeen. Deze hield de navolgende rede: Sedert de vorige raadsvergadering zijn wij on der zeer veranderde omstandigheden ko men te verkeeren. Ik doe een beroep op u allen, om met raad en daad te bewij zen, dat wij van pHift zijn te trachten, onder aanvaarding van deze nieuwe om standigheden. de gemeentebelangen zoo goed mogelijk te blijven behartigen Vol ledige en Loyale medewerking aan het geen voorgeschreven wordt, is hiervoor eerste voorwaarde. Door een waardige en rustige houding der bevolking zullen on getwijfeld de gevoelens van respect ver hoogd worden en daardoor wordt de sa menwerking vergemakkelijkt en bevor derd. Voor zoover bekend, hebben de da gen van de oorlogsstorm niet veel slacht offers geëischt onder onze Ingezetenen. W. Boer. Inwoner der gemeente, is voor het vaderland gevallen; J. Peeters. wiens ouders hier wonen, doch die zelf te Rot terdam woonachtig was. viel bij de ver dediging van^die stad. Met gevoelens van eerbied gedenken wij hen en allen, die leven en bloed voor het vaderland offer-, den. Naar hunne nabestaanden gaan on ze gevoelens van deelneming uit. Hierna verhieven de leden zich van hunne zetels en werd een minuut stilte betracht, waarna de burgemeester ver volgde: In de zeer drukke dagen van Mei moest van het gemeentepersoneel, van de ambtenaren van gemeente- en rijkspolitie, van de mannen ingedeeld bij den luchtbeschermingsdienst en bij de burgerwacht soms bet uiterste van hun ne krachten geëischt worden Blijmoedig en opgewekt hebben zij. vaak onder le vensgevaar. hun taak vervuld Hulde en dank zijn hun daarvoor allen in het openbaar gebracht. Hierna werd overgegaan tot afhande ling van de agenda. Van de Woningbouwvereen. „Baninoe" was een verzoek ingekomen om voor de ze vereeniging' grond te reserveeren voor de bouw van een aantal arbeiderswonin gen op de nieuwe Uitbreiding. Dit ver roek werd ln handen* gesteld van B en W om advies Tot leden der commissie voor het onderzoek van de gemeentere kening en de bedrijfsrekenlngen 1939, wees de voorzitter aan de heeren Harke- ma. Lanser en Seret. De'ledep der commissie tflt wering van' schoolverzuim werden allen herbenoemd In plaats van den heer A Klefln. die niet meer voor een herbenoeming ln aanmer king wen«ehte te komen, werd gekozen de heer Klootwtlk Gp voorstal van B en W werd de aan- neemaom voor het oohtlen van aach en vuilnis voor 104(1 verhoogd en bemnldoo f 4RO0-. Aanleiding tot. dit voorstel was het feit. dat th*n« niet kan word»n over gegaan tot aan koon van een vniln'aanto. ♦raartoe de raad in riin, vr»H*e zitting had besloten r^idst het onhe?»n van asch en vuiHi*%o«i-'o«ni? door paarden- tractie zal plaats hebbs» Ten behoeve van het uitbreidingsplan binnendijks werd besloten tot aankoop van diverse perceelen weiland alsmede van een boerderij voor totaal f 32000 van den heer A Maat. Eveneens werd zonder hoofdelijke stemming en zonder eenige discussie aangenomen het voorstel van B. en W inzake huisvesting der ambachtsschool alhier. Deze zal worden gevestigd in de voormalige vakschbol voor meisjes, ter wijl voor hulsvesting der smederij de bauw van een nieuw gebouw op 't voor mal '"e speelplein noodtg zal rijn Eembn and.T werd begroot op f 11000 Aan het bestuur der Chr. H B S te Dordrecht werd een subsidie over 1938 verleend van f 197.55. Vervolgens werden goedgekeurd een wijziging der begroo ting van Maatschappelijk Hulpbetoon voor 1939 en de rekening dier Instelling over dat jaar. Opnieuw werden verhuurd het buiten terrein bij hotel Bellevue aan de Merwe- straat aan den heer J. D.yDijkstra en de woning Prins Hendrikstraat 1 aan den heer J. Buijs. Nadat op voorstel van den burgemees ter was besloten tot aanstelling van een klerk ten politiebuceele. tegen een sala ris van f 1040 per jaar met 8 jaarlijk- sche verhoogingen van f 52 en hier voor te benoemen den heer H D Boer, werd de openbare vergadering gesloten, en ffing de raad over in geheime zitting. g—i" T' ||-|' '*|"|V h ri i -1_,| TER AARDE BESTELLING VAN GESNEUVELDEN. Krimiken a.d. IJssel. Het besluit van de plaatselijke commissie tot het ter aarde bestellen van de vier gesneuvelde mili tairen BuySj Mourik, Nobel en de Vries, in eigen gemeente is Zaterdag verwezen lijkt. De collecte, welke vorige week langs de huizen werd gehouden, om dit doel te bereiken, bracht voldoende op om deze gesneuvelden hier ter aarde te bestellen en Vrijdagavond was het stoffelijk over schot van allen ondergebracht in de Ned. Herv. Kerk. waarvoor van de kerkeraad alle medewerking was verkregen. Alle plaatselijke militairen waren ultgenoo- digd, om hun gevallen makkers de laat ste eer te bewijzen en aan deze oproep hebben allen gehoor gegeven. Precies om half tien Zaterdagmorgen verzamelden zich meer dan honderd militairen op het schoolplein van de Openbare Lagere School I. welk plein onmiddellijk aan 't kerkgebouw grenst. Hondlrden en hon derden dorpsgenooten hadden zich op de weg verzameld om getuige te zijn van de droeve rouwdienst, welke gehouden werd ln de Ned. Herv. Kerk door ds J. P Buis kool. Het kerkgebouw was zelfs klein en velen konden niet worden toegelaten. Ds. Buiskool herdacht de gesneuvelden, terwijl woorden van troost werden ge sproken tot de vier families. Vele voor aanstaande personen woonden deze rouw dienst bij. Na beëindiging trok de ont zaggelijke stoet naar de doodenakker, waar voor de gevallenen door het ge meentebestuur een gemeenschappelijke groeve beschikbaar was gesteld Een droeve aanblik boden de vier kisten." die omsluierd waren met de Hollandsche driekleur, terwijl op elke kist een groote krans was gelegd met het opschrift: „Een laatste groet aan onze gesneuvelde ka meraden". Aft eerste spreker voerde bur gemeester Aalbers het woord. Hij her dacht de vier gesneuvelden als dappere soldaten, die hun leven hadden geofferd voor Vaderland en Koningfn. Woorden van troost richtte hij tot de zwaar be- proefde familieleden. Daarna «prak een veldprediker die hiertoe was uitgenoo- dtgd, omdat hij tijdens de mobilisatie dikwijls in de omgeving van eenige ge vallenen vertoefd had Spreker «vees op de dapperheid van deze gesneuvelden; dat zij niet waren gevlucht, maar zeifs ten koste van hun leven op hun post wa ren gebleven. Voorts sprak hij woorden van troost en bemoediging tot de fami lieleden. daarbij wijzende óp de kort stondigheid van het leven en $enschen- de dat de beproefden zich tot God »om troost mochten wenden. Hierna nam een zwager van den ^ge sneuvelden militair de Vries het woord, die allereerst dank bracht aan den bur gemeester dezer gemeente voor de door hem verleende, groote bereidwilligheid; dank werd gebracht aan Ads. Buiskool ej» diens kerkeraad, dank aan de commis sie. die niets te veel gevonden had om de gesneuvelden hier ter aarde te bestellen, dank werd voorts gebracht aan de ge heele burgerij van Krimpen en ook aan de militairen. Hierna richtte ds Bulskool ln een «korte toespraak nogmaals woor den van troost tot de familieleden van de gevallenen, waarna hij met het ..Onze Vader" eindigde. De militairen betracht ten een minuut stilte om hun gevallen «wapenbroeder* te herdenken Maandagmorgen is de gemeentelij ke werkverschaffing, na een langé (on derbreking weer begonnen Voorloopig zijn slechts 16 werkloozen daarbU tewerk gestald, maar dit aantal zal apoedig uit gebreid worden. Te Rotterdam slaagde dezer dagen voor het eind-examen 5-jarige ftJB.S.'on- se plaatsgenoot H. sA. J. van Denderen. Donderdaf 4 Juli. Jaarsveld. 414.4 M. NCRV-Ultzendtaf. 8 00 Berichten ANP'; 8.10 Schriftlezing, meditatie; 8 25 Gurijde Muziek lgr.pl.); 8 35 Gramófoon; 9 15 Trioconcert en gra- nvofoon; 10 00 Gramofoon; 10 30 Morgen dienst: 1100 Gramofoon; 1115 Zang met Pianobegeleiding en Gramofoon; 12 08 Berichten: 12 15 Gramofoon; 12 48 Be richten ANP; 100 Orgelspel en Gramo foon: .145 Gramofoon; 2 15 Viool. Piano en Gramofoon. 300 Christ, lectuur; 3.30 Spaame-sextet en Gramofoon: 5.00 Han denarbeid voor de jeugd; 5 30 Orgelcon cert: 6 30 VPRO. Cyclus .Lezen in d« Bijbel"; 645 Gramofoon; 7.00 Berichten; 7 05 Christ, liederen (gr pi 7 20 NCRV- Harmonie-Orkest (opn.); 7.30 Reportage; 7 55 Propagandatoespraak; 8 00 Berich ten ANP. 815 Volkszanggroep van ds Christ Oranjevereeniging .Juliana" met planobegeleiding; 8 50 Voor de jeugd; 9 10 Granfofoon; 9 45 Bach-cantate (op namen): hierna: Schriftlezing; 1015 Be» richten ANP; Sluiting. Kootwijk. 1875 M. VARA-Ultzendin* 11.1511.30 n.m. Berichten. 800 Berichten ANP. Gramofoon: 1006 Orgelspel; 1040 Gramofoon: 11.16 Be richten (Engelsch); 1136 VARA-Orkest; 12 30 Berichten (Duitech); 12.45 Berich ten ANP; 100 Esmeralda en solist; 145 Gramofoon: 2 00 Berichten (Dultsch); 215 Verkorte operette JDle Fledermaup'* (g%pl3 15 Berichten (Engelsch); 3 30 Oramofoon; 3 45 Voor de vrouw; 4.-15 Gramofoon; 4 20 Keukenpraatje: 4.50 Gramofoon; 5 00 Berichten (Dultseh); 515 VARA-Orkest; 615 Berichten En gelsch): 6.30 Oramofoon: 6 40 VARA-or- kest; 7.15 Reportage; 7.35 Ros! an-orkest (opn); 8.00 Berichten (Duitsch); 8.15 Berichten (Engelsch); 8.30 Berichten (A. NP); 8 45 Orgelspel en Zang; 916 Be richten (Engelsch); 9 30 Esmeraldg; 10 00 Berichten (Duitsch); 101110.30 Berichten ANP: 11.15—1130 Berichte» ANP; 11.1511.30 Berichten (Engelsch). Vrijdag 8 Juli. Jaarsveld. 414.4 M. VARA-Uitsending. 8 00 Berichten ANP. Gramofoon; 1000 Cello en Piano. 10.30 Declamatie; 10.86 Orgelspel; 1130 Declamatie; 1150 Gra- mofoonmuziek; 12 00 Berichten: 1208 Esmeralda en solist; 12 45 Berichten A NP. 1 00 VARA-Orkest: 2 00 „Zuinigheid 'ln het huishouden", eauserie; 2.20 Ore» mofoon; 3 00 Zang, Plano en Gramo foon; 3 30 Oramofoon. 4 00 Oramofoon met toelichting; 4.30 Voor de kinderen? 5 00 Orgelspel en Zang; 5 45 VARA-Or kest en 8ollst; 6.30 VPRO Cyclus ..Groo te mannen in bewogen tijdsn"; 8 45 Wen ken voor pluimveeliefhebbers; 7 00 Be richten; 7 05 Felicitaties; 710 Voor ds kinderen; 7 35 Oramofoon; 8 00 Berich ten ANP; 8 15 Bont programma; 915 Gramofoon; 9 45 De Ramblers; 10.15— 10 30 Berichten ANP. Kootwijk. 1875 M. NCRV-Uitrending 11.1511.30 n.m. Berichten. 8 00 Berichten ANP; 8.10 Schrlftlezinf, Meditatie; 8 25 Gewijde muziek (gr.pl); 8.35 Gramofoon; 10.30 Zang met Piano begeleiding en Gramofoon; 1115 Berich ten (Engelsch); 1130 Canzonetta-sextet en Gramofoon; 12.80—12.45 Berichten (Duitsch); 12.45—100 Berichten ANP) 145 Gramofoon. 2.00—215 Beftehten (Duitsch); 2 40 Oeestelijke lisderen (op- nanjgn3 15 Berichten (Engelsch); 3 30 Rotterdamach Pianokwartet en Oramo foon: 4 30 Gramofoon; 5 00 Berichten (Duitsch): 5 15 Molto Cantabile en Gra mofoon: 6.15 Berichten (Engelsch); 6J0 Gooilanders en Oramofoon (om 7 00 Be richten); 7 30 Reportage of Muziek; 8J)0 Berichten (Duitsch): 115 Berichten (En gelsch); 8 30 Berichten ANP; 8 86 Gere formeerd Evangelisatlekoor en Gramo foon; 915 Berichten (Engelsch); 9.30 Orgelconcert (opn): 1060 Berichten (Duitsch); 10.1510.25 Berichten ANPfe 11 !51130 Brrichtrt llngflJbhl Kilmpep a.d. Lek. Op het speelterrein van de openbare school no. I aan ds Schoolstraat werd dezer dagen eén 4e- mohstratie gegeven met brandbluschtoe stellen; deze toestellen waren vervaar digd door de Nederlandschs fabriek van brandbluschtoestellim B. W. A Baas te Amsterdam. Door het personeel van den heer Jac Bouter die de vertegenwoordi ging heeft voor deze geiheente, werd een flink vuur gemaakt. Dit vuur werd op be vel van den burgemeester gebluscht; de hoog oplaaiende vlammen werden in een minimum van tijd gedoofd Daarna werd een put ln den grond gegraven, waarin koolteer en benzine werd gegoten en aan- Rfitoken(f ook dit reusachtige vuur werd in een oogwenk gebluscht Voor deze de monstratie bestond groote belangstelling: vele zakenlieden en eigenaars van hul zen en gebouwen waren aanwezig Aan den vert-uenwoordlger werden vele vra gen gesteld omtrent de werking van hel appgraat en de bediening De ambtenaar der directe belastin gen zal op 6 en 8 Juli zitting houden 1» de oude school, ter verkrilfing van kos* telooze rijwielbelastingmerken sued recht. Me) A. Bieter slaagde sa» de Kweekschool St. Antoaiaa I» Dongen voor ds onderwijzer sac te.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 3